Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1873

M GODDSGHE KIESVEREENIGING blijft bg de Herstemming voor een LID van den GEMEENTERAAD op Dinsdag 29 Juli aanstaande aanbevelen den Heer P GOEDEWAAGEN Zijn gezond verstand zijn werkzame geest en onafhankelgk karakter maken alle verdere aanbeveling overbodig Namenfi het Bestunlr J J GROOTBNDORST Pretidtnt J C GöTTB SecretarU De Kiesvereenigfing Gemeen leb e la ngf heeft voor de herstemming van EN LID van den Gemeenteraad welke zal plaat hebben op DINSDAG 29 JULI e k tot Kandidaat gesneld en beveelt als zoodanig ten zeente aan den Heer W POST DROST Aftredend lid i Namens bet Beatunr w W JULIUS PreddtnU Gmida 22 JMri873 NOOTHOVEN van GOOR Secretarü ♦ Nair wjj reraemra is tot aecondante aan de fam jfsche dagea kottichool la Leeuwaidea beiioeadMejufirrottw P W rtn Ane j £ ea hoogat belangrijk rapport ia dezer dagen door het Uoofdbeatuur der Maataohappü tot Nut van t Algemeen aan de departementen toegezoudea Het betreft een onderzoek naar den tegenvoordigen toestand der Spaarbaokea en naar de meest gewenschta regelen roor de toelcomat Onderzooht ia 1 of de deelneming sedert de op pcbting der Banken g eleidelijk is toegenomen 2 wat de aieest wensohel ke geldbelegging is 3 of er plaatsing was roor de kapitalen i of men som tijda moeite bad de opgerorderde gelden lemg te betalen De bygeroegde staten geren een uitmontend orerzicht ran den tegenwoordigen toestand der Spaarbanken Uit eeir dier staten blijkt dat 159 Spaarbuikeoop het einde ran 1872 bezaten 14 3g3 688 91Vi n schuldig waren ƒ 12 489 353 78 zoada aTiuwinat bijna 2 millioe i beliep f In Groningen is I Spaarbjok op de 803 inwo ner in Virecht e e n op de 35007 inwoneh Heeft Dtrecbt echter gemiddeld 1093 deelhebber pek Spaarbank Drrnthe heeft er slechts 96 De geiniddi le som aan de deelhebbers rendinl dlkd was in e ningen 286 in Noord Holland 77 in Groningen is de gemiddelde inleg per inwoner 8 22 ID Drenthe slechts ltI8 In 32 gemeenten boren de 6000 zielen in 117 tmacben de 3000 en bOOO en in 750 beneden de 3000 zielen bestaan nog geen Spaarbanken Tal ran wrukeii om in reU zaken verbateriag te bnngeu aluUeii hrt lezenswaardig rerslag Woensdag werd op Boeleorode daartoe welivilleni door de beeren Messebeit ran Vollenhoreo en ran Leonep afgestaan het liende algemeen ifrangaliaciinationaal zeudmgifeest gerierd Hrt trrrein raa Buf ken rode nog geen uur ganns vjn Haarlem en rl ik bij lie et itioii Zandroorlsche laan gelegtn rijk 0 10 hoog opgn ind en zwaar geboomte was uitnemend roor eeue bijeriikouist aU ilae geschikt Alles wa duor de goeije ur en der liuüfduominissie doelmatig iijgcrtülit ZL r iruüt was het iiantal der bezoekers die rour een goed ilt l reeds rrueg in di n morgenter feestneriug wnren opgekomen Met reel aandaoht en belangstelling werd op de drie rerschdleude spreekpla it9eo door een talrijk gehoor geluisterd naar de sprekers die m de orde m het programmaopgegeren zich daar deden hooreu De openingsrede werd ten 1 0 ure uitgesproken duor dr N Beets die den feestrierenden een welkomstgroet br oht een wel komstgroet naarran de hartelijkheid rerhoogd werddoor de plnals waar hg haar uitsprak door de saak die beu snwentiracht door den geest dieuhybghenonderstelde eu doof de rruclit die liij door en roor ben ran dit sumenziju rerw tclitte Ten alotte werd te 6 ure door ds Creut berg ran Arabem eeu eersteafscheidswoord gesproken tot ben die met den feest trein rertiokken en hield te S ure ds Coheo Staart ran Botterdam de afscheidsrede Het leest is ia alle opzichten uitmuntend geslaagd Bij het hniswanrta keeren was het herige onweder roor de feestrierenden gecne aangename verrassing K ü ndrri Tab E S Cati en C Verlooij zirh bekladende r ieu it9 trtn dc t l Toor hunüc woning aan den Kleiweg ordt gcktfld iD faanden vno de Commissie taa Fafrif re £ co adrea vao A J de Kuiter verzoekeiide eeo stuk laad I MD ilcQ booKcii SchielaDdacbrQ Zccdyk bij hem m hour tot 31 Oieuuiber a Toor ƒ 300 per jaar weder Toor i 6 jaren iq hutir te rnt n hebben tegen ƒ 400 per jaar vordt peslrld ID handen van 1 en W Een adrea Tan J de Bruijn die cenige geriolecrda grond lit $ ebruik Henacht ta favbben tu handen van de Commissie Tai hbrtca e Dc vooriilkr deelt mede dat de boeken en kns van den GcinceDleOiitvangtir ayn nageiien eii lO orde bevonden alsMtde dat de Terkoojt an het bouwterrein aau de Boelekade en ppebracht ƒ 5540 Aan de orde ia fcen voorstel van de Commisaio van fabrwagfi tot ruiling van grond met L Begeer Hz Na eenigt discussie waaraan aeel nemen d hh Mesaemakcr Dwoglee er Inijtcn Kranntbirg en da Voorzitter en na bet ter taPHl brengen van de platte rond wdfdt bet voorstel algpmeen goeJgeienrd £ en voorstel van de Commissie van de fabricage tot in jj ekrtukgeung van gerioleerdeu grond achter de Zeugstr at nan A I ncan J Z ltaer G Belonje H Kabel L J Ruyfferi eo H l eckeos onder de daarbij gestelde voorwaarden Be heer Layteo aeht de dadelijke bebamleliDg van zolke vooratellen met enschelyk aarna by meerderheid van Mnnmen wordt vitgenaakt OU het tot de volgende vergadering uH te honden Niets meer nan de orde zgnde wordt na machtiging ter vitvoeting looder reavtnptie de vergadering gesloten ï O Xj I O I £ i Aan ket BareiKi Tas Politie alhier is bet volpnde in deie i M te gevonden voorwerp voorbanden een ZILVEKEN ARMBANDJE MARKTBERICHTEN Gouda 24 JuH Bt weinig handel was da atemming flauw Ta ïe puike Zeeuwsche 12 50 a ƒ 13 50 Mindere 11 86 a 12 i0 Polder j 7B ü ƒ 13 Bggge puike ƒ 7 75 a 8 25 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 60 Voer 6 kj 6 60 Gerst puike ƒ 7 60 i ƒ 8 Mindere ƒ C 50 ƒ 7 25 Haver lange ƒ 4 25 a ƒ 5 26 Korte ƒ 4 75 a ƒ 5 76 llennepnaad 10 De veemarkt met wmnig aanvoer Ues werd tot booge prqzen verkoclit schapen en lammeren alsniede vakeiis en biggen trang Kans Aangevoerd 80 partijen prijzen ƒ 28a y 32 Goibotfr ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 20 1 30 i Bargerlijka Stand GknoKEN 19 Juli Arie ouders J btoopeodual eïi W Stolk Aulhonelta Maria oodirs A Bonwaieester eii J C Broer Alida Hendrica Geerti Hida oaileis M Verscfant en G van Gorselen Mnnrits Aaron eiiders A M Cats en K Frenk 20 Gijsberta lleudnca ooders G N van Hooff en G van Brenkelen 21 Margje ouders P dt 6f ot w N Hoogendoorn Jan Johannes ouders J J vou Mvllem en J Specht Myntje ouders M de Graaf en M van der Sloot OvwLKDEN I JoH D vfto den Berg 59 j 82 E Kerper 1 j 6 m D van Hialoopen Labherton fZ j J A Ugdelaait hnisvr van H H Sebraven 43 j GEHUWD 23 Jnh D W Dettmeijer en M Koorevaar ADVia TENTIËN 7 Heden overleed in den ouderdom van rnira 72 jaren de WelEerwaarde Zeer Geleerde Heer DIRK van HINLOOPEN LABBERTON Bmeritns predikant by de Remonstrautsch Gereformeerde Gemeente te Gouda Goufta 22 Juli 1873 E nige alfftmeene kenniageving Vóór de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ons geschonken bg het overlijden Yan onïe geliefde Echtgenoot en Moeder betuigen wg onzen welmeenendsten dank C KNAAP C C KNAAP C E KNAAP DE Klbek ifcuda 24 Juli 1873 Gevoelig voor de menigvuldige bljjken Tan deelneming ondervonden bi het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot betuig ik aan allen m uen oprechten dank Goudai M E H KOELMAN 24 Juli 1878 Wed J T van Eeten STEENKOLEN Tot billijke prezen kunnen groote en kleine partijen STEENKOLEN worden afgeleverd uit een binnen kort te verwachten schip beste RUHR KAGCHELFCOL N JAN jPRINCE Cm Gouda 23 Jnlg 1873 Openbare Vrljwiilige Verkooping van na te melden BODWHANSWONING Landerijen enz lj SïS9v Da Notarissen VAN DER mi mm ROOP en DK kuiper en WILLEM HENDRIK VANMEUKEREN resideerende te JiotteTdam if ï i n voornemens als daartoe lasi hebbende bij veiling op Dinedag 5 Augustus 1873 en bij afslag op Dinsdag den EËNE BOUWMANSWOMiXG genaamd VEERHOEVE bestaande in hecht sterk WQONHdIS met Kaarnhuis Koeen Paardenstalling Schuur met Varkenshoken Hooiberg TÜINMANÖ WONING met annexe Schuur ERF WERF secr fraai aangelegden TUIN of LU TP LAATS bepknt met Vruchten apdere opgaande Boomen Heesters en gewassen Koepel gemetselde Bltfemkast Broeibakken Perzikenmnur en Vijver voorts Warmoeziersland onderscheidene perceelen extra best enmtmuntend Wfil en HOOIJ AND BOUWLAND benevens WATERIiMÜ alsmede WOONHUIS en RIETGORS alles allerguüstigst taande en gelegen aan of nabi elkander aantipt Kïalingsche Veer en de IJselmondschg Laan onder de Gemeente Kralingen Op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Kralingen voorkomende onder sectie B Nos 87 88 91 92 2099 2750 2757 2758 3071 3144 4697 4698 4892 2101 3211 4699 4700 4803 4953 15 19 24 29 1056 1057 202 2212 2213 2986 2989 33G9 3210 2211 Tezamen ter iuhoudsgrootte vin 7 hectaren 70 arun eu 51 centia n Zjjnde de Bouwmanswoning en Koestal met de Wei éh Hooilan en vCTliuurd de Bouwmanswoning tot alt Januari 1875 en de Landerijen tot Kerstmis 1874 tezamen voor 1000 sjaars te betalen met Kerstmis het Woonhuis met Warmoeziersland in twee perceelen per week en het overige in eigen gebrjiik Aangeslagen in de grondbelasting over 1873 met ƒ 80 24 in Bchielands Hooge Boezem eld over 7 hectaren 19 aren en 81 centiaren met 2 10 per hectare en in Schielands JPenninggeld over 7 hectaren 33 aren 66 centiaren met 0 80 p hectare Te aanvaardert op 15 September 1873 De Veiling en Verkoop zullen geschieden in 9 perceelen zoodanig air deze breeder bij aanplakbiljetten zijn beschreven Na den afzouderlgken afslag dier perceelen zullen sommige worden gecombineerd Het te veilene is dagelijks te bezichtigen terwyl aanwijzing zal worden gedaan door den Tninbaas VAN DER LOUW aan bet Kraling sche veer Naderainfo natie alsmede inzage van veilingieonditien eigendomsbewijzen en extracten uit de kadastrale plans en leggers kunnen verkregen wordei ten kantoren van de voornoemde Notarissen VAN DER HOOP en DB KUIJPEB en van MEUKEREN te RoUerdam OPE NBARE VK RHURLVG BÜRGÊMBiËSTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op DONDERDAG en 31 JÜLIJ 1873 des naimddags ten 1 ore in het Raadhuis aldaar bü enkele insehrSving voor den tyd van zes jaren ingaatide den 1 Januarij 1874 en eindigende dMi 31 December 1879 te VERHUREN Den BEUKMOLEN met de daarbij behoorende gebouwen en Stoomtoestellen staande aan het Oudd Veerstal binnen die Gemeente Waarvan de Voorwaarden dagelijks de Zon dagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure t r Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De Inschrijvings Biljetten zullen om in aanmerking te komen behootfln te vermelden den jaarljjkschen huurprijs en voorts door den inschrijver en zijne borgen geteekend op geschreven en gesloten des namiddags vóór vijf ure van den 30 Jnlg 1873 ter Plaatselijke Secretarie njoeten ziJn ingeleverd Conte Dr ik van A BriakmaÜK IS a Zondag 27 Juli N 1392 GÖUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda CD Oflislreken Spoansohe grenzen behoorde ie geschieden met Carlislen die zich op Fransoh grondgebied rertoonen Het besinit der Spaanseba regeering is echter met verbindend roor andere regeeringen in zoorerre dat deze rerplieht zouden zijn om die schepen als roorerache n op te brengen en i bemanning w gens piratene terecht te tellen Omtrent de toestand van Spanje ralt voor het overige heden niets mede te deelen De berichten ran regeeringszijde zgn onbeteekenend maar daarentegen zijn da tijdingen nit Carlietische bron ran meer belang wanneer zij sleobtf geloof rerdienden Dit zal men ta h zeker aan eeoc mededeeling ran het Carlistiscb comité te Bajonne moeten ontzeggen dat het iegèr ran den legitiemta pretendent in hot noorden ran Spanje 30 000 man bedraagt die goed gewapend en roldoende van ammunitie en zelfs ran kanonnen zijn roorzien De oorlogsbehoeften het comitc rerklaart het openlijk komen grootendeela van Kngelanil en zijn te Ijsmeito ontscheept Uet S anje schijnt het trolsche Jifliioa dus geen Alabamativist te vree en Te j adrid heelt eene bfcenkomst an generaals plaats gehad wa irin orer rme plan de campagne tot uitroeiing ran dcu opstand leraadslaagd is De meesten banner zond r onderscheid ran partij heblien hunne diensten aangeboden Waar zal de regeering echter de manschappen vindaaP BIN NENLA JXTD GocoAt 26 Jbu Sehaakwalstl KAMPEN GOyPA wit zwart 39 Zet F 2 F 4 S9s Zet G S nt F 4 BÜITENLAIJD Bnitenlandsck Overzicht Woensdag werd in ankrijk een begin gemaakt met bet oprukken der Duitscfae bezettingstroeiwo naar de grenzen Aldaar aangekomen zouden de manBob appen die niet noesten strekken tot het rersterken der bezettingen ran Blzaa Lothariugeii worden infeacheept ten einde verder te worden rcrroerd De troepen vanj het Biandenburgscbe leger begaren ioh naar Brandenborg in de nabijheid ren welke tad een groot aantal troepen ia bijeeugotrokken met het doel om dirisie oefeningen gedniende eenige weken te maken ua afloop waarran zij zich naar hunne garnizoenen zullen begeren Het aan ankelijk opgeratle plan om de troepen Tan het Braiidenburgscbe korps feestelijk Berlyn ala de hoofdstad der prorincie Brandenborg te doen binnentrekken is opgegeren In verband hieribede wordt gemeld dat de opperberclhebber der bezettingatroepen de generaal run ManteulTel gedurende zijn beheer aanmerkelijke som en beeft bespaard Hierran zal aan ieiler officer der bezettingstroepen een bedrag rnn 200 th worden uitgekeerd als zoogenaamd uitrustiugsgeld ten behoeve ran de manschappen zal 15 000 th ao elk regiment worden toegekend hetgeen oU raat fonds aan elk regiment zal rerblyren Uit de renten dier gelden zullen de manschappen bij feeatelijke gelegenbeden worden onthaald Slechts üioe stem gaat er op onder de troepen officieren en mauschappen allen rerheogen zich ten zeerste dat het oogenolilb eindelijk is aangebroken waarop rij huiswaarts zullen keeren Bijna overal beeft de Franse e bevolking al bet mogelijke gedaan om bon het verblijf daar te lande zoo onaangenaam mogelijk te maken zegt de Mamb Bürien UaUe Gisterenmorgen had de ter aardebeetelling plaats van den heer D ran Hinloopen Ubberton Deze treurige plechtigheid werd door een aanUl belangstellenden bijgewoond die zich op htt kerkhof hidden rereenigd e i daar het stoffelijk orersohot afwachtten dnt behalre door furailiebetrekhingen ran den orerledenc ook door den kerkeraad gevolgd werd Toen de kist in de groere was neÓTgelaten nam de heer Sohpltema predikont bij de Eemonstrantsohe gemeente alhier bet woord en wees er op dat de man wiens stoffelijk omhulsel thans begraren was een geheel ecnig man was geweest zoowel op kerkelijk maatschappelijk godadienslig als huiseiyk gebied Ieder die hem kende wist zich ongetwijfeld een of ander woord ran den overledenen te herrinneren dat hem zoo geheel karakteriseerde Hg kad dnn ook vele vrienden msar een man als hij had oit den aard der zaak ook rele tegenstanders Doch zelfs zg die in gevoelen met hem verschilden achtten en waardeerden zijne persoonlijkheid De oorzaak ran dit rerschijnsel waa rolgens spreker te zoeken in den liefderollen geest des orerleoenen die zich o a in zgne laatste prediking iii deze woorden geuit bad Wy znu allen broeders hebt elkander Ref De geest des orerledenen zoo ongereer ging spreker roort is nn daar waar zulk een geest t huis behoort De herrinnering daaraan moge ons bijbljjren en zoo kan die geest ook na het verlaten d zcr aarde nog goede vruchten voortbrengen De bedroefde echtgenoote en treurende kiuderen vinden dau ook hierin hun beste troost Vervolgens werden door eene vriendelijke hand eeuige bloemen m bet geopende grid gestrooid en daarop bedankte de heer D Raven uit Alphen schoonzoon ran den overledenen allen aanwezigen roor hunne belangstelling en hiermede i as de plechtigheid geëindigd Eer isterenavond is in de onraiddellgke imbgheid van de begraafplaats alhier een ryiuig waarin een paar rolwassen personen en eeuige knidereii zalen in eene sloot gerankt Vel zijn Hen liehomleu op liet i roogc geb cht doch niet dan met groote moeite is hqt jongste kladje uit de modder te voorsohgn gehaald De KOlnische Ztilvng deelt mede dat in het kanton iirgau een werkstiikiug ran zeer bgzunderen aard is aangersiigen l c geiteeskuudigeii hebben dezer degen cene Ig emeene rergadering geüoudea naariu het besluit is genomen de zoogenaamde armeupraktijk ü et Wider op te rotten dan nadat de plaatselijke overheden zullen hebbeu toegegeven aan den eisoh door hen de geneeskundigen gesteld tot rerhooging der daarvoor toe te kennen bezoldiging Tot heden werd daarvoor gelijk gedurende de jongslrerloopen 60 jaren het geral is geweest 70 centimes per visite betaald Men ia algemeen ran gevoelen dat eA verhooging behoort te word toegekend Het programma ran het Xllle Nederlandsch Taaien letterkundig Cungres dat op Maandag I ins l8g en Woensdag lU 19 en 20 Aug te Antwerpen zal plaats hebben vs veel luloveud De nerkzaamheden van het Ooiigreaze t zgn reeda bclongrijk hoogst belangvgkê quicstien zullen er bebandeld worden de stad Antwerpen heeft ran haar zijde roor eeu uitlokkend programma van feestelijkheden gezorgd ter rerpgziiig na den arbeid Om maar iets te noemen wg en wg op de oiiihuUing ran het ptamlbeejd van Hendrik Leys de uitvoering ran het oriitonum de oorlog ran Jnn ran Heurs muziek ran ¥ Benoit op den 16n Aug den dag w iurup de plechtige untvnngst der ooiigres lcdeii zal plaats hebben op liet lie clek n ni de i driejhurlgl 8ohé nationale tentoonsle iuig m heeideiido kiiusiea de teutuons el ing van bUeuien rii el U im i pl iiiieii de paardenwedieiiucu een luisleiiijk ftest ui de Har Voordat de Belgische kamer een begin beeft gemaakt met de tweeqb lezing ran het ootwerpCore maAs is door den kefr Ftcre OiLan cene interpellatie tot de regeering gericht iu zake het muntstelsel wet het oog op de daling ran de zilrerwaarde die een gerolg is rln het feitelp niet meer bestaan ran het muntrerdrag tuEschen de vreemde mogendheden en België De heer Frère meende dat eienals in Nederland ook in België het rraagstuk grondig diende te wordao onderzocht r als zijn geroelen bijroegeude dat België een enkelen standaard nl den gouden diende aan te nemen £ ea byeenroepiog ran nlle mogendheden die het muctrerdrsg ge teekend hadden was rolgens den interpellaat noodzakelijk Minister Mubu echter was raa oordeel dat Belg ë niet den stoot tot een bijeenkomst kon geren dat het zich daarop zou laten vertegenwoordigen WUB natuurlijk Trouwens zeide de heer Molou dat nl had België in de laatste maanden den gouden standaard gebad bet land t ch niet san een gedwongen koers der bankbiljetten had kunnen ontsnappen De heer Frère was het daarmede niet eens erenmin als lie heer Demeur De beraadslaging werd geslo ten eo de zaak bleef zooals zü ie Door df Spaalfsclie regeering is aan de rersohillende ËuiVpeesche kabinetten kennis gegeven ran baar besluit om alle schepen der marine welker beoilnniiig gemecne zaak met de opstandelingen gemaakt heelt te beschouwen als roorerschepen Het gevolg dezer kennisgeving is dat ten ounzien vim de bemanning deze eobtpeu zoodra zg in vreemde havens binnenloopeu gehandeld laoet worden als aan deFrausoh