Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1873

Sociëteit Ons Genoeg en OP ALOKMEEN VERZOEK Heden Avond ten 8 ure nr De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAÖ WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vi n DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per drie maanden is J 7 finuico per post 2 BUITENLAND Uollcnlaiidstli Overziclil F r heerseht in de Frsiuche politielie wereld groole opgewuodeiibciil sedert gebleken is dat decriufn u Vuiji verxe ii door den prins vau JainriUe inder daad naar Weeuen vertrokken i l e beide priusein tijo Umadag dour den keizer raa Ooilenruk ontraiigen Aan huu verbhjf in de Oostenryksone hoofdstad valt dos niet meer te t rijrelen en nstaurlyk too redeneeren de angstige lieden in Frankry k u niel de wereldtentoonstelliiig maar de graaf van C biinibord het doel hunner reis Het komt ons roor ttft Ir Tempê dat men wel wat al te spoedig drutte niiidkt Men vergeet te ree a ie de personen zijn die eene bijeaukouist te Frohsdorf moeten hebben de een een jonge prins erfelyk drager vali de rodhteo der Franaebfl rerototia eo de ander een vreemdeling die sedeil zgn lUe lerensjair buiten Frantcryk leelt en die zicb aanhoudend w plechtige eu vaak oubeschaamde proclnmatiüu voorgesteld heeft als de virtegrimoordigi r vnii het onverantttoordelgk gezog eu onhandelbaarste ultmmoiitanisme Le Temp twijfelt of er tuischeu hen wet o ereenstemmiug mogelijk Uf eu uniineer dit al geschiedde het ccnige gevolg zou wezen eriie erplaataiiig en samenstelling der psrlemenlnire paitijcn welke echter geen weerklank zon rindeu bij de natie De republikeinen zouden die fusie zelfs moeten wcnscbeii meent het blad omdat daardoor onrms jdelijk alle leden vao het rechterecntran in wie nog niet olie vrnheidabegrippen z jn uitgedoofd en wier vastheid van beginselen eeoe rerloochening lan de rerolntie van 1830 verbiedt roor de zaak der republiek gewonnen zanden worden De Duitsche koning heeft op 6 April jl een besluit ondertcekeiid hetwelk hem was voorgelegd door de miniaiera run justitie en vun eeredirnst hetsebrgit roor dat in bet vervulg de aanrraticn om ontheffing tau de bepnlingeo renrat in de art 25 eo 26 ran tit i het llde gedeelte ran bet algemeen huidrccbt verbod op het aangaan van hnwelglÉen tusschen sommige personen bg den minister van justitie bahoorcn te worden ingezonden Het uitvaardigen van du besluit mug als etn zeer gunstig tcekeu worden beschouwd bet levert bet eerste bewijs sedert tele jaren dat de regecring bet oog eindelgk gevestigd heeft op een onderwerp van hoog gewicht wnnr ian zij reeds vóór lang hare rorg had behooren te wijden Intoeschen heeft het hanr met ontbrukeu aan velerlei annsporii gen danrtoe welke echter gedurende bI du U tgd zonder eenig gevolg zgn gebleven JaarIgks toch werden door meer dan 1000 personen dergelgke aanzoeken om onihelling van sommige dier bepalingen ingezonden zij uilen waren oiereeukomstig de wet bevoegd ern buwelgk aan te ga m mnar niet zonder disprns tir Ken groot aantal hunner die niel den langen we dor rechtsgedingen wilden be wandelen namen eeuvoudigneg hun toevlucht tot een ander middel zg verlieten de i lvangeliscbe kerk In de provincie Brondenburg alleen hebben uitsjnitsnd om een burgerlgk buwelgk te kuiinen aanganii de Ëri gelische kerk verlaten in 187U 436 pcrsuneo in 1871 320 in 1872 697 persenen en van dit aantnl komen olleen op Berlyu 391 271 ut 637 Hierbg moet nog in bet oog wouli ii gehouden dat jiet aantal dcrgnun die de kerk om die redni ver Wen gruoter is d n hier wurdt opgcgtvcii ai l tidera redenen n u r Weenen hebben begeven dan om dw gniaf n Ctiambord te ontmoeten Het bezoek ïou enkel een bewijs run beleefdheid zijn Over politieke quiiestiyn zou slechts met de uiterste reserve Itunneu gesproken worden en het zou eene stilzwijgende coiditie zyn dat hare oplossing in alle geval Mn de Nationale Vergadering blijft overgelaten LondOD 4 Aug In antwoord op eene inlerpellatie heeft lord Enfield in het Lkgerlinis verVlaard dat de bevelhebber van het Engelsoh oorlogschip I igem slechts als getuige heeft deelgenomen aan de endeileekening der overeeokomst tusschen den commandant van bet Duitsche oorlogsfregat Friedrich Carl en don kapitein Füfelaule De officieren der Britsche Marine hebben den 24en Juli an de Regeering in laat ontvangen de schepen der Spaansche opstandeiingen slectts dan als roofschepen te behandelen wanneer lü zieh ten nadeele van Eugclsche onderdanen of belangen aan ze§roof schuldig makan Tevens is hun verboden aan het Spaansch Gouvernement de bemanningen uit te leveren die zg aac boord van ichepen der opstandelingen mochten hebben gevangen genomen Eindelijk is lu hunne instruetien ook voor geschreven dat zij wanneer de schepen der opstandelingen eene stad willen bombanteeren dit moeten beletten zoo nng tot de Ëiigelsche onderdanen met Ihanne bezittingen in veiligheid zijn gebracht Ten slotte heeft Lord Enfield nog medegedeeld dat het Bntsch eskader der Middelandsche zee te Gibraltar is aangekomen Burgerlijke Stand CkBOEUi 1 Ang Izak oudera R C èe Bruin en O J Feonet Pieter Joh nne8 oudere B MuUaart en O ran èer Valk Mijnarda Adritna Maria oud s i P vaa Catz Cq £ h Bie naar 2 Balomoa ouders J de Koning en Jï F ZielemiD Hendrik ouders J N Ton der Wonden en C van der Meulen Franciscas Hendncus Mnna onders T a Kabel en C C G P de Korte Adriana Petrooella Maria oudera C KeAhof en P A Kollooa 4 Wrilem ouders F Zuidam en H de Gioot 5 Abraham ouders B Hakkar n S de Joog Qytiii rDFN 1 Ang J Bunnik 4j 9 n A i V rWf U J 3 F Schenk 15 j ADVERTENTIËN BeTallen van eene Rochteï P A KERKHOF EoLLOos Gouda 2 Aog 1873 Heden overleed in den ouderdom van 15 jaar onze geliefde Zoon PRANSCISCUS V W D SCHENK C F SCHENKJGouda S Aug 1873 Hbbman de Groot Loten k f 1 in de Verloting van MDEN imi ETC VAj nfe ilAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gotida en Omstreken 4p 8 SEPTEMBER a s zijn te bekomen hg A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men 11 LOTEN De ondergeteekende heeft de eerteberichien dat hg zgnen handel m TABAK SNUIF SIGAREN GEDISTILLEERD enz heeft overgedaas aaw dm H er J SWITZER Az van jPiirmerend dien hjj als zoodanig in zijne plaats anbeveelt Onder dankzegging voor het sedert zoo vele jaren genoten vertrouwen heeft hij de eer te R JOOSTEN fe Naar aanleiding van bovepstaande advertentie heeft de ondergeteekende de eer te berichten 4st de handel in TABAK SNUIF SIGAREN ÖKDISTILLEERD enz van den Heer R JOOST jËJH alhier Op hem is vergegaan I Hg beveelt zich minzaam in elks gunst aan tollende trachten alle redenen tot tevredenheid S SWITZER Az door het Gezelschap der dSrattd alon fl On rt it § ari i met medewerking van het wereldberoemde Acrobaten batenen Gymnastiek Gezelachap onder directie Tan den Heer Ch HENRICI Entree voor hh Leden Dames en Kinderen 25 Cents de persoon Niet Leden 49 Cents Theatre d Acrobate in verbinding met een nieuw Theatre van GEDRESSEERDE en ri onder directie van den Heer A WERU staande met de nieuwe elegante loge op de Groote Markt te Gouda DINSDAG 5 AUGUSTUS 1873 LAATSTE TOOBSTELLM Entree 1 Kang 0 99 2 Rang 60 Cfint 3 JJang 25 Cent Aanvang des Avonds ten 8 ure fg KINDER en FAMILIE VOOHSTBL LING teu 6 ur e Men verlangt in of hg Gouda een Woonhuis met VIEB KAMERS en TUIN tegen Mei 1874 of vroeger Verzoeke opgave van stand hnnr en beschrijving der inrichting etc te doen onder letter K aan het Advertentie Bureau ran G B VAK GOOR ZONEN te Gouda Men veriangt te huren binnen de gemeente Gouda een klein VERTREKJE ten einde er eenige uren daags er in te werken Verzoeke franco brieven letter Q bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg alhier OIRÖU8 of PAARDENSPEL onder directie van staande met zijn welingericht PAARDBNSPEL tegenover het gebouw jArti Legi HEDEN AVOND VOORLAATSTE VOORSTELLING in de Hoogere Rijkunst buitengewone werkzaamheden van den wereldberoemden PAUL DASSIE voor het eerst het elastieke WONDER PAARD voorgesteld door den beroemden Paardendressenr 1 DASSIE Nieuw BALLET PANTOMIME Aanvang ten 8 ure ClGÜpRpBlATlR standplaats N 1 van de Tiendeweg te Gouda WOENSDAG e AUGUSTUS 1873 dos avonds ten 8 ure ONHERROEPELIJK LAATSTE VOORSTELLING met nieuw programma JSm Tot de e voorstelling heeft ieder vdlwasicn pcrjooii het rcgt op allo rangen een kiivl gratis mede te brengen E BASCH Openbare Vrijwillige Verhooplng te ZEVENHUIZEN van eene bjj uitnemendheid goed ingerjgte geheel nieuw gebouwde en zeer gunstige gelegene BOnWlBANSWOlflNG en Aanhoorigheden alsmede circa 467 Bunder extra goede Wel Hooi als Bouwlanden te zatnen staande en gelegen in den Zuidpiaspolder van Schieland onmiddelük aan den grindweg en bg het dorp binnen de Gemeente van ZJBJV En m TJXZJB21 Ti op WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1873 des Voormiddags ten 10 ure ten huize van den Logementhouder G HËEMS BERGEN jn het dorp aldaar De Goedelen z n te aanvaarden de Bouwlanden met het ontblooten der Schoof en de Weilanden met Kersmis 1873 en de Getimmerten 1 Mei 1874 Betaling der Kooppenningen 1 November 1873 des verlangend kan der Kooppenningen ab eerste hypotheek tegen 5 sjaars enmeteene jaarlpsche aflgssing van Vio vestigen som op het te verkoopene gevestigd gehouden worden Breeder b biljetten en informatien ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddirueveen Onfeilbaar middel Jaren ja zelfs eeuwen zgn voorbijgegaan zonder dat men een middel kende dat onfeilbaar weerstand kon bieden aan eene plaag die alom het menschdom teiiterde Men gebmikte allerhande middelen men kleedde zich in flanel of baai men vrreef zich de pgnlgke deelen met zalf of men gebmikte pillen Maar echter dit alles baatte niets en zoo sukkelde men eeuwen voort zonder dat men een middel met zekerheid kon beproeven tegen het zoo pgnlgke Rhumatiek Doch aan het menschdom van onze dagen is iet vergund een middel te kennen dat onfeilbaar weerstand biedt tegen alle Rhumatiek of tegen pijnen welke men onder deze plaag kan rangschikken zooals kies oor of tandpgn pjju in de gewrichten armen lendenen enz Het zijn de Abshaubbin s of Antl Rhumadsche Watten die met zekerheid werken tegen de bovengenoemde pijnen wanneer deze door koude zgn ontstaan Zg hebben daarom eenen onsterfelijken roem verworven en zullen dien altijd blijven behonden Vele attesten van dankbare herstelde lijders zgn in het bezit van den Bereider en Hoofddepöt houdcr die alle eenparig de genezende kracht der Abshaubbin s vermelden De prgs moet niemand tegenhouden om dit middel te beproeven Het pakje kost slechts 30 Cente verkrijgbaar aan het Hoofd depöt bij A BREETVELT Az te Delft en verder bjj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRm rl en müen G WILFtELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAVhmG Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat en A REIJNARDT Oostpoori Rotterdam OTTO HOÓOENDIJK Cape lle a d IJesel GoR Ia Prik Tan A BrinkOiaD Vrydag 8 Augustas 1873 Ti Al 11 1397 GOTJDSCHE COURANT Nieüws en AÜveplentieWail voor Gouda en OmstrekcD ADVERTENTIËN worden geplaatst ivan 1 5 negels ik 50 Centen iedere regd mefer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaateruimtek i Afeonderlike Nommers VUF CENTEN l Jt t Te Madrid hebben de intransigentea een meetiof w Hen houden tegen de Carliaten die tot voorwendsel m wst dienen vooï een demonstratie tegen de Begeeri g de roode vlag die bij den optocht dienst deed is echter door eenige burgers ontrukt waardoor een ge eeht ontstoad dat de geheele meeting in doigea de ld vallen niet allen vermelden de ware rwleo welke hen daartoe leidt Dit aantal zal door de nieuwe wet op het Verlaten der kerk stellig nog veel toenemen Te techt m g wolden herhaald dat het besluit een zeer gunstig verscbynsel behoort te worden genoemd bet is een krachtige stap op het pad om oiiirettelijke beletselen op te ruimen B E L G I fi Het Binisterie Maloa Thi anld heeft zqii zin ma m litaire ontwerpen zijn aangenomen De rechteizgda he ft ter wille daarvan haar eigen doodvonnis onder teekend Wat is er noodig geweest om baar hor anti milittire beginselen te doen opofferen waardoor zg in 1870 baren weg tot het gezag ge vonden heeft Een enkel woord der bisschoppen En terstond heeft zij behoudens drie afgevaordigden waaronder de billijkheid eischt den beer Coomans te noemen eUt echt derieale tucht die waard is als em voorbeeldl Tan blinde gehoorzaamheid te worden aangehaald voor de regeeringsvoorstellen gestemd De liberale linkerzijde beeft daarentegen als ééa man tegengestemd Geen enkele stem is op eeni punt daarvan afgeweken haar afkeurend votum was eensLi mniii lï l i Dat het hier inderdaad een zaak van grootbelang geldt dii kan uit de volgende cyfers op de overtuigendste wijze blijken Ten jart 18SS werd ontheffing der bedoelde bepalingen aangevraagl door 1906 personen slechts aan 9S pareu mocht het gelakkeo hunne pogingen te zien slagen en de gevraagde toestemming tot het sluiten van e huwelijk te erlangen in 1859 werden 1810 dergelijke aanzoeken gedaan en aan 100 perea ontheffing verleend in I8t 9 slaagden van de 1614 petitièn slechts H in isei 122 van de 1565 en m 1862 werd aan 28 van de 1721 petitièn de j evra f de ontheBing toegekend Men mag derhtlrr oiiderstellen dat het besluit des konings zal strekken om eea groot euvel uit den weg te mimen hetwelk reeds te lang onder de benaming van krrkelgke tucht door de lüvangelische geeste ijkheid is gehandhaafd De Belgische legerwet is dan toch oangeupmen Begeering en kamer zijn bet eens geworden over eenstemmig Doch hiten wg het er bij zeggen tij vraagstukken vnn zoo lugrgpend belang waaromtrent kon en mocht niet anders stemmen Afgescheidea eenstemmigheid onmogelijk scheen Met geren eu van alle verkieziiigs tactiek ook in ons land is hetnemen ia men er in geslaagd de meerderheid te niet onbekend dat deze een bijna beslissenden invloedhet kleine getal van hen die boudiii der on llii ru i t ii u ua uesiissenaen invloed op alle politieke stemmingen uitoefent afgescheiden daarvan maakten hare b inselen het haar ten plieht Het wetsontwerp zooals het nit de overhaaste en weinig ernstige debatten is te voorschijn gekomen verhoogt met alleen de uitgaven voor het budget van oorlog het verbreedt helaas I de klove lussobea da bezittende en de arbeidende klasse het behoudt de plaauvervonging voor gegoeden en rijken en maakt haar volkomen ongenaakbaar voor den burgerstand de arbeidende klasse en wat natourlgk niet gezegd behoeft te worden vpor den arme Het ia eene wet met huichelachtig karakter di aan de rechterzijde dour te staan zal komen Duizendmaal beter zou de openhartige invoering van den verplichten algemeeneu dienstplicht g weest zgn Wellicht zou de heer Malon zelf niets liever gewensoht hebben Maar om dien te kannen voorstellen waa de toestemming der bisschoppen noodig zonder welke niets geschieden kan tiet gouvernement kon die echter koopen tegen de iuvoering van het verplichte bgwoneii der mis voor het leger De heer Jules M ilou was van oordeel dot daarvoor de tgden niet gunstig waren en toen heeft hij de tliaus aangenomen militiehervormiug zelf uitgevonden of missohiea daaraan slechts z ue goedkeuring gehecht eene hervorming welke door hare werking de natie er toe brengen zal om den verplichten algemeenen dienst dien zij tot heden nog verwerpt met onstuimigheid te vrogen De begrooting vsn oorlog is met drie millioen verhoogd Dit danken wg aan de rechterzijde hoewel hare leuze in 1870 aan de stembus de vermindering der militaire uitgaven nas Wat den militairen dienst zelven betreft uitsluitend op hen zal bij drukken die lo wellen stand of welke klasse ook door den arbeid in hunne behoeften moeten voorzien Benteniers rn rgke Iniaiirds kunnen zich van dien plicht vnjkoopen Ziedaar de milit nire hervorming der cicnoalen Vinden en het kleine getal van hen die houding der regeenng m deze gewichtige aangelegenheid afkeuren bleef getrouw aan de leuze niet de hand Ie zullen leenen tot het in het leven roepen vsn een wet die volgens hen geen afdoende verbetering zal brengen Eerst verklaarde het minislorie zich onomwonden voor de afschaffing der plaatsvervanging thans IS die gehandha ifd en is zelft een amendement van ilerejitrekking verworpen in alles is toegegeven wat de c ericaleii noodig oordeelden dat veranderd moest worden Met 65 tegen 43 stemmen werd het artikel goedgekeurd waarbij de staat optreedt als bezorger van plaats ervangers de verlenging van den Uiciisttgd kwam er met 54 tegen 3 door en de geheele wet met 54 tegen 37 stemmen en ééne onthouding Zoo IS het ministerie dus weer gered en knn het gerust de verkiezingen van 1874 tegemoet gaan De berichten nit Spanje luiden gunstig voor de Eegeeriiig Sevilla en Cadii zgn belden bezneken en alleen Valencia biedt nog neerstand demmiers denken hier nog ann geen overgare Over de lil t ruv Ln r ir i li l n r t i t ruglvotr zou zijn vulLr icU V ij hebben s dut met Ic fe t vernomiii dat de veroieniig v in die scliejieii i u Hel igeu