Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1873

f bericht uit if niet afge oht Worden In een brief SM mpdegi heti strandt il van de algemeen uu deu lel terwijl de kapitein be pcrsoikn op de bezittingei aan landerijen gebouwen knust vcrkfn en Ter verkrijging van de bjj de wet vastgestelde peaaioenen moet eeue opgave worden ingeumden vau het afleggen der gelolte van het dstip der prlesterwyding en van de ziekte of het lichaamsgebrekl der zoogenaamde bedelmonniken d meeuüD aouspn ik te kannen maken op de verhoogdiBitkeering i Aan de re Wing is de bevoegdheid gelaten o u ef meer k a$tws tt Ktuac ia tand te houden al to ivlochtsoia d voor oude of gebrekkige mounikeii en n nuen eij zij noodigt hAi dii umeeiien daarop aanspi tak te il amen atalTen nil z p aan te melden Voort worde dg regelen opgegerertl welke de al meene staatscotpmiasie heelt in acht te nemen bij de rerwiueliug v ii vaste goederen in siiiiilsrenle en naderf vooracffiriften vastltesteld aapgaande de vilr fiwr de ccutversie verkregen sóAiaieD iln pe aioetiBn weiiten fan iieidadi Ing v m bijt onderwijs en kerkelijke Uk zyu af bepahngefi vi stgesteld be AlRoijie aitawezige g est lgk geaticliten irs voor I zqpver zij onder de working v ll en Art 22 der wet bepaidl deelidg der lep behoeve héi be ord dflpleindc illMresde de U an bkitelllaul dar Idloosterwi d di bealureiS van deze gestichten binnen twee jafren voor e o nvehie der onroerende goederen moei ten zorgen bij geblek waarvan dft inageUjks door nalgenieenestaals nmmissie zal geschieden Blijken j rwlement zal in dit lijatste geval door de staat9f Imissie eene tpeciale 04 1019316 worden benoemdJ vAérkeur uit leden beM a nde der natie aan welkl dt betrakkpa igeijtiobteQ toebeho ren tea einde vooA oodveraie ta tergen j Üitj me wordt gemeld dat don Carlos bij het Ovérsclirljdsa ider Spaausq é grenzen het volgend telegram aan den Vuuij ht t gezonden De banier I vaa een kalboliekeu gedddienst en van het wettig I lecht vaait op dit oogeublik op alle punten va i mq n Spanje De zegepraal van de reohtraardige zaak nadert Ik bid I a om uwen zegen die alleen mij ter overwiuning kan leiden De Hemel rekeae mij niet toe bet bloed dat zal vergoten worden eu mijn loon zij de lekerh d dat ik mijn ongelukkig vaderland zijn welvaart kan hergeven GOÜDA 81 JüLI By Ide Dinsdag gehouden herstemming voor een lid rap den gemeenteraad alhier c n uitgebracht 37 S stemmen wanrvan de heer VV Post Drost 197 en de heer P Goedewaagen 176 op zich vereenigde Eerstgenoemde ia dus tot lid van den gemeenteraad gekoze 1 niei Een het in VEH 5ADEKING van den GEMEENTERAAD Viydag den 1 Augustus 1373 des namiddags ten waarin zal warden behandeld voorstel van de Commissie van Fabricage tot gebruik geven van gerioleerften grond achter d Zeigstraat te benoemen J en leeraar aan de Latynsche school Kaa t wij vernemen heeft het hooldcomit roor het opricblen van een monument voor wylen mr J Thorbi ke besloten het bronzen standbeeld naar het model Tan den heer Ferdinand Leenhof te Parijs te do n vervaardigen in de tabiiek van de heereu L J Fad Ënthoven en Oo Hei deelt aan het Hit mede dat tot de geneeskandice hculteit der Leidsche hoogeschool de vraag is gericht of zij geneigd zou bevonden norden om bet onderwijs door eenige vrouwelijke studenten thans te Zurich te doen bijwonen Volgens deu berichl gever van dat blad zou hierop een t estem mend antwoord zijn gegeven Te Utrecht is verschenen het eerste nommer vau het V cekblad Pro Patria De strekking van dit weekblad is on wat betreft de regeling van ons verdedigingawezen door eene gevestigde publieke opinie het aai de regeering en de volksvertegenwoordiging gemak elijker te maken deze belnngrijke aangelegenheid tot eene bevredigende oplossing te brengen Het bons beweer het ho dienen in eeni men erkenni ais buis te doei kende il wtet afsi ami bekende rechtsgeding van de Delftscbe Bourkinderen van Nauodorlf zoon gelijk hij Ie van lodewijk XVI is thans op de rol van van appel te Parys gebracht De zaak zal in eene audience solemuelle dat wil zeggen zitting vau het hof in dubbelen getale Gelijk is het doel der eischers in dit proces de ag te verkrijgen van hunne burgerlijke rechten imelingen van het oude Fransche kooings7mder dat zy voornemens rijn politieke rechten gelden De graaf van Chumbord het erhoofd der Bourbons is gedaagde in dit pro cei Jules Favie zul voor de Delftjche Bourbons pleiten De personentrein van den Hollandsehep spoor if die MaandagBiiddag ten 1 u 19 in uit Hottertlnm moest wnkooïeii is iiabg bet station te Grave hajce in aanraking geKonitn met een uaderenJen zaïidtreni ten gevolge van het niet verleggen van het wisstlspoqr dat door den wachter vergeten wos Twee der znitdw gens lip uit de rails geraakt en beschadigd terwijl de locomotief ook eeuigs ins leed Persoonlijke ongevallen gl cpen daaibij met plaats daar de vaart vnii den Irem bij de nadering vau het station zeer verminderd nas ZIJ iets kwaads in den zin heb n deinzen zy uUa voor lierooviujl ig Ucu 7u Juli liep een liVml en hal de hru te l ie se nveri er lil ïulkein leit steken llet lijk proviand voor de kcuktn gendarmen verlrouivden dien Zeker hebbeu de honden uttmnutende eigenschap pen Intiar nanpeer lieii tnnn zij ver der w hatklist hiet met itti pandje 1 t vieemds k dier Idrdeg woaiscl meidfi Maar neen eomiiiii ionair n ei en da ibeboorlijk fl te zji ftAje akak voorzien V ao b lt teti et van te Macqnénoise in BelgiA Ongelukkig hei fl digé den naamtivaa zijn igeua ir niet i illcu en het hnzepp kie7ende de beambtei ivjer sta au m nd eep hul de sell opgtoenj UM l iz k n het gestrande skkin 69hip door heti eld twordt gemeld dut uu fUPtp waarvan de oorznnk stuurmau wordt geweten was aau Wifi miiatregelru te nemen tot legering fder troepen eu berging der geredde bagage oproer aan boord is ontstliau Vyf matrozen ouder leiding vju deu Isten stuur n hebbeu bezit genomen v m het schip onder vóvrwendsel dat de kapitein het verlaten had Toen We kapitein naar boord wilde lerugkeeren moet Me stuurman gedreigd hebben do touwen dour te snyc n althans hem niet hebbcu toegelaten De oproerliiiien moeten gevat zijn met behulp fan de delachementscommaudaiit en zijne olhciereu die dreigden hen te zullen neerschielen indien zij rich met overgaven waarna zij weidw ter hond gesleld aan eeu gewapende sloep en zoo paar boord vun een Turksch schip werden gebracht Naar men verneemt is aan t hoofdliestuur der SchHikvaêrS Vereenighig op vroeger ingedieud adres te kennen gegeven dut iu Zuid ltollanil ordei i verstrekt om de dryf boeieu op de beneden rivierMi dier provincie welke danr de plaatselijke bciLiiuing hebben vnn zwempalen door tuniien te doen veranderen De vcrbetwiugstucstellen op de kribben in de Noord zullen vermoedelijk 1 Augustus e k geplaatst ziju Wat aangaat het veranderen der drijfboeien op Je VVaal i3 door den hoofd ingeniear vau den wotcrstaat in Gelderland gernpporicerd dat op verlangen van den minieter tan binneuiandscbe zaken order wordt gesteld op de aanduiding van het vaarwater op de rivieren in do provincie Gelderland door drijitonneu ter vervanging van de zoogenaamde zuciupalen Zortdag namiddag begaven zich 2 personen onmiddellijk na het midtJlgmaBl te hebben gebruikt naar htt uitvvateringskanlal nabij de gemeente l ctranehement om er een bad te nrmen Eeu hunner eeu jongeling van 0 jaren ierkraan van beroip was nauwelgks in het ivater of hy verdween in de diepte Zijn kameraad dit ziende stelde pogingen in t werk om hem te redden doch vrnchteloi s ui n vond slechts ijn üjk De overledene wni de kostwinnende zoon eener wedune met 9 kinderen De volgende bijzonderheden omtrent liet losbrokiu van de leeuwen uit het circus dat te Halle voorstellingen g if worden 111 het pl inlselijk blad vermeld Maandag moigfn om 4 j ure veriiet ren kneolit Int leeuwenhok hetwel hij schoongemaakt had en vergot zich te verzekeren of de deur gesloten ns D iar die opengebleven liepen er vier der leeuweu uil het hok de eerste wierp een paard vun den circus op den grond doch eenige bedienden versolirikti n den leeuw welke zijn prooi losliet De vijfde leeuw die uit het hok kw ini keerde er onmiddelijk in t rug lerschrikt door het gerucht dat de bedienden ma iklen Gelukkig was de dïerenteminer aanive ig hij ver 0chl dat men niet op de leeunen zou seliie ten en verzekerde dat hy ze üiider ongelukken m het hok zou terugbrengen Ten 7 uro as by er 111 gesliBgd den eersten te vangen welke reeds verschel dene straten had doorloopen De twee liepen dm akkerweg op vau nobij gevolgd door eenige inwoners gendarmen en bedienden van den circus me het gelukte hem in eene ptals Ie drijven waiivan de l ee Éilgangen eideu geslutdiu Op eeu stuk vlte k trooiite men 60 grammen morphine en wierp dat vjorde twie leeuwïn welke uog in vrijheid op de maijkt rondliepen eu niet zonder groote moeite gelukte Jjetien IilUiner een strop om den hals te werpen Deander erd ten y j s morgens gevangen iJetelmer eu een bediende van de eircua giagen naar flepinuis waarin Zich d laatste leeuw b nd eu ook de B Werd door hen in zyn hok teruggevoerd Veischcidene personen en vooral de dierentemmer en keil bediende van den circus heubeu groot gevaar geliMpen De leeuiveii welke het geheele fortuin van leb diereulemo er uitmuken hebben eeu waarde Vaj 601 0 fr elk j T i i M K I tiet staat te bezieii dat de Sehach van Perzie niet m i al de personen Vam zyn gevolg waarmede hij de rus door Europa heeft aangevangen in ijk rijk zal terugkeereu Eenl allbaus de ctdonel Mirza Farsekh Melik Minis ianllE zal waarschijnlijk door de l iidensche justitie gedwongen Corden eenigen tijd in Epgelandlte verblijvU aan $eh oudea en beschuldigd als hij isjvap het msdryf ralsche IWseiiehe bankbiN letten vaii liS n roebcj te he iicn uilleit doen maken De gereChWlgke verviflging weft plaats ten veraoeko vi n het Busiscb consulaat Londen liet spreekt van zelf im deze zaak te Londen niet weiuifi upzlea baart Uit Steiffl Oostedrijk wordt als een zeldzaamheid gemeld jdatjin de g angeuis daar het beginsel van coalitie op eoo zonderlinge wyw wordt luefrjMit De gevaiiteuen namelijk zyn nicvrerluu over het iiiiiuw huisreglement omdat zij daardoor Inlntruuken het lezen en andere verpoo ingen nog meer dan vroeger belemmer worden Om daaraan eem einde te malden zijn velen gezameutyk overgegaalv niet tot n erkstaking want daarop stut straf maar tot een eenlaking Zij weigeren ulle loedii l en vurklaren liever den hongerdood te sterven dau tch aan de nieuwe bepalingen te onderwerpen Aanvaiikelyk docht de directief dnt zij na verloop van 24 uren vé van gedaelite zouden veranderen maar bij de afceudiiig vau het bericht was dit nog uiet gebeurd De spyzen die men bij ben h d luten staan bieren onaangeroerd Bomniigen waren zoor rerzwijkt dut rij huif bewusteloos op den grond lagen ti r ijl andeieu in erii aanval van geeuwhonger wel zonder het Ie weten nuttigden wat hun vuur den moud werd gehouden maar zoodra zij waren bijgekomen weder Imrduckkig alle eten en drinken van ich afstieten De directie hecfi nu de aanstoken naar reu ander locaal doen overbrengen in de hoop dat zij en ile everigeo ten laatste wel zullen toegeven leder herinnert zich zeker wel Bérézowski die den 6n Juui lS i7 iu bet Parijschc boia de llouloj no eeu ittoordannslang deed op Keizer Alexander Men weet dat hy den Ijn Juli da rainvol n do tot Ievenslaugen dwangarbeid werd veruoiderld Sedert liepen er tegenstrijdige gerucliten omtrent dien misdadiger De meesten herhaalden dat hij Cayenne onlvïueht en dairna gestorven was UitoHIcicele mededeelingen blijkt echter het volgende Na zya veroordceling werd Bérézowski naar Nieuw Ca edoaie geMudcn w iar liij ten g volge van zijn goed gedrag weldra tot bil li tliccari van het tucht huis op het eiland Nou werd benoemd Van die positie welke hem zekere vrylieid gaf naakte hij misbruik om te vluchten maar nadat hij een paar weken lang 111 de liossehm liad randge wurvrn lu de grottcu slapende en leli voedende met wilde vruchten gras en wortelen knam hij uitgeput van veruoeienis in het gesticht tero blijde dnt men hem tot den prgs der licliainehjk straf dal hij ondergaan had wei r nilde opi emeu Zeventien dagen was hij afwezig gew ee t Konen tijd daarna zond dif directeur van het gesticht nan zijii superieuren bef volgend rapport Sedert zijn terugkomst in het luehthuis veik eè t Béré owski m eeu toe lai d bijna van verdouviog Hy leeft in afzondering m f ii staat van afkocrwekkende onreinheid De aduiJnlstratio legt hem geeuerlei arbeid op Eeu Inter rapport vaji IVIaart jl gedagteekenrl meldt dat Béiézowski rnn zelf weder deu arbeid hervat heeft Sen ee beteekenende biJ7 on erheid is dut de veroordeelde talrijke aanbiedingen van geld heelt ont vangen en nog ontvangt Hij mag ze natnnriyk niet aannemen Die a iiibiedingeii komen van de uitetsta P irtijeu in Polen en Rusland iu den la tsten brief van dien aard ncrd hem een lom van drieduizend francs aangeboden In het Duitsohe tijdschrift Die Garteitlattht xfi 23 van 1S7C wordt gewezen op een gebrek dat iu Duitschland hei iager onderwijs aankleeft nmielijk het volslagen gemis aan eeiig onderricht up de s ofen ocitrfui d wetten des laods eu liet rucht De schryver Karl Warteuburg meent dat hel vau belang is den kinderen die later als staatsburgers in de mattschappij moeten optreden bekend te maken met den boofdinhoud der wetten waaronder zy leveav en een duidelijk begrip te verachnlfen vau de grondhcirinseleu en regelcb waarnaar recht over beu gesproken wordt Hy zegt dat htt volstrekt zijae bedoeling niet is oB de rolksschool in een rechlstundig college en de tcbolicren in ttudenteo der rechtswetenschap te veranderen maar wil dat men bun in korte trekken een overcicht geve van den inhoud Monel T n het buigerlyk als van het strafwetboek ea raa de wetten die de rechten en verplichtingen van deu burger omtrent den staat en omgekeerd regelen alsmede dat t j in hoofdzaak worden bekend gemaakt et de staatsinstellipgen eo de wijze hoe die vordeu IU het leven geroepen en hoe zy werken Uij acht de verstaudsontwikk ing dor scholieren in het laatste jaar van bun onderricht over het algemeen voldoende om m ti rrsoht onderwijs lu deie mkep te ootvtogeD en IS vkn oordcel dat b r twee luen per week daaraan gewyd voldoende zouden zyn vooral waaneer het onderricht wordt gegeven door bekwame onderwyKra die in het rak goed te huis zijn en ecu doelmatig leerboek hun daarbij ten dieuate staat Zeer zeker kunnen de vragen en opmerkingen in badoeld artikel omtrent DuitschUnd gadaan ook roor ren groot deel op Nederland van toepassing geacht warden ea vestigen wij er daarom gaarne de aandacht op Volgens acblerstaunde advertentie zal gedurende de kermis alhier de heer Basch etnige voorstellingen geven De voorstellingen van den beer Basch zyn genoeg door het geheele land bekend om nog verdere aanbeveling noodig te hebben Zij die nog geen keiiuis met bca maakten moeten dit noodzakelijk doen zij die kem van vroeger kennen zullen oiigetwyfeld hem nognuials met een bezoek vereeteii Laatste Berichten Dresden 2U Juli Het DretJaur JbwmU tegt in het bulletin omtrent den gezondbeidstoesland des Kouiugs dat ondanks de verbetering die zich in de laatste weken in s Koningt aamborstigheid heeft geopenbaard de krachten des lijders sedert gisteren avond ueikelyk zijn afgenomen Brussel so Juli De Kamer van Afgevaardigden heeft heden de discussie over de militiewet voortgezet l n amendement strekkende om de conscriptie op te keffen is verworpen MARKTBERICHTEN Gouda ül Juli By kleinen omzet was de stemming flauw uitgezonderd Koolzaad waarin tot ruim Vurige prijren de handel vrij levendiger was Tarwe puike Zcenwsehc ƒ 12 50 4 18 80 Mindere ƒ 12 i 12 40 Polder 6 75 a 12 Kogge puike 7 60 a 8 25 Mindere ƒ 7 n 7 60 Voor 6 ü 8 60 Gerst puike 7 50 ii 8 60 Mindere G 60 if 7 25 Bnitenlandsche 5 76 8 6 76 Haver korte E è 6 80 Lange 4 25 4 5 26 Hennepzaad 9 60 i 9 75 Koolzaad 11 90 kf 12 10 De veemarkt met gewone aanroer alle soorten ging vlug ran de hand magtre varkens en biggen alsmede vette schapen en lammeren traag Kaas Aangevoerd 80 partijen pryien 284 32 Goeboter ƒ 1 60 a 1 70 Weiboler 1 20 a ƒ 1 30 Ijy 20 Augustus groote KAASMARKT Burgerlijke Sta n d GKBOKUNt 28 Jali Jotitnas Coruelia ouden II O Briakmau en Ë van Itooijeu Jarolius Jotiaanea ouden G Jonker en A M Hornef 29 Arie Jacobus ouders A Miedrecht en P Ilardenbol Anns Catbarina ouders J L Jaspers en tl Duiquino 30 AoDigje omiers U I Blsnke en W C Schulmg OvERiEMN 28 C Boot 8 m 2 W Oodijk lid W J Hermaas 6 m C J M vin Thienen 5 w Okhvwo 80 JuU J 11 Spunngs en J Jisperi A vsd V ijk eu M de Ornyl J Kerrehijn eu Ü Scbooudcrwoerd V Iloogrndonra en A J Leeuwenstein E Vossaert en H Andrufs P C A Krynberg en J de Wit ADVERTENTIËN V De familie db BRUIN bijtnigt harenhartel ken dauk voor de vele bewjjzen vandeelneming die zy ondervonden heeft bjj hetoverlijden van baren geachten broeder den ZeerEerwaarden Heer W de BEUIN rustend Pastoor alhier OouDA 29 Jnli 1873 t Getrouwd JOHANÏiES HENDBIKÜS SPIERItjTGS ea JOHANNA JASPERS Gimda 30 JuU 1873 Betuigen tei ns hoiuieii hartd ken dank Toor de vele bewgaen van deelneming hg htin hnwelyk ondervonden Loten k f 1 in de Verloting van mm mm m VAN IJ MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omtl reken op 8 SEPTEMBER a s ign te bekomen bij A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor 110 ontnrangt men 11 LOTEN Lokaal TIVÖÏ lC Spoorstraat te Gouda Gedurende de KERMIS v a af DONDEBDAK dageiyki UAïïM s E mm door het gunstig bekende Muziek en Zangge zebchap van het Theater Frascati te RoUtrdam onder directie van den Heer met medewerking van de gunstig bekende Komieken de hh W T SLUIS en HELMTNI en de jongejufrr KOSALI HELMINI oud 10 jaar Soubrette in Costuum Het Gezelschap bestaat uit 15 personen waaronder Fransche Hollandsche en Dnitsche Artisten Aanvang der Matinée s ten 12 ure Entree 15 Cents Aanvang der Soiree s ten 8 ure Entree 25 Cents Wed vab BOLINGE Cie Heden verachgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN GeneeskODdlg Volkshandbock OVEE DE OENEZINO DEE ZENUWVEKSLAFFING VAN HET UGCBAAH als een gevolg van geheime gewoonten of buitensjporigheden door Dr LA MERT N 37 BedfqTt Square te Londen Lid van het Heelkmid Genootschap in Engeland enz Hij is dagelgks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling inde Hollandscba of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen isdo tf hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal ver de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de FrauBche Uitgave voor 50 Ct en froenco per post 60 ets Door het toezenden vMi ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrijver ontvangen bokaal t en Vermaak Ooathaven te Gotida Gedprenda de Kramis rati af Donderdag Grand ETINEE ET mil dooi bet geieisdiap der Grand Salon Concert de Paris bestaande uit Fransche Duitsche en DeeB sche Artisten Extra geëngageerd het wereldberoemde Acrobaten en Gymnastiek Grezelfcchap onder directie van deu Heer Cb HENRICI welk gezelschap de eerste prjjg heeft behaag op het concours te Berlin ook in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam heeft het alle eer en roem ingeoogst Verder de heer B E Xi O I met zgn vat de onvergetelijkste en wondetbaarste Artist Donderdag 31 Juli aanvang der Matinee ten 12 ure aanvang der Soiree ten 8 ure Vi ag 1 Aug aanvang der Matinee ten 1 nre Zaterdag 2 Aug aanvang der Matinee ten 1 ure aanvang der Soiree ten 8 ure Zond 3 Aug aanvfuig der Matinee ten 1 ute M a and ag 4 Aug aanvang der Matinee ten lute aanvang der Soiree ten 8 nie Entree voor de Matinée s 25 Cents per persoon Entree voor de Soiree s 49 Cents per persoon Fe AÜTOMAAl De Automaat Zanger dagelijks zichtbaar gedurende de KBiRMIS Groote Markt tegenover het Hotel de Zalm E LOGE VAN ADMIRAAL TOM POUCE JAN HANNEMA oud 34 jaar groot 7 Palmen en zwaar 23 oude ponden en wiee 5 talen ia dagelijks geopend Entree Ie plaats 25 Cents fi U t 2e 10 PORTRETTEN zijn aan het Locaal te komeb Standplaats tegenover het Hotel db Paadw SALON OE ITOK standplaats Groote Markt tegenover Arti Legl Eiken avond gedurende de Kennis Groot CONCERT door Fransche Engelsche en Duitsche Artisten eu een goed bezet Orchest Optreden van Miss HEEMINIE Chanteuse forte van het Alhamlira Theatre te Londen en van Miss LAURA Chanteuse Comique et Danseuse alsook de Heer TRE8ER Chanteur Comique van het Eldorado te Parijs Aanvang ten 8 ure s avonds Th VAN dek HEEM Jh