Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1873

0 Vrijdag 1 Augustus N 1394 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws eli Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien De insendlng van advertentiën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der nitgavd t I US US US BUW IJS 5 Cent per Kilo Geb KAMPHUIZEN Gonwe wp C N 249 SCHOTJ WBURiO op de Haren te Gouda Theatre des Variétés van AHSTSROAIS onder Directie vau Sciis Judtfe en louis goummffsifr De Directie heeft de eer berichten datzjj in tMjTengenoemd Schoawburglokaal slechts ééne extra TooneelToorstelling zal geven op WOENSDAG 30JULI 1873 Zullende men alsdan ten toon 6le Toeren I it Bitxtniemmtr nn ïauisiana Nirnw beroemd drama a grand spectacle □ 6 bedrijven met nieuwe dekoratien en costumes Nooit alhier vertoond maar te Parijs evenalste Amsterdam en elders met het grootste snccea opgevoerd witarin de hoofdrollen door de Heeren LOUIS BOUWMEESTER en JUDEL8 beneven de Dames BRqiJN SABLAIftOLLESen WILHELMINA SLÜIJTERS zullen vervuld worden Aanvang 8 uur üatr f 1 de persoon Pl t8en ïijn te bespreken op den peeid ag TW 10 tot 3 nor Lokaal Nut en Vermaak OoitUaven te Gouda Gedofende de Kermis van af Donderdag Orande EÏÏNEE ET SOIBEE door het gezelschap der Grand Salon Concert de Paris mstAande uit Fransche Ouitsche en Deensche Artiste Extra geëngageerd het wereldberoemde Acrobaten en Gyninastlek Oader djïeetie van den Heet Ch HENRICI valk gezelschap de eerste pnijs heeft behaald op het concours te Berlgn ook in het Paleis voor VolksvJ t te Amsterdam heeft bet alle eer eiti roem ingeoogst Verder de Heer B A 12 Ij O I mei Bgn T t de onvergetelakste en voj jderbaarste Artist Donderdag 31 Jnli aanvang der Matinee ten 12 ure aanvang der Soiree ten 8 ure Vr dag 1 Aug aanvang der Matinee ten 1 are Zaterdag 2 Aug ttanvaog der Matinee ten 1 are aanvang der Soiree teu 8 ure Zondag 3 Ang aanvang der Matinee ten 1 nre Maandag 4 Aug aanvang der Matinee ten lore aanvang der Soiree ten 8 nre Entree voor de Matinee s 25 Cents per pertöon Bfatrée voor de Soiree s 49 Ce nts per pcrapon ISë AUTOMAAT 4e Automaat Zanger dagelübs zichtbaar gedurende de KERMIS Groote Markt tegenover het Hdtél d Zalm Er wordt ten spoedigste eene nette zindelijke IIEfD evraagd in een klein haisgezin AcIki by den Uitgever dezes LEES HIEH Gedurende de KERMIS JAPONSTOFPEN 127 15 en tf Ct NIEUWE WOLLE Blauw met WStte Moezen en Streepen van dezelfde kleur vooj Costumes 27V Ct Eene groote collectie AVONDDOfeKEN van eene groote partij OMSLAGDOEKEN alle voorradige JAPONSTOFFEN MEÜBELSIT SEN van af 127 ct Eene partfl Wl alles tot TTE GOEDEREI zeer lage xloch vaste prezen bg A NDÉIBS VAN DANirZIG V Ho ogstraat Ie huis van de Markt Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda MOm en IHORUKN kviiiiil GROOT GONCERT door het berogmde Gezelschap van den Heer Th van del ÏIE k A h stannde uit Fransche Engelsche en nitache Artisten en een goed bezet Orcbest Entree 25 Cents Aanvang 8 ure De ondergeteekende heeft de eer iga geachten BegunjBtigers en Stadgenooten de ontvangst te beiigten van eene fraage collectiei tieU Tooneelkijkers benevens nevens DAMES XdOHONETX in de fijnste soorten zeer geschikt voor KERMIS CA DEAUX H beveelt zich tevens minzaam alm tot hetleveren van alle goorten van BRILLEN waarvan de glazen door zuiverheid en fijne bewerkinguitmunten W C C WEIMAR Opticiett Hooge Gouwe C 238 gerookte ZALM b 30 Cent het ONS te bekomen bij MARIA de WAAL i Gouwe KERMIS De Wed A 0 SCHOIMTEN heeft de eer haren geachten Begnnstigers te berichten dat zg eene ruime sorteering Galaiiterièn en Kindcrspeetgocd ontvanj n heeft Zg beveelt zich in ieders gunat minzaam aan P C PINKSS van GOUDA maakt aan zgne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hg is gearrive nl op do Groote Markt met igne poffertjes rraaIii staande de eac van af den Kortenl Tiendeweg tegenover Wej de Wed vak DtpRST Door het overladen zgner vronw inllen de werkzaamheden door hare zuster worden gedaan en de bediening door den oudsten zoon Hj zal even al vonge jaren voor eene goedebediening zorgen en hoopt met een talr K bezoek v ereerd te worden Ja Wa SIBB£Sy vaa GOUDA I bericht nogmaals aan zjjné geëerde bi rgersdat hy vèn dit jaar is geplaatst de 2 krfam van af de Korte Tieadeweg over Mej de IVed A C ScHOüTïN en belooft even als vorige jaren lekkere POFFERTJES en WAFELS Siet veel boter en suiker hopende weder met een talri k bezoek vereerd te worden daar hg allee zal aanwenden om ieder goed en lekker te jedienen Bediening m t Zilver Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd eouilt Or ik rag A Brinlfman umm m mm I Exquise © oorten l S Zeer geurig n waterhondend van J 5 ftf 70 Cents tot 4 00 per 5 Ons t S yerkrjjgen in veiaegelde Pakjes van q g 1 2 en 5 ONS O Voonien n Stempel Pry en Nummer by F HERMAN Fz Op de Oonwe wyk C N 157 GRAND CAFÉ GHAlirTMT in het Café de Kap door een geheel nieuw gezelschap Fransche Dnitsehe en HoUandsche Artisten van af Donderdag 31 Jnli tot en met Zondag 3 Augustus Aanvang des avonds tem 8 uur Entree vooreen Heer met of zonder Dame 25 Cents Donderdag Zaterdag en Zondag MATÏIVÉB MtlSICilLE Groot Theatre ChJnois i ecanlque Acrobatiqueet Gymnastique Staande op de Groote Markt tegenover het Koffiehuis Haeuoiijk Onder de Directie van F C0PPEJAN8 De Directeur maakt aan de Ingezetenen van Gouda bekend dat hjj gedurende de KERMI3 alle avonden tt i ro0e VoorsielUne ial geyea om 6 en 8 nren De voorstelling bestaat in een prachtvol theatre mecaniqne met medewerking van de wereldberoemde gebr ANTONI en van den Heer DEREUCK Artisten in de voornaamste Cirques en Theatres vau Fr nkr k Italië en Spanje Dé Directeur van dit Theater Mr 00PPEJAN8 heeft de reis naar Parjjs ondernomen en het geluk gehad de gebroeders ANTONI te ontmoeten in de l Edorado te Parys De Directeur heeft toen geen moeite onüien om dete vier gebroeders Artisten te eogageereo wiens talenten in Holland nog nimmer zjjn bflgewooad De vier gebroeders ANTONI werken alle avonden als Artiste Gvmnaste en Dansers Excentrique bfl den heer COPPEJANS Medewerking van den Heer OEBEUOK Professor in de toeren de Physique en Prestidigation De heer DEBEUCK geb reveteerd verscheidene malen met medailles bekroond lid der Koninklijke Maatechappü de MELOMANEN te Gent enz zal elke opbreding nieuwe werkzaamheden voorstellen BEWEEGBAAR CYCLORAMA Schilderachtige Knnstreis rond de Wereld ter niigestrektheid van 14 000 voeten oppervlakte DE TRIPLE TRAPEZE Door de drie Gebr ANTONL Nooit alhier vertoond SS DE DRIE VLIEGENDE MANNEN door de Gebr ANTONL DE 4 CLODOCHES Danse Comique Exentrique Nooit alhier vertoond S TOT SLOT DER VOOBSTELLINGj BOMBARDEMENT van STR A ATS BURG De roemr ke bestorming van Straatsburg wordt den aanschouwer voorgestetdép een open en vrü tooueel door meer dan 6000 strydend Müitaircn Groote Voorstelling ten L nre Prjjzen der plaatsen Iste Bang 75 2e 50 en 3e 25 Cents Bjj de Familie VoorsteDing voor Dames en Kinderen ten 6 uren zjjn de prijzen derplaat sen Iste Bang 60 2e rang 40 3de Rang 20 Centen Kinderen beneden de 10 jaren c deneetiten Rang half geld Dft uitgave d ÉerConrant geschi6d Z0NDAO WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in één avond van DINSDAa DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bnltcnlandscli Overilclit De nttionale vergadering bad met de warnte geen hut iii eeo arondzitting eu bmeht eerst Uinidag haar werktsaabeden ten einde een groot aantal leden was tronwroa reedt Zaterdag vertrokken Na de goedkeuring van de bandeiatractaten met Engeland en Belgiè Ia de rice president van den minieterraad d Broglie eeu boodachap voor ran den prendent dar repnblielii wanneer lun dit atnk ter hand neemt zal men na een onpartydige kiing moeten erkennen dat bet niet ongelnkkig IB eateld natuurlijk gaat de preaident oit vaa de mem ing dat de barmonie Insacben de meerderheid en de regeering in d kamer een feit is ran zooteel gewicbt dat de oppotitie tuaacben de mwrdarfawl dea buula u U ragewing daorb niM ia anmeiking komt met byionderen takt evenwel wordt aan den rroegeren preaident aan Tbiers voornamelgk bet werk der berrijding toegekend en verzocht de rrengdemanifcetaties over de ontmimiDg niet zoo Imdrucbtig te maken dat de berinnering aan het verleden gebeel verdwijnt j het slot van de boodachfp is lilerat vredelierend ten opzichte van de andere atalen van Ënropa verklaringen waaraan wet niemand eenige waarde zal hechten Frankryks vredelievendheid hangt af van zijn kracht en deze is voorecrat nog van dien aard dat wij over een vefstoring van den vrede ons niet ongerust behoeven te maken De erkenning n de verdienste ykn Tliiert ia zeer politiek de namreststies ter eere vaa den ood president immert houden aan en schier elke ntniimde gemeente zendt Adolph 1 een dankbitaigittg Zoo zgn da Franache afgevaardigden naar hais op den schildwacht vertrouwend die voor de orde zal waken De permanente oommittia heeft besloten om de veartien daag zitting te houden bet plan was eertt om de acht dagen maar bg nadere orerwegiog scbgnt men den toeetand veilig genoeg geacht te hebben om ds zaken wat kalmer op te nemen Het wetsontnerp tot regeling der grondslagen voor d pi belastingen in Engeland is door bet boogrrhnit B t 58 tegen 43 stemmen verworpen De miniaters lord Kimberlejr lord Granville en lord Halifax verdedigden de voordracht doch zg vond relo bealrgders die er iob voonil op beriep n dat sedert de intrekking van de twee voordrachten betreffende betzelfde onderwerp in het lagerhgia de thans in behandeling zgnde maatregel gebeel op zichzelf atond terwijl men bet g beele plan der regeering niet kon overzien Daarenboven hadden vele sprekers bezwaar tegen de bijzondere bepalingen der voordracht welke hun gewichtig genoeg toeschenen om daaraan hunne item te ontbonden Achttien leden van bet boogcrhnis hebben een protest ingediend tegen het opnieuw in behandeling nemen van het wetsontwerp tot regaling der rechtspraak in hooger beroep zooals bet door het lagerbuia ia geamendeerd De eerste grond voor dit protest J gelegen in den korten tijd welke voor de behandeling der bill kon worden afgezonderd de tweede is dat het hoogerhnis de geamendeerde bill aannemende afstand zou doen vnn zgn pi erogatief als zgnde than opperste bof van appèl voor bet geheele rijV en dat terwijl de ontwerpers van de bill bij de indiening en b Mdeling daarvan in bet boogerbuis bet niet wenscheqk ochiten dat er alechts één opperste bof van appèl voor het vereenigd koninkrgk zon bestaan zg daaromtrent nader tot andere gedachten gekomen woito zoodat het de vraag was of bet buis door de bill gelijk die thans luidde aan te nemen namelijk met behoud van het bnis dee lorda als opperste hof val jfpèl oor Sabotland en lerUndI niet een maatregel lot wet rerhief dia aan Schotland en Ierland nn voorwendsel zoo geven om elk voor ziek een aftouderlijk hof ran appèl te verlangen evenals er b de bill voor Eogeloiid afzonderlgk een werd ingesteld Jn het lagerhaia is het wetsontwerp tot rgzigingder onderwijstret vau 1870 ia derde lezing aangenomen na eene korte beraodaiaging waarin sommige sprtkert nogmaals bon leedwsteo te kennen gaven dat de regeering deze gel genbeid niet bad te boot genomen om bet niet olerieols onderwijt als r el an t nemen Dat het groote pnbliek eeoigazins ongedaidig is geworden dewgl tot beden het verslag der Laakerscbe spoorwegoommiaaie nog niet ter openbare kennis is gebracht dat zelfs bet vermoeden is geuit dat het bedoelde verslag een geheim zsl bigren laat zich wel verklaren op grond dat het zoo reik balzend en sedert geraimen tgd is te gemoet gezien zegt de Berlijnsebe berichtgever dn KöU Zeilung De jongste voorvallen ter beurze so de ibans bestaande eldcrisis hebben uatanrlgkerwg e het verlangen versterkt om het bedoelde verslag te leeren kennen ten einde daaruit te zien in hoeverre toaschen de vroegere gebeortenissen en hetgeen thana plaats beeft een werkelijk verband bestaat een onoerstelling welke algemeen wordt gedeeld Van goed onderrichte igde wordt verzekerd zoo gaat die bericbtgerer voort dat het rapport der commissie tegen het einde van Mei nog niet in gereedheid as gebrscll dat ieder der leden vsn de commisaie dettgds nog de stenograpbiscbe verslagen moest gabmiken om het voorloopige verslag daarmede te rergelg ken en uit de massa santeekeningen opmerkingen enz n oet dan het later nog goed te kearen eindverslag worden opgemaakt Hieruit volgt duidelijk genoeg zoo eindigt bet blad dat er van verslagen van o enbaarmaking nog geen sprake kan zijn In eei vergadering van Gsllioieobe aandeclbonders der Oost Hongaarsche spoorwegmaatschappg die 24 Juli te Lemlürg werd gehouden waren S UOO oandeelen vertegenwoordigd De sandeelhond ra hebben besloten een protest tegen de besluiten der laatste algemeene vergadering aan de Hongaarsche regrering te zenden Te Krakan is tot hetzelfde doel eene vergadering belegd DÜITSCHLAND De aanstaande Pruisisohe landdag zal zich andermaal moeten bezig handen net het beraadslagen over kerkelgke weteontwerpen In de eerste plaats zal worden ingediend volgens de NaUonal Zeitung een ontwerp welks samenstelling men zich reeds sedert enigen tgd aan bet ministerie lan biunenlandsche zaken bezig houdt namelgk het voorstel reeds dezer dagen door ons besproken woarbg het houden van kerkelgke omgangen buiten de muren der kerkgebouwen wordt verboden Ten andere zal een wetsontwerp worden ingediend betreffende de lamenstelling en den werkkring der ADVEETENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen iedere r d weer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsniimte A onderlpe Nonuners VUF CSNXSN kerkbesturen Hierdoor zal de rc foeriag pmi m ftA stellen aao de miaWaiken welke sedert 1h in het beheer der kerkelijke goederen zyn calopea Naar iuid van een menigte mededeelingen oil ds veraehillande provinciën ontvangen zegt de Ifalumal Zeitmg houdt de regeering de vaste hand aan de ten litroerlegging der kerkelgke wetten De minister van eeredienst heeft zeer aitvoerige inliobtingen n dringende voorschriften gezonden naar alle betookkta antoriteitan ten aanzien van deze oangrlegenbeid Vooral tijn de bedoelde overheden aangemaand overal te waken tegen het overtraden der vettelgke bepaliagsn op bet ondferriehl aan geeatelgkea te geven en het aanstellen van geestelijken door de bisachoi n Volgens art 17 der gemelde wet op het geven van onderriebt aan ds aankomende geestelgken en op het aanstellen van geestelgken ia de benoeming van n pastoor enz volstrekt nietig indien daarbij niet in acht z n genomen al de voorsohriften der bedoelde wal Uierait v lgt dat e a niwett benoemd gee talijke niet bevoegd is tot bel litoefeoen der ambls vemchtiogen van de hem onwettig opgedragen be trekking al hetgeen bf derhalve als zoodanig verricht 18 van zelf nietig Moc it bet gebeuren dat Katholieke bisschoppen op dit gebied de wet overtreden doa wordt door hunne sebuld een beklagenswaardige varwarring in de maaiachappg geboren Het ia dos de plicht der regeering om voor de bolangen der mastsebappg zoo ernstig en rerig mogelijk te waken indien hst doenigk ia te verhoeden dat de wet wordt overtreden en waar dit geschiedt den acbab dige met gestrengheid te strs n Dat de regeering inderdaad de vaoie hand koadl aan de nitroering der bepalingen betreffende de kerkeljfke wetten kao o a nit het volgende blgkeot Zooals wij vroeger reeds hebben gemald is door d regeering ter kennis gebracht van dit kweekelingea aan de rersehillende seminarien die niet overeen komstig de wet zgn ingericht wat het ITALIË Dezer dagen is het reglement openbaar gemaakt ter uitvoering der kloosterwet in Kome en da Ro einsche provinciën Aan al de besturen der kloosters zullen lormulieren worden gezonden met nitnooJiging om de dsarin gedane vragen binnen drie maanden te beantvt oorden die vragen hebben be trekking op het aantal lu de gestichten aanwezige j5f