Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1873

NED RHIJNSPOORWEG van GOUDA naar AR1 HE1M en terug op Woensdag 13 Augustus 1873 Voor bijzonderheden zie aanplak èn Strooibilletten Utrecht 5 Augustus 1873 j IDIK EOTUE Zondag 10 ARgvsliis 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstrebeo De inxending van adrertentiön kan gescbieden tot óéa aur des namiddags van den dag der uitgave A MARKTBERICHTEN Gtouda T Aug B kleinen omiet was da stem wing flaUVr ïanre puike Zeeuwsdke 13 26 ü 13 85 Mindere ƒ 1 86 i 13 Tolder ƒ 8 76 a ƒ 12 Bogge pnike ƒ 7 80 8 25 Mindere 7 0 a ƒ 7 60 Voer f S a 6 50 Gerst puike 7 78 8 60 Mindere 6 60 ü ƒ 7 60 Haver korte ƒ 4 90 a ƒ 5 85 Lange 4 60 a ƒ 6 26 Hennep aml Ï 7S Kooliaad 11 O a ƒ 12 10 De veemarkt met gewonen aanvoer ofschoon de pr u hoog waren was echter de handel iets trager chapen en lammeren alsmede magere varkens bl eu traag Kaasi Aangevoerd 90 partijen prijzen ƒ 28 i 32 Ooebotrr 1 60 1 70 Weibolof 1 30 a 1 40 Burgerlijke Stand GiBOHEN S Aug Aatttoms Jabinaea ODderg H Schrsfe n X aii Vliet 6 Hendriciis oaders G Laorier eo P Fnitacotta 6 Johauua ChrifiUDn ouders L J 2ijleinaa ea C lao Havezaat OvkaMmN 4 Aug J M Seebeen 9 j 7 m O Wmela 65 J 5 J in Looij w D Flaaderbün 22 i GuluWD fi Aag C U de Goederen en W de Goederen J C Menge en J U vau Dam G A G Kals boven en C Borsten C Kaljouw en J Scheepbonwer D Schotel en W Meimager P vao den Taoru en D Beltfiije advertenti£n 12VrJARIO £ ECHTTEEEENïGmG VAK Hendbikkjs Pranciscüs Goeisseb SN Anna Mabia Hooobndoobh Gouda 7 Aug 1873 Beeeptie Zondag lO Augustas Loten k f 1 in de Verloting van PMBIÉN EOEM ETC VA BE TKAATSCHAPPIJ van LANDBOUW affl Gouda en Omtlrekmi op 8 SEPTEMBER a a züa te bekomen bg A BRINKMAN Boekbandelaar Ihier Voor 1 10 ontvangt men 11 LOTEN De ondergeteekende verklaart dat hy niets ten nadeele van ÖIENTJE TEEUWE weet en baar bewhouvt als een üatsoenljjk Meisje C HOÜDUK De ondergetoejcende biedt zich aan tot het WASSCHEN van GOEDEREN naar verkiezing üat of droog te buis goed er mede bekend MARIA GROEN Aan ée Ooadkade te Waddinxveen URBANDS PILLEN Z j die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zyn volgens bet authentieke voorschrift van Pans ÜRBANUS Vm bale dezelv te Gouda alleen bg den Heer J G ZELDiCNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazbnbeeg Heele doosjes j 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 37Vj g Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend SEEOUMAMONINS genaamd Veerhoeve met uitmuntend WEI of HOOILAND TUIN of LUSTPLAATS BOUW n WARMOBZIERSLAMD benevens het HUIS TUIN ERVE en RIETGORS alles staande n gelegen aan of nabfl het Eraiingsche Veer in de gemeente Kralingen op Dinsdag den 5 Angnstus 11 door de Notarissen VAN DER HOOP en DE KUUPER en W H VAN MEÜKEREN publiek geveild en alstoen in bod gekomen als volgt N 1 Bouwmanswoning en aanhooren op 1500 2 Koe en Paardenstalling etc 1100 3 Lustplaats of Toin etc groot 58 aren 18 eentiaren 2000 4 2 b 6 8 70 c Wei of Hooiland 2750 5 1 48 38 Wei of Hooiland 1850 6 2 91 16 Wei of Hooiland langs de IJselmonsche laan met 2 floefslagea 6000 7 20 a 10 c Warmoeziersland 350 8 Huis Tuin eii Erf 850 9 Rieftland ofGors groot 30 a 25 c 165 gullen op aanstaanden Dinsdag 2Augu tus es middags ten 12 ure door genoemde Notarissen in het Notarishuis aan de Gelderache kade te Rotterdam in het openbaar worden afgeslagen en wel eerst afxoaderljjk ea daarna in combinatiSn Er wordt ten spoedigste eene NETTE ZINDELIJKE MEID gevraagd ijt een klein huisgezin Adres bg den Uitgever dezes A DVEUTEr IïlE voor dit Blad worden voor Hotlerdam aangenomen door bet ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGU 6n VAN DITMAR ROTÏEEDAM Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING XBSN Geneeskundig Volkshandbock OVER bt GKKEZINU DE £ Z£NUWVEBSLAmN0 VAN HET LIOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buiteusporigbeden door Dr LA MÉRT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van bet Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij ia dagelijks ten zijiieu huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsehe of Fransche taal behandeld en d Geneesmiddelen worden in bet geheim en op veilige wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellp toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nienwe afbeeldingen is door hem vèrkrggbaar gesteld bjj den Boekbandelaar H A MEIJER N Z Voorbatgwal over de Moiateeg te Amsterdam doch alleen op fraiieo aanvraag met vooruitbetaling de Nederlaodsche Uitgav voor 70 ets en franco per port 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direet door geb Nedwland van den Sehrgver 0Btv ngen SÏ=OOIS W E 3 E2Sr yan GOUDA naar Zemoli Moerkapelle 8 18 1 46 8 18 Zoeterm Zegwaard 8 16 1 48 8 18 Voorburg 8 18 1 48 8 13 sGbaïenhaoi 8 18 9 18 11 43 1 48 8 69 8 13 9 63 10 47 r 3 3 55 8 16 Moordrecht 8 21 1 43 8 18 NieuwerVerk 8 31 1 43 8 18 Capelle 8 21 1 43 18 BoTTEkDiji 8 21 9 16 11 46 10 10 51 Oiideifater 7 8 11 38 2 46 88 46 Woerden 7 3 II 3S 2 46 58 8 46 Har ol d 7 3 8 21 10 51 11 38 2 46 8 86 5 8 46 19 Uteecht 7 3 8 21 8 56 19 51 11 38 Ï 46 8 36 6 68 6 46 10 Amstekdam 7 3 8 21 10 61 11 88 12 31 8 6 68 8 46 10 AUNHEM 7 3 8 21 11 36 2 4 8 6 8 Naar GOUDA van sGïAVEjiUAOE 6 15 7 60 10 20 10 46 12 3 S 6 10 8 10 9 30 Voorburg 6 21 10 61 6 16 Zoeterm Zegwaard 6 34 11 6 6 29 8 23 Zeveiih Moerkapelle 6 44 11 17 6 39 BoiIEBDAJC 6 20 7 65 10 25 10 65 12 3 10 6 15 8 15 9 30 Oapelld 6 29 11 4 6 24 Nieuwerkerk 8 36 11 11 6 31 8 26 Moordreoht 8 44 11 19 6 39 Uteechi 7 20 8 30 11 11 45 12 46 3 20 6 60 7 15 9 10 10 6 Harmeien 7 46 8 60 11 20 1 10 3 35 7 40 9 30 10 24 Woerden 7 61 1 16 3 42 7 36 Ouriewater 7 69 1 24 3 51 7 64 Amstebdah 6 55 8 45 9 46 AbnueM 6 60 8 20 CuaiU Dr k d 1 Biiakmaa 8 10 10 40 12 20 2 55 6 60 10 40 MO 6 40 7 86 8 4t l e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 76 franco per post 2 BUITENLAND Bnltenlanilscli Overziclil In t laalite tiUiiig van bet ËageUdis hoogerbuil it tionderlmg toegegaan In afwacbting vao de koiiinkliyke boodiobap bsd zieb reeda kwartier voor twerin era aanzienlijk publiek op de gareaerveerile tribunei verzimeld terwijl men op de banken voor de diplomatie beüemd generaal Soheack Ward Beeoher eo meer manneo ran aaniien nit d Ver cnigde Staten opmerkte Langen t d waa er in de ai gern eken n teven te beapeuran bebalfe dat er ticb nu a dan een nkel lid van hel kuis vertoonde om eren spoedig weder te verdwgneo £ in dv lyk kwam lord Sedndale met den bisschop van Chichester de hi 1 binnen da eerste begaf ziob osar den wolzak alsof hij de pbuts van den voorzitter wilde brarttcn dooh neen hg knielde by den wolzak nedor terwijl ds bisachop van Chichester eenigc gebeden prcelde Toen zij hiermede gereed waren gingen pair en preliuit ile aal weer nit Nu rolgile er een zeer lange Intscheiipooie en bet publiek begon zich te berreemdcn orer hrt lang wegblyven van de koninklijke commiss c Rcedi virmoedde men dat de zitting eigenlijk den rolgeiideu dng zou aioeten plaats hebben doch de rerbazing der wachtende menigte groeide nog Bseer aan toen men vernam dat de troonrede reeds lang in de straten werd uitgevent Maar wie ook waren heengegaan de Amerikanen waren doodbedaard bigren zitten en zagen hun langgerekt geduld beloon I toen te vier uren eindelyk de koninklijke commissie versohpen ti weten de lordkanselier de graren Beisborough Conper Granrille en de burgitrnaf Sfdnejr in hun achariakenrood gewaad en met hooge muisen op het hooM Nu was nrst nog de oorleting aan de beurt vin een lange reeks ran wetten en wetjes waaraan de koninklijke goedkeuring waageschonken en daarna deed ten laat te de lord kanaelier voorlezing van de troonrede welke dit jaar niet door bijzondere belangrijkheid uitnnntte Kr wordt natuurlgk in de eerste plaats in gesproken orer de rerloring ran den hertog rau Kdinbargh el de Rusiissbe groolvorstin en daaraan de rerwachliog rastgeknoopt d it d or dfze gebeurtenis de vriends liapsbiinden tuasclirn Rusland en Kngaland nauwer zlillen lorgclin ilcl worclcn Er wordt in medrgedeeld dat met Frankrijk een hnndelsrcrilrog en met Italir lienemarkeu Zweden en Brazilië verdragen tot uitlevering zijn griloten Omtrent den handel wordt getuigd dnt bij in enkele takken door rersahiUunde oorzaken zioh iii een gedrukten toesUud bevindt Pa troonrede besluit met de rerzekering dat de toestand ran het rolk over t geheel i verbeterd Vdur zgn veitrek naar Zwitserland waar hg bet grootste gedeelte der parlementaire raoantie zal doorDrengrn heeft Thiers aan zijne politieke rrieoden bgna allen brboorende tot het linker eegtrum esn fsvheidadiiier te l arijs gege en waarop hg o a ook gne meening uitsprak over do agilalie die door bet bezoek van deii groaf van Parijs nnii graaf im Chambord te Frubsilorf ni gcbeef IV iknjk oiititasu is Üe republike neii eidc hg beliotifdcn zich vul trekt met ao aiigsug te luakeii luui de fusie der beide takken van het buis Boarbon want wanneer zg slechts een oppervlakkige band waa zou zg niet dëo gnringsten inrloed op Frankryk s toekomst uitoefenen wilde men baar daarentegen op goede grondslagen namelijk op beginaeleo doen ratten daa nn ook deze poging opnieuw bewyzen dat die fusis niets anders is dan een hersensekw vau door dweepzucht verblinde mooarchalen Zoo denkt bet lylorgaao dar prinsen van Oricu het Journal ds Paris et eekUt volstrekt niet over Het kooid van ket kuia Orlaans tegt het is niet naar Oostenrijk vertrokken om een definitieve scheiding tot stand te brengen maar om bel ba ijs eeuer verzoening t leveren dia stap is gedaan out vol komeu toestemming van alle udeo der familie Tot dat het bezoek aan den graaf rio Chambord eeu voldongen feit il zoo gaat bet blad voort stellen wg bet ons tan plidit on ten aanziea vap deze gebeurtenis die wanneer zy inderdaad plaats grgpt zulke belangrgke gerolgen kan bebbot de meest raogelyke reserve m acht te nemen Oie gebeurtenis heeft blykeos telegram vao Uinadog inderdaad plaats gehad l e saaenkoBst keunurkte tick door wedeizydscbe hnrti lykheid mair alle politieke fucstien zyn act zorg vermeden de graaf ran Pargs zoo luidt de olficieuse mededeeling ran dit bezoek heeft by den stap dien hg tegeuorer zgn neef deed stipt rostgehouden aan de belofte door zgn vrienden by da behandeling der wet tot intrekking der verbanningsdecreten afgelegd Men zsl zich hennoeren dat de kamer toen stilzwijgend de voorwa irde aannam die voor de intrekking dezer decretea door Thiers in zfne redevoering gesteld werd dat de prinsen zicb niet als pretendenten miar als gewone burgers zouden gedragen Hebben de prinsen vao Orleans zich inderdaad door dit beginsel latan leiden don is bet ook niet duidelyk welde groote gerolgen het na Hal de Paris op hel oog heeft Eene verzoening die voor Frankryk s toekomst beUng heeft kan niet builen de politiek om tot stand gekomen zgn Of de kleinzoon ran Charles X heeft van de kleur en beleeken IS zijner rlag afstand gedaan öfdc kleinzoon ran Louis Philippe heeft zgn geloof nl dat aan het moderne stiuitsrecht algeiwaren Wat ia deze de wanrlicid is zal later blyken roor ket oogenblik ralt er teer reel voor de ziooswyze van den sehranderen oudpresident der republiek en den Orleonistisoheo minister Adulplie Tliiers te zeggen De berichten uit Spanje zgn weinig beteekenend Volgens de Time heeft de berelhebber ran het Fransche oorlogsclnp ueh onzydig gehouden bg het belttlen ran het bombardement run Malaga en zijn de muitende Spoansclie fregatten nlleen door het Duitsche en het Kiigielsclie oorlogschip naar de huren Tan Caitliageua turuugebracbi de Spaniiscbe muiters vertoonden geen lag toen ite Friettrich Kurl ben duür een los achot verplichtte om de vlag te rcrtooiteii rolgdc de Spoauicbe rlag en verschillende witte Contrerns werd verfooht n ii boord vnn het Duitsohe oorlogschip te komeu voldeed daariuin en werd gevnngen gehouden Te Set 1 la is de lu t vulkomeu her teld de rooden hebben tódr de orergare van de stad een tvrintiglni huizen rrrbrnnd met di geliefkoosde petroleum in iii ii lautsten Igd imren eel ufzettetgeii gepleegd düor het b siuur ei n W 1398 l s it ADVERTENTIËN worden gepla Utvan 1 5 r els a 50 Centen iedere regelmeer 10 Centen GROOTE LETTEEgworden berekend naar plaatimimte i Afzonderlijke Nonunara VUF CENTEN 1 t t A aangevangen 2000 reeds ingelererd geweren en veel munitia wt BINNENLAND QOVDJi 9 ACODSTUI 11 De luit ter lee Ie kL N A de Vries wat mI den Kn dezer geffautat aan boord vao Zr Hs méUti ohip te Amsterdam De beer A H Ovemin predikant te SlaipmjKil beroepen te Brakel tU t1ilt t l Ds Schotel predikaat by d Chr Oenf gemeenta te BergAmbicht heeft een beipep naar Dinteloord ontrangen In den loop der volgende week sal ket Dyko d legie van den Krimpenerwaard het jaarly ks onderzoek houden naar den toestand der dykeu van gb noemden waard De Minister van Binnenl Zaken brepgt tar algemaeoe kennis dat zy die alsnog een exaaien venschen a te leggen tot het rerkrijgen eener akte van bekwaamkeid voor het middelbaar onderwys in de laodbomrknnde zich vóór 20 Augastns e k bekooreo aas tftmelden oau zijn Departement i U De Minister van oorlog heeft goedgevonden It b palen dat de inhoud rau de Sde zinsnede dardge meene roorsokriftan op de oitroering vao art 10 van bet Provisioneel reglameot nu administratievoortaan mede van toepassing i l zgn op mililoirena die van bet eene korps of onderdeel naar het andera moeten reizen zoodat aan de e militairen róór bun rertrek het kon roor den dag der reis toekomende voor soldy eo brood zal worden verstrekt roor rekeaiug van het korps of onderdeel werwaarts ly tiok begeven i Et is spiske van dat de hoofdcursussen der infiaterie en cavalerie van a Hertogenbosch Maattriokten Haarlem zullen verplaatst worden naar Breda omdat er bgna geen cadettan roor die wapens aao de Koninklijke Milita ure Academie aldaar ly n Da leeraars dier Academie zouden met de lessen van den hoofdonrsus der onderofficieren ran beide wapens belast worden i Vau eene zeer wel onderrichte zyde verneemt lléi Handeliilad nog nader omtrent het onderzoek der Begeering betreflènde de herzieniii voa den census dat in Maart jl niet van de Gemeentebesturen opgaren zyn gerraagd maar alleen het geroelen van de Commissarissen des Konings iu de onderscheiden prorinoicn is ingewonnen hoofdzakelyk nopens de vraag of door het verlagen ran den oensns te verkrygen kiezers kunnen worden geacht de vereisehte nof hankelykheid en gesohiktheid te bezitten tot uitoefening van het kiesrr ht en verder ten aanzien vsti de boven opgegeven punten I Na het overleg mrt genoemde Commissarissen eeft ds minister vau Binneiiliindsclie Zaken alweder door hunne tusschenkomst eerst de reeds rrrmelde inlichtingen tan de Kurgi meeslers der gameenten