Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1873

VrUdag 22 Aupstns N 1403 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor fiOuda en Omstreken De insending van advertentiön kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave 1 dat de kermis is een vrijiviliigcacaijus betaling 1 dat op Je kermis menig vourbeeld wordt netelen roor Terstaodige lui als wij iijn afaciirikwek kcnd eD dus leerzaam S dat teD gerolge der kermis vele menacfaeo arm sjju en blijven niet tot betrekkelijke elrnart kuBoen geraken en dat iolks geheel orereenkomt met de ordonnantie Qods dat er ryken en armen moeten zy i 4 dat als men de kermis wilde arschaSen men ook j met Pascken eu Pinksteren rastenavond en St Nicolaas arond aldus sou moeten faaudeleo 5 Dat bet tot een wyze staatkunde behoort de kermissen ta laten bestaan eu het onderirgs met rerpliclitend ie maken omdat men een ar een Jem een adtloot volk het beste kan re geeren H tge dit alles bewezen dan zal het U gemakkel k Tidlea een blik in de toekomst te slaan eu U 4e wagen aan eene profetie als deze Kens komt de tgd dat in Nederland slechts rier kcrmisrgeneenten zvlleu zijn oftr ebleren en wel te Gouda te Goes te KampeD eu te Dockum Tan dien t d af begint roor Gouda een tgdperk Tan ongekende welvaart Xtn eervolle laak die ik U opdraag k Hoop dat die aarraard en dan wel moge het U beko laen I Haar vooral geen Ëogelsch hoor Dat was indertgd bg wjjien doove Mie welligt gued maar ds ieurs der OouiteAe Courant wien het om iets meer te doeu ia dan om een koekebak te verkoopen moet q bet niet te laatig maken Ook hem niet die rich Jioemti Gouda Uw goede Vriend 17 kt 1873 DKOOGSTOPPEL Burgerlijke Stand GuOBUiï 15 Aog JiD wiivn P Hopkoper en C vss r Pnuen Maria ouden F Sluiter eo M Visser éecrtroids oeders T Verlnrt es i M Hugv nar 10 Oerarda Jobtooa ComcliA ouden A U Vermut eo 6 Zoniie Dirk Aalhonie oiidert U J de Ruller en M h Brut 17 LetaardM scobue oudere J Nieswephs MB d M ren XeCBVCn 18 Jan Dirk aders J J rao de Water ea A N de Koning OvKaLiDtK m An k nu Veen haieer vsa JD K jk 69 j B C iMiiard Ij S ai W de leiser 80 j H Noïelsyjn 1 j Jl m C i WoUs iskel 11 w P C Veripoq SI j C C de Brngn 1 j 10 = 7 G nn der Wd 5 A H Steeoberfsn S j S B O da Vriae m 18 A W Alibeo JkPVERTENTI3ËN Loten k f 1 in de Verloting van f mm mm etc TAR DE MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omttreken vp 8 SEPTEMBER a 8 t o te bekomen bg A BBINEMAN Boekhandelaur albier Voor f lö ontvangt men 11 LOTEN N FRANCOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito TU 100 tot ƒ 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven a 5 Kltntoor Westhaven B 140 Puik smakende in alle soorten oit Jièt Magazgn van de Heereli WOLTEBS en JONEEB te Amtterdam te rWkrggen bg H W BL STEEVERS Bankeb en Koekbakker te Gouda NB AUmede LIMONADE SIROOP tot lagen prga ten gebroike van Heeren Sociëteit en Eoffiehoishonders laatsctiappU v Laiidoiitginning gevesti gd te APEL DOORN Oitdgehturd hij Kon Betl van 10 Feb 1873 nr 8 FBIlIIilËilTC groot f lOO OOO krachteha Art 7 der gtataten verdeeld in 20000 Obligatièn i 6 per atok De uitioting zal geschieden op 6 Dte mier e k ten overstaan van den Notaris F VaN HOUTEN te JmterJtt uur en plaats nader in de nieuwsbladen op te geven FREMIEN in Vast Ooed EEkSTK Peemii De Hoeve t VRIJLAND gelegen onder MydrtcU en If iliiü met fljnke BO£B DËRIJGËBOUWËN en ongeveer 267 Bulder Vl iL 4NU aoz i waarde ƒ 25 000 TWEEUX Pkeuie De Hoeve VEEZORO gelegen onder liydreeU met nette oienw gebouwde BOERENWONING HOOIBEBO enz en ongeveer 6 Bunder WEILAND i waarde 6 900 DxKUE FiEmi De Hoeve SCHWEIZEBHÖHE gelegen aan den Amsterdsmschen Straatweg onder jimkern met modern BOERENHUIS STALLING DAG6BLDER8W0NINGËN en ongeveer 6 Bunder BOUW en TÜINLAND waarde ƒ 5000 ViEsoK Pkxiui De Hoeve DE EERSTELING gelegen als voren met nieuw gestichte ruiineWONING en ongeveer 6 Bunder BOUW TUINen B08CHLAND waarde 2500 j VuroE Pbemix De Hoeve DONOHOBm gelegen als voren met nienw gebouwd welingengtHUIS eu Qpgeveer Bunder BOUW TUIN nBOSCHLAND waarde 1300 Zesoe Pbehii De Hoeve BERKBNDAL gelegen als roten net nieuw gebouwd weliogerigtHUIS en iogeveer 6 Bunder BOUW TUIN knBOSCHLAND waarde ƒ ISOO I Zevende Pbeuie De Woning ELEINHOEVX gelegen in de gemeente Uaarlemmervuer met dagereer 10 vierk N B TÜINLAND waarde lOOfO De gezamenlffke waarde bedraagt 43 000 InOeld 1 PREMIE i 1000 600 250 100 SO n 10 4 24 50 100 1000 H M II II U f H II U II II I 1000 1000 1000 2000 2600 2600 lOOOO ÏO OOO Te tarnen tS OOO Obllgaticn welke niet worden uitgeloot zullen i a literlgk 66 jaren jnet 10 per stok worden afgeloi De nitgifte geschiedt op ronco aanvrage tenKantore der Maatsebappg te Apeldoorn aitslu tend bg 100 tallen met een korting van 10 pCJi alsmede bg de Coumanditaise Vshdooiscba LENS BEEGSMA te Arnhem i Verder bg de Agenten de Heeren 1 A N MOLENAAB Notaris te WaddinxveetL VAN GEOOS Koopman te Botkoop 1 De Maatechappij voor Landontffinninff 3 6EEG00E Sec retarU 1 KMBEMam Wordt gevraagd eene KINDEBMEID kim4 aende strgken en met de wasch omgaan Brien ren franco onder Lett N aan het postiumtoor Schoonhoven mmmsmm Er wordt ten spoedigste gevraagd een BEOOD BAKKEBSKNECHT Loon 90 h 100 GL Adres letter B Bureau dezer Courant Gouda Dr k nu A Brinkmu KDIPERSKNEGHT gevraagd Adres aan het Kantoor der Zeep ziederg te Gouda DE IDEiCEISr do ir Mejnffironw de BIDDER verloot is gevallen op XVITb 92a JProf Pergrer d Alion Haar Extract Lii bovengenoemde Extract geheel gegrond op ae regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmidiiel geheel eenig in zgne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe nitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelgke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en loofd dienstbaar zgn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van Toós en andere uitwasemingen maakt da ziekslgke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflenste haren weder lang merhand opkleurea zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geritige eigenschap van dit HaorEx traci buiten alld andere haarolie of pomade welke altgd met vet of olie verbonden zgn ia dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig venneden zgn die wel rbor het oogenbUk eenigea glails aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vaibeartieid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig ia daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebmiksaanwgzing a 410 ets per flacon verkrijgbaar bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A 6 VAN DETH LH KELLEBcnZooif o r fam F A BOEONIE De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de 8M geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZAT DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ï i jj il I Buitenlandsch Overzicht Overal bevinden tioh in Frankrijk de fusionitten op den anoeht Men heeft zioh te veel bloot gegeten zoodat men niet wijier doen kan dan vooreerst de zaak te laten maten De eerbewjjien waarvan Thiers te Belfort het voorwerp i geweeit hebben zeer den toom der monarchale bladen opgewekt Zg houden het voor een intrigue van den ei preaident Vaa de Byde der republikeinsche bladen wordt het feit alt een bloot toeval voorgesteld Aller oogen reitigen zich op de vergaderingen der algemeene raden de republikeinen hopen dat d raden van de gelegenheid gebruik zullen maken om faun otilevredeuheid over d fusie an den dag te leggen de algemeene raden worden derhalve weder in strijd met de letter en den geest der wet uitgenoodigd op te treden als politieke vereenigingen om de wpt te ontduiken worden de politieke besluiten genoAien wanneer de vergadering officieel is gestoten De keuzen loor de bureels der algemeene riiea h 1 ben weder bewezen dat de invloed derregeeriog giarhtig is in Frnukrijk Onder de benoemde voorzitters tril men 60 oonserratieren monarebaleu 23 van de Imkerrijde 12 van bet linkeroentrum De landverhuizing uit Duitsohland neemt no altijd toe van 1 Jan tot 31 Juli 71 zijn over Hamburg vertrokken 21 173 personen gedurende denzelfden tijd in 73 ecMcr 42 892 personen Dezer dagen heeft te Kassei de hoofdstad van de prov HeseenNassau eeu bijeenkomst plaats gehad van zoodanige rechtsgeleerde boogleeraren aan Duittobe universiteiten die zich in het bijzonder bezig hoi den met kerkelijk staatknndige onderwerpen het kanonieke recht enz Het doel was de bespreking der groote vraagstukken welke thans ah het ware aan de6rde van den dag zyn Buim een twinti tal hoogleertiren had de toezegging gedaan op den bepaalden tg i te Kassei tegenwoordig te zijn maar slechts 8 hebben bun woord gehouden de oterii e werden verhinderd tegenwoordig te zgn uitboorde zij eene vacantiereis deden Onder het voorzittersohnp van den boogleeraar ïleier uit Bostock is een ilsntal vraagpunten btliaiideelil Het voornnamstc dnarvan was dat betreffende bet etaudpont door de Duitsche regeeringen in de zaak der oud katbolieken ingenomen in rcrbnni met het arrest op 21 Mei jl genegen door bet opperste gerechtshof in Pruisen Met algemeene istemmeii zgn de volgende besluileii genomen 1 De oud katholieken behooren te worden beschouwd ale leden der door den staat erkende katholieke kerk 2 De Dnitsohe regeeringen zijn gei ec itigd om den heer Beinkens op 11 dezer te Botterdam tot biiachop gewijd als zoodanig te erkenneln 8 De Duitsohe regeeringen zgn gerechtigd om van die erkenning langs administratieveii weg te doen blgken Dit vraagstuk was iet gewichtigste d r behandelde onderwerpen uithoofde bet iii een zod nauw verband staat met den maatschappkiykenl toestand in Duitschland Verscheiden hoogleeraren badden memorien ingezonden strekkende tot toelichting hunner meening ten aanzien van de t behandelen vraagpunten Ook zy atemden geheel en al in met de zienswgz der te Kassei aanwezige ledeo der vergadering FBANKBLTE De Bonapartisten zegt ket Journal iet DébtU ia zijn Zondagsnommer fbebbea dit jaar het feest van den ISden Augustus op tamelgk bescheiden wijze gevierd Zij zgn minder rumoerig geweest dan geWoonIgk eo dit is te begrijpen De onstandigbeden zgn voor dergelijke demonitratiün geenszins gunstig Deboiidgenooleo van den 24sten Mei hebben hen 0B i den tuin geleid en waarover zouden zij zich dan v rlieugen P Met een onnooselheid die doorgaans met iti bun anier van doen ligt hebben zg zich laten gebruiken om df kastanjes ait het vimr te halen en dit mvoldoende wezen om hun droefgeeelige dacht in inte boezemen i Dit is een waarheid voor Pargs eu waarsohijnlijk voor het grootste gedeelte van Frankrgk Het l feest van den heiligen Napoleon door Napoleon I op 16 Aug den dug van Maria Hemelvaart vastgesteld en als zooilauig door zijn neef den man van Seqan gehandhaafd is na 4 Sept 1870 weder een gewone kerkelijke dag geworden welke weinig stof weinig aanleiding geeft tot openbare vermakelgkheden tot het vreugdebetoon van weleer Niet op Fransoben bodem op Sngelschen grond was de k rn de keur der Napoleontisten den Uiden Augustus vergaderd en men kan nagaan waar De exKeizerin was intgds van haar uitstapje naar het buitenland teruggekeerd om te Chislehurst op den grooten dag de handkus der getrouw en aan te neigen De Ëngeische bladen van Zriterdsg bevattan over deze plechtigheid eenige bgzonderheden waarsan iwg een en ander onlleenen Meer dan vijfhonderd dames en heeren zegt ttaily New waren opgekomen en zij behoorden tot alle klussen der maatschappij Sommigen droegen grqene lintjes waarop drze woorden jeunene raitfoiie en een vlag met dit op chrift i Za jeuttetie frain aise au prince Loui Ne 15 AM 1873 Naast deze jongeren van dagen bevonden zich de snorrcbnardeii soldaten uit het eerste keizerrgk dok krijgers van het tweede Ook zij hadden bun banier Ai dezen reeds den Udeu te Londen aangetjomen begaven zich in den ochtend vnn den grootfen dag naar Camden House mnar werden daar met binnengelaten Slechts voor enkele bevoorrechten opt ndni ziöh de hckkm vnn het park Üe anderen blevin buiten staan of trokken naar het kerkje waar h in keizer begraven ligt Hier wachtte huiv een nieuwe teltursteiiiug Het gebouw is zoo klein dat nietmeer dan ISO personen daar toeven kunnen Om gedrang te vourkomen had men juist 150 toegnngskdnrten uitgegeven De mefste bezoekers nu bezaten de7c kaarten met en waren verplicht den dienst nsnie hooren op bet nabg gelegen kerkhof en door de open gelnlen deur f Na halftvian f uur knamen de ej Keizerin en haar zoon opdagen vergezeld van vele getrouwen aan het Ktizerrgk Zg erden aan de deur opgen acht dqor nbt Trreschiii vrocper viCiiris gencrnai te OhSlois Ue preek werd uitgesproken dooi den pastoor 6odda d ADVKETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LBTTEES worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN van Chislebnrst Hij sprak in het Fransch en t pi nik was natuurlgk een aaoeenschakeling van politieks tkispelingen ten behoeve zgner imperialistische toehoordiers Ug gaf den keizerlgken prins den raad om ta volharden en meende dat üod eindigen zou dit streven deze volharding te beloonen Natuurlgk vergat père Ooddard niet den zoon van Bugéaie op hart te drukken toch bovenal de Kerk niet te vepgeten en steeds voor oogen te houden dat de schoonste en kostbaarste lilel van Gallia die van oiidsfas dochter der Kerk is Toen de dienst afgeloopen was wierpen de aanwezigen nog een laatsten blik op het rgkversierde graf van den derden Napoleon en zgn weduwe en zoon reden vervolgens naar Camden House terug waar 19 door luide kreten van lere Napoleon den Vierde I leve de Keizerin I ontvangen werden De bezoekers van den ochtend werden nu allen los geUtea en vormdSB weldra voor bat hais een bnadav halven cirkel De Keizerin trad uit hare omgeving waaronder de Mirata de hertog en hertogin van AIba de hertog van Bassano generaals Ney en Pajol de heer Bonher baron Corvissart de hertog van Cabasaera de heer Abbatuoci baron Lambert eu vele anderen meer opgemerkt werden om zich met oude soldaten en met andere bezoekers eenige oogqnblikken te onderhoudeo Ook de Prins ging rond Het was nadat zijn moeder zioh reeds in Camden House teruggetrokken had dat hg den weusch te kennen gaf om voor de eerst maal zijn iandgenooten toe te spraken Het gehoor was spaedig bgeen en wel in de aohoons beukenlaan voor het huis De Prins trad voorwaarts blootshoofds bleek maar kalm en sprak Ik bedank u ook uit naam der keizerin dat gij uwe gebeden wel hebt willen vereenigea mei ds onze en dat gij den weg niet zijl vergeten welken gg vóór eenige maanden gevolgd hebt Ik dank ook de trouwe vrienden welke ons uit de verte de bawgzen hunner gehechtheid en liefde hebben toegezonden Wat mij betreft in de ballingachap en Üj het graf mijns vaders overpeins ik de lessen welke h mg heeft nagelaten Ik vond in deze nalatenschap het beginsel der volkssouvereiniteit en der volksvlag dat hg beeft toegepast en gehandhaafd een beginsel waaraan ik immer getrouw blijven zal en hetwelk de stichter onzer dynastie heeft geresumeerd in deie woorden Alles voor het volk door bet volk I De Prins een weinig verlegen hetgeen niet onnatuurlijk heeten mocht stotterde aanvankelijk maar het laatste gedeelte zgner toespraak werd met fiksche stem en opgeheven hoofde uitgaipraken Tos juichingen ontbraken niet evenmin ala de onvermijdelijke kreten van Leve de Keizer I leve Napoleon IV leve de Keizerin I Dq schelle stemmen der dames schrgft de berichtgever van Daily Newt kon men boven alle andere uithoor D en haar kreten ging vergezeld van copious wcepingj overvloedige tranen De aanwezigen zaten den zich terugtrekkenden Prins op de bhslen en velen gingen niet weg voor zg zgn hand gegrepen en getrouwheid beloofd badden Dit laatste gedeelte bad veel van een pomedie Van de Bonapartistiscbe bladen tö Parijs beeft zich den 15den alleen de Qnu oi ondersciiotden en ivel door eeu excentriciteit De redaetidschgnt een droom te hebben gehad en steit dien op papier In dien d aom is het keizerrijk hersteld nadat Hendrik ds