Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1873

1873 ♦ Voor Ie vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de verkiezing tot lid Vanden Gemeenteraad betuig ik mijnen hartelijkendank G A MULLER imi mmm per FLESCH 25 CENTS J VAN BEE SANDEN Banketbakker Botermarkt N 1391 lEMANU zjjne bezigheden buitenshuis hebbende in het bezit van beddengoed etc vraagt legen 1 Augustus e k eene Ongcmeubllcerdc Kamer met of zonder Kost Adres met franco brieven den Heer L JANS Joakerfransstraat N 70 Hotlerdam Kennisgeving De VOOBZITTEB van den BAAD der Gemfiente GOUDA Brengt ter openbaie kennis dat aan de KIËZEBS in deze gemeente zqn toege nden de Oproepingsbrieveu en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van den gemeenteraad co dat wanneer eenig Kiezer zyn Stembriefje verloren of er geen mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daartan ter Plaatselijke Secretarie zal kannen vervoegen dat de inlerering der Stembriefjes zal aanvangen op den SSa Julij aanstaande de morgens ten negenen eindigen des namiddags ten v f nre dot het Stembriefje achrifteiyk ingeruld door den Kiezer in persoon in é Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het Geraeeiitezegei voorzien is mag worden gsbrnikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelgk met naam en voornaam moet worden aangei reien Dat het briefje niét omlerteekend mag ziji en ferne iiuiere briefjes omvatten of daaraaau opzettelijk lijn vn tgeheobt Gouda den 21 Julij 1873 De Voorzitter voornoemd REMIJ l B tijding van het overlijden van dezen waardigen grijsaard met groote deelneming vernomen geworden ia onze gemeente waar de overledene niet alleen ala predikant maar o a ook als schoolopziener zeer veel heeft gedaan tot bevordering van voornitgang en ware beschaving Behalve in deze beide betrekkingen heeft ook de beer Labberton nog als redactenr van deze CoDrant getoond bet goede met krachtige hand te willen en te kunnen bevorderen en niet dan met groot leedwezen heeft men voor eeuige jaren den overledene door boogen leeftijd daartoe genoodzaakt dele betrekking zien neerleggen De overledene was een man van zeer kraoatige overt iging ea die tevens door zeer humane handelwijze veler harten voor zieh won Het is waar boe kon bet anders by eene zoo sterk sprekende persoonlijkheid op zijn levensweg heeft hij velen ontmoet die zijne overtniging op hevige wgze besireden doch zooder uitzondering deed men hulde aan zijoe eerlijkheid werkzaamheid en groote geleerdheid Wij geloo en in den geest des overledenen die zich door gropten eenvoud kenmerkte te handelen niet verder over zijne deugden uit te weiden ü gevoelden behoefte dit enkele woord te uiten De ONTVANGER dee RIJKS BELASTINGEN te Gouda vraagt op z n kantoor een jong mensch niet beneden de 16 jaren vlug kunnende schrijven en rekenen Mevrouw COSIJN v Leest vraagt met primo Augustus eene Keukenmeid tevens huiswerk kunnende vcrrigtcn Loon CO h 70 Gulden gevraagd voor den VERKOOP van pnike Zaansche TARWESTIJFSEL Drieven franco Handelsdrukkerij T de JONG te Westzaan Prof Pergror d Alion Haar Exlracl Sedert den korten tyd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zijn er reeds dnizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig en wykt in zjjne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altijd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aau het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en h et haar krachteloos mnken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract zetten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en kr gt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prijken wil ranke gebruik van Prof Peigrer d Alion s HaarExtract dat 40 cta per flacon verkrijgbaar gasteld is bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH LH K ELLVjU en loo s Rotterdam F A BORÜNIB Gisterenavond is op eene boerderij aan den Goo derakscheo dijk nabij deze gemeente eene koe door den bliksem doodgeslagen BUITENLAND De SiaiUt Cóurant bevat een koninklijk beslnit van den 9den dezer waarbij wordt bepaald dat postzegels en briefkaarten behalve op de postkantoren en de hulpkantoren voor een ieder zonder prijsverhooging verkrijgbaar kunnen worden gesteld bij daartoe door den Minister van Financiën aan te wijzen depiSthouders Deze kunnen mede door genoemden Minister worden belast met den verkoop ofde uitgifte van postwisselformulieren of andere dergelijke op de postkantoren tegen betaling verkrijgbaar gestelde formulierdrukiierken De postzegels briefkaarten en formulif ien die de depóthoudeis zich in voorraad aanschnfleii worden door hen tegen gereede betaling bg de postk iulareu ingekocht Elk aangewezen depothonder geniet voor zijne bem eiinf en en tot scimdeloosstelliiig voor zijne geldelijke voorscliotten leu bedrag van een tcu honderd van den prijs der postzegels briefkaarten en formulieren die door hem op de postkantoren worden ingekocht en welke hij verplicht is weder tegen denzelfdeu prijs aan bet publiek te verknopen De Minister van Finaticiên bepaalt in welke gemeenten een of meer depSthouders zullen gevestigd zijn en regelt veider al hetgeen ter uitvoering vau den maatregel die het onderwerp van dit besluit uitmaakt vereischt wordt Door l M den Koning is bepaald dat door de troepen welke in de volgende maand het kamp te Milligen zullen betrekken de groote tenae z wordeu medegenomen De commissaris des kooings heeft de gemeentebesturen in deze provincie bekend gemaakt met eene aan hem gerichte missive door den minister van binnenlandsche zaken waarbij Z Exc naar aanleiding van eene bedenking door de algemeene rekenkamer gemaakt aandringt de noodige zuinigheid in acht te nemen bij de berckeping van belooningen wegens sehrglloonen door sommige burgemeesters in rekening gebracht bij de onteigening van vee wegens besmette longziekte Te Eotlerdam had Maandag het openbaar examen plaats van de leerlingen van het aldaar gevestigde instituut voor doofstommen Dat examen stelde dp ntcQW de heilrgke uitkomsten van het oi da wijs aan die inrichting in het licbt Verscheidene kinderen spraken op zoo verrassend duidehjke wg ie dat men moeite had te gelooveli dat men doolstommen voor zich had Anderen spraken veel minder veiitnanbanr uiaor hadden liiettemiu keiinelyk veel geleerd en waren naar den geest goed ontwikkeld Bewonderenswaardig vooral was de vlugheid waarmede al de kinderen hetgeen tot hen gesproken werd van de lippen lu cii en begrepen De onderwijzers spiaken alsof zij met gciioue kinderen te doen hadden en de Bnltenlanilsrli Overziclit De FraasGÏic liberale bladen mogen Oferdreven lof tuekeiitun nii lules l avre wegens zijn Maandag gehouden ic levoering het resultaat van de interpellidii lidiiover lie binneulandsche staatkunde is allerbedrjcveudsti iuiintrs het blijkt uit de stemming dat ren nedec tc vnii het linkermidden zich bij de recbteryijde heelt gevoegd is de Thiers regeeniig omvcrgMvrpen niet een mcerderhoid van slclits 14 stenimeii mit verplaalcin of aaiiynlliiig v in 14 republikeinen kan de tenten tv oord ige oppositie tlinus mets meer uitrichten Wij hehbtii die wending voorzien en tucli nil nifn na de even belachelijke nis klriiijieestigc manoeuvres lan de monarclianl clericalc compagnie de feiten oor zieh iiet doet bet pgnlyk tinn htt is een treurig bewgs voor de karakterloosheid van de middelpartij t Spreekt van zelf dat de meerderheid na de overwinning van Maandag haar veldtocht voortzet Pinsdag werd besloten de interpellatie bver de dwangmiddelen tegen de dagbladen te Lyon voor zes maanden te verdagen Het wetsontwerp betreffende de kerk op den Montmartre is in eerste lezing goedgekeurd Bij de samenstelling van de bnreels der afdeeliiigen heelt de meerderheid haar onverdraagzaamheid verder gedreven dan ooit Volgens de Patrie Is er in de Ijnlf officieele kringen sprake van eene proclamatie of boodschap di de president der republiek de wereld zou inzenden bij gelegenheid der volkomen ontrnimiiig van het grondgebied De regeering wil niet dat eenig feest of cenige openbare vermakelijkheid den ernst van die gewichtige gebeurtenis kome verstoren De vreugde over de bevrijding behoeft zich naar haar oordeel niet te uiten door kinderachtige vermakelijkheden maar behoort haar uitdrukking te vinden in het maiinelijk besluit om de zedelijke en staatkundige herstelling vau Frankrijk te voltooien Deze zouden de gevoelens zijn waaraan MaoMa bon lucht zal geren op den dag dat hij het vertrek van den laatsten Duitscher den volke verkondigt Ut Nordd AUg Zeitung bespreekt in haar jongstontviitgen nommer de geruchten vopral door buitenlandsche dagbladen verspreid volgens welke dergksregeering het voornemen heeft opgevat om overzeesohe kolomen in bezit te vejkrijgen Zoo beweertmen zegt het blad dat de regeeriiig in de eersteplaats het oog gevestigd heeft op du IJelngoabaai gelegen in zuidoostelijk Afrika op 25 08 Z B en 33 15 O L Urbanus Pillen be reid volgens het aloude en echte recept van de W d KÜENEN ZOON Chemistep y IS if aarschuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes i 3773 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgtanr gesteld biWen Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij S arschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen 6 ads Dr ik van A DriokmaD jju wij verder goed ingelicht dat is de dagelp cke leiding rau en de rfcUtstreeksche verantwoordel kh id vour de redactiu opgedra cn aau iemand diereedi geruimeu lijd iu de dagbladpers werk aam ise op dat gebied dus eeuige ouderviudiug heeft opgedaan lirwijl do opriehters verder de vaste medewerking hebben weten te verkrijgen van bekivamepersonen en bun voorts souder vaste verbintenis venwei van verschU ende syden belangrijke hulp isto ieMgj HandeUihd DNSTNIEUWS Gouda 21 Juli 18 3 Het is ons anngenaam een woord van lof te kunnen urtsprekea over ket concert dat door de vereenigde krachten van een Militair Muziekkorps ea de liedertafel Apollo gisteren avond ia den tuin der sociëteit Ons Genoegen gegeven werd Hoevel het ons in den beginne raadzamer voorkwam het vocale gedeelte in een besloten zaal te hooren bracht het heerlijke weder en de voortreffelijke uitvoering der derde afdeeling van het programma ons weder spoedig terug van het denkbeeld om ter wille van grooter klankgehaite ons in tropische httte te verplaatsen Al wiire het alleen met het oog op den woeligen yVierden stand die z ch in den vooravond op de kade vrg Inidruchtig bewoog was het programma i uitmuntend gekozen Na een aangename en degelijke kennismaking met bet muziekkorps der Kgdeode Artillerie werd het bijna geheel ingenomen door onze liedertaCel Voor het meerendeel konden wjj ons dus rustig vermeijen iu de goede ujtvoeriug der verschillende stukken die zy pns ten geboore bracht Doch wy mogen niet ullweidea over het vocale gedeelte alvorens lof nitgesproken te hebben over de keurige wijze waarop het Instrumentale gedeelte uitgevoerd werd Ook in de begeleiding van den tang was het muziekkorps recht verdienstelijk Ons daarna wydend aan de bespreking van de wgie waarop wij op nieuw kennismaakten met ApoUo doet het ons recht veel genoegen die hernieuwde kenjiismaking alleraangenaamst te mogen noemen Het langgezeJschapmunt uit door zaivere intonatie keurige nuanceering verkregen door een bescheiden aanwending der temmen en door een gevoelvolle voordracht £ f is ia dit kleine gezelsdiap een eenheid die o i hoofd Eukelyk te danken is aan de frissche tenorstemmen Daardoor klinken de basstemmen wat helaas bij too menig uitmuntend zanggezelschnp het geval is niet donineerend De overtuigendste proeve daarvan werd ons ongetwijfeld geleverd in het kwartel Abendlied van Abt Onverbeterlijk werd dit getongen Het lokte dan ook dour herhaald applaus jle toegift van nLeveasvreugd uil Wij lyn er ten zeerste van overtuigd dat menig langgezelschap ons zoo n viertal benijden zou bovenal tao n voortreffelijkeu tenor I Voor de leiding der zaogstukken komt den Heer Wensiak een warm woord van sympathie toe Het behoeft niet herinnerd te worden hoe groot de inspan sing tynenijds moet geweest zijn soil das Werkden Meister loben I t Gouda s mnziekale krachten hebben wederom het bewijs geleverd dut geen honderd zooveelste muziekkorps uit Freusseulnnd noodig is om ons en genotvollen avond te bezorgen Al wordt ons niet het gezang der nachtegalen of de ontmoKing vau Parijzer dames of Ie tendre adieu ent in touea voorgesteld toch zijn wij overtuigd dat het Goudache publiek dergelijke maziekale kwaktalverijeri niet noodig heeft om in vroolijke opgewekte stemming ded tuin der Soeieteit te verlaten Apollo steile ons nog menigmaal inde gelegenheid het genieten eener heerlijke zomeravond samen te doen gaan met hare uitmuntende uitvoeringen P Laatste Berichten Bladïidi O Juli Naar men verzekert is gisteren in den Ministerraad besloten 40 000 man der burgergarde naar het tooiieel van den opstand te tenücn Volgens een gerucht is de kapitein generaal van Sevilla door de opstandelingen gevangen genomen Verder wordt bij wyze van gerucht gemeld dat Barcelona tot een onaf hankelijken Staat is geproclameerd Men verzekert dat de radiCrtlen in de Cortes gunstige verklaringen voor de lepuhlikeinsche staatkunde eiT voor de orde inllen afleggen Itadrid 20 Juli De mUitie ie Cadii heeft het arsenaal aai gerallen De commandant en de troepen bleven aan de Regeering trouw en boden kia itigtn tegenstjnd Generaal Velarde verwacht te Meira twee batterijen en twee escadrons om naar Valencia op tf mkken Het fregat Victoria is te Aguilas gezien terni het in de richting van Alicante koeis tette Da opstandelingen te Sevilla hetjieo zich aecitft gemaakt van het tclegraafbureau MonChen aü Jnli Pe Eeehllmnk van gezworenen heelt uitspraak gejaun in de zaak van Adèlc Spitzeder Zij is wegens frauduleus baiikruet tut drie jaren tUL hthuisstraf en bare vriendin llusa Ehinger tüt zes m iandon gev mgenisstraf veroordeeld Madrid 21 Juli De Ministerraad heeft gis eicji krachtige maatregelen tegen den opstand astgc teld De Kapitein Generaal van Valencia en de Oouverneur van Murcia zyii afgezet De Kommaiidant vau Carthagcna zal voor den Krijgsraad terechtstaan Er wordt een keurcorps gevormd van twee balaillons bestaande uit ter beschikking gestelde officieren onder kommi ndo van generaals Alle strijdkraolitert in C atalonie zullen naarArragon worden gezonden om daar gereoonstitueerd en gedisciplineerd te worden In Audalusie wordt eene divisie van 10 000 man opgericht Pierrad en Contreras zgn van het kader van den stif vervallen verklaard Alle schepen die met de opstandelingen gemeene zaak maken zullen worden beschouwd en belmn leld als zeeroovers Versailles 21 Juli De heer Jn es Favre heeft in de Nationale Vergadering zijne inter ellatie ontwikkeld Hij zeide dat Frankrijk moet eten waarheen de Eegeering het wil leiden Naar mate het 7ijne levenskrachten terugkrijgt gevoeld het behoefte aan een definitieveo toestand De heer Thiers begreep dit hg heeft het in ijne boodschap te kennen gegeven en de gebiedende noodzakelijkheid drong liem de Republiek aan te nemen Sprekende over de revolutie van 24 Mei bracht de heer Favre in herinnering dat deze allftn kon tot sland worden gebracht door ondersteuning van eene republikeinsche fractie De overdracht van het gezag heeft dan ook jjinder schokken plaats gehad Zelf de verklaringen der regeering bewijzen dat de republiek bestaat In den verderen loop zgner rede richtte de spreker tot de regeeHng het verwijt dat zij niets had gedaan om den stroom van beleedigingen waaraan de heer Thiers ten doel stond tegen te gaan en dat zij de republikeinen van de deelneming aan het bestuur had uitgesloten De minister de Broglie heeft Jules Favre geantwoord Wg hebben zeide hij alleen rekenschap te geven aan de Meerderheid die het tegenwoordig gooverneraent gevormd heeft Indien de meerderheid over ous voldaan is dan moeten de anderen zich daarin schikken Verder herinnerde dfl minister aan de parlementaire revolutie van 24 Mei die eer t plnats had nadat veel malen gewaarschuwd was Vóórdat over den deliniticven staaisvorm welken de heer Thiers lieeft verlangd eene beslissing kon worden genomen zeide liij vervolgens moest de grondslag daarvoor worden gelegd Die gropdslag is de aaneensluiting van alle conservatieve krachten op het terrein dat vreemd 1 aan do politiek Het prox ramma van Bordeaux was wapeiischorsing tusscheii de partijen en voorloopige terzgdestelling van de qusfstie omtrent den staatsvorm De vorige spreker heeft gevraagd hoe men de drie tegenslrijjlige partijen waaruit de meerderheid is samengesteld gelgktijdig kan tevreden stellen Maar hierop moet hij antwoorden dat de minderheid nog meer verdeeld is dan de meerderheid Nadai de heer Louis Blanc nog korielijk te midden van veel rumoer het woord had gevoerd en herhaaldelijk geroepen was sluiting van het debat I erd overgegaiin tot de stemming over eene door de rechterzijde voorgestelde motie waarbij de kamer verklasrf vertrouwen Ie stellen in de staatkunde Van het gouvernement Deze motie is aangenomen met 4UÜ stemmen tegen 270 De heer Depeyre heeft hei rapport ingediend over het voorstel des ministers Ernoul vo gens hitwelk aan de permnneiitc commissie het r ht zal worden toegekend om een vervolging te gelasten tegen ieder die de kamer belesdigt of hare rechten aanrandt De discussie over hft rapport is tepaald op aanstaanden Woensdag ADVERTENTIE 45 jARiGE ECHTfERSENIGïHG VAN T KRUISHEER M EN S M M VAN DEE BEN IJl Gomla 23 Juli 1873 J Hunne dankbare kindei en gS Behuwd éa Kleinkinderen y aaaaa a Vrijdag 25 Juli GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad Voor Gouda en Omstreken De ontdekkingstocht door de binnenlanden van Afrika welke Uaitschers hebben beraamd en tot ondersteuning waarvan de keiter dezer dagen 25 000 th nit de hem door den rijksraad ter beschikking gestelde fondsen heelt geschonken zal waarschijnlijk nieuwe aanleiding hebben g eveu tot dit gerucht In bet vorige jaar heeft de chef der admiraliteit de heer vou Stosch een voorstel bij den rijksdag ingediend waarin het denkbeeld werd ontwikkeld om ten behoeve van de marine stations in verschillende werelddeeleu te erlangen Hierbij werd echter op den voorgrond gesteld dal daaraan geenerlei denkbeeld van kolonisatie was verbanden Het denkbeeld eener kolonisatie is later aangeprezen zegt het blad duor de aardrijkskundige maatschappij te Berlijn gevestigd Hierbij is de rijksregeering uit deu aard der zaak niet betrokken zoo gaat het blad voort zij staat bovendien een geheel ander plan voor De Pruisische clericale bladen geven om strijd hun verontwaardiging te kennen bver het besluit van den Pruisisohen minister dat de domheer Michthofen lid van het kapittel blijft en geen kapittelbesluit door do regeering zal worden faeud waarbij hij niet tegenwoordig ia geweest De Qermania vindt dat ZDo iets niet beeft plaats gehad zoolang de wereld bestaat De DuitscUers in Elzas Lotharingen hebben van htm stemrecht een slecht gebruik gema ikt ongeveer de helft slechts beeft gestemd zoadat op sommige plaatsen door bun onverschilligheid de tegencaudidaat zegevierde Het nieuwe Italiaansche kabinet sluit evenmin als zijn voorganger de oogen voor de gevaren der propaganda die in Frankrijk zelfs door ofScieele personen voor het clericalisme gemaakt en door de regeeriiig zoo niet direct geMeaiK dan toch oogluikend toegelaten en aangemoedigd wordt i ie geraren vermeerderen uu ook Italië door de Fransche pro ceasiineu wuudereu iiekle dreigt besmet te worden De bedevaarten naar Assist en Notre Dame de Loretto zijn op bevel der prelecteu van Paruzia en Ancüiia vertioden zooals het besluit zegt wegens redtueii v wi openbare gezondheid met het oog op de Binohlolicrs welke de cholera in het noorden van italic maakt Fcitelyk echter zyn het voornamelijk politieke zoiidheidsredeoen weike de regeering tot deze m iiitrcgeleu nopen Trouwens de nltramontinen in i i ii Mjk neisieu meer en meer eene houding aan die het der italiaansche regeering ten pliobt stellen om op zelfbehoud bedacht te z n l o nieuw ultramoiitaansch blad e Pél i oitslaitend gewijd aan de zaak der processien en bedevaarten verklaart in zgn eerste nommer rondweg dat Frankr jk s toekomst ouafscheidelgk verbonden is aan die van Rome en het pausdom Het Kngelsche hoogerhuis werd Maandagavond meer dan gewoonlijk door de leden alsmede oor den piina van Wales en den Cesarewitch bezocht in de merning dat aan de nagedachtenis van den bisschop van Oxford ih vaa lord Westbury beiden in de vorig week afrieden eeuige hulde zon worden gebraclit sl it geschiedde dan ook doch slechts met enkele woorden waarna het huis onmiddellgk tot de gewone werkzaambeden overging De hertog van jlichmond deed een motie om een oommissie te benoemen tot onderzoek der grieven welke zyn ontstaan door de afsctintting van bet vcrkoopeii van rangen hg het leger welke motie na een levendig debat met een groote meerderheid werd aangenomen Hierop had de aangekondigde interpellatie van den hertog van St Albans plaats over zekere zinsnede voorkomende in eSt afterdinuer speech door den hertog van Bichmood te Nottingham gehouden Deze rsoènc had echter geen gevolgen Hiermede was de zitting afgeloopen BINNENLAND Gouda ii ivu Dinsdagnvoud is nlhrer overleden de lieer D van Hinloopcn Labberton ementns predikant by de Be monstrautsche gemeente aUuLr Zonder twijfel is de