Goudsche Courant, zondag 24 augustus 1873

Zondag 24 Augustus 1873 N 1404 lut niet wel meent met de Mnatechnppy g toont iin een nnn ie zgn van Achteruitgang en niet aa Tooraitgan gij touiit daardoor dat gij laag neer ziet op de mindere klasM der Maatschappij in plaats ran baar door zedel ke middelen te steunen en hare welnart te bevorderen wilt gy haar zelfa verstoken la Ico vu oudvw s EcD ToOr dat goed en degelijk onderwijs genoten heeft en wiens geestvermogen bet meeste is ontwikkeld dat kan hel beste geregeerd warden en hoe heseiiaiifder een volk is des te beter weet bet zicb deler geM ens Ie vergdtaffen dan de kermis oplevert s JP OxTl TIE GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aao het Bureau van Politie alhier lijn in bewaring de navolgende in deie Gemeente gevonden voorwerpen als een StEUTEL een PET een ï KDOEK en een Koralen KETTING Ook zyn inlichtingen te bekomen omtrent een in dne gemeente gevonden gouden BROCHE MARKTBERICHTEN OoUd 21 Aug Bg gewonen omcet was de stemming vast Tarwe puike Zeeuwschc 13 75 a 14 50 Mindere 18 76 a 1150 Polder 10 75 4 13 Bogge puike ƒ 8 25 i ƒ S Mindere ƒ 7 60 a 8 Voer ƒ 6 25 a 7 Gerst puike ƒ 8 25 i 8 60 Mindere 7 a 8 Haver korte 4 0 ik ƒ 6 Lange 4 60 a ƒ 5 50 Hennep aad 9 60 De veemarkt met weinig aanvoer de handelin alle soorten traag vette schapen en lammeren als ede magere vkrkens en biggen iets vlugger Goeboter ISS a 1 65 Weiboter l ïO a l SO Ter Kaasmarkt vaa 20 Ang werden aangevoerd Ito partyen kaas welke vlag verkocht werden van 31 4 36 BargerlUke Stand CuosiRi JO Asg FrUKJna Joksniia Geertriida ssden R vaa dco Biag ea 1 A Messer OnuiDBü 19 Ang N Koo 61 11 m 20 D H JLoneoburg 40 j GmuwD 20 Aig J HaniKt e C ICors S J Cala a E de graaif C Bqis cb A Boarmao ADVERTENTIËN Ondertrouwd FiiAtia Hbndrik WeujiiiAir EN CoKSTAMnNÏ JOHASNA LuNBNBUBO Gouda 15 Aognstiu 1873 I WegensfiunlUe oinstaiidigheden geene Beceptie Heden overleed plotseling in den ouderdom Tan negen en veertig jaar mijn geliéNeBebtgenoot DIRK HENDBIK LUNENBURG Wbd D H LUNENBUEGGoüAi 20 Ang 1873 J A Gabbu JSenige en algemeene kennisgeving OPENBARE VERR00PIi O te GOUDA op MAANDAG den 1 SEPTEMBER 1873 des voormiddags ten 11 nie in het Logement DB Zalm aldaar van Een HEERBNHUIS ERF TUIN en SCHUURTJE staande en liggende aan de Gonwe te Gouda wjk C Nr 90 Zgnde in het Htns zes Kamers eene goede Keuken een mime Zolder Kelder en hetgeen meer tot een gemakkelgk ingerigt huis behoort Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen LORIÉ en DBOOGLEEVEB FORTUIJN te Rotterdam en W J rORTÜÜN DEÜOGLEEVER te Gouda Rijks Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus te GOUDA De LAATSTE INSCHBUVING voor het schooljaar 18731874 heeft plaats op ZATERDAG 30 AUGUSTUS e k des namiddags van 2 4 nren in het Schoolgebouw aan den Tiendeweg De herexamens en liet voorafgaand onderzoek der nieuwe leerlingen worden Maandag 1 Sept om 9 nnr s morgens aangevangen De ondergeteekende bl ft intnsschen bereid tot het geven Tan verdere inlichtingen De Directeur Dr JULIUS Loten k f 1 in de Verloting van mmi EOEM ETC VAN DB MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omtlreken op 8 SEPTEMBER a s zijn te bekomen bfl A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men U LOTEN H FRASgOIS SHEL Oonmaisslonair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring fè Deposito van f 100 tot ƒ 1000 thans 4 rente 1000 en daarboven 5 Kantoor Westhaven B 145 mmmjsm De BOUWMANSWONING met 46 bunder LAND binnen de Gemeente Zevenhuizen op den 20 Augustus 1873 te Zevenhuizen geveild door den Notaris MOLENAAR residerende te Waddinmeen zyn in bod gebragt als volgt Perceel 1 op 4450 2 7260 3 15100 4 8800 6 7900 6 7260 7 6100 8 5800 9 4400 Te zamen in bod op 67070 De nadere opveiling en zoo mogelyk verkoop zal plaats hebben op WOENSDAG den 27AUGUSTUS 1873 des voormiddags ten lOnre in het Hor van Hom and te 2 venhuizen DRBANirPILLEN Zy die geene nagemaakt verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANUS Vm hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J C ZELDfCNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazbnbebg Heele doosjes yl 50 halve 0 76 en kwart doosjes 0 37V g Beprpeft de heilzame werking hun door eene endervinding van vele eeuwen toegekend Jilevrouw SNEL Markt A 53 verlangt met November EBNE FLINKE en ee i Kindermeisje Openbare VerKoopingf op DINGSDAG 26 AUGUSTUS 1873 voorm 9 nnr in het Vendolokaal in de Nienwsteeg te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST van een INBOEDEL bestaande in HUISRAAD BEDDEN met toebehooren Tafel enbed LIN NEN Mans en Vrouwen KLEEDEBEN enz verder 40 stuks zwarteen gekleurde SANELLA 10 stuks ZUDE moiré antique 20 stiüts POPELINE gestreept eene groote partjj OMSLAGDOEKEN geborduurde R0K8T0F eene groote partjj coupons JAPONSTOFFEN en andere MANUFACTUREN eindelijk eene zeer groote partg BEHANGSELPAPIER en toebehooren Alles daags te voren te zien Urbanus Pillen bereid volgens Bet aloude en echte recept van de Wed KUENEN ZOON Chemisten SO Waarschuwing Deze URBANUS PILLEN zjjn door ons in do5sjes it 37 i Cent en in dubbele doozen t GOUDA lUleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bjj den Hr LSCHENK opde Hoogstraat Wfl waarsohnwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht iu omloop te brengen Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EES Geneeskundig Volksliandboek oveb de ge n kzino dek zbncwvbsslapfino van het ligcbaam ids een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MKRT N 37 Bedfort Square te Londen Lii van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zgnen huize te consalteeren Wie niet bü hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollondsche of Fransehe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veiliga wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARIiJG IA PRESERVATION PERSONELLB onder zijn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem vericrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Anuterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlaudsche Uitgave voor 70 ets en ranco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Ct Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door gebed Nederland van den Schrgver ontvangen Coada Drvk rsB A BrinkmaD BUITENLAND Bnitcnlandscli Overzlchl De 7 IUinf en der departementale radeu verdringen in Frankryk meer en meer de fuiie Wel trachten naar men zegt de hoofden der monarelalen eenige conoeuiéa te verkrijgen van den graaf van Chambord opdat z jne aanstaande Iruoiiabeklimming er minder cirricaal zon uitzien oixar vooreerst zal men daar minder van booren In de Franiohe bladen irordt de ttrijd over den uitslag van de bnrecisrerkicziugen in de algemeens raden voortgezet beide partijen icbrijten zioli de overwinning toe en wij mogen het ar dos voor houden dat er niet veel uit k n worden opgemaakt in elk geval ehynen de olfisieuse beriohten door de telegniaf verspreid overdreven to rijn en de uitslag oiec zoo voordeelig voor de re eeringepartij all men dat uit de rubriek Oiiim rv tieveu wel zou upmikeo De depart raden hebben in de tegenwoordige omstandigheden veel kuue um onetuimig te worden Allerlei maatregelen en m inoeovres worden beraamd om met ontduiking der wet politieke beeluiten te doen nemen bewijzen van tymfathie voor repuMiek of monarohie In Frankrijk wordt allee door dcpo litlek brheertcht zoodat de provinoiale staten gaarne de rol zonden spelen van een Volkevertegenivoordiging op kleine ohniil Uit Parijs wordt an de Xeln Zeit bericht datGambetta terstond na d geheele ontruiming een reiswil dom donr de berryde provincién om rtipubliek aan te bevelen indien Thiers niet besluit omIM 1 tantgkofflat nH Zwitsrrlaid son de aitnoodigiiig van Nnncjr en Lnnavill gevolg te geven endie steden te bëzneken Ook in Klzas Lotharingen heeft men last van politieke opwellingen bij de provinciale staten De eedsweigering vnn een aantal districtsrnden aldaar wordt door de Paitsche blaten zeer afgekeurd men ze t tiat de7e raden alleen bestemd zyn om de belangen rail hun districten te bevorderen en de politiek nirts hiermee heeft te naken aan wicn nu de aehuld wanneer de belangen van de disirirten minder goed warden behartigd De eedsweigering is niet algemeen i nier de ploiit en waar de eed is afgelegd noemt men Straatsburg Mulhousen Thann enz In het geherl hebben slechts ze en distrietsraden tioh niet kunnen constitneeren waarvan vier in Lot haringen Iwee in den Koven en één in den Bene deoËlzas in de andere roden kwnra de eedsweigering slechts bij enkele leden voor zoódat de constitneering kon doorgaan De offiriense Straui Ztit zegt dat daar waar de redswrigering algemeen is de raad geen wettig besluit knii nemen De hnif olficierk Prov Vorretp behelst op nienw en artikel waarin wordt gezegd dut de kerkelijke wetten moeien worden gehoorzanmd en dat de bis schoppen dia dit etgeren gestraft zullen worden en zij de belangen van hun kerk bcnndeelen Uit het ovirzioht der werkzaamheden van het Brilsche parlement gedurende het jonaste zittingjaar blijkt dat 239 wetsontwerpen in behandeling kunaen waarvan 26 eerst door het huogerhuis wnren onderzocht Van deze 239 ontwerpen gingen er van de regeering 119 nif waarvan 91 tot wel werden verheven de overige 120 vlooiden voort uit hot initiatief van niet tot de regeering behoorende leden en daarvan werden niet merr dan 26 tot ct verheven Het lagerhuis vrrwierp vier etsontwerpcn welke door het hoogerlmis waren aniigenomen en bet hoogerhu t vij voordrachten welke dour bet lagerhuis waren goedgekeurd Verder werden twee ontwerpen na in de beide huizen enngenomen te zijn ten slotte verworpen omdat de beide hnircn het niet eens konden worden aangaande wijzigingen door bet hoogerhuis daarin gebrabht Tussohen de Eiigelsclie en paansehe regeering y jn moeilijkheden ontstaan over het nemen van een Kngelsch schip de Veerhomid in de Spniiische ntcren door Spnanecbe Irui crs Dat vaartuig brnclit ondersteuning nnn de Cnriisien en handelde dus stellig in trjjd met de wet maar is danrom de Spanniclie re geering zooals zij van plaB ohijnt gerechtigd den kapitein als zeeroover te boehouwenF In de Sp lansche Cortes heeft Castelar verklaard dat men allererrst de repoHiek moet redden en dat daartoe de regeering sdq SM de soldaten verstrekken moet de zitting der ones scharsen en de disoussie over de constitutie uitstelled Zoodra de zitting der partes gesloten zal zijn z l Castelar zich naar Lonken Berlgn Weenen en Itoae begeven om met respectieve regeeringen onderhandelingen aan te kntjopeu oier de Spoansuhe republiek De strijdkrachten door ds regeering tegenover de Carlisten in het veld gebraehl worden begroot op 90 000 aan geregelde troepefi gendarmerie en c rjbioiers 80 000 man reserve itasrvan 60 1 00 tegen het laatst van September znllen tijn gemobiliseerd Ondanks deze meerderheid wat het getal betreft erkent ds regeering het ernstige vsn den opstond By de Cortes is iugiédiead een ontwerp van wet tot sohoriing der iudividueele vrijheden De regeering weigert de smneatie uit te vaardigen door een groot deel der Cortes gerrsagd in ruil voor bun steun Ook weigert zy om de nieuwe ajuntamiento s die gunstig voor de kantonna e insurrectie gestemd zijn in het bezit te stellen van zekere rechten Bilbao wordt door de C rlisten belegerd dit is zeker maar overigens zfjn de oorlogsberichten even verward als altijd FBAHKItUK Het list tioh vermehten dat in de Fransehe al femeene roden weder veel zo worden gedaan aan houga politiek auMr wstniff aM dii zaak waarvoor die radeu eigcnigk betiaoa de bebortiging namelgk vau de looole belangen In veracbillende raden werd h t vooratel gedaan om Thiers dank te betuigen voor de bevrijding van bet grondgebied en dra ontstond een warme diaousaie over hut aandliel dat ook aan de nationale vergaüeriiig lu deze zaak moest worden toegekend In de vergiideriug van den raad van het departement Alliur werd door den president een oud prefect van den 4den September n om die reden door de tegen Hooruige regeering afgezet een echt repnblikeinsche toespraaic gehouden waaraan de niet republikeinsche minderheid zich niet weinig ergerde De vergodering besloot o o een oovmissie te be noemen beint met bet uitbrengen van een rapport omtrent Ue deeentralisatia wftten die in de eerstvolgende zitting dur nationale znllen warden behandeld en iiizonderbeid wat betreft de voorwaarden van het kiesrecht voor den gemeenteraad en de benoeming VOO de moires waaneer rapport is ingediend zal de raad overgaan tot het stenaen over de wenschen die naar aanleiding van dil rapport mochten worden voorgesteld De raad van hst departement 8eine et 0ise heeft een voorstel aangenomen waarbij een crediet van 60000 fr wordt toegestaan voor het geval dat de algemeens raden ziob mochten oonstitueeren als nationale vergadering men weet dat dit overeenkomstig bel bekende voorstel van ïreveneud geschiedt wanneer de iiarioimle vergadering belet wordt haar function uil te oefenen liet voorstel wil dus met andere wuoiUeu zeggen mdien de tegenwoordig bovendrijvende partyen een staals treep willen wogen wij znlieu uiis met onderwerpen T Aj iccio IS prins Napoleon met 28 van 29 stemmen verkozen tut president van den Algemeenen Uaad maar ongelukkig vormden die stemmen nog altijd de minderheid de meerderheid voornamelijk bestaande uit repubhkeinen en verder eeni ieOrleoni9 ten en legilimiatün weigerde aan de vergadering deel te nemen zoolang genoemde prins te Ajaeoio is Duurt du voort dan zal de Kaad weder onverricbter ake uiteen mndpn gaai en dot om antipathie tegen dfii neef de Kcirers I in din in lil nii lu t departement Aube is Casimir Pmor ois pi isiliMit gevallen hij verkreeg 9 stemmen tarwyl 13 Harm uitgebnoht op den monarcho u oandiUaat Uu BELGIË Het is onmogelijk m alles te vermelden wat uit Antwerpen omtrent het bezoek van LeOMld II gemeld wordt De groote beteekenis en het groote belang der feesten is de geestdrift waarmede de koning en de leden der koninklijke familie ontvangen werden Die geestdrift openbaarde zich reeds bg de aankomst en was voortdurend klimmende moor d wij e waarop zij geuit wordt is natuurlijk overal dezelfde overal ven luidruchtig en even meeslepend Wilde men dus van de toejuichingen bravo s en begroetingen sprek n die de koning op zyn gansohen weg en op iedere plaats ontvangt men zou dooria geene afwisseling kunnen bieden De hoofdzaak is dot alle feesten volgens programma plaats hebben en uitstekend slaagden behalve de verlicbtin f van Maandagavond die letterlgk uitregende Ook bet Undeiyk feest in den Cercle artistifus et littéraire viel wegens dezelfde reden in den waren zin des woords iu het water en alleen de galavoorstelling in den koninklijken schouwburg had niet onder het slechte weder te lijden De voorstelling vai Ie Roi l a dit door de arlislen voo de Parjjsohe Opéra oomifue was inderdaad schitterend Ten gevolge van het banket van den Aatwerpschen handel woonden de koninklijke gasten de voorstelling slechts gedurende korten tgd bg doch long genoeg om ook bier de aanwezigen in d gelegenheid te stellen voo hunne sympathie voor dsn vont en zgne bmilie ta do n blgkeo Met eeu enkel voord komen wq nog op b t banket terug om oos ds volgende opmerkingen vso den correspondent der ludépeiuhaue Belg oots te geven Laat mg n na zeggen dat het uit eea motariael oogpnnt beaaboawd ook on sijne moKcU jKteekenis büntwoondde ca levens dot d tafel zeor eigenaardig geschikt was De Antwerpsche handel zeer liberaal zoosls gg weet beeft op het gevoel der elericale mtnisten gewerkt Hij hsd de handigheid gehad om de heeren Malou en Delconr elk tusschen Ivit schoone vrouwen Ie plaatsen Het gelaat van den heer Delconr glinsterde en hg droeg met fierheid hctt grootkruis vou de orde van den heiligsn Mauritius en Lazoros op de borat Wat zal de gevangene vso het Vsticoon van dit ollea zeggen De koning had ter rechterzijde de koningin daarnaast den graaf van Vlaanderen ter linkerzijds de gravin van Vlaanderen daarnaast den heer Maquinaj president van de kamer van koophandel Mevrouw de Wael de eohtgenoote van den bargemeester zot aan da rechterhand van den graaf van Vlaanderen Eene byzonderheid die niet onopgemerkt bleef was dat drie mannen die zeer veel bij wdragen hebben tot de stichting van België naast eikander zaten de heeren Charles Bogier generaal de Briolmant en generaal Iteaord Gisteren was bet weder op nieuw gunstig daarentegen stonden op het programma van den dog kalmere feestelykheden De koning bezocht den groeten kathedraal daarna de versierde haven waar hij den nieuwen steamer St Jngo voor de lijn op Valparaiso in oogensohouw nam en woonde vervolgens het leggen van den eersten steen bn der gebouwen bestemd voor de nieuwe haven etablisseraenten De burgQ meester sprak hierbij den koning in eene uitvoerige rede aan welke hy beantwoordde door op nieuw de verzekering ryner belangstelling in den Antwerpschcn handel en scheepvaart te geven Des namiddags bezichtigde de koning in het musennt de schilderyen van de Lejrs den zofilogiscben tuin het genostsehap voor gymnastiek en daarna was hy tegenwoordig bij de onthnlling van het standbeeld van de Leys op den bonlevard des Arts Dê uitvoerige rede welke de burgemeester ook hier weder tot den koning richtte beantwoordde deze met de volgei pe woorden Vooral op het oogenblik waarop ik de sohoone zaai verlaten heb waar ik de meesterstukken van de Leys bewonderde waardeer ik de hulde te meer die hier aan den AntwerpÉ u n schilder gebracht wordt die door niemand meK dan door mg bewonderd wordt De Venetiaansche nacht op de Sohelde overtrof aller verwachting Den oogenblik dreigde het weder t m