Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1873

gij uwe gevorlciiS en owe wenechcn openbaar maken daartoe staat ons orgaan u len dienste Langs dien weg zal de werkman ook zonder internationale en zonder petroleum het doel bereiken en al moge de rechte weg hier en daar met doornen zijn bezaaid hij blijft toch altoes de biste Uit Maastricht meldt men dd 21 Juli Aanstaanden Zondag zal alhier een groot kerkelijk feest plaats hebbes en wel het in plechligen optocht overbrengen van de zich in de Parochiale kerk van SintServatius bevindende ieli uieen naar eene daarvour aangebouwde kapel in genoemde kerk De re liquieén waarvan de omkleedsels voor een groot gedeelte van blik eu hout waren zijn meerendeels door de hulp van milde gevers in meer waardige relicmirënkatten geborgen Onder deze vmzameling rcliqoieen bevinden zich onder anderen haren van de Maagd Maria eu van den Apo tel Johannes een stuk van het doodkleed van Christus een stuk van het kleed der Maagd Maria een fragment van het Heilig graf eeu stuk van de windsels en de doornen kroon tan Christus een schakel van de keten van den Apostel Petrus reliquiecn van de Apostelen Andreas en Bartholomeus de beenderen van de Bisschoppen Mondulphus en Gondulpbus een stuk van den schedel van Mnria Mogdalena enz Bg den optocht zullen drie Bisschoppem tegenwoordig zijn en wel de Bissebop van Boermond de Bisschop van Luik en een Dsitsch Prelaat De Katholieken zgn van den kansel uitgenoodigd hnnne huizen dien dag mei vhggen als anderszins 0 te sieren Koloniën OOST INDÏË Aan het mail uverzicht van de Jave bode is het volgende ontleend Ons overzicht kan 4 Ueternioet ditmaal kort zijuj want nieuws valt er niet te melden Iu December aanst l ten bureele van di n direeteur van hel biaaenbuidaeh bestuur worden aaobesteed het onderhouden van een geregelden stoompakketvoartdienst in den Indischen Archipel gedurende de jaren 18 76 lot en met 1890 In de gehouden verga lerin van deelhebbers in de Javasulie liiiik werd bepaald dat eeii dividend van 9 prooeiJ zou worden uitbetaald De heeren Storm van s Gravcsnnde en Alexander Fraser werden tot commissari sen bcnuemd Üteral iu den Archipel schijnt de grootste kalmte te hecrschcii Op Celebes alleen hebben eenige troepelihewegingen plants Het blokkade eskader voor Alchin l versterkt o o door liet uit Nederland aUhiar aangekomen stoomschip 1 dalen Kruis Na lOS dagen feis is hier ter rccdc gekomen het oorijgsehip De Watergeus Du zitiiiigen der Commissie van enquête hebben gerigelil plaats Keulse otlieieren yijn naor Balavio opgeroepen om ter zake der cxpediliu te worden gehoord llet weder is regenachtig In den namiddag van 5 Juni circa één ure heeft Zr Ms oorlogschip Watergeus ter rcede vanBnlavia het anker laten vallen Deze bodem heeftdu voor een ooflogschip voorspoedige reis van 108 dagen gehad Slechts veertieu dagen beeft men mei i üw weder be kaïiipen geh De reis beeft zich overigens door niets byzonders onderscheiden Geene gevnllcu van ernstige ziekten hebben zich voorgedaan zoudat geen der manschappen verplicht is een gedwongen bezoek aan het hospiUial te brengen Naar wij verder vernemen moet zich aan boord een geldswaarde van één mil lioen gulden voor hel Indisch Gouvernement bevinden De verzanding van de artesische put te Passar Bahroc is zoo goed als weggenomen Het water hetwelk door uit verkregen wordt is vrij helder F In de afgeloopen maand zijn over de duizend Hadjis van elders Ie dezer plaatse aangekomen In Kampong Djawn moet een boo e geest vnn iemand die reeds zes maanden geleden gestorven is rondwaren Hij houdt zich sinds eenige dagen bo ig de gardoemenschen met steenen cn verder spiegels en glazen in te werpen lie bewoners der kanipon 3 staan doodsangsten it 1 tf D v N J In den avond van S Mei jl werden te Kopabiang residentie Polemboiig diie schokken van aardbeving waargenomen De beuegmg plantte zich voort van liet noorden naar het zuiden In den namiddag van 15 Maart jl wcrd ip ilu afdeelingen Menado cn Belang Miiiaha sa een lichte horizontale schok van aordbtving waargenomen Te Eatahan in het elfde gewest werdiu in den nacht van 1 op 2 Apul jl en in den namiddn f van den ISden daaraanvolgende insgelijks schokken van aaidbeving iu eene richting vnn hel ooslen tjiinr het westeiii waargenomen terwijl op den a isten irau lic dDohtommen antwoordden op de meest ingeirikkelde VT igen xonder aarzelen De proeven van bedrevenheid in achrijven lecen aardr kskunde en geschiedenis Baaktaaalgeaeeudcn guostigsten indruk Een tiental leerlingen die de sohool gingen verlaten ontvingtn behalv een getuigsohrilt een geschenk als souvcQ r Door den leerling J den Haring werd een alsclieidsHoofd gesyrokeii uamena hen die de ioriohting giugeu verlaten Dinsdag middag ten 6 ure begaf zich te Botterdam een jongman roim 20 jaar oud onmiddellyk na het din c naar de Zwem inrichting in de Baan Nauwelüks was hij daar in het bassin of hij verdween in de diepte Daar het naar de gewone berekening te lang dnorde eer men hem weer boven lag komen duikelden anderen hem na en haalden Wm op Men bemerkte toen aanvankelijk teekenen Van braking maar eer men hem verdere hulp kon verleenen was h reeds een Ijjk Men leest in het Vtr DU de volgende aankondiging van den Burgemeester Vk TJtreoht De ondergeteekende hoewel hoogst gavoelig voor de blijken vaa belaaf stelling en welwillende onderwfamding dieb j b gelegeöbeiddnlaatatetverkiezing van leden voor den ticmeenteiaad van stadgenooten ilaeft mogen ontvangen veroorlooft lick evenwel aan ijn geachte medeburgers die hem met hun vertrou wen vereerden te kennen te geven dat eene benoeBing tot lid van den Uemeenteraad hem io de gegeven omstandigheden niet aangenaam soa weeeu hoofdlakel l omdat zoodanige benoeoing noodwendig gepaard ma moeten gaan met eene verwijdering uit teu nud van bc W B Boer die sich gedurende ene reeks van jaren aan de behartiging vani stadsbelangen wijdde en die als oudste Wethouder hem la Burgemeester steeds met qver ter zgde stond en wiens gemis alioo in stadsbetaug niet slechts maar o k voor hem te betreuren zou z jn De ondergeteekende rieht daarom tot zijne vrienden en tot diegenen i jner medeburgers die hem met hun vertrouwen vereerden Itet verzoek om bij de aanstaande ilenteBuiag hanue stemmen op mr W R Boer te willen uitbrengen een oun die iJQS inziens die Icenze ten volle waardig is Vtncht n Juli 1873 N P J Kien Met des volkstreiu dien de Bh jnspoorwegmaatachappy gisteren van Utrecht Oudewater en Woerden naar de residentie heeft doen loopen zijn ruim CUO personea vervoerd Keu honderdtal heeft zich met den HoUandschen spoorweg naar Haarlem hegeven om naar het Zeudiugsfeest te iioekenrode te gaau Na langdurig beraadslagen heeft de Alg Synode der Nederl Herv Kerk besloten eene commissie te benoemen om zieli bezig te honden met het ontwerpen eener organisatie waardoor het broederlyk samenwonen der verschillende richtingen in hetzelfde kerkelgk verband verzekerd wordt Deze commissie zalbestaan uit negen mannen van verschillende richting van wie hoogstens drie uit de leden der Synodenwgen gekozen worden en van wie drie nietpredi kanten moeten zijn Nadat de commissie op dendoor de Synode bepaalden tijd met haren arbeidgereed zal zijn zal de Synode eerlang op reets ge scheiden weder bijeenkomen om het bearlieide ter band te nemen en indien het hare goedkeuring mag wegdragen op de door de vigeercnde reglementen aangewezen wjjze aan het oordeel der kerk te onderwerpen V D R $ i bekend dat de bloei van Seheveningen als badplaats bij den heer C Ontshoorn den bouwmeester van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam bet denkbeeld heeft opgewekt om eene geheel nieuwe wyk aau het dorp toe te voegen De concessie daartoe b het Haagsche Gemeentebestuur aangevraagd werd juist een jaar geleden verleend De gronden den concessionairii afgestaan ongeveer 13 bunders reiken van de Villa Mar oost en noordwestwaarts voort tot aan de grens van VVassemiar Terwijl voor rekening der gemeente eeu deel dier gronden werd gelyk gemaakt schreef de concessionaris de eerste aanbesteding tegen het laatst van het vorige jaaruit Deze strekte om langs de kust de eerstetwaaltvilla s der onderneming te doen verrijzen die menthans reeds genoegzaam voltooid kan zien DezeJtwaair villa s zqn samengesteiÉlyit drie deelen tekweten uit tyfe blokken elk van twee villa s en éc nblok in het midden uit acht villa s gevormd Alle twaalf worden onderling door verbindingsmnren aaneengesloten ïedere villa heelt drie verdiepingen elk met twee vertrekken terwijl vijf van de twaalfdaarenboven nog een kabinet bei ilten De gebouwen zyn zoodanig ingericht dat men ze bezigen kan als eenvoudige apnrtementen of wel tot eene volledigewoning met keuken enz De lengte van iedere villabeloopt 11 meter de breedte 6 eo de minste hoogte 11 8 Noordwaafts van leze villa s n daarmeje eveneens verbonden als de villa s ondrrling met elk inder is io het begin van dit jaar de bouw aangevangen van een uitstrekt Hotel Garni De lengte van ilit gebouw beloopt 110 meter terwijl de gemiddelde breedte 187 meter en de minste hoogte 14 7 meter biduo Het Itótel heeft vier verdiepingen op een gruiiilsmg naar de landzgde van 3 meters beueden du kruiu der zandduinen Terwijl de benedenverdieping gelijkvloers met het binnenland geheel tot dieustlokalen is ingeridit bevat de bel étage de ruime eetz ial in het midden nevens eene restaurant en kol eziml iu den zuidervleugel Lsugs breeds sleeuen trappen kan men uit de eetzaal en kofliekamer zich oaar buiten naar de waudelperken in den nieuwen aanleg begeven Nnnr de zeezijde heeft men vóór lioh het terras en het uitlicht op het onmetelyke watervlak Het ganselie gebouw dat vaa allerlei gemakken zooals hijschtoestellen eu qioiibuira ruimschoots is voorzien zal in het geheel 1 fii vertrekken bevatten Die welke de bel étag uitmaken zijn allen aan Ie zeezijde voorzien vi u giazeu dfureu die gelegenheid geven om onmiddellijjc op hei teiMs te komen Door bijzonder schoone inrichting onderscheiden zich eenige apartementen ten dienste van bezoekers van hoogen rang under de gebouwen die door de in 1873 gevormde bouwmaatechappy Soheveningeu tullen wordm opgericht is begrepen een grootach hotel dnt ni t minder dan twe hóteis garuis en vier en twiutig Ula s zal vereenigen Daarnevens zullen nog tal van villa s komen te midden van bevallig plantsoen en eindelijk reeksen bnrgerwoningen winkels stallen enz De gcheele uitbreiding ziU langs het strand eene lengte hebben van 500 metera of O minuten gaans Het rnHlooscie ffeMlaii meldt h vglgende Kevelaar waa in het begin dezer week in rep en roer over het volgende i Ken meisje lan 17 jaar uit Borbeck bij Ssssn sedert 11 jurcn kreupel en vol pynen was met de processie harer t ounpiaats daargekomen Zij verlangde gebracht te worden naar de kleine kapel terwijl de processie naar het Boode Kruis toog Na eeuigeu tijd aldaar vurig te hekben gebeden ondervond zij plotseling herstelling zij stond op liep driemaal biddende om de kapel en bracnt hare krukken naar het klooster alwaar zij de genezing nan den overste bekend maakte De vreugde was algemeen het volk verdrong zich om de gelukkige te zien zuo Zelfs dat zij bij het vertrek op een wagen moest plaats nemen om den drai te ontkomen Aan een sclirijven van den Hnagschcn d rrespondent van de MiddeUmrg cke Courant uiitleenen wijhet volgende Men keurt hier de interpellatie van den lieer van üullstein iu de k iiuer nog al af eu voorol de wijze waarop hij haar vuorslelde en inkleedde Men achtte het met zeer strookende met de waardigheid die de eeiste kamer altoos iii acht genomen lieeït dat een lid oier de gewichtige en bekoinmeringwekkcnde omstandigheden van lii t oogeublik iiiterpe leeren willende eenvoudig s morgens vroeg een knipbriefje aan een der ministers zendt HoogEd Gestr heer Ik bon voornemens heden in de zitting der eerste kamer te vragen 1 of het ministerie zijn ontslag heeft gevraagd 2 wat het ministerie over den stand van zaken denkt en wat zijne pionnen zijn Met de meeste hoogachting enz en dan een paar uren later die vragen in de zitting der kamer doet eu toelicht op een toon en in een vorm die maar al te zeer herinnert aan die waarmede personen die nog jeugdiger en veel minder hooggeplaatst zijn dan de verkorene def staten van Utrecht hunne gcscliillen mondeling plegen te apprêteertn er voor de beslissing door t vnistrecht In de eerste kamer zelve moet men verre vau gesticht zijn over de onhebbelijkheid van den nilval en den heer van üoltstein niet zeer erkentelijk zijn voor y ijne poging om de eigenaardige manieren die op het Binnenhof aan de zijde vnn den Hofsingel veld winnen ovir te planten naar de deftige Vijverbe gzijde van die ecrwnardige vaderlandsche ruïne lil de liberale kringen houdt men het er voor dat lie kamer zal ontbonden orden dat a tlians het ministerie den koning daartoe adviseeren al wat anders vraagt men schouderopholend Wat anders het mng moeilijk zijn die vraag 700 terstond te beantwoorden monr ik ben daorom iiog niet oïertuigd dat dit uiterste middel lerstond moet worden aangepakt Een ministerie dat evenals het ministerie vnn 1866 63 deed dadelijk ontbindt anneer de komer zijn zin niet wil doen mankt op my Jen indruk van den schoolknaap die zijne lei eclioonlecgt zóodra zijne som niet uitkomt Beter is het naar de fouten te zoeken en ze tii verbeteren don spoort men tijd en ergernis ik gdoof dnt men ook in de politiek niet terstond de schuld aiji lei of griffel moet geven w inneer ile som niet nitknmt maar nauwkeurig naar eigen fouten zo ken moet Daarenboven bestaan er dunkt mij twee groote b zwareii tegen eene ontbiniling der kamer op dit oogeublik één politiek en één praktisch Het politieks bezwaar is lUiarin gelegen dat er tegenover den uilslag der laatste verkiezingen niet wel door eene liberale regeeriug eene onlïbinding kan worden aangeraden B j de ttembus hebbes dcjiltraiaontanen gewonnen de anti revolutionairen gewoanen de ultramontaansch conservatievon gewonnen alleen de liberalen en de zuiver conservatieven hebben verloren Wit dus optreden en ontbinden moet stellig dunkt mg niet de beide hiatste partgen Het practische bezwaar ligt daarin dat men werkelijk eene kamer niet ontbieden kan die nog niet bestaat De uitslag der Juni verkiezingen mag niet worden te niet gedaan voordat zijne gevolgen op de sameustelligg der kamer officieel gebleken qa natitt diDi de ui awe zitting eenigen tijd heelt geduurd Wil de tegeering bij de discussiën over het adres van antwoord flinkweg de quaestie van vertrouwen stellen en daarbij dit verzuime zij vooral niet een duidelijk kort ro gramma niet van vage woorden maar van uitgewerkte beginselen eu bepaalde maatregelen geven des noods met de wetsuntwerpeu er bij dan kan zij gewis de crisis verhaasten wit r oplossing door s hnds belang dringend gevorderd wordt iiau ook in het geval dat dan gemis aan overeenstem ming tussohen kamer en regeering duidelijk blijkea mocht ook dan nog ligt iets andera dan ontbinding voor de band Dan dunkt my ligt aftreding van het ministerie der liberale meerderheid in den aard der zaak dat een ministerie van de ultramuntiuiosohe van de altramonlaansch conservatieve of van de aulirevolutionaire minderheid dan beproeve te regeoren en zoo dit mislukt de kamer ontbinde Nu de kiezers pas voor eeu paar weken gesprukeii hebben komt mij dit de eenige zuiver constitutiooeele oplossing voor Qnder het opschrift De Ëugelschc Werkman leest men in de Ned Industrieel De Engelsohe fabrikanten en kapitalisten ketiinoen zich ernstig ongerust te maken over de steeds toenemende aanmatigingen vMi den werkman Niet zoozeer de aanzieiilgke loonen als wel de vermindering van productie is het wat hun hindert Bee ls is de werkman niet meer te vredeii inet dtu vermindenlea werktijd 5 s dag van 8 uren jwr week Zij wenschcn nu weder vaststelling vnn de hoeveellieid die zal mogen geproduceerd worden D it hierdoor aan het kapitaal de mogelyklieid wordt benomen om zich vrij te bewegen dat de oiid nie niiig8 erst liu rdoor verlamd wordt en alle lust tut uicnwe akrii or lt uitgedoofd spreekt van zelf Het er 8te is echter iioi dnt de gewonnen vrije tijd door ileii Merkman sliMïht of niet gebruikt wordt Hue hooger di loonen stijgen des te verkwistender wordi liet volk d s te minder wordt gespaard een ervar iig diu ook in ons land wordt bevestigd iilroti een nieuw met MechauicU Afaf i ainengcsmolten blad geeft eeftjSerie eer merkiiaardu i opstellen waarin de verliepen worden aamcliouwelyk gemanki die door dezen toe tand in Kiigeland uorden geleden In Noord Engeland bevindt zich bijv csn groote niijit ontg niiiiig aan welke iedere dag stilstaan 400 pd St kost en zulke d igen kwniicn dit jaar reeds veel voor dikwijls om de nietigste redenen Het verlies treft echter niet den eigenaar alleen maar tal vnn industrieelen die door stilstand gebrek krijgen aan kolen ijzer ertsen en andere grotidstoU en Het in de mijnen en andere imlnstreule ondernemingen stekend kapitaal blijft hetzelfde of er veel of weinig gewerkt wordt het loopt hij stilstand vnn het werk wel eeiiig gevaar renten echterrn doorloopcnde uitgaven zijn geheel verhiien Hel geheelo land lijdt onder dezen gong van zikeii en wat zij niet willen inzien Ie arbeider het meest Iron vraagt nu wnt ónder deze omstandigheden legen die beweging moet gedaan worden Hij randt aan een sterke aaneensluiting der werkgevers van kleinen zoowel als von grootcn een verbond vnn beidenlot gemecnschoppelijken weerstand tegen de arbeiders d i een verbond zjoals de arbeider dat heeft in zijn werkmansvereenigingen De Ned Ind gelooft niet dat daarmede het doel zal worden bereikt De gemeente Goes is ambtshalve in hét patentrecht aangeslagen als rouwkoets verhnurstcr omdat zij tegen betaling van een recht vau tien gulden eeii lijkkoeta met koetsier en twee paarden verschaft aan die het verlaii en cn tegen het dubbele of twintig gulden wanneer een lijk uit o naar een andere gemeente woult afgehaald of overgebracht Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland hebben van dien aanslag onthetling toegekend omdat hier niet valt te denken aan de uitoefening van een bedrijf of beroep maar aan een helTing van publiek rechtclijken aard Uit Drenthe meldt men aan liet Haiidehblad l c Njjnrods alhier gain eeu gezegeiiden torkomst 1 te gemoet daar de velden ruim voorzien zijn vanhazen patrijzea en korlioenders Men vindt zelfskappels patrijzen van 30 stuks Niet minder dan 100 jonge vossen zijn dit voorjaar door de politieonschadelijk gemaakt hetgeeu der wildbaan natuurlijk ten goede komt Ta Cobhatz wordt een industrieel waakUad oit gegeven uitsluitend voor werklieden en gericht tegen de socialisten In hel laatst verschenen uommer vindt men een artikel door een werkman gesohrtveo en dat nu in oiidei etitidtlie bUd n i overgeuomen als een nieuw bewijs dat toch niet alle werklieden zoo blind en ligtgeloovig z n als de socitlistiache democraten wel hadden gewwscht De schrijver zegt onder and D dit jEr z n tegenwoordig menachen die zoo het bekt aeh het welzijn van den werkman tot eene Itreattaok hebben gemaakt Althans dat zeggen ze maar terwijl zij zelven niet werken omdat ze t niet kunnen of niet willen weten ze den werkman zooveel geld af te troggelen dat z j een onbezorgd leventje er van kunnen nemen Daartoe schijnt niets anders te worden rereischt dan een weinig bluf mits gepaard met eene groote mole van onbeschaamilheid want ze hebben niet altoos met domkoppta te doen Men begrijpt dat ik hier het oog heb op dcizicb noemende leidslieden vaa den werkman leiders eigenlyk verleiders in de eerste plaats onruststoker Die mannen hebben ons nu reeds beziirgd centrale provinciale districts kantonnale en plaatselijke vereenigingen centrale algemeene en andere raden secretarissen controleuis kassiers meestal zonder kasof geld kortom er behoort een sterk geheugen toeom met al die hoogere en lagere tituUituren niet in e war te raken Maar wat hebben wy werklieden IIQ toch aan al die vereenigingen kassen en besturen die bij ons maar altoos aankloppen om geld geld ennog eens geld i Hebben onze ziek het nu beier Krijgen onze confraters uit den vreemde of oaze hulpbehocftigen meer onderstand dan vroeger t Lijkter i ict naar Waar blijft dan toch al dat geld datdiu zuofienaamde leidslieden als eene bydrage voordii en als eene bijdrage voor dat doel bij den werkman weten Ie krijgen Het antwoord ligt voor de hand voor t grootste gedeelte wordt het besteed ter bezoldiging van leditfloopende bevorderaars van volkswelvaart e i van hunne hniidlaiigers die ook liever van t weet des erkmons leten dan zelf te werken verder voor du trncteracnten nan bestuurders kassiers met hun niinhing vour oai plakliiljetten advertentieii liuiir v n vergaderlokalen en meer vnn dien oord t Daarbij komen de kosten voor allerlei binden ten behoeve lan den werkman eigenlijk vuile schotschriften en niets niiders Die wtlen ze den werkman bolioiidig op te dringen t Is wonder dat ze hem nog uiel noodziken om zich maar op 10 of l i pxerapi ireii van elk nummer te nbonneercn om Ie maken dat de uitgever er niet bij te kort komt l n nat lichcl en dm blad n en blaadjes Flinke artikelen voedsel voor hart en verstand lavdedcelingcn over iiulii e uitvini ngcii op het gebied vau nijverheid of V Ik ihunhondkuiide Niets van dat alles Maar des te meel opruiende t ial tegen de bestaande orde van zaken beschuldigingen en lage uitvallen tegen ieder die naar de pypen der leidslieden niet w il daiibcn en hun den zak niet willen vullen Bij gemis van eigen oordeel maken die schrijvers rijkelyk gebruik i van de gelegenheid om uit boeken en bladen te V stelen en dit als hun eigen werk te geven En wat sooit von mannen zijn die schrijvers Doctoren die zoo niet op de eene of andere Chineesche hoogeschool dan toch stellig in een bierkroeg van de Iniigste mk klasse binnen len tijd van een pnnr weken hunne sludièn hebben volbracht mannen met eeu hoofd zoo vol ijdclen woon en met hart zoo vol zelfzucht dnt daar voor iels beters geen plaats overblijft Vandaag hebben zij het op den een mqrgcn op een ander gemunt uu eens moet deze dan weder gene hun ongenoe en ondervinden zij besluiten dit en dat en doen nog o zooveel I Maar door dnt alles gaat de eensgedndheid de geest van broederschap die vroeger onder de werklieden heerschie en zoo goed werd aangekweekt ten eenemale verloren Doch genoeg hiervan Het ontwerp is oak alles fl behalve aantrekkelijk Mijn raad aan mijne medewerklieden is eenvoudig deze Blijft in uwe fabrieken houdt uwe ziekefnndten en andere kassen als vioeger geeft naar uw vermogen iets aan hulpbehoevende kameraden verleend zoo gy wilt ondersteuning aan hen die gedwongen worden om aan werkstaking wegens te laag loon of om andere redenen deel ta nemen en houdt gij dan nog iets over neemt dan deel in eeni solide maatschappij ven levensver tkering Is itr iets bij nw werk dat u hindert of hebt gij ten g bezwaar ze t het bedaard nan uwc patroons en ho frt niet naar meuschen die u illen overhalen t om de te nemen non storing v 111 orde Dit stniiÉr op den Voorgrond blijft me toch met uwe leiflslie Ijn of hoe zij genoemd worden van het lijf Wilt maand k te Menndo Kema en Tondauo een vrg hevige schok werd getoeld welke ongeveer 30 secon den aanhield en voor zoover zulks werd nagegaan een zuid oostelijke richting had Deh volgenden dog nam men ter hoofdplaats Menadu in dezelfde richting wederom eene lichte beweging waar Soerobnya 31 Mei De Europeesohe fuselier Trussel en van Erven zijn heden afgeitroft wegens diefstal in de chambree en veroordeeld tot driejaren kruiwogeustraf en veryalleuvcrklaring van den militairen stand Heden ochtend werd asn het Marine etablissement alhier te w iler gtlateu liet houten raderstoora schip Bogor bestemd ter veivnnging van het indcrtyd afgekeurde ijzeren vaartuig van dien naam inhet onderhouden der gemeenschap tussohen Bataviaen het eiland Onrust die tegenwoordig plaats vindt met behulp der beide particuliere stoomscbeepjea Tjiliwong en l itarum De werktuigen van de vroegere Bogor worden daarbij opnieuw gebezigd Vermoedelijk zal over eeni p r maanden het nieuw zoogenaamd oomBunicaiievsirWIg thans resorteerendeouder de Gonrernemeuts nHmiMpéijn dienst aanvaarden Soer Cour Preauger Begentschappon April In verscheiden dessa s van de controle afdeeling Weit Bandong heerachte nog steeds de knokkelkoorts In de afdecling Soekaboemie kwamen 319 koortslijders voor van welke 149 herstelden eu 16 overle den Overigens was met uitzondering van eenige koortsgcvallen de gezondheidstoestand in dit gewesttamelijk bevredigend Laatste Berichten Versailles 2S Jali De heer Milaud heeft bij lp mitiuiiale Vj rgaderiug een voorstel ingediend 091 te bepalen dat het debat over eene interpellatie oi t langer tan eene oiaaud mag worden ni esteld De urgentie van dit voorstel ia verworpen In antwoord op eene vraag van den hcerPelietan heeft de heer de Brogue toezegging gegeven dat bet Üele Boek openbaar zal worden gemaakt Het debat over l roorstel ora den bonw eeiier kerk op den MontHPtre te beschouwen ais eene zaak van openbnar uut is tot morgen uitgesteht De discussie is geopend over het ontwerp om aan de Permanente Commissie het reclit te geven mach ligiug te verleenen tot hel insteilen eener vertolging wegens bclecdiging jegei s ile uatiouale verg deriug De beer Bnssoti bestreed het Daarentegen werd bet door den heer Lucien Uran onderstoantf Hij wees er op dut het geiichl is tegen de dagbladen en eeu prefentief middel 13 Hiermede waren de algemceue beschouwingen gesloten J c heer Ernoul verdedigde art l oji gruud dal de parlciueiiUiire vrijheid duardook ntet wurdl ii ingcr tiiil maar alleen aan de commiss e d lUiicht wjrdc toegckciid om de na tionalc verga lering ouk tijdf ns er peen zitting wordt gehouden 10 tlucn rbiKligeii H t nrlikeJ is tpu slotte met o Ü le cn üó i stemmen lumgeuomen VorsaÜlOS 23 Juli De i ruiscu hebban he en nacht Mezicres en Charleville ontruimd lie Duitsche etaf be indt zich nog te Nancy maar de e zal weldra veitrekken Dan zal de ontruimuig vpllooid ÜJB mei uitzondering van het arrondissement Verdun Parijs 23 Juii Uet gerachi dat prins N poleoD geeisóht heeft in zijn rang als divisie geucraal herstetd te worden wordt tegengesproken Bome io Juli Naar mcu verzekert heef 4e Paus Ins gegcvtn ora Santa Cruz indien hy te Home kumt niet op het Vaticann toe Ie laten Vergadering van den Gemeenteraad Woeaadag 23 Juli Tegciinoordig de hli Remy oorz Priocc Luijten Kranenburg V cbtcrbaan van Vrcumingeu Meeaemakcr Droogleever vaobtraaten Post Drost Iloogenboom Samsam cu Straver De notulta dtr voiijjc vcrgadcnug wotdco gelezen en gearresteerd Ingcküiaen ceue missive van hh Gedeputeerde Staten dezer provincie houdeude goedkeuring lot aankoop wu vijf Iiuizeu aan do uieunc havcit tut siichtiug vau eeue tnecde Armcnsclioo eu tot vurkoup vmi die hui tu vour afbraak Kottf EcDc missive vau dfitlide goedkLUuudc het raadsbeslnittot opLomlug vau geldeu xaa de MaaUclinppg voor GeuiientecredKt otif De voorzitter deelt mede datplie gelden berbids ziju overgenomen Eeiiu missive van Curatoren der Latynsche school daarbij initcndcnde eene Igst van al de solbcitanlen voor de vacauto betiL kkiiig vaa lecraar in de wi konde cn modeniU uleu lui t de daurbij bebooreiide sttikkun en aaubevtliiig tau ei u drittal iijndo de hh P vau Diiijuen M van der Biujr c en T Kuijpci de vcrdefe soUicituutuu zyn de hh ï liiermausz A Hrandcs 1 G Fischer A Keeu P J Kctjniun U Kyppcuol H J Lrndpnnk Jlit J S vaupdc Poll J ü M A Honk H J biiijdtr P tiMus lif 51 Uiand vau btrauttn L De beer Mt SbiiuuKir viud lu dizuJbnibevtliug zwariglutd de voor Uti r bi iintvooidt dii n spiukcr waiiiup de stukken ter visie woidüi gtUgd eu de bcnuiniing in de üigtitde viigadcring aan de oide gr t ld zal woidtii