Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1873

gevraagd echter niet van alle gemeenten zooaUook mei ioot ie Connfaiuie van Rapporteurs uit de Tweede Xaaicr ttd verlangd De minister heeft gemeend met inlichtingen omtrent eeiiige gemeenten in elk kiesdistrict te kunnen volstaan waartoe hg uit elk dei diMÉta KDige fóMeuteii van venwIriMeBde olkiojpx ienobiell D bejifcrlilads bBrtea t Woerden Vtliir U dagen tol amotie V rko bt braditeii toen geyamenliJlT ulechts ƒ 436 op l e verkoeping niet geapprobetrd en nu andermaal uitgetehreve bad ten evolge dat zij Donderdag g U a 140 1 Thws is verschenen een nader verslag aan den koning omtrent het muntwezen uitgebracht door de staStscommissie benoemd bij kouinklgk besluit van 3U October 1872 In haar vorig rapport bad de eommiuie nia voofloopige maatregelen voorgesteld de invoering van het goud als standaard onzer munt Mvens het ilvM met bepnling eener waarde verhouding tasschen de twee metalen van 15 1 en het voorifcaboad ter regaering ou de aanmonting van tandpenningen van een der twee metalen tljdelgk te beperken of geheel te honefi Aan dit laatste ia bg kon bealnit van 27 Mei 1873 gevolg j egeven Het ktnm der oomtainKs toen raadiaam voor de bepaling TBB den voet waarop het goud in ons muntwezen zou worden opgenomen nog uit te stellen Thans ohtar meent de eommissie met het oog op hetgeen in den laatsten tgd in het buitenland op het gebied TU het muntwezen ia voorgevallen vooral in Ouitschland waar de enkele gooden standaard is aangenomen te adviseeren bet muntwezen in Nederland alleen op het goud te gronden en wel 0 60561 giun lijn goud op den gulden Overal toch liet aen de godcba atludaard n w 1 den nl alsn gooden veld winnen Kr zgn nog wel vele Eucopeesche landen net den dubbelen standaard maar alle landen waar dit fiuta heelt buiten Be iè g i Zwitserland lijn Iwdau waar papieren munt in oAiloop ia rosr vao de intrekking nog in een ver verwjgderd vasohiet Ugt De noodzakelijkheid van den voorgettelden stap wordt door de commissie uitvoerig aangetoond In overeenstemming daarmede beeft de oommissie vier wets ontwerpen ontworpen regelende het muntwezen zoowel in het moederland als in de koloniën I overzeesche bezittingen van dén staat en bepalingen bevattende omtrent da verwisselbaarheid van uuntbilletten De commissie meende zich niet alleente moeten bepalen bg het voorstel om den zilverenatandaard door den ooden te vervangen Bg eene zoo belangrigke wijziging van ons muntstelsel is bet eent tij noodzakelijk Mc nienwe bepalingen omtrent de zilveren en koperen pasmunt in overweging te nemen bepalingen die wat bet eerste betreft in oaafkiheidelijk verband staan met de voorgestelde terandering van standaard en wat het laatste betrtll reeds sedert langen tijd ter sprake worden gebrseht en noodzakelijk geoordeeld om den treurigen toeMand van onze koper circulatie grondig te herstellen Het eerste dier wets ontwerpen bepaalt dat de golden de relÉanings eenbeid van het Nederlandsehe mMIstelsd blijft en verder De gulden wordt verdeeld in honderd cents De grondslag van bet ontstelsel is voortaan bet good 0 60561 gram lijn f den gulden s Ugks montspecién zijn gouden tandpenningen zilveren en bronzen pasmunt en gon len negotiepenningen Gouden standpenningen zijn het twiutigguldriistuk het tienguldenstuk het vijfgnldenstuk Zilveren pasmnnt zijn het twee ldenstuk bet eenguldenstuk het vijfentwintigeentstuk bet tiencentslulc het vgfcentstuk Bronzen pasmunt zijn het twee en halve cent tuk het eencentstuk hel kalvecentstnk Gouden negotiepennio n rijn de ducast de dubbele ducaat Het gehalte der gooden standpeniiingeu is 0 900 dat der tweeeneen guldenstokkcn 0 945 dot der vijf en twintig tienen vgfcentstukkctt 0 720 het metaal der bronzen pasmunt ia samengesteld uit 0 950 koper 0 040 tin en 0 010 ziok Hat gehalte der gouden negotiepenningen is 0 983 In bet tweede wets ontwerp wordt bepaald dat de Nederl gulden rijksdaalder en halve gulden zooals sy zyu verordend bij de wet van 26 Nov 1847 ook nadat zg in Nederland buiten omloop zullen gesteld zgn de staodpeoningen van het muulweieu van Ned Iodiê blyveo Bg het derde wrts oniwerp wordt de wet tot regeling van het Nederl muntwezen ook voor de VVest Iudigche koloniën verbindend gesteld Het vierde weis ontuerp bepaalt dit de muntbilletten verwisselbaar z n tegen standpenningeu hetzg de nieuwe gunden het ij de vroegere zilveren De cominiSbie nclit b ue taak hiermede volbracht Zg bestond uit de lib 1 1 van Hosse dr Vrolik W C Mets prof Vissering en jhr A D van RifBltiliïki Volgens de schoolbeiichten ia ie Nieuice Bijdragen over JaU ttJD by kit openbaar lager on4wwgs vacant 28 plaatsen als hoofdonderwijzer 102 als bulponiïrwgzer 1 ds hoofdondenrijzeres en 8 ala bulponuerw zeres r ii r ii i i i i r Uit een schrijven uit India dezer dagen t Middel burg oiitvaogen deelt d Staml het volgèftde mede Ik kao u wet eenige opheldering gevel over de ontzettend lange reis die eenig mijner brieven femaakt hebben Toen ik te Palembang kwam boorde ik dat tegen den post commies een bevel van injiecbteiiisncming was uitgevaardigd omdat er bg eene ii j tie een tekort in de koa was ontdekt Dooh dit was niet alles i de nieest mogelijke verwarring heerschte rr op het bureau Ëen berg ven brieven ik meen pi m 2000J lag van maauden berxaurts onveriionden in een hoek waaronder zeer veel aattgcteekende Brieven voor de Molukken bestemd maakten eerst een reisje naar Europa en brieven voor Jjiva stuurde hij naar Borneo £ r moeten verbazend veel brieven verdwenen zijn waaronder van mg ook Aan een schrijven uit Amsterdam ia de ZMfpj C ontlecnen wij het volgende betreffende de dailr gehouden vergadering tot voorbereiding der feestviering iu Mei 1874 De hoofdstad de Bgks laat bat in onze digen niet ontbreken aan bewijien van gehechtheid aan de Ko nii kigke dynastie Dat getuigt de ivij e waarop de koninklijke familie jurlijks alhier wordt ontvangen dat heeft de hulde na den watersnood van 1861 alsmede in April 1872 aan Oranje gebracht getuigd dat getuigt verder ook het roornemen om in Mei 1874 op luisterrgke wijze den dog te vieren waarop Willem III gedurende 25 jaren gestaan zal hebbeu aan het hoofd van den Nederlandschen Staat Beeds terstond na 1 April 1872 zijn de bewoners van onze meest bevolkte buurten begonnen gelden te besparen voor eene waardige feestviering iu Mei van t volgend jaar Twee oenten per gezin en per Vveek was de gewone besparing in verschillende buurten Opmerking v erdient dat de Israëlieten van denannvang af hebben behqord tot de ijverigste voorstanders der feestviering Evenwel had he aangegeven daaltbeeld ook wortel geschoten in andere kringen Reeds sedert geruimentijd bestaan er twee Commissien voor de feestviering die echter niet van elkander willen weten of er niotaan gedacht hebben zich met elkander te verstinn De eene Commissie moet liestaaii uit gegoede mannen van min of meer vodvname maatschappelijke positie Zy heeft ook enkele werklieden tot toetreding uitgeooodigd waaronder den Voorzitter en den Seoretnri der commissie voor ds feestviering van 1 April Hetmoet baar doel zgn een algemeen feest voor te bereiden Zij is echter tot dusver niet in t publiekopgetreden i e andere Commissie heeft zich den 18den Januari II geconstitueerd en bestaat uit werklieilen leden of bestuurders van Arbeiders vereenigingen alsmede van het Indische Krdis Aan de Vereeniging welke door haar zou worden opgericht werd de naam gegeven van Koningsgezindheid en Vaderlandsliefde Kr werd een uitvoerig reglement van 38 artikelen ontworpen eo nu en dan werden aigevnardigJen van verscbilleode Veremigingen tot de vergaderingen der Commissie genoodigd len einde de zaak goed te doen loepen Daarin slaagde de Voorritter echter niet naar wenscb Hy nam diensvolgens zijn ontslag en er werd ecu andere Voorzitter gekozen ïlmns meende de Commissie dat de tgd was gekomen om de handen aan bet werk te slaan Daarom richtte zij eene oproeping tut alle te Amsterdam bestojinde Genoolsciitip pen en Vercenigingen rederijkerskamers eu liedertiifels boog en Scherpschntiers corporatiën enz ten einde gemeenschappelijk het doel te overwegen en voor te bereiden Behalve een paar sectien van het Metalen Kruis welker leden tot de maatsohappelgk minder bevoorrechten behooren en de Vereeniging het Imlischc Kruis werd uitsluitend door Werklieden vercenigingen aan de roepstem gehoor gegeven De Voorzitter blijkbaar teleurgesteld door deze eenzijdige opkomst opende de Vergadering met eene flinke toespraak waarin hij onder anderen een overzicht gaf van den oorsprong en de bedoeling der Commissie en het oordcel der Vergadering vroeg omtrent de grondsligen en den werkkring der Vereeniging die opgericht zou worden Iteeds terstond daarna brak er een storm van bezwaren los Tegen het denkbeeld van een optocht kwamen elen op Men had daar genoeg van Vooral sedert diii l ten pn Van bijna alle bijden had men eene tntiifter goede b jegeningondervondcr Mefi had de wirkiieden eene veitoo iing willen laten miilvin De jury uu de Vereeniging ter vere deling vim t voticsvermaak had corponiiim tiekrooiïfl wier leden in eer onbehoorigken toestand nau den optocht hadden deel genonyn De Burgemeester had bij het toedrinken van eerewijn in tegeuwoordigheii ovm j j gcüiim t hij de w erklieden zon steuaaii b 4iil 4 zg langs zedelijke ordelijke en wettige wegen hunnen toestand trachtten te verbeteren terwijl hij korten tijd ioarua op een adres der Vickv re ij ingen wa irm werd aangedrongen op verlioogiüg van de toriercn der loonen bij eaieciiteweik o IumI doen antwowdau dat het verzoek id t l u ifurdeh ingewilligd omdat de looDoif zich mgelen Üla vraag eo aanbod Andereu uitten het gevoelen dat de toestand in t algemeen eu die der werklieden ip t bijzonder weinig opwekkend is om feest te gaan vieren werk te verzuimen en daardoor nog meer aebtefop Ie komen Wederom anderen en hun gevpelen vond algcmeene deelneming waren van oordeel dat er wel reden bestaat om een vaderlandsch feest te vieren bij gelegenheid van Z M s 25jarige regeering maar dat da liefde niet van i neu k ut kan komen Zij meenden dot aan een wezenigk volksfeest niet alleen door de werklieden muar door alle kringen eu klassen der maatschappij moest worden deelgenomen Men betoonde zich afkeerig vod eene vertooning voor de gegoede klassen Vooral wcnsolile iiau niet deelnemiiiff der groota massa aan een 0 lüöht wèl duarenlegeii die fan afgevaardigden uit de Vueenigingen en dau een niet te langen weg Sommige opgekomenen deden hun best de beraadsiagiugen in t rechte spoor te brengen doch dit werkte weisig uit vooral iïa de verklaring vm den Voorzitter dat een optocht eigeiilgk niet in da bedeeling dor Commissie was gelegen dat zij wel eenpion bad gevorOKl doch dit nog niet kon bekend maken en dat zij lioht weaaefate te zien opkomen uit de Vergadering Ook noodigde de Voorz belangstelleudea uit zi h aas te melden tot toetreding totde Commisiie Ten slotte word na nog veel beraad de volgende motie mei bijna algemeene stemmen aangenomen l e Vergadering gehoord hebbende het voorstel der Com missie uit de Vereeniging Koningsgezindlieid en Vaderlandslietde betreffende het organiseeren vun een volksfeest te Amsterdam ter gelegenheid van de 25jarigs regecrihg ran Z M den Koning betuigt hare sympathie daarmee wanneer blijkt dat aan deze feestviering door verschillende vakken en standen wordt deelgenomen Zg verzoekt de Commissie zich te wenden tot ulle overige corporatiëu om zioh te overtuigen van hare igeneigdheid tot deeinemiog en daarvan in eene volgende vergadering verslag uit te breogeo ten einde daarna tot handelen over te gaan De Commissie beloofde zieh van die opdracht te zullen kwijten Daarna ging de Vergadering oileen In den avond van 6 Ang jl is uit Brussel vertrokken Louis Joseph Cassens die verdacht wordt zich ten nadeele van een wisselagcnt bedriegcigk meester te hebben gemaakt van eene som van 48 135 franken in Belgiscbe bankbilletten Hij uiitdckking wordt bericht ingewacht bg het departement van justitie De tweede algemeene vergadering der Ncderlandsehe Dansonderwyzersvcreeniging te Amsterdam is op 2 Augustus gehouden De president de heer Bekker uit Groningen opende haar met eene toespraak waarin bij alle leden welkom heette en zoowel het doel der byeenkomst als het belang vau bet kunstvak op gepaste wij e deed uitkomeu Eenheid van degelgk onderwys steunende op vaste gronden moet hoofddoel zyu Met levendige belangstelling werden de verscbillendo vraagpunten die in deze vergadering aau da orde waren behandeld Dat hfit nut dezer Vereeniging meer en meer door de voornaamste onderwijzers wordt ingezien getuigt de toetreding van vier hecren uit verschillende plaatsen in ons land die nu aan de vereischten voldaan te hebbeu alle aU leden zijn aangenomen met name de heeren Stork uit Amersfoort J ü Burggraaf nit Alkmaar P H Polak van den Helder en van Diepenbeek te Utrecht De Vereeniging die zoowel de belangen der kunst als die der onderwijzers beoogt en waken wil tegen verbastering of alles wat met den goeden smaak eu de eisohcn der fijne beschaving strijdt neemt das zeer iu bloei toe A Ct Dezer dagen werd door den minister vnn binnen zaken een belangryke beslissing genomen De heer J C van Marken Jr te Delft in Dec jl door den gemeenteraad tot lid der plaatselijke sclioolcommissie benoemd wenschte oftohoon met behoorende tot het Doopsgezind kerkgenootschap tot het afleggen der belofte in plants van den eed te worden toegelaten Toen B en W meenden aan dat verlangen niet te mngc i voldoen werd de beslissing van den minister van binnenlnndsclie zaken ingeroepen die in de volgende k oordingen zijn gevoelen omtrent deze z iak heeft uitgesproken Onder eene grondwet die bet beglmel van vrij heid jka n odadieast hi digt caBlit iwiiirlijkteniÉid yvevlinit urdeo een è d te doeo wanneer zijne jgodsdifenstige overtufgidg hem h t eedïnereii ver biedt Wel heeft de rechtspraak meer dan eens op groiid vaiï aH 107 wetboek tan burgerlijkereckts vordering en art 18 wetboek ven stralronteringfbt list d 4 waar tie wet den eed vordert all n hij lie tut eene Doopegerinde genieei te behocrt mct eene belofte ui ycrkiüring in pinas van eed m volstaan miar de kw it e doet zich ii r au éin ow r y Art 61 toch der wet regelende bet lager onder wijs schrijft het afleggen van eed of beloCte rear Zoniter uitdrnkkelgke bgvoeging in welk geval eén eed in elk geval eene belo tüAerpUchtend zal 2yii De vat laat duannn tut gez g tea wiaos overfStaan de eedsafleggiiig es biedt de beslissing over of de eed moet worden geèisélit dan wel met de fbelofte kan wordeir genoegen genomen Dat gezag z il liij die beslissing zich hiten leidenf door de bcginielen der grond et dw eerbiediging van ieders godsdiniisiige overtuiging wil en Ver klaart de kae vaii Marfeen d it ajiie godsdienstige overtuiging b em vt rbiedt te weereii dan zie ik rgeeov reden wauroui met eene belulte geen geuoe gen uiu kunnen geuumeu worden jrHet ia in eeae zoo teedere zaak als deze wenirsehelijki dat de re eering ie milde toepafsiug der wet voorsla zooling leii minste niet jiitgemaakt is dat zy door de rechterlijke mocht wordt ver worpen Jtt rerhand idet déze beslissing kchten wy bet niet on belangr k ouzeq lezers de zieiiswij ze van een vorigen munster tan justitie m hrnnnering te brengen waaromtr iit zich prof de Bosch Keasper in zijne Handleiding tot de Üenuia vaA het Keaerlandsehc Staatsrecht en StaatabeHuur Amst 18G5 blx 168 aldus uitlaat De zaak schijnt thans beslist In iet voorloopige verslag oftr hst ontwerp van wet vau reehteriijke organisatie teeir ie bij den ambtseed gevraagd of eed of belofte moest wurden afgelegd overeenkom sti iemands kerkgéiootschap of iemands individueele godadtenstige ovt igii BijMad ISiï lSOO II bl ii71 eu rel in Ie volgMide Irooiden t Bij besluit van den Satt e rciiien Vorst van 11 Dec 1813 Slaaltilttd n 10 werd voorgeschreven dat de eedsaflegging tal goschierlen volgens de van ivoads gebruikelijke formulieren art 3ii jfDat besluit is bij art 21 der wet van 29 Juni 1851 Slaattilad tt 1U2 ingetrokken zoodstdien teiigevolge thans nu een iede r ontw felbaar de bevoegdheid bezit om tot geen kerkgeneotsokap te behooren ook de keus der wijze van eedsaflegging onbelemmerd schgiit open te staan üe miuisier van justitie teeft daarop geantwoord bit 749 dat hij aan het uitgedrukte verlangen j genoegzaam meende te voltloeii door te verklaren ttat naar zijn oordeel ieder den eed kon doen nanr zijne godsdienstige begrippen mits die bêndeling eene zoodanige was dat daardoor bg het afleggen van getuigenis in rechten het zeggen van de ge heele waarheid en niets dan de waarheid verze kerd werd Met welke verklaring de Staten Oeneraal genoe gen genomen hebben De heer van Marken Jieeft thans na eedsaflegging der plechtige belofte als lid der plaatselijke schaolcouimissie zitting genomen Delftuhe Ci Laatste Berichten Londen 8 Aug De volgende wyrigingen in t Ministerie zijn vastgesteld Lord Ripon en de heer Childers keeren tot t private leven terug De heer Bruce die tot Pair zal verheven worden aanvaaidt t premierschap de beer Lowe de portefeuille vnn Biiinenkndsche Zaken de heer Bright die van Kanselier van t hertogdom Lancaster de lieer Glaiistone die van Kanselier van den schatkist terwijl de heer Dodson den heer Baxter nis ondersecretaris van Pinancien opvolgen zal Vermoedelgk zullen nog andere wgzigingcn in t Kabinet plaats hebben Parijs 8 Ang De graaf van Purge znl in hel einde der week terugjircren De heer Thiers zal de ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van den heer Barrat bijwonen De gewezen president zal Maandag naar Luoern vertrekken De dochter van Rochefort deelt in eene dépêche mede dat haar vader zal worden ingescheept Weenen 8 Aug De ror rf 2 inr verneemt dat de grnnf vnn Chambord de koninklijke wiini dig eid hem door eene deputntit von legitimisten aangeboden heeft naiiKeiioiutn Nndnt de gr lnf vnii Parijs Ie Fioliiisdoif was ont iigeii IS Lg iiniir V eneij terugsekierd Weenen 8 Aug De tlhah van Perzie is heden o er £iiud i aar Koastaufinopel rtrókken Luidens een le gram oit CaHoro is iei Vorst van Montenegro door een uhftt in taangezioM twaar gekwetst geworden In de stad hecrschte groote spanning be dader van vieB oanlaiRislag J onbekaud j nature bijzonderbeden ontbn ett nog L INGEZONDEN ÉÊ lmt 4e Btiacétu J De kermis ier is gdliidigi Geeïndigd is tevens die oorverscheurende orgel muziek die vuile kcnnisvertoaningeii dat geldverkwistenï dat brossen dat dVinken die losbandigheid enz enz te veel omop te noemeu Geëindigd ji de kertni met a hare genoegens loor één jaar doeb on komt onwiljekeung de vraag bj mij op Zou het niet wenscbelyk zijn die voor goed op te hefl en Hel neen zegt A Het is de eenigate week in het jaar dat de burgerman nog eens pleizier heeft hoe hard zgu het niet zgn hem die vrei e te ont nemen Hel neen zieft B de keriais geeft veel te veel voordeel aan de burgers der gemeente Wat tal van reemdén kumeo er uiet lu de stad bij gelegenheid der kermis In bet belang der burgers moet zij dus blijven bestaan Wel neen zegt C D en E m nog andere redenen Da voaraaamate motieveü ecUer tot bebotd der kermis zijn die welke A en B oaovoerden Ik beu Jiet doarqiede niet eens 1 rHet eaigsto genokgen vaa dea borgerman fs de kermis zegt A Gelukkig eere zij on burgerstand IS dit niel het geval Of ie het geen genot voor den burgermin geen telkens terugkeerend genot met vronw en kinderen de schoone natanr te gaan bewonderen door een mooie waudeling te doen Of is bet geen genot voor hem te midden vaneen gezond gezin te leven en dank zy werkzaamheideu ittinigbeid langzaam auar zeker voor nit te gaani Of is het geen genot voor hem door flink edrag en kloeke handelwjjte geëerd Ie worden als een voorbeeld van plichtsbetrachtiog Deze genoegens zijn van vrg wat edeler aard dan de kermisvreugdè die voor veWn eenvoudig bestaat iu een iicb overgeven aan 4faais en laefaaadifbeid Ik heb een beter idee van deo werkman eu geloof dat bg ook aorider kerttts vreu devol kan leven 2 De burgers die voordeel kebbe x bij bet konden van kermis maken verreweg de minderheid nit der bevolking en dan móét dat speciale belang opgeofferd worden aan het algemeen belang zooals oveTal eechiedt waar die twee belangen met elkander in strijd zijn Terwgl in vele andere pbutseu de naeatic der ksrmis afscbafling in de gemeenteraden behandeld is boort aeii lu Guuda niets daarvan is geea der gemeeatwaadsicdeo genoeg overtuigd van het nadeelige der kermis om de afschaffing voor te stellen Zoo neen dan is het vreemd dat niet een adres van burgers deu wensefa daartoe te kennen geeft Misschien zou de raad den wenscb der burgers kennende er toe onllen overgaan dien wenscb te vervnlleo Hoe het zy de aondackt mocht dunkt mij erwel eeus gevestigd orden De zaak is bet tenvolle waard B Burgerlijke Stand OiuosiN 3 Aug Naatje ouders S Vil Krevcld ca F L Cats 8 Mijntje oudirs J C Betbeea ea T A Hadcinat er Adriana oadtra P M Happel ea U van der Kiat 7 Coruelis I eendcrt ouders C van Eyk en J Vonk OvkaLCDi O Aug E i de Keiier 8 m H blok 54 7 G J Luijenborg 4 j 6 m S J n den llerg 4 ra J M Lakernld t w L do Mink 4 j 8 lu 8 A üchievcea 69 j ADVERTENTIËN 12Vs JABIO £ Il ECHTTEREENIGIHG i m HaMmuKva S aiiciscus GojuesiiH m AtruA Mama Hooendoorn J Gouda 7 Aug 1873 y II Receptie Zondag 10 Augustus É i i ï £ ï £wïi i ij V Voorspoedig bevallen ran een Zooa C J b PBlSCÏ BE ZoMG Gmida 8 Aignataa 187S Voorsjtoedig bevallen van een Zoon J HEEMAN M JROOT g li le ehi0eBootriii W K VAN ZÜTPHEN Gouda 9 Angttstns 1873 V C H DB GOEDBÈEN en Eckl eBoote betuigen ook namen hunne jiamilie honnm hartelijken dank aan allen die de voltrelking van hun huwelijk bipen van belangstelling hebben betoond Gouda 9 Augi 1873 N FRANgOIS SNEL Comroissionaif la Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tit ƒ 1000 thans ït reidict 1000 en daarboven a 5 7o Kantoor Westhaven B 145 genaamd Veerboeve met i tmantend WEI of fiOOIXAND TUIN of LUSTPLAATS BOUWe i WABaHOEZOEBSLAND benevens het HUIS TUm EjBV5 en BIETOOKS alles staande en gelegen aan of naby het Kralingsche Veer in de gemeente Kralingen op Dinsdag den 5 Angnstqs IL door de Notarissen VAN DER HOOP en DE KÜUPER en W H VAN MBUKEBEN pubUek geveild en alstoen in bod gekomen als volgt N 1 Boawmanswbning en aanhoorenop l OO 2 Koe en Paardenstailing etc 1100 3 Lustplaats of Tain etc groot 58 aren 18 centiaren 200O 4 2 h 6 a 70 e Wei of Hoóiland 2750 5 1 48 38 Wei of Hoóiland 1850 6 2 91 16 Wei of Hoóilandlangs d Uselmonsche laan met 2 Hoe lagen 6000 7 20 a 10 c Wapnoeziersland 350 8 Huis Tuin en irf 850 9 Rietland of€ors groot 30 a 25 c 165 lollm op aanstaanden JDinidogl2Auguilm ite middags ten 12 ure door genoemde Notarissen in het Notarishuis aan de Gelderscbe kade e Rotterdam iu het openbaar worden a eslagenen wel eerst afzonderlgken daarna ia combinatiën iA l K Openbare Verkoopmg Op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1873 des voorm ten elf ure inhetKoffijhnis HABltoKiJi aan de Markt te Gouda van 1 een HUIS en ERFmet TUINofBLEEKVELD daarachter aan den Groeneweg wyk L n 109 te Gouda graot 1 Are 89 Ccntiares met het regt van uitgang door een Gang op den Groeneweg 2 een HUIS en ERF met STAL in de Doelensteeg w jk L u 168 te c u 2ii groot 66 Centiares 3 Acht nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN met GKOND daarvoor en achter wflk L N 73 tot 73k te Gouda aan de Stadsvest tegenover het plantsoen van den Fluwelen Singel 4 ruim 700 D Ellen BOUWGROND gelegen aan het Plantsoen bjj de Kleiwégsbrug te Gouda en zulks in 10 perceelen Breeder bij Biljetten en Inlichtingen ten kantore van Notaris Mtt KIST te Gouda i