Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1873

r N Bevallen van een Meiije E L TAM CATZ BlK ES A ll Oouda 1 Augustus 1873 Bij gflegenheid vnn het 2 Tarig BESTAAN der Afdeeling WOERDEN en OMSTREKEN van de HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANÖBOUW afdei li gs Ingevolge der vorige annonce heeft de ondergeteekend da eer mede te deeleo dat de LES SBN aaa de BIJZONDERE SCHOOL vook JONGE JUFVROUWEN zullep aanvangen op 11 AUGUSTUS e k Zy beveelt zich op nieuw aan by Ouders en Voogden tot plaatsing hunner Kinderen of Papillen Gouéi Wed WEURMAN 1 Augustus 1873 geb Bkmnjb mmmiiim van VEE GEVOGELTE LAND en TUIN B0UW Y00RTBBEN6SELEN en GEREEDSCHAPPEN op DINüSDAG 26 WOENSDAG 27 DONDERDAG 28 AUGUSTUS e k benevenl KEURING van CHélSPAARDEN en STIEREN en H ar ddr averijen f en andere FEESTELIJKHEDEN en Ve LO TINO van VEE enz tegen 0 50 het lut op de Tentoonstelling aan te koopen alles op de alom verspreide groote biljetten vermeld Programma s 0 10 Loten en nadere inlichtingen op franko aanvrage te bekomen bü den ondergeteekenden Secretaris De Commitne van uitvoering J BRÜNT Jbz M A J T HOFMAN J M VRIES ROBBÉ Secretaris Schipper van Gouda op s Qravenhage Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar s GRAVENHA6E aanljomst namiddag en van s GBAVENH AGE D I N G S D A G middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen Zj die met my op een FEEST waren dat dezer dagen hier ter stede plaats had gullen zeker gaarne met mü instemmen wanneer ik zeg t was peachtig t Is dan ook alleen aan hen waarmede ik het genoegen had kennis te maken dat ik deze paar regels wjjd Niet alleen wenschte ik hen op te wekkentot bovengemelden uitroep die zonder mijn geschrijf zeker ook wel nit hunne monden enmondjes zou komen maar ook om hen te verzoeken hun handschoenenwinkel eens na tezien wfiaronder zeker een paar groenglacézal zjjn dat ik gaarne in ruil zal geven metdat welke ik in een mijner jaszakken vond enonwillekeurig zonder bedoeling op by of nahet feest schyn ontfutseld te hebben Het adresis waarschijnlijk onder u allen bekend als ikmy noem NATH AN HERS Loten k f 1 in de Verloting van Depot Van TIIEE ürr HET Magazijn va j M Ravcnswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot dB nitvoering van geSerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt ie Gouda Openbare Willige Verliooplng op DINSDAG 12 AUGUSTUS 1873 s voormiddags ten Elf ure ten huize van JAN SLOOTJES aan het Dorp te WADDINXVEEN VAN EENIGE ARBEIDERSWONINGEN met ERVEN eenige perceelen allerbest WEI en HOOILAND BOEZEMKADEN en BOEZEM alles stonde en gelegen in den Achterofschea en Voorofscheu Polder aldaar te zamen groot circa negen Bunders in 9 Perceelen Breeder by biljetten omschreven De Landerijen te aanvaarden Kersmis aanstaande De Huizen en Aanhoorigheid November April of Mei eerstkomende Information geven de Notaris MONTI JN te Gouda en de Heer MOLENAAR voorzitter van den Achterofschen Polder mmi mm m VAN Dl ajAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a s zjjn te bekomen by A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men 11 LOTEN Openbare Verkooping Op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1873 des voorm ten elf ure in het Koffijhnis Haumonib aan de Markt te Gouda van P een HUIS en ERFmet TÜINof BLEEKVELD daarachter aan den Greeneweg wyk L n 109 te Goitda groot 1 Are 29 Centiares met het regt van uitgang door een Gang op den Groeneweg 2 een HUIS en ERF met STAL in de Doelensteeg wyk L n 168 te Gouda groot 66 Centiares 3 Acht nieuw gehouwde HUIZEN en ERVEN met GROND daarvoor en achter wük L N 73 tot 73 te Gouda aan de Stadsvest tegenover het plantsoen van den Fluwelen Singel 4 ruim 700 D Ellen BOUWGROND gelegen aan het Plantsoen bü de Kleiwegsbrug te Gouda en zulks in 16 perceelen Breeder hjj Biljetten en Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda n xidilen umHibirKH en de eendrncbt doet ontstaan d ê atleet oiu IniiU lan behouden Liefde tut het Vaderlond en de Koning dan Nederland en Oranje zijn écu en wie t belang vaa t Yaderlaod behartigt ia Oraoje s beste vrieod Jteacdoor en niet door woorden kopen we cnze liefde te toonen voor ons Vorstenhuis dat s teeda in de eerste gelederen staat waar t belang ran volk of land dit eisoht ea wanneer we piet door overvloed van stof verhinderd worden om van tijd tot tijd eens een blik te slaan in s larTds historiebladeo dan zal dat sijn om door voorbeelden en feiten aan te toonen dat Nederland nooit zwakker en ODgelukkiger was dan wanneet b t door partijgeest verdeeld de liefde voor Oranje verzaakte en dat bet teeds tot nieuwe kncht tot nieuwen voorspoed kwam als onder de banier van Oranje eendracht weder macht maakte Van wege het Ministerie van Binuenlandsche Zaken wordt medegedeeld dat met 1 October dezes jaara gelegenheid is tot plaatsing van 15 leerlingen aaa de E kskneekscbool voor vroedvrouwen te Amsterdam Te Ainhem is Woensdag de algemeene vergadering vaa het Nederlandaoh onderwijzersgenootsohap geopend door den voorzitter den heer van Otterloo Ia zij te openingsrede wees hij op hetgeen door het genootschap reeds was verricht en op hetgeen daarvan nog was te verwachten met het oog op het aehoolverïuim de Iraotementen en de opleiding der hulponderwijzers Uit het verslag bleek dat het ge nMtschap 159 afdeelingen met 1703 stemhebbende leden telt Na de goedkeuring van verschillinde verslagen werd de stad Groningen gekozen als plaats voor de volgende vergadering Het hoofdbestuur het enschelijk achtende dat de geschriften des genöotschaps in handen van alle leden zonden komen eA tevens de kas willende stijven had het voorstel g d Sti de contributie van alle leden op ƒ 1 25 te atellen Tot na toe was die contributie slechts ƒ 0 50 terwijl zq die geabonneerd waren op de geschriften daarvoor ook 0 50 betaalden Na eenige discussie w rd door een der afgevaardigden voorgesteld de cUntributle op 1 te bepalen welk voorstel door het hoofdbestuur overgenomen en door de vergade liog aangenomen werd In eene Woensdag te Amsterdam gehouden zittingvan den gemeenteraad was aan de orde eene voordracht van burgemeester eu wethouders tot het aanleggen eeuer telegrafische verbinding ten dienste der nieuwe brandweer waarvan de kosten op 93000 werden begroot Meu besloot die voordracht nogaan te houden ten einde daarop nog het adviesder commisiie en van den directeur voor publiekewerken in te winnen Sommige leden vonden de kosten wat hoog anderen verlangden aanbesteding of wel ruimer gelegenheid tot mededinging en niet Heen voor firma s in het buitenland De wethoudervan fabricage deelde mede dat de nieuwe inrichtingvoor de brandweer in 1874 gereed zal kunnen ziju Hy achtte een onderaardsche telegraafleiding noodzakelijk en meende dat alle telegraafkabels voor hetrijk uit het buitenland komen Eenige leden warenvan meening dat met het oog op den localen toestand de uitvoering juist aan Nederlanders dient te r orden toevertrouwd Hen schrijft uit Zeeland aan de A R Ct Er ia waarlijk een geheel ongedacht nieuws in onie provincie De wijdbefaamde stad Goes heeft lidi bekeerd en haar kiezersvolk is ot bezinning gekomen Er was ditmaal heel wat te doen bij de verkiezing van niet minder dan zes gemeenteraadsleden de kleinste helft van den achtbaren raad Eeeds bü de eerste stemming bleek de beteren zin bij de kiezers want de wethouders van de Putte een der wrijfpalen der orthodoie partij werd glansrijk herkozen en de reactionaire heer Meylink kwam lu herstemming met een liberaal candidaat Nog twee keuzen moesten daarenboven geschieden waarvoor natuurlijk twee rechtzinnige candidaten gesteld aren tegenover een katholiek en een volbloed liberaal Er werd niets onbeproefd gelaten van de zijde der kerkelijke partij om het spel te winnen en men was niet keurig in de keuze der middelen om te slagen Alles kwam voor haar dan ook aan op een goeden uitslag opdat zij daardoor alleen het overwicht n den raad behouden kon Maar ziet do Goesche kiezer s leerden eindelijk inzien dat er niets gebeurde van al het moois dat hun voorgespiegeld was dat men de stad hunner inwoning hoe langer 100 meer eeut gek figuur zou maken en al de door de kerkdijken verworpenen kwamen zegevierend uit de slembus zoodat er hoop bestaat dat men met eene liberale leerderheid langzamerhand al de treurige gevolgen van vroegere dwaling zal kunnen te boven komen Er is een beginsel van vernieuwd leven dat bij eenige zorg kan aangewakkerd en ontwikkeld vordeB W l i9 w r hebben de Goesscnaara Uuuuen dr Callenfels weder ingekozen ma ir t rfns ook niet te Tergen dat zij in éii oi eub ik dm ge leeleii stal reinigden Vie wcut of Gots nu met ncd i iijri ouden rang herneemt Er was een tijd waarin het anderen teu voorbeelde kon worden gestijd Voor eene wijle werd het bedolven ouder den stroom Aer ortodoxe kerkelijke rlbhtuigen maar het hernieuwt zich het streeft weer uaar vroegeren loem E en Voor middernacht werden Jlaandag aïond de voorbijgangers voor een huiS in de BüektiorsUinut iii den lïang stamde gehouden door eeu bang moorilgeschreeuw Uit een vcDsterra im van een benedenkeuken drong in de stilly straat t akeligj eroup eeuer vrouw moord moord I O God mijn kleerenl en wekte angst en schrikt bij de buren en wandelaars Men klopte aan t venstfr men schelde sloeg hp de huisdeur riep maar kreeg geen gehoor dit m iakte de vrees voor ernstige gebeurteiiisseu bij t aanhouden van t hartverscheurend gekerm nog grooter VVeldia kwam eeu agent van pulilie aan spoedig gevolgd door eenige nachtwakers Men stond op t punt door geweld het huis binnen te driugeu op de medelijdende klachten die daarbuiten vuond door de vrouwen werden aingeheven Doch het was onnoodig de huisdeur werd geopend en een zachtaardig stemmetje eener jeugdige dienstbode vroeg verwonderd Wat is hier te doen Dat wilde ik ook weten antwoordde de poUtie agent en ging naar binnen In gespannenheid en met beklemde harten stonden de getuigen van dit tooneel te wachten tot dat de man der wet het moordhuis weer verlaten zou En toen hij kwam vernam men water graande was De kameraad der jeugdige keukenprinses die de deur geopend bad lag in zwijm Maaf waarom dat mooril i eroep De beide dienstmaagden h idden ruzie gehad omdat een barer te laat was thuis gekomen zij hadden daarover getQchlen en de al elige kreeten waren het gevolg gevolg geweest van lie onzachte reprimande I Gerustgesteld gingen de toeschouwers huiswaarts sommige lagchende om deze tragikomische sciiue anderen uit hun humeur omdat ze zich voor miJL een kleinigheid zoo lang hadden opgehouden Onder de vele staaltjes van zelfopoli ering onzer soldaten bij de expeditie tegen Atjin wordt van geloofwaardige zijde uit Fenang het volgende bericht Luitenant de Sturler had zich to ver vooruit gewaagd en was in een oogenblik omsingeld door vier voorveehlers Een Soldaat zijner compagnie ziet hot gevaar waarin zijn luitenant verkeert en vliegt hem te hulp juist op het oogenblik dat de klewangen worden opgehoen om den luitenant den doodelijken slag toe te brengfn komt de soldaat daar aan en ontvangt den slag die hem den rechter irm ontnam 1 vochtende worden dne man neergelegd en de luitenant was ontzet Inmiddels waren den sold lat nog drie vingers afgehakt Hem in het huspitaal bezoekende zag ik dat zijngev eer zoo krom als een hoepel was door het pareeren der slagen het lag naast hem op ziju bed en men had het hem als zijn eigendom medegegeven Op mijn vrang het was een Belg Comment m t il antwoordde hij oA i rand merci mail oft estIe Ueuttnhil foüH mon pauore il d faiiait chaudlibas ii H en N Ct Woensdagmiddag ten 2 ure is door de politie te Leiden iangeliouden en in bewaring gfsteld ei n deserteur genaamd J R die echter ten ongeveer B ure weder is ontvlucht door te kruipen door een luchtgat in de bewaarpiaots aanwezig ter hoogte van 2 meter boven den grond in de wacht zijnde heeft hij zich na de deur te hebben opengetrokken verwijderd Toen zijne ontvluchting ontdekt wae heeft de politie terstond getracht hem op te sporen en zij is daarin geslaagd want Donderdagmorgen ten 5 ure is hy te Leidsohendam van zijn lnil geligt en weder naar zijne voormalige verblijlpluati teruggebracht Mdaar heeft de ontvluchte in truenwoordighcid van den eerst n commissaris van politie aangetoond op welke wijze bij uit zijne cel door het luchtgat was gekropen waartoe hij nog geen vijf minuten tijds noodig bad gehad Hij is vervulgens naar het huis van tewaring te Leiden overgebracht waar hem minder gelegenheid wordt aangeboden van zijne vaardigheid blijk te geven De Kegeering zal hare oreosoteer inrichting mi teen gedeelte van de stapelplaats te Dordrecht voor deu tijd van zes jaren verharen Als men in aanmerking neemt dat op deze inricbting zeer veel voor pniti oaliere ondi nemingen gewerkt wordt zal het niet aan liefhebbers ontbreken Eergisteren werd door het Provinciaal Gerechtshof in ZuidHolland Kamer van vacantie nitspr iiik gedaan in zake A v d W die schuldig verklaard werd aan branrlstichting in een gebouw waarbij niet te voorzien was dat eenig menscheuleveu in gevaar kol worden gsljraeht met veroordceling tot een e irreetionirle gevangenniti if vnn i jareu Als verzajhtende omstandigheden erdeii aangenomen het gering nadeel d il door deu brand geleden was en het vroeger gunstig gedrag vau den teroovdeelde De idienstmaagd Van den heer v V werd schuldig verklaard aan diefstal in een iiewoond huis o veroordeeld tut een cellulaire gevangeniastraf van S maanden De verzwarende omstandigbeid dat het misdrijf zon zijn gepleegd met behulp van een valsohen sleiilel werd iuet als bewezen aangenomen De geringheid van het geleden nadeel werd als een rerzichtende ometsndlgheid aangemerkt Weder wordt de zaak van den heer Donde vanTroostwijk tegen de Uijnspoorwegmaatachappy inrechten behandeld Men weet dat de Maatschappijis veroordeeld al de treinen volgeits indertijd gemaakte overeenkomst te NIeuwersluis te doen ophouden Daarom beeft zy ook met deft nieuwen zomerdienst alle treinen te Nieuworslaia wdlen doen ophouden De minister van bioneol zaken heeltechter daartegen zich verzet en het oponthoud voorden trein van 2 55 van Amsterdam doen vervallen Daarop weder gedagvaard verklujit de Maatschappij dat zy aan de bestaande avcri eukamst heeft willengevolg geven maar dat de handeling waartoe iqverplicht is onmogelyk is geworden door een besluit der regeering en zij dus ook niet tot schadevergoeding kan gebonden zyn De pleidooien zgabepaald op 20 An e k ü D Laatste Berichten Madrid 31 Juli Dekanonaeerhooten die f oor Almeria waren gekomen om die plaats aaii te lasttn zijn tengevolge der verdediging dier stad rertrokken Tu Alioante tqaakt men toe bereid se ten oia de ia opstand gekomen schepen krachtdridig weerstand te bieden i oor toeval dat zij voor die plaats rerschijiien iDochten De komt van Uegeenngstroepen teSevilla heeft aldhar groote vreugde veroorzaakt De troepen titibbeu 70 kimoiinen getiuuicn en hebbenvaa liunuea kant slechts een klein verlies geleden Brussel I Augustus De Kamer heeft heden t wetsontwerp tot reorganisiitie van bet leger met 54 tegen 3 stemmen aangenomen K6n lid onthield ioh van etemmtng Vergadering van den Qemeenteraad Wot uitlag I AtigDstua Tegenwoordig do hh Itemy foorï Prinre in Vrcuningen Messemuker Bachuer UrooxUevvr tao Slra teu I oit Drost lluugenbboiii bninHuiii cu Strsver Ue notulen der vorige vergadering worden gelezen eu tarresteerd Ingekomen Keno missive van hh Gt deputoerde Staten dozrr Provincie houden dt goedkeuring tot ruihiig en afstaad tuii grond aan L BegLtr llz otif Ëeoe misivc tan 13 eo W inzendende de rekening van het geldelijk beheer over lg72 vidkc wordt gevtcM iu handen Tan de hh üroogleeyor Post Ürust en vnti Vrcamin n Rsppoit van U en W hoiidiiidti bericht dat zij zich hebbeo verstaaa met Rcgeiitea van het Ik titedflingeahuia voor kioderen die bebbeo verklaard dat zeer goed du kii erea in datgesticht argezondurd vod de oudu Utdfo kannen worden rer eegd en aUoo geeu zwarigheid bestaat om ze aldaar te houden ter visie Door den voorzitter wordt mtdcgcdecld dat het lioogste bod voor de verhuring van Jen Beukmoian is geweWt 800 per jaar cu hij sttlt voor dit dadelijk iu behaudLÜi te nemen eo ontraadt de gunning nadat du hh Prince in Messcioaker in tegeiiovcrpegtelden geeat Hpr ken wat de gunning aanbelangt en vreesden dnt bij ecno hu besteding dezelve wellicht nog minder zoude opbrengen werd met 7 tegeu 4 stemmen tot de gm Diiig besloIcD Aun de oidc was Ken vobrstil van de Commissie van Fabricase tot het la gebruik Jcvcu van genuleerden grond achter de Zcugstrut hetwelk algemeen werd goedgekeurd Wordt benoemd tot leeraar aan da Latijnacbe school de beer P vaa Duijncn te Oeicnter Na machtiging oui iiaii de genomen besluiten uitvoering zoudcr resumplte te geven eindigt de vergiideiing Burgerlijke Sta n d n GkBORHH 81 Juli Gcertruida Cornelia ouders U Hour man en C de Vroom OvEBi hDkH 80 Juli B S Wilson 8 m ABVERTENTIËN Ondertrouwd EGBERT HAVERKAMP BEGEMANN EN PAULINE WACHTER Eeceptio U Augustus 1873 Eenige kennisgeving binnen deze Stad Oi eijbare Vrij vi11i e Verkooplug van na te melden BOÜWKANSWONING j Landerijen enz J r De Notarissen VAN DER ÖiüTiJiOHOÜP en DE KUIPER ea WILLEM HENDRIK VANMEUKEREN resideerende te RotUrdam zijn voornemens als dtiartoe last hebbende by veUing op Dinsdag 5 Augustus 187a en bij afslag op Dinsdag den IZden daafaanrolgende ieiiedagdn deamiddags t n 12 urc in het Notarishuis aan de üeldersche Kade te RoUerdam in het openbaar te veilen en te verkoopen EENE BOIVVMA SVVO IIVG genaamd EEnnOEVE bestaande iu hecht sterk WOONHUIS metKaarnhuis Koeen Paardenstalling Schuur metVarkenshoken Hooiberg TÜINMANSWONINGmet annexe Schuur ERF WERP zeer fraaiaangelegden TUIN of LUSTPLAATS beplantmet Vruchten andere opgaande Boomen Heesters en gewassen Koepel gemetselde Bloemkast Broeibakken Perzikenmuur en Vyver voortsWarmoeziersUnd onderscheidene perceelen extrabest en uitmuntend WEI en HOOILAND BOUWLAND benevens WATEBINO alsmede WOONHUIS en RIETGORS aUes allergunstigst staande en gelegen aan of naby elkanderaan het Kralingsche Veer en de UselmondscheLaan onder de Gemeente Kralingen Op den perceelsgewyzen kadastralen legger der Gemeente Kralingen voorkomende onder sectie B Nos 87 88 91 92 2099 2756 2757 2758 3071 3144 4697 4698 4892 2101 3211 4699 4700 4893 4953 15 19 24 29 1056 1057 2020 2213 2213 2986 2989 3369 2210 2211 Te zamenter inhoudsgrootte van 7 hectaren 70 aren en 51 centiaren i Zijnde de Boowmanswoning en Sóemü met de Weien Hooilanden verhuurd de Bouwmanswoning tot uU Januari 1875 en de Landeryen tot Kerstmis 1874 tezamen voorƒ1 000 sjaars te betalen met Kerstmis het Woonhuis met Warmoeziersland in twee perceelen per week en het overige in eigen gebruik f Aangeslagen in de grondbelasting over 1873 met ƒ 80 24 in Schielands Hoogi Bo zenigeld over 7 hectaren 19 aren en 81 centiaren met 2 10 per hectare en in Schielands Penninggeld over 7 hectaren 83 aren 66 centiaren met 0 80 per hectare Te aanvaarden op 15 September 1873 De Veiling en Verkoop zullen geschieden in 9 perceelen zoodanig als deze breeder bj aanplakbiljetten z n beschreven Na den aizonderlijk n afslag dier perceelen zullen sommige worden gecombineetd Het te veilene is dagelijks te bezichtigen te wijl aanwijzing zal worden gedaan door den Tuiubaas VAN DER LOUW aan het Kralingsche veer Nadere informatie alsmede inzage van veilingsconditien eigendomsbewijzen en extracten uit de kadastrale plans en leggers kunnen verkregen worden ten kantoren van de voornoemde Notarissen VAN DER HOOP en DE KUIJPER en van MEUKEREN te Motterdam