Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1873

EONINKLUK NBDERLANDSCH en BELGISCH TANSHMMOETAELISSEMT Speciaal lio deme tandheelkund ige Invcnlien Da ciyksclie Behand eling van alle Tan dheelkundige Operatlên Onmiddelyke Verlossing van de hevigste Kies of Tandpijn zonder uittrekking derzelve en staeds met goed gevolg en zonder pyn ib 1 Plaatsing van Eunsttanden en Gebitten door Atmospherie Presture Zuigtanden zonder bet uitaemea der aanwezige wortels zonder pyn ƒ 2 per tand Verbetering Van oude en onbruikbare Gebitten tot doelmatige Naar alle bekende Jbfethodes in dat genre enz Opvullen plombeeren van aangedane Eiecen of Tanden tot behoud derzelve tot in da hoogste ouderdom naar de nieuwste Methode f 1 Prachtige vinding om Losse Tanden direct vast te zetten Deze Methode geschiedt pijnloos De Zwartste en met Ealk begroeide Tanden binnen eenige Seconden hai jeugdige witheid terug te geven zonder het glazuur te benadeelen Scheefstaande evL misvormde Tandan worden door MECHANISCHE TOESTELLEN in de zuiverste rigting geplaatst Aanneming van ABONNEMENTEN tot regeling der Eindertandjes gedurende de verwisseling zoowel voor FAMILIËN als INSTITUTEN tot onderhond van mond en tanden Alles met Gi uarantie VrUdag 15 Augusdis 1873 N 1400 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieiiJad voor Gouda eo OmsMen Ob insending van advertentiën kan gescbleden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave ATELIER OPERATIE EN WACHTSALON W0f DAGELUES geopend van 8 tot 1 uur voorm s nam van 4 tot 8 tm Mr J M SON Eoninklijke Hof Tandmeester eo Eonsttand Vervaardiger v z H dto Eonlng Elisabethstraat 2e huis van het Vreeburg Utrecht f Slijm Uetlen overleeü mjjne geliefde EchtgeBoote MABIA HOÜTAM in den onderdom Tan 60 jaren J M VAN DER WANT Pz Ooitda 12 Angnstns 1873 I FRASgOIS SNEU Oommissionair in Sffecten en Kassier neemt Geld in bewaring k Deposito van 100 tot ƒ 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 145 Paarden Rundvee Varkens Schapen Pluimgedierte JlWff 11 i uinboutD foortbrfitjscIen Boomgewas Bloemen Vrucliten Zm El EN ¥ EEITÜIGEH te QOVDA in d eteit ONS GENOEGEN van den 4 tot en met den 7 SEPTEMBER 1873 UITGELOOFDE PRIJZEN ter waarde van ƒ 2700 GBTUIGSCHRIPTEN ter inzending van Voorwerpen zgn op franco aanvraag rerkr gbaar bg den Secretaria der Afdeeling den Heer P H BtiL os Beack te Ileeuwijk en moeten inj vnld franco worden taraggezonden vóór den 20 Angustag 1873 van LANDBOUWVOORWERPEN anz bestaande uit 6600 Loten ƒ 1 het Lot verkrygbaar gesteld by het Bestnur der Afdeeling en by de Commissiën Voor f 10 ontvangt men ELF Loten HARDDRAVERIJ te GOUDA op den 6 SEPTEMBER 1873 op de MARKT te GOUDA alles nader by Billetien bekend te maken Natnen het Bestuur der Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN der HOLLANDSCHI MAATSCHAPPIJ VAS LA DBOrW F H BÜL ÜS BRACK P m WILDE SecretarisPenningmeester Ie Voorzitter Loten k f 1 in de Verloting van mmi SOM ETO VAU DE MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a s zijn te bekomen by A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvan gt men 11 LOTEN Een Oiaoiantslïjpersleerltng kan plaatsing vinden adres N 797 bij den Kan toor Boekverkooper F VAN ROSSEM N Z Voorburgwal by de Stilsteeg F 151 te Amsterdam Smidsknecht Een bekwaam SMIDSKNECHT Bank an Plaatwerker kan vast werk bekomen by JAN BREVÉE Hols en Kachelsmid Rapenburg 115 Leiden Dr ClianloiDelaDUS Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelf niet goed e i volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gcvaarlyk ja het juinste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pynlyk en ongerieflyk want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der meusehen Wat is nu de gewone toevlugt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadclyk besluit men een bril aan te schaffen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het brillengebrutk niet versterken met weet tocfa zeer goed dat brillen alleen dienstig zyn om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen heratellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekenke en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANUS Alle lyders aan Verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zullen zy zich bij een oplettend gebruik 7olgens voorschrift voor vele gebreken vooinameljjk verzwakking vrywareu Het is verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing a 60 Ct per Flateon bij ï A G VAN Dm H Gouda J J BEUÜKMAKER heiden J H KELLER k Zoon Westewagestr Rotterdam Mej L A StHODTENS ScHi üter Oostniolenstraat J J GROEÏ THUIZEN C t Eu meer bekende Depots in ons rijk en Maagpillen Deze PILLEN die siodi vele jaren ue liet beate geVQlg tegea de sUjm en ali maagverSterkend gebruikt worden door hare werking Spijsvertering zeer bevorderen byconder goed tegeo de gal en zeer zaobt lazerend i n zijn tegen 32 cent bet dooije met berigt ran het gebruik verkrygbsar by de oarplgeode Heeren te Amsterdam M Cl ban ie C Droog Heiligewcg D 321 Bleiiwyk 8 r d Kraalt Bommel Zalt J t d Vegte Boakoop J H Bosbergen Delft E Wilschut OeirtbarcD J Kooh Derenter Gebroed Timsn Dordrecht H J Giltay Dirksland D de Vrie Gouda h Schenk op de Hoogsiraat i a Uage Visser in de Spuistraat Hnnstrecht K Oosterling Hardervgk A Greidaiiut Legden J T Terburgh Haarlemoleniraat Lekkerkerk A den Oudsten Linaohoten B Kruithof Moordrecht ft H Post Rotterdam t Santen Kolff korte Hoofdtteeg Schiedam Wed A H Bombouti Schoonhoven A Wolff Stolwjjk A Zijderlaan 1 iel A J Faatsen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Don kerstraat n 372 Vlaardingen i M LagarwerlT Zevenhuizen A Prins Dl SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het iJCbte recept gn door mij te Qouda alleen en uitêluitend verkrijgbdar gesteld bg den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL I Om elk doosje der ecMe en sints onheugelgke jarei gebruikte Slijm en Maagpillén is een bilje voorzien met de handeeekeiiing van J J SCHBEUDËR apotheker welke handteekening zieh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzi geld is Men gelieve daar wel attent op te i jn en zioji te waehten voor bet gebruik van een namiiaksel dat men tracht in omloop te brengen E B R A T ü M ODs vorig Kr stond abuaitvelgk onder de Bdverteqtiaa iTallen wn C J O Prince de Zong dit moet ïyn C Prince de Jong Goaila Dr ik vao A Bi iakmas In dnt J D De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden ia 1 75 franco per post f 2 BUITENLAJSTD Bulteiiliindsi b Overziclil Bij het volslagen gebrek ann onder nieuws houdt de geheele Ëuropeesclie pers de vreemde zoowel als de Frauschc zicli nog mcir bezig met de comedie die te Frohsdurf wordt opgevoerd dau zij ongetwijfeld reeds dueii zou ook wunneer de graaf van Parga niet de beleefdlicid gehad had om zgue volte aoe te maken juist iii den tgd gedurende welken ten gevolge van bet reos i er parlementen de gewone zoaersche k ilmte in de politiek heetscht Men moet dan ook erkennen dat de zaak van groot belang is tl kan men nog met geoiie mogelgkfaeld bepalen welke gevolgen ig voor Frankryk in de eerste plaats maar ouk vuor gi lieel Europa zal hebben Het eerste orgaan der Engelsche openbare mecniug Ihe Tunei preekt in dil opzicht ougetwgfeld bet gevoelen van bet liberale Europa uit wanneer het zegt dat de fusiouisttfu zicti met een ijdele illusie vleien wanneer zij gelooven dat hit mogetijk is om in Fraukr k de monarchie van bet droit divin het onbeperkte koningschap van vóör 17 9 nlllinns voor ecnigen lijd te herstellen l c kuiisrn vuor de monarchie zijn er sedert de bijei ukomst te Froludorl zeker niet op verbeteril meent bet orgaan der cilj want men moge wanhopen aan de duurzaamheid der republiek wanrieer eenmaal de vraag gesteld wordt republiek of legitimiteit dan kan de keuze van Frankrijk niet txyfelachtig zijn en de uitslng vaa den Etrgd kan niet meer onzeker wezen Inderdaad bestaat er alle reden te verwachten dat betgeen tusschen de beide takken van het Franscbe koningshuis is voorgevallen nut bet mouurcbaal beginsel nuur de republiek ten goedi znl komen Volmaakt logisch gaf volgens den Pargsclieii correspondent van tke Duly Ke een beproeld st ialamau en oud vriend van Laais Philippe indertgd ren steunpilaar van de dynastie der Orieaiiscn op de vraag at bg van de Frobsdorfsche bijeenkomst dacht het volgende te kennen Dat kan ik u in weinige woorden nlededeelen De aaf van Cbamhord is hoogst begeeiig om te regeeren de graal van Parga niet minder Aluar de eerste wit stechts met zgne beginselen rcgeercn tcrwgt de laatste bereid is dit op elke voortVaarde te doen Door aan de voeten van den graaf van Chamburd geheet afetand te doen tan zgne aansf raken zoogls de graaf van Pargs deed en onder vtelke voorivaaide zijn neef hem waarscbgnigk sleclils wilde ontvangen door deze abdiditie heeft de graaf van Par jszich lelven onteerd Hg heeft de traditieu iljner famiilie vertoocheud en plechtig irkend dat zijn grootvader een overweldiger was Dit alles zal tut niets leiden Wanneer November komt zal de fuaie bigkeu juist too ver getorderd te wezen als in Juli De witte vlag van den graaf van Cbambord waaronder tal van onmogelijkheden worden biiineiigebaald zal bigkeu een onoverkomelgke hinderpaal te wezen Waarl k het eenige gevolg van den dwazen stap der Orleajiseu scfagnt dit te zullen zgn dat de giaaf van Parijs ticb in Frankrijk even onmogelgk gei aakt heeft ais de gruaf van Cbambord steeils uas Als pretendehlen op den troon mogen iieOrlean Fn vordivenen zg i hunne party of liever de eerlijke vuyrslnuders der oonstitutiuiieele monarchie blgven bestiuiii en cerd r zullen dezen bon stem aaa de republiek geven dan aan het abaolutisae bij de gratie Gods De tocht van de Spaaoaolie insurgenfen vit Cartjiagena wordt beveatigd Contreras die d rhalve de Friëdricfa Kari heeft verlaten wilde met de hoofdmacht oprukken naar Madlid om de regeering omver te werpen de regceriil van dit plan verwittigd toad troepen nit die te Cbincilla Contreras eo de zijnen ontmoetten Waanthgnlijk is bet gedeelte uisurgenteo dat ontkomea is den weg opgegaan naar Carthagena waar bno positie na deze nederlaag onhoudbaar woMlt De correspondent van de Tempt deelt nadere bgzouderheden mede oiptrent de Atmansa en Vitoria Ben herinnert zich daf deze fregatten na het bombardement van Almeria door de Fnednch Karl en de Swiltsore werden geleid naar Carthagena om verder bet bofflbardeeren vanopen plaataen waar Duitsche of EngelscSë tnizen wwiMl gevesiigd te voorkomen Ten gevolge van nadere inatrocties echter rgn de beide Spoansche fregatten in beslag genomen ten einde ze over te leveren aan de Spaanschc regeering dit laatste heeft echter tot heden geen plaati gehad In de Cortes it de beraadslaging over de nieuwe grLndwet begonnen Het fedtralistiiehe st tset is be streden door Lüon afgevaardigde der rcchterzgde die meende dat Spanje daardoor werd teruggevoerd tot de middeleeuwen en de burgeroorlog werd in de band gen erkt DUITSCHLAND Sedert de jongste werkatakingen door tiramerOansen metaelaarsgezelien te Berlgn heeft een groote omkeer 10 den stand van zaken te bunnen aanzien plaats gehad zoo meldt de Berlijnache berichtgever der BirunUaUe Vóór ongeveer een jaar betaalden de genoemde bazen aan hunne gezellen die bekwaam werden gerekend voor bet werk allen een gelgk loon Thans ia daarin eene groote wijziging voorgetallen Bij de 20G bozen in beide vakken arbeidende met 6664 gezellen worden thans slechts 33 patroons met 53 i gc llen aaugetrolfen die aanbel oude stelsel zgn olyven ratthoudeu en aan dai zoogenaamd bekwame gezellen een gelijk loon betjalen Daarentegen worden 173 potroons gevonden di met 6121 gezellen arbeidende den nieuwen weg zgn opgegaan Zij beoordeeleii de geschiktheid der geitellen en hebben hen lu zei en klassen ingedeeld waarnaar bet loon wordt geregeld De wgzigmg heeft floedo vruchten gedragen Er wordt thans meer en beter gearbeid dan vroeger overal waar dit nieuwe laielsel 18 ingevoerd Ten gevolge van versohilli nde oorzaken is de aanbouw van nieuwe ouiiigeu in den jongst verlojpen tgd zoozeer verminderd dat het ueik bg velen tijdelgk gestaakt raoesl worden Met bit oog op de gevolgen welke daaruit vour de metielaarsgfztllen kunnen voortspruiten heeft de bekende heer til oltkan een algemeen vergadering van inctselaars e ölleii bgeengeroepen In die vergadering welke door een groot adiital gezcilen werd bggewoond heefti de genoemde hm l rottk iU gepoogd te bewgien d it de eigenlgke uuumk van icii lerinindi dtn aanbiuiv Uitsluitend moei i orden gi ocht in een 8amei 8 nn niiig der patroons Dit gedeelte van zgu rede maakte editer nat den geweusclittll iialiuk Inlussclieii li eft AD VB RTBNTIÉ Noorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfeonderJyke Nommers VUF CENTEN de vergadering na langdnrige beraadslagingen twee besluiten genomen 1 er zal voor niet minder loon dan 1 Th 22 Silbergr 3 12 ongeveer naar onze munt per dag worden gearbeid en 2 men zal geen wijziging dulden van den eenmaal vaatgestelden termijn van 10 werkuren per dag De beide bealuiten hebben geen betrekking op het winterseizoen zoodra dat nadert zal een nieuwe overeenkomst kunnen worden gemaakt Wyders heeft de vergadering nog een besluit genomen hetwelk getuigt dat de jongste gebeorteuiosen niet uit bet geheugen zgn gegaan Er is bepaald dat voortaan werkstakingen zoo slechts immer mogelgk bebooren te warden vermeden ITALIË Sedert de ichoane atad oen de AnM lMA kèttstondige waardigheid als Jioofdstad van bet koniokryk verloren heeft is men dea te gveriger in de weer om haar in een kunst en wetenschappaiijk opziolit tot een middelpunt van Ilalie te naken Hare rijke verzamelingen n de konatzin barer inwoners verzekeren haar ook nevens Bome in de kunst eene eerste plaats terwgl de reeds bestaande instellingen de particuliere zoowel ala de voortreifelijk ingerichte openbare bibliotheken en archieven een zeer goeden grondslag vormen om de stad ook in welensclujpalylc opzicht tot een hoogen Irap op te voeren In dit opzicht is dezer dagen een groote schrede voorwaarts gedaan Er is een commissie gevormd welke mannen als Alfieri Capponi Gateotti Lnchini Pernui en Bidoifi onder bare leden telt en ten doel beeft de stichting op groote schaal van eene inrichting tot bevordering der sociale wetenschappen Te reoht aldus zegt de commissie in haar programma wordti in Italië geklaagd over het gebrek aan eene groadig opleiding in de sociale en politieke welensokappen en toch is zulk eeoe opleiding noodzakelijk opdat onze staatkundige vrgbeden zich in volle kracht kunnen ontwikkelen Het jonge geslacht moet voor alle ambten in bet burgerlgke leven worden voorbereid opdat wg mannen verkrggen die de volle kennis ea ook het bewustzijn bezitten van hunne rechten ea plichten en den vasten wit hebben om ie oit ta oefenen Aan de Carrière van Milaan wordt uit Bome geschreven dat de regeering het ernstige voornemen beeft opgevat om door het uitgeven van staatspapierengeld zich los te maken van den band welke haar aan de Nationale Bank bindt Dit denkbeeld dat den grondslag zon vormen van het nieuwe financieele plan des heeren Miiighettie is eigenlijk afkomstig van de linkerzijde moar door den minister prcsideat nader ttitgewerkt doordien hg aan de particuliere banken zou veroorlooven om zich van het ttaatspapierengeld als van het hare te bedienen door er baar stempel op te zetten Op deze wgze zou de regeering den omloop van al het papierengeld in het land regelen het beginsel van de bankvrijheid zbu gehandhaafd worden doch het misbruik worden geweerd Het Journal de Ame deelt aangnnde de beslechting van het vraagstuk der Komeiosche spoorwegen het volgende mede Pe onderhandelingen worden met grooten yver voortgezet De regeering heeft eene comaiissie benoemd welke met de gevolmachtigden der Ma itschappy lil overleg is getreden over eea