Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1873

BÉNNENIAND GOHBA 7 AUGDSTÜS Wij Vtttigea de taadtpht oqeer lezen op achterstaande adHrtelièie der Ned Bhijnspoorwegmaatschappij Tc t ns welke Woensdag a at aan ouzen etadgenootfii de gelegea eid Vrordt aangeboden Toor weinig gelfeen uitstapje te doen naar Arnhem Ongetwijfeld lal menigeen van deze gelegenheid gebrnik maken tooral als aien waet dat het zoo ls ons wordt medegedeeld waatadijnlp de laatste maal is Toor dit jaaf dat een d rg lijke goedlcot trein zal loope Vele Gouwenaars zijn gewoon de Botterdamsohe kermis m t een bezoek te vereeren zoo geld en tijd niet beier bestf ed zijn wanneer men roor ditmaal Arnhem n x a pbeons omstreken de oark£ur gaf boren het Rotterdunisehe kerniisgewoelP Wg ferwai ten nu den goeden smaak oézer gtadgenooten dat zy deze Traag bevestigend zalkn be ntwoordea De geneenternait van Schoonhofen heeft besloten le tr temeuleii vour Ijqlpgnderwijzeressen zoowel als voor bttl oiHlerwyzers te stetten op 460 met bijzondere bepaling dat zij die na zea maanden werkzaam te zijn geweest bewijzen van voldoende geschiktheid hebben g geveo eeoe jaarwedde viui 5U0 zullen genieten Er bestaat uu aan de school roor gewoon lager ooderwgs Idaar alleen nog maar ééne Tacatute voor eeo tweede hulponderwijzeres Is ook daarin TOoriien d n zal het onderwijs aan deze aehool dat vooral i daa laatsten t d reel te wenschea oreilaat dewyl ze ii enkele klassen bg bearten moeten oaderwezea worden eerlang weer geregeld knuaen troidea voortgtzet I Aaa hk V D wordt medegedeeld dat de diieetiên van eenige spoarweg qiaatsehappijen zich op het oogVBblik bezig houden het verroer van kleioe pakken oi in het algemeen van zoogenaamde bestelgoederen te reorgaaiseerea en dat men in een niet ver venohiet als eerste begm nieuwe lage tarieven kan te geaoct lien tnsschen de stations van de Staatsspoorwegcn Noorderen Zuideruet onderling en tosschen die stations eo de stations van dea Ned Centnalspoonveg Er bestaat voorts uitzicht op dat ook de Nederl KgDspoorwegmaatschappij zich met de in te voeren tarieven zal vercenigen Het het Diasdag naar Java vertrokken stoomschipDe Prins van Oranje wordt weder eene groote hoeveelheid patronen en Beaamontgeweren verzonden In het laatste halfjaar zgn mim 4000 zoodanige geweren oatr Indië verionden U D Bg de Regeering is bericht ontvangen dat van 13 tot 21 Jnni 1874 te Bremen eene internationale laudhnishoudkundlge tentoonstelling zal plaats hebben Het programma is aan eenige Maatschappijen van Undboaw hier te lande toegezonden st Cl Dinsdag ie te Middelburg de algemeeoe vergadering vaa de Broederschap der notarissen in Nederland gehouden Maandag avond werden de van elders gekomen leden in een der zalen van het schutteishof ontvangen door den eorrespondent van den ring Middelbvrg den heer D Verhnist waarna zg het concert in den tuin uitgevoerd door het miziekkorps der Middelburgsche schutterij bijwoonden Aan de uerkza imlie len der algemeeoe vergadering die geleid erden door den heer mr J H van Eoijen uit Zwolle werd door circa lüO leden deelgenomen l ie werkzaamheden waren meest allen van hmshondelgken aard Als plaats voor de volgeode algemeeoe vergader ng is Breda gekozen Men lohrijft uit s Gravenhage aan de UiddelbnrgKkt Courant Een nieuw staaltje van Hangsche eigenaardigheid levert dj zank van den tramway naar Scheveningen De dienst daarop is tengevolge van de handelingen der politie gestaakt Zonder eenigen schgn van rrëht hebben de dienders op last van burgemeester en wethouders de paarden van lc wagens laten afspaniien omdat die naar liet oordeel iesxx ui dubbed Aeikxmdigen ongeschikt voor den dienst waren en op die daad van vcrregoande willtkeur heeft de directie den dienst gestaakt Groote consternatie onder de Hagenaars groote leegie op het stedelijk badhuis groot deficit in de kas van de oIBcieele gaarkeuken en ververschingkraam op de duinen Maar het gebeurde met den tramway gebeurt hier dagelijks in alle ge meenteaken Verregaande Inclitbartigheid en traagheid m hel begin men laat Gods water over Gods akker loopen en alles loopt in het honderd dan verschiJBt r in eén Ba iabé rsat waarvoor de gtot bonnett m het gemeentebestuur geduoht bang zgu een ingezonden stukje met allerlei overdreven klachten en het blaadje wordt omgekeerd Even onbesuisd en driftig ah het vroeger luehthvtig en traag was begint bet gemeentebestuur nu als een dolteman in het rand te slaan rechten van derden zuinigheid verstand dat alles wordt over ord gezet alleen om van de inzenders en de redactie van het bedoelde blad een pluimpje te kunnen krijgen In een woord het Haagsche gemeentebestuur bevestigt ten volle de door Cats vereeuwigde zegswijze als smerige lieden kuisoh worden schuren zij de patten van achteren Zoo ging het met de Fransche opera zoo zal t ook met den aanleg der dninwaterleiding zoo zal t ook met de tramway quaestie gaan De directie zal het gemeentebestuur aanspreken tot achadevergoeding wegens onrechtmatige daad en de Hagenaars znllen niet kunnen rijden naar Scheveningen Yeel politiek niesws hebben wij hier niet Ër loopt een gerucht dat de koning te Vevey aan een groot gevaar ontkomen il Z M deed met zijn gevolg een rijtoer toen de paarden van het rgtuig doorgingen De adjudant generaal Tolsma en de referendaris van het kabinet van Hogendorp die den koning op alle tochten te laad en te water vergezellen sprongen het rijtuig uft maar de koning zelf verkoos de verstandige partij van te klgven zitten totdat de paarden tot stilstaan werden gehraolit Of de onvooriichtige springers letsel bekomen hebben weet ik niet zeker is het dat de koning meer beleid en kalmte betoond heeft rNiemand weet nog wat einde de ministér crisia hebbeu zal men begint echter meer en meer Kan eene simpele aftreding van het ministerie te deuken Onder de bon tot waarmede men die meening motiveert behoort ook een beroep op de houding van Geertsema Sedert een paar weken zit hij te Weenen zegt men en dat doet hij alleen uit spijt dat hg de portefeuille moet afstaan Nieuw en erg aardig ia het je de mott niet maar bij tachtig graden in de schaduw kan t er meé door Een werkman laatstelijk bg den heer Tonda pianofabriek te s Hage in dienst en eenigen tgd vroeger in het magazijn van de heeren Cb K Rijken C in de Hobtraat aldaar was in den nacht van Zaterdag op Zondag tl door een poort gelegen tnssehen het gebouw van den Hoogen Baad en dat van het onde Ministerie i an Koloniën op het Fleiu op een dak geklommen eu van daar over een aantal andere daken en muren op de binnenplaats van het magazijn van zgn eersten patroon terecht gekomen Daar was hg door een openstaand raam het kantoor binnengedrongen had met een eenterboor de lade van een lessenaar opengebroken en daaruit 17 90 outvreemd De dader die eerst onbekend was werd Maandag door de politie gevat en in een cachot van het commissariaat van pblitle 2e aldeeling aan de Niéuwehaven opgesloten In de cachot is echter een luchtgat ter grootte van 6 vierkante elleu waardoor de gevangene met achterlating van eenige kleederen en pet heeft weten te ontsnappen waarna hg evenals bij de volvoering van den diefstal door oVer eenige muren te klauteren in een poort terecht kwam die uitgang heeft in de Nieuwehavenstraal Des avonds ten zeven ure werd de vluchteling evenwel weder gevat door een beambte der politie die naar Oegstgeest was gezonden waar de moeder van den dief woonachtig is Nu zit de vogel weder in de kooi en men zalwel zorg dragen dat bij niet van nieuws kun ontsnappen Dagblad Vroeger is melding gemaakt van een zending van den heer J B Miles door een kring van vredevoorstsnders ifl Amerika naar Europa ten einde stuatslied n en recbtsge eerden lu de verschillende Staten te winnen voor het denkbeeld an een duurzaam scbeids recht tot beslechting van geschillen tusschen ae volken Thuin kan worden medegedeeld dat nadat de beer Miles van zgu zending teruggekeerd daarvan uitvoerig verslag had gedaan in Amerika zich een International Code Comittee heeft gevormd om de toepassing van dit denkbeeld te bi ardcren en dat dit comitü besloten heeft m de maii d October a s te Brussel een congres of senaat vaa rechtsgeleerden en publicisten te houden uit verschillende lauden der ksoh ittfde wereld ten einde te bespreken op welke wgie het codificeeren van het volkenrecht in den geest van de onlangs door het Britscbe Lagerhuis aangenemeii motie van den h r Henry Richard het zekerst en het spoedigst kan worden verkregen Ook het Algemeen Nederlnndsch Vreilebond te sümverjh e is uit enoodigd lot het siiioenkonien van dit cteibres te Bussel mede te nerkcn In het Scioolblad komt een zeer lezenawaaiüg artikel voor van de hand van den beer J Venla i Wg ontleeoen er het volgende aan Dat de Staat er groot belang bij heeft dat zooveel mogelgk zijner leden een beschaafde opvoeding gemeten is nkeud Dat hg daarbij niet ligdelijk mag toezien eveneens voor vele betrekkingen eisoht hij kennis die in geen onmiddellgk verbaud staat tut wat de csndidaat moet weten om zijne betrekking goed waar te nemen Men denke slechte aan den ingenieur en den oSoier In te nteeste gevallen waar de Staat voor het verrnllea van zekere betrekkingen bepaalde eisohen stelt valt het in t oog dat een deel der Vereischte kennis weinig of niets zal bijdragen tot het beter vervullen der betrekkingen Daarentegen is er een betrekking waarbg de Staat ook bepaalde eiscben stelt maar geen kennis verlangt in een vak dat nietonmiddellgk in die betrekking noodig ia terwgl juist in geen andere betrekking een algemeene onwikkeling meer middellijk nut zou opleveren Ik bedoel het vak van onderwijzer Men kan nl hoofdonderwijzer worden zonder ooit iets aan eenige vreemde taal te hebben pdaan In eenige provinciën wordt voor de akte van hoofdonderwijzer zoo wuinig van de natuurwetenschappen gevraagd dat eciii geheugenwerk voldoende is om aan de gestelde eisohen te voldoen De schuld daarvan ligt aan de Wet op liet I o Bg de samenstelling van deze is men van het denkbeeld uitgegaan dat in geen vak moest geëxamineerd worden waarin de candidaat niet later les moet geven Van dat beginsel is de gebeele wet op het lag r onderwijs doordrongen Daaraan is het toe te aehrgven dat men bij het lager onderwijs de bevoegdheid kan verkrijgen om wiskunde té onderwijzen zonder iets van de atereometrie te weten of van zaken als de leerwijze der permutatico en combinatieii Het is de lohuld van de wet dat men personen kan ontmoeten die geëxamineerd zgn voor Duitsch zonder dat z j ooit een regel van Schiller of Goeihe hebben gelezen Ik lal niet verder opsommen het zij genoeg hier op een der gebreken van de wet op het lager onderwijs te hebtien gewezen en zeker geen gering gebrek £ lke nieawe wet zon die foit moeten herstellen en het is een mijner grieven tegen hei Ontwerp van een schoolopziener dat daarin de examens moei lyker of uitgebreider worden en dan zullen zich te weinig candidaten opdoen Maar biertegen kan worden aangevoerd dat zich voor elke betrekking genoeg sollicitanten opdoen als slechts eerst de jaarwedden iioog genoeg gesteld zgn £ u de wensehelgkheid is duiiU mij voor geen tegenspraak vatbaar Ala onderwijs van bet hoogste belang is igoet de onderwijzer een man zjjn die in beschaving niet staat beneden eeu ingenieur of een officier Wat men dus eiwht vaa den toekomstigen ingenieur of luitenant moet men ook eiseheo van den aanstnandcn onderwijzer b ii dit is eeu miuumnm Karakterkuado ia voor een goed onderwijzer onmisbaar eu dat vak kan mrn nergens beter uit leeren dan nit de werken do groute dichters Ik bedoel dus met karukterkunde geen afgetrokken theorie geen in de lucht zweven l sistcem Om duidelijker te doen uitkomen wat ik wil geef ik in hoofdtrekkeu een regeling der examens van onderwijzers op di ik wenichelijk zou achten indien een geheel nieuwe regeling moest worden ontworpen Ie Het programma voor het eindexamen der fa b s zou ik willen beperken door enkele vakken weg te laten en andere in te krimpen Dat het ook nu tot dien maatregel zal komen laat voor mg geen twijfel over 2e Oei tot het examen als hulponderwijzer te worden toegelaten moet men in het bezit zijn van een diploma van goed afgelegd eindexamen eii twee jaar hebben doorgebracht als kweekeling in een door het sckoolloezieht daartoe geschikt verklaarde school De kweekeling mag niet als zelfstandige werkkracht optreden 3e Het examen voor hulponderwijzer omvat de beginselen der opvoed en onderwijskunde de ge sohiedenis daarvan en den zang Bovendien inoot hij bewijzen dat hg zich mondeling op voor kinderen begrijpelijke wijte kan uitdrukken Naar omvang van kennis in de vakken die op het eindexamen zijn behandeld mag geen onderzoek worden gedaan 4e Het examen vpor hoofdonderwijzers omvat de opvoed en onderwijskunde de geschiedenis daarvan uitvoeriger dan voor den hulponderwijzer nederlandsche taal en letterkunde rekenkunde en geschiedenis Beide acten gelden voor het gewoon lager onderwijs De door mij aangeduide eisohen worden in programma s die voor het geheele bind gelden uitvoerig omschreven 6e Om bij het uitgebreid lager onderwijs een der drie vreemde talen te mogen onderwijzen moet een examen worden afgelegd dut behalve de tegcnwoonligo eischen ook de geschiedenis der letterkunde en de kennis harer voornaamste voortbrengselen omvat De omvang van dat examen m de Wlerltakl oTdt wéS Utlvóerig ohseEWvrm TDm willekeuf Ie voorkomen zou hèt zeKh wenschelijk lyn Ie sehAjvers te 2 e lca die ttcn bekend ni veronderstellen Om alweder een voorbeeld Ie noe men men lov zioh i ar Ëii seh kusioan epaien tot Shakespeare DyroB SMlt Maekalay Dic kens eu ïhaslieray Va i ie schrijvers zou men daneen vlugge vertaling kiiinfn eiselien en waar menden candidant b v een stuk vuii Shakespeare wil lateV bespreken zou miea 6e Voor wiskunde bestaat een akte die ifè wiskundige vakken vèn hst eindetcAtaicb O vat D kennis moet dan degeljjker zijn dan op bet eindexamen en de methoden van ondetwga mbeteu rBu4ig bekend zgn Volgens Fifttro ia dezer dagen te Par fi gearmteerd een zeker Nedcriandscb doctor ratf den Eican uit Mnabtriclit afkomstig en die vorig aanhanger van Lavater en Gall zich onledig hield met door allerlei middelen bü de dieren de knobbels van het vernuft lot grootere ontwikkeling te brengen Vroeger te VV tals gevestigd had hij die plaats moeten verlaten omdat hem door d Burgemeester zijn proefnemingen verboden werden ten gevolge van de klachten der buren die het gekerm der arme dieren niet langer konden aanhoores De geleerde begaf lich daarop naar Pargs waar hij evehcens daa dMd van menig dier veroorzaakte Zijn vermogen slonk echter hoe langer hoe meer zoodut hij ich genoodzaakt zag tijn proefnemingen toe te passen op de dieren die hij op den openba run weg ontmoette Zoo kwam bg dezer d eneen hazewimlhond tegen die hedi bijzonder getohikt vow j zijn doel voorkwam hij wierp bet dier zgn vlotlbtre chemische sameiistelliog op het lijf bet verachtte zette het op een loopeh de proefnemer het na maar de eigenaar van het beest kwjq er bij ef ontstond een twist en de politie arresteerde den gverigéo cavorscher om hem echter spoedig weür vrij e laten daar zgn papieren in volkomen orde warea De fraitce meldt dat eea dame wie naam bet blad niet mei deelt pogingen aanwendt om de knnst van diamanlsIfjpeD die tot no toe alléén in HoUand op groote schaal wordt gedreven naar Frankrijk over te planten en die daar dan door vrouwen te doen uitoefenen Zij heeft daartoe te Pargs eene instelling geopend naar de meisjea van veertien tot twintig jaar die daar werkraam zijn tevens huisvesting vinden Die werkstere moeten om toegelaten te worden ziqh voor drie jaar verbinden en orttvniigen reeda het eerste jaar loon In de twee volgende jaren wordt dat loon verhoogd Na het eindigen van httn leertijd ontvangen ze een gr itilicatie van minstens 500 frs en is haar een plaats verzekerd van vijf frs per dag Op die manier zijn die jonge meisjes voor gebrek beveiligd in een huis waar bun zedelijkheid tevens geen gevaar loopt en door een werk dat zoodanig ingericht is dat het geen buitengewone inspanning vaif krachten van hen vordert En als ze dan den huwbaren leeftijd hebben bereikt vinden zij er een loon dat haar gesteund door haar gratificatie in gelegenheid stelt gemakkelijk haar huishouden op te richten In de Ii ransche bladen leeat men een bon mot van den President der Fransche Republiek MacMahon dat wel pleit voor zijn gevatheid en geestigheid Dezer dagen de bureaux van het Ministerie van Oorlog bezoekende vond de President op ds tafel van den heer X een bril liggen Wg willen toch eens even zien zeide hy den bril opnemende of deze nel zoo goed il als die welke ik nu en dan gebruik Het ecr te papier dat hem onder handen kwam begon hg te lezen Het was een brief een opgesmukte lofrede behelzende op den held van Magenta De maarschalk lag haastig den bril neder met de woorden Ik dacht het wel Deze bril is niet beter dan de mijne bij vergroot de zaken te veel Voor koiten tijd is een vierde telegriufkabel ter verbinding vnn Europa met de Vereenigde Staten van Amerika gelegd Deze operatie is den 16deu Juni jl aangevangen rtet het leggen van den zoogcnnamden kustkabel bü Valentia d6or den stoomboot Koberl Lowe Vervolgens is de diepzeekabel door de Great Easteru gelegd begunstigd door schoon weder was deze boot in den morgen van den 27n Juni tot op SO zeemijlen van HenitsConteut Ncw Foundland gekomen waar zich de Hiberiiia bevond met den kustl nbel V cgcij9 BtBrmichtig weder mo sf d veibiading van den dicpzeekabel mei den kustkabel èttiige dagen worden uitgesteld evenwel kob dit ded 3a iuli plaats hebben en was de telegrafische gemeenschap tusschen Valentina en tjl rts Content verkregen De ntetfwe kabel ligt SO zeetiijleh béAoorden den kabel van 1865 behalve uatunrlgk nabij ile kustpn want de kabels zijn genoegzaam met deiéllde punten dier kusten verbonden De hoogte van den kabel die i neergelaten bedra t bijun 2700 kilometer Èoo alk bek Bd is WfreA reeds twee tele taf kaleis tusschen Valencia en Hearts Content in 1865 en 1866 gelegd en een tussphen Brest en St Pierre l l d i 18 9 St Pierro is een klein eiland ten zuiden van New Fouodland en is door een kabel met het Vastehnd verbonden eenfgjt üen tenzaiden van Boston De Gmi Eastern heeft dos op Dieüw goede diensten bewezen Vermoedelijk zoo de Transatlantische ielegrafie nog niet zulk eebé gfOiJté nrfbreiding hebben verkregen als Daen niet over die stoomtioot had kuiiiieu beschikken Hare afmetiagen geven gelegenheid tot eene gemakkelijke en doelmatige berging vanden grbeelcn diepzeekabel zijnde ongijveer 2700 kilometa Bij bet leggen van den kabel van 1865 die ongeveer dezelfde lengte heeft bleek de ruimte van twee schepen vin het grootste charter naawelijks voldoeode Intussebeu beeft de Great Easlern kortelings als telegraafkabelacbip een concurrent gekregen in de Hooper Deze boot nilsinitend voor het leggen van telegraafkabels gebonwd en ingericht is 360 voetIsttg meet 5000 tons Zij neeat thans rnia 2000 kilometer telegraafkabel in welke met nog 800 kilometer moeten dienen tot verbinding van verschillende paiitea der oostkost van Znid Amerika Al nat de wetenschap en de ondervinding konden aan de hand doen om het leggen van telegraafkabels in diepe zeeën te doen stqMi ia op dit nieuwe schip toegepast Dat de toestand waarin Prankr§k zich onlihgs bevond in dat land niet geheel vreemd ia weet iedereen maar blijht nog duidelgker nit de volgende getallen die een overzicht geven van de buiten en binnenlandsche oorlog In de 14e eeuw had Frankrijk 43 oorlogsjaren waarvan 5 burgeroorlogen IS buiten 26 binnen zgne grenzen met 14 groote veldslagen waaronder die van Kortrijk Crévy en Poitiers Jn de 16eeeaw 71 oorlogsjaren waarvan 13 burgeroorlogen 16 buiten 43 binnen het land met U groote veldslagen o a van Aaiiwoari CastlUou Uonth y en Qninegate In de 16e eeuw 85 oorlogijuren waarvan 33 burgeroorlogen 44 buiten 8 binnen het land met 27 groote veldslagen o a vad Marignan Favia en St Qucntin In de 17e eeuw 6 oorlogsjaren waarvan 17 burgeroorlogen CU 52 buiten het land met 39 groote veldslagen In de I8e eeuw 58 oorlo jaren met SI buitenlandschc 7 burgeroorlogen en 93 groote veldslagen Derhalve in 500 jaren 326 oorlog met 184 veldslagen B C Ken bijzonderheid van deo Shah van Perzië die nog slechts door zeer enkelen werd opgemerkt is dal de man geen schaduw heeft De Shah geen schaduw I Hoe dat Wel dat is zeer natuurlijk Hoe kan de Pool van t Heelal een schaduw hebben Wanneer bij een gewoon mensch het licht rechts staat dan valt de achaduir links maar de Shah heeft zoo veel diamanten aan Igf hoofd armen en beenen dat deze fonkelende lichaampjes overal hnnticbt nitsiralep zoo dat de achaduw nergens een plaatsje vindt Eerst wanneer men zich een kwartier van den Shah verwijdert bespeurt men op den grond als men er op let ettelgke duizende mannetjes in de schaduw met vreeselijk lange baren Dat kringetje van Shah tjes in de schaduw is alleraardigst Men heeft reeds photographicn genomen naar die veelvoudige schaduw want te Weenen stelt men zich zelfs niet tevreden met zijn persoon maar verlangt men ook van zijn schaduw Ie genieten Koloniën OOST INDIÉ Aan het mail overzioht n het Algein Dagbl mii Neeri Indie is het volgende ontleent Enkele personen ie Singapore giian voort onze oorlogsverklaring ann Atohin eene uilvluolit en eene ongerechtigheid te noemen Tevens stellen zg de houding van het gouvernement der Straits Settle ments met slapheid en medeplichtigheid gelijk In de Straila Times van 16 Juni wordt ais ben ijs dier slaj heid aangevoerd dat het Bestunr niet eenmaal de moeite heeft genomen de procinmntic va n den GüuverneurOeneranl London Ha irüij nlif Alchiiiselic havens en aanlt laatsen in deii staat van blokkade verklaard worden in het Engelsch te doen vertalen maar zich vergeaoegd heeft dat voor den handel in de Straits zoo gewichtig stdk in originalitoe te zenden aan de beUn ebbenden Een bewijs van medefliohtigheid wordt hetgenoemd dat deNederlandsohudische regeering Ie Singapore een aantal laadprauweo aankocht bestemd om in den oorlog tegen Atchio dunst te doen Aangezien Atchin eene onafhankelijke Mogendheid Js heette bet den Uden Juni rijst de v raag aan welke bepaling van het internationaliteit recht het dusgenaamd ueutraal Gouvernement Ier Straits Settlements de bevoegdheid ontleent aan de ééue partij allerlei faciliteiten voor t voortzetten van den oorlog te verschaffen terwijl zij den verkoop zelfs van eerste levensbehoeften aan de an4eie verbiedt Reeds den I2den evenwel was men genoodzaakt mede te deelen dat die laadprauwen niet voor de expeditie naar Atchin maar voor ons Gouvernement tC Deli bestemd waren Den ISden moest er bijgevoegd worden dat ten behoeve onzer stoomvaart op Sumatra te Dell een kolenstation wordt ugericht eo deberuchle praunen bestemd waren Tdie brandstof naar en van bet strand ald ar te veyvoerea De Pi a g Gazette heeft w er andere bezwaren Het geru cht dat drie prauwen onder Brilsche vlag met peper geladen vruchteloos beprpefd hadden de haven van Atchin te verlaten en op één daarvan door een KoUandsch oorlogschip deel uitmakend vaa het blokkade eskader geschot en was acht die courant ongeloofelgk Zoo iets zou zegt zij ip openbaren strijd zijn met de belofte van den commissaris Nieuwenhuijzea dat aan den wettigen handel met Atchin geenerlei belemmering in den weg gelegd en met name aan de Brilsche handelaren die aan Atchiosche verkoopers gelden op den pas binnengekomen peperoogst hsdden voorgeschoten alle mogelijke bijstand verleend zou Worden Het schieten op die ééne praaw onder Britsche vlag kliukt in de ooren der l inaiig Gazette zoo fabelachtig dat zij zich dé zaak niet anders verklaren kan dan door te onderstellen dat men hier te doen heeft met een komplot der Atchineezen van Pinaag welke op die wijze beproeven twist te stoken tnaashen het Gouvernement der Straits en de Begeering te Batavia Tot hiertoe intnsschen is nit niets gebleken datdeze en dergelijke klachten af kolastig zijn van eraatige lieden betzij te Pinang hetzg te Singapore zelt Onze flonsul generaal aldaar doet wat hij kan ombet Britsche publiek voor Ie lichten Zoo deelde hijaan de Strmti Time onmiddeiijk de kennisgevingvan onzen Minister van Koloniën mede dat de Sultan van Turku s noch geprotesteerd faad tegen onze krijgsoperaUéa io Alcbio noch zijne tusschenkomst bad aangeboden hetzij officieel hetzij officieus Men mag hel er dan ook voor hoodén dat de geheeleEngelsche gemeente der Straits met uitzondering van enkele bijzondere personen van de rechtvaardigheid van onzen oorlog tegen Atohin overtuigd is en de beste wenschen voor het welslagen onser tweede expeditie vorpit Iiaatste Berichten ParUs 6 An Pruisen heef zijne diplomatieke agenten in Spanje gelast zich van alle interventie in de binnenlandsche aangelegenheden te onthouden en zich te verstaan met de Fransche en Engelsche marine om de Duitscbe onderdanen te beschermen zelfs door middel van een bombardement JSadrid S Aug De energie van t Gouvernement maakt indruk Sedert de onderwerping van SevUla strijdt t leger met geestdrift De aanval op Valencia wordt krachtig voortgezet mes hoopt de stad heden binnen te rukken Onder de insurgenlen te Cartagena heerscht verdeeldheid Na onderdrukken van de opstand zal t Gouvernement met alle kracht tegen de Carlisten optreden We en 6 Aug De Keizer heeft baron Reuter in eene particuliere audi ntie op den Hofburg ontvangen Weenen S Aug Op de intei iationate graaucn yaadmarkl alhier had een matige handel in tarwe plaats Voor Zwitserland werd binnenlandsche en Hauoversche tarwe gekocht Rogge werd veel gekocht door Oostenrijk en Hongarije In haver ging weinig om In gerst hadden groote transaction plaats voor uitvoer naar Noord Duitscblan Raap en koolzaad geanimeerd en voor Duitsche en Fransche rekening tot klimmende prijzen gekocht 1 = O L I O I E Aan hel Bureau van Politie alhier zijn in bewaring de navAlgende in deze gemeente gevonden voorwerpen als een Parapluie Een Koralen Ketting met Verguld Slootje Een Flacon met Zilveren Dop Een Vrouwen Zak waarin eeu Zaktfoek Een halve Flesch Bitter