Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1873

Woensdag 27 Angnstns 1873 N 1405 GOUDSCHE COURAWT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlog ran adrertentiön kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgare ▼ traebillende atultken werden teruRnevondin op Jen weff dien ag aftrekkende genomeu hadden In dewoning terogüekeerd vonil de heer t A du kastopeiiKi bioken ile daarin saniifzijje üocdereo warenover Mi troiiil verspreid Op ile ontran st an hitbericlit lnt ilei nachts teu 2 uren lour een goedbegeleide jongen uerd fcnondrn vertrok de residentTU Solo Jier eersti n trein luet den huofdregeul vanpolitie naar Delaogoe eu begaf ich vnu donr tejKUfd naar J jeniriug naar h ten $ Teerde Alles werd lu lm en op dun aftochtwu ondertocht eu gevonden zooais de ketjoes het verlaten iiaddeo en na xich van den omvang wn het feit oed overtuigd te hebben werd hei oii rzaek naarde daders beunen Het waobtvolk werd dadelijkin verzekerde bewaring genomen en ten gevolge vanhet onderzoek dat tot half vier werd voorigezet werilen ook nog andere personen naar de hoofdplaats opgezouden Laatste Berichten ï arijS 22 Aug A olgens een telegram uit Barcolona heelt de generaal Reyes uit Mnnrcsa gemeld dat Saballs Miret en Tristanjr in hel gevecht op den 16 gewond zijn laatstgenoemde gciaarijjk 86 Carlietea werden begraven en meer dan 200 gekwetst fir is een moordaanslag gedaan op het leven van Don Alphonaus De dader is gefusilleerd PanJS 22 Aag In eene olBoieele Carlistisehe nota wordt geconstateerd dat te Bilbao van de zijde der Carlisten wel gevuurd is op eene inritsfating van het Boode Kruis maar dat dit enkel bij vergissing is geschied daar Uon Carlos aan de conventie vnn Geneve ijjn adhacsie heeft geschonken Voorts bevat die nota de verklaring dat er evenzoo slechts bij tocTal op etn Fransch schip is geseboten en dat fcnitenlandsche vaartoigen altoos zullen worden outtien Volgens een ander bericht uit Spanje houdt de bevelhebber Litzaraga zich bezig met de inrichting Tan wapenfabrieken die dagelgks 200 geweren zullen kunnen afleveren Posen 22 Aug Het alhier gevestigde Seme arie is beden ten gevolge eener beschikking van den miuister van Eeredienst gesloten Bayonne 2S Aug Generaal Sanchez Bregna ia met 12 000 man Uilbao binnengerukt De C rlisten hebben hunne positie die zij langs de rivier innamen ontruimd p O Ij I T I E Aanlthet Bureag van Politie zijn in bewaring de mrolgende in deie gemeente gevonden voorwerpen Il Een ZAK met HAVEB en een FLACON metZILVERE N DOP Burgerlijke Stand OvMLEDsN il Aag F A van Paai 11 ia ADVERTENTIEN Oadertronwd A C P VOGELSANG Tan Nijmegen P B00NDER8 èo da 22 Augustas 1873 Receptie Zondag 7 September 1873 t Heden oTerleed plotseling in denouder dom Tan negen fn Teertig jaar miJn gelieMe JEchtgenoot DIRK HENDRIK LUNENBURG Wed D H LUNENBURG Gouda 20 Aug 1873 J A Qabeij Eerage en algemeene kennisgeving V Onze gelieWe behuwd doehter ELISE is op reis na Suriname den 22 Juli op het laqd Saint Vincent overleden W D M LANGE J VAif LEEUWEN Omda 21 Augnstus 1873 De iBidergeteekenden betnigen hunnen hartelgkM dank voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlijden van bonnen Zoon V W D SCHENK Gémda C F SCHENK O 21 Angtistns 1873 Hbuhak de Geoot N FRANCOIS SNEL Coimnissionalr in EfiFecten en Kassier neemt Geïd in bewaringf è iDéposito van 100 tot ƒ lOOO thans a 4 j rente 1000 en daarboTen 5 o Kantoor Westhaven B 145 nw inBSznira öajMnoqpuBq 9pnB fin ii eq ftq qoiz lixi iflMaaj naqjpqaS puoAi oSjoi ua UdpoH q aSHNId O i ei8r8nV8S P ö sjhd naSooq do ijip a süq ugjjnoqosaS einua 9p 8pu3jnp93 raaq 3 30zaq aaiin 1 qeq jooa u8J trap9q ft sJoSiifSunS sg ai3pi9A n3 tzs oonsSpBiig napiaasS nauQz apatnjaiq laa ap yaaq apnaqaaja apuo oq Inschrijving BDR6ERAV0NDSGH00L 29 en 30 AUODSTUS De COMMISSIE van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs hrengt terkennis van belanghebbenden dat de Inschrüving voor de BURGERAVONDSCHOOL zJplaats hebben a Voor Oud Leerlingen op VRIJDAG 29 AUGUSTUS b Voor Nieuwe Leerlingen op ZATERDAG 30 AUGUSTUS telkens s avonds tusschen 7 en 8 uur in het gebouw der Burgernvondschoolop de Houtmansgracht Het toelatingsesameu zal gehouden worden op MAANDAG den 1 SEPTEMBER en daarop volgende dagen s avonds te 7 nur Na afloop van het examen worden geene nieuwe leerlingen ineer aangenomen Het schoolgeld bedraagt drie Ghddtn voor eiken Leerling voor meerdere Leerlingen uit één huisgezin voor elk tuee Gulden terwyl onvermogei den van betaling worden vrijgesteld Namens de Commissie van Toezicht Mr P P P KIST Worden gevraagd in de Inrigting tot wering der Bedelarj te Gouda een BINNEN VADER en MOEDER zonder Kinderen de Man bekend met administratie en de Vrouw met naagen en breijen Voorwaarden aan de betrekking verbonden zgn vrije woning voeding vuur en licht en 260 salaris per jaar Adres franco brieven aan4en BestuuidarSecretaria der Inrigting L P HOOGENDIJK Openbare Verkooping op DINGSDAG 26 AUGUSTUS 1873 voorm 9 uur ten overttaan van de Notjuissen MONTIJN en KIST van 1 een INBOEDEL bestaande in HUISRAAD BEDDEN met toebehooren tafel en bed LINNEN Mans en Vronwen KLEE REN enz 2 MANUFACTUREN bestaande in 40 stuks zwarte en gekleurde SANELLA 10 stuks ZIJDE moiré antique 20 stuks POPELINE f sstreept eene groote partjj OMSLAGDOEEN geborduurde ROKÖTOF coupons JAPONSTOFFEN enz enz 3 eene zeer groote partg BEHANGSELPAPIER en toebehooren Alles gedeeltelijk in hetVendVokaalEnM7 en gedeeltelijk in het Huis aan dan Kleiweg E n 24 te Gouda alwaar alles daags te voren te zien is Terstond te HUUR gc vraagd een ruim BENEDENHÜIS of een PAKHUIS geschikt tot Werkplaats vereischten zijn goed droog en veel licht ook niet ongenegenom inet den Eigenaar van zulk een Pand teonderhandelen om na verloop van een jaar datte koopen voor een vastgestelde koopsom Opgaaf van hnurprgs en waar gelegen franco inte zenden onder het Nommer dezer Advertentie Bureau dezer Courant 967 Maatschappij v Landoiitglnnlng geresUgd te APELDOORN Goedgekeurd bij Kon Besl van 10 Feb 1873 nr 8 groot f 100 000 krachtens Art 7 der Statuten verdeeld in 20000 Obligaticn n 5 per stuk De uitloting zal goacliieden op 6 Deeeaitr e k ten overstaan van den Notaris F VaN HOUTEN te Anulerdam nur en pluata nader in da nieuwsbladen op te geven FREMIEN in Vast Goed EïtSTE Pbemie Da Hoeve t VRIJLAND gelegen onder Mijdrecht en H ilniê met flinke HOEK DERIJGEBOÜWKN en ongeveer Zöl Bunder WEILAND ent waarde ƒ 25 000 TwïEUE Pbehie De Hoeve VEEZORO gelegen ouder Mijdrecftt met nette nieuw gebouwde BOERENWONING HOOIBERG en en ongeveer B Bunder WEILAND waarde 0 900 Dkkue Pbkhie De Hoeve BCRWEIZISR HÖHS gelegen ann den Amsterdamechen Straatweg onder Arnhem met modern BOERENHUIS STALLING DAGGELDERSWONINGEN en ongeveer 8 Bunder BOUW en TUINLAND waarde BOOO ViEBDE PnEMiE De Hoeve DE EERSTELING elr ien nis Toren met nieuw gestichte ruims WONING e ongeveer Bunder BOUW TUIN en BOSCHLANüj waarde 2600 ViJVDE Pkemie De Hoeve DONGHORN gelegen ala voren met nieuw gebouwd welingrrigt HUIS eu ongeveer 6 Bunder BOUW TUIN ea BOSCHLAND waarde 1300 Zesde Pbehie De Hoeva BERKENDAL gelegen ala voien met nieuw gebouwd welingerigt HUIS en ongeveer 6 Bunder BOUW TUIN en BOSCHLAND aurde 1300 ZïvENBE Pbemie De W oning KLEINHOBVE gelegen iu de gemeente Baarleminerme met ongeveer 10 vierk N R TÜINLAND waarde 1000 De gezamenlijLi waarde bedraagt 4Ü 000 lü Geld PREMIER 1000 1000 9 1000 4 260 lOOC 80 100 ZOÜO 50 Ji BO ff 2500 100 J U 2500 1000 10 10000 80 000 Te zamen 63 000 OWigatien welke niet worden uitgeloot sullen na uiterlijk 66 jaren met 10 per stuk wordan afgelost De uitgifte geschiedt op franco aanvrage ten Kantore der Maatschappij te Apeldoorn uitsluitend bö 100 tallen meteen korting van 10 pCt alsmede bij de Commanditaire Vbicnootschajp LENS BERG8MA te Arnhem Verder bg de Agenten de Heereu k N MOLENAAR Notaris te Waddinxmen J VAN 6R00S Koopman te Boskoop De Maatacliappij voor Landontgtnmng J GREGOOR Secretant CORRESPONDENTIE Het JQgezoaden stak vaü Ikskh wordt in ons volgend nr dat van J in een onwr vnlgrade nr geplaatlt DB RïO Gouda Dr ik aa A Briakmaa De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUBGEMËËSTËB van Gouda brengt bij deee er bsunis van de belanghebbeoden dat door den Heer FrovinoiaJen Inepeetcur der directe belaatingan nt te Rotterdam op den 2 In Augnstue 1873 ie execntoir verklaard Het kohier van het Pateotregt ryk A tot D over de dienit 1873 74 dat voormeld Kohier ter invordering ia geateld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplieht ia zynen aauilag op dan bg de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de teringn van DBIIO MAANDEN binnen welks de reelamea behooren te worden ingediend Gouda den 22 Augustus 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN Bultciilaiidsch Overzicht Van alle zijden verneemt men bijzonderheden naaroit blijkt dat de fusie van Orleanieten en legitimiaten lang zoo ver niet gevorderd ie als men Cf rat uit de houding van den graaf van Pnrija meende te moeten opmaken De voorstanders lelf spreken van uitstel hetgeen wel het beate bewijs is voor het mislukken van hunne pogingen althans voor hetDOgenblik De regecring heeft zich bij qionde vand Broglie zijdelings aan alle verantwoordelijkheidvoor het sollen met Hendrik V onttrokken Hij irees op Mnc Mahon als natuurlijk hoofd van alle welgezinden Van republikeinscbe zijde beweert men nu dat de liberalen zich in hunne positiën gehandhaafd hebUen by de verkiezingen der bureelen van de depart ra den Zy zouden 41 presidenten tellen tegenover 43 van de monarohsie coalitie Na eene tot driemalen herhaalde vijandelijke demonstratie tegen prins Napoleon heeft de minderheid van den Corsicaanschen generalen raad die door hare afweïügheid eene geldige verkiezing van den prins als voorzitter onmogelijk maakte de les voldoende geacht en is ij ter vergadering versoheMD ten einde niet de gebecle zitting Ie doen mislukken Zijne benoeming J on zij torn niet meer tegenhouden met 30 tegen 23 stfmmen in blanco werd hij geko en In zijne openingarpde heeft hij alle politiek gemeden m reeds na de eerste zitting Ajaccio weder verlaten de leiding der vergèdering aan d e vice pr tidegien overlatende De beruchte prefect te Lyon Pncros gant voortop den door de regecring gewilden reactionairenwegj het besluit van 4 Febr 11 waarbij de oprichting was toegestaan van een vereen iging tot bevordering van Vrij en leekenonderwija is vernietigd en naar de olericale JGaietle de Lyon hcriclit is dit besluit de voorlooper van een indor warbij al de leeken Scholen te Lyon zoudfn wonltu opgeheven de geestelijlie scholen zouden echter voortdurend subsidie ontvangen uit de gemeentrkus Uit Beriyn wordt bcrielit dal de interniitionnle fostcoilferentie die in de eerste dagen van September te Bern zou warden gebonden is uitgesteld omdat eenige regeeringen nog niet genoegzaam zijn voor bereid Ingevolge eene aanschrijving van den minister van koophandel zjjo de provinciale bestureu in Pruisen thans ijverig bezig met het ouilerzoek naar de gevaren waaraan werklieden in sommige beroepen bij hun arbeid zijn blootgesteld De minister verlangt dienaangaande niet slechts sitvoerige rapporten maar ook gemotiveerde adviezen om te kunnen nagaan of o in hoever nadere bepalingen ter bescherming der werklieilen wenicheiyk en uitvoerbaar sijn De Duitsche regeering heaft in Elzas Lothariogen den termijn voor de aanvragen om vergoeding wegens schade in den oorlog op aienw verlengd en die vergoeding thans ook toegezegd aan ingezeteoeo die zich voor de Fransche nationaliteit hebben verklaard en naar Frankrijk verhuisd zin Dit bericht is aldaar met algeaieene terredaj eid ontvangen De gemeenteraden van een ïaatal Duitaoh steden hebben besloten op den £ Sept gedenkdag der overwinning te Sedan openbare leestelijkhaden te doen plaaia hebben De hiertoe uoodige gelden worden Sit de sleilelijke kassen aangewezen Te Bmnswijk echter beeft de burgerij zelve tot dat duel een zuo aanzienlijke som aan vrijwillige giften ingezameld dat er uit de openbarf kas niets behoeft te worden bijgedragen De Engelsche vereeniging voor opvoeding en volksonderwys heeft in haar vergadering in deie week te Birmingham gehouden besloten om wyl er door de hervorming van het Ëngelsch kabinet en door het weder optreden van Bright als minister voldoende zekerheid beslaat dat de staats ofg voor het openbaar lager onderwijs zal uitgaan van liberale beginselen bij volgende verkiezingen geen buitengewone middelen voor mannen van haar kleur a in te wenden De meerderheid der Spaansche Cortes is bgeen geweest om over bet regeeringsvoorstel te beraadslagen dat schorsing der constitutioneelc waarborgen eu verdaging der Cortes beoogt Opstanden van allerlei aard blijven daar aan de otde B £ L a I Ë De feesten te Antwerpen zgn niettegenstaande vrees voor woelingen gekoesterd werd zonder stoornis argrioopen l3e koning en zijtte familie schijnen zich goed te hebben vermaakt en uiterst tevreden zijn geweest over de schitteren le ontvangst hnn te beurt gcrallen De olericale ministers niet minder Aan tafel bij het feest door de kamer van koophandel gegeven zagen de heereii Delcroix en Mnlou er niterst tevreden uit al wisten zij dat de meerderheid der nanzilteuden verkloarile liberalen waren De staatkundig godsdienstige partijen gn in België ZÓ4 scljerp afgedeeld dat de verschijning van olericale miniSlcrS op een diner door volbloeil geuzen gegeven tot de opmerkenswaardige zeldzaamheden moet w orïten gerekend De persoon des konings was hier eSMor in het spel en al zag het kabinet do reis van Leopold 11 naar bet liberale Antwerpen ongaarne toch morsten ze wel meegaan De geesteIgklieid van Antwerpen heeft een blijk gegeven dat zg alli cn omdat ile koning in de stad as en niet voor hrt gcuzciiff est ilo kerkgebouwen met vlaggen had ï ersierd want op liet oogeiiblik dat de trein uit Ie statie wfc t rmdc verdwenen de driekleuren van de torens dor kerken Ze haddau er l ing genoi g ADVERTENTlJÏN worden geplaatst van 1 5 re pls 50 Centen iedere regel jueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Afzonderlflke Nommers VLIF CENTEN gewapperd Uet vertrek van den koning had eene even groote volksmenigte op de been gebracht als zijn komst Van het paleis tot het station waren de straten san beida igden door geregelde troepen en schutters gelynd In zeer hartelgke bewoordingen mffr Leopold van het gemeentebestuur afscheid en zoo behoort dan een gebeurtenis tot de geschiedenis die zeer gewichtig mag worden genoemd en stellig veel inviped zal uitoefenen op de verkiezing van een afgevaardigde voor de kamer die in Antwerpen door het overlgden van den heer Qerrits moet geschieden In België zijn de gemeenteraadsverkiezingen de maatstaf voor die der landsvertegenwoordiging Een liberale candidant zal dus te Antwerpen met het oog op de samenitelling van den raad de zege behalao doch het zou niemand verwonderen dat na het koniaklgk bezoek de stemmenmeerderheid veel grooter bleek te zqn dan b vroegere gelegenhedao Dat de grooteïi te Braawl na een aooduigs uitapiraak met angst en bezorgdheid de algemeene verkiezingen in 1S74 te gemoet zollen zien iaat zich begrqpen Te Vervien ia een gebouw vlak naoat het eollege der Jezuïeten gelegen a ekenrd In dezelfde stad zijn de Burgemeester en een jong gemeenteraadslid ten gevolge eener woordenwisseling na eene mcnbsre raadszitti handgemeen geworden Of bij noofdeIgke stemming uitgemaakt werd wie gelijk bad wordt niet gemeld Wei deeCen de bladen mede dat de bevolking den Burgemeester den heer Ortmans Haa seur ze r toegenegen is en dat de jeugdige advocaat Loelever die de vlakke hand des burgervaders op zgn jeugdig gelaat voelde neerkomen zich zeer nbetamelgk had gedragen Daags na de Antwerpsohe feesten is aldaar overleden de volksvertegenwoordiger GSrrits De part corr der N R Ct zegt van dien man het volgende Gerrils kon slechts ten halve de veertig sijn toen hg stierf aan eene langdurige ondcrragnehde borstkwaal Zgn vader was een werkman en bg zelf mocht een werker zijn leven lapg heeten lig was bureel klerk iota hg tot volksvertegenwoordiger gekozejn werd nu 8 jaar geleden eu stond aan het hooM eener kjeine drukkerij Deze laatste behield hij alleen toen hy in de kamer zetelde Ongehuwd bleef hij de steun zijner oude moeder Zoo nederig zgn maatschappelijke stand bleef zoo nederig was ook zgne gewone levenswijze Hiet mag karakteristiek heeten Aat ien hem tot in de laatste jaren vinden kon des avonds in eene eenvcndige burgerhcrber met een pijp tabak Gerrits was iu zijne politieke grondbeginselen eenradicaal in zijne godsdienstige een vrijdenker Openlijk sprak hg in het kunslcongres van 1861 zijne wijsgeerige meeningeu uit hg zat reeds in de kamer toen hij openigk eene medaille weigerde hem voor eene daad van moed en zelfopoffering toegekend voor reden gevende dat hij het gouvernement niet bevoegd achtte om dergelgke daden te loonen En uie i temin was hg door de dericalen afgevaardigd eusteunde hg hunuet politiek in de kamers In 1863 was hij in de coalitie getreden tussohen clericalen en liberalen en ikas er bggebleven 4 aahij daar dacht steun te vinden v ar zijne democratische en Vlaamsgezinde gevoelens Hg meende tgdelgk de vraag van olericnal of anti clericaal tj kinnen laten russen B Gerrils was eén w sprekpnd man lA hoogste levensdoel Vas de herstelling der Vlanmiche taal i 1