Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1873

te eten maar leun kreeg uoch met gouw etc jrilt j kepareu krygt al nas het om twee bordjes broedertjes dan bet rorige jsar De fi mncieele toestand as tétigerolge van de gehouden lentooustelling vau Jiulpmiddden bg het ini tclell onderwijs niet gunstig De rescuing toonde een nadeehg saldo van 281 aan ongerekend de CUÜ welke de tentoonstellingscom missie te kort kiraa Men heeft basloten dmes leerartueir en ook leeraren ran bijzonder Aiddelbare aobolen lit leden toe te laten en roor de Vtreeniging rechtspersoonlijkheid aan te Tragen Dt benadslagiag ia 4a tweede wrgadatüg tm leeraren orer het rapport in zake de eindexamens heeft niet reel Trachten opgelererd Na Teel discussie heeft nen eeive Hotie aaa nom ii om na dankzeggiut aan de commiiBte Tan on R d Ter te gaan M rde aan deof da ten einde te geltgenertijd de beraadslaging te hernieuwen VerTalgees werd behandeld Het koninklijk besluit Iran 15 Maart 1873 betreffende het m a I o te Zalt Bommel Dr Zaaijer leidde deze qunetiein en eenige diseasaie erd aangenomen eene motie raubq bedodd besluit werd betreurd Ben Ti rstel Tan bet Departement Delft Rotterdam a om de wenachelijkheid uit te spreken dat aan de meisjes die zulks verlangen gelegenheid worde gtgmen om eeu diploma te Tcrkrrjgen van wel toI I iraeiite studie aaa i ene haagere burgorsebool werd aangenomen echter ouder Terstande dat men geen tantsexamen wilde tooals by de jongens maar een ivoudig eea diploma Tan de school zelre Ten slotte werd behandeld een Traagpunt gesteld door het dtp Noordholland laidende aldus m raaei men de vlugste en Tlijtigste kinderen uit da arbeidende klasse tot het bezoeken der Hoogere borgeracbool aansporen en aanmoedigen P i Zoo ja s JB schooirondsen daartoe gepaste mid 4el aP c Zoo ja dient de oprichting van schoolfondsen Taa Leeraren der burgerscholen uit te gaan tzij dan ao een departement t zij Tan de geheele Vereeni BioKf Dt eerste Traag wierd toestemmend beaniiroord Omtraot de hside andere besloot men dat het aan Wi xen van de beste middelen daartoe niet behoort lot den werkkring der veieeniging De beide inspecteurs dr iSteyn PatTé en dr Bal erda woonden de rergadering bijea uatieD deel aan ida discussiea Een gezellige maaltijd besloot de bij eukomst Door een aantal Burgemeesters in de provincie lOveröael als loodanig belast netde waarnamiag Tan 4iet Openbaar Ministerie bij da kantoogereehten is a adres aan den Minister nn Jastitie gericht aann sy rerUaren zioh bexwsard te gevoeleu door 4e Terverping ia de Tweede Kamer der 8tatenGe aemal Tan het ingediende ontwerp van wet op de lechterlijte organisatie omdat door die verwerping en toestand gehandhaafd wordt die te hunnen opziohte laei onbillgk en eelfe onhoudbaar moet genoemd worden Terwijl toch art 62 der gemeentewet de betrekkintna BoqgeDieester onvereenigbaar verklaart met dip n ambtenaar van het Openbaar Ministerie en efi S9 dier wet alleen als overgangsmaatregel en diipbjjdeUjk de bepaling van nrt 45 der vigeerende wet op de rechterlijke organisatie waarbij de Burgemeastera t de waarneming van het Openbaar Ministerie befast worden geldend verklaart zijn nn reeds S 2 jaren sedert de ioToering der Gemeentewet verloopen en nog altyd ia die Toorloopige maatregel van kracht en blijven de Burgemeesters voor zooverre er in de Qemceute geen Commissaris van Politie is belast metda waarneming dezer functie in stijd met den geejst der wet niet alleen maar ook in strijd met de rechtvaardigheid en dikwijls zeer ten nadeele van dewaarneming hunner betrekking als hoofd van het plaatselijk bestuur i Bij de voorgestelde rechterlijke organisatie waren die bezwaren opgeheven maar nu dit wetsontwerp ia verworpen wenden de adressanten zich tot d o Minister met het verzoek zoo spoedig mogelijk bij wijze van pnrtieele herziening aan de wetgevende macht ten opzichte dezer aangelegenheid die voorstellen Ite doen die de Minister noodig acht om teverkrijgkn dat dit punt alsnog geregeld worde en alzoo de BWl owestera van de waarneming van het Openb r itiniaterie by het Kantongerecht worden ontheven Onder de steden in Nederland waar men in de laatste jaren Teel TOor de openbare gezondheid dqet behoord ongetwijCsld Leenwardeo Uit het Ters ag Tan de maatregeiea van de oommissie uit het Dagelijksch bestuur ter berordering van de stads reiniging OTer 1872 blijkt o a dat met de vermenging der verschillende mestspecién tot comport op dezelfde wijze als vroeger wordt voortgegaan Steeds werd nauwlet j tend lorg gedragen voor de goede hoedanigheid der mestspecie en hare zuivering van alle nadeeltge lbe atanddeeleu Er werd in t geheel gemaakt 5335i i last van 1770 kilogram De financieele uitkomiten waren alweder gunstiger dan in 1871 De gehleelfl oiitrangstcn bedroegen 33 023 05 de uitgaven fi MiAS leodat het batig saldo wus ƒ S19 89 Voorts ia de toestand van het zoogenaamde aschUnd zeer verbeterd ilat in stede van een walgelijken poel afzichtelijk voor het oog en hinderlijk door den iich ra ëj aiïea ttknk thans n de overdekking dw mestTiialtni n h aanbrengen eenct doelmatige oqheining niet laii pr den toeing der stwl ontsiert en tevens op vetTe na niet de vroegere binderlijEe en ongezonde uitwaseming verspreidt Wat de ihrichtingen binnen de stad betreft zoo is volledige uitvoering gegeven aan de indertijd voorgestelde publieke ptivateu en iriiioira De laatste zijn iu drie jaren van 9 iot £ 0 geklonmea Ze zijn qageaoeg aTle ran reservoirs fborzieo Om zich eenigermate een denkbeeld te vormen van de verontreiniging die de bodem en het water door het niet opzamelen der vloeibare stoffen ondergaan kan dienen dat wekelijks gemiddeld 12 en 13 OÜ0 liter gier alleen Dit de publieke urinoir door de stadsreiniging wordt vergaderd Br blijft echter veel te doen over De afvoer van faecale stolTen geschiedt langs riolen in de grachten ill zinkputten én door middel van tonnen die geledigd worden De eerste worden natnurlgk door de commissie afgekeurd Moobt het sommigen toesi ijhen zoo eindigt de Commissie haar verslag dat door de voorgestelile maatregelen de gemeente te veel zorg voor particuliere belangen op zich zou nemen men bedenke dat wellicht nergens meer zorgeloosheid en verkeerde begrippen zelfs bij beschaafde menschen worden aangetroifen dan fcaar het de zoi g voor gezondheid betreft dat het overlaten ran dit ouder werp aan particuliere inzichten ongetwijfeld aanleidttig zou geven tot voortdurende misbruiken en het derhaWe meer dan tijd wordt om door krachtige maat regelen het onrerantwoordelijke bederf van den mdem dien wij bewonen van het vrater dat wij ebruiiken en van de lucht die wij inademen tegen te gaan Vrijdagavond ten ongeTeer 9 ure heeft mejnifroaw T F huishoudster bij den heer Lohaann aan de Eijnkade te Arnhem het ongeluk gehad een brandende petroleumlamp die op een tafeltje Toor haar stond op den grond te ttooten waardoor het Toerkleed en een in de liabyheid hangepd gordijn riem vatten Aangezien zij de vlammen wilde staitf n deelden dezo zich aan hare kleederen mede en stond zij iq een oogwenk in lichtelaaie vlnm In de hoop bij de dienstboden die ia de keuken waren hulp te krijgen is zi tot deze gegaan elke echter dermate ontstelden dut zij daartoe niet ia staat yaiea Hieiiap ia genoeinae juffrouw wier kleederen reeds bijuu geheel verbrand waren naar buiten geloopeu om iu den Rij te springen en werd zij gegrepen door eenen schipper die in de nabübeid wns welke schipper haar geheel onder water dompelde eu vervolgens weder op den kant gebracht heeft Nadat men de juffrouw ten huize van dè heeren Baudet en de Uegt gebracht had en haar de eerste geneeskundige hulp was verleend door den chirurgijn vaa der Linden is zij ten ongeveer 1 nur des nachts naar het stadsziekenhuis overgebi acht Het slachtoffer van dit pngeval heeft aan hare armen beenen en ia het aangezicht zulke ernstige wonden bekomen dat er maanden zullen verloopen eer zij geheel hersteld zal zijn Men vreest echter dat hare banden die bet meest geleden hebben stijr zullen blijven Maarlm Nieuwitlad deelt nieuwe bijzonderheden mede met betrekking tot het door de Ncderl familie de Bourbon aanhangig gemaakte proces om haar aanspraken te doen gelden als afstammelingen van Koning Lodewijk XVI Het blad zegt ten slotte Het bericht uit Weenen dat de Graaf van Chambord den titel van Koning beeft ingenomen is een dadelijke bedreiging der Reimbliek zij zal de republikeinen te meer aansporen om de aanspraken der familie de Bourbon te ondersteunen daar deze niet verder gaat dan de erkenning hare burgerlijke rechten en dit dus de RepublielL zou verlossen van den Pretendent met zijn op leugen en misdaad gegrondreste aanspraken Het belangrijk proces dat gcToerd wordt zal daaromtrent Teel ophelderefi en nu de republikeinen de hand reiken aan de Terongelijkte Familie als represaille tegen de beschuldiging der Legitimisten dat zü de oorzaak zijn der rampen van Lodewijk XVII en zijn Familie terwijl de geschiedenis zal aantoonen dat des Koniugs Lodewijk XVI Broeders zijn grootste vijanden en Verraders waren nu een gevoel van rechtvaardigheid tegenover het verraad en het bedrog der Koningen Lodewijk XVIII en Karel X waarTan zoowel de Kerk als het Koningschap de slachtoffers waren de kerkelijke partij afkeerig maakt ran den Graaf met het witte raandel nu kunnen wij merkwaardige debatten rerwachlen en mogen wij onderstellen dat de rele pogingen die door de partij van den Graaf van Chambord worden aangewend om de schandalen der Restauratie niet te openbaren zullen afstuiten op den beleed gden trots der republikeinen die teeds zqn genoemd als de beulen van deni oqg ukkigen kleinen Lodewijk zoowel als op het gevoel van rechtvaardigheid der waardige mannen in de KaiBoliêke Kerk die zonder vrees voor den steed gewetten dolk of den gereeds aaud$a giftbek der vakc restauratie niet hebben gesohrdomd om door de liniëS an Frohs durf heen te breken en Euii beklag in te dienen tot in de gehoorzalen na het Taticaan Uieruil blgkt sIiqo dat ift rocep wtarin gelijk men Weet Jules Farre de advocaat der eischers zal zijn door de Franscho republikeinen reeds geëxploiteerd wgrdt en ongetwijfeld ook nader zal geëxploiteerd iM deD al een wap n t paste der Bepnbliek In de legerplaats bij Mitligen had op 15 dezer bij de afzonderlijke oefening der caralerie het volgende ongeluk plaats Bü een snelle beweging en met getrokken sabel zijn een oR cier en eeo huzaar t en elkander gereden waarbij der sabel den huzaar iu de borst trof en Wel i4i dat hij den volgeoden d aan de gevqlgen is overleden De oliicier was op het oogeiiblik dat dit ongeluk plaats had züódanig ontsteld dnt hü achterover van zijn paard stortte Hij bevindt zich in de ambulance en i a4r hetgeen gezegd ivorut moet zijn toestand ernstig wezen Verleden week zouden vier knapen qp de heiit onder Surhuisterveen ophangertja spelen door lich aan een strop eenigen tijd te laten hangen Drie hunner ging dit goed af doch 4e ricrdu bleef zoo lang hangen dat 1 bet met den dood moest betalen De ontsteltenis er moeder die afwezig nas en haar klud als een lyk vond is niet te beschrijven In de nabijheid van Pilsburg in Peusylvaui is een kolossale circus terwyl ruim 5000 personen aanwezig waren door een plotseling opgekomen storm vernield De stani cn waaraan do zeilen die het dak vormden bevestigd waren werden uit den grand gertikt en met fladderende ja ipea doek beimie en ver gestitigerd Bij drn eersten windacbok reeds stortten de petroleum lampen hiiar vloeiend vuur over vele toesuhouwers uit wier kleederen daardoor in brand geraakten de braiideud e personen verbreidden het vuur en de doodschrik tevens llct was een tooneel van onbeschrijfelijke verwarring nog zoo mogelijk lergroot foor het angstig rondspringen der losgebroken paarden en de woede van een verschrikte olifant uen 6den dezer is te Weciien bet derate blindencongres gehouden De eerste zitting had een talrnk publiek lucu samenkomen De blinden der Oude en Nieuwe wereld h iddcn aan de uitnoodigiiig gevolg gegeven Blinde onderwij crs uit Oo tenrijk Duitschland Engeland Belgic Itn ii Spaije Zweden Denemarken Rusland en Amerika hebbeu deelgenomen aan de beraadshigingen Laatste Berichten Madrid 17 Aug De Cortes hebben definitief goedgekeurd om 80 000 man als reserve op ic roepen De opstandelingen iu Karthagena hebben het bagno geopend en 160U misdadigers gewapend Volgens oRSbieele docttmentcn hebben de Carlisten thans 26 000 man infanierie 450 cavaleristen en 17 kanonnen ter beschikking Konstaatinopel n Aug De Schacb vaa Perzië is heden middag alhier aangekomen Bij den tocht over de Dardanellcu woei hkt stefk ipsar de zee bleef tamelijk kalm De schach heeft geeue ongemakken door de reis ondervonden Ferpigaan 18 Aug De carlisten hebben bij Balserny de nederlaag geleden zij gaven hunne positiën voor Berga op en rukten op noar Suria De internationale heeft biljetten doen oanplakken betreffende de brandstichtingen te Alcoy DoaVin wordt beweerd dat de werklieden t niet noodig achten de fabrieken in brand te steken wel wetende dat de fabrieken hun eenmaal zullen toebehooren Parijs 18 Aug Iu de gevechten Ie Bilbao hebben de kogrls der Carlisten de Fransclie eu Engelsche schepen bereikt Dientengevolge hebben de bevelhebbers der Frausche en Engelsche eskaders bij gemeenschappelijk overleg aan do Carlisten formeel verzocht de vloggon te eerbiedigen Dit verzoek moet niet worden beschouwd als eene erkenning der Carlisten als oorlogrocrende partij Hft rechtvaardigt dus ook niet de klachten ran eenixe Spaansohe dagbladen ten opzichte von het Fraiiseli iouveriiement De Spaansohe Uegeering heeft altoos erkend dttt het Fransch Gouvernement jegens hoar steeds en in alles de gedragslijn van een bevriend nabuur heeft ge volgd Het bericht dat er in den boezem der internationale Commissie voor de handelstractaten oneeuigheid zou ziju ontstaan is onjuist Die Commissie heeft miner HU Ai dftnKnfSuaa oitstond zoude scbliMhetiterlijke uiispraak aan Nederlaud wordétj opijedTagsu Konstaatinopel 18 Aug i e 8efaac van Perzie is aangekomen en ÜQPr den Sultan ontvangen INGEZSONDEN Mynhrh de Rtdixctiurl Toen il oadkg voqr 8 dï0g de krant in de hand nam las ik il a Wli tM stukji v in S Oiiiier ket lezen dacht ik vso bij me zdven dat ding ia zeker vao eealiOisbaas want het zag er l oo buurceelaoktig uit maar ik gooide dat nu weg de huisbazen weten toch ook wel wkarom de huizen op de Markt en Zeugstraat zooveel huur dae maai wie kan bet dan zijn een winkelier neen een stalfaouderP neen een logementhouder 7 neen bakker alachter ambachtsman kjesdrager iyijul o per kommissionair ook nVtl en een schoeaiuaket zeker ook niet Baden kan ik hei niet en dn ik gaf het op auMr van morgen vroeg ik het aau mijn Uiis en diezeidei Teun begrijp je dat niet F die iKi is een groot geleerde die heeft tydens de kermis iMnd gestudeerd in de proefondervindelijke wijsbcgee e en gevoelt zich daardpor wat onple ztrrig Nu dol begrijpt Teun maar daar j te gg a6 ik zat toen ia Ons Genoegen Teun bij toevd met t pleizier g m k jkt h door j rteld n begreep ik zoo n ik f en anderea bril en daarom heeft Teun pret gehad r v Vraagt men nn ben ja duo zoo aan den gang geweest och neen ik beb meest staan kykeu maar Teun had pret mdat Ol ander pret had laer geachte heer B dat begrijp je zo niet I i H iu bet al feten waarom Ik rtl het aeggtm Jn bet naar huï gaan kwam ik tegen acht menscficn of beter JW d vier paren wimrvan onze schoolmeester zoude zeggen in zijn de eerste lente des levens voorbij en dat hinderde Mtet maar m wel hfniierde waren de duiten zoo ik b eep h den ij met b ar allen 25 cetats en om daar kermis mee te houden was vr Dun maar er kwam toch iiidetp uitkomst Iemand die nocit al lust in lei n schoen te kebbeo sprak llun aan en Mak bq met de nowden betend gemaikt werd taatte hy iq deu lali u ide a r arme blik8aM k l J eea iWa cte ïeiui jsehrok van dieu vloek maar toch op het laatst dacht by zoo vloekten alle mefateUea nuat no vau daag maar geachte B dat merk je nop niet Petm js eiqdejljk gaan eten en heeft zoo als mijn oude séhoolmeester dat uitdrukte ziju vermoeide ledea litgcatrekt op de donze peluw om menWe krachten te vergadereit ea die aan ie wIsBileB tot ont der meuachheid n ik mag hem dat gerust ia zeggen want hij voerde niet voel uit eu ik voer niet veel it ftf nJus B dst werkwoord goed en na niéufre Icriaïhten Vergaderd te bibbeu gordde ik my aad tot den arbeid dat wil zeggen om naar de komedie tb gaan n Teun heeft zegan op zijn werk gehad waat het is hsmdaurgoed boallea om je dat dnijilelijlc te maken moet ik be in wilde het met recht vlotten en ik zal eerlijk opbiHohteu waarom UlL eerste waai ik aanlandde was bij V d Kint daar stond een meisje te zingen en ik dacht zoo by me zelven dat it maar een kcrnrismeid nauwelijks was ik daar of er koqt een spullemaii én naagt otn dat mei a om ma tqksdaaider eu ik dacht zoo i Soorl toekt soort eo daar nam daarom de vrijheid aan myn butlrtaan rèclftste vragen waar of ze het over hadden j ach zeide hij die rouw vaugt aan haar man om een kindje daarop ging ik naar bnnrman liaks eu die zeide i aob I de keilerin Tan Frankrgk neemt afscheid van baar man en weet je wat Xcuil dacht i ach wij begrijpen b t zooniet maat au aa het anders Niet alteen dat Wij bet begrepen maar de vertooners begrepen het ook en rerleden jaar merkte men dat tbo met Menige onschuldige grai werd r rerkocht de deugd werd beloond laa U en misdaad werd gestraft en men i 1 1 I n lced zijn best bet publiek gcnaegen tegevei en aeh spullema ik geloof dat zi Ayd noch wijzer deed yj Teun toen Judels het DuWiek Ter ht mJt Spanjaarden voor haar geld te koopen aia het aau had Teun toen Judels het publiek verzocht mee te jou te gevcB eu wat Tfretg it ten antwoord wel mannetje dan heb jij a een pngeliikkig geloof en daar ik kwaad werd vertelde ik hem dat hel mi ne toch veel beter was aft het agne of van dia Madam Z o leiile ïij deuk je dat dan at ik je maar eens rit den droom belpen dat meisje is een eerlijk braa f meisje die dè keriaissea bereisden nllu vermoeieniaten doorstaat om hare ouders t ondersteunen die te midden der verleiding haar ier weet te bewaren eu vuor ons een hulp iii nood is zooals je nu gezien hebt eu wat mij aangaat ik zal liever drie dagen hanger lijden als haar eeu cent oiitrooven en zeg me no eens mannetje wat is nu jou geloof Mynheer de Redacteur I mannetje zeide niets maar weet gij vvat monuetje dacht 2eer Eerzame Teun je bent een groote ezel en gij zult me toestemmen dal alt meu tot loodooige zelf kennis gekomen is de luat tot pret wel eenige graden zakt D us ging Teun in eea vrij miserabele ateniifting naar Uns Genoegeo Daar aangekomen liep ik den tuin eens door eu van deu tuiu in de zaal ma r och arme in die zial was niets ie zien en of ik al tegen mij zelven ide t builen is de muziek het hietp niet Teiw miste iets maar wat ja dat begreep Teun zoo niet daar wat echter niets aan te doen eu dut ik ging in den tuin zitten en omdat ik alleen zat ging ik aan het overdenken wat ia muziek en het antwoord was de muziek is de afspiegeling van de hartsiochten der mensohen Hier het lied der onschuld daar het broischen vsn booze harts tochten hier het lied des vredes daar de Erijgi I ziugsn De junge dametjes zongen zoo gulhartig mee I maar ze begrepen het zoo niet maar daar was er I eea die bid iemand bij noh en eer zy begon te I liugen pakte ze hem eerst met beide armen goed j vast en toen itemde tü laide in O Mo dar die zeeman hij duet me de dood weer an I zeg er is B LTUd was het by Uxval niet óy het naar huis gaan locbt ik t vergeefs uaar eea dikke dUmeda me speA verladen jaaé 4i ét toch een die ik van aangezicht kon iet waa Griet laa het hoofd te Schiedam bijgenaamd de lantaarnpaal en dus dik was ze iu het geheel niet o a het wel mogelijk dat eenige jongelui het betreuren dat zij haar aanvallig aanzijn moetea derven maar het is laat en Teun gaat slapen tot de kinderkermis En nu de kinderkermis tueii ik daar kwam dacht ik zoo bij my zelven dat dt leden bovenmate gezegend warèp met kiaderljet want bij mjjn Eerbaarheid I ik fit oiel dat er iooveel op de wereld waran eu toen ik aan liH hek stond begreep ik er nog minder iett van daar Ewam een eerwaardig grijsaard binnen met tien zegge tien lieve kindertjes en ik weet zeker dat er van die rijke zegeii bij den Burgerlijken Stand niets bekend is en of ze die kinderen gehuurd of geleend hebben dat weet ik ook niet maar dat weet ik dat ze allen veel pret gehad hebbén mallemolen ejielletjes kijken en wat voor hun maag goed wat het koektlaan ik dacht zoo bij me zelven dat als een groot hieiisoh 8ioh noch eens lerinnert kind geweest te zyn het toch altijd noch hier of daar goed voor is verbeeldje die groota kinderea dapper aan tonen met al hare ellenden hier de tonen vau berouw de kleinen dapper aaa het eten d geen boete daar de kreeten van wra ikiucht en haat j de net iiob goed als de anderen en dan bet dansen Von die aardige krullehollen neen leun kon hbt niet uithouden Tenn ging Mie hélen ea toen zomen in de mallemolen en werkelyk Teun verbeeldde zich ook weSr kind te zyu het eerste wat hy deed was te zoeken naar een emmer met water en een meid met Bette gesobuorde klompjes Taan zooht ta vergeeis andera geloof ik niet dtt Hen droogroets i huis zoudicn gekomen zyn dus de kleinen hebben pleizier gehad eu de groeten die toch op de kleinen moesten poBsen ook zeg er is B ik geloof dat het christel ker is groot eu kltin genoegen te geven en eendracfitig vreugdi te makes ala ap je dooie emak te gaan zitten moppereai En nu zeer gcnclite heer B UEd wil met een Hjst rond gaan om de kermis te begraven en ik om gelijen op te zamelen om je by de uoustaande kermis een hecrlyke serenoJe te bezorgen van alle draaiorgels die ik mochtjg kon worden gy zult wel zeggea dat hindert uict wout daar komen geen valsche orgels meer en dot is aar maar ijc zal ze allen tegoiyk op een aangename wys ieder een apart deuntje laten spelen eu als je dan de poort niet uitloopt dan ol je toch voor je straf wel doof worden en nis je nu lust heb dan wil ik met je wedden wie de meeste intee maar als dat waar is dah is het niet genoeg dat i wil werkelijk de muziek beschavend op ont werken men eenige muzikanten bijeenverzamelt die ons op eenige stukjes onthalen nccu dan hebben wy heli noodig die bij grogte oefening een juiste opvatting hebben die zuo up zijn burgermaus uitgedrukt met alleen kunnen le en m iur het ook verstaan en daarvoor gevoel hebben wont het is vrij lastig om iets voor te dragen dot Ven zelf niet begrijpt en bij goede instrumentale kennis eeu groote eenhe d bezilleii eu op het eind begreep ik dat ik beter dcfd te luisteren als te zitten suffen en ik heb geluisterd e dan móet ik zeggen i een burgerman hoort bet hier alle dog zoo niet B is er zeker niet geweest of anders begrypt hü t zoo niet maar ik Teun Blouw neem er myu pet voor af en met de pet of vtrnoekt hy aan de hee ea dii daar baas zyn om oiis wat meer zoo te tiokleeren en nu moet Teun weer biechten toen hy daar zoo zat heeft hij gemerkt dot er vrouwenboedjes waren en onder die hoedjes gezichtjes eu heeft hy de vrijheid genomen zoo maar eens eren lo kijken n Teun docht om het vroeuere moois in de zaal in het geheel ii et meer hij was geheel gene en eu Teun ging nnnr huis Dm Mtjnheei de Redacteur Teiin heö 3é vrijheid ge nomeu in deze brief ook een woordje e zetten aan den heer B vergeef hem dat daar gij zijn adres weet en Teun niet Engelodfdat ik blijve f UEd DiémAr J 1I tr c EüN BLAUW iintl niiiim sDq Kerm is moet beho viden blijven Neen Irndi I gy Aief met spek of liever met een geruid gbit Waarmee dat glas gémld waa op toogenblik dat gjj iw toast slo4gi tot behoud of lierer tot terugkeer der kermit wil ik iii t midden Uteu omdat ik het niet weet Maar dit weet ik dat het ingezondeo stak vaa B die het zeer wenschelyk acht dat de kermis niet terugkomt met geen loattm te weerleggen it En wat moeten de lezers der QoudKke Courant wel denken ran V die ïooreel rreemde talen spreekt en T n de redactie dief al dat spul onrertoald laat ofschoon zij geacht mag worden h re lezers te kennen I i Als ge dat gedaan hebt om my en een ander te laten nmdloopen met een papiertje m den k ik rersta geen Bngelsch hier éu daar vragende Wat it dit en dat in het Holtandsch dan zyt gij do oorzaak dat myn middagmaal gistereu koud IS gewordeo omdat ik het weten wilde eerik ging eten De Apostel zou ran U zeggen Pn eteer iuBtr dun dat gij vreemde talen eeU Daarom tehrijf Toortaan Hollaiidsoh Ik heb iemand gekend dia alleen daa Fransch sprak alt hij een slokje t Teel had gedronken De menscheg nWgten eens denken dat gy ook tot die fiunilic behoort Eu m zou my spijten Gy z iult daardoor een hwadeti naam krijgen en gij weet toch wie het geawd heeft Jht gocdt naam ü ieier dan j oede Me Iraeh 1 Gij lyt blykbaar jong ea bezit een goed hart Ik heb U lief gekregen toeu gy op zoo prettige wyzB awe stadgenoaten opwekte tot belangstelling in die moeder ea hare drielingen Ik rond dat heel aardig ofs hoon ik lang werk had eren als nu om te naden waarorer gy het aigeoiyk hadt Kn daarom ben ik begonnen om eens een degelijk ttuk tesehryrea lot hcbond der kermit Wil ik U iets daarvan madedeelen Ik geloof dtt als gy by het lezen een paar gUieu ader gedronken hebt dhn tydens het slaaa Taa uw toast ik wil nu maar eens aanaemea dat £ gewonen wyn drinkt myn betoog ü wel sal beraHeg Vooreerst dan moet de kermit behouden biyren omldat tij tpaarzaambeid leert Menapaartwakea maanden achtereen zoodat men met Itermis geooA heeft om t rartaena Dot moet dan op en datgrnt doa ook p oaa t einde der ketailt beeft men aen Ittge baua eo eea betaaid hooid uaar men lie ft dan toch sparen geleerd geleerd ook waartoe het sparen den mensok brengen kan Er bfstnat das o dat alt mea et de jkna ijiar w rdt men dan gaat sparen londer l et te retleeren Zoo ia het my ook gegaan Gesiiiard roor de kermit heb ik nooit dat behoefde niet ik had oltyd geld omdat ik ttaedt zorf d mindtr ai te gsran dag ik ntria Daarby hield ik nauwkeurig aanteekening Tan wW het geld kwam en waar htt bleet Ëa toaa ik eens na afloop der kermis ia mya boekje ran ontvang en uitgaaf opschreef wat ik in die week aitigexwd fa d en ik rergeleek het sommetje aan kenhfeteffliïak besteed met hetgeen ik in de kerk aan de armèn had geschonken toen riep ik oit Noen I Óki jcaa toch niet langer zoo blyren En sedert diea tfld ik zal niet zeggen dat d armen reel rtieer kAgen maar de kermis krygt bepaald reel aainder £ ben spaarzamer geworden dat heb ik aaa de kermis te dankeu Moet dus de kermis oiet behouden blyren Tot 100 ver bad ik gtsehreren toe ik ket antwoord ran B las hetwelk my deed besluiten om af te wachten i f en zoo ja at gy daarop zoudt antwoorden Nu heb ik ook Dw antwoord geleten Maar het wordt er wat degelykheid betreft by U niet beter op Ik Trees dat de lezers der Qoudtche Con rant zullen z gen dat riekte uw rorig stuk naar gearigen wyn en liederen van Lyons zangeretten i propos zijb die liederen daar nog al onschuldig en kleêden die zangeressen zich nog al welvoegelijk uw laatste artikel veel overeenkomst heeft met eea halfgare Wa Ik pryshetin U dat gy voor het opkomend geslacht party trekt dot geroepen is de kermis in stand te hodden ten voordeele ran hen die daarran ireten te protteeren maar orerigens zit er volstrekt geen ernst in aw schry veo Dat smjt my voor V want die Mynheer B is niet met pfaatjes uit het Teld te slaan en als ge zoo voor iaï dan zyt go het bepoald kwyt Daarom raad ik ü myn betoog verder C vervolgen en ale ge t goed vindt te bewytien hetgeen ik voornemens wat tot behoud der kermis te doen I Wg geven it isgcttinden sfuVken zooals lij oni vord a gegeve Verkiest eeb ioxeader te Bchrgven in een tsti die eeu gedeelte der lesera niet verstaat dao is dat ztjn zaak Wg beoordeelea de waarde der ingezonden stokken doch belutcn ons niet met de vertaling ot Rio