Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1873

KONINKLIJK NEDERÜANDSCH en BELGISCH mumiimimmmm Speciaal moderne tandheelkundige inventien Dageiyiisclie Beliandei ing van aile Tand lieelkundlge Operatlén Unmiddelgke Verlossing van de hevigste Kles of Tandpijn zonder nittiekking derzelve en steeds met goed gevolg en zonder pgn a 1 Plaatsing van Kunsttanden n Gebitten door AtmofpherU Pretmrt Zuigtanden zonder het uitnemen der aanwezige wortels zonder p n a ƒ 2 per tand Verbetering van oude en onbruikbare Gebitten tot doelmatige Naar alle bekende JUt thfldes in dat genre enz Opvullen plombeeren van aangedane Kiezen of Tanden tot behoud derzelve tot in de hoogste ouderdom naar de nieuwste Methode f 1 Prachtige vinding om Losse Tanden direct vast te zetten Deze Methode geschiedt pijnloos De Zwartste en met Kalk begroeide Tanden binnen eenige Seconden hare jeugdige witheid terug te goven zander het glazuur te benadeelen Seheefftaande en immormd Tanden worden door MECHANISCHE TOESTELLEN in de zuiverste rigting geplaatst Aanneming van ABONNEMENTEN tot regeling der Kindertandjes gednrende de vep wisseling zoowel voor FAMILIÈN als INSTITUTEN tot onderhond van mond eu tanden Alles mét Guarantie È S N 1402 op grond vaa dabezwaraa door hen daartegen in gebraoht Die bnwarea iqn ia awa hooge vergadering vooral in de jaren 18AI 1864 en 18 7 meer bepaald en rgpelgk overwogen Vele stemmen hebben zioh toen tegen die wet verheven en de hooge rrgeering elf kerft ook toen reedt erkend i dat de fraude niet te keeren waa er geene verbeteringen in de wet te brengen waren eu Ait die aocgnt behoorde te worden afgeschaft D beweegredenen voor die afaokallag iqb reeda zoo menignsaal in het licht geateld dat eene aanstipping genoegzaam ia om die weder in hare volle kracht voor den geest te atelleo alt het gebruik van aloali gecrisulliseerde soda hostzeep watohpoeder etc is sedert de heffing van den accgns op dé aeep opgekomen en tuceetaivelgk enorm toegenomeo die allen de zeep vervangen onveracognsde zeep wordt overal en op verschillende wij ren gemaakt en de fraude is niet te keeren het makni van onvsraeeijnsde zeep wordt door htndrlaais en oommissiooain aan winkeliers en grvote verbruikers bekend gemaakt en bevorderd om hunne artikelen of te zetten door droogisteu en chamisten worden de ingrediënten in hare verhouding aftondevigk verkocht publiek ia de dagbladen aangeboden en in de dépóla verkrijgbaar gesteld die men slechts te samen t voegen beeA om loools er bg goneld wordt een oaogenama zeer voordeelige zeep te Inkomen walker deogdtaamheid gewaarborgd ia particulieren gaokan daarvan gebruik en dat gebruik neemt bestendig toe de bleekera en fabrikanten hebben de veraoegntde leap vo c good verlatcB tm maken hnii dgea icep De aoogna op d taokte caep it eene belattiog of de reiakeid nodeelig vóór de getond heid die de beacktving tegenwerkt onieohtmatig ia in kart working die bgna uitelwtend drakt op de buger eo mindere itanden waaraan zg reedt 41 j im gelgko belattiog kabhrn opgebracht als de dames aan kora Sjne en welriekende toilet teepen de maeigegoeden laten zich door de bleekcrs bedienen die geene aoeijnt beialeo Eene belasting die bij eenige kennisneniing door alle weidenkenden veroordeeld en verfoeid aal worden die reeds niettegenstaande de toeneming der bevolking en industrie in hare mindere opbrengst de kenteekenen van ontbinding in zich vertoont die tea slotte onvermijdelijk haar eigen dood moet torven en te gelijk een niet onaanzienlijke tak van industrie in dien dood met zich roeren col De ondergeleekenden vragen met beaoheidenheid maar ook in den hoogaten ernat of eene belastingi die zoo nadeelig en heilloos werkt en in een tg d van den uitersten nood is ingevoerd aiei vdór allo andere belastingen bail behooren algesohaft l worden Redenen waarom zg uwe tustchenkomst inroepen om indien hel noodig mocht zgn bij s lands regmriog op de afschaffing van den zeepaccgus tan te dringen om tooh nu een eiuije te maken aan eene keffing die voor vele leden in de kamer loowel als door de regeering zelf vroeger en later ala onhondboar is veroordeeld ATELIER OPERATIE IN WACÏITSALON Jpl DAGELIJKS geopend van 8 tot 1 uur voorm s nam van 4 tot 8 iir0 Mr J M SON Koninklijke Hof Tandmeester en Kunsttand Vervaardiger r Z M den Koning Eiisabctlistraat 2e iiii is van liet Vreeburg Utreelit Pt Openbare Verkooping op DINGÖDAG 20 AUGUSTUS 1873 Voormidd s 9 uur in het Vendulokaal Nieuwsteeg E 17 te Goitda ten overstaan van de Notarissen MONTUN en KIST van eene groote portg MANUFACTUREN en BEHANGSELPAPn verder MEUBELEN HUISRAAD enz enz Schipper v in Gouda op s Oravenhage Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar sGRAVENHAQE aankomst namidit en van sGBAVENHAGE DINGSDi G midd 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen Er wordt ten spoedigste gevraagd een BROODBAKKERSKNECHT Loon 90 a 100 Gl Adres letter B Bureau dezer Courant Gezoudtieid Kractit en Levenslust geveu da llgHieen iii gebrnik zgnde Engelsciie Gezondheids Pilien ouk bekend onder den naam vai Gai Slijm en Maagpillcn De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spysvertering onaangenamen smaak in den mond b het ontwaken hoofdpgn rajsseiykheid Zfl versterken bet gestel verdrflven huiduitelagen verwekken eetlust terwijl zvj bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes h 25 eu 4o cent te Gouda by den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Wa Umaveen bfl C T Hazenbkbo MM Namaaksela zgn hier niet van bekend RHks Ho gcrc Burgerschool met driejarigm cursus te GOUDA De LAATSTE INSCHRIJVING voor het choolJMur 1873 1874 beeft plmik op ZATERDAG 30 AUGUSTUS e k des nauiiddsga van 2 4 inen in het Schoolgebouw aan denTiendeweg De herexamens en het voorafgaand ondenoek der nieuwe leerlingen worden Maandag 1 Sept om 9 nar s morgens aangevangen De ondergeteekende blyfit intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur Dr JULIÜS H FRANPS SML Oonunissionair in Effecten en Kassier neem Gold in bewaring a Deposito ran 100 tot ƒ 1000 thans a 4V rente 1000 en daarboven a 5 o Kantoor Westhaven B 145 Ö fDËRRICHTTïnlrfODERNE TALEN en andere WETENSCHAPPELIJKE VAKKEN iederen avond van C tot 8 uur uitgezonderd Zaterdag avond De cursus begint met 1 September Informatie bn den Hoofdonderwijzer W ZEEGBRS ouwe 0 28 5i MEmmAmEM De ondergeteekende beett de eer zijne geëerde liegnnstigers zoowel biunea als buiten deze tad te berichten dat hfl zjjn MAGAZIÏN IvanlJZERWAREN heeft vergroot en thans nog moer als vroeger voorzien is van alles wat tot het vak behoort Dankbaar voor het tot heden oo ruimschoots genoten vertrouwen beveelt hjj zijne aaok by vernieuwing bij allen aan zullende niets onbe proeft laten dit vertrouwen meer en meer te verwerven J H KOK it Zeugstraat G N 79 STEENKOLEN Bij JAN PRINCE en C in lossing een Jchip beste RUHR GROVE KAGCHELKOLEN waaruit groote en kleine partyen kunnen vrorden afgeleverd en bjj wien ook Puike GROVE MACHINE benevens ENGELSCHE HAARD en KAGOHELKOLEN tot billpe prgzen te verkregen z ti Gouda 16 Augustus 1873 Kantoor Turfmarkt H N 101 LET VsTEXj Tot assistentie en opleiding iu een Banketen Koekbakkerswinkel wordt tegen vergoeding Tan Kost en eenig Salaris gevraagd EENE FATSOENLIJKE BÜRGERDOCHTER Hierop reflecterenden gelieven zich met franco brievw onder lett N P te vervoegen bjj den Boekhande laa r A BRINKMAN te Omtda iets g oeds g cen concur Geachte Ned Clientelle de American Balsem mag werkelijk ieder toilettafel versieren wegens haar dengdelgke inhoud ora het Uitvallen der Haren te beletten de Boos of Schilvers te verdryven en op fijn behaarde Schedels de ziekelijke haarwortels weder op te kweeken Franco aanvraag bij Theophile HAABKUNDIGE a y 2 de flacon Kerkstraat hg de Vijzelstraat 514 Amiterdam NB D H schrjjft oubeschroomdt de bestellingsbrieven worden DADELUK terug rezonden en de namen blijven geheim Deze Balsem is bekroond met de gouden medailles op de tentoonstellingen van Parijs Londen en Berlin met de zilveren te New York GEEN DEPOTS Gouwe C N 3 by de Wydstraat in Sigaren Gedistilleerd en JBXlSlTl miST Aan het zelid adres een BOVENWONING te huur TANDPIJN tzg dit door RHEUMATIEK of door HOLLE TANDEN veroorzaakt is wordt gestild dooi Dr J O POPP S ANATHEBIN MONDWATER Bü aanhoudend gebruik hardt het de tanden tegen de verandering van het klimMt en voorkomt op deze wgze hettenigkeeten yui de pön t Is buitendien ook zeer geschikt tot het wegnemen van een slechten adem Pry 1 76 Dr J G POPP S T AITID E= i j03i dIB Dit TAND PLOMB bestaat uit poeder en eene vloeistof die gebezigd worden tot aanvulling van holle en aanget ken tanden ten einde ze den oorspronkeiyken vorm temg te geven en daardoor paal en perk te stellen aan de verbreiding van het kwaad Door dit middel wordt verhinderd dat de overbiyfselen van spgzen het speekspel of andere vochtdeelen zich in de holle tanden verzamelen en de verdere afbrokkeling der tanden waardoor tandpyn ontctast voorkomen Prij per Doo 2 60 Te verkrijgen te Oouda bjj L Sohenli winkelier op de Uoogatrnat wgk A 123 la Rotterdam bg F E van Sauteii Kolff apoth en A Schippeieijn k C blaaowe porceleinwinkel te Hage Wj J L F C Snabilié apotb te Leyden bij E Noordijk te Urteclit bg F Alten apoth te Amsterdam bg F van Windheim tt C erkoophuis j te Oudewater bg T S van Vreumingen j Ie Sclioonbovcn bg A WollT J UL 1 I CORRESPONDENTIE Het iDgezoudeu stok v d Taan Blouw nU ii ooi volgend nr wordeu geplBatst Bkd Gouda Druk rao A Brinkmao f 1873 Woensdag 20 Augustus GOUDSCHE COURANT Nieuws en MverlenlJeblad voor Gouda en OinslrelieD geu en in de dagbladen Naavelijka hadden wg onze eerste artikelen van dien aard tot waarschuwing en tot leering van audereu ia let lioht gegeven of er ging ei ii kreet van woede op in bet kamp der oltramoo tanen Van regeeringtwege ia M statistieke opgave veraoheaen betreffende EogeUnda toestand gednrende het met ijl Juli jl geëindigde kwartaal Daaruit blg kl dat de natie voorspoedig eo brt jaargetgde gezond waa eo dat obchoon de levensbehoeften ongewoon duur zgn tegen de atgging der prgzen de atgging van de waarde vao deu arbeid beeft opgewogen Deze slotsom raat ap de volgende grandalageo de prgs van het ran was 56 sk fi p per quarter van 290 liters ia plaats van 61 ah 6 p ket gemiddeld der roorafgHnde 10 jaren aardappelen die van 18CS tot 1871 gemiddeld 107 ah 6 p per ton gekoat hadden itigea tot il2 6 enataeukolen die in 1871 alechta U i golden koattea lo 1878 89 3 Vleeock is gedurende de drie laatste drie maahden belangrgk in prijs gestegen Dat er echter welvaart heerKhte blijkt biemit dst hel aantal haweli k toegenomen het puiiperisme veraioderd en het sterfteogfer zeer hug waa Ofschoou bet aantal geboorten dat der aterigevBilen owt 87 887 overtrof ia echter de bevolkbg van bet koeinkrgk feitelgk wet vermeerderd omdat 10 t 38i landverhaiten het rorUten hebben Van dezen waren 45 202 Ëngelsohaa 10 858 Sohotien ea 47 822 Ieren Er vertrokken 80 000 oaor de Vereenigile tliaUu van NoordAmerika 16 000 naar de Noord Amenkaauache kolomen en 5000 naar de AuatraliKhe kolumen BUITENLAND BDlteolaDdscb Overzicbt De FniDiohe fuaie ODderDeming ia voorloopig gelUakl het bigkl dat de ophef dien Ben jjemaaki heeft van de ajroipathie die bet plan rond onder de leden der nationale iret overdrarrn ia geircest ben deel van het recbieriiiidden de orleaniaten heeft naar bet aobgnt niet nee vrilleo doen en de weiMende Itden van hel liukermidden hebben lioh ereneena terugK trokken ala men na daitrbg voegt de rerontwurdigmg der bonapartiiteo over de foaieplaonen dan begrijpt meu dat de terngtoobt reo var plichte waa De preaident Uae Mahoo a Pp uoh ook TOlgeue le bladen tegen de fnsie hebben verklaanL De heer ihiers heeft zich op zgne reia naar Zwit erland eeucn dag te Belfort opgrhr nden Zoodn e M aaukoRiBt waa bekend geworden werden aldaar de Tliiggeii uitgratokso inutiek nitroeringen gegeven eu algeneen K Homineerd Ook by jne komat t Mühihaoaen waa er eene groote aeuigte volk op de been allerwege boorde men den kreet Leve Tfaiera I de berrgder ran Fraoktgk Allee ia rnatig afgeloopen bt militaire genie in Duitaobland houdt lioh thana gverig berig met het nemen ran proeren om nat gaan in hoeverre torpedo s met voordeel kannen ge oezigd worden tot verdediging van de buitanwerkcn van vestingen JiINNENLAND Gouda 19 AuoiiaiuB Giateren werd d eerste algemene vergmlering van iJd Sohaakbond t Grmvibage Lie voorzitter van den bond de heer van Hoe het be bermheersoh p vao den bond u te biedeu siLd r ddelgk toagejuichf en nog aaude de vergadering ontving mS bericht dat Z rot deBu tief beatunr werd gekomen de hh F van Hogendorp voorzitter T C ler llnar onderv B I 1 W Kamphuuen penningmeeater Wta werd besloten het scbaak lgdschrift als officieel orgaan van den bond te do n optreden Uit hel verslag bleek dat de bond reeds 139 leden rZTï T olde en dat de fiuan cieele toestand bgzonder gunst g waa vZV l komat viel de keuze op Ameterdam Na a loop der vergadering werd overgeg an lot het trekken vau de partgen voor den schaakwedstrijd Door de fdeeling der volksweerbaarheid te Woerden rgn pogingen aangenend om de niet meer gebezigde schietbaan te haren behoeve wederom op Jo lni tige en genoegraam veilige wijze teh eebruike te doen inrichten Daar echter de nit aven biertoe ercifclit bovtn de tnancieele krachtfu liggen eener Vereeniging viin met zuo grooien oramng verneemt men d t zij ter bereiking ran dit doel zich tol meer luvloedrgke afdeelingen zal enden Van 2G lot 30 Sept a s ral té A in terdam eene Ifntoonatelling pl ial hebben van de Hollandscbe Maatschap g vau Lanilbonw Aangifte van inzending moet voor 1 Sept plaats hebben Door deheeren Dros en Oebr ïielem n te Leiden f Y y te tjooda en Schuurman eu e Utrecht ia bg den minister van 6nanciei n og de tweede kamer der staten generaal het volmndadres ingediend De oudergeteekeiiden zeepriedeta te Leiden Gouda en Utrecht hebben zich sinds het bestaan vau den accijns op de zeep gelgk ook ve e andere fabrikunten he haadelgk tot Ue regeering eu uwe vergadenn gewend urn m scnntling mn dien acogna te verkiggen Men bezigt daartoe tweeërlei aoort nl torpedo a welke in den grond worden bedolven eo door leotrisiteit doM idd l mmt gairaBieekebMierg wordeu ontstoken eu zeirontbriindende torpedo s d door ohloorkalinn en r wsrelzuar met elkander in aanraking Ie doen konen Zg moeten roornsmelgk Btrekken om troepenmaaea s die opmkken om een ander punt eener vesting aan te tasten groote schade tue Ie brengen Het oat dier verplaatsbare mijnen wordt algemeen erkend en de nitwtrkiug daar au ui naar men met lekcrheid oiider telt aan de rem achting beanttroordeu De eigenlijke vraag welke nog moet worden beantwoord ia deze elke u de meest geachtltte wiju om ze te doen ontploffen Om dat vraagstnk voorgoed op te loiseii worden de proefnemiugeu te Tegel nabij Berlijn voortgezet ifet torpedowe en heeft thans zgn bgtouder perBoneel vour den dienst van 187S ia een som van 100 000 th uitgetrokken en voor dien van t874 200 000 tb genonten uit de Franscbe oorlogscontribntie IJe Köln Zeil bericht dat de opperpresideiit van 4e pf JT lleaeen Nnseau andermaal een aanschrijving heelt gezonden aan den bestnorder van bet bissohoppelgk seminarium te Fulda ten einde van hem Ie irlangen de rereisohte inliclitiugen ten aanzien van de leerlingen aldaar aanwezig enz De bestuurder dier iuriohting heeft bierop geantwoord dat hg die vragen niet mag beantwoorden indien zij hem worden gesteld op grond van de kcrkelg ke wetten Donderdig en Vrijdag U is Ie Utrecht de algcmaeiM vergadering gehouden vtn de Vereeniging van leeraren bij bet middelbaar onderwgs Onder de punten die ter tafel gebracht werden behoort een rapport der commissie benoemd naar aanleiding van een op de vorige algemeene vergodering door den heer J M van Bemmelen voorgestelde motie strekkende om i ondenoeken in hoeverre de eindexamens der hoogcr burgerscholen tot een minder groeten omvang zouden teruggebracht knnnen worden Het rapport der commissie stelde voor nit het thans bestaande programma te doen vervallen lelt i beginselen van ttieoretieobe en toegepaste mechanica van kennis van werktuigen en van technologie c b inselen van delfstof en aardkunde g scboouechrgvin Omtrent de wenschelijk beid van de geheele of gedeeltelijke weglating van lett p beginselen vsii handelswetenschappen waaronder warenkennis en boekhouden was de oommissie bet niet eens De beraadsiHging over dit rapport heeft in de vergadering rail Vrijdog plaats gehad Dondenlag is nog uitgebracht het verslag t nelk o a aautoooJe dat de Vereeniging thans 280 leden telt zijnde 10 In het orgaan des bisschops van l assau nl iu het Paaautr Tageilail ordt een zeer opmerkelijk artikel gelezen egt de Aol Zeil en tot proef daarvan deelt het blad het volgende daarvan mede In de ultrainoiitiausohe dagbliideii wordt voortdurend de klacht aniigeheveii dat in het nieuwe Dnltsche rijk de katholieke kerk baie wetten en matclliligen op deergerlgkste wijze no den verdrukten geschonden Het is waiir dat ten dezen opzichte veel is geschied wartvan men vroeger niet heeft gehoord dat veel is gtüeord hetwelk beter ongedaan ware gebleven maar ik vraag duor wiens toedoen ia het zoo ver gekomen P Door toedoen van niemand anders dan door de rolk opruie a in de ui traooutaanaohe vereeoigingen en in de nltrauoiitaansohe dagbladen die rganden zgn van bet nieuwe pBilscbe rgk zooal op de meeste overtuigende wgze is gebleken en die onder het masker van deu godsdiciui strgd roeren tegen bel Duilsche rgk en in üii Iroord tegen allen die niet tut hnniie medestaudirs hehooren Tevens is d urdour di nare reden blootgelegd waarom g steeds met zooveel kracht ego opgetreden tegen die tolksopruiers lu de vereeuigm f