Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1873

Woensdag O lugiistus 1Ö73 N 1396 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD AdverleDtieblad voiir Gouda en Omstreken Soclrtelt 0 S GFAOEGE MAANDAG 4 AUGUSTUS 1873 BUITENGEWONE MNEE ET SOIBEE door het Gezelschap der GRAND SALON CONCERT de PARIS met medewerking van het wereldberoemde Jfrokto ïit 8p t3stifft f f tl 5rhap onder directie van den Heer Oh HENRIOl Aanvang des middags ten 1 en des avonds ten 8 uur Entree voor HH Leden Dames en Kinderen 25 Cents Niet Leden 49 Cents Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda Gedurende de KERMIS dagelijks ATINEE S EN SOIEEE S door het gunstig bekende Muziek en Zanggelelsohap van het Theater Frascati te Rotterdam iïvjO f onder directie van den Heer met medewerking van de gunstig bekende Komieken de hh W V SLUIS en HELMINI en de jongejufvr ROSALI HELMINI ond 10 jaar Soubrette in Costuum Het Gezelschap bestaat uit 15 personen waaronder Fransche Hollandsche en Duitsche Artisten Aanvang der Matinée s ten 12 ure Entree 15 Cents Aanvang der Soiree s ten 8 ure Entree 25 Cent Wed vah SOLINGE Cie GAGUÖSTRO THEATER ® ê AS®S standplaats N 1 van de Tiendeweg te Gouda ZONDAG 3 MAANDAG 4 ea DINSDAG 5 AUGUSTUS 1873 des avonds ten 8 ure Grootc Brillante Voorstelling Inet geheel NIEUW PROGRAMMA E BASCH De AUTOMAAT De Automaat Zanger cligelyka zichtbaar gedurende de KERMIS Groote Markt tegenover het Hotel de Zalm ÖPËNBARirVTOKOOPiNGr ten overstaan van den e Be fff Amharht residerenden Notaris J JP MAHLSTEDE op WOENSDAG den l S AUGUSTUS 1873 des voormiddags ten 9 uur van den geheelen nageUten door Mej de Wed J BLANKEN te haren sterfhuize op het dorp Siohiijk bestaande o a in Bedden met toebehooren Tafelen Bedlinnen Secrttoire Chiffonnière Kisten Kasten Tafels en Stoelen Pendule Spiegels en Schilderijen Koper Blik Tin Glas en Aardewerk Japansch Porceloin Gouden en Zilveren sieraden waaronder Gouden Bloedkoralen en Granatenkettingen met Bellen en Sloten Juweelen Speld Gouden Horologie met dito Kast Zilveren Horologie dito Lepels en Vorken Kerkboek met Zilver en al hetgeen verder tot voormelden Inboedel behoort OIRCUS of PAARDENSPEL ONDEE DIRECTIE VAK staande met zijn welingericht PAARDENSPEL tegenover het gebouw AeW Lbgi ZONDAG buitengewone voorstelling in de Hoogere R kunst Paardendressuur Gymnastiek en Pantomime Dagelyks gedurende de Kennis eene voorstelling s avonds 8 ure Groot Thelitre Cliinols Mccanlquet Acrobatlquc et Gymirastlque staande op de Groote Markt tegenover het KofiBehnis Haemonik Onder de Directie van P COPPEJANS De Directeur maakt aan de Ingezetenen van Gouda bekend dat hg gedurende de KERMIS alle avonden twee roo e FborsteWin en zal geven om 6 en S j uren De voorstelling bestaat in een prachtvol theatre mecaniqae met medewerking van de wereldberoemde gebr ANTONI en van den Heer DEREUCK Artisten in de voornaamste Cirques en Theatres van Frankrjjk Italië en Spanje De Directeur van dit Theater Mr COPPEJANS heeft de reis naar Parijs ondernomen en het gelukj gehad de gebroeders ANTONI te ontmbeten in de l Bdorado te Paqjs De Directeur heeft toen geen moeite ontzien om deze vier gebroeders Artisten te engageeren wiens talenten in Holland nog nimmer zijn bijgewoond De vier gebroeders ANTONI werken alle afonden als Artiste Gymnaste en Dansers Excentrique bg den heer COPPEJANS Meqéwerkiag vanden Heer DEREUCK Professor in de toeren de Physique en Prestidigation De heer DEREUCK gebreveteerd ver3cheideue malen met medailles gekroond lid der Koninklijke Maatschappij de MELOMANEN te Gent enz zal elke optreding nieuwe werkzaamheden voorstellen BEWEEGBAAR CYCLORAMA Schilderachtige Knnstreis rond de Wereld ter uitgestrektheid van 14 000 voeten oppervlakte DE riifPLE r KAP EX E Door de drie Gebr ANTONI Nooit alhier I vertoond Dïi DRIE VLIEGENDE MANNEN door de Gebr ANTONL DE 4 CWDOCHES Diinse Comique Exentrique Nooit alhier vertoond TOT SLOT DER VOORSTELLING BOMBARDEMENT van STR A ATS BURG De roemrijke bestorming van Straatsburg wordt den aanschouwer voorgesteld op een open en vrg tooneel door meer dan 6000 strijdende Militairen Groote Voorstelling ten 8Vs ure Prijzen der plaatbeu 1ste Rang 75 2e 50 en 3e 25 Cents Bii de Familie Voorstelling voor Dames en Kindpren ten 6 uren zgn de prijzen der plaats sen 1ste Rang 60 2e rang 40 3de Hang 20 Centen Ki nderen beneden de 10 jaren op den eersten Rang half geld De van ouds gerenommeerde 0 THEEËN uit den Koninklijken Nederland scben Wnrtembergschen THEEHANDEL van P W Trousselot Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bij J J v d SANDEN Botermarkt Gouda Brik rao A Briakman De ONROERENDE GOEDEREN gelegen binnen de gemeente il ot rfope fe op den31 Julg 1873 ten overstaan van den te Waddinxveen residerenden Notaris MOLENAAR in het Logement DB ZaW te Gouda geveild ryn in bod gebragt als H A C Perceel 1 groot 17 13 19 op 17300 Perceel 2 18 91 15500 en Perceel 3 19 74 4Ö 17000 De nadere opveiling en afslag zgn bepaald op den 7 AUGUSTUS 1873 des middags ten twaalf ure in dï Zalm voormeld Inmiddels bestaat ten kantore van voornoemden Notaris gelegenheid tot vethooging der perceelen De ondergeteekende maakt aan het geachte Pubhek van Gouda bekend dut hjj voor het eerst alhier gearriveerd is met zijn smaakvol THEATER lEGANIEK en Pantomime hetwelk gespeeld wordt door Hollandsche en Duitsche Artisten waar decoratie en changementen niet aan vergeten zijn De Directeur maakt geen bluf of misleiding er van zie Utr Dagb van 25 Juli maar de ondervinding zal overtoiging zyu Eken avond om half negen eene Voorstelling Het Muziek begint ten 8 nur LET WEL OP s avonds om O ure ook eene f INDERYOORSTELLING met Marrionetten rijk gecostumeerde beelden bestaande in 3 afdeelingen ook zal in deze voorstelling de heereu SEME den Neger en CHARL de Elastiek man werkzaam wezen PRIJZEN dee PLAATSEN 1 rang 00 Cts 2 rang 40Ct8 8 rang20Ct8 Standplaats over het Hertbuis A MULLE NS Di recteur Haar Baard Wenkbrauwen en Wimpers verft men gemakkeiyk in blond bruin en zwartmei mijne beroemde EAUCHROMATIQUB Een flacon a 2 is Voldoende voor l a 2 jaarnaar gelang wat men verft Franco aanvraag bgTHEÜPHILE haarknndige Kerkstraat bü deVijzelstraat 514 Amsterdam NB Oude en slechtgeverfde pruiken chignons enz kan men zelveverwen Wit haar verft dadelijk in blond enz de huid blijft schoon de bestellingsbrief wordtdadelijk terug gezonden en de naam blijft geheim GEEN DE POTS Het meer en meer zich uitbreidend debiet van Dr J G POPP s Aiiatlierlii Mondvvatcr is wel het beste bewijs voor de voortreffelijkheid daarvan en mag daarom ook met het grootste vertrouwen aan ieder voor t onderhoud en de reiniging der tanden even als tot genezing van reeds aangevangen ziekten der tanden en van het tandvleesch worden aanbevolen Prijs per flesch 1 75 Dr J G POPP s Analhcrin ïandp isla ia voor het onderhoud der tanden in t bijzonder voor reizende menschen aan te bevelen daar het noch door schudden noch doordagelijksch gebruik kan bederven Prijs per doos 1 50 To verkrijgen te Gouda bg h Solienk winkelier op de Hoojtslrant wijk A 1S3 t RoKerdnm bij F E van S üten Kolff npoth en A Sclüppeieyn C blnauwe porccleinwinke Ie Hiige bjj J L F C Snabilié npolli te Leyilen by E Noordijk Ie Urtechl bg F Alleua npoth te Amaterdnin bg F Ton Windheim O verkoophuis te Oudewater bg T J van VreulniiigeD te Sohoonlioven bij A VVollf BUITENLAJJD Bnitcniandscli Overziclil In Frankrijk ia weinig nieuws liet procei tegen Banine boudt thaus alle gemoedereD bezi I et tijdttip an zijn aanrang van de eene maand op de tndere verschoven n dert eindelijk dan toch Zaterdag hebben vier groote wagens de Itallooze atukken welke tot het onderzoek behaoren lia Versailles naar Parys overgebracht De heer Kymard bijgestaan door rerscheidco onderoflieieren was met bet toezicht gedurende de reis belast en jzoo de bezending ook gisteren Maandag naar CoiipiègDe begeleiden De griflie ran den eersten krijgsrud zal das eerlang in een der zalen van het kasteel te CoB piègne ingericht wezen Pe zittingen van den krijgsraad zalleo vétmoede lijk in de zaal van den schouwburg plaats jvinden doch zeker is dienaangaande niets iKkend Ten einde de kosten uiet onnoodlg te rergrooten komen niet alle getuigen tegelijkertijd in CompicgDe Zij orden opgeroepen naar gelang zij noodig bevonden worilen I Ge politiedienst gedurende het proces zal door het Ii4de bataljon infanterie waargeiomeo wordijn De figaro beweert inzage te hebbeo gehad van delijst der 272 getuigen a charge Die lijst oiirat o s de Tolgend i namen 1 Onilrr Ie militairen maarschalk Canrobert Buar chalk Lclioeuf de generaals Cbangaroier Ladmiranlt I idiknu Lereaucoupet kolonel Ja Tour dn Tin kapitein Tang kolonel Merlin de generaals Jarrhs C oifmiéres Frossard kolonel Stu el komman dant Ciarciri generaals Doorbaki Jlagnan Le Klü enz 21 Onder de niet militairen Onmbetta Kcratry Jules Fa re Debauia T chsrd Bompsrd Uameau ArnonxKivière enz Op Mansion Housc derJDity van Ix nden beeft deur dagen hel gastmaal plaats gehad dat jaarlijkf tegen het einde der zitting van het parlement door den tordmnyor aan de ministers der kroon wordt glageven e beer Uladstone was echter wegens ongesteldheid niet Irgennoordig en de Tintt betreurt die gedwongen alweziglieid omdat Glndstone beter dan lord Selborne den lord kanselier naar bet oordeel van dat bind er in geslaagd zuu zijo om den mingunstigen indruk it t £ wisscben welke de weikzaambeid van parlement en regeering in het bijna geüindigde ziitingjaar heeft achtergelaten De gefioeaide lordkanselier heeft den op de ministers uitgebfachten feestdronk van den lord mayor beantwoordj en in zijne rede de voornaamste gebeurtenissen van betten einde spoedende piirlemeotaire jaar herdacht Hij wees o a óp hel tot stand komen der wet waai bij alle hoogere gerecbtsboren in Engeland zijn saamgesinolten op de onderdrukking van den slavenhandel langs Afriku s Oostkuat enz en verzuimde niet het onthaal te herdenken dat de sliah va Perzië io Engeland had gevonden Sedert de Ztvitserschc bondsvergadering top bet voorstel van den bondsraad bet besluit hcefi genomen om het spoorwegwezen te stellen oniler het nittoerend bewind is een wijziging der departdmenten Tin gemelden raad noodig geworden De bondsraad heeft dezer dagen een daartoe strekkend voodstel bij de bondsvergadering ingediend waauian zij in hare vergadering op 28 Juli hare goedkeuring hdeft gehecht Voortaan znl de bondsraad zgn inged ld als volgt 1 io een departement van buitenltudsche zaken 2 dito van binnenlandschc zaken 3 dito Tin justitie en poUtie V dito van oorlog p dito van financiën en van in en uitgaande rechten 6 van koophandel en spoorwegwezen en 7 in een departement der posterijen en den telegraafdienst Teti gevolge van deze nieu ve indeeliiig hteft de bondérïad aan het hoofd der verschillende depof ementen geplaatst de volgende leden van dnt doliegc un het hoofd van het departement van buitenliindsehe Wken staat de heer Cérésole president van den bondsraad binnenlandschc zaken de heer Sihenk jnstitie en politie de heer Knüsel departement van Poriog de heer Welti financiën en in en ui aaiide rechten de heer NHff departement van koophandel en epoorwegwezed de heer Scherm en posterijen en telegraafdienst de heer Borel De parlementaire arbeid wordt door de bondsvergadering met uiet grooteu gver voortgezet liet heerlijke zoroerieder lokt zeer vele leden uit om in plaats van de zittingen bij te wonen of deel tf nemen aan het vervallen der taak welke op hen als leden der cjmmissie berust uitstapje te maken door het koelere gebergte zoodat de nken daaronder niet weinig lijden Toen de bondsvergadering op 7 dezer bijeenkwam waren 72 onderwerpen aan de orde gesteld dit aantnl is sedert dien tijd nog aanmerkelijk vermeerderd en gedurende dit tijdvak is slechts de helft ongeveer afgedaan Niettegenstaande de parlementaire arbeid zoo gering i uitgevallen verlangt men reikhalzend naar de sluiting der zitting en heelt men scbjcr algemeen den driogenden wensoh geuit dit binnen eenige dagen te doen De Pruisische regeering schijnt het plan le hebben opgevat om verdere buitensporabeden der heethoofden onder de leden der Marnier vereeniging van Duitsche katholieken met kracht tegen te gaan Tot beden is bijna geene volksvergadering in Noord of in Zuid Dnitschland door de leiders dier vereeniging gehouden welke niet getaigdc van de bitiersie en onver Otwoordelijkete uitvallen tegen den Duitschen keizer in bet Duitschen rijk zegt de Frankforter berichtgever van het EanieUblad Dit beeft aanleiding gegeven tot het uitvaardigen van eeo bealnitdoor den minister van eeredienst den heer Folk In bedoeld besluit wordt aan de opperpreeidenten in de versohUlende provinden ten dringendste bevolen het oog gevestigd te houden op de bedoelde volksv£ixadariageD en alle overtredingen in den aangedaiden 7in onverwgld te vervolgen In deze provincie Heeaen Nassau ia Westfalen en in de Kijnprovinoie waar dergelijke volksvergaderingen als het ware aan de orde van den dag zijn hebben de districtsoverhedeu aan den opperpresidentrn de vcreischte inliclitingen dienaangaande toegezonden Men verneemt dat bieraan reeds gevolg is gegeven De heer Lehmann kapellaan te Cobleutz is reeds voor den rechter van instructie gedaagd lijj is beschnldigd van oprocrige taal te hebben geuit op een dezer dagen gehouden volkavergaderiag en de menigte tot feitelijkheden tegen de regeering te hebben nnngezet De Kil Zeil bevat een mededeeling van baren Felersburgschen berichtgever Hij meldt o a dat in bedoelde hoofdstad een Kasgarnh gezantscliap bs staande uit drie personen ia aangekomen De leden van dat gezantschap hebben aclit maanden noodig gehad om bunnn reis naar Petersburg af te leggen Hieruit volgt dat de oorzaak an hunne komst niet mag gezocht worden in den veldtocht tegen Khiwa Zg zijn naar Rusland gekomen om den keizer uil naam van hunnen vorst het voorstel le doen lot bet sluiten van een verbond van vrede en vriendschap De vreemde oorlogschepen op de kust van Spanje hebben blijkens telegrafische berichten besloten om de muiteude oorlogschepen elk aanvallend optreden te beletten toen Gontreras de bevelhebber te land en ter zee van de insurgenten te Cnrthagena Malaga dreigde te bombordeeren is hij nitgeuoodigd door de bevelhebbers van de Engelsche Fransche en Duitsche oorlogschepen om naar Carthagena terug te kecreii ter verzekering van de uitvoering van dit bevel is hg nnn boord van de Fricdrich t rl gevangen gehouden en zijn de fregatten gedwongen naar de haven van Carthagena te ste enen Men verwacht ook Ainerikaanbclie oorlogschepen op de kust danr de regeeriug der Vereenigde Stnten heeft gevraagd of liet Spaansche gouvernement instond voorde handelingen van de muitende oorlogschepen en op deze vraag een ontkennend antwoord is gegeven Valencia is nog altijd in de macht der opstandelingen de mniters hebben op generaal Alariinez Campos en zgn gevolg geschoten toen zg kwamen om te ondeiluiiidelcn over den vrede Metdegewone republikeinschc toegevendheid heeft men echter dit feit ongestraft gelaten een goed voorbeeld voor de iindeie insurgenten Hei bericht viin het plunderen vnn de afdeeling der Spiiansclie b ink te Vahmcia is gebleken onjuist te zijn l e üulisten schijnen neder vorderingen temaken evenwel heeft het fort Iber bij Pampciona gecapituleerd en was het gerncht m omloop dnt bet fort Alasua aan den spoorweg Tan Victoria zich aan de Carlisten had overgegeven Don Carlos en het meerendeel de Navarreesche benden zijn Riscaye binnengernkt Men verzekerde dat de pretendent te Gnernica den eed tot handhaving der provinciale privileges ui doen RondoM Bilbao zwerven verscheidene troepen Carlisten t csa r j FBANEBUK In een der laatste zittingen van de Franech Kationale Vergadering verklaarde Jules Simon t wis bij de discussie over het fresco van Baphaêl dat bij het zich tot een eer rekende dat hij lid was geweest van de aftredende Begeering Hij werd in de rede gevallen door iemand van de rechterzijde die bij die verklaring UIm I riep Jales Simon vroef w ie dat woord had gebezigd maar kreeg geen antwoord In de Gazette de France het bekende legimistiachi orgaan maakt die persoon zich echter thans bekend in een langen brief het is de U Bordcrie afgevaardigde van het departement Ile el Vilaine hij zegt dat hij zich in de Nationale niet terstond heeft bö kend gemaakt omdat bij niet van parlementaire incidenten hondt tegen den persoon heeft hij nieto maar wel tegen Joles Simon als Minister als staataman en als sehrgver Eenige aanhalingen uit da geschriften en de parlementaire redevoeringen van Jales Simon worden ten beste gegeven om de antipathie van het rechterigde lid te verklaren zoo keeft Jules Simon gnprokea van bet recht om een god dioiut U beleedigen heeft bij zieb voorotacder verklaard VOO de bcbeidiog van Staat en Kerk aangedrongen dat aan de geestelijkheid geen jaarwedden meer zonden worden uitgekeerd dat er geen concordaat met BoMe moest bestaan en met deze gevoelens is Jnles Simon langer dan twee jaren Afliister gebleven van Eeredienst heeft hg dé brgrooting van Eeredienst verdedigd bisschoppen benoemd openbare gebeden uitgeschreven enz Zulke zaken zegt Borderie wettigen volkomen het keiaas £ r is meer na de opsomming van eenige radi bale politieke leerstellingen uit de gesohriften vao Jules Simon zegt het genoemde lid der rechterzijde dat de oud Minister zijn formi ele instemming heeft betuigd met de statuten van de Internationale en op bet register van de tedeu dezer bekende Veraaniging is opgeschreven onder het beruchte nommer 606 een feit dat o a bevestigd wordt door een der oprichters van de Internationale Friboarg ia zijn Attociation inlemalumale iet iravailUur zoo is het kelaa in den mond van Borderie geheel natuurlijk De brief vin Borderie is gericht aan den redactenr van de Ga ette de France Jnles Simon antwoordt in de Soir persoonlijk aaii Bordene De handelwgze da iemand in de rede te vallen en dan nft vrees voor een scene zijn naam niet te willen noemen acht Jule Simon hoogst vreemd van hetgeen hij vroeger geschreven heeft neemt hij niets temg maar h j verzoekt om niet af te gaan op het oordeel vaa Borderie maar de gesohriften zelf te lezen Wat de lastering betreft van het lidmaslschap der Internationale zegt Jules Simon dat hg nooit had gedacht dat iemand van gezond verstand en zonder kwade trouw ooit daaraan het minste geloof kon hechten Het geheele praatje steunt op het enkele feit dnt hij vroeger 10 of 30 francs heeft gegeven voor een vereeniging te Brussel van werklieden die de staathaishoudkunde wenschteu te bestudeeren het schynt dat deze Vereeniging luidt het verder in den brief door andere is gevolgd en dat later daamit is voortgekomen de staatkundige vereeniging genaamd de Internntiona4e Men begrijpt dat de beide brieven in deze dagen stof leveren tot menig gesprek BINNENLAND Gouda ó Aigïstus Te Woerden zijn Donderdag 11 de staJs poorteu in veiling gebracht tot afbraak De som van ƒ 435 welke geboien werd is door het bestuur niet voj