Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1873

Zondag 17 Augustus N 140L EONINEIilJE NEDERLANDSen en BELGISCH TAMEMüNIlIOETAELISSEraT Speciaal moderne tandheelkundige inventien Dagclljifsclie Behand eling van alle Tan dïieelkundlge Operation Onmiddelijke Verlossing van de hevigste Kies Of Tandpijn zonder nittrekking derzelve en steeds met goed gevolg en zonder pgn i ƒ 1 Plaatsii van KlUlSttanden en Gebitten door Atmoaphtric Pressure Zuigtanden zooder het uitnemen der aanwezige wortels zonder p n ƒ 2 per tand Verbetering van oude en onbruikbare Gebitten tot doelmatige Naar alle bekende Methodes in dat genre enz Opmtlen plombeeren van aangedane Kiezen of Tanden tot behoud derzelve tot in de hoogste ouderdom naar de nieuwste Methodes 1 Prachtige vinding om Losse Tanden direct vast te zetten Deze Methode geschiedt pijnloos De Zwartste en met Kalk begroeide Tanden binnen eenigc Seconden hare jeugdige witheid terug te geven zonder het glazuur te benadeelen Scheefetannde en mimormde Tanden worden door MECHANISCHE TOESTELLEN in de zuiverste rigting geplaatst Aanneming van ABONNEMENTEN tot regeling der Kindertandjes gedurende de verwisseling zoowel voor FAMILIËN als INSTITUTEN tot onderhoud van mond en tanden Alles met Gruarantie ATELIER OPERATIE EN WACHTSALON n T DAGELIJKS geopend van 8 tot 1 uur voorm s nam van 4 tot 8 ure J Mr J M SON Koninklijke Hof Tandmeester en Kunattand Vervaardiger Z M Men Koning aW EilsaJ cthstraat 2e huis van het Vreeburg Utrecht 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieklad voor Gouda en Onistrelien De inzending van atlvertentiön kan geschieden tot ééo uur dea namiddags van den dag der uitgave Ovnunui n A g F do Wegw Sm 18 C SheiRchl T8 j K T ji der Hel huisir tan E Sanders 78 H nm ia Spelt 68 j M Hoolam buisvr van 1 M van der Want 59 H J Wiezer 8 j 5 m GaotiwD JS Ang W H Knapen en J II Slaghuis J lan der Birgh cd A van Bovene C van Vliet en G Oosterling ADVERTmJTIËN Getroawd EGBKRT HAVERKAMP BEOEMANN EN PAULINE WAOHTEBGouda U Ang 1873 De Heer en Mevrouw HAVERKAMP BEGEMANN Wachter betuigen ook namens honne wederzijdsche betrekkingen hunnen opregten dank voor de vele bewijzen van deelneming bg hun huwelijk ondervonden ♦ Mevrouw de Weduwe D v vn HINLOO K PEN LABBERTON WoLTBEs bedankt mede namens hare Kinderen en Behawdkinderen voor de vele bewezen van deelneming bij het over Igd van haren Echtgenoot ontvangen 6 mda 14 Augustus 1873 De gewoBejaarljjksche OPENBAJIE PRIJS ÜITDEELING van de Leerlingen der LA TIJNSCHE SCHOOL ïal gehouden worden op WOENSDAG 20 AUGUSTUS in het Lokaal der Burgeravondschool des middags te 12 uur Bg deze gelegenheid zullen de leerlingen J A NIJENHUIS en F Ch BOUGUBNON eene Terhandeling in de Latynsohe Taal voordragen Gouda D TERPSTRA Augustus 1873 Reetor B FRANPS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier ncemi Geld in bewaring èi Deposito laa 100 tot 1000 thans h P rente 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 145 steenkolen B j JAN PRINCE en C in lossing een Schip beste RUHR GROVE KAGCHËLKOLEN waaruit groote en kleine partflen kunnen worden afgeleverd en bjj wien ook Puike GROVE MACHINE benevens BNGELSCHE HAARD en KAGCHELKOLEN tot bUiyke pfflïen te verkrijgen zjjn GcMda 14 Augustus 1873 Kantoor Turfmarkt U N 101 te GOUDA Op MAANDAG den 18 AUGUSTUS 1873 des voormiddags ten elf ure in het Koffljhuis HET Schaakbobd aan den Kleiweg aldaar van ACHT in 1873 gebouwde HUIZEN en EK VEN taande en liggende nevens elkander aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te Gmula Wflk P Nr 7 o 6 e rf e ƒ en g Op DING8DAG den 19 AUGUSTUS 1873 des voormiddags ten negen ure aan het Veer tal n de Hooikade te Gouda van de AFBRAAK eener DUBBELE HOUTEN OPHAALBHÜG aan de Mallegatsluis Ramen Kozijnen Deuren Planken enz En opVBUDAG don 23 AUGUSTUS 1873 d ooriuiddags ten tien ure itt de Crabetbstiiiat te Gouda van TWEE HEISTELLINGEN met toebehooren Juffers Kolders Binten Planken enz Nadere inlichtingen ijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FÜRTÜUN DBOOGLEEVER te Gouda Loten k f 1 in de Verloting van PM V MEN ETO VAU BB MAATSCHAPt IJ van LANDBOUW afd Gouda eb Onatveken op 8 SEPTEMBER a s zpn te bekomen bg A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men II LOTEN Eene JUFVROUW eenigeli tgd tot hare be schilcking hebbende beveelt zich beleefdelgk aan voor STOFFEN MAZEN eu LINNENNAAUEN Adres Gboenkabkt N 24 Mcjufvronw C DROOGLBEVBR FORTUIJN Westhaven B 153 vraagt met November of eerder EENE DIENSTBODE P 6 Mevr THIM vraagt met November of terstond BENE DIENSTBODE MM2IJN TAN THEEËN UU P Exquise Soorten S Zeer geurig en waterhondend van af 70 Cents tot 4 00 per 5 Ons te verkregen in verzegelde Pakjes van 1 2Vj eu 5 ONS Voorzien van Stempel Prjjs en Nummer bij 1 en O P F HERMAN Fz Op do Gouwe wijk C N 157 Ten spoedigste gevraagd TWEE BEKWAME BANKWBRKBRS Adres in persoon bg L B VAH ES Veestal Gouda Badhoeve in Uaarlemnierffleer Te koop Ramlammercn Lincolnshire Ras 35 Gevraagd eciie Renkcnnield P G Heden verschant de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING SUN Geneeskundig Volkshandboek OVE DE GENEZING DEC ZENUWVÏBSlAmNQ VAN HET UCCHAAH als een gevolg ran geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj ia dageljjks ten zjjnen huize te consulteeren Wie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in deHolhmdsche of Pransche taal behandeld en de Qeneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSBRVATION PERSONBLLE onder zjjn onmiddellflk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem veriirggbaar gestpld bn den Bodkhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nedetlandsche Uitgave voor 70 Cts en Jranco per post 85 Ct de Pransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cts Door het toezenden van f postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van dsn Schrijver ontvangen GoaiiK i i ru A liruüioiui De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De pr 8 per drie maanden is 1 75 franco per post f2 BUITENLAND Bnllenlandscli Overzicht De pennnnente commiMie heeft den 13de bare tweede zitting gehouden De heer Buffet voerde het Toorzitlenehip I hij en de beer Voisia vertegenwoordigden het bureaa der lumer Al de leden der eomBinie waren aanwezig met nitsondering lleen der faeerrn Benu en Callet In den aanvang der zitting ontttoud er naar aanleiding d r mogelijkheid eener bijeenroepiug van de nationale vergadering eenige benadalaging over de vraag of het bureau der kamer in zijn geheel tegenwoordig moet wezen om zoodanige bgeenroeping racbtageldig te oiaken Zoo ja dan b d iagt de tereiichte abaolute meerderheid twiatiff j m neen dan BJechts dertien Immcra de permaneote oommiaiie telt ia leden en het bweau U Het II ons niet reobt duidelijk hoe dcie qoaeitie kon oiitetoau De nationale vergadering is verdaagd mitsdien is kaar bureai dat ook Hoe kan dal dan drelne en aan de werkzaamheden der permanente commissie Hoe dit ty zeker is dat men Wornidiig over het begiesel der quaeetie breedvoerig geredekareld heeft zonder het nocnthans dienaangaande eens tekunnenwordenKen beslissing werd niet rcuomen maar voor later voorbehouden In Puittche militaire kringen verneemt men dat binnen zeer korten tijd een aanzienlijk gedreite der Noordduilsehe troepeu met het Mauseriieweer zal worden gewapend De legerkorpsen welke het eerst daartoe aan de beurt liggen zyn de volgende de gebeele garde bet 3de 3de 8ste 10de eu 11de legerkorps Hiermede gaat tevens een andere maatregel gepaard De rijkaregeering beeft namelijk bevolen dat de buitgemaakte cfaassepotgeweren voor zooverre zjj voor wyziging naar bet nieuwe stelsel geschikt zijn gekeurd in dier vopge behooren te worden veranderd dat tjj met bet Mausergewecr op hetzelfde kaliber worden gebracht Dit beeft plaats gehad en wel op zoodanige scbnal dat by het I luitsche leger thans reeds eenheid in dit opzicht beaiaat Het mag inderdaad van het hoogste gewicht worden beschouwd dat dit punt is bereikt De vervaardiging van het Mauaergeweer De Duitsche troepen hebben thnns dep Frnnsohen bodem geheel ontruimd met uitstondering vau Verdun eo de VBO daar naar de Duitsche grenzen geleidende etappen wegen zegt de National teitmg De provinoisie dagbladen zoo gaat het blad voort bevatten alle meer of minder uitvoerige mededeclingen betreffende het feestelyk onthaal dut aan de terug keerende manschappen allerwege is te beurt gevallen Wij mogen dat alles besejionwen als het bewys dat de gansohe natie met dankbaarheid de groote daden door hei Duitsche legertot stand gebracht blyft herdenken Ook Je senaat in België lieeft ua eene tjiet zeer lange beraadslaging met groote meerderheid de nieuwe militaire wetten aangenomen De miiiisterleele zege praal bevochten met hulp van de getrouwe olorica len die nolens volena tot handhaving van het kabinet bun stem aan het ontwerp gaven is dus volkomen Na eene derge jke zege kan dan ook gemakkelijk vacantia genomen worden waarschijnlyk zullen de kamers vóór de opening iu Nov slechts alleen dan weder byeengeroepa worden wanneer de sluitingsrede wordt uitgespronn Het parlementaire jaar was in het seizoen 1871 7 S uitgebreider dan anders en de langdurige debatten naar aanleiding der begtooting gevoerd waren oorzaak dat de uitgaven en inkomsten van vele tabellen van dienst voor het jaar 1873 eerst erden vastgesteld toen reeds vele maanden in bet J ns jaar verstreken waren Meermalen hebben de Hideo op deze anomalie die in België gewoonte sch nt te worden de aandacht gevestigd en bet is te hopen dat de hteren afgevaardigden in de nieuwe zitting wat spoediger zullen arbeiden Zij makert het zich dan ook veel te gemnkkclyk De zittinm duren vod eiica half drie ureu ift £ m namiddag Uamm vQf aren en op Zaterdag en Maandag wordt gewoonlijk racantiegehoudeo De Lnxembnrgsche kamer heeft in hai zitting van 13 dezer de algemcene beraadslagingen over dr nieuwe spoorwegwet ten einde gebracht Verscheiden leden hebben ernstige grieven tegen bet ontwerp ingebracht en o a gelegd dat in het ontwerp de noodige waarborgen om den staat tegen nadeelen te behoeden worden gemist De meerderheid der kamer daarentegen vereenigde zwh met de regeering en art 1 der voordrocht vermeldende de nieuwe spoorwegen welke zullen worden aaunelegd werd goedgekeurd Na de aanneming run het beginsel der voordracht werd de zitting gesloten De overige artikelen in de eerstvolgende zitting te behandelen zullen tot weinig debat aanleiding geven naar men onderstelt BINNENLAND GOCDA 16 AUOUSTIJ Nnnr wij vernemen zal door de WeerbaarheidsVerceiiiging Bnrgerpli t en de Schuttery Soherpachutters verecnigiiig Willem Prins van Oranje alhier op V ueusdag den il Aagustus e k weder een gecumbineerde scbatwedstryd worden gehouden op het terrein aan den Kot erdamschen dp De regelings commiisie bestaat uit de bh A Nortier president J van Berkel J M Noothoven vanGoor W kromh ut Jr C C H Prince eu A vanHeedt üurtlaiid Seore tarl Dinsdag a s hel 3b Concert der Officieren Mu zickSucictcit onder directie van den heer Joh W Weiisii k Pragiamma a s volgt 1 Lp doe de Mii enta Par redouble ï Seconl olpourii p pulaire 3 Tunstine l olka 4 Porta del sol Bolero 5 Marsoli Militaire 6 Potpourrisur des motifs d Oncra s 7 Valse des Vaises 8 La vie pari i one Quadrille De Minister van Binnenlandsohe Zaken heeft door t isscheiikom t van s Konings Commissarissen in de provinciën de aandacht der Gemeentebesturen gevestifid op de wenken enz v m den geneeskundigen adviseur bij het departement vnn binneninndsch bestuur I Engeland den heer John Simmonds betreffende de cholera en de voorbehoedmiddelen tegen de ziekte met het ong op hare vmc iijning in Midden Europa oil daarbij uitdrukkelijk gewezen op de verontnoor ADVERTBNTIËN worden geplaatatvan 1 5 regels a 50 Centen iedereregelmeer 10 Centen GROOTE LETTERSworden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommera VUF CENTEN delijkheid dier besturen tot tijdige verwydering van ophoopiogen van vuil en op het groote gewicht van zorg voor zuiver drinkwater De dienstoeming bij het leger hier ts lande en voords koloniën is in de laatste £ gen van geen beteekenii en toch dwalen nog zoovele individu s langs s heeren wegen die tegen een zeer laag loon een weinig arbeid verrichten en verder op verschillende geheimzinnig wijzen aan den koit komen Het weridepdt ta Horderwyk bekomt bijna geen Nederlanders meer daarentegen worden er meer Duitschers aangenomen Er zullen nog 1000 soldaten dit jaar naar Indie worden gezonden Vtr Dagbl Naar men uit de legerplaats bij Milligen meldt zijn aldaar by vergelijking van vroeger vele verbett ringen aangebracht vooral wat betreft de militairs keukens eo het drinkwater Het laatste is thans loiver sa aangenaam van smaak Ds kaapbeioekan vinden goede geleigenheid OB ouder dak te komen daar er vele flinke en ruime kantines ayn opgeridit en voor alle noodigs behoeften en ververaohing ia gezorgd terwyl voldoende stalling voor paard eu rytoig aanwezig is Twee vaste bakoveos voor brood en koek werken dag en nacht een alagerq die vergioot is levert het uoodige vleesch de groentenmarkt is overvloedig voorzien voor fotografie is eeu dof matige tent opgericht Wy vernemen dat de achterlaadkanonnen dezer da gen te Helder ait Zweden aangevoerd bestemd zynvoor de Utreofattche linie H i N C Men meldt van den Rynkant aan de Leid Ct Dikwyis heeft de lacht met donder en regen gedreigd doch de wind joeg de buien telkens uiteen die zee of landwaarts zyn wegdreven Eenige regen vlagen hebben echter verkwikking gebracht wantbouwen weilanden hadden het droog Het gtaageraakte op en op hoog gelegen stukken zag het trkwaad uit De polders begonnen water in te laten een hulpmiddel dat wel tot verfrissohing van da weilanden strekt doch de groeizaamheid wsinig bevordert Veel zonneschyn en veel wind helÉen nietweinig medegewerkt om de droogte te do4 Ttosnsmen Het jaar is niettemin in vele opziskten eestgunstig De hooibouw heeft met een gewensohtenuitslag plaats gehad en de oogst van granen boonenen erwten volgt met even bevredigende uitkomst Uit de Vesnen komen schuiten vol met snijbooi en en augurken die vro d vervoerd worden an waarbij de teeldei l W Ween doen Ook komkommers komen er by I Miti Eene welgeslaagde teeltvan deze proJ pi Hen bewyst genoeg voor eenwarmen zomer iW De 88e algemeene vergadering der Maattciappij tot Nut van t Algemem heeft Diu dag en Woensdag plaats gebod in het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente te Amsterdam onder leidmg van dr H F a Hubrecht die door het hoofdbestuur uit zijn midden tot voorzitter benoemd de vergadering inleidde met een welkomstgroet en een rede over de wet der ontwikkeling Spr wees op den strijd op het gebied der natuur en in de menschenwercid om recht van bestaan zoowel als om zich de beste plaats te verzekeren en toonde in het 2e en 3e deel zijner rode het noodzakelyke van strijd aan op moreel sn intellectueel gebied en de toepassing dezer wet op