Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1873

Gouda 12 Ang 1873 fiij li np jflfeen br ef toe te Toegen ofschiSft Tt ket decreM dd 9 Maart 1854 wnarran het oorspronkelijke onder mijn berusting blijft volgt de tekst van het deorect geleekend door Kapoleon den Üer4 eO geconRaeifiteerd dsor den toeaBJèligen minister rao oorlog de Saint Arnoult BINNENLAND Gouda 12 Aiiqvstus Uit Boakoan Beidt men dd 10 Angastui De thans le pen ardbezienplak was esn der Toordeeligste die er ooit hier geweest zijn alteen door de Compagnie zijn verzonden voor een bedrag van ƒ 29400 waaronder echter begrepen is een kleine on voor kruis en aalbessen Dit gunstig resultaat het gevolg van eene overvlfedige opbrengst eu goede prijzen dit laatste weder bét gevolg van het sirtiier geheel ontbreken van kersen dt oeDiiiuiwtt der aati s t n heeft men tucb bovenal te ffanken aan de liieuwefe ingevoerde en hier uit zaad ontstane soorten Deze toch mAkeu het mogelijk door hare erbarende grootte pen getal potten te plukken dat met de vroeger gekweekt wordende soorten onmogelijk was Kon men van de oude soorten acht potten per uur plakken men plukt er thans twintig per uur zoodat er aardbeziéokveelccrs zijn die op een dag HOU potten konden unbrengen De aoerteo die thans bet meest voor de markt aangekweekt word n zijn Priuca se royale Vnounda en de hier uit zaad ootstaue soort Boen van Zuidw k die zeker weer op bare beurt door andere lullen vervangen worden dau de ervaring leert dat ze maar weinige jaren hare grootte en rrucbtbavheid blijven faehtuden De commissaris de konings in deze provincie heeft ter kennis van belanghebbenden gebraoht d t de opening der jacht op klein wild vermeld in de 2de zinsnede van art 17 der wet t u den 13dcn Jnni 18S7 voor dit jaar in de provincie Zuidhollaud is vastgesteld op Zatcrdng den Cdcn September nan t Mlide mi t zonsopgang van die opening is uitgezonderd de uitotfeiing van het jacbtbedrijf vermeld ia art 15 lit der aangehaalde wet d t de korte jacht dagelyks en de lange jaoht elechts drie malen s week en wel des Woensdags Vrijdags en Zaterdags mag worden uitgeoefend De Hoofdcommissie voor de feeSteHjke vlërtnjf van den Isten April 18Z3 heeft met goedkeuring van Z M iea Koniuf besloteti de plechtigheid der onthulling viin let allegorische edenkteekeo ter gedachtenis aan de inneming van den Brid door de Watergeuzen te doen plaats hebben op den llden Sept e k 11 plechtigheid zal door Z M den Koning worden bygewoond Men meldt uit Middelburg van lO Angustus Gisteren bracht de van Rotterdam komende en naor deze stad bestemde passagiersboot een aantal terlofgangers over die alhier en te llssingen bij hunne korpsen moesten worden ingedeeld om naar het kamp te vertrekken Omlerweg ontstond er twist tusiolen de equipage en de verlofgangers die zoo hoog liep dat eenige der laatstgenoemden den kapitein wilden ovei boord werpen waaraan hy door behulp van anderen gelukkig intijds ontkwam De kapitein fut daarop bevel te Willemsiad aan te leggen wa ir hij dadelijk van het gebeurde aan de militaire autoriteit kennis gaf Ontniddellijk werd hem de noodige knip verleend een gei apend detachement bfg if zich aan boord nam de belhamels in arrest en bmcht dezen au nal terwijl een ofBcier met eenige manschappen met geladen geweer aan boord bleven en de reis tot dezen stad medemaakten Op verzoek van den schryvcr nemen wij gnarnc bet volgende stuk over uit nde fl ckter i getiteld De Circulaire van het Departement Nymegen over het nGodsdienstig leesboek vuor school en buis De Departemenlm der MaaLschappg lot Nut wiii t Algemeeo onlvi igen eenige dagen geleden de n i volgende circulaiie Nymegen Juli 1873 jla de DeparUuumléa der Uaalaütafpij tot Nut nr l Algtmten Een ieder die belang stelt in den bloei onzer maatschappij beeft zeker met leedweMii opgemerkt dut d uitgave van het Jot sdiens y he ixk coor tckoU en kuis van dcu hetr 1 11 Ilugcuhoitz Jr Ie Air terdani van we ee de M iatscliiippy op zoovele plaatsen a ilcidiug tot ernstig verschil van gevoelen heeft gegeven Wat ons aangtint uij konnru na alles wat ons daaromtrent ter oorei kwaiu de vrers niet oi derdruKkeo d t deze zaak een twistappel zal worden in den boezem on er llaatsohappy geworpen ja dat z j eene qcri k fm yheiirti én aciiteraiigwn voor li iiir Wezen initin dit gevaar niet op de eene of andere wijze wordt afgewend Wal ons aangaat wij meenen dat bet onrechtiMhiig aan zya on den éénen kont t ootlcwneu dut diii uitgave in strijd is met de letter en den geeM vfi art 3 van bet Algemeen reglemtat maar ook aan den auderen kant de schuld daarrW alleen op liet Htiofdbestuar te werpen He nlgemeeiie Vergadering van W87 die het voorstel ran het Hoofdbestuur aannam heeft gezondigd dewijl ajj by eenig nadeukeu had kunnen en moeten berekpiien dat het in onzes tijd niet mogelijk is een gLulsdieiietig leesboek uit te geven zonder het doen au mrlijkeuze in zake vau godsdienst l aar jin heelt ons departement baren afgevaardigde Oftgedragen bij de behandeling van deze zaak de vo tide uiotie aan de Algemeenê Vergadering voor te stelten De Algeineene Vergadering I ofschoon hulde doende aan de goede bedoelingen die het Houldbestuur geleid hebben bij het doen van l et voorstel IV op den Besohrijvingsbrief voor de fig Verg van 1807 j is van oordeel daC de Algemeenê Vergadering van lsG7 gedwaald heeft toen zij het genoemde voorstel Van het Hoofdbestuur overnam daar in onzen tijd ijct vci vaardigen vao een godsdienstig leeaboek zonder het dueii van partijkeuze in geschillen van godsdienst nmogelijk is is van oordeel dat de uitgave van zoodanig werkje iel te rijmen is met de letter en den geest vaa art 3 Ig Ilegl besluit dat de uitgave van het werkje getiteld Godidiemüg lettboek voor tehool en iuu van den heer l H HugenhoUz Jr niet zal voortgezet worden i Wij deelen U dit ons besluit mede iu de hoop dat gjj U biermede zult kunnen vereenigen n zoo ijnel ons cone netelige zaak op eene l vredigende wijs ten einde te brengen Namens het Departement Nymegen P VIN DEN BuBO Secretaris Het moet gewaardeerd worden dat het Departement Nijmi gen met levendigen ijver bezield is om de kwade gevolgen die de uitgave Tan het bewuste boek ook voor de Maatschappij zelve zou kunnen hebben te keeren Werkelijk bestaat er groote vrees dat deze zaak 3 en twistappel zal wolden zoo bet gevaar daarvan iet afgewend wordt Van de wyze hoe dit laatste beproefd zal worden kjaa echter zeer veel afhangen voor de toekomst der grootsahe stichting van Vader Nicuwenhnizeii Wij gelooven dat het niet mogelijk zijn zal den vrede te heratellen op de wijie waarop Nijmegen die zoekt of liever op de voorwaarden die dit Departement daartoe voorstelt Het werpt toch grootendeeli de schold der uitgave op de Algemeeue Vergadering van 1867 daar deze ecu besluit zou geufmen hebben tot een onmogelijk Kerk Nijmegen verklaart niet minder dan dat bet in onzen tijd niet mogelijk is een godsdienstig leesboek uittegcvcn zonder het doen van partijkeuze in zake van godsdienst Zeer velen zullen dit met ona aan Nijmegen nadrnkkcUjk betwisten voor het leesboek zooals dit by besluit van 1867 is aangenomen Men leze toch het voorstel van het Hoofdbestuur zooals t op de punten van Beschrijving van dat jaar voorkomt en in ons vorig nummer is medegedeeld paarin is alleen sprake van een Gorlsdienstig leesboek voor de school van het huis worJt in het geheel geen gewag gemaakt Het Hool lbcstunr verllaail iu de premissen zeer terecht dat het ook opl linrin weg ligt d goiladienst ge strekking van het biidericijs zooveel mogelijk te bevorderen en dat het weusclirlijk is dat de Maatschappij met de dnnd iooiie hoo liet onderwijs godsdienstig kan wezen zonlier goisdiautig ondericijt tczyn in kerkdijken zin llnarora wtnschte het gemachtigd te worden men kite wel o fer tijn oflicht een voor schoolgebruik Kcscliikl godsdienstig leesboek te laten vervaardigen lat in den vorm van tafereelen de natuur de ge=c iie leuis = en de zamenleviiij te beschouwen geve lilt eeii gods liensiig oogpunt OiibHiiistbaar is het dus dat de Algemeenê Ver iuleridg van 1807 bij hét nnnncmen van het voorrin een leesboek voor de school gewild en bedoeld heefi fn toet de geschiedenis van het Nut voor oogen l cteekdut dit niet anders dan een leeaboek voor de openhare school De Maatscliappij on met dit leesboek op nieuw krnc itig bewijzen dit wat men van iit fefionl zi i geu nio e div o er ie plaats is waar lilt kii l ge tilip Dpgeleid wordt tot betracliting an ibritcijkeeu mant chiippeiijke deugden Dat er nu een bi ek gegi veii is dat incii u ik voor bet huisgezin fscliikt verkn tt is in z ki ivii ui Kvnrtrfiling van Iwt manilniit en iii i t geheel liuiti li be elioiin uiii blijven bij de seh liinj in het werk De ivraiig geldt dus eenvoudig ll eft litt lloold bestuur zich van de vriJKilUg opgenomen taak Ds r eiach gekweten en een godsdienstig leesboek lerscljall waarvau in de openbare school zonder be waar gebruik gemaakt kan worden en waaruit het tevens O jk duiéelyk blyken kau dat de Nederlandscbe volks htiol die tulk een boek gebruikt godildienstlg in wezen en strekking is Hoe jamAer boe btjti euretisAaardig het zijn mag op die vraag kan niet dan ontl euuend Beantwoord worden Het leesboek welks waarde builen betrekking tot de openbare school beschouwd zeer grodt is zelfs naar het eenparig oordeel van voor en tegenstanders der moderne riofating is voor de openbare school en daarvoor was bet bestemd geheel onhruikhaar naardien het en daarvuorzal men wel geen bewijs meer behoeven te geven van bet begin tot het einde moderne godsdieiist bigrippen geeft en ontwikkelt en rijk is aan uitdrukkin en en voorstellingen die zooal niet het kind dan looh de ondeis vaa duizenden kinderen die de openbare school bezoeken hinderen moeten Het werk is dus eene mislukte proeve van het bewijs dat de Maatschappij geven zou hoe bet onderwys godsdienstig wezen kan zonder godsdienstonderwijs te zyn in kerkelijkei in Had men nn geen aiidero bewyzen vooi Int godsdienstige onzer openbare school de zaak zou venoren zijn Wij laten hier nu nog geheel buiten rekening dat het boek al ware het uit bet bedoelde oogpunt ooberispclyk toch een veel te hoogo vlucht voor de teerlingen der openbare school genomen l eeft ea nog altyd onbruikbaar wezen zou Maar is het zooals Nijmegen zegt dan indcrda id een onmogelijk werk om een godsdienstig leesboek voor de openbare school te schrijven zonder bet doen van partyltenze Dit is bet juitlt hetgeen wij ten sterkste betwisten en het bewijsldat wy daarvoor geven is de openbare school zelre Wat hare bestryders ook tegen haar jaar in jabr uit hebbeu aangevoerd daar waar zij in haar zuiver karakter gevonden en niet vervormd wordt totWne kerkelijke inrichting kan men zich dagelijks inet oor en oog overtuigen dat zij buiten dogmatisch nderwijs den leerlingen eene godsdienstige opleiding geeft Zy beweegt zich daarbij volstrekt niet op t gebied van godsdienstonderwijs in kerkdijken zin zy bepaalt zioh niet tot den kring van meeningen die heden goed doch morgen afgekeurd worden zij leert het kind ciriifelijk leven Zy doet dit door inrichting door nerk door voorbeeld door blik iu de natuur in de gesohiedenis en in bet maatschappelijk leven Een verzameling schetsen en tafereelen aan de nataur aan de geschiedenis aan de samenleving ontleend en zoo met het oog op het leven voor baar bewerkt is nu evenmin een onmogelijk werk als t der school onmogelijk is een goiKillenstige geest te bezitten zonder zich met de godsdienstbegrippen van andersdenkenden in te laten of die ta kwetsen Ging de redeneeriog van Nijmegen door d nn ware ook het vonnis over de openbare school niti esproki ii Zao het toch onmogelijk was om een godBiln nil g leesboek voor baar te schrijven dat allen kinib ren van welke gezindheid ook in voorlieeldi ii uit de na tuur de geschiedeuis en de samenleving ontleend aanschouwelijk maken kan hoe zij te leven en hoe ij oprechte liefde tot God den naaste in waren Cbristelijken zin moeten betoonen dan ware de openbare school wat hare godsdienstijio opleiding betreft ten eenenmale veroordeeld Gelukkig dat dit niet behoeft te geichieden zij bewijst steeds glansrijk dat bot onderwys godsdienstig kan wezen zonder godsdienstonderwijs te worden in kerkelijken zin Dat laatste wil zy niet en mag zij niet zooals wij in 1867 op Ide Algemeenê Vergadering van bet Nut gezegd hebben ia dit alleszins wijs aan auderen desbooegden overgelaten en voorbehouden Deze kunnen zich met de leerlingen ook op dognisti ch gebied bewegen zoo zij het nuttig en noodig oordeelen Het departement Nijmegen zij dus wel voorzichtig nret zijne gestelde motie Het ga voort met de poging om vrede te stichten doch het wnchte z oh wel naar ons bescheiden oordeel om de stelling te handhaven dat een godsdienstig leesboek voor de openbrire school zooals de Alg Verg van 1867 bedoelde op het voorstel van bet Hoofdbestuur en n den door hetzelve aangegeven geest eene onmogelijkheid zyi zou Eene zoodanige beslissing door de Vlgciueene Vergadering van dit jaar zon eene uiterst noodlottige betli ing zyn Zy zou naar ons oordeel behalve zeer gevaarvol voor de Haatscbappy eens uitspraak wezen die de openbare tohool zeer schaden zou want boe ouiraar ook zy zon menigeen een geb l verkeerd oordeel over baar doen opvatten en een ontzettend wapen in de hand worden van hare bestryd TS In de vyandelijke legerkampen zou terecht een groot gejuich opgaan dat de vrienden der openbare pi hool zelveii gitnineii dat zij geen godsdienstige opleiding even kan Wnt dan o k de beslissing rijn mag wij prote Ijrren ten sterkste voor de openb ir9 fcl 9oHiiNe4ê linJ tegen een beslissing in dcrgelijkrn zin Wy zijn bet ten volle met Nijioegen Mm dat het leesboek niet moet voortgezet wordéi iocl uitt omdat bet eene onmogelykheid is W j willen gaarn groote hulde doen aan de goede bedoelingen die het Hoofdbestuur geleid hebbcti bij bet diin van het voorstel IV het godsd eiistig leesboek in den BeBchrijvingsbrief vopr de Alg Ve g vaq 1867 maar wij Verlaten Nij B en alt het de ♦ HtWiilt ü J de Alg Verg van 1867 gedwaalil heétt toen zij het genoemde voorstel van het Jloofdbeatuiir overnup daar in onzen tyd het vervaardigeh van een godsdienst leesboek zouder het doen van partykenze in ge ohillen van godsdienst onmogeiyk it Wij tiin daarentegen van oordeel dat ite uilgare van het in 1867 aangenomen leesboek ze r goed terijdien is m6t de letter en den geeet im art i Alg Begl üva juist bij dat boek voor de openbare school alle parlijkeuze moest buitengesloten l lyveu Het VDorsiel van het hoofdbestbnr in 18 87 tdt het Godsdieiuti Iresbuek is een goed voorstel g iweest de Alg Verg beeft geen mandaat tot een onmogelijk werk gegeven waie dit zoo der openbare school zou evenzeer eene onmogelijke taak zijn opgelegd Ve fout li t hierin dat door het daarbij betrokken Hoofdbestuur geen goede uitvoering gegeven is aan het besluit der Alg Verg van 1867 Het staat dus voor al ds gevolgen te meer daar het uit eigene beweging op eigen voorstel op zich genomen beeft bet boek ook onder zijn oplicht te bleu vervairdigeu De Algemeenê Vergadering bctuige dus uaar leedwezen over de yze vau uitvoering van het opgedragen mandiiat zyn verlange geen voortzetting van bet werk do h vnor geen prijs verklare zij het boek zooals het voorgestel I en uai gcuamen is een onmogelijk Kerk Men eigete niet dat de opicifl school in Nedorland hour afkeurend wjrdeel over het boek alrei ds uitgesproken heeft Zij is zelHitanilig in haar iordeel en hae dankbaar voor hetgeen de Maatso iap y vuor haar gedaan heelt en nog doet neemt zy uiet aan wat met hare seliuoue beginselen iu stryu is Moordrecht 8 Augustus 1873 G B L tU EMAN Was het bctielit dnat een aanvitl van beroerte djn heer Mutley etroH eu had gelukkig onjuist ook het telegram melileuile dat bij welvarend is kan niet op nauwkeuri lirid aanspraak maken De Ti ih ontving van den beroemden ge iedsohrijver zelf bet bericht dat hij sedert een paar weken lydende was aan een hevige en pijnlyke nenralgische aandoening naar dat hij thans daarvan byip hersteld ia Wat betreft de oiitlernoinen I verbetering von de Psalmberijming heeft ds Syno lc der Nederl Herv Kerk bericht dut de voortzetting van dien arbeid door de ov r r ole meerdrrlieul der leden wenschelijk geacht uerd omdat door die verbeteringen voornamelijk door de venietering van de angwijzen de werkelijk sclioonc Psalmen meer bruikbaar kunnen gemaakt word n votT de openbare godsilienstoefeningen Daarum werd de bestaande Commissie dan ook naar aanleiding van haar door de synodale Commissie overgebracht schrijven tut een nieuwe bewerking van het geleverde aangemoedigd met uitnoodiging intusschen om zieh tut omsohreven doel geheel aan hetin 1870 ontvangen mandaat te bonden en zich derhalve enkel tol onmiskenbaar noodzakelijke verbcterinar gen der berijmiii te bepaleu Al vaststaande irerd daarbij aangenomen dat de gemeenten evenals ten aanzien van den vervolgbundel op de Evangelische Gezangen geschiedt eenmaal in het nl of niet invoerenvolkomen vrij zallen gelalen worden Aan de Commissie werd voorts in overweging gegeven oml voor zooveel nog noodig atn de synodale Commissie eene voorbracht te doen voor de benoeming van eeniiienwlid ter vervulling van de vacature door het smartelijk verlies van den rijkbegranfden llciiiiiuk Janssiinius ontstaan Kerk Ct In een rapport mondeling gedaan en sehriftelyk overgeleverd aan de Hoog Mog Heeren Sinten Generaal der Vereenigde Nederlanden door Johan l hij sen gewesene Kaad extraordinaris en voor Commandeur der Hetourvloot in December van Batavia vertrokken en in t laatst van Junij deses janrs 1669 in dese Landen gearriveert welk stuk voorkomt in bet rToonfeel des Oorlogs opgerecht in de Vereenigde Nederlanden van Lambert ran den Bosch Aeel 1 Uadz 65 en B9 lezen wy reeds kit volgende over Atcbin Met Atohin stonden de zaken somaarinmidnclmatigen doen en wierJ bit contract met oe Koningin aldii ir rakenden ili i Winlinndel in ra niet na behooren onderhouden waaruit dan ontstont dat men ile Penasi lie Itevier met een Jacht fn int Cbsloqpep beslooten hield doch evenwel zoo nMt of den AttcMnder wierd den in en uytgang van dies aander eeaijje hindernis vrijdelijk oe gela n 0ie van Dill sijv de Kro n Atcbia jongst ookafüvalleit lieblfsnde over sdlkt bjj den Qouvneur van Malaoca vel zoc it on e des Compagnies betcberiatng te meffn oan eiipmen werden dat Iran als mal Atcbin nog in vnxte eyude beosaeKjk ontsegt is Urn ne dt iit Ij vi I Optunt d werken tot verbinding van het eiland Ameland aan den vasten wal wordt medegedeeld dat de verbind ingsdam weer hersteld en aaneengesloten is en dat de bia te gedeelten van dien dim en de plaatsen waar de aan ibbiug het noodig maakte d dit jaar ter gezainenlyke Icugte van ongeveer 6000 meter zijn verhoogd Te gèlijker tijd is de dam gedeeltelijk door verbreeding en verewariiig veel verbeierd iDe vergelijking tan de in dezen corner langs het werk gedane peiluif en met die van vorige jaren gafghinstige nitKomsten ilaar het bleek dat de bodem van bet Wad ter wederiijtjeu lo den dam op onikersofaeideue plaatsen en vooral aan de zyde der Frie he kust reeds oaumerkelyk was In den nacht van Vrijd ep Zaterdag jl is bet hoofd ecper geyrcoede elaikerslKnde die haar bedryf sedert lani en met groote stoutheid op de PranscbBelgische urenien gitoefende zekere Jean Baptisle Dclannoy te Plines op een geringrn afstand van Donay door een gendarme doodgeschoten Delaanoy maakte tibi op dat oogenblik niet aan slnikerij schuldig bij bezoeht te Klines zijne bijzit die dezer dagen ia bet kmambed wia gekomen Maar zoowel in België all in FraUkrijlc reeds een gcruimen tijd geleden wegens door hea en tijiie bende bedreven geweldenarijen en manslagen ter dood veroordeeld tMOht d plicht der gendariDerie mede zich waar zy ilqchts Eóii van iem tttcster te maken Vermoedende dat hy te Klines een btzoek lo brepgen had zich een detacheuijpnt van zes gendarmes en n brigadier aldaar oodanlg in binderlaaf gepUmlit dat Oeiaunoy het ontkomen onmogelijk was gemaakt Hij legile ook nn weder dezelfde stoutmoedigheid behendigheid en tegenwoenii hsid Téi geest aan dan dag aaraan hy zijne redding in eene reeks van dreigende gevaren steeds te danken had gehad moor zyne vervolgers haddeu hunne maatregelen thans te goed genomen en bij het overklimmen van eene heining of n uur is hij door een der gendarmes mrt een geweerkogel doodelyk in dep rug getroflen SlccUls nige seconden na bet sohot bekomen te hebban blies by den laatstcn adem uit Udaujoy was 36 jaren oud Hij boezemde aan de grensbewoners te gel k zooveel schrik en bewoaderiiig iu dat zy hen menigmaal de hand hadden geleend om zich aaa de ver gii gen der Justitie te onttrekken of wél lam tegen hare agenten hielpen verdedigen Delannoy beeft ditmaal geene gelegenheid gehad rich van zijne vuurwapenen te bedienen Man heeft veraobeidene geladen revolvers bg hem gevanden alsmede eene som van 50p fr in goud en bankbiljetten Laatste Berichten Madrid lO Aug Da kokmne onder bevel van Salcedo is geslagen Te Cbinchilbi is de koldone der opstandelingen aangevoerd door Galvez en Contrerns uit elkander gedreven Zij verloren dairbq at Lanna artillerie en 40U man gevangenen Galvez en Contreras ontsnapten De carlisten zyn Mondragon binnengerukt In eene byecnkomst van leden der linkerzyde werd beden besloten niet in debatten te treden over de oousiilutia als het gouvernement geen algemeenê am nestie verleent ann de republikeinen die aan de kantonnale beweging hebben deelgenomen Men Verzekert dat het gouvernement het oogenblik onganstig a ht om amnestie te verleenen Te Alicjiite zijn cenigé officieren van de marine teruggekomen om zit te nemen vab de fregatten de l ruisen weigerden echter ofschoon zg aan de autoriteit het aanbod hadden gedaan om de lehepeu neder nf te staan t Schijnt dat de Pruisen nieuwe instructicn uit Berlijn hebben ontvangen Perpignan II Aug Carlistisc ie benden die zich verreiiigd hadden in de Baskische valleien OU man sterk zijn bij Tarrsgone geslagen Parijs 11 Aug De hertog Desenzes Zal waaraobynlijk lienoamd worden tol gezant te Londen en de giaaf d fiataourt tot gezant te Weenen De generaal Leltü zal waarschynlyk gezant te St petersburg blyven De AsmiMée Nationale een legitimistiacb Mad doét uitko i eii dat alle f uetiea der merrderheid het eens zji uiuiient den gromlslag waarop de touuaderiiig tusschen de beide lakken der Bourbons tot stand is uetuinen De l7 ioi deelt eene nota mede uit Weenen waar in de byzonderbeden bevestigd worden die aangaaida de b eeukomst te Frobsdorf reeds tijn medegedeeld De n ta verder de verklaring mededeelende die door den graaf van Parijs nit zijn naam en uit diea zijne familie beeft afgelegd voegt er bij dat d e bijeenkomst aan die verklaring haar eigenlijk staat kundig karakter ontleent IN a EZ O MJ EN Good bye bat come again vMan capedióott ague beereo wanneer jelui allemaal tegelijk apreekt is t niet mogelijk elkaar te verstaan Loop naat den droanel geen raisonnenra meerj felyke regten voor allen Zak in je hoed met je regten ik wil een toast slaan Bravo als kraantje ktaantje lek lek het refrein is zijn wy alle gereed rouge bord myne heeren en nn S ieak plain Ob mother the Seaman ach God houdt dan toch je rafels voor een oogenblik mijne heeren je hebt zeker de bespiegeling gelezen in ons lief oourantje over onze jolige kermis je brandt alle van verontwaardiging niet waar nog tintelen onze oogen bi het berdenken van ons onschuldig genoten pleizier Ik drink dit glas op de voortdnroide bloei van dat oude volksvermaak dat zich in het grijze verleden verliest en elk jaar als een ontlaikende roos op nieuw frisch te voorschijn treedt dal een ieder van ons en medefccstviereude by bet klimmen van zijn jaren het hart jong genoeg raag bleven kloppen om bij bet keirmis vieren jolig te neuriën W gaaa flog nriet naar huis i In lang niet etc dat geen valscbe Mlautvöpie hifrd op moge denken die leelyke kermis en stil ik ga liever naar Boden Baden naar Parijs of Want dat bemerkt Ben oo niet Naeo dat een ieder gevoelig moge Wijven voor dia eigenaardigs uitwerking die de eerste kermisplank als ta die ook oud en Tol spykergaten te weeg brengt bij de leveniaakende Jeugd wier oogen van onverholen pret vonkelan en te buis komen met van geluk stralende gezichten an den geraasmakenden uitroep Mama I Papa 1 Blanui bonwt al op Daasie is bijna klaar Basch komt stellig Draaimolene prachtig en met Marden en Jadels komt in de Boelekade bg van der Vlisl en zal doen laohcn Dat zal je zien en ondervinden Dat wiij nog menigmaal die lieve blonde en andere aardige kopjes netjes gekapt en anlBg gekleed langs de verlichte kramen mogen zien drentelen met vriendeiyke gezichtjes en menigeen zal volmondig met franleio loo ol zoo by Lyon instemmen Aeb da 8 nrest toch erschreoklieh sein als alle jang raaen ateKwn £ n is er daa ook op de kermis iets dat niet zoo hoe zal ik bet noemen minder aan ienaam is Welnu jpiaa wij daar piet leen er bloeien geen rozen zonder doornen plukken wy de rozen die zoo met ons de kerm s opluisterden en roepen wij die ouder een geurig glas wijn toe Good byel but oome again Irxih Biirgerlijke Stand GtBOSElCiS Asg Coradis auden A Borst en B Wmdenberg Coroclis oaden C J C PHace en C 3 S do Jopg Jacobos FredericQs ouders VI K vaa Zotphsa aa J liermaa de Groot 9 Corot lis ouders J Bleagraaffe C van Harten 10 Fictarnella Coroelia oadcra F de Mol en C Broer OvssLEDUl O Aug G van der Kley S j C Binneodyk 3 m M C H LeeSang Sm 11 A W Hoebeek 7 j S m = T = APVERTEWTIEN Voorspoedig berallei van een ZooQ C J D PRINCB BB Jong Gouda 8 Augiistaa 1873 y H Bevallen van een dooden Zoon J C KOOIJMAN geb Weübmak Gouda 9 Aug 1873 Ondeigeteekenden betuigen hunnen hartel ken dank voor de vele blgken van belangstelling by gelegenheid hunner 12 a JAllIG £ EOHTVBREBNIGINGi j üii M jl j H F GC en Echtgpnoote