Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1873

dorade geacht loodat zij op nieuw te koop tullen orden flaogeboden TJitde Krimpenerwaard schrijft men dd 2 Augustus Vr spoorwegluilictts die io den loop der vorige wee £ iu degemeenten Lekkerkerk en BergAmbaoht geplaatit derden igu io ket begin dezer weck alle opgeruim Fii Cr sloooiboot naar Rotterdam vervoerd Decent uitgcbakende ifichting ia dus waarschijnlijk opgegevet Men Temeemt dat de nilbakeiiing thans opineuw dl wel ditmaal van Rotterdam af zal plaats hebben en dan in eene na noeg rechte richting van Rotterdaii tot Schoonhofeo zal geschieden De minister ran Rnancicn kceft de aandacht der belanghebbenden gevestigd op de oIBcieeU uitgavie van de Postgids voor het KoNingrijk der Nederlanden jiiargang 1373 2de gedeelte Dit werkje b t alle opgaven betrekkelijk deu dienst der postadministratje die het publiek kunnen te pna komeil xoowel ten aaniien der tariev en verdere bepalingen Toor verzendingen binnenslands als omtrent dile Tan en voor de koloniën en vreemde landen Omtrent het onderzoek der regeering betreffende de hrr7iening van den census tvordt aan het Eaudehblad het volgende mwtegedeeM Reeds in Augustus van het afgeloopen jaar werl aan de geinetfutebesturen namens den minister va i binnenl zaken eene opgave gevraagd van betgetrlder kiezers in de gemeenten voor het lidmaatscha der Tweede Kamer van de Staten liencrnal en vai den Gemeenteraad zoowel bij behoud als bij afschal fing der patentbelasting en tegelykertijd opgave volgens een census tot een vijfde minder dan de tegenmnrdige insgel ks b j behoud of bij afschaffing der patentbelasting Daarop volgde in Maart dezes jaarn naar aanleiding vau het verlangen der Tweede Ramt r Tan de Staten Qeneraal de vmag of de door h t Terlagen van den oensus te verkrijgen kiezers kunne igeacht worden de rcreischte onafhankelijkheid en g schiktheid te bezitten tot uitoefening van het kiesrech Om daartoe te geraken werd vanwege den Ministe van de gemeentebesturen de opgave verlangd van hdt l tal belastingschuldigen in de gemoeuten die tengevolge van het Terlagen van den census op hetwi n het recht tot verkiezing van leden der Tweede Kamer en der Provinciale Staten zouden verkrijgen en het tot dusverre niet hadden met vermeldins tevcua hoe vele hunner in elk der drie belaatingerT dt groudbelflsting het personeel en het pateutrecht zijn aangeslagen en met overlegging van eenefn taat aanwijzende het getal dier belastingschuldigen onderscheiden naar hun beroep of nering en ceije gelijke opgave met betrekking tot de kiezers voor den Gemeenteraad Eindelijk zijn nu nog vanwege den Minister 4 bovenstaande vragen gesteld voor een ceususcijfjjr dat een vijfde lager is dan het tegenwoordige zoj wel voor de Tweede Kamer als voor denCemeentcraafl met bijvoeging der opgave hoe vele der meerder te verkrijgen kiezers in den hoofdelijken omslag d r gemeente betalen Wy Ternemen het treurig bericht dat de bcroemqe schrijver Lothrop Mutley die in deze maand als gast Tan H M de Koningin op het Huis ten Bosch wetd Terwacht een ernstige beroerte heeft gehad Waarviin èen verlamming het gevolg is gewe est Vad Luitenant generaal van Swieten is den In Aug met de Fransche mail te Aden aangekomen Op Maandag den 8en September a s zal te s Orlavcnhage worden gehouden de 2iiste Onder de te behaiidt leii onderrt erpeii behoort een voorstel viin den heer Annaiid Sassen te Brena strekkende dnt de Broederschap van candidoat nolpirisscn zich wende tot de Regeering eii de Kamers der StatenGeneranl met het verzoek over te gaan tot de beizieiiiug der wettelijke regeling van net n tnri ambt Niiar wij van goederbaiid vernemen is het vraagstuk tuïsriiiii sigaiciifabriekaiiteii eii werklieden een snip nader tot ztjn beslissing grkoincR da ir mr A Brugmans deken van de orde der advocaten Ie Amsterdam te zanieii met mr Rud B Benjamins advociat aldaar zich onledig houdt met tiet ontiverpcn eei er overeenkomst die ten doel heeft ilc verhouding tusöciieii patroons en werklieden op VuSlen voet te bren eii In Utrerht hebben echter de sigarenmakers van een tweetal fabrieken die cn arbeid weder Uervut hadden dezen opnieuw gestaakt Te Haarlem is de Baptisten gemeente reeds sedert eenigen tijd daar opgericht begonnen met het houden van opc l are gö isdiei stbijecnkomsten en wel op Zonddg 3 Vjj i i een gebouw op de Pnrklann dicht by den Kniis veg Volgens De Stand is de heer Koeken predikant te Moerdijk bij deurwaardersexploit gesommeerd om het geheele kerkelijke archief der gemeente aan de eischersr het classikaal bestuur te Breda en den consulent van Moerdijk den heer Glasius over te geven of voor hem beschikbaar te stellen De gewezen predikant moet geantwoord hebben zich thans hierover niet te kunnen uitlaten De Keizer van Oostenrijk heeft Vrijdag een geruimen tijd in de Hollandsche afdeeling der Weener tentoonstelling doorgebracht Bijzonder trokken do teekeuingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en voornamelijk die van do groote brug te Kuilenburg de nnndaclit van Z M die dan ook herhaaldelijk zijn hooge ingenomenheid met het tentoongestelde op het gebied van waterbouwkunde en schee sbonw te kennen gaf Men meldt ons verder dut onder de afdeeling landbouw en veeteelt zeer vele bekroningen aan Nederlanders te beurt zijn gevallen terwijl de Handelmaatschappij de hoogste meduille voor de kolüe is toegewezen Onder de bekroonde firma s waarvan de namen zijn uitgelekt komen voor Nieuwenhuis v Ellekom te Amsterdam en van der Jngt uit Utrecht Juli de warmste maand des jaars was evenals in het voorgaande jaar weder ta warm doch niet zooveel het wAs nu slechts 1 49 gr Celsius Van den Isten tot den 19den was de temperatuur afwisselend dat wil zeggen nu eens 2 ii 3 dagen te koud dan 3 ii 4 dagen te warm doch van den 20sten tot het einde was zij te warm vooral den 22sten en 23stcn toen waren de waarnemingen van s morg 8 s middags 2 on s avonds 10 gemiddeld ruim 8 graden C te hoog en kan men die dagen wel rekenen onder de temperaturen der tropische gewesten Op laatstgenoemden dag was hel maximum 33 1 gr de hoogste stand die in de laatste 26 jaren in deze maand alhier is waargenomen In 1S68 was de hoogste stand 32 6 in 1852 31 7 in 1872 ed 1859 Sl Gcn 1849 31 4 enz U D Door Bestuurders der Verceniging tot bevordering van de belangen des Boekhandel is een gemotiïeerd adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken gericht waarin zij de aandacht vestigen op den gebrekkigen toestand van het vervoer van kleine pakken Terwijl in het Britsche Kijk sedert laag het vervoer van boeken tegen zeer laag tarief geschiedt en Duitsohland den lu Januari 1874 op dit gebied weder een belangelgke schrede voorwaarts gaat is in Nederland achteruitgang op te merken Ëen aantal ondernemingen vindt men toch hier te lande die elk hun eigen tarief hellen zoodat de vracht bij etnigzins aanzienlijke afstanden stijgt op een wijze die hoogst belemmerend werkt op het verkeer De Hollandsche Spoorweg Maatschappij b v vervoert 5 kilo van Amsterdam naar Rotterdam voor 25 cents maar zoodra loopt niet de verzending iets verder al is het ook een kleine afstand over een andere dienst of de vracht wordt bijna of meer dan verdubbeld Het ergst is dit wanneer de tweede vervoerder is de Exploitatie Maatschappij Deze toch heeft een uniformport voor kleine colli op grooteen kleine afstanden zoodat een pakje t welk van Amsterdam liaar Rotterdam over den Hollandschen spoorweg O 25 kost van Rotterdam tot Do dreoht met nog 0 40 wordt bezwaard Zoodra men iets wil zenden b v van Maastricht naar Winschoten betaalt men het tarief van Noorderen Znidernet en van een tusscheiiliggende lijn dus minstens I IU t welk hoogst ongunstig afsteekt bij het nieuw Duitsch tarief dal van Koningsbergen naar Straatsburg niet meer dan 0 30 vordert Bestuurders der Verceniging roepen jdetusschenkomst des Minister in tot het brengen vnn verbetering io dezen toestand meer bijzonder tot het bekomen von wijzigingen in de tarieven der Exploitatie Maatschappij die méér dan andere Maatschappijen rechtstreeks van de Regeering afhanlwlnk is Wel heeft het bestuur der Exploitatic Mnnt ehnppij gewezen op het laag terief von ijlgocd doch dat tarief is voor kleine pakken op kleine afbtanden nog veel te hoog Tol den Minister wordt ten slotte het ver ock gericht om hij het vcrieenen van coneessien of het mtiken en veniieiiwiMi van contr icten zooveel mogelijk ook op de belangen van het klein vervoer bedachl te willen zijn Het l lr Daghl meldt l e vrormde paardenkoop rs hebben in de laatste dagen weer zaken gedaan H deze provincie vele clioone exemplaren zjjn door hdn aangekocht en naar Ernnkrijk vervoerd De prijzen zijn zoo liuüg dnt iiiInnHscho handelaren er bijna niet aan dufvcn denken aarden te koopcn Niet Zfjfilen g beurt het dal de l ranschen voor 2 ii li jarij e paarden ÏOO tot 400 brtslen en voor 6 aitijaiige IIÜO J 700 in J tnO per stuk rjjil gnvund n s zal op hit gruot stnlelijk li ulh 1 8 te Hcaeveningen een grwt vuurwerk inlen afgestoken Het is te hopen dat vóór dien tyd op eene doeltreffende wijze een einde kome aan tret incident dat zich heeft opgedaan van de staking der dienst van de Tramway Reeds gevpelt men bet ongerief daarvan In de laatste vier weken hebben zich klachten over de dienst voorgedaan zooals het gaat enkele gegrond doek de meeste naar t schijnt overdreven lig het toenemen van die klachten zagen Burgemeester en Wethouders zich genoodzaakt aan de direciie aanschrijving te richten waarbij zij in t algemeen óp de bestaande voar schriften op bet rijden en in t bijzonder op het nrt der politie verordeaing tegen het mishandelen van dieren wezen De directie moet zich daarop verantwoord hebben Klachten over mishandeling van paarden vermenigvuldigden zich waarschijnlijk omdat sommigen zich bij de tropische hitte van voor eenige dagen het lot der paarden zeer aantrokken hetgeen op zich zelf niet dan prijzenswaardig kan geheeten worden maar de grief dat de koetsiers der maatschappij zich meer aan mishandeling van de paarden dan eenig andere schuldig maakten is moeielijk te beslissen Hoe het zij een 25tal processen verbaal werden opgemaakt en de politiemaatregelen verscherpt Den hoofdcommissaris van politie werd bij resolutie door Burg en Wcth ver ocht het verbod van art 121 der algemcene po litleverordening zonder oogluiking te doen toepassen zoo dikwijls daartoo aanleiding ii wanneer bij bet aanzetten de te zwakke paarden worden mishandeld ten gevolge waarvan den agenten bevolen werd wanneer de paarden zooals t heette gedrukt waren het rijden daarmede feitelijk te belelten Toen zich zoodanig geval nu Donderdag voordeed spanden de koetsiers hunne paarden af en plaatsten ich bij hunne wagens afwachtende wat er verder gebeuren zou Intusschen werd door de directie een onderzoek door twee geachte veeartsen ingeroepeo die met de omstanders Terklaren moesten dat de paarden zich in goeden gezonden en tot trekken gescliikteu toestand beTonden Ofschoon de wijze van handelen der politie door den burgemeester zoodra deze er kennis van bekomen had weder afgekeurd en de daartoe gegeven last door hem ingetrokken werd besloot ds directie van de traïnway echter de dienst voorloopig te staken hetgeen wel te betreuren is daar het publiek hierdoor groot ongerief ondervindt bij het bezoek van Scheveningen en het badhuis De directie moet Vrijdag den rechtskundigen bijstand hebben ingewonnen van den heer mr Vlielander Hein advocaat en eene acte bij den heer burgemeester beteekend waarbij hij naar men wil als hoofd der gemeentepolitie voor de handelingen zijner onderhoorigeii wordt verantivoordelijk gesteld Ook 13 door drie deskundigen op lost au bu emeester en wethouders in de stallen der tramwaymaatschappij een keuring der paarden gedaa i Gisteren hebben opzichters van de Hollandsche spoorwegmaatschappij de ijzeren sporen geïnspecteerd De Arn Courant deelt eep uittreksel mede uit een dagboek gehouden bij de expeditie tegen Atohin Men leest o a daarin i Den 88teii April debarkeerde het 12de batailion dat den oden reeds gedeeltelijk in gevecht was geweest Natuurlyk stond de vijand ons op te wachten en toen Zij van de achterladers een te zwaar vuur kregen vlogen zij tegen de geweren in en sloegen als razenden met hunne lange zwaarden Velen der onzen werden zwaar gewond ol sneuvelden Treffende tooneelen zijn op dien morgen bij het gevecht voorgevallen Een sergeant werd vreeselijk in het nauw gebracht door cte vijanden Zijn officier ziet het komt hem ter hulp en redt hem het leven Een oogenblik daarna is de luitenant in doodsgevaar de sergeant snelt toe redt zijn officier ranor ten koste van zijn leven Was hel wonder dnt s namiddags bij het graf van dien dappere de officier weende als een kind Den volgenden morgen 9 April trok het botaillon Madutesche Barissans tegen de benting op Er waren drie gaten in den muur en over de gevallen muren kon men dezen bereiken De Madurezen aarzelden voort te gaan en moesten met geweld daartoe gedwongen worden terwijl de luitenant de Grijs hen moedig voorging en het eerste met een revolver in de hand de wallen beklom Van de reede kon men op de schepen deze geheele manoeuvre nogaan Met luide hoera werd het feit begroet maar tóen men met veel moeite over de biiidernissen en muren was heen geklauterd vond men de benting verlaten De vijand had ons niet durven afwachten In het bcurt bericht van de Times is een brief opgenomen van Sir James Andersou directeur van de Eastern Telepraph Company waoruit blijkt hoe het onechte telegram betreffende den Spaanschen Oiupon in de Wereld i gekomen De Spaansche agent te Londen ontving dit telegram op een gedrukt formulier van genoemde maatschappij en geiloten in een gedrukt couvert zooals deze raaatBchappij gcrtoonlijk gebruikt De directeur verklaart iphlèr dat bet teleei am niet over zijn telcgraaflijn is verzonden en dat beide formulieren couvert en inhoud niet afkomstig zijn van zijn maatschappij maar blijkbaar door een falsaris verv wirdigd In het Spaansch van hot telegram zijn geen fouten maar in de gedrukte formulieren waren er verscheidene zoodat deze niet kunnen vervaardigd zijn dp ir een drukker die een echt fermulier der nïantschappij voor zich bad Een oomiui sie van de Vereeniging Koningsgezindbeid en Vaderlandsliefde Ie Amsterdam hield eergisteren avond eene vergadering in het werkmansgebouw met het doel om bij gelegenheid van s konings vijf en twintigjarige regeering in Mei 1874 een luisterrijke feesviering voor te bereiden Alle beleende Vereeiiigingen waren ter bijwoning uitgonoodigd Bij de behandeling vnn het voorstel tot algemeens deelneming verklaarde de meerderheid der aanwezigen zich wel vóór feestviering doch tegen het houden van optochten van deze liuitsle was echter nog geen sprake Devertegenwoordigers der huisschilder meubelmakers Buikcrbakkets en schuitenvoerders geraakten bij hunne besprekingen op het gebied der politiek waardoor eeu niet gewenschte wending aan de vergadering werd gegeven Ten slotte stelde de heer Held secretaris diT iueubelmakersvereeiil ing een motie vourluidende De vergadering gehoord licbbende het voorstel der commissie van de Verceniging Koningsgcziodheid en Vad rliiii lliefde betreflcinle het organisceren van een volksfeest binnen Onder do gelegenheden om tijdens de kermi eenige genoegelijke uurtjes door te brengen behoort zeker niet in de laatste plaats het Theatre van Gedresseerde Honden en Apen ouder directie van den heer A Wery De werkzaamheden in dit Theatre zijn Tan dien aard dat het een bezoek meer waard is dan vele andere iiirichtinspn op de kermis aamvozig Velen tulluii het clin oiik zeker nog met een bezoek verecren Koloniën o o ST I N D I È In het algemeen overzicht van de Indiër leest men De benoeming van generaal van Swietcn is the topic of the Day De Jata Bodt heeft die benoeming fel atgekeiird rn dairin eene krenking voor den geiiernalmnjoor Ver pijck gezien Deze hoofdofflcier lircrt naar men rrizi kert zijn ontslag en pensioen verzocht dat hom o i zeer terecht door de Regeering zou geweigerd zijn Wij deelen de meening van den Jat a Ut de niet Men heefl hier lirt gerucht verspreid dat de Raad vnn Icidie aan den Koning het verzoek zou hebben gelicht in zoover op de benoeming van generaal jan Swiclcii terug te komen dnt deze alleen als Kegcerinsscommissaris naar Atshin zou vertrekken Of dit waar i is on nog niet met zekerheid bekend Wg zouden dit feit belrcuren Tc I ndnng en hier worden toebereidselen gemaakt tot ontvangst der troepen die uit Nederland verwacht worden Men zul zich hWrinncren dat wij een tijd geleden een telegram bespnikpn van Padang ontvangen hou eii4o dat ruim Yl 00 hoofden den Gouverneur der Wistkust warei komen verzoeken de adat boter te handhaven daar zij anders niet voor de gevolgen instaan Eerst ontvingen wij kennis van een rcgee ringtelegram aariu die feilen stellig werden tegengesproken Er was beweerde men niets van aan Thans zijn wij in het bezit van do naamlijst der 113 hoofden en van twee door hen aan den Gouverneur der Westkust ingediende adressen Het geheele beleid van den heef Netscher laat te wenschcn over en men verneemt dat van alle zijden ook al houdt men op zgn bevel aan ons geadresseerde teijgrammen in Deze zaak had ten gevolge dat op hooger last de redacteur van dit blad niet enkel als verspreider Tan een valsch bericht dnt onrust kon wekken bedreigd werd met vervol ing mnnr men hem zelf verklaarde dat als hij z jn conespondent niet noemde hg ols de outeur van hel telegram moest worden vervolgd en dan zijne persoonlijke vrijheid volgens het drukpersreglement gevaar liep Wg hebben aan het geuite verlangen niet voldoon niet enkel omdat iiij meer vertrouwen stellen in de rechtspraak op Java dan op buitenbezittingen moor ook omdat geen rcdaetrnr in eene maatschappg ala deze zijne coiijs poudeiiten in zoodanig geval mag noemen cveninui ais schrijvers in zijn bltd bet beginsel doet toch de peri in Indie bestaan d t meu redacteuren k n Vertrouwen Alleen i ranueer men ons er opzettelijk zon willen laten inloopen cu onrust wekken zonden wij de eersteu ziju om de schuldigen aan het gerecht over te levecen Maar onZe correspondent zond ona bewijs dat bij waarheid had gesproken Of de Regeering nog lust zal hebben na de openbaarmaking der stukkeu die wij iu dit maitunmmer nog niet kunnen opnemen den lust te handhaven om ons en den redacttur vau de Java Bode voor wien het telegram evenzeer bestemd was te vervolgen zullen wij afwachten Karakteristiek is alweder dat het Openbaar Miniateri ons met de grootste keuschheid bejegende en erkende dat onze houding als Indisch publicist sedert ons optreden Acne reden gaf om eene drukpersvervolging tegen ons Ie willen provoceeren Hieruit leiden wij af d men alweder op hooger last den redacteur van dit blad bemoeilijkt heeft Wtt stellen aan den Minister van Koloniën aan bet Kabinet dot alleen bestaanbaar werd geacht oigdat de meerderheid van de Staten Geiierool liberale begrippen ia tpegedaan de vraag hoe bevalt deze zaak u na de waarscliuiui gcii aan drie bladen gegeven dat meu de drukkerijen zon sluiten als de redactien voortgaan zicli der Regeering vijaudig te betoonen Tegen ons werd nu met toepassing van bet drukpersreglement gedregd Het is wel is waar daarbij tot heden gebleven maar het feit spreekt toch vrij luide Zelfs op de meest kleingeestige wijze poogt men tiups hier den vertegenwoordigen der pers doen gwoelen dat zij in den ban zijn als zij niét tot de vleiers behooren Wij zulleu thans overigens zien welke houding het Indisch Bestuur dal bij zijn optreden verkondigde waarheid te willen tegenover hel Bestuur der Westkust van Sumatra zal aannemen Het gerucht leopt ook dat de vice president van den Baad van Indie de heer Nieuwenhugzen het Toornemen heeft zijn ontslag aan Ie vcageo Aan het Mail overzicht van de Java Bode is het volgende ontleend De regens van de laatste dogen zouden deu vreem deling die wel eens van regen en drogen inocsson gehoord heelt in den waan hebben gebracht dat de westmoesson nog niet heeft plaats gemaakt vOor den ooslmoesson De algemcene klacht over gebrek aan nieuws Tooral f wekkend uieuns is maar al te gegrond Over de lamenstelling van de tweede ejpeditie iden wg gaarne het een en Mader meedeeleni indien dit met hM verzoek der Regeering ware ove re o te brengen Alleen wordt verwacht dat er geen 6 ofis battaljons zullen gezonden worden voor hel gqval dat deskundigen soms mochten verklaren dat met vier hatialjons mits goed met beleid aangevoerd de expeditie tol een goed einde zou kunnen worden gevoerd Mochten ef zulk deskundigen gevonden vordcn dan zou men hen met de aanvoering kunóen be i lasten Er zijn slechts twee noodig Eén opperbevelhebber eu een tneed bevelhebber Wij achten het echter wenschelgk de Regeering eens opmerkzioin te maken op het feit dat meu te Ambarawa reeds weet met welke taak officieren belast warden die op zoogenaamde geheime zcndingenuitgaan Indien meu geen kans ziet geheim te houden wat niet bekend mag zijn dan died men beter lie geheimhouding maar op te hell on De benoeming van den genetaal vau Swieted wordt nog steeds bespraken 1 De generaal Verspijck heelt zijn eervol ontslag verzocht zonder vermelding der redenen welke ècm tot dien stop deden overgaan Wij gelooven dot het vertrek van den heer Nieuwen kugzen vice PrcsideiIt vau deu Raad over eenige maanden mag worden tegcmoctgezien De verhouding tusschen de hoogste autoriteiten schijnt toch te gespannen om zander gebade Toor de algcmeene belangen langer op dien voet te unneij blijven bestaan liet vertrek van den heer Nieuwenhuijzen z u ons leed doen voor de goede zaak Vnu de builenbczittingeD is geen nieuws te melden Een vcriolgiiig negens de verspieiding von het telegram uit l ndong dd 21 Mei sehgnt de rfif r en den Java Bode nog steeds te bedreigen Tegen den redacteur van de Sumatra couraat dieelk oogenblik zijn veroorileeling nacht tot eene boete van 3000 wordt weder een drukpers proces begonnen Ditmaol omdat nsor beweerd wordt de artikelen in de Nos 43 41 van genoemd blad in Verband met elkander gelezen aanzetten toL haat en minachting voor het bestuur Recopituleerende naii welke vervolgingen de ilfukpers gedurende de laatste maanden heeft blootgest ian komt mcii tot de volgende statistiek Drukpers vervolging tegen de Sumatra eouvant dilo dito Soeraiaya aiiraat Uitzetting Tan den Red der l amttrang cie eoura l Bedr tou sluiting der drukkerij toji de dito i o dito dito Fontenlanden Drukpers vervolging tegen de dito Instructie voor drukpers vervolging tegen de Indiër en den Java Bode Bedreiging van sluiting der drukkerij van den JavaBode Omtrent de blokkade der Atchiueesche kust meldti de Jav Cour het volgende De ter bewaking der kust achterblijvende soheepsmacjiï bestond alzoo uit Zr Ms stoomschepen Citadel von Antwerpen Soeraboga Sumatra en Coehoorn welke nog met Zr Ms stoomschip Timor werd vermeerderd eu na het vertrek der Djambi onder de bevelen stond van den kapitein luitenant ter zee 1 W Binkes commandant van Zr Ms stoomschip Citadel van Antwerpen De Timor was den 6deii Mei von Edi aangekomen aan boord hebbende den controleur B C Kroesen belast geweest met eene zending derwaarts Den 4den Mei werd door de Sumatra post gevat tusschen Poeloe Baroe en Pedro Punt om de MaJakkapassage te bev akeu Den 9den Mei kwam de Sumatra voor De Goiivernements commissaris vertrok denlOden met de Soerobaija naar Penong en Batavia terwijl de Sumatra den 12den de reede van Atcbin verliet met bestemming naar Batavia om aldaar eenige hoogst noodige reparaticn te ondergaan Den 19den Juni heeft de Commissie die geldea bijeengezameld bad tot ontvangst door de burgerg van de Tan Atchin terugkeerende troepen eene vergadering gehouden Het verlag is niet uitgebrachtdaar geen gevers van bijdragen waren opgekomen De Commissie heeft besloten om het overschot der gelden zijnde 493 te deponeeren ten einde daarover hy eene of andere nadere gelegenheid beschikt kunne worden Voor de levering vau versche viTres te Atchin zal eene OTereenkomst worden aploteo Eenige handelaren te Batavia zulleu ziijjmet den heer Walbeehm leverancier te Penang ie daarvoor ia oTergekomen onitrent de verschillende leveringen verstaan Samarang 14 Juni Uit Deli werd in de laatste week Tan Mei geschreven We zoeken hier nog altgd naar da 10000 Bstaks die ons zonden bedreigen Er is niet het minste verschijnsel dat eenige ongerustheid opwekken kan om slechts iets te noemen de landheeren rjjden overal alleen rond Wat het elfde bataljon dat onlangs hier gekomen is moet uitvoeren bégrgp ik noch iemand ide twee honderd man die eenige weken vroeger uit Samarang hier aankwam heeft reeds niets te doen De geheele mobiele kolonns blijft dan ook in hoar geheel in de nabijheid der Deli maotscbappij wordt nu een temporair kampement gebouwd Laatste Berichten Londen 4 Augustus Er heeft eene demonstratie plaats gehad in bet Hydepark om te protesteeren tegen de verhooging van de civiele lijst ten behoeve van den hertog jran Edinburg Er hadden geene wanordelgkheden plaats Bilbao 3 Augustus Gisteren bevond DSn Carlo zich te Guernica hij heeft gezworen de fueros te zullen handhaven Er heerscht groote rrengde onder de Car listische aanhangers zij hebben aan Don Carlos een adres overhandigd waoriu zij de vrijheid prijzen die in Biscaye heeischt Don Carlos vertoefde er slechts een half uur h heeft zich gehaast naar Durango te Tertrekkon Uadrid 3 Augustus De batterijen besohieten Valencia het bombardement heeft van drie verschillende punten plaats Men verwacht versterking uit ArAgon om de stad te bestormen De opstandelingen hebben het eiland Sou Eernondo ontruimd dat onmiddelijk door de troepen bezet is Een der bladen beweert det Pruisen anderhalf millioen heeft gevaq voor kosten wegens het nemen van de Vigelante bostelor zal morgen in de cortes het voorstel ver dedigen om de discussie over de constitutie te verdagen tot de komst van de afgevaardigden uit elke provinciale deputatie WeenSn 4 Aug De Keizer ontving heden den gri af van l args den prins de Joiuville en den groot vojst Koiistantiju NicolajenilscH De Schaoh van Perzié nam heden met het Hof deel aan eene jacht en dujecrde op Scliünbrumi Parijs 4 Aug Het schijnt zeker dnt de graaf vap Fargs en de prins de Joiuville zich om geen