Goudsche Courant, zondag 24 augustus 1873

III Zoowel reeds nu als wanneer de cholera in de gemeente mocht verschijnen wordt een ieder aangeraden om lelfs b j een lichten aanval van buikloop difrrhee of buikpijn geneeskundige hnip in te roepen De oovenvijlde goede groeeskniidige hulp kan in uteaig geval de ontwikkeling der cholera tegengaau Ernstig wordt tevens gewaarschuwd tegen alle geneesmiddelen die iu het openbaar worden aanbcvoun als Toorbeboedmiddelen Verreweg erdient de voorkeur dat ieder ign geneesheer vooraf raadplege over de middelen die hg in a vachting Tan goede hulp veilig kan aanu enden VI Ten slotte wordt aan alle inwooers van Amsterdam het gebruik van geen ander dan van zuiver driAwater aanbevolen Een ieder vergewisse zich omtrent da zuiverheid Tan tet water wat b j dagelgke gebmikt of bepale zioh tot bet gebruik van duinwater Tegen het gebraik van onrijpe vmchten wordt ernstig gewaarschuwd zoo ook tegen het nuttigen van eene groote hoeveelkeid pruimen komkommers en der elgke vruchten Alhoeuel de commissie iu hel algemeen het gebruik van g iriiulen minder raadzaam acht waarschuwt zij ernstig tegen hel gebruik van garnalen die niet levend zijn gekookt of die van den vorigen dag jn bewaard De commissie bepaalt zich bij deze wenken De maatregelen die verder uuodig norden als eene epidemie mocht uitbrrkeu zgn voorbereid en zullen loodra aoodig ter algemeene kennis worden gebracht honger en gebrek doclT merkte een der gezworenen daarby terecht op dat ceo zoodanige dood in degrootste ea rijkste stad van Europa te midden v n den overvloed en de weelde die er ten toon gespreid wordt iets algrgselgks is Te Luckuow in Amerika is tbans volgens den Pioneer een merkwaardig natuurvoortbrengsel namelijk een wolfjongen Dit jonge meusch dat in zijn prille jaren door wolven crd gevoerd eu bij deze bleef wordt thans tam gemaakt in een krankzinnigengesticht Zgiie familie toch rlie heat terugvond en herkende tan men geen geluk wenschen met de terugkomst van dezen verloren zoon wiens opvoeding geheel verwoarloowi u zoodat zyne wijze van lijn onaangenaam en zelfs gevaarlyk is Eerst liep hij op handen en voeten maar hiervan ie h j nu teruggebracht Het lastigste is dat hg alles met de tanden doet allee raaaw wU peteu en nu en dan de lust hem bekruipt om zone bloedverwanten f oppussers te verslinden Men hoopt hem evenwel tot betere gedachten te brengen Koloniën 008T INDIÊ De hoofd ingenieur chef der lelegralie brengt terkennis dat het Turksche Gouvernement de verzending en ontvangst van telegrammen lu cijferschriit en lu geheime of overeengekomen taal langs zijn lijnen heeft verboden Jacaboje Naar laea wil zou da N I Kegaeriug veraooht hebben dat baar een krediet vau 2U miUioeu gulden worde geopend JaM Bodt Den 2dett dezer vertrok per Fransohe mail van hier de heer Giraudeau chef lier firma Leraux eo C om al het noodige in te koopeq ten einde volgens I een overeenkomst met het Indisch bestuur de troepenmacht die eventueel tot eene tuecde expeditie naar J tahiu bestemd is te vnrgezelleu eu dagelijks van versch en goed brood te voordien Bg besluit van den G G is tijdelijk in het Gouvernement Celebes eo onderkoorigheden verboden den inen aitvoer zoomede ket binnenlandsch vervoer anders dan ten beboeve Van den hinde of tengevolge van een bijzondere veigunoing van den gouverneur vandat gewest vao vaurwapenen buskruit en andar oorlogsmaterieei en zalk op verbeurte eeuer boete vaa ƒ 100 tot lOOO banereai TeibeurdverUariug van de in strijd met dit verlwd in of uitgevoerde du wel vervoerde wapenen en amnnitie zoomede vaa het vaartuig of ander TerroenBlMsli waarmede het traasport heeft plaats gehad Met het oog op de behoefte aan soldaten die zich tegenwoordig bgzoader doet gevoelen ook bij de Inlandscbe ooapagnieu beeft de legercoaimandautde tereischta lengte voor Javaansche recruten van 1 57 meter lernggobracl t tot 1 55 Beter In eea kuitengewone iHting van den raad van Ned Indiè is besloten om den gouverneur van Sumatra s Westkust Netacber den secretaris der kast Stibbe en den president ier Padangsche Bovenlanden Aan Beest Holle die iu str jd met Jam Bode en Indtir beweerden dat alles dp de kost naar wensohwas ter verantwoording te roepen en hen indien Ij loh niet beboorlyk verdaligeu kanneo gestreng te bestraffen Zoc Te Batavia Samarang Solo en wellicht elders loopt het goruofat dat de Sultan van Atdiin omvrede gernagd en dat daarop de regeering baareisuhen kenbaar gemaakt zou hebben Wij maken van dat belangrijke praatje melding om der urlositeits n tl e men Met namemk vctaa dat men ook de bijzonderheden verhaalt jat de Indische regeering twee millioen schadevergoeding uitlevering van den Sultan en afstand vaq het geheele Atchineesehe Ily k getordcrd zou liebben Anders Itiets Jak Door den gouverneur van Sumatra s YVestkust is onder dagteekeniug van 30 Juni jl aan de Begeering beriobt dat de ttlegrawgn van Fadang tot Fort de Koek voltooid en hek telegraafkantoor op laatsigenoemüe plaats voor den dienst reeds inge hricbt is Samarang De geneesheer die vAn hi r naar Demak was gedetoekcctd om daar de epidemie te bestrijden is zelf in lydende toestand vandaar moeten terugkeeren daar z jn krachten hem niet toelieten verder zgn dienst daar te blgven verrichten Een pl tsvervanger kan niet derwaarts gezonden orden aangezieii liet personeel hier reeds benedende formatie is en uicts van de aanive ige krachtenkan worden gemist Dit is te meer te betreuren doir dank zy den doo r den teruggekeerden ontwikkelden Ijver een merkbare mindcrirg in de hevigheid der epidemie is waar te nemen en ket zeer te betwijfelen is of de oanwezige doctors Djawa zout der Europeesol e leiding wel opgewosscn zgn tegeij bet kn aad Het blyft ecliter een waarheid dat ecu afwisseling van deu qoiiiinc vloed die van hier deitwaarts l g edirigeerd met eenige luaaltijden kraclilig Naar men verueemt zal de heer Slrootmsn hoofdingenieur voor Groningen en Drenthe wonende te Assen zich binnen korten lijd naar Egypte begeven waar gedurende ongeveer 7 maanden eenige werkzaamheden aan het Suez kanaal onder zijn opziclit zullen uitgevoerd worden Door den onderkoning van Egypte benoemd ral hy daar naar wij vernemen een traotement genieten van 50UU s maands Z r t U SlaaMlad tfi 121 behelst bet Kon besluit lan deu 13den Aug 1873 tot ijzigiog van de artikelen 21 en 22 van het reglement voor de Ugks hoogere burgeren landboowsclioleii vastgesteld bij kon besl van 3U Aug 1864 Slaaltilad a 91 1 Bedoelde artikelen luiden nu Art SI Niemand wordt tot eenige kliisse der school toegelaten dan na het afleggen ran ei n openbaar examen afgi nomen door den directeur en de Icerflrep waaruit blijke dat hij de kundigheden bezit vereiacht on het ouderwgs in die klasse met Vrucht te kunnen bijwonen Geen laerliug wordt tot eene hoogere klasse bevor derd dan ten gevolge v tn een bij het einde van het schooljaoi door den directeur eu de leeraren te houden oprnbasr examen waaruit blijke dat hij voldoende kundigheden bezit om bet onderwijs in die klass te kunnen bgwouen Leerlingen kamende rtu eene andere hoogere burgerschool worden toegelaten tot dezelfde klasse waarin zij volgens schriftelijke verklaring van den directeur van de school die zij verlieten baddenmoeten p aats nemen indien tij daar gebleven waren De dagen waarop de examens worden gehouden warden door deu directeur tydig bekend gema ikt De plaatselijke Commissie van toezicht voor bet middelbaar onderwijs vrordt door hem tot bijwoning uitgenoodigd Art 22 Niemand wordt tot de leasen toegelaten dan na door den direrteur te zgn ingeschreven De insohrijviiig geschiedt kosteloos en wordt bij den aanvong m ieder schooljaar herhaald By de inschrijving ontvangt ieder een exemplaar Tan het gedruUu programma der lessen Ieder Ingesclireveii4 geeft aart den directeur op o bij het volledig oiiderngs dan slechts enkele Icssed wenscht te volgen Zij die het onderwijs in slechts 66a oftweovak ken nensclicn bij te wonen kunnen door den directeur worden vrljgcstfld van de in bet voorgaande artikel vermelde examens In de vorige week werd dooi den OorMer te Landen de uilslag opcubdur gemaakt vap het onderzoek uoar de oorzaken van den dood eenar jonge vrouw en haar pas geboren kind Xfier lijken in een slaapstee in Dorset terrace Peekliam te Jjuiiden waren gebonden uitrit onderzoek was gebleken dat de ongelukkige rerds sedert eeiiigen tijd aan de grootste ellende uas ten BTOoi geweest zij bezat letterlgk niets nelfs geen kleeder n óm zich ea haar kind te dekken terwyl ook niemand zich haar lot scheen Ie willen of te tunnen aantrekken Dr Simpson die de lyksolibuwiiig had verricht verkla irde dat de dood der vrouw veroorzaakt was door gebrek aan voedsel en het gemis van grneeskundige hulp b j de peboorte van haar kind 2 0 als in derj elijke getallen gebruikelijk is gaf de jurij het gewouc verdicht gestorven van ket feest te bederT n raaar pelukkic lunra L een r Keu op nienw de reugrte verstorcu Kene bcsobrij iiig te geren Tan de zee van licht en vuur op de Schelde schynt onmogelijk Voor il van 9 tot lU aren tydeus de tegenwoorili ibeid der vorstelyke rsonen as het talireel va iriijk toovemohti en verblindeiiil Ëlh sckitterend vuurwerk eindigende met ren loiltn vunrregeu rondom du woufden Vivo 1 üoi ive la Kcine bciluot gislerèit avund du feesten ter erre van den koning Het gflijktijdi gehouden 1 3e Nrderlaiidsche ta den letterknndig congres schynt ondir de gedruiscb makendefaesleu il Iieiden i s aange wezen voor het volgende congres bmnenlandT QoüDA 23 Augustus Bji kon besluit van 16 AUg jl is op nieuw tot hoogheemraad van Rijnland benoemd de heer II F Bultman V Het doet ons genoegen onzen legers te kunnen medeleden dat aan onzen stadgenoot den heer P Goedewageli voor tijnè inzending op de tentoonstelling te Weeneo een loffelijke vermelding is toegekend Meldden wy in een Torig nr van ons blad dat Woensdag a tt alhier eene schietwedstrijd zal wordun gehouden door het Sckerpschattcrs Korps Burgerpiigt en de Schatter Seherpsobdtters VerecfaigiDg cWiUea Piins van Oiianje thans veriienen wij dat bet volgende progViimitia zal gevolgd navdéu i Morgens J ure ZukenkomStderd ebtttoersin de ïooieteit f ii icnoegen 0 9AI g Afmnrsch nhnr i Bchietterrein j onder bfgeleiding ran het mn ziclikorpe van het 4e rtgtlBent I I infanterie lOVi V Aanviing f au den wedsttrijd sNamidd 4 Vmic 5 Henralting van den wedstrijd Na afloop van den wedstrijd itreikiug der prijzen op hei schietterrein Namidd l2 ne Muziekoitroeriiig door hetmn uekkoipa ran het4ef giment iafodterie MuziektdtTOeringdOor hetmu Eiekkorpi Tan de dd schdtterij i baiden op bet terrein van den mdstrljd Avonds 7V Concert in de sociëteit Ons lOcnmgen doof het mimekkorpe van bet 4e reg inf Op de Woensdag te Zoetetaetr en Zegwaard geihoaden paaidenmarkt waren ongeveer 350 paarden angebraebt doch daar de hoedanigheid der paarden piet in aanmerking verdunde te worden genomen wv er weinig of geen banleL Veulens gingen eoh tor betisr van de hand Sommige zijn voDr 160 Terko kt Itei het oog op de instaande pomologisphe tentoon ktelling te VYeenen heeft het Bestunr der Poliolagisohe Vereeniging te Boskoop een nitnoo liging gericht tot allen die zich met vrucbten cultunr bezighouden met bet Teraoek aan ben die goede vruchten hebben eenige tot dit doel te willen afstaan en daarvan aan bet Bestunr der Vereeniging kennis te geven Vanwege het Bestuur zal nader tijd cu plaats bepaald worden waar die vruchten moeten orden ingezonden ten einde daarvan in een d vo tnaimstc steden een tentoonstelling te honden Ook zal door het Be tunr een jury warden benoemd om uit het ingexondene datgene te kiezen wat bydiagen kan on aan de naar VYeenen te zenden collectie een drg ilgk karakter te geven en te maken dat z j ons Uud tot er ventrekt Eene belangrijke schrede voorwaarts is gedaan tot BMittere ontdekking of beter gezegd tot tneerdere schnldovertai ing van de drie verdachten van dep moord en diefstal gepleegd in den nacht van den ISn op den 4n December 1672 De nicht van Behagel dienstbode te s Hage n I is in het bezif geTonden vail een zilveren knipjef dat mevr de wed V d K altoos bij ioh had Hetzelfde geldbeursje zit naar men wil niel meer aan het knipje maar in weerwil daarvan en niettegenstaande de veriekering van de dienstbode dat zij het reeds geruimen tjjd te voren Van hare moe ler vrouw B te Schoonhoven had gekregen hebbeu vyf getuigen bij de politie rce ls verklaard dat hei aan hen vertoonde knipje a in mevr t d K toebeliaordc Ecue vriendin en eei e naaister die veel bij de verslagene aan huis kwamen en vuor deze meermalen nit het knipje kleine betalingen hebben gedaan moeten het dadelijk hebben herkend Deze ontdekking is nog de meest gewichtige die men in deze zaak gedaan beeft Wij lezen in e Hoonisehe Cl van den 1 9n dezer Bij het naderen van het tijdstip vnn de loting der Maatschappij voor Laudontgiuning kunnen wij den wensQb niet onderdrukken dat de ijverige Di rectie over hafe onderneming naar verdienste tevreden moge zgn Wij zullen hem die niet gaarne ecu goede kans uil liitcii voorbij gaan wel niet attent behoeven te maken op de geannonceerde Premielcening der Maatschappij voor Landontginning Zulke operatien tochj wij zien dat bg voorbeeld aan de Haarlemsche en Wueruensche Panrdcn Loterijen eu aan meer dergelijke ondernemingen zijn bij ons te lande zeer gewild Hoeveel te meer zal dat dus bier niet het geval zijn waarbij groote kansen op winst nimmer verlies te duchten is Nog zelden waren zooveel personen op het terras van het badhuis te Scheveuiogeo bijeen als Uonderd ig avond ter bijwoning van de buitengewone muziekuitvoering en het vuurnerk ter herdenking aan de Uuyter s heldendaden b j Kijkduin voor 2ÜU jaar Het terras eu de toegangen daarheen waren met de Nederlaiidsche en Oranje vlaggen net versierd en voor het midden tan het badhuis gebouw prijkte eene illumi natie d Buyter s naam en de jaartalten lG73 eii 1873 Dicic fde naam en diezelfde jaartallen w reii zichtbaar op een chassiuet op het terras en werden later nogmaals aan den volke verkondigd in liet vlammend letter en cgferschrift dal door het woord Kijkduin gekroond het slotttbleau van het vuurwerk uitmaakte De Staalnourmt A cTa btt Volgende verslag omtreot de verwachtingen iiopms den oogst in ZuidIloUand Xarwe Staat b im Igesaeen zeer gunstig te velde toodat daarvan een groot beschot van keurig griiiin kan worden te gemoet gezien Kogge Over het algemeen nJet zoo bevredigend als het bovenvetiueld gewas belooft evenwel eene vrg gunstige uitkomst Gerst In het algeneen zullen de uitkomsten van dit gewas gering zijn In enkele streken is evenwel een voldoende hoeveelheid te verwachten De qualiteit wordt echter nagenoeg eenparig geroemd Haver Is bgna algemeen gunstig geslaagd en d iet eene luime opbrengst verwachten Meekrap Weinige hoeveelheid doch van uitmuntende qualifeit geeft dit gewas in het Innd van Voorne en Putten hoop op een gunstig resultaat Vlas Mag worden geacht dit jaar uitnemend geslaagd te zijn Koolzaad De berechten omtrent dit product lulden gunstig Over het algemeen mag daarvan een ruime oogst wordeh verwacht Hennep In deu Alblasserwaaid ataat dit gewas nitmnntend te velde eu belooft eene i jke schoof zoo in qualiteit als in qpautiteit Hoezeer minder gnnstig wordt in de Vgf Ileerenlonden eveneens eena bevredigende uitkomst verwacht Aardappelen Schier al de berichten omtrent dit gewas luiden gunstig De opbrengst belooft ruim de qualiteit goed te zijn Bijna nergens is tot dus verre iets van de ziekte zelfs niet iu het loof ontdekt Erwten en boonen Deze gewassen staan vrij voldoende te velde en beloven een bevitdigende oogst Bovenal in het Westland lait zich van de e producten veel goeds verwachten Boomvruohten Over het algemeen laten dc e te wenschen over De steenvruchten zijn bijna geheel als mislukt te beschouwen Ook appel en perenboomen doen eene schrale opbrengst verwachten Hooi en weiUndeo De hooioogst werd begunstigd door ffaai weder en viel schier algemeen bevredigend uit Er werd veel en goed hooi gewonnen Ook het weiland lererde tot dusver genoegz iam gras ter beweiding Uit bet bovenstaande kan blijken dat de verwaohtingeii van den oogst voor zoo veel deze provincie betreft in vele opzichten bgzonder gnnstig mogen worden genoemd en dat de tot dusver verkregen uitkomsten op eene enkele uitzondering na stof tot tevredenheid oplevefen Woensdag is te Utrecbt de algeaieene vergadering geopend van de Vereeniging lot bevordering van fabrieken handwerkng verheid in Nederland De algemeene voorzitty mr D J baron Mackny hiefd daarbij eene uitvoerige rede waarin hg met ingenomenheid van de zegepraal der vrijhandelsbegioselen oter de bescherming in Frankrijk sprak en ook de Zegepraal der beginselen in ons Indisch tarief met ingenomenheid werd Tetmeld Aan de werkstaking van de sigarenmakers wijdde de spreker een gewichtige beschouwing waarin b j uiteenzette aan welke voorwiinnleu vkkvereeiiigingen moeten T oldoeii om den bloei der industrie te bevorderen terwgl de noodzakelijkheid om overleg tusschen werkgevers en werk nemers te boorderen met klem werd aangedrongen Ook de spaar ea vericbotvereeniging en de postspaarbank werden door h ia besprokea Hij wees op bet belang van de e onderwerpen vooral in verband daarmede dat loonverhooging zonder daarmede gepaard gaande besparing af keurenswaard is De scheiding in de Internationale zooals die overal op en na het Hangsche congres gebleken is doemde die vereeniging tot vernietiging terwgl de beide hoofdrichtingen tot de rubriek der hersenschimmen behooren Hetgeen op het Haagsche congres vooTviel werd door den spreker uitvoerig nagegaan om aan te toonen dat zij geüjk hadden die bet stelsel voorstonden om de Internationale gelegenheid te geven hare onmacht te toonen De ziekte waarvan ilf Internationale een uitïloeiel is verdiende eclitor ernstig onderzoek Blijkens het uitgebrachte verslag verkeerde de vereeuigiiii in bloeienden toestand De Choleracommissio door Burgemeester eo Wethouders van Ainstirdam benoemd om maatregelen voor te bereiden ter voorkoming van een choleniepidemie en ter bestrijding wanneer de ziekte zich in die gemeente mocht vertooneu vestigt no terwijl nog gee nc gevallen vau ziekte zijn voorgekomen deaaadaobt der burgeiij op het volgende I De cholera eenmaal ontstaan verspreidt zich voornamelijk daar waar lucht bodem of drinkwater verontreinigd zgn Alles moet dus aangewend frordeu wat de reinheid op deu openbaren weg en in en om de woningen bevorderen kan Een ieders ijiedAierking wordt daartoe ingeroepen Waar alles fehoongeinaakt i en schoongehoudcn wordt en wa ir He wat met opgeruimd kan worden zooveel mogelijk ousoIhv lelijk wordt gemaakt door de bij de wet vobr geauhïevcn dedinfectiemidtlelen zal inen de meeste kSiis hebben om van allerlei epidemische ziektea ea vjin de cholera in het bgzonderbevrgd te blgren I Naast eebe stipte naleving der algemeene politiovrrord ning die het sobooubouden van straten en goten ünn nüe iKiwoiiers op stralfe van boete tot verplichting oplegt wordt aan een ieder aanbevolen om in zjjiie woning en in de omgeving alles te doen wegruimen wat tot verontreiniging aanleiding geeft Vooral wordt hierbij de aandacht gevestigd op alle rottende of gistende slolTen CU in het bijzonder op de drckstoiïen De volgende speciale wenken warden hierbij iu acht genomen Alle secreten moeten worden gezniverd l ot die zuiveiing gebruike men een mengsel van 13 literj of kannen een gewone emmer vol water V liter ram carboolzuur en 1 KG ijzervitriool Van deze hoeveelheid wcrpo men elkon keer de helft in het sccruct Hot is doeltreffend seoreetkuilen vóór de zuivering te latcu ledigen De zuivering geschiede tweemaal s weeks Secreten voor gemeenschappelijk gebruik b V iu huizen door versoliillende gozinncrt bewoond iu scholen logementen fabrieken enz zuivere men dagelijks en mocht de cholera zich vertooneu twcc maal daags Men zorgc vooral dat bg het ingieten in het secreet van het voorgesohreveu mengsel het vo ht langs de wanden van den secreettreoliter naar beneden loope Eeu mengsel van 6 deciliters maatjes oarbolzuur op 6 emmers water is voldoriide om straten te schrobben gooten die schoongemaakt zijn door te spoelen en gootsteencn dtc stank verspreiden schoon te houden Het ijzervitriool is bij alle dr fgisten en apothekers verkrijgbaar Het carbolieuur is verkrijgbaar aan verschillende depots te Amsterdam zie Hani 22 Aug Omtrent de de8iiifect o van woningen beddegoed kteederen enz die door chSlenlgders zijn besmet geeft bet koninklijk besluit van 17 April 1873 Staaltïlad N 43 de noodige voorschriften waaavau de kennisneming wordt aanbevolen II In de tweede plaats wordt de aandaoht gevestigd op het ontstaan tan de eerste gevallen der ziekte Waar dit mogelyk is moeten de eerste lijders afgezonderd verpleegd worden De lokalen zijn da irvoor reeds vanwege het Geraoeiitebestuur aangewezen doch waar die verpleging in particuliere woningen geschiedt moeten stipt alle maatregelen worden opgevolgd die door den geneesheer zullen worden aangewezen eo waartoe vanwege de commissie alle medewerking zal worden verstrekt zoodra aan eender bureaux van politie daartoe het verzoek gerichtwordt voedsel de pogingen der geneesbeeren behngrijkzou schragen Lccomotie De Pinwtg Gazette neemt een kwaadaardig schrijven op gericht tegen onzen consul generaal te Singapore ouderleekend Commerce Daarin wordt gezegd dat de heer Ksad zich aldus zou hebben uitgelaten dat de bandjel van Pinang gedurende 2 maaaden in oorlogWyd ongedeerd bleef genoegzaam gewaarschuwd was en dat ket pepersaizoen in Jani eindigt Commerce scheldt den heer Head nit en hoopt dat wij te Atohia een goed pak zullen krggen tf De Straiti Timet komt tegen dien anoniemen aanval op die heftiger is dan al wat de P G bevatte en alle grenzen te baiten gaat De P a heeft e n brief ontvangen van zijn Singapoorschen correspondent die aanleiding geeft tot deren uitval in antwoord op een telegram over de blokkade schreef deze particulier aan den uitgever Tan de P O maar kwam niet op de gedachte dat nen diru brief zou publiceeren of ernstig opvatten Hij bad zich niet oIBcieel tot deu consul generaal gewend en hetgeen men dezen iu den mond legt berust op een praatje Hoezeer de S T da Pinangers veel wil toegeven zegt dat blad dat de zaak niet beter wordt door iclietden op een oud eu geacht ingezeten die gedu rende 30 jaren met onbaatznehtigen ijver zijn t jd en aandacht gaf aan al wat de welvaart der kolonie kon bevorderen Geen der ingeutenen betoonde meer ijver voor de publieke zaak of werkte harder zonder eenige belooiiiug in t belang der Straits Settlements De S T verlangt eene apologie ran de P G i de heer Urad heeft niets te maken met dezen oorlog die begonnen is wg onderstrepen met de toetlemmug goedkearing en tlüzuijgende ondersteuning tan kei Brittcht Gouvernement dal iwinr men zegt tegen het einde van 1871 toen de ilchineczen zich tot het Bestuur der Straits Settlements wendden om raad eu bulp tegen de aanrandingen van onze zijde de Nederlaudsche B eering waarschuwde Tegen ons eigen Gonrernement zegt de S T moeten de Pinangers zich keeren met hunne klachten en grieven Naar mao Teraeemt is een Toorstcl gedaan aan het Ministerie van Koloniën oos de rapresentatiegelden der residenten te verminderen en wel die der hoofdplaatsen Batavia Saaurang ea Socrabaya van £ 00 s maands tot 250 saiaands eo de overigevan ƒ 250 s maands tot 100 Per Eogelscb stoomschip Bientang z jn aangebraeht 66 zoogenaande kadjis Zeer waarsobijolijk heeft gean dezer Heiligen ooit de steiea Mekka ofMedina noch het graf van den profeet gezien maar daarnaar wordt tegenwoordig geen onderzoek meer gedaan tooais weleer toen eene Commissie den nieuw aangekoaien tulbanddragers een soort examen deed ondergaan om te weten te komen in hoeverre zyop de qualiEcatie van hadji aanspraak hadden Meermalen gebeurde het dat van 100 nieuwelingen 76 het dragen van den tulband en het Arabisch kleedwad ontz Tegeawoordig echter worden allendia eene pas oit Mekka vertoonen als hadji erkend Dia paaaan ago U Smgapore tegen matigen pr jste koop Uit Djoqja is het volgende bericht ontvangen Wederom staan wij voor ea treurig feit dat toegevoegd moet worden aan de vele waardoor zich de laatste jaren hebben gekenmerkt en die meer en meer eene goede politie gebiedend ejschen Het was iu den nacht van Zondag op Maandag 22 en 23 dezer dat de eigenaar en admiaiairuteur van de onderneming Dje rirlug omstreeks 2 uur door een versolsikkelyk leven in zgn slaap gestoord werd Het venster openende om de reden daoffran te weten zag h j het geheele erf helder verlicht Z jne eerste gedaoh e was brand Nog in de ontsteltenis over dat denkbeeld zog hij de voordeur geforceerd eu eensklaps vond hij zicb voor een ketjae kreeg hy de ontzet tende orertniging dat het bier weder was een dier TerschTikkelgke roofpartijen Zoo dikwerf gepa int met moord Met z jiv reroirer in de hand wilde hij van dit wapen gebruik maken doch tot tweemaal toe ketste het Wanhopend liep bu naar de slaapkamers en zijne vier van schrik half verstijfdp kinderen veizamelcnde verliet by in allerijl heC l uis het overlatende ten prooi aai de roofetaobtigen Doodsangaten werdeu doorgestaan in de bamboezen woning van eeu staljongen waarin hg met de zynen zich sehnil hield Het wacktvolk ten getale van 16 man waaronder i bekels en een met achterlating van zyn piek had op bat gezicht van de met fakkals aankomende ketjoes ongeveer teu getale van 30 man in allei gl de vltioht genomen naar de dichtbij gelegen kampong Van waaruit zich nn onmiddellijk oe onheilspellende liiir deed ha aren en in weinig oogenUikken weid bet signaal door onili ende dessa s tót op palen distantie overgenomen Door zulk een spoedig alarm verrast namen de roovers de wyk met mcdeuemiag van eene geringe waarde adn goederen waarvan nog II