Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1873

50 JARIOE EGHTYEMENIGIHG VAN f H KLUIT £ I ÏN is C VAN ANDEL tf Gouda 15 Aog 1873 Hunne dankbare Kinderen en Kindskinderen de MsAtschappQ tot Hut van t AUjemeen Spr Tond itkaii gelegenlieiU te wiuirschuwen tegen de machtsoitbrtidiug der eleneale pnriijen die het rolksonderwys bedreigen üs Hnatsobappij wake tegen dien Tijand MT kuuitte vau ene wijijging in dn Turm der Sfnntacirappg uaar de bchoella des t ds n bW ien n ttiiié wirUBgder Mttitflchnppij afhuikelijk Alsuu lierd voo e ragcn IteË ers kg Tan het hoor4leMM nngaiude ibua taat tm te ilMt bappq en hare departementen en öjne rerrichtingen gedurende hflt afgeloopen jaar I Volgt de samcnttclUttg by het lot fan het kieseollegie rolgens ort 49 der ikel Qekotéi worden Alkmaar 4 itda Mippul Nieiiwer Amstel Giokz jl Leerdam Texel Medemblik en Groningen Dit eollegie kiest 1 eene commissie tot naden der rekening eoz Daartoe worden een 7 tal departementen en 7 depart als pla itsverrangeis nangetye teil 3 eene commissie fan voorbereiding der wetsJierzieniiig tegen 1S74 HiCrtOe worden benoemd de departementen Am tt irdam I Botterd iin s llertogenbosch Wildervank Goes Lochem en tot plaatsterTangers de depart den Haag Utreolit lirod i Veendam Zierikzee Hengelo Alsira kiiint tn beliandeling het rapport ter zake van Spaarbankrn ejiz Aangenomen voor notiQcatie en plaÜsing in de Inarboeken Verrolgens het rapport en de conclusie ran het Hoofdbestuur aangaande de mededcelingen der departementen betreffende de sociale quaestie Aangenomen b acclamatie het voorstel tot plaatsing in de jaarboeken en tot uitiiüodiging der departementen om van bet rapport kennis te nemeu en zoo noodig door nadere verslagen aan te vullen Over pnnt V voorstel van het hoofdbestiAir tot itretking aan de leden van Smiles Ken n zelven kad na eenige discussie eene stemming plaats UkttM vas tegen alle uitgave van boeken wegens de Icoaieo ÜUlegemierff tegen bet voorgestelde boek dat met boeiend is Vel t tegen de wijze van uit £ ve Na verdediging door het hoofdbestuur en eole afgevaardigden aangenomen met 661 tegen 103 at Punt TI uitgave van een werk over besmellelyke Mlitea wenl nangeiiomeu met 407 tegen SH6stammen Verworpen waren eerst een amendementvan Jmaierdam It tot het nitsclirgven van een prijs♦ttmg ♦ en vau Eusclieic tot hët uitgeven vau eenIWlksblaadje tn de 2e zitting waren allereerst aan de orde Voorstellen van verschillende depnrthnenteb aanbande tiet door de Maatschappij Vtgtglïven GodiÜemtlg ièitiiUi van HagetihoKz Vtj t waren ve ktaanl üe voorstellen van de d par eu eutén Eotlenio JMtienim II KoUtm en i Boici Veze discussie die 4ttei de een boniaak van scheuring ts ivorden toor 4b l RMtichappy ia het moét gezegd Wordbn ter ttëte d r afgkiaardigden tttt kdim a eloapen On derliuge welwillendheid en gematigdheid heeft een l doot gevaar afgewend voor de Maatschappij ttt Nut an t Algemeen By monde van dpi a e ailrdigde van Botterdam verklaarden alle genoemde dejwrtementen nadat het Hoofdbestuur gezegd had ct l cdoelde boekje niet te zullen vervolgen zich ifi vereeuigeo met d6 volgende motie welke met 67 ti teopisD voor eu 33 tegen werd aangenomen De Algemeeue vergadering gehoord hebbende de yeitlarlng van het hoofdbestuur naar aanleiding van fiti 12 d wet uitgebracht dat geen voorstel tot de uitgave eener 2c reeks der Schet en en ii fere ie OoiaiUnatig letaboek mor Kiool en ink van jaeatwege zal worden gedaan en wenschende dat geene nieuwe uitgave der eerste reeks vau wege de Maatschappij tol Hut mn t Algemeen zal worden be orad aat over tot de orde van den dag Fuut V III ƒ SOOO subsidie aan de kweekschool loq f onderwijzeressen te Haarlem bij acclamatie Aangenomen na intrekking van amendementen der departementen Deventer en Culemboig runt IX Voorstel van BoliKord om een adres te richten aan de regeering ter verkrijging eener V t regelende het toezicht op all bewaarscholen en 4ergel jke plaatsen by acclamatie aangenomen met Q ameBqemeut MoardreeKt waarby ook regeling tan het Kdemgi enz wordt verlangd ca van f ietingen waarby aan de prudentie van bet Hoofdbestuur wordt overgelaten lijd en gelegenheid tot het indienen van bedoeld adres te kiezen Punt X door Del t voorgestelde subsidie aan het Ceutraal IJoauié van bestuurders van volksvoordrachten ten bedri e van ƒ S50 verworperi met 413 tegen 202 stemmen Pnnt XI instelling eener nationale pensioenwet afkomstig van het departement Marrum onder algemaene hilariteit begraven na eene geestige bestrijding van wege het hoofdbestuur die van sommige departementen protest uitlokte Ten slotte werd nog aangeiMHnen een voorstel vau Amerijovrt waarbij het Hoofdbestuur wordt uitgenoo ligd per circulaire rapporten te vragen der dejia t omtrent den totstand der bewaarscholei enz De Ilaajsuhe oortefponjent van Ie Tcuijis maakt gewag van het proces thans door de kinderen van Lodewijk XVII Naandorf den graaf Chambord aangedaan en zegt daaromtrent Da hwifdfariMn in dexa i aikwaaidige p uik is de heer Adelbert de Bourbon k pitien bij het regiment grenadiers en jagen nOVer het procM zal ik niet spreken Binnen weinige dage aal de Fraaa B ndiier jan lie zaak gesaississeerd zyn die dan uitspraak doen zal of de kinderen van hem die beweerde hertog van Norjiandie te zyn r cht hebben op de nalatenschap van madame Elisabeth Uwe lezers tullea mij echter dank fiAia wanneer ik hun eenige details mededeel omtrent den persoon van den heer de Bourbon dio in Nederland eene eervolle positie bekleedt en de achting en toegenegenheid bezit van hen die hem kennen Lichamelyk is hij klein en gezet Die gezetheid gaat gepaard met eene sprekende phisionomie welke het levend afbeeldsel is van dat van Lodewyk XVI althans voor zoover wij het uit diens portrctlen kennen Zyn omgang is aangenaam voorkomend minzaam Uy leest al uwe auteurs maab üijn liefste studie van du Frausche letterkunde J n du astionoiuie Hij spreekt vier of vijf talen en drukt ziuli in elke daarvan met gemak uit Hy heeft een earlyk karakter hij is zeer liberaal republikeinsch zelfs voor zooveel het aan een Nederlandsoh officier geoorloofd is republikein te wuicn Zgn doel is naar men verzekert zijue rechten te doen erkennen om ze dan aan het Fransclie volk over te dragen Bovendien al verliest hij zijn proces dan zal zyne positie alhier er niets under lijden Iedereen is overtuigd dut hy volkomen ter goeder trouw is n AJa naam van Bourbon is door eene oIBcieele akte van naturalisatie erkend eu toen zijn vader stierf heeft koning Willem II in eigen persoon aan de gemeentelijke overheden te Delft lust gegeven den overledene op de registers van den burgerlyken stand in te schrijven als Charles Louis de Bourbon hertog van Normandie Lodeivijk XVII zoon van Lodewyk XVI en Maria AJiloui te Het gemceotebestuur van Delft had zoodanige inschryviug geweigerd en zich gewend tot de hooge regeeriiig Deze na kennis genomen te hebben van de zionswgze des kouiiigs jSaf last om gemelde iaachrijving te doen plaats hebben Toen lie heer de Bourbon aanvrage deed om genaturaliseerd te worden ten einde in het Ncderlandsohe leger to dienen werd opnieuw op last der rogeering een oUderiujek ingesteld en de naturalisatie had plaats na discussie in de tweede kamer lüindelijk toen de heer Bourbon huwde met mejultrouw Duijnesne achterkleindochter van dengrooten Duquesne machtigde de minister de navolgende vermelding op de registers van den burgerlijken stand bij te Voegen Kleinzoon van Lodewyk XVI koning van Prankryk overleden enz eu vau Maria Antoinette van Oostenrijk koningin van Frankiyk enz Te Vlaardingen werd jl Dinsdag morgen door de leden der firma vau der Drift eu Nooten bemerkt dat op hun kantoor voor de derde maal in enkele jarcu ongevraagd een bezoek was gebracht door industrieelcu van nachtelijke bedrijvigheid die door het openbreken van een ka slot zich den toegang verschaft hebben tot een yzeren geldkist vermoedelijk met het doel om de zicb daarin bevindende waarde zonder verlof toe te eigenen Misschien bij vorige gelegenheid teleurgesteld daax de kist niet gemakkelijk to openen was hebben zij die nu maar tocgeslolen medegenomen zonder overigens aan boeken of papieren de minste schade toe te brengen Gelukkig voor de zoo bij voorkeur bestoled firma was toevallig zeer weinig wnanfe in de kist aanwezig Door de bemoeiingen der politie is de geldkist in het Prikkenwater aldaar gevouileii aan den onderkant opengebroken en natuurlijk van de weinige daarin geweest zynde specie verlost Talloozc boringen hebben aangetoond dat onder een groot gedeelte van Noord Amerika op verschillende diepten ondor den grond eene zoo aanzienlijke hoeveelheid van petroleum bestaat dat men ze zonder overdrijving den naam van petroleum zee mag geven Deze olie werd in vroegere tijden voor het eerst door de Indianen ontdekt aan de oevers van het meer Seneca waarom zij den naam van Sencca olie kreeg Tegen het jaar 1830 geraakten deze bronnen en die in Kentucky het eerst bekenÜ Iets later leerde men die van Canada kennen en niet voor 1859 werden die in Pennsylvanié ontdekt bij eene rivier die daarnaar den naam van Oil creek ontving De dikte der aardlaag boven den petroleum wisselt van 10 l ii meter af Soms zoo als bekend is springt de olie omhoog zoo als het water bij artesische putten Deze onderaardsche petroleum zee strekt zich van het NO naar het ZW uit von Canada naar Texas tot in Oalifornie onder de njecsic Staten der Noord Amerikaansche Eepublfek zelfs onder de kust A r Stille Zuidzee Punnsylvanie levert tot heilen toe 4e groolste hoeveelheid aan den handel Ongerekead hetgeen van deze zoo nuttige olie ook in andereW0 elddeelen allengs wordt ontdnfct bikt dat NoordAmcaka nog leer lang aan de behoefte zM kunnen voldoen JIew algMii ae w r i king 0a de daiins tenzy ze het gevolg is van eene volkomen algemeene gezondheid van het publiek zou eene groote verlegenheid by velen veroorzake i Er z n menschen o r wie zelf het leven een bfidergeschikte zaak is vetgdricen by de geneeskundige Idvitzen en de geneesmiddelen die zij dagelijks ontvangen en die zich om de populaire uitdrukking te bezigen liever zouden laten dooddokteren dan volstrekt zonder dooter te zyn Voor zulk een ramp zijn wij tot hiertoe bewaard gebleven In Zwitserland is men zoo gelukkig niet De geneesheeren in het kanton Aargau hebben strike gemaakt Daar worden even als in andere kantons de armen wanneer zij ziek iign voor re suing van do gemeente verpleegd De wet schrijft voor dat de geneesheer kosteloos een whoattijo verplegen zal die in de nabijheid van zijne woonplaats zich bevindt terwijl voor het gev l dot de dokter meer dan driekwart mijl moet loopen per patient hem 35 cents wordt toegekend De geneesheeren vinden die bepaling verkeerd zij verlangen dat zij zil gewijzigd worden en weigeren nu hun bijstand tot dat in dezen staad van zaken verandering is gektnen Daar men gemeen van oordcd is dat z gejp hebben is het waarschijnlyk dut de werkstaking niet lang zal duren en de zieken weldra weder in de gelegenheid zullen worden gesteld mét de hnip van den dokter te genezen of te sterven Anh Cl Het volgend bericht is ontleend aan het Belgisch blad Ie Journal des fairicanlt dé Sucre ffin wetenschappelijke en iodustriecle kringen spreekt men op t oogenblik veel van een belangrijke ontdekking wairvan de gevolgen rich te nauweinood laten berekenen De ingenieur Jouglet is er in geslaagd langs den kunstmatigen weg beetwortelsuiker te vervaardigen dat wil zeggen geen suiker Uit beetwortelen maar chemische suiker als men dat woord zott kunnen gebruiken Men zal zich herinneren dat het aan den grooten seheikundigen Berthelot bijna gelukte aickohol te vervaardigen door opbouwiug van die stof uit haar samenstellende deelen maar de nieuwe ontdekking is nog van grooler gewicht omdat zij door baar eenvoudigheid dadelyk van toepassing is op de nyverheid De uitvinding kan dan ook voor de suikerla dustrie een geheelen omkeer ten gevolge heltben Door de nieuwe bereidingswijze zou de prijs van de suiker op slechts ééa rijksdaalder de 100 kilo s ta staan komen r De ontdekking die den naam draagt van den heer Jonglet is voor den prijs van ƒ 1 200 000 frs afgestaan nan industrieëlen die den uitvinder hebben opgedragen om zijn nasporingen voort te zetten eu te trachten ook nog andere kunstmatige bereidingswijzen voor verschillende stoifen Ie vinden Wanneer dit bericht mocht bevestigd worden dan mag het zeker belangrijk hecten Zaterdag der vorige week waren nabij Brusseleonigo knapen in plaats van naar school naar eenvijver gegaan om zich te baden Een hunner dieniet te water durfde werd daarover door zijne mak kers duchtig uitgelachen en geplaagd Ou dezendurfniet zijne vrees voor het water te doen overwinnen namen twee hunner hem beet en wierpeihem legen wil en dank in den vijver ongelukkigechter juist op een plaats waar veel vlotgras en waterplanten stonden waarin de nauwelijks negenjai geknaap verward geraakte en belet werd den kant tebereiken Na weinige oogenblikken zonk hy dan ooken verdween in de diepte Zgne makkers van sehrikbevangen namen de vlucht en durfden aan niemandzeggen wat er gebeurd was tot dat den volgendenmorgen door ren voorbygnnger het l k van het kindbij toeval werd ontdekt en de in doodsangst verkeerende ouders het treurige lot van hun zoontjevernamen De beide deugnieten die het kwaad bedreven zijn door de politie iu verzekerde bewaringgenomen Laatste Berichten Ferpignaa is Aug in eene depêche van Cprlistiscbe zyde wordt veriiekérd dat do Carlisten zich van Bergn meester hebben g uiaakt Madrid 14 Aug De Cortes hebben liet ontwerp goedgekeurd waorbij 80 000 man der reservo onder de wapens worden geroepen Het Engelsohe stoomschip dat te Fonlarabie door de Bpanjaanlen is genomen had 1700 geweren voor de Carlisten aan boord Ook bevond zich de Schotsche kolonel Stewart op dit vaartuig Hij had de geldelyke bijdragen h fzlch die de Katholieken in lÜBgeland voor de Carlisteu hebben byeaugebracbt I N GNBZ O DEM Z Jf you Koiild live happily endeavour to promote the Pv miuteit of Men V ili pMli V m Ai klMer M t er éU kis een graf dé lamp half opgedraaid de meter oyna gealoten Sqperberl it bent een meid hoor en nu als er soms levenmakers komen zeg hen dan doodeenvoudig dat Ie als Karel de Vyfde in mijn doodikist ii Ach God mijnheer I wie ia dat ik ken dien heer niet Ja beste Tryntje die man was een best mensch maar dronlmels gierig zoodat hij bij zijn leven in de kist kroOp om de fi oi voor het ndeggen uit te sparen na zijn dood Wat zrgt u mijnheer gruwelijk ik ken dien Karel Vyg niei Marsch Trijntje Je weet het voor niemand te huis hoor Ach God als mijnheer zoo eenzelvig wordt zie ik hem nog naar Atjin gaan net als die heer van Swieten dat schijnt al een taai mensch te zijn En nu mijn waarde B geloof ik n chucking chucking van je te zullen booren t ziet er nu net zoo gezellig uit als in t Paradijs vóór Papa Adam zijn Tib had verkwanseld Heb je the Christmas Carol gelezen bij Charles Dickens F Ja toch wel on nemen wij dan voor een oogenblik de rol van Marlejr s ghost en schuiven wy de rozenkleurige plooijeu op zij van den mantel waar acbter t verleden zich verbergt Je beat tooh ook jong geweest oiel aar mijn waarde Welnu dut doet me pleizier laat ik je dan even terugvooreo naar dat gulden tydpeTk van ous verleden waarin wij het gelukkigste waren wanneer onze zak gevuld was met knikkers een scheur in onzen kiel en een ferme buil iu ons hoofd UeU je bij den hter T school gegaan Je zult dan uu dien goeden heer dagelyks zeker als ik met boüffclitiiig li onkei en hét geduld bewonderen dat hy noodig heeft gehad om in onze bovenverdieping de aanwezige atoiieering te plaatsen Ik weet niet hoe het met uw bovenkamer gesteld wis maar voor ernstige zaken was de mijne erscbrecklich hard herinner je nog als wy t avonds de school verlieten idikntjla bij dookcr Weer opié eerste loop waa naar dóoveMie hodc van deU OrocnelJdaAl twüdt huis van Thim Bette Mie een kockkebak maar half gaar if yuu please dat is een korst gebakken eenmaal hel heerlijk banket In handen de straat op en gelukkig di jut e nte aardige msisje met ksriklegrige wangou o helder wit kornétje op dat w j tegenkwamen Ken twee plak I on de mtelkoek zat nu stevig op haar bfl e geplakt terwyl ij geen dankjejongeheeren afwÉcliteu maar direkt marach onder de vriendelyke groet Mie Mie fleur de ring voor je ueas pomade voor je haar en stijfsel voor je kornétje danst je hart niet rond je maag wanneer je de kermis varantie herdenkt dadelyk naar de markt en wie dan het geluk had ecu woord te verslaan van een met knevels versierde en met blauwe blouse gtkicede kermiskoning dat w s een Icraan Herinner je nog dat wij dachten de reizen von Simbad do zeeman in werkelijkheid te zien toen wij voor het eerst bij de Ouvriers in het theater Mechaniek vraten kon je van geluk slapen wanneer je wist den volgenden avond naar Wolsliiger te gaan dacht je jezcivcu niet grooter als de reus Murphy wanneer je een kaartje voor Crasso in handen had Neen mijVi waarde dat geluk als kind genoten kan niet vergeten zijn on zyn wy er nu minder om Wel neen niet waar Weluu dan waarom dan te traobtcu dat genot voor kinderen weg te nemen d it oUa zoo gelukkig maakte Doorloopen wij verder bet verleden wat aangename herinneringen wat feestelyke avondjes leverde ons de kermis als groote kinderen op geen stip is er niet waar ook by u dank ly de goede principes door den heer T ons ingeprent waarvoor w J behoeven te blozen En thans is de kermis weer geëindigd en nu iu de plaats van uit te roepen tot wcderzlens neen een brommende uitroep jc bent een beroerd vuil vies ding je muziek is leelijk hoewel je zeker ook die leelyke muziek met menig dubbeltje gedwongen Jicht een oogenblik langer voor Vredibist te staan wanneer je achter het groenen gordijn een boek zat te gebruiken of apenmelk slorpte t hoorde er toen by de kermis zonder orgels was toen het gcvoelep zoude niemendal zyn t is onilniikbaar de tafel om te gooien als men eerst goed gegeten heeft Uelyk vind ik de redenatie van A B u C en dé overige beertjes Maar myn wtarde B dat zijn toch Je kennissen niet I wel goede God wat akelige lui De eeiiigetu week in het jaar volgens A dat de burgerUian pleisicr heeft mnar wie is die burgerman Ei ziet Ei zietl daar staat het ja waar elit de werkman dus de werkman wiens handen vereelt zijn door voor vrouw en kind jaar in jaar mt noest te h erken diq t1 este gevoelt wat die beminnelijke Eva uitgevoerdheeft met appellgcs te eten waarvan heer gemaal deschuld kreeg en t Parndijt uitwandelde met eenbordje om zyn halt f Adlim gü zalt werken Die man mag met geen tevreden gezicht op de kermiskomen regtmatif verpozing te nemen en zijn gezinhet een én ander e laten nen in afwisseling vande plantzoeubordjes waar de aardige versjes afge reaend trjn ro r tda is dat brtiaeb zwieren geluverspinèn o denkt aan het voordeel van zynttadgenooten dat is een aardige vent wanneer hijer nu eeu weitiig pret bij voegt is daar wel watmedr te beginnen C D ea E dat ziju deventjes koeden af diepe wysheid die bepalen zich als ééa man en wel een nan uit drie stukken das een groot man met te zeggen welneen om nog andere redenen I Zonder meer maardaar stellig hun reden in evenredigheid tot hungrootte staat geven zy er geen daar zij doordrongen zijn dat ban reden te verheven is om begrepen teworden door ons arme zondaars maar lui uit céii stuk Thans spreek je zelf mijn wtarde B een aandoenlijk snaar trilt een traan ao aandoening ontrolt ons oog bij de achildering van het huisetyk geluk van deu burgerman d 1 werkman Ja wij zijnhet ten volle eens die bra e Iu zijn als wij gevoelig voor het schoon der natuur die volgens n vporden burgerman een telkens terugkeerend genot oplevert Gelukkig beschouwt de natuur ons allen alsborgerlui daar zij voor allen even schoon is dat vindik heerlijk Dcelee wy dan o burgers de n ituur zooals wy de kermis deelen en mogten er dan lui blijven die met een verkeerden b il op de kermis ky fcÉienliard aptoi ilen Vttg mei de kermis honderd tegen ecu dat hij stil zal denken Good bye but come again Maar dat bemerkt men zoo niet Maar dat bemerkt men zoo met Ibneh u Ttir II f r Vergadering van den Gemeenteraad Vnjdag 13 AagnstuB Tegcswoordig d tih vaa ikrgcu IJundooro roorz Bctof Kil iu tcij Pria o Kraaeaturg MMieaukcr Uroogteever Post Drost bamsom ea Straver De DotiiUu der vorige vcrfideriD ordsD geUzea ca gearresteerd I ï lugckomes eea beifait vaa bh Gedeputeerde Statea dezerliroviDcie factreffsade de rcgeUog op het laadboaw ea middeil iur oudcrwys Kcon Kciie Biiuive van de Commime over de Feestvieriag bij gilrgruheid vaa bet Zilverfeist 4 HoU Butiehappy vin Laiidbuuw afd Goada ca Omstrekea verzoekende nog eene mildere bijdmgs atainede ceuigo bebotften eii werkzaamheden Tuur dii teatijoDStelliiu De oonltler de U mede d t dit spoed veRiirlit éa liel vAor ladllt k MUmflellbg Waarincde de raad KiLh vercenigt Na wor Borg eb Wetb voorgesteld op het Ie pnnt afwyiend te btschikkeu en Toor bet 2 pnat ecu cndiet te openen tot IJOO d heer kranenborg wil bet loorbandene afataan maar geeu aienw werk er voor aanschatten da baer ïiamaom neent dat bet geen bezwaar laluituinki u de Voorsitlergacrtintichtilig w faet gteagragt bezwaar 1 ijn waarop met algemeene stemnien bet voorstel van 15 W Hordt aengcnoracn ¥ a u adres van C van Dillen eo Zn rerzoekende bij bonne Honiug 5 by l iete r gemesategrocd ih gebrnik tA het plaatsen vsn alypsteeDeo dit wordt in banden geatetd van de Coiitnnsaie van Fabrieago htue missive vaa ilea Schattersrat daarbij iniendende de brgruullng voor 1874 Welke wordt gesteld in banden van de hecrm vap Straatea Msssemaker ea Straver I en W deelen mede dat aan den beer J Jacobs ontslag is vcrliend uit xyoe betrekking van Kapelmecstsr dor dd Schntterg Kena Aao de ofd 1 Het voorstel vaa B ea w betriffende bat voortdorend verplegen van kinderen m bet Bestedelingbnis De beer McsseMnker wil het eerrtc bestuit blijven baddbaven nis lijade skctits om eea proef te nemen de ab Prince Kem en da Vooizitter voeren aan dat dit voorstel gebsDdhaafd moet worden de bb Droogleever en Luyten aptvken in getijken zin in sluiiiniiig gebracht wordt bet voorstet aacgenomco met IU st Du litrr Messemsker onthield zlcb vab de stemming l e onderzoeken de geloorsbrieven der gekozene raadsle dijU hiertov werden uitgeaoo gd de bh Ditiógleever Me8se ULikcr en Samsom die na zulks gedaaa te bcbbcn by monde Vüu den beer Droogleever rapporteerden dat alles in volkomen orde was bsvonden ea dat i tdt tpelating adviseerden aadat d ginone formaliteften hie i in sekt genomen zouden worden is d iart0ü besloten ÏMits meer san do orde zijnde en na machtiging om aan dd geawilca l slaiteo itvoeriog t gevea tonder reanaiptie ein8i ide dt Vefet4erliig Burgerlijke Stand GiuuatN 12 Aug Cornclis Ixiawrei s ouders C L Hakkers UI U Kamermnns It tTlllempje ouders W den lltirtug eu J vaa der Mei UvkkLSVEH 13 Aug H vsn Uuuren S3 j U G J linkkcr 4 j 4 m H Moorman 7 j 18 H J van diu lios 10 m II Ulam S j 5 m GfcHi WD 14 Aug E Haverkniup ücgcmann en P Wachter I1CZ 3 kamp Bcgemi ADVERTENTIÊN V Mevrouw de Weduwe D van H1NL00 fm LABHBRÏON W TBRs bedankt mede uauions hare Kinderen en Behuwdkinderen voor de vele bewgzeu van deelneming bg het over Ijjilen vau haren Echtgenoot ontvangen t Gouda 14 Augustus 1873 Ondertrouwd Feans Hkndbik Wïubmam EN CoNSTavnNB Johanna Lonbnbbbg Gouda 15 Augustus 1873 Heceptie 24 Augustus 1873 Heden overleed tot diepe droefheid van mij en mijne Dochter mijne innig geliefde Eehtgenoote J A van VEEN öourfa 16 Aug 1873 J D IJK Verzoeke geen bezoeken van rouwbMag te ontvangen Die ieta te vorderen heeft van of verseht digd is aan den gemeenen boedel van JACOB SALOMON ATS overleden te Öoij i 12 Juli 11 en zijne Weduwe KAATJE WOLFBES of de onder het voorregt van boedelbescht ving aanvaarde nalatenschap van eentgemeldm wordt verzocht daarvan ten spoedigste betaling of opgave te do n ten kantore van den Notaas MONTIJN te GouAi De gewonejaèrlflfaehe OPENÖARE PBUSÜITDEBLING van de Leerlingen der LATUNSCHE SCtlOOL zal gehouden worden op WOENSDAtï 20 AUGUSTUS in het Lokaal der Bnrgeravondschool des tAiddags te 12 nnr Bg deze gelegenheid znllei de leeilingsn J 4 NUENHUIS en F Ch BOÜGÜENONeene verhandeling in de Lot nscke Taal voordn n Gouda D TEBPSTRA Augustus 1873 fMlil i Insclirijving BDRGERAVOPSGHOOL 29 en 30 AÜGgST ÜB De COMMISSIE van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Inschryving voor de BUEGEBAVONDSCHOOL zal plaata hebben a Voor Oud Leerlingen op VRIJDAG 2 9 AUGUSTUS b Voor Nieuwe Leerlingen op ZATERDAG 30 augustus telkens s avonds tusschen 7 en 8 uur in het gebouw der Burgeravondschoolop de Houtmansgracht Het toelatingsexamen zal gehouden worden op MAANDAG den 1 SEPTEMBER en daarop volgende dagen s avonds te 7 uur Na afloop van het examen worden geese nieuwe leerlingen meer aangenomen Het schoolgeld bedraagt drie Gulden vooreiken IjeerUng voor meerdere Leerlingen ojtéén huisgezin voor elk twee Gulden terwgl onvermogenden van betaling worden vrijgesteld Nam ens de Commissie van Toezicht Mr P P P KIST