Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1873

Woensdag 13 AugnstDS m NED RHIJNSPOOR WEG GlILDEW8TREm van GOUDA naar ARIVHËIM en terug op Woensdag 13 Augustus 1873 N 1399 GOUDiSCHE COURANT Nieuws en AilverleDtieblad voor Gouda eo Onistrekeu Voor bijzonderbedeo sie aanplak en Strooibilletten 1873 xyjEi JDTSJBsaruxBi Utrecht 5 Te HUUR gevraagd tegen 1 October a s een HUIS Of BOVENHUIS met drie a vier KAMERS KEUKEN en ZOLDER Brieven franco onder lette H H aan de Boekhandelaars J van BENTUM en ZOON te Gouda wm By den Boekhandelaar A BK IITICÈwdlAJtsr Lange Tiendeweg te Gouda is voorhanden No 734 der beroemde VVékeiyksche Zamenspraken De inzending van adrerientien kan geschieden tot Mn nnr dea namiddags Tan den dag der oitgare Worden gevraagd BEKWAME Schoenmaker sknechts vast werk Adres bfl H G00RIS8EN Markt Gouda OPENBARE VERROOPINGEN te GOUDA Op MAANDAG den 18 AUGUSTUS 1873 des voormiddags ton elf nre in het Eo£Bjhuis akt ScH aakböbd aan den Kleiweg aldaar van f CHT in 1873 gebouwde HUIZEN en ERVEN staande ea liggende nevens elkander aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te Gouda Wflk P Nr 7 a h e d e f en g En op DINGSDAQ den 19 AUGUSTUS 1873 dé voormiddagg ton negen ure aan het Veerstal en de Hooikade te Gouda van de AFBRAAK van een DUBBELE HOUTEN OPHAALBRUG aan de Mallegatalaia Ramen Kozgnen Deuren Planken enz Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROÖGLEfiVER te Gotula Mevrouw db JONÖ Shiw verUngt tenspoedigste eene NOODHULP Mevrouw DRAUER vraagt eene KEUKENMEID tegen 1 November a i Men vraagt een knaf LOOPMEISJE en torens tot opleiding in het vak niet beneden de 14 jaar Adres bg den U itgever deufCourant Van GOUDA naar Zerenh Mgerkapelle ü i 1 4R 8 13 Zocterm Zegi aard S 18 1 46 8 13 Voorbnrg 8 18 1 45 8 13 sGbavenhaok 8 18 13 11 43 1 46 8 50 13 9 63 10 47 MóflrdTéöhl 8 ÏI 1 4S 8 18 Nieawerkerk 21 1 43 8 16 Capelle 8 21 1 48 8 16 EOTTMDAII 8 81 fi l8 11 4 1 43 8 63 8 16 10 10 50 OPENBARE VERROOPING ten overstaan van den te BergmAmhaeht residerenden Notaris J P MAHi STEDE op WOENSDAG dcü 13 AUGUSTUS 1873 des voormiddags ten 9 uur van den geheelen nagelaten door Mej de Wed J BLANKEN te haren sterfhnize op hit dorp Slolmjle bestaande o a in Bedden met toebehooren Tafelen Bedlinnen Secretaire Chiffonnière Kisten Kasten Tafels en Stoelen Pendule Spiegels en Schilderijen Koper Blik Tin Glas en Aardewerk Japaosch Porcelein Gouden en Zilveren sieraden waftronder Gouden Bloedk alen en Granatenkettingen met Bellen en ölote Jnweelen Speld Genden Horologie met dito Kast Zilveren Horologie dito Lepels en Vorken Kerkboek met Zilver en al hetgeen verder tot voormeldeR Inboedel behoort Oudewater 7 3 11 38 2 46 6 5 8 46 Woerden 7 3 11 38 2 46 6 58 8 46 Harmclen 7 3 8 21 10 61 1U8 2 46 3 36 6 58 8 46 10 ÜTEïcHt 7 8 8 21 8 56 10 51 11 38 2 46 8 86 6 5S 8 46 10 Amstïbpam 7 3 8 21 10 51 11 38 13 81 SJS 6 58 8 46 10 AlNHEM 7 3 8 2 1 11 38 2 46 3 36 6 58 Naar GOUDA van GaAVENBAQ 6 15 7 60 10 20 10 45 1 3 5 6 10 8 10 9 30 Voorburg 6 21 10 61 6 16 Zoe erm Zegwaard 6 34 11 6 6 20 8 23 Zefenh Moefknpelle 6 44 U 17 6 30 BoTTEBDAM 6 20 7 66 10 26 10 55 12 9 10 6 15 8 m OM Capelle 6 29rn 4 6 24 I 1 ilienweriterk 6 86 11 11 6 81 8 Moordrecht 6 44 11 10 6 39 Stbbcht 1M 8 30 11 11 45 12 46 3 20 6 50 7 15 9 10 10 5 Harawlen 7 45 6 50 11 20 IJO 8 S6 7 46 80 10 24 Woerden 7 61 1 16 3 42 7 36 Ondewnler 7 69 1 24 3 51 7 64 Ten spoedigste wordt gevraagd een SCHILDERSKNEGBT voor een geruimen tjjd en een eenigsints gevorderd LEERLING voor vast werk Adres met franco brieven doch liefst in persoon bg K VAN BHIJN Kuipersteeg AMSTERDAM 6 55 8 10 10 40 12 20 2 66 6 50 45 9 45 Arnöem 6 50 9 20 10 40 1 40 6 40 7 30 8 45 Goad Dlik T a i Brialunu TEKTOONSTELLINI Paarden Ruodvee Varkens Schapen Pluimgedierte Boomgewas Bloemen Vruchten ZmiTEL EH ¥ ERETÜIGSil te GOUDA in de Soeieteii ÖNS GÜNOEGEN van den 4 tot en met den 7 SEPTEMBER 1873 OITGEUÓOPDE PRIJZEN ter waarde van ETOO GETÜIGSCHRIB ÏEN ter inzending van Voorwerpwi zgn op franco aanvraag verkrijgbaw hy den Secretaris der Afdeeling den Heer P H BoLiEOs Bback te Reeumjk en moeten ingevuld ranco worden tamggezonden vóór den 20 Aognstns 1873 vm LANDBOÜWVOOBWERPEN enz t taand9 uit JB600 Loten 1 het Lot verkr bsar gesteld bg het Bestnur der Afdeeling en bg de Commisnën Voor f lO ontvangt men ELF Loten H ARDDR A VÉRIJ j GOUDA op den 6 SEPTEMBER 1873 op de MARKT te GOUDA allea nader bg Billettén bekend te maken jfifameni het Betiaur der Afdeelifi GOUDA en OMSTREKEN der HOLLANDSOIE MaATSCHAPPW VAN LaM BOUW J H BÜL ÜS BRACK P de WILDE SecretariaPenninffTiuester lé Voortitter Loten k f I in de Verloting van tmii mm etc VAN DB HAATSCHAPPLT van IJiiNDBOüW afd Gouda en Omstreken i op 8 SEPTEMBER s zijn te bekomen b A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Vooi f 10 ontvangt men 11 LOTEN Openbare Willige Verkooplng ep DINSDAG 12 AUGUSTUS 1873 s voormiddag ten Elf ure ten huize van JAN SLOOTJES an het Dorp te WADDINXVEEN VAN EFXIOE ARBEIDEKSWONINGBN met ERVEN enige perceelen allerbest WEI nH001LAND B0E ZEMKADEN en BOEZEM aljes stjuindé en gelegen ia den Achterofschen en Voorofsdien Polder aldaar te zamen groot circa ncffen BunMrs in 9 Perceelen Breeder bij biljetten omschreven ü landerijen te aanvaarden Kersmis aanstaande De Huizen en Aanhoorigheid November April of Mei eerstkomende Informatiïn geven de Notaris MONTIJN te Gouda m dg Heer MOLENAAR voorzitter vau den Achterofachen Polder De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avonil van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAN Buileolandscli OverzicM Dl Fnnnb fuiie is juiit ren taak oa olrer te icbrijren want zy ie en blijft een zeer dui ter zaak de leguimiaten beweren koogbariig dat de Orleaiiiiten hao beginsel hebben opgeolferd en tich ondenrèrpen de Orleaiiiiiten Tan liun kant beweren dat zij oiels hebben toegegeven de graaf van Pariji alledn een belerfdbeidabezofk heefl gebracht want er ia te Frohsdorf rolatrekt met over politiek geeprokenl Niet ODOiogelIJk dus dat eliaka beide partgen tegeé elkander opstaan o er de vraag of oa laaie wel de fusie is Naur one inzien tija er slechta twe rerklaringen ran de Weeiier reii mogelijk de priUKO van Orleana bebU n bet oudste het legitime recht itu den gmaf van Chapibord udera gexegd H ri V erkend rn doen derhalve tgdena het leven van dezen dericaleii sinekbuie afstand lan elk trachten naar d Fran che kr on zich beachoowende als erf ena en ïif de Weener reis is niets anders dao een intrige van de prinsen van Orleans om de fuaionisten bel btwijt te leveren dat zy het niet helpen knnneu dat dr gr f van Cbamburd met z jn niite vUg zioh onmogelijk maakt d it lü hebben gHaan wat zij kunnen en derhalve wel eeuigc belopning verdienen Houden wg echter in het oog dal ook in bet emte geval de Orleansm hun voorbebood wel tullrii grnisakt hebben altyd voor tichzeff en daarop aihijnt te wg en de uitdrukking in eef der oCcieuae brricliten dat alles geschied is behoèdeos de beslissing tan de nationale vergadering f een bealisiing die de granf van Chambord altgd esrlgk genoeg geweest is om niet te erkennen Dat wmleu n intrigeeren van de troonpretendenten terwg bat folk met ijver eu kracbl arbeidt om zioh te herstellen van de doorgestane verlieten ia zeker paast de onbeschaamdheid van de ollramontancn bet beangste om niit te zeggen het walgelgkate aohoawapel vin deze dagen te meer wanneer wy zieni dat de pers de dsjfbladen groolendecle in handen zgu van zulke intri iaiiten eu slechts weinige blade de raken bij haar aren naam dorven noeken ironwena die welke het deden eoaden spoedig ondervinden dat de regeering mede belrokken is tji de amadelijke en naar ons inzien nog altgd rrn htalooze onderneming De Spaanschc regeering ie niet ongelukkig iwee van de voornaamste sleden waar de rooden meestt r waren zgn bezweken Valenna is door de troepen bezet nadat de revolutionaire junta en de troepen der insnrgouten naar Carthagena waren ingesohaept Grenada heeft geoapitulrerd op welke voorwaaiden weet men nog niet de iiiaurgcnten vroegen Iwee dagen beraad om in onderwerping te komen rn boden aan hun wapenen eu de kas terug te geVen VTiaraohijnlijk zal nu de beurt aan Carthagena komen waar de verwarring voortduurt De ininrgen ten hebben werkelijk getraoht de Alt an a en Viïoria door middel van het stoomschip Mendu Nunei te hernemen ten gevolge van de onbedrevenheid der bemanning is laatstgenoemd schip echter gesiratad men hoopt het nog te kunnen afbrengen Dertig leden vao het repnblikeinsche Casino rgn als gijzelaars in heSbtenis genomen door de rooden wiiarschgnlgk om met ben gunitige voorwaarden te bedingen b j het beleg der stad In eene beschouwing van da Timet over de joogstt Binisterieele wijzigingen wordt de geiy ktgdige vervalling dsr twee rooruaamit alnisteneele betrekkingen door ééa enkelen peraooa den heer Gladstone als eene onmogelykbeid keaabaawd Wel vereeiiigden byna eene eeuw geleden air lobert Walpole die betrekkingen gedorende twintig en lord North gedorende tien jaren wel was ook Pitt gedurende tijne gehcele politieke loopoaan t gelgk eerste aiuister kanselier van de sohatkiatf doch de beer Canning in 1827 deed hetzelfde voor met langer dan acht en air Kobert Peel in 1834 dan vier maanden en de Time doet opmerken dat de eischen van de administratie aedert die proefimungen ontzettend zgn oitgebreid Het blad beacboawt deze schikking dan ook slechts ais eene voorloofige en verklaart dat alvorens het poriament wcdar bgaenkomt de beide betrekkingao geacheidea tullas moeten worden Ook drukt het goen twyfel uit of de benoeming vai dea heer John Bright wel eene aaéwinat voor het miniaterie zal blykeo daar hg zich vroeger ala minister niet door byiouders werkzaamheid onderscheiden heeft en blijkens ague buiten het parlement afgelegde verklaringen niet veel invloed op zgne ambtgeoooten beeft gehad De Timet staat hierbg dos een geheel ander geroelen voor dan Daily Nmi dot de benoeming van Bright als eene grooie aanwinil beschouwt FBANKRUK Voor senigen tijd hebben 100 afgevaardigden naar aanleiding der bedevaarten van Chartres en Parsy leiMonial een adres gezonden aan den Heiligen Vader om heaa te smeeken die vrome mdnifestaticn te tegeDeo en ook te zegenen het streven der adressanten oitgedrukt ia deia woorden Wy hebben geen vuriger wensch dan den triomf te ten der kerk van Jezus Christus en onze vaderlaudaiiefde bezielt ons overeenkomstig de lessen dir geschiedenis met de hoop dat de Kerk en Frankrijk haar oudste dochter samen en de een door de ander zullen herwinnen den voorspoed den vrede de macht en de vrijheid De Heilige Vader heeft niet venuimd aanstonds door een breve te antwoorden Het is de Vmert welke dit stuk openbaar maakt De oooraot der Venillots heeft het van Luoien Brun een der radicalen onder de kerkelgkea ter opneming ontvangen Heel veel nicuns deelt de gevongene van het Vaticaan niet mede Hg verheugt zich zegt hij over den terugkeer van Krankrijk tot God na een tgdperk van goddeloosheid dat figenlg k begonnen ia met de Fransche revolutie toen de Robespierre s de Mirabeau s en de Desmoulin s de verschrikkiugcn vnn een modern recht ingevoerd en de dwalingen eener krankzinnige leer verspreid hebben Te meer verheugt zich de Pau over den lerugkeer omdat hg begint met de hooggeplaatsien in den Uudc met hen die afge a r ligd zgn om de belangen van het volk te behceren met hen die uau het hoofd staan van leger en vloot De Heilige Vader is van oordeel dat iat samenwerking vau deu machtigen om God hulde te brengen een gui stig voorteeken is Hg ziet reeds een toekomst na rin de heersoboppy der dwaling die oorzaak nl i r uieniohrlijkr k ilen vernield zal ivorw iinii lie 7nki ii vtilra nkl goed gtorgauisperd den Fronk zgn wtt inii eeu beolitc rusl hrirsoht vaarin rijk e groothful en roeai bcisleld ADVEBTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centon iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTERS worden berekend naar plaatsmimto Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN De bladen maken thans ia navolging van itm Omtoii den tekst openbaar van prins Napoleon s protest tegen het weglaten van zgn naam op de ranglijst van offioieren voor 1873 Het protest latdt aldosi I Pau 26 J li 1873 i Aa maaneiaU Mae Maehm kertog van Uagetia frendeiU der BeftdiUek f te Fertaület Myaheer da maarschalk lk beo Franach staataborger uwe regeeriog heeft dat eerlyk erkend door de vervolging van aw vootgaager te wraken Ik maak deel ait van het leger Ook daar vraag ik geen gunst maar eisch mijn reoht rik ben sedert negentien jaren in hat boii van dea nng van diviaiegeneraal waartoe ik benoeoul boa door twea decreten iéa voo 24 Januari 1853 door keizer Napoleon utgevaardigd krachtens het daat dat bel Franse volk hem oKcdragea had hot andere van 9 Maart 1654 onder inachtneming der gewone vormen Ik had de eer in de Krim over aea divisie beval te voeren en mede te werken tot de ovenvtDoingea van de Alou en lokerasann In Italië commaodeerde ik een leferkorpa aan awe zgde mijuhear de aaaarschalk Hat laatste dienstbevel ontving ik in 1870 te Cholons Het is ooderteekend door den maarschalk Mac ahon opperberelbebber des legers In ééa woord mgn staat IS ertn regelmatig als die van elk ander generaal of maarsclialk Ik beroep mj eenvoalig op de militaire wetten die elk omcii r bet bezit van zjjn raag waarborgen Og zgt goed genoeg geweest mij nw welwillende medewerking te verleenen toen ik nog minis ter van Algiers ea der koloniën was Gy waart getaige van de geboorte mijner kinderen Deze herinneringen verzekeren mjj aw toegevendheid De minister van oorlog hee t my n naam op ds rangigst der officieren van 1873 weggelaten en hij antwoordt op mijn klachten met verklaringen van nietontvankêlykheid Ik kom mijnheer de maarschalk een baroeg doea op uw reolitvaardigheidsgeroel Ben ik dan geschrapt van de Igsten des legere f Maar op welk gezag heeft men de decreten des Keizers op geheime wgz kannen vernietigen zonder de vormen in acht te nemen dis den grondslag uitmaken van den waarborg van elk officier des legers P Of ia da weglating van mijn naam op de ranglyst het gevolg eener vergissing De minister van Oorlog achgnt in zjjn antwoord op eeu brief van mjjn vertegenwoordiger te Pargs mjj te zullen aansporen een beroep te doen op den Raad van State Het komt mg voor dat men d rollen omkeert Aan den minister is bet om indien hg m het recht onizegt de decreten dea Keizers te doen vernietigen j Ik constateer derhalve dat ik nog steeds divlsie generaal benen vertrouwen stellende in aw billijfcheids gevoel vraag ik n de erkenning van mijn rang d pr op mij van toepassing te verklaren de mditaire wetten I en reglementen Ontvang mijnheer de maarschalk de verzekering mijner hoogachting De dm iie peneraaf i JiaÜMI NAfOLIOK