Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1873

VïMe een poo je op den troon gezeteld hcefl en door ecu oproer uo d mkt is gewonlcp daarvan afstand l doen Mno l liuü wordt dictator en schrijft een plebiscit uit om hel volk te laten beslissen over den regeeriiigsïorin Daar Hendrik V bedankt heeft blyft de keus tieperkt tus chen het Kekerrijk de Bepubliek en het UrieaiÜBtisehekoiiiiigsoknp Met plebiioit vindt plaats Voor de Bejinbhek verklaren zioh S ÖÜO 000 I werden grooter ongelukken vo koni n Ik liet tei i x W u n Ann i r jj j j muroa choren om te verhoeden dat ïij ineenstortten wat dan ook niet plaats had De locomotief bleef dampen en stampen tot half twaalf Zij staat nog in huis en het kan nog eenige dagen duren eer zij er nit is gebaald want bet gewelf van den kelder is ingestort en het zal niet gemakkelijk zijn haar nit den knil te halen daar zij 7 00 centenaars weegt De politie gelastte terstond de ontruiming van het huis en thans woon ik sedert twee dagen in het hotel Hoelang dit nog duren zal weet ik niet De schade is zeer groot en myn zaak staat geheel en al stil daar niemand bet huis durft naderen Gouda 21 Augustus Bij kon I p luit is met ingang van 1 Sept a s tot schoolopziener in het 7de schooldiair der pror Zui l IIolland benoemd den heer Droedelet alhier Gisterenmiddag ten 12 uur had de gewone jaar lijksche promotie plaats van de leerlingen der Latijnsohe school alhier Drie leerlingen J A Nijelihuis F Ch Bougue Tan den graaf Tan Chambord j het eenige dus wat O e J Groesbeefc werden bevorderd tot de Hoo u ue uiivoerminmcm run nel wen neireih scnrg gens den atgoriardigde JJriooult bedraagt taanUl Tcr rrkent dat het een reuzunwerk is maar houdt kindereu dat thans nog Selgif geen onderwijs lipt nlitiioniin onr naMW J i j 1 gf 180000 en zlju BV fuim 2 Brillioen Belgen een of ander beioep iiaarmede zg later op eerlijke j ren ont eend De onsoiiuldigc vreugde van school knni en de geestdnftrolle begroeting der kermis door dcrgeiijke kinderen heeft Lij ons geschetst heelaardig maar ik vra ig U verstandige le er wat bete kent dit alles als antwoord op mijn geschrijf Dat kinderen pleiaer hebben in de kermis wie zou het afkeuren Ik alleimiust en evenmin zou ik de kermis willen weren eia aan de lieve kleinen hunne kerraisvreugde te ontrooren maar ik wil de afschaffing der kermis omdat zg eene aanleiding is tot ongebondenheid brasserij dronkenschap geldverspilling o Ike rakrn geoB erd wordt i den e Un T ermoedde dat dit het lijk kermistijd door mensciien die zonder kermis dat niettiid 1 H tl T S die voor geruimen ronden doen Doch velfs daargelaten dic overdrijving tgd bg tstrandep van een ltalian che bark waarop drr kermisrrengde gclnigt liefbebbrrij in kennisver zilrl pf nsklaps op geheim tooiiingeii nn rücht cii 8mai k en anJlijk menschen St i ï Z i gg én door uw un ge W J C spoorloos was rerdwenen had men den dic de kermis met zooveel vreugde begracJen moeten Snkeudeu Toor het Keizerr k 5 000 000 Toor hei Orieanisme tlecUh f OO DOO stemmen Voor de ontvrikkeling dezer aardigheid besteedt de Gaulou een geheel nommer De gefingeerde daden des uieowea Keizers rnneatie herstel vati den Senaat enz en de rerdera gebeurtenissen revues vuurwerk enz vullen ganschelcoiommén Zelfs de Beurs welke de troonsbcklimming van Napoleon IV meteen groote rijzing begroet B pCts Kente 104 85 wordt niet vergeten Onder de wapenen waarmee de Fransche liberale bladen de fusie of liever de troonsbeklimming tan den graaf van Chambord want de fusie ia een gebeurde rank bestreden hebben behoort Tooral ook een beroep op het eergevoel van den maarachalk Mac Mahon den President der Republiek men legt dat deze nog altijd zeer gevoelig is voor de reputatie van een loynal man te zijn de Journal dei liéittta betoogde o a dat deze JMiitionale Vergadering alleen krachtens het beginsel vau de rolkssonTereiniteit bestaat eg derhalve geen recht heeft dit beginsel op te otferen aan het beginsel ran het koningsehap bij de gratie Gods het land is de eigenlijke bezitter ran de rolkssouTereiniteit en het land behoort derhalve alleen uitspraak ie doen of het Tao die aouvereiniteit wil afstand doèu ten gerieve de Nationale Vergadering zou kunnen doen is het besluit nemen om de uaestie te onderwerpen aan ket oordeel des lands als eerl jk man zon Mac Mahon dit volgens de Debat niet nit het oog mogen Terliexen Andere bladen o a ie Bien Public beweren eveneens dat het land moet gevraagd worden boe bet over de fusie deukt over de wijze waarop dit moet geschieden is men het echter niet eens de republikeinen willen ontbinding Tan de Nationale Vergadering en het aitschrijven Tan nieuwe verkiezingen terw jl de Bonapartisten op grundT Tan hun Troegere gnnstige erTaringeo aandringen op een plebiscit De plotselinge terugtocht ran de fusionistische bladen moet Toornl toegeschreren worden aan den intloed Tan den Minister de Broglie deze zag spoedig in dat zgn TrieBden in hun overmaligen iJTer het land in agitatie brachten hij meer dan men meent betrokken in de Weener reia geToelde de groote verantwoordelgkheid die op hem rustte wanneer het f groote werk mislukte Vooral vreesde hij dat de Aiiionislen in de Tergaderitfgen tbu de Algemcene Raden zich te teel zonden willen doen gelden en daardoor de oppositie nog meer Tersterken De goede raad van de Broglie komt echter te laat de zaak is te Ter gekomen en de geesten zgn te Teel wakker geschud Ook schijnen volgens een Duitsch correspondent de prefecten niet zeer juiste berichten OTer de stemming der gemoederen naar het Ministerie van Biniienlandsche Zaken te hebben opgeaonden het was den trouwen prefecten natuurlyk te doen om berichten te geren die de Kegeering aangenaam aren maar de berichten die de Broglie door zija spionnen liet inwinnen kwamen daarmee tiecht overeen Door het oreriijden Tan den afgevaardigde Tan het departement Pas de Calais die tot de uiterste rechterzijde behoorde is het aantal Tacante plaatsen in de Nationale Vergadering tot 11 gestegen Drie zetels waren reeds in April racant en de bij de wet vastgestelde termijn van ces maanden loopt eerst et October af DUITSCHLAND Te Dpasej orf heeft een ongeink plaats gehad dat zeker tot de grootste zeldzaamheden behoort Ziehier hoe een Tan hen die er het meest bij betrokken waren de eigenaar Tan een menbeimagazijn Arnold het Toorral in een brief aan zijn broeder mededeelt Het was s morg half acht ik zat met mijn geheel ge zin aan de ontbijttafel toen ik toerallig een blik door t Tensler werpende een spoortrein in Tolle raart op mijn hnia zie afkomen Ik begreep terstond den geheelen omTang der ramp en riep den mijnen toe wij zijn allen verloren de trein gaat door het huis Alles uit de kamer en naar achteren Vóór wg echter de kamerdeur bereikt badden binnen 15 of 20 second was alles al gebeurd De locomotief was door het magazijn gegaan had den Tooren middelmunr gebroken en stond met het Toorgedeelte tegen de trap in den gang Tan het huis I et huis stortte Goddank niet in maar mijn eerste Trees was nu dat er brand ontstaan zou De trap kon ik niet af want stoom en rook maakten de passage onmogelgk Ik klom nu over een dak en kwam roet BINNENLAND behulp van een ladder op de plaats waar ik de kraan der waterleiding ilde openi n Do bnia was ecliter door de locomotief plulgedruki en kon geen dienst djeii Ik liet terstond ladders tegen den no t rgevel zetten te einde mgu ge iu te redden Mgu werkliedcaen een dertigtal metaelaars en timmerlieilen die in de buurt aan het werk waren snelden toe ea hierdoor gesehool waarren de twee eersten eene verhandeling hielden in de Latijnsche taal en wel de eerste over Demosthenes en de tweede over Cicero Nadat de rector Dr D ïerpstra hen het gewicht van de aanstaande academiejaren had voorgehouden werden nog bevorderd Van de 3e naar de 4de klasse B i Koppepol P van der Crab eu J van der Crab Vau de 2e naar de 3e klasse W Tulleke C Kopseboom eu P Peelen Van de Ie naar de 2e klasse P Schellema D ran Buren J Altherren W Lalleman Nadat de prgzen aan hen die die onderscheiding waardig waren gekeurd waren uitgereikt herdacht de rector het afgeloopen jaar kerrinnerde aan het ontslag ran den heer j L Terwen eu rermeldde de promotie ran den laafiiiig J G C W Boldanus tot student aan de Bqks Kweekschool roor militaire geneeskundigen te Anuterdam en wekte ten slotte de leerlingen op tot rerderen grer en plichtbctiachtiiig Meldden wg in ons rorig Nr de opening ran den schaakwedstrijd te s Gravenhage thans kunnen wg meêdeelen dat onze stad i op waardige wijze door den heer Blank rertegenwoordigd wordt daar bij Dinsdag reeds 1 partgen gewonnen sleohts 1 rerlorau en 2 remise had Voor eenige dagen was d n heer J Orereynder grutter te Moordrecht een paard ontstalen dat spoedig in de gemeente Oudshoorn teruggevonden werd waar het rerkocht was Zondag keerde de rerdachte zekere L B in eerstgenoemde gemeente weer na eciie afwezendheid die dagteekende ran het rerdwgnen van het paard Hij wns spoedig in handen der politie en werd na den diefstal bikend te hebben onmiddellijk naar de gevangenis te Eotterdam overgebracht Naar wij rernemen is he bedrag der gelden voor tractementsrerhooging der officieren ran de a s begrouting van oorlog geschri pt en daarmee de onhoudbare toestand ran den officier opnieuw roorgeruimen tijd bestendigd Onder derele middelen die roortdurend worden aangewend om het wegsterren ran het leger te berorderen zal dit krachtig werken Geibkkig leger I Gelukkig raderlandi Pro Patria s Lands middelen orer de zeren eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 46 689 649 451 3 zijnde 1 126 124 18 meer dan in hetzelfde tijdrak van 1872 De raming bedroeg ƒ 44 712 104 92 De minister van binnènlandsohe zaken beeft ter algemeene kennis gebracht dat de examens roor het rer krijgen Tan acteu ran bekwaamheid tot het geren ran lager school en huisonderwijs roor de tweede maal in het loopende jaar znllen worden gehouden op Woensdag 1 October roor Zeeland 15 October aanst en rolgende dagen dat zg die een dezer examens wentcben af te leggen zich uiterlijk róór 10 voor Zeeland 24 September bevorens behooren aan te melden bij den Schoolopsien r van het district waarin zij wonen o ran buiten s lands komende roornemens zijn zich te restigen met opgave van de acte die zij verlangen en overlegging van een of meer getuigschriften van hun goed zedelijk gedrag en ran liuiine geboorte acte terwgl de dag n phiats ran het exumen hun door den schoolopziener zullen wtuileu bekend gemaakt De StaaU Oourmi be at het rarslag der commissie ran 1 Aig 1872 tot 31 Juli 1S73 belast met het afnemen der geneeskundige examens volgens art 5 der wet ran 1 Jani 18CB ïot bet afleggen Tan het examen hebben zich aangegeren 69 enudidaten waarvan een zich wegens ziekte roor den aanrang heeft teruggetrokken Gedurende het examen hebben zich nog teruggetrokken 12 oandidaten Voldoende bewijzen ran bekwaamheid zijn gelererd door 28 oan didaten terwgl 18 candidaten zgn afgewejen De minister ran oorlog heeft ter uitroering ran het besluit door Z M den koning genomen nopens de detacheeriug bij het Indisahe leger van ingelijfden bij de militie te land o n bepaald bet volgende Voornoemd besluit is voorshands niet toepasselijk op de miliciens der bereden corpsen die zich in erkelijkea dienst berinden of huu eersten oefeniugstgd nog niet hebben rolbracht terwijl omtrent de toe lating ran miliciens tot detacberring bij de Undmacht dieuende in Indië in het algcmuju de voorschriften gelden die Toor de vrijwillige jwerving daarbij zijn vastgesteld uitgezonderd bet luekennen ran aan breugpremie Bij terugkeer uit Indic worden de miliciens behoorende tot eene lichting die nog is ontslagen bg het koloniaal werf depdt niet weder iu de sterkte gebracht doch onverwijld in het genot ran onbepaald Tcriof gesteld Aan hen wier milicie diensttijd gedndigd is bg hunne terugkomst in Nederland zal door den kommandant vau het koloniaal werf depcjt onverwijld op de gewone wgze het paspoort wegens expiratie run dienst worden uitgereikt Overeenkomstig het bepialde bij de militiewet zal bij de corpsen roor ieder milicien die bg bet iudisobe leger wordt gedetacheerd ééa man minder voor het bigvend gedeelte onder de wapenen gehouden of geroepen worden De miliciens die bg terugkomst in Nederland in het genat vnn groot verlof worden gesteld worden wnnueor zij later bg hunne corpsen onder dé wapenen komen up nieuw rau kleediiig en uitrusting voorzien De Nederlaiidsche Begeering heeft mededeeling ontrangen ran eene proclamatie ran den i res dent der Veroenigde Staten van Noord Amerika van 3 Juli jl blgkens welke in bet jaar 1876 ter geleicenhetd vau bet eerste eeuwfeest dor onaf hankelgkheid van de Vereenigdu staten in de stad Philadelphia staat Pfiiiisflvauin eene internatioualo teotooustolliug van roortbreugseleu van kunst en nijverheid enz zal worden gehouden JSt Ct Van goederhand vernemen wij dut behalre de hearen Israel Stroebel en Eicli Verreer door de jury ran de wereldtentoaiittelliiig te VVeeiieu n d Schoune Kunsten nog een en twiutig Nederlaiiilsche kunstenaars de eer der bekrooning zijn waardig gekeurd Jmt Cl Op uitdrukkelijk rerlangen der Fransche regeering is haar een vertaling gezondea ran het in de laatste algemeenc rergadcriiig der Maatschappij tot Nut ran t Algemeen behandeld rapport der oommissie over de spaarbanken Bij gelegenheid der gewone jaarlijktche nigemeene Tergadering van de Nedcrlundsche Tcreeniging tot afschaffing ran sterken dr iik die 24 en 25 September e k te Botterdnra zal worden gehouden stelt het hoofbestuur ter bespreking roor de onderstaande stellingen 1 Tot bclengeling der rerderfelijke rolksgcwoonte van drinken èn schenken ran sterken drank is de eerste en beste werkende maatregel niet drinken en nielschcnken 2 Tegq i groote rolkskwalen baten geenc halve maatregelen In den strijd tegen den sterken drank is de zoogenaamde matigheid een hinken op twee gedachten een halfheid die de zaak meer kwaad doet als goed 3 De tijd is gekomen dat de poging tot beperking van den verkoop van sterken drank en tot bostraSÜng ran openbare dronkenschap door de wet moeten worden ondersteund Het is de plicht der rcreenigiag op die ondersteuning onvermoeid aan te dingen het is de roeping der regeering aan dien drang het oor te leenen 4 9 Volks welvaart vordert dat bg verkiezingen roor Gemeenteraden Prorincinle Staten en StatenGeueraal Te kiezers bij roorkeur hunne stem uit brengen op personen die de tusscbenkomst der wet in deze wenschcn Ie verbaasten S Of en in hoever het rerraardigen ran alcoholische dranken naar de beginselen van staat en volkshuishoudkunde is goed te keuren is louter afhankelijk van het antwoord op de Trn rg of en in hoever de natie bij dat fabrikaat wint of verliest fi Het kiesrecht behoort te worden ontzegd aan tappers slijters enz 7 Tapperijen cii ilergelijken moeten worden geratifcechikt ouder de neringen en bedrijven die hinderveroorzaken Zij mogen niet vrij eu onvoorwaardelgk aan tlte plaatsen worden opgeriobt 8 Het oprichtenvan bierhuizen te rekenen tol de betamelijk middelen bg art a van het algemeen reglement der rereeoigiA bedselil i ene ifralhig Oïdetr Vt opacbrift De bakerniat deriM tiscbe CSoler kodif in de Jruherhsche Soutant een iogelonden stuk roor waiunan wij hel volgende ontleenen Op elk blad ran detf cUolera Btlas ran deA Britscb Indisohen geneesheer dr den die de epidetni e beweging van de cholera in Bengalen en indePeudscha gedurende het tijdvak 1855 1869 naging en tet een onderwerp ran studie maakte Vertoont zich de Delta n dm Oaiifet ada bet uitgaigipunt ran een groot aantal Igneu die den gang van de ziekte aanduiden en niet zonder grond dns wordt dit gedeelte ran Neder fiengalen de bakermat van de Azhitische cho era gtnoemd Deze li iti de grootste der wereld bestaat over eene uitgittrektheid ran ongereer 40 uren lengte en EO uren breedte uil moerassen slijkgronden en langloiideu die behalve door 8 hoofdarmeu van den Ganges door tal ran kleine rivieraimen worden doorsneden Jaarlijks op onregelmatige tijden wordt deze gansche streek overntroomd en daarmede tevens een groot deel der veeldcrige gewassen vernield die zich hier op vruchtbaren bodem en b j eene tropische hitte in ongeloofejgk korten tijd hebben ontwikkeld doeli nu bij massa s aan verrotting zijn prgs gegeven Het behoeft nauwelijks gezegd dat onder zulte omstaiidigheden de delta van deir Ganges tot de neeat ougeruude landstreken der wereld moet worden gerekend en de cholera hier hnar recht van bestaan h indhaaft eren all bg ons de tuaaobenpoozende koortsen in moerassige streken Wat de uitvoerbaarheid van het werk betreft schrgr rrkent ds het niettemin roor mogelijk waar de rereenigde Naar schrijvers meeniiig is bet bijna aan geen twgfel onderhevig dat wanneer da delta ran den Ganges door iodijking en kanalisatie in drooge gronden kon worden hcrsclinpen de Aziatische cholera van de aarde zou verdwijnen Hij wijst op het voorbeeld door Mohammed Ali Pacha gegeven die ds pestziekte waaraan te Kairo soms 10 000 menschen stierrea roor goed uit die stad verdreef door een uitgestrekt moeras dat zich te midden der berolkhig berond in een schoon park te herscheppen krachten ran alle beschaafde rolken zamen werken ter bereiking van een doel waarbij allen zoo groot be lang hebben I e cholera spot tot nu toe met alle middelen tet bestrijding en werpt alle tlieorien omtrent baar wezen omver dat mea thans eene poging aanwende haar te voorkomen Er is een tijd geweest dat de pest en de poUen alleen in Europa jaarlijks honderdduizenden wegvaagden tegen beiden trad de geneeskunde maohtclooB op maar werd aan de eerste geen paal en perk gesteld door de hygiene en de laatste niet overwonnen door een Jenner De droogmaking van de Gangesdelta is mogelgk het eenige middel om het mensokdom Toor altijd van dezen gcesel te rerlossen zou onze eenw die taak te zwaar achten Gedurende het zware onweder dat zich in den ran Dinsdag op Woensdag nacht boren s Grarenhage ontlastte en met herige stortbuien gepaard ging heeft men in het luchtruim een prachtig verschijnsel waargenomen In noordelüke richting vertoonde zich namelgk een groote vuurbol die zulk een gloed verspreidde dat men uit de verte waande dat er in de omgeving een hevige brand was uitgebroken Allengs vcrdueen de bol en fatsoenlijke wij e haar brood kunnen verdienen Beholre de meisjes die tegen het vastgestelde schoolgeld onderricht ontvangen zullen er vele om niet gei f laatst worden daar ieder lid derrereeniging die jaarijks minstens 50 francs bijdraagt bet recht heeft om eene leerling gratis te doen onderwijzen Jl Zaterdag spoelde aan ket strand te Texel ncliter de Westen t lijk van een drenkeling aan dat zich in vergevorderden staat van ontbinding bevond en w iarvnn do beenen met een lederen riein waren bij De Belgische vereeniging do Schoolpenniug zal op 1 October n s eene raeisjaaechool openen in ile Hue de Uiijshroeck te Brussel waar meisjes uit den wcrkeilden s aiid die haar elfde jaar bereikten voldoenil lager onderwijs genoien hebhen tegeneen schoolgeld van 30 frano per jaar zullen worden ondorwe fln in inspecteur Tan het loodswezen te Willemsoord oBirent het gevonden Igk geïnformeerd Vergezeld raa een paar loodsen heeft deze een en ander onderzocht doch bevonden dat bewust lijk dat met duffelschen jas eu geruite broek w s gekleed dat Tan den loods 8 niet kon zijn Hoe het ook zg men meent in den drenkeling toch t slacbtoffer eener rreeselijke en misschien Toor altgd rerborgen misdaad te zien DE TOESTAND DEB VOLKi ESCHAVING IN DE VÉttSOHILLENDE STATEN VAN EUROPA Otertenomen uU htt Schoolblad voor KarimOi Of den laagsteo trap van rolkabeschaving itaat Eusland waarop 1000 jnwoncrs slechts 4 kunnen leren en schrijven In Polen verstaat 9 der bereiking deze kunsten Op gelgken trap met Polen staan Bvimenië Spanje en Portugal en dat deel van Italië dat vroege de kerkelijke sUat heette In t orerige Italië in Griekenland en Oostenrgk llongarge ia het een weini b er naar nog lang niet goed In t zuiden van Italië kunnen 74 niet le en of schrijven In de v ersohillenifè deeleu der Oos tenrijkscliHongaarsche monarchie is de graad der bescha ving zeer verschillend Terwijl in de Bukowma van de 100 kinderen die in den sohoolieertijd vallen sleeliU 10 in IMlmatié 13 in Gallicic 16 en in Croatic 20 schoolgaan bedraagt dit cijfer roor Tyroj 100 root Moravic 99 Opper en NederOostenrijk 78 Bohemen 96 Stiermarken 80 Karinthie 80 Zeer karakteristiek is t dat men tot roor een jaar in Hongarije nog sommige onderwijzers rond die wel lezen maar niet schrijren konden Het blijkt uit de miliuire berichten dat ran de reoruten in 18 5 in Krain llohts 31 in Dalmatic l i in Zevenbergen SVj in Kroatië 13 in Moraric 46 i in Hongarge 25 in Tyrol 361 i Bohemen 60 in Silezië 691 Neder Oostenrijk 83Vj percent konden lezen en schrijven In Gallicic beeft meer dan de helft der gemeenten geene schelen maar van al de misdaden in degeheele OosreiirgkschIlongaarsche monardiie komen ook 23 p Ct op Gallicic alleen van de moorden 37 pCt van de doodvonnissen 60 pCt De Dnitsohers n Oostenrijk gebruiken jaarlgks ruim 950000 schoolboeken al de andere nationaliteiten dezer monarchie te zamen een mitlioen In Groot Brittanja bedraagt bet aantal niet onderwezenen 60 pCt In België ongeveer hetzelfde Vol gens den afgeraardigde Briooult die lezen noch schrijven kunnen In Frankrijk wisselt het getal niet onderwerenen tusaehen 90 en 75 percent De slechtste verhoudingen rindt men in de departementen Finistère C ótes du Nord Brclagne en Haute Vienne Limousin Tot de buiden met een goed onderwezen bevolking behooren Zwitserland Dailscbland Nederland Denemarken Zweden en Noorwegen Volksbeschaving is in Dpitsihland een waar gemeen goe l der natie Kr haerscbt schoolplicht en zelden treft men iemand aan die geen onderwga genolen beeft Van de reeruteh der Pruisische provincie Saksen konden 99 48 pC t lezen en schrgven van RijnPruisen 99 09 pCt van Silezië 97 pCt ran de pror Pruisen SG i pCt en ran Posen 85 pf In Saksen vindt mea op iedere vierkante mijl 8 scholen in Oostenrijk slechts 3 In Beieren kan 93 pCt van de bevolking lezenen schrgven in Nederland 97 pCt In Zwitserlanden Denemarken vindt men slechts bij uitzonderingiemand die nooit onderwijs gehad heeft in Zwedenen Noorwegen 1 op ds 1000 SeiaolUad INGEZONDEN Mijllieer de RedacteurI Het zij mij vergund een ertke voord Ie spreken niar aanleiding lan twee stukjes geplaatst in de twee laatste n uwer oonrant Vooreerst het stukje van Irneh Deze heeft op eer aardige wijze een schetsje geleverd nnu zgna school wel weinig ander degelijke mlüdelenliebben om zich te amuseeren Nog eens bet spijt mij roor de kinderen die iui de kermis een onschuldig genot vinden maar ter wille Tan de volwassen menschen die in de kermisi een zeer schuldig gemeen genoegen zoeken is het m i wenschelgk dat de kermis zoo spoedig mogelijk worde afgeschaft Irneb houdt mg klsarblgkelgk roor een droefgeestige oude pruik met een knorrig gezicht en een boos hnmenr Niets is oander waar dan dat Omdat Irneh te bewijzen wil ik hem zeggen dat ik Tan harte instem met de Engelsche spreuk There is no real life but cheerful life en niet minder met bet gezegde van Thackery in zijne Siete iet and travel in London Life without laughing is a dreary blank en ook met Carlyle als hij zegt The man who cjnnot laugh is not only fit for treasons stratagems and spoils but his whole life Is already a treason and a stratagem Doch niet minder stem ik in met Fielding s woorden t There is more pleasure eren in this world in an innocent and rirtuous life than in one debauched and vicious Juist omdat die laatste woorden waar zijn ben ik tegen de kermis gestemd Met deze Engelsche aanhalingen heb ik naar ik hoop Irneh weder in een goed humeur gebracht Hij toch schijnt veel ran de Engelsche taal te houden en daar gaarne zgne lezers op te tracteeren en Toorts ziet hg nu in dat ook mijn hart roor rreugde en genoegens klopt d i roor onschuldige rreugde en reine genoegens Doch genoeg Ik ga orer tot het stukje ran Tennis Biouw Tot dezen mag ik wel goed Hollandsch sprekeii anders zal hij mij niet rerstaan De strekking ran mijn eerste stnkje heeft hij in het geheel niet begrepen Dacht gg slimme Tennis dat ik tegen alle genoegens wts die gegeren werden bij gelegenheid ran de kermis Dacht gg dat ik geschreren had tegen de kiuderkcrmis Het scbgnt zoo uit uw brief op te maken Welnu weet dan Teunis Blouw dat gij het geheel mis hebt Ik weuschte eu wensch nog de afschaffing der kermis d i niet de afschaffing ran een paardenspel een komedie en zoo mee maar ik wensch afscbafiiag ran de kermis in bet geheel als de aanleiding en gelegenheid tot allerlei ongebondenheid en ongepaste uitsiwnningen Uw rerhaaltje ran dat schuldelooze meiige dat toot hare ouders den kost moet verdienen op de kermis is aandoenligk maat doet hier niets ter zake Voorts deel ik U mede dat ik een goed ooncert met reel genoegen bgwoon dat ik Hutaofaenrayter s oorps in de kermisweek driemaal heb gehoord en dat ik Maandag daarop mgzelf afrroeg Waarom zijn er niet meer menschen geweest op de dagen dat Hutschenruyter uitroeringen gaf en waarom was het stampTÓl de eerste de beste keer des Zondag dat er een troep kermismnziekanten sieelde Antwoord de slechte smaak ran het pabliek Ten slotte stelt gij Tennis mg een weddingschap roor Ik dank U Ik wed nooit uit principe en ik geloof ook dat uw lijst eerder rol zou zijn dan de mgne Waarom P Het zelfde antwoord als zöo eren de slechte smaak ran het publiek Wanneer gg echter de meette namen op nw Igst kreeg dan geloof ik nog dat de qnaliteit der namen op mgn Igst het ran die ran aw lijst zon winnen en bg mg geldt de qnaliteit meer dan de qnantiteit Voorts waarschuw ik U wanneer gg met eene rerzameUng orgels het mg roor mijne ramen lastig komt maken dat ik door de politie U en nwe rrienden de orgeldraaiers in een oogenblik zal laten wegjagen Ik ai dns noch behoeren te rlncbten noch het gevaar loopen doof te worden En nu eindig ik terwgl ik n meneer de Bedactéur dank zeg roor de ruimte mij afgestaan B iNecn Droogstoppel met u ben ik het niet eens gg zgt de plank geheel mis Wat de al of nietafschaffing der kermis betreft daarorer wil ik niet in bijzonderheden treden maar ik wil u alleen doen opmerken dat de kermis moet behouden blij ren zoolang men geene geschikte rolksspelen of andere rermakelijkheden daarroor in de plaats heeft Om de kermis direct af te schaffen zoo sis de tegenwoordige geest des tijds eisoht is niet mogelgk maar zgzalvan zelf wel afgeechaft worden als het rolk rerlichteren beschaafder wordt en dat kan niet anders rerkregen worden dan door eene goede rolkisohool waar het onderwgs zoo goed mogelgk geregeld wordt en door algemcene leerplicht en wat nwe beweering betreft dat een arm een dom en een zedeloos rolfc het beste is te regeeren daardoor toont gg aan dat Neem mij dere Engelsehe ïinnen niet kwalijk meneer üroogitoppel Voor ow hulp io uw tukje rcg iV u vaa liarlo dank Als een twccile Mullalnh hebt gij door het na pan der satire u voor een goede laak do afachaffSug cener kwade in de bres gesteld eu daarom verdient gy en door uw