Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1873

é Vrlldag 29 Augustus 1873 1406 GOUDSCHE COURANT Nieuws CD Adver eD ieblad voor Gouda en OinstreHeo De Inzendiig van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave C Revrin i en A P Riiuirrse Mttttrn Mnrinm oojkra V M lUIuuji eu A MUI OTM i n fN ii kog I A Kooien l j 10 m 2S 6 M j n5cr w 24 C Hngenaooni II la C Bul hsUvr TH y T B den Wittcaboer 59 j 10 in APVERTENTlfiN ♦ Voorspoedig bevaUen ran eerie Docliter J VAN DBB LAAR VAM IMS £ SCHELDEW ffoudi 25 Aogaatas 1873 Voorspoedig faeyaUen van eene Dochter A H NOUBBISSB geliefde Echtgenootvan P HERMAN Fz Goida 26 Aog 1873 Voor de blgken van deelneming ons betoond bij bet verlies van onzen waarden Vader en Behnwdvader betuig ik ook naïnens utyne echtgenoote opregtcn dank T J KOOBS Gomda 23 Aug 1873 Loten k f 1 in de Verloting van FüiM SOM ETO VAN DE AATSCHAPPÜ van LANDBOUW afd Gouda en Ometreken p 8 SEPTEMBER a s z n te bekomen bü A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 1 V ontvaogt men 11 LOTKN r msfjm snel Oommissionair in Effecten en Kassier neemt G lcl in bewarini è Deposito fn f 100 tot ƒ 1000 thans a 41 3 rente 1000 en daarboxen a 5 Kantoor Westhaven B 145 Inschrijving ilDBGERAVONDSGHOOL 29 en 30 AUGUSTUS Ijie COMMISSIE van Toezicht op het Middelbaar Onderwys brengt terkennis van belanghebbenden dat de Inachrijviug voor de BÜRGERAVONDSÖHOOL zal plaats hebben a Voor Oud Leerlingen dp VRIJDAG 29 AUGUSTUS 6 Voor ï teuwe Leerlingen op ZATERDAG 30 AUGUSTUS telkens s avonds tusschen 7 en 8 uur in het gebouw der Bnrgeravondschool op de Hootznansgracht Het toelatingsexamen zal gehouden worden op MAANDAG den 1SEPTEMBER en daarop volgende en s avonds te 7 nur Na afloop van iet examen worden geene nienwe leerlingen meer aangenomen Het schoolgeld bedraagt drie Guidtn voor eiken Leerling voor meerdere Leerlingen nit één huisgezin voor elk twee Gulden terwijl ohTermc endejj van betaling worden vrjgesteld Namens de Comm issie van Toezicht Mr P P P KlST BEN TWEEDE BROODBAEKERSKNECHT Hirdt tegen P November a s gevraagd bg A H 6E GKOOT Kleiweg alhier Rijks ïloogcrc Burgerschool met driejarigen cursus te GOUDA De LAATSTE INSOHRIJVING voor h t schooljaar 1873 1874 heeft plaats opZATE DAG 30 AUGUSTUS e k des namiddags va i 2 4 uren in het Sthoo gehouw aan den Tiendeweg De herexamens en het voorafgaand ooderzoek der nieuwe leerlingen worden Maandag 1 Sept om 9 uur s morgens aangevangen De ondeigeteekende blgft intnsschen bereid tot het ge en van verdere inlichtingen De Directeur Dr JULIUS I = Worden gevraagd in de Inrigting tot wering der Bedelarij te Gouda een BINNEN VADER en MOEDER i zonder Kinderen de Man bekeud met administratie en de Vrouw met naaijen en breijen Voorwaarden aan de betrekking verbonden zgn vrjje woning voeding vuur en licht en f 200 salaris per jaar Adres franto brieven aan den Bestuurder Secretaris der Inrigting L P HOOGENDUK Een wondcriyk Man J too hoort men de Jongeheeren snavelen by een glas beierseh over Theophile en toch hoe gek t ook schjjnt om den BAARD te ontwikkelen is het nogthans waar dat reeds duizenden eenj knevel enz bekomeu hebben Het is zoo eenvoudig tiets te ontwikkelen honderden zgn inwendig overtuigd dat zgin 6 of 8 weken ta d hun maunel jk voorkomen te danken hebben aan een flacon Baardbalsem Franco aanvraag bg de eeuige Theophile Süèrkstraat bg de Vgzelstraat 514 Amsterdam Qahëim Ingepakt en de brief terug 2 of 42 blauwe postzegels Oud Carthagena s Bergplanten Olie Hoevele middelen zgn er ten allen tgde niet aangewend om het Haar te iiehouden te doen aanwassen en te verÊjaaien het Haar hetwelk een belongrgk sieraad van den mensch uitmaakt en door jong en oud op hoogen prgs gesteld wordt Slaagde men somtgds door dit middel min door een ander meer beter vohnaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgevonden dan dat hetwelk men op de bergen van Oud Carthagena ontdekte Uit een onopgemerkte plant die aldaar welig wast Werd door een hekwamen plantenkenner dit heilrgke middel bereid Uit deze plant i omelgk wordt een soort v u olie vervaardigd die tgdig gebruikt het uitvallen van het Haar tegengaat en men v oor vroegtgdige giijsheifl et bevreesd behoeft te zgn zoodat het met recht een haaeyebsiebkekd HAABONTWIKK BLEND middelmag genoemd worden De prgs is 60 Cents per Fleschje verkrggbaar aan het Hoofd D ot bg A BÜEETVBLTAz te Delft en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Zoon Rotterda mWestewagestiA REIJNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenkuiseii W BARES GonncUthi i 3 GR0BNHÜIZEN Utrecht En meer bekende dépöl in ons Rgk Goada Dnk o A BnDkm Q Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het b zonder attent maakt Zgn zeer nullij in ongesteldheden der MAAG eu werken heilïaam op de SPIJ8VEETEEINÖ Zij ijn uitmuntendlegen de GAL SCHBBPTÉ in het BLOBD en UITSLAG der HUID lii ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDEIJVMD Verzegelde doozen van 87 Vs Cent en dubbebidoezen zyn verkrggbaar by de bh Jlblouerdam C T n der Zanden Amsterdam M Cléban k C droog heilige wegD 321 Bleinciji S v d Kraotj BodetiraiKtt B Versloot Boikoop i H Rosbergen Del t H W de Kruijff 1 Deventer Gebroed Timan Gouda h Schenk op de Hoogstraat HacutrecM K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Leyden i T Tcrbnrgh Haarlem hoek Bakkersteee MoordreeU G II Post Oudewater Pr Vref Rotterdam v d Toorn ie Beker weste wagenstraat Schoonhoven A Wolff Vtreeht F Altena op het Steenw ove der Don kerstr n 372 Woerden W P Swecrman Zevenhuizen A Prins Het depot dezer eChtO Ubauiis Pillen sinds zoovele Jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is doqr ons te Gouda aUeon en uitsluitend geplaatst bjj den heer t BCHENK op de Hoogstraat WAABSCHUWING Hen wordt instantelyk verzocht wel attent tewillen gn dat door ons bg niemand anders d UrbanusPilleo bereid volgens het oude en echieSecept in Dëpdt zgn verkrg baiir gesteld i e lt rbuoe opgegeten Meien en plaattat dan bij de hierbofengenoemdt Vépóthoudere In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige nanmieekeniug van de vervaardigers Wed Kbenïn Zoom Apothekers welke Handicekeuing zich ook berindi opbet Zegellak waarmede de Doosjes rer rgeld zijn Wg verzoeken de gebruikers imtantelijk daiir welop te letten en raden hun ann WOl tOe tO ZiOUSg VIrn men dr TTuosjes Pillen haalt Alleen die ooejèa waarin uen ojijet met onze Handteekemngzioii U1II4 te sohaffen eo zich te wachten vbort gebruik van d vele namlinksels BiPOOiS iArBa BJisr Van GOUDA naar cwnb Moerkupellc 8 18 I 4B 8 18 iueterm Zegwaard 8 18 1 48 8 13 oorburg 8 18 1 46 8 IS GBAVENitAQB 8 18 9 13 11 43 1 4 S ÜO 8 1J 9 fi3 10 47 daordrecht 8 21 1 43 S IG fieuwerkerk 8 1 1 43 8 16 iapeile 8 21 1 43 8 16 loTVESDAH 8 21 8 16 11 46 1 43 3 83 8 16 10 10 69 iidewaler 7J 11 86 3 46 6 5 8 8 46 oerden 7 3 11 88 2 46 6 58 8 4 6 armelen 7 3 8 21 10 61 11 3S 8 46 3 36 6 58 8 46 10 TRKCHT 7 8 8 21 8 68 10 61 11 38 2 6 3 86 6 68 8 46 IQ iMSTïBDAM 7 3 8 21 10 61 11 38 li 31 3 88 6 68 8 46 10 48NflE c 7 8 8 2 1 11 88 M 6 36 6 58 Naar GOUDA van Gbavènhabi 6 16 7 60 10 20 10 46 12 3 S 6 111 8 10 9 30 Moorburg 6 21 10 Jl 6 16 Z jfierm Zeg iard 6 34 11 6 6 29 8 28 Z feveuh MoMk ipeile ü li 11 17 6 9 KOTTEBDAM 6 20 7 65 10 26 10 65 12 3 18 6 15 8 15 9 30 Obpelki 6 29 lh4 6 24 ♦ Nijnwerkerk 6 36 11 11 6 31 2 Dordrecht 6 44 1119 6 3fl BECHT 7 20 8 80 11 11 45 12 45 3 20 6 60 7 16 9 l0 16 5 Hirmelen 7 45 8 50 11 20 1 10 3 36 7 40 9 80 10 24 A Wperdni l m 1 1 8 42 7 86 OfJrtewnler 7 59 1 24 8 61 7 64 A Üniirm B 60 9 20 10 40 I 40 5 40 7 30 8 45 iisTÏÜDAM fi 55 8 10 10 40 12 20 2 65 6 60 i ii 9 4B advert Pe uitgave dezer Conrant geschiedt KOND AG WOENSDAG en VRIJDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dlie maanden is 1 75 franco per post f i SOUOTJ BüKGEMEEgTEK en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 1 oer Verordening op het zniver boaden van Wateringen IStooten en andere Wntereijr I n bijzondere personen toebehoofen Brengen ter kennis van aa eigenaren der slooten langs de beide zijden van de Boelekade n daaraan grenzende zijslooten dat op iWaandag den n September 1S73 over die wateren 1 w Aden gedreren eene SCHOUW ten einde te onderzoekea of e behoorlek gezuiverd zgn van drijvend vuil en atidere stoffen die de doorstroominj van het watelr kannen beleinniercn of stank of schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en I ten koete van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 26 Augustus 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOÜI EhVER FOBTUIJN VAN BtUOEN UzÊNDOOIlI BTJITENLAND Bult niaiiiJscJi Overzlcht Met ren enkel wooril hebben we reeds geacid dat de Fransche minister de Broglie ziclr eenigszins scheen te verklaren tegen de monarcliale fusionisten Dit geschiedde op een feestmaal bg den prefect van bet depart Enre waar de Bro lie als lid van den depart raad tegenwoordig was Onder onzoFiansche berichten komt de gehecle rede voor zoodat we hier kannen volstaan met eenige woorden over den indruk die d zc rede op de pers gemaakt heeft Bet oordcel der binden verschilt natuurlijk naar hunne kleur Over het geheel meenen de liberale en vrijzinnige binden dat de Broglie s redevoering een nederlang is voor de fusionisten Wat de monarchale pers betreft 7IJ zwaait dier redevoering wel lof toe maar W t i cest lriflrol betoont zij zich toch ook niet D it de meeste bladen de rede beschouwen ais een afkeuring van de fusie is vrgf natuurlijk D hertog Ie Broglie heeft roovecl moeite moeten doen om Thiers te verdrijven heeft zich zooveel qioeite gejieven om met Mac Mahon aan het bewind te komen dat men zich bist kan voorstellen dat hij ongaarne de zoo pos veroverde macht aan een ander zou afstaan op gevaar af dat zijn positie er niet op terbelcren zou Een gouvernement dat is moukt zelden gaarne plants voor een dat komt De strenge ma itrpgelèn tegen de pers gaan steeds voort Willekeur is daarbij aan de orde van den dag De moreelc orde schijnt nirt te kunnen bestaan dan door wctsrerkrachting Tuch blijven de meeste verkiezingen in republikeinsclien geest uitvallen dat men de aanvullingsverUeziitgen voor de hationole Vergadering zoo lang mogclgk uitstelt I Nop is het niet definitief bepaald d t het proces Bozaiue in Compiègne zal gevoerd worden Integenfleel men schijnj op al te gi oole bezwaren Ie stuiten Het proces ze l ir waarschijnlijk 2 a 3 maanden du J pn Een drie honderd vijftig getuigen moeten gejorU worden Uit Duitschlond valt weinig nieuns mede ledeelen Uit den T baa nordt geniilil dat afleen dir kipitsrodcn ontlionrlen ullm worden waarviyi alle leden het afleggen van den eed hebben geweigerd Zij die den eed niet hebben afgelegd worden niet als leden besohoawd Het voorgeschrevene der aanwezigheid van de grootste helft der leden is dus van toepassing op het aantal dat den eed heeft a elegd Zoodra er das één sleobts dat gedaan heeft kan deze den kreitsraad wettig vertegenwoordigen Spoedig moeten in Doitschiand de verkiezingen plaats hebben voor dtn rgksdsg en de verschillende landdagen Er is weinig klus dut de stand der partg en veel verandering zal ondergaan en erenals na zal de groote meerderheid bereid worden gevonden om Von Bismarck in zgn strijd tegen de curiq te iteonen De gouv rnementeele organen maken een tandig gebruik van de Fransche sympathieën en d aan de Duitsche eenheid Vgandige neigingen der nl i tramontaausche pers op de vaderlandsliefde der conservatieven wordt gewerkt om de regeering te steunen 1 terwgl de liberalen worden tewoniien doordat hetj onderwgs aan de geeat lgfckM wordt onttrokken Alle hoop van de vrienden van Rome is dan ook op een herstel der Bourbone in Frankrijk en een buitenlandsohen oorlog met binnenlandsch verraad gevestigd Bijzonder belang verkrggt dan ook het bericht dat de Duitsche keizer Victor Emanuel tot een bezoek in Berlijn heeft uiegeuoodigd voor het geval dat deze de tentoonstelling in VVeeneu mocht gaan bezoeken De Belgische vereeniging voor het onderwgs en de opvoeding van vrouwen heeft eene som van 2 880 franken uitgedeeld als premicn nan jonge meisjes ouder dan 13 jaren d e gedurende de twee laatste jnrca in de plattelands lagere scholen in de provincie Brabant zich hebben ondeiscliriden door hare vigt vorderingen en goed gedrag Zes en twintig scholen namen aan den wedstrgd deel Behalve de vacature iji de Belgische kamer voor Antwerpen ontstaan door het orerlgden vanden heer Gerrits is er een tweede voor hetzelfde district Afar de heer d Hane de Steenhuyse zgn mandaat neerlat Te Weenen zal in de eerste week van September een geneeskundig corares gehouden worden Verscheidene regeeringen en geleerde genootschappen zullen er rertegSliJuioraigd zgn Uit verscheidene kenteekcnen blijkt dat de Engelsche hoogescholen welke zoolang den geest van vooruitf flng hebbeu getrotseerd doch gedurende de laatste jaren in menig opzicht iceds naar de eischen d S Igils zijn hervormd ook iii andere zaken niet lang meer aan den stroom des lijds zullen weerstand bieden Van jaar tot janr wordt de partg inOxfoid en Cambridge elke zich niet tegen gepaste nieuwigheden vcrztt jn die elfs wenscht machtiger en talrijker en daiir tevens van buiten af een krachtige intloed wordt uitgwefend en eene commissie zich bezighoudt met een onderzoek naar de inkomsten der hoogescholen en het gebruik dst uoarvan gemoakt wordt zullen de voorjienoineu hervormingen vrij gemakkelijk in te toircn zijii Voor zooveel men aangaande den arbeid der beitüelito commissie verneemt kan thans reeds met viij vi ci zekerheid gemeld worden dat vooral de slmiie iii de imtuuruetciisclinppcii aan eene veelcmivnltenile hcrz ening zal ondcmorpen wolden In het dezer dagiii door de commissie uit gebrachte derde versla wordt ook uittlrukkelgk de noDilzakelijkliPid bc üO id dat de jongelieden alvolens ZIJ de liocgeschool b voel en ceiie zekere male van oiitnikktliiig Lei ille in de cxictc en natnui etc ADVBBTENTI ËN gorden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cenjen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nonuner VU El CENTEN wetenschappen ook wat betreft de studie in de dassieke literataar of in de theologie 1 terwgl voor die in de natuurwetenschappen en de wiskunde de eischen eener algemeene claasieke vorming njet te laag moeten worden gesteld Voorts wordt kene geheelt hervorming van de fellowships voorgesteld In Spanje is de toestand altgd even verward Welke der partijen aldaar de macht in handen beeft is moeilijk te bepalen in iedere provihcie ja bgna in ledere stad is dit verschillend Zij die het eerst of met het meeste succes van de rolmi akte machteloosheid van het centraal gezag misbruik wisten temaken zgn de meesters van het oogepblik De Madridsche regeering die althans in naadi als het centraal gezag besohoawd wordt ea in haijden is van de gematigde republikeinen wint echter zichtbaar in invloed en prestige ei in diezelfde mate tullen natuurlijk de regeeringen in de andere plastsen aan gezag en invloed verliezen Het beh iud Van Bilbao en Beigs voor da laak der republiekj is een gevoelige slag voor de Carlislen in bet noorden en ook in het zuiden neemt het aanzien der opstandelingen meer en meer af Carthagena wordt door generaal Martinez Campos belegerd hoewel hij het schieten der forten wegens gebrek aan bel eringsgesohut nog niet beantwoorden kan staan de zaken voor de opstandelingen toch slecht Het militaire en burgerlijke element in de insurrectioneele stad zgn met elkaar in twist geraakt de soldaten willen üich overgeven terwgl de burgerlijke hoofden van den opstand daarvan niets willen weten tenzij de Madr dsche regeering de onafhankeinkheid van het kanton Murcia erkenne Het behoeft nauwelgks gezegd te woirden dat de regeering nooit dien eisch zul inwilligen De meerderheid der Cortes heeft Castelar tot pre sident benoemd en voorts besloten de door die regeering aangevraagde kredieten en lichtingen toe t e staan FRANKB geven hier de rede UK Wg geven hier de rede van den minister d IBroglie waarvan in bovenstaand overzicht sptake is IZij strekte tot antwoord aan eene toespraak van jPonyer Quertier j j Ik dank u ik dank mijne collega s d e zich door hun teekenen v4n goedkeuring bg nw woorden hebben oangesloteD voorde warme woorden die gg P el tot m hebt willen richtca Ik aanvaard ze et een levendige voldoening niet voor mg zelf ik tock noiih veniien dergelijke loftuitingen maar voor tfe regeering welke ik vertegenwoordig voor den president der Republiek het hoofd dier regeering oor de Nationale Vergadering die hem haar vertrouwen geschonken heeft De medewerking welke gij ons verleent is ons oven kostbaar als noodzakelgk Wij zgn in een ge baarlijken strijd gewikkeld niet wat men ook zCggen moge tegen eenige instelling of tegen ds Ipenbare raeening maar tegen die voor elke mtiatstehappelgke orde zoo vernielende beginselei welke z oh gedurende de woelingen door onze onheilen vtroorznokt in te veel gemoederen geneateU hiebbèn en de kroon hebben gezet op onze rampen v Deze strijd kan niet in cdn oogeubtik worien beslist l let euvel dot wij bestrijden vermenigvuldigt zich onder hondefderlci votmen Alen moet het a itcrvol en in zijn verschillende g daaiiteverwisae lihgen en zgn aanvallen te allen tijd niiveren De oierwinning zou een onmogelgkheid ivdn en iiidién