Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1873

P N ZILVER van AMSTERDAM bakt zooals bekend is BESTE WAFELEN goede kwaliteit heeft de eer zgne geachte Begunstigers te berichten dat hj mei zyne Neten Welingerichte WAFELKRAAM alhier is gearriveerd waar foisoeniyke gezelschappen kunnen worden afgewacht Hoopt zooals verleden jaar dezelfde gunst te mogen genieten die hy zoo mimschoote heeft mogen ondervinden Standplaate Markt over den Heer SNEL Bestellingen worden ten spoedigste an door eigen personeel aan huis bezorgd Zondag 3 Augustus 1873 N 139Ö GOUDSCHE COURANT Jlieuws en Advertenlietilad voor Gouda en Omstreken de opprbevelhebber te land en ter zee zou worden bewaakt omdat men vreest d t hij wil ontvlncht n De vergadering vaa de afgevaardigden van het linkermidden en de uiterste linkerzijde is blijkens nadere berichten goed afgeloopen in zoover dat van de vereeuiging der beide fracties vooreerst niets zal komen dertig afgevaardigden hebben na die vergadering zich van het linkermidden afgescheiden en zich bg de lechlerzijde gevoegd zoodat de regeeriug voorlaan op een vaste meerderheid kan rekenen De Coxretpondence UnitéMe bevat het volgende bericht uit Athene De mijkisterieele crisis in Griekenland bestaat nog altoos Onlangs heeft de kamer tegen den zin van het ministerie besloten dat eene commissie uit haar midden zoo worden t evaardigd om de verkiezingen in Meaediê Ie leiden Toen deze comnisaie benoemd moest wordeu zijn alle candidsten der oppositie reiitozen Het ministerie heeft zgn ontslag niet jollen doch te Athene waren genicbten in omloop van eeoige wijzigingen in het kabinet Op het oogenblik ontleent de heer Deligeorgis zijn grootste kracht aan de onderlinge verdeeldheid van de drie leidera der oppositie Zaimis C ommondouros en Bulgaris De beide eerstgenoemden hebben in door de dagbladen openbaar gemaakte brieven de bekentenis aigelegd dat zij faet wel waren eens geworden over de vorming van een ministerie van fusie aan welks hoofd Balgaris zou optreden maar dat zij geene afspraken hadden gemaakt over de verder te volgen staatkundige gedragslijn Broodbakkerskn echt Er wordt ten spoedigste gevraagd een BBOODBAKKEBSKNBCHT Loon 90 h 100 61 A ke8 letter B Bureau dezer Coarnnt Er wordt gevraagd voor een fonds van nitkeering bg ziekte een of BODE voor Gouda Schoonhoven Woerden en omstreken Adres ten kantoae by B M SPANJER8BERG C Oppert Rotterdam Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Recept waarop men in het bijsonder L attent maakt Zya zeer nuttig io ongeateldh den der MAAO en werken heihadm op de SPIJSVERTEBING Zg zgu uitmunlend tegea de GAL SOHERrfË ia liet BLOED eu UITSLAG der HUI ly lija ZACHT LAXEUKND en SLUMAFDEIJVEND Vtrwgelds doozcn va S7Vj Cent n dubbel doozen zijn verkrijgbaar bij de lih MtiUuieriam C vnn der Znnden Amterdam ii Clébniit C draog lieilijge weg 1 321 Bleitwiik S v d Kriwti Bodegrateu B Versloot Betioop J H Ronbergei Dd e H W de Kruijff t Derenter Gebroed Timen Gvuda h Schenk op d Hoogslrnit Hamtreeht K Ooiterling Leikerkerk A den Oudsten Lef de T Terbnrgh Haarlem haak Bakfcorsteeg Moordrecht O H Poet Oudevater Pr Vree Rotterdam r d Toorn k Befcer wfiste vngenstrnal Schoonhoten A Wolff Utrecht F AUcna pp hel SUienw 9 e der Don kérstr n 872 Woerden W F Swearmsn Zeeeuhuitea A Print Het depot dezer ecilte Ubnnus Pillen sindi zoovele jaren met roem bekend n in Igeiaeen gebruik is door ons te Oouda aUeOQ u vit Sluitend geplaatst bil den heer h SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wojdt inatnntelijk verzocht w l attent t willen zijn dat doar ons bg siemtJ d anders d UrbuiHisPUIen bereid volgens het oa l len echts Kecc pt in Pépót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en piaatien da hij de hierboveitffenoeiiide Dépóthouder In elk doosje ia eea biljet voorzien met de eigenhandigt naamteekening van de vervaardigers Wed KtiS EN fc Zoon Apothekers nelke Handleelffjiing zich ook bevindt op het Zcgellak WAarmfde de fisosjes verzegeld tgn Wij verzoeken de gebruikers initanteliji daar wel op te letten en raden hun ann wel too te sien bg wien men de Doosjes PiHen haalt Alleen d lloosjes waarin een oiljet met onze Handteekening is zioh aan te schaffen en zich te wachten voojr het gebruik van de vele namaaksels BINNENLAND GonnA 2 Auovarca Maandag avond werd te Moordrecht eene vergadering gelvouden van de leden van t departementMoordrecht en Gonderak der maatschappg tot Nvtvnn t Tut president van bet departement werd herkozen de heer H M van Loon en tot PenningÉeester benoemd io den plaats van den overleden beer P Mbleuaar die ruim 35 jaren die betr ing bekleed had de heer M Bto lerwgl op den beer St A r Bochove de keus viel als bestuurslid Tut afgevaardigden zgn benoemd de heeren G B Lilleman en W Smits en tot plaatsvervangers de leden L Eialto en M Bron Belangrgke discussien grepen e plaats over het Godsdienstig Leesboek oot oaar aanleiding van bet schrijven van het Departement Ngmegen Dencnsch van de leden van bet Departement nas het dat de afgevaardigden zich verklaren zalleo tegen de voorzetting van het erk vanwege de Maatschappij In die bepaling wilde men echter volstrekt niet de uildrukkiug zien van instemming met de gronden w narop het voorstel van het Dep Ngmegen berust Aan het Bestuur werd nog opgedragen om in een volgenda vefgadcring een voorstel te doen tot het houden van volksvoorlezingea in den winter Daar ook de de nadere pogingen om het kapitaalvan 3 milhoen vooK den spoorweg Leiden Woenlenm Nederland geheel te vinden mislukt zgn zal menzich nu voor het ontbrekende millioen tot hel buitenland wenden U £ Z M heeft benoemd tol subst griffier bij de Arrond reohtbank te Zwolle mr A C de Kaaydt thans griffier bg het kintongereoht te Woerden en tot griffier aldaar benoemd mr H M de Wendt thans griffier bij het kantongerecht te Bcesterzivaag Vanwege Gedeputeerde Stalen dezer Provincie is eene circulaire uitgegaan wa irbg de Gemeentebesturen verzocht worden binnen 8 dagen na ontvangst aan het College ie doen toekomen eene opgave der ker missen ja irof neekmarklen die in hunne gemeen ten wordeu gehouden met vermelding der tgdstippen waarop zg plaats hebben en zoo zg langer dan eén Gonda Drik raa A BrinkaitD TEEB TSEB TSEE ZONDAG morgen vroeg verkrggbaar in het Locaal Piio Patma Plantsoen THEE BIER KOFPU en BROODJES F C DOESBURG De ondergeteekende maakt nogmaals aan zgne geSnde Siadgenoolen en Begunstigers bekend dat lifl weder voorzien is van VERSCHE GEROOKTE PALING kaande voor het Koffijhuis van den Heer H J Backbbs op de Hoogstraat alhier Te ns aan huis ook verkrijgbaar Vogelenzang M 61 te Qouda A H SFABNAAIJ GAGUOSTRO THEATER standplaats N 1 van de Tiendeweg te Gcfuda VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1873 des avonds ten 8 ure EERSTE GROOTE BRILLANTE VOORSTELLING in de Phyaiek Magie Optyk en Fydrauliek H Het REUZENEANON van Straatsburg Prflzen der Plaatsen Rang 1 49 2 Rang 1 3 Bang f 0 7h 4 Rang 0 40 Het Boreau tot het bespreken der plaatsen is geopend van des morgens O tot 5 nar 10 Cents extra E BASCH Zaterdag 2 Augustos Tweede Groote Voorstelling ten 8 ure OIROUS of PMRDENSPEL f 1 oKdise mrectïe van Mide met zgn welingericht PAARDENSPEL tegenover het gebouw Abti Legi Dagel ks gedurende de Kermis eenevooirstalling s avonds 8 ure Qesondbeid Eracbt en Levenslust geven de algemeen in geliroik z jo Engelschc G zonrthelds Plllen ook bekend pnder den naam van Gal Slijm en IHaagppillen De roem aan deze puien gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zy werken aangenaam en zacht voor heest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond by het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Z jrer terkenhet gestel verdrgven huidoit agen verwekken eetlnst terwgl zg bovendien gunslag werken op den algemeenen geeondbeidstoestand Verkrggbaar in doo es 25 en 40 ent te Qouda b d n fleer J G ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen by C T Hazenbbeg Namaaksels zgn hier niet van bekend De ondergeteekende maakt aan het geachte Pubhelrvan Qouda bekend dat hg voor het eerst alhier gearriveerd is met zijn smaakvol THEATER HECANIEK en Pantomime hetwelk gespeeld wordt door HoUandsche en Duitsche Artisten waar decoratie en changementen niet aan vergeten zijn De Directeur maakt geen bluf of misleiding er van zie Utr Dagh van 25 Juli maar de ondervinding zal Overtuiging zgn DONDERDAG AVOND om half negen de eerste Voorstelling Het Muziek begint ten 8 uur Vervolgens iedere avo id twee voorstellingen De eerste ten 6 uur zgude een Kinder Voorstelling met het Theater Methamorpbosen en Marrionetten in 3 afdeelingen De tweede ten half negen ure PRIJZEN DïB PLAATSEN 1 rang 60 Cts 2 rang 40Cts 8 rang20Cts Standplaats over het Herthuis A MULLENS Directeur Groot Thelitre Chlnois Mccanlque Acrobatiqne et Gymüastkiue staande op de Groote Markt tegenover het KofiBehuis Haemonib Onder de Directie van F C0PPBJAN8 De Directeur maakt aan de Ingezetenen van Gouda bekend dat hg gedurende de KERMIS alle avonden twe oa F Or £ tn nzalgeveu om 6 en 8 i uren De voorstelling bestaat in een prachtvol theatre mecaniqne met medewerking van de wereldberoemde gebn AN TONI en van den Heer DKKËUOK Artisten in de voornaamste Cirques en Theatres van Frankrijk Italië en Spanje De Directeur van dit Theater Mr C0PPEJAN8 heeft de reis nsaif Parys ondernomen en het geluk gehad de gebroeders ANTONI te ontmoeten in de TEdorado te Parys De Directeur heeft toen geen moeite ontzien om deze vier gebroAlers Artisten te engageerea wiens talenten in Holland nog nimmer zgn bygewoond De vier gebroeders ANTONI werken alle avonden als Artiste Qymnaste en Dan sers Excentrique bjj den teer JOPPEJANS Medewerking van den Ueer DEREUCK Professor In de toeren de Pliysique en Prestidigation De heer DEREUCK gebreveteerd verscheidene molen met medailles bekroond lid der KoninkIjjke Maatschappy de MELOWtANEN te Gent enz zal elke optreding nieuwe werkzaamheden voorstdlen BEWEEGBAAR CYCLORAMA Schilderachtige Knnatreis rond de Wereld ter uitgestrektheid van 14 000 voeten oppervlakte DE TRIPLE TRAPEZE Door dS drie Gebr ANTONL Nooit alhier vertoond wf DE DRIE VLIEGENDE MANNEN door de Gebr ANTONL DE 4 CLODOCHES Daaae Comique Exentrique Nooit alhier TOT SLOT DEKVOÓRSTELLING BOMBARDEMENT van STRAATSBURa De roemrgke bestorming van Straatsburgwordt den aanschouwer voorgesteld op een openen vry tooneel door meer dan 6000 strgdeade j Militairen Groote Voorstelling ten 878 Fx ien der plaatsen 1ste Rang 75 2e 50 en 3e 25 Cents By de Familie Voorstelling voor Dames en Kinderen ten 6 uren zyn de prijzen der plaatsen 1ste Rang 60 2e rang 40 3de Rang 20 Centen Kinderen beueden de 10 jaren op den eersten Rang half geld Kennisgeving BüBGEMEESTEE en WETHOUDEES van Oondi brengen ter kennis van de IngezetenVta dat de REKBNINO van de INKOMSTEN en UITGA VEN der Gemeente over het dienstjaar 1872 voor den tijd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing Wn een ieder is nedergelegd waartoe gel genbeid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Bekening kan worden verkregen 4 Gouda den 1 Augustus 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOQLEÏVEB VoBXVUV Remu L B BTHTENLAND Bultenlandscli OverzIcM De Franscfae dagbladen zijn het in het geheel niet eent over de boodschap van den president der Fransche republiek Sommige zooals de Journal dee De iaU en de XlJi Siècle keuren het stuk af en beweren dat bet overdreven kleingeestig i andere looals de Oazette dé Trance en de Fran aii vinden het te kalm Volgens de Gauloii heeft de minister van justitie aan den president der republiek ter hand gesteld een Igst van commune veroordeelden voor welke vi rzachting an straf wordt voorgesteld De krijgsraad in de zaak van Bazaine is thans aldus samengesteld president de hertog van AuUlale leden de generaals Dalheame Martimprcy jripirr LnmotteBouge Clinbaud Latour Princcteau gonvernementscommissaris generaal Pourcet HpI rapport is opgesteld door generaal Itivière en bestaat uit vier deelen de beschuldiging luidt dat Bazaine Metz heeft overgegeven vour alle middelen ter verdedi img uitgeput waren j dat hij in het oi n veld een capitulatie heeft get eke ul ten gevolge waarvan de soldalen de wapenen moesten overleveren en daarbij alvorens mondeling of schriftelijk te onderhandelen niet allrs te hebben gedaan wat de plicht en de eer raorrchrijven Volgens artt 2U9 en 210 van het militair uetboek worden deze misdaden gestraft met veTvnlIinverklaring van rang en met den dood In de BelgisjUie kamer der volksvertegenwoordigers heeft Dinsdag de heer Vlemiiikx zijn interpellatie herhaald betreffende de serenade welke Ie Antwerpen door het militaire muziekkorps in uniform aan een pater Jezuïet la gebracht De heer Vleminkx betuipdc niet voldaan te zijn met de verklaringen van den minister ontvangen Een groot gedeelte der bevolking van Antwerpen zeide hij houdt niet vnn de Jezuïeten en t zou zeer el mogelijk zijn gewce t dat door de officieele serenade een oproer onder de burgerij was omslaan De vergadering heeft na afloop van de interpellatie de militiewet in behandeling genomen De minister Thiebanld zegt dat om hrt effectief cijfer van 100 000 man te bereiken de regeering t nopdig heeft geoordeeld bet onderhavige wetsontwerp in te dienen waarbg de plaatsvervanging wordt baJKuden De heer David meent ondanks de verklaring van den minister in het wetsontwerp een stap te zien tot de affchafflng der plaatsvervanging Hg Zegt de voorkeur te geven aan de Zwitsersclie legerorganisatie De heer Ie Hardy is van dezelfde meening Niettegenstaande opofferingen in de laatste jaren door de burgers ten behoeve der landsverdediging gedaan is het Icgrr in tijd van nood toch onbruikbaar Spreker zal dus bij de behandeling van art 1 voorstelIfn om de conscriptie af te echoffeii en bet leger in vredesigd samen to stellen uit vrijwilligers De algemeene beschouwingen over het wetsontwerp ijn in de zitting van Dinsdag tan einde gebracht De berichten uit Spanje zgn btLlcii zeer schaarsch Onder de opstandelingen te Carthagena heereoht voort ttend evenveel wantrouwen als desertie Contreras dag duren met vermelding tevens van den tijd wurop zij eindigen DeA 13 14 en 15 September van dit jaar lal op bet terrrin van het Koninklijk Zoologisch genootschap te s GraveuhKge een tentoonstelling van pluimgedierts worden gehouden uismedeeenevertuting van daarvoor bestemde voorwerpen op 16 September daaraanvolgende De volgende prijzen zgn daarvoor uitgeloofd 9 gouden medailles 11 verguld zilveren idem 120 zilveren idem 280 bronzen idem 279 getoigschriften Voor de medailles wordt derverkiezende geld ge Met genoegen vernemen wg meldt bel 2 v t Or dat het hoofd van onze gemeentelijke politie ds strengste naleving heeft aanbevolen van de bepaliogea op h4 mishandelen van dieren op welker toepasaing de hh commissarissen met bun bekenden ijver toezien Zoo vernemen wij o a dat weder vier paarden van de Tramway voor de dienst zgn afgekeurd De directie der Tramway maatschappij beeft bekend gemaakt dat ten gevolge van vreemde hande tingen der politie de dienst voorloopig zal Worden gestaakt Betreffende de afgekeurde pttrdnn verneemt men dat 3 veeartsen hebben verzekerd en verkUart dat de beesten in ataat waren te rijden maar de politie die van den burgemeester bevel had ontvangen eenigizins streng toe te zien was daarmede niet bevredigd en verbood het rgden met die paarden Het weekblad Pro Patria wiens verschgning wi in ons vorig Nr vermeldden schrgft in zgn Woon vooraf o b t volgende Wat de Mginselen aangaat waardoor de redadfe zich laat leiden zg komen in hoofdtrekken op b t volgende neder zg acht ket noodig dat art 177 der groadwet eene waarhaH worde zg achf elke organisatie onvoldoende waarbg deugdelj oefening van alle deelen van onze levende strijdbïchjen niet genoegzaam verzekerd wordt zj hl zoodanige organisatie noodig dat het ootsbestuur ten allen tijden onmiddellijk over eene voldoende hoeveelheid troepen kan beschikken en elk onderdeel zoodanig zij ingericht dat bet in den toesiand waarin het verkeert bruikbaar ia en ni t op het oogenblik dat het gebruikt moet worden behoort Ie worden gereorganiseerd Zg aclit het noodig dat en voor de levende en voor de doode strijdkrachten alles wurde besteed wat na rijp beraad daarvoor noodig wordt geacht zonder de minste schrielheid maar toch met inachtneming van de noodige zuinigheid eu dus met vermijding van lic onnoodige uitgaven zij acht het onverantwoordelijk s lands gelden te besteden voor een inrichting van levende en doode strgdkrachten waarvan de daarvoor aansprakelijke per sonen zelf niet overtuigd zijn dat zij kunnen beantwoorden aan hunne roeping zg houdt zich verzekerd dat ieder Nederlander bereid is met de beurs en met het leven pal te staan voor de onafhankelijkheid en relfstandigheid van zga land voor de vrgheid van Neêrlsnds burgerij mits hem slechts êene op gronden rustende overtuiging geschonken worde dat de van hem gevraagde offer niet te vergeefs worden gebracht In speoiaal militaire vraagstukken stelt de redactie zich geen partij Zg acht zich niet geroepen om propaganda te maken voor eenig bepaald stelsel Wat taar betrelt t zal haar voldoende zijn zoo bet verdedigingswezen geregeld is op zoodanige wgza dat bevoogde personen daarmede vrede heb n en t zul haar streven zijn bg het volk de overtuiging te wekken dat zoodanige regeliijg in zijo welbegre pen belang noodig is Zg meent daarmede werkzaam te zgn in I belang van t vaderland en neemt daarom Pro Patria als nuaui toeijs als Ieu7e aan Liefde tot bet vaderland deed hen die de uitgave van dit weekblad ondernemen tot die uitgave besluiten liefde tot het vaderland bestuurt de rednciie liefde tot het vaderland behoort de gi est te zijn die alles doortrekt wat in dit weekblad geschreven wonit de band die allen welke daarin schrijven ook bg verschil van in