Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1873

nirt nJbiien MO op de IrncJitdadige aede irvkinj trt all geedgenardeii in den Inttde Zij Hen elks ook Sun stand zij hebben evenveel ke a ig in vnk die hnu gemeeuschappclijk aangaat Wij tnn hnn toaeggin den bijstand cener 7Uiiaiie egeering welke toepassing der wetten on wri iiijaa doorzet Maar 7ij moeten van han Vnnl ons kelpcn en clkaDdn belptn Wij verjuogeu niets bailei ben boiten Ina Buid wg Termoj eB bsKenlil nicis auiten han eensgazindheid l rt ie deze eensgezindheid welke de regeermg heeft trroLten te handhaven en die Ie den laalsten tijd de nieht BitgeBaakt heeft der Nationale Verga lering tUet is door liet vergeten der inwendige twisten door eeDdrnchtig te blijven en zich te scharen rondom da eonsorvatiere banier dat de meerderheid dezer nationrJe vergadering zich het vertrouwen der natie waarciig tetoond heeh De natie vèrwaeht dat di andacht niet verbroken worde Wanneer het uur geslagen i om de ingewikkelde staatkundige vraagstukken te behandelen zal Aq kamer ik ben daarvan overtuigd r e met vollb vrijheid weten t behandelen en ze eendrachtig weten f te doen de persoonlijke pretentiën de perseoalijke eenncht over het hoold ziende om allean te denken Mn Ie gevaren en a n het heii der Imatsehiqipij De waarborg dezer heilzame eendracht vinden wy bovenal laat my u dat zeggen in de keus der jiationale vergadering toen zy rüur eenigen tyd over bet esrsto ambt in den staat beschikte De heer prefect heeft zooevefi buide gebracht aan een schitterend rerledrn en aan uitstekende diensten Hij kad elijk en ik zou geen enkel zyner woorden willen verzwal ken Da erKentelijkheid is en groote nationale plicht De kamsr heelt hem naar ik meen tegenover den ei president der republiek op voldoende wijze betooud Ware zy nog verder gegaan in haur dankbaarheid dan zon zij van hare rechten afstand gedaan of andere hotllger plichten verzaakt hebben AVnni eer men evenivei de dienst die niemand trouwens ontkent eenmaal erkent iee fl moet men ook denken aan de verdienste die zicb zelf ignoreent n vergeet irWg moeten 4iet uitspreken dat het voor allen een buitengewoon geluk is geweest dat men den eersten post in den staat heeft kunnen toevertrouwen non een mai wiens vlekkelooze rechtschapenheid den laster ontmoedigd heeft Mier volgde een ietwut breedsprukige lofrede op den maarschalk Mac Mahon De mirtiater de Groglie eindigde met op het heii van het departement Ie drinken Ie Premie Luit Dortland 2 landbouwlojep 8efg Maj Hulsman 2e prys Serg Engelbrecht 44 p Schrijfoassetta Burgemeester 3e frijs Serg IJpeloar 43 p igarenslandaard 1 4e Schutter Buorman 42 f Bloempotten Lnit enellen Se prys Kapt Friuee 41 p Inktkoker 3s Lait T Goor 6e prijs Serg Majoor Hulsman 41 p Etui Slalepel en vorken 7e prijs Fourier Hensy Pistool ledan 6e Schutter van Hosten Thermometer 9o u Korporaal 4e Mink Wypgia op zilveren voet Kap Prince 103 prijs Schutter Schouten Zilveran Inktkoker Kap Prince Il0 pryü Schutte Nestelroode Sigaronstsndavd Kap Prinee 12e prijs Sohut Nienwerkerk Reis Etni Ëerelid da heer Westerbaan 13e prijs Schut van Bemmel Mad rakaraffen Sérg J Upelaar 14e prijs Sohatt Woltmai Sigatendrager de hc i 6 N de Vooijs 16e prys Sohutt BnQter Porc Eooktoestel 16e prijs 2e Luit Snejleo Beittasch j 2e luit Dortland 17e prys Schutt den Dunne Olie en Azijnstelael 18b D Rietveld Trjioks ot de heer Brinkman 19e prys ran Uaaren Dierglas 20e Bata Ziiv Flesschenkark n de heer W Begeer 21e prijs schiet van Wijk Stereoakoop be tuurs lid van Berkel 22e prys aehiitt P J v d Pauw sigaren standaard 23e a Zwarts Bronzen Aschbak Als een bewijs van groote aetiviteit bij brand wordt ona medegedeeld dnt by den van Maandag op Dinsdagnacht plaats gehad heb beaden brand in de Vliet bij Hitastrecht geen enkele brandspuit ia tegenwoordig geweest niettegenstaande genoemde gemeente Kaaslrecht er drj brandspuiten op na bo dt Door tusechenkomst van de Comraissarisaen des Ko nings in de provinciën heeft de Minister van Binnenl Zaken ter kennis van de Gemeentebesturen gebracht dat wanneer geexamineerden voor middelbaar onderwijs de bun uitgereikte aicte verliezen z ter vervanging dier akle eene verklaring van den Minister van Binnenlandsehe Zaken kunnen bekomen en dat wanneer afgegeven getuigschriften van afgelegd eind examensder hoogere burgersoholeo verloren zijn geraakt de belanghebbenden ter vervanging dier geluig ichriften verklaringen kunnen bekomen bij den Commissaris des Koningi der Prorineie waarin lietei deMgieawerd afgelegd ZWITSERLAND Onlangs is te Geiiève overleden de vorige afgezette hertog Karel van Brunswijk die by testamentaire beschikking de stad Geneve waar hij de laatste jaren zyns levens doorbracht tot universeel erfgenaam behondens enkele legaten mankte van zijn vorstelijk vermogen met uitsluiting van zijn wettige erfgenamen den tegcnwoordigen hertog van Brunswijk en de overige Welfea Uit Bern wordt gemeld dat al de voorwerpen K hoorende tot de nalatenschap van hertog Karel in Z ven verzegelde kisten gepakt zijn overgebracht naar de kelders der Handelsbank Uit den inventaris b i kt dat de waarde der staatspnpiereii waarender zicli ook Engelsche fcdsen bfvintlen ruim 25 millioen bedraagt benevensV or 6 iniliiorti aan edelgesteenten Da personen belast niet het ton uitvoer leggen van de uiterste wilsbeschikking hebben te Parijs het hotel Beaujon doen verzegelen het bevat een groot nantil kostbare schilderijen meubelen en andere voorwerpen rr n groote waarde enz Beéds is het door den overledene bevolen onderzoek van z jn stoffelijk overschot gedeeltelijk althans jsichied Vyf geneeskundigen hebben die taak volvoerd Het 13 daarbij gebleken dat eene zeer aanmerkelyke uitstorting van bloed in de hersenen had p aats gehad dat het hart zinkelijk was aangedaan CU gedeeltelijk nas uitgezet maar dat overigens alle organen zich in voldoenden toestand bevonden De ingewanden zijn ter hand gesteld aan de heeren Nabel en Suakinge scheikqndigen zy hebben in last te oaderzoeken of er vergiftiging heeft plaats gehad Het lyk is gekist en voorloopig gep laatst in eed kaal waar vroeger wetenachappet Plr voorlezingen werijbn gehooden in den Jardin des Plantes De bsg afenis van het stoffelijk overschot van hertog Kvol zal plaats hebben met al de aiterlyke praal door hem zelven besteld In den uitersten wil wordt herhaaldelyk melding f maakt van legaten aan voormalige bedienden van t rllater en aan andere personen vermaakt Tot fTct bevreemding der personen belast met devolï i Pt an het leslamjsnt beeft het nanwiettendst c i tU hed n geen enkel codiciraan het lIcLtJ y De heer Iz J Lion hoofdredacteur viw het Dag blad van Zuid Holland en i Gracett uu e is giaterea te s Hage overlpdej In dcB laatsten tijd is het vraagetuk der koloiii satie in Nederlandsch Oost en West Indië meer dan ojit t£r sprake gebracht en heeft men her haaldelijk op het doen van proefnemingen aange drongen zoowel in verschillende tijdsehrifien ala onlangs meer bepaald door het Indisch genootschap en de Nederlaudsche maatechnppij ter bbvordering vfln nijverheid Zonder in het minst de tot dusver geleverde bijdragen gering te schatten zou het voor het doel dat men met de voorgestelde proefnemingea beoogt zeer belangrijk zyn een wetenschappelyk over zicht te verkrijgen van hetgeen vooral gedurende d laatste ja en voor Europesche kolonisatie binnen de knerkringen is gedaan en welke uitkomsten daarvan veAregeu zyi Het bestuur raa het koninklijk instituut voor de taal en volkenkunde vao Ned Indië heeft daarom alle beoefenaars der Indische taal landen volkenkunde en andere belangstellenden uitgeooodigd tot het leveren van een Jiistorisch onderzoek naar de uitslag van de pogingen tot kolonisatie met Europeanen in onze Oostindie of in andere tropische gewesten Bydragen kunnen ingezonden worden aan den seore taris eau het kon ioatituttt dr Th Ch L Wynmalea te s Qravenhage itoloniën WEST INDIË Beriehten van Suriname van 2 Aug bevatten o a het volgende Den 27 n der vorige maand is laatst aan boord van de stoomboot I aramarièo alhier aangekomen de nieuw benoemde gouverneur van Sui iname jhr C A van Sijpesteyn Omstrepka half zes ure landdo Z Ex ttn begaf zicb begeleid door Volgens merledeelingën uit Geneve blijkt het niet mogrlijk te zyn zoo spoedig als v oeger was bepaald ovt r te gaan tot de ter aardcbestelling van het stoffelijk overschot van wijlen hertog Karel van Bransivijk Ta Geneve kan men zieh dei uoodigen igk versierden lijkwagea niet verschalfan en hetgeen verder vercischt wordt voor een begrafenis met vorstelijke praal zoodat men zich naar Ljron heeft gevend Üok daar kon men niet slagen ten gevolge waarvan men te Parijs pogingen tot dat einde in het werk heeft gesteld welke met een gunstigen uitslag zullen worden bekroond Intussohen zal dfi begrafenis eenigen tqd uitgesteld moeten worden Niettegenstaande de stad Genèta zich oog niet heeft verklaard ten aanzien van het al of niet aanvaarden der haar door hertog Karel vermaakte erfenis regent het reeds plannen Oütwerpen voorstellen van allerlei aard om de vele millioenen tot versahillende doeleinden te bezigsi De bevoegde autoriteit i niet byzonder gediend met dergelijke vooxbarigheld Aan de Spmirteie Zeitung wordt uit Londen gemeld dat het bericht aangaande den inhoud van het testament van hertog Karet van Branswi k niet geringe verbazing beeft gewekt onder de leden der Bonapartistische party £ r heeft aamelijk tusaehen den overleden hertog en den ex keizer der Franschen Napoleon lil een zeer nauwe betrekking bestaan Kr is in de dagen der CamffiUBe een lijst der goederen van hertog Karel onder papieren van den veig aagden Keizer gevonden ier gunste vait wien de Hertog bij uitersten wil al zyn goederen had vermaakt Na den 2deu September toen de fortnin aan Napoleon den rug had toegekeerd veranderde insgelijka de gezindheid des Hertogs ten aanzien van den gevallen Torst en thans ontgaat een rijke erfenis aan den jongen Napoleon op het oogenblik dat die hem tot vernezenlyking der hem toegedachte plannen waarschijnlijk zeer te stade zou kannen komen t GotJPi 28 AcoDSTi Naar wij met genoegen vernemen zal iu de volgende week behalve de landbonw teutoonstelling no £ eene tweede tentoonstelling gehouden worden Deze laatste zal nl bestaan uit de oudheden die sinds de tentoonstelling van verleden Jaar verzameld zijn gebleven eii nu met nog eenige voorwerpen verrijkt o a de onlang in het areliief gevondcn beker weder te zien zullen zgn voor het publiek I De in alle opzichten zoo ijverige teiit unsteKin scommissie verdient ook hiervoor weder do dank hurer stadgenoolen ü De uitslag der sehietwedstrijd gisteren door de sehnt terij ScherpsclinttersVereeniging Willem Prins van Or inje en het Scberpschutterskorps Burgerpligt alhier gehouden is als volgt SCHÜTTERU Ie prijs Muziekant Welter 43 p zilveren horolsgie van de hh kapt Norlier aud iJroogleever Ie luit V Vreumingen Droogicever en van Goor 2e prijs serg v Veen 42 p poro petroleumlamp 3e serg v Duiju 42 bron sn candelabres de heer G Prince 4e prijs kapt van Goor 41 p goud potlood Ie luit Prince 5e prijs nuz Groenondaal 49 p berl Theeservies 6e four Teelinj inktkoker ge luit van Goor 7e serg maj Woerlee sigaren standaard en asctbaVjes kapt van Goor 8e prijs serg Brandt maderokaraffen It Droogleever 9e muz Verraeiilen 2 beelden maj de Lange 10e serg Jager gouden overh kiioopen luit van de Velde 1 Ie prijs serg maj Deierkauf bokaal opeilveren voet 2e li it A Sparnaaij 12e prijs luit C C H Prince bloemen hangers de heer C Vermeulen 13e pry s schut Luijendyk inktkoker luit Roest 14e serg maj van der jats étui slalepel luit J Sparnaoy 15e prijs serg Janseu zijden fnurragères en passanten Juit van Goor 16e prya korp Woerlee lucifersdoosje luitt van Essen en Snel Ie Kompagnie 100 Pas Ie prijs schutter Humers 46 p sigatenkoker m zilver 2e V Vliet 43 portemonuie n 3e It korporaal de Rotte 41 p sigarenatel fergt A V Veen 2e Kompagnie 100 pas Ie prijs sergeant v d Kleb 46 p Sigarenkoker m Goud 2e prijs korporaal Blom 43 p Zilveren Luciferdoosje De Ie en 2e prijzen z$n bij elke kompngnie door hh officieren aangeboden WEEUBAAKlIEIf Ie prij Luit Dortla 48 p Pore Theeservies e daartoe aangeivezen overheden onder het gejuich ri de toegestroomde bevollcing naar het gouvcrneIntBgebouw alwaar bij bg het binnentrcdeu der M door den aftredenden gouverneur van Zdsiuga rd ontvangen en verwelkomd met eene toeapraak dra door den heer van Sijpesteya werd beantwoord Daarna werden de autoriteilen ambtenaren officieren leerkbesturen konauU enz door den gouverneur van Idsinga aan den nieuw benoeoden gouverneur voort r ld bad daarna oodor het speleu van het Nederlandscbo volkslied eene revue plaats van df onder de Tamarindelaau geschaarde sohuttairij en het garnizoen waaroa beide oorpsen hebben gadefileeid g procUmatifin bebbea de beide gouverneurs de fln zgne hooge betrekking uedergelegd de ander die aanvaard De koloniale staten hebben den hoer van Idsinga een adres aangeboden waarin met een ten gblik op de velg gewichtige maatregelen onder zijn bestuur tot stand gekomeu hem deswege dank wordt gezegd met verzekering dat het aandenken aan zgn bewind van bestendigen aard zou zyn De heer van Idsinga heelt daarop in hsr lijke bewoordingen genutwoord e de hoop voor eene goede toekomst der hem dierbare kolonie uitgedrukt De nieuw benoemde gouverneur heeft op Vrijdag den In Augustus in eene zitting van de koloniale staten b t bestuur van de kolonie aanvaard Ëen 90 tal belanghebbenden bij handel en landbouw hebben den afiredenden gouverneur mede een adres van danyjetuigiog gezonden wegens de wijee waarop È gedurende zes jaren in deze kolonie het bewind gevoerd heeft en wegens de aanvankelijke ontwikkeling van deze op nieuwe grondslagen waartoe hij zooveel had bugeilragen Vergadering van den Gemeenteraad BiDsdag 26 Aagustoi TegenwooHig de hh Kemy voort Virulij ist Prince au Vreumin dii Messeowker Droogleev r vauslraatea Poit Prost HoogLubüOiD bumsoin eu Straver De voorzitter deelt mede dat de heer van Bergeo Urendoorn door ongesteldheid verhiuderd ja het presidium W4ar Je ncmcp De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearreatcerd Jogekomen zijn Ëetie missive van Kh Gedep Staten dezer provinpie goedkanrende bet raadibeiluit tot afstand van gcrLoleerden grond aan acaa en anderen Kene missive van B en W daarbg aanbiedende de Begrooliog en j eiourie van Toelichting voor I674 gesteld in handen vati de hh Kist Messemaker eu lloügeoboom Keoige adrcisun van ambtenaren dezer gemefnfe die varhuu iiig rau buzuldiging retzoekeo met een rapport vin U Cji W wourbg eeiiige tot afwgziag en andere tol verhoogjng ord ii aaubei oleo gesteld in handen van de UegrootingsCommissie Het rspiwrt n de Commissie over de gemeenterekeqingpver 1872 adviseert tot goedkeuring ter risio Missives van terschillendc iuiteïlingen van weldadigheid iii cndcnde de begrooting over 1874 zij worden gesteld in handen van d bh van Straaten van Vreumingen eii Strover Eene missive van de Comnüssie over do Tentoonstelling vati Oudheden in 1872 geliouden met een rapport van B eii V beide Ier visje f enc missive van het bëbtuur der Maatschappij van Laodb iuw afd Gouda eu Omstrekcu bet Üestuur uilnoodigende tcgennoordig te zijn hg de opening der Teutooustelhng op 4 September a s Twoe adressen van W M Wessela en A Broijstens verzoekende ontheffing of vermindering van de Plaatselijke Directe Belasting Op deze adressen wordt als te laat lugskomen afwijzend beschikt Een adres van J Breebanrt en andere bewoners van de M kt verzoekende by de I andboow feesten geene poffertjeskramen op de Markt toe te laten gesteld in lianden van den Voorzitter Aan de orde X liet voorstel van Borg en Weth t tot verkoop vao een kajiitaal van 85000 inschrnving op het Grootboek der 2 pCt n crkelijke schnld om daarmf c af te lussen do a n de Nedcrlandscbe Bonk vcrpchuldigde 48500 De heer Kist vraagt inlichtingen en wenscht te etl n hoe dvt B en W na reeds dit voorstel indienen daar ze onlangs op het door hem in dier vof ge gedaan voorstel bezwaren opperde de voorzitter geeft de noodige inlichting waarop het in stemming wordt gebrapht cd met algemeepc ateojman goedtfeljenrd 2 Om geiden beschikbaar te stellen tot het hui cn van twee watersehmten lic heer Measemnker vraagt of het otcr niet gezuiverd kan uorden hij meent dat zulks oordLcligcr 7al zijn de heer Viiulij geluift dat dit in het klein goed werkt maar bij groote hoeveelheden onitiivoeibaar is de heer Prince spreekt in gelijken zin en zegt dat zulks hij e Commissie van Fabricage meermalen besproken is do Mr Droogleever wil aU de kosten niet te hoog zijn eep paar watWBchuiten aanschaifen na korte diBcussvcn wordt hetv orstel ia stemming gebraehtKcn aangenomen met algcmeene teroroeo 8 Tot wijziging van den staat van bcgrooting der inkomsten en uitgaven dienst 1873 algemeen goedgekeurd Tot het verzoeken van verlenging v n dco termijn tot heffing van gabelgeld op het Arosteidamsche en Goiidaclip rijpad Het voorstel ia om dit voor 6 jaren aan te vragen Jietwelk algemeen wordt goedgekeurd Toi goedkeitfing van het ontwerp van een te bouwen hoollocaal en pifderwijzerswoning het ontwerp heeft ter vi ie gelegen e wordt ter tafel gebrncbt waarna hi t wordt goedgekeurd Tot rfwiKing van het verzoek van dcu huer A 3 do Roiter om verlVging der hunr van ten tuk hind gelegen n den hoogen Schiclandschen Zeedijk en om Itet puMuk fp Terhuqi wordt algoinceo goedgekeurd Uvi vcrzutk der Commissie voor de in 1872 gehouden tcntoonsleHing an Oudheden om de deze gemeente toebehoorcnde eu rog onder hare berustiug zijnde voorwerpen andermaal te mogen tentoonstellen ter gelegenheid van de aéastaando Laudbouwfeestea algemeen gocdgekeord Het verzoek der Commissie van Toezicht op de scholen van Middelbaar onderwijs om onder de aan de borgtravoudschool te onderwijzen vakken op te nemen dat in de Schooutt Bouwkunde ep aau den daarvoor te benoemen onderwijzer eene jaarwedde van vier honderd guldtn toe te kcnuen Oe beer Virulij als lid der Conmissie zegt dat de bedoeling niet is f hoDn B uwk4ude D ar meer het maken vao plaunen begrootingen eu bestekken dat dit op verschillendeavondscholen ondervezen wordt en dat de aangevraagde som te gering is om een beletsel voor de benoeming te ziJD de heer Kiit medelid der CoasmiBsie stemde hiermede in beveelt du zaak zeer aan De Voorzitter eo de beereft Uro leevcr en Prinee zijn bang voor al te groote opvoering De heer Droogleever vindt dat wanneer de heer Virulij wijst op andere plaatsen waar op de Burgeravpndscholen ook de Bouwkunde wordt gedoceerd de gemeente Gouda niet gelijk is te stellen met Rotttrdam Amsterdam en andere grootere plaatsen en de heer Prinee deelt roede de groote opvoering m de laatste 25 jaren vao het schoolwezen De heer Mesaemaker stemt ia met de heeren Virnlij en Kist die beide de zaak nog verder Aanbevelen de beer Hoogeoboom vraagt of meu het onderwijs in de Bonwknnde niet aan den architect kan op lrageo eu de hear v n Straaten meent dat de heer Kijk leeiodr uan le school daarvoor berekend ia en in verhou ding tot ziju tracfement niet te veel oren les geeft in itemming gubracbt wordt bet verzoek afgewezea met 9 tegen 3 stemmen die van de hh Virulij Kist en McssemakeB Niets meer aan de orde z nde eiud t de vergadering INGEZONDEN Mijnheer ie Sedacteur I lo uw gesolit blad rsn beden lijn eenige regelengewijd aan het adres van Teun Blouw Hij heeft my de taak opgedragen die t beantwoorden en vergun m daarom dat ik de k rmis van myu standpunt bebaudel daar het onmogelijk it dal iu een vryen staat twee penonen tich iu denzelfde vorm kunnen uitdrukken Eer dat ik ann mijn epistel overga moet ik de dank van Teun aan fi overbrengen voor het antwoord en tevens hem de illusie ontnemen alls zonde die beroemde serenade niet door kunnen glan Het is toch niet verboden iemand een ovatie te brengen CD de politie is steeds bereid daarvoor bare welwillende diensten te verleenen dus mocht B de hem aangedane eer niet willen aannemen er zou voor hem niets ander overschieten of om zoo lang de poort uit te gaan of om diep onder de dekens te kruipen ik voor mij geloof dat het laatste wel het verkieselykst zonde zijn met die boodschap over te brengen heb ik aan hel verzoek vijn Teun voldaan Bn vergun nij nu d rrxg op te losten wat is kermis i e kermis is eeu nationaal feest bg uitnemendheid Zijn die dagen dan een gedachteuis van overwinningen neen maar wat is bet dan f Het is een feest dat wy van onze voorvaderen hebben overgenomen die hoewel de oorzaak reeds lang verdwenen was toch het altgd gevierd hebben en terecht mogen er geen heldendaden aan verbonden zijn het is dan ook geen herdenking van bloed eu tranen mogen er ook geen gewichtigen gevolgen uit voortgeiprotin lijn Het zoude ook niet nuttig zijn zoodanige feesten ieder jaar te herdenken zulks dagen zijp te heilig Wy vieren feest omdat het een nationaal feest is omdat onze voorgeslachten het reeds gevierd hebben Wy vieren feeit omdat bet voor ons nutitig is wij Nederlanders leven veel op ons zelven ieder heeft zij i kring waar bg mee verkeert en ieder beeft zijn sociëteit van daar dat zoowel de groote als de kleine man zich toestanden voorstelt die alleen bestaan in zijn eigen hoofd en daarom alle onmogelijke maatregelen il doordrijven die gelukkig gewoonlijk in het wnter vallen en die men dan den naam geeft van onopgelo te kweetiën van den dag Mijn lieer de Eedacteur Wil men waarachtig nuttig zyn voor het volk wy bedoe en de gehoele natie dan kan de studeerkamer niet alleen helpen wij moeten dan voor ons een groote mate van mensclieiikeimis vergaderen Wij moeten de behoeften de handel ei de denkwijze van het volk leeren kennen voorn n ir geen kleine studie Laat ons daarom de punicii van aanraking van liet volk onderling niet ermiiideren Laat er zich o k niemand aan onttrekken bij algemecne deelneming geeft het meer verbroedering onder het volk oU groote bundel theorie Sedert eeiiigrn tijd hourt men de meening vcrkoiidigeu dot de kermissen afnemjn en dus het volk daarvooj een afkeer krijgt en Éh is er niets minder waar De kermissen nemen dooreen af maar de kermisgnstcn nemen hard toe de reden daarvan is rtiit de kermissen zich conccntreeren op Bot Uniste feest te Uottcrdam zag men luizende menschen die vroeger haar bestaan nauwelijks kenden zoo wel van lie uiterste gren eii van het Noorden als yan het Zuiden zag raoii hen tuestroomen en vele Vlamingen kwamen dnur feestvieren omdat men in België het gejnpprimeerd heeft Voorwaar wel een bewijs dat het iir i e nationaliteit ingeweven is schiift men de ker misaf dan l crui lt men zeven nolitste van de imge eteiien vïhi huiiiic verdiensten men verkracht ha nationaal gevoel en men dwingt de ingezetenen hunne vreugde elders te zoeken dal niet voordqalig opl niet morcid kan werken Neen de kermis moet behouden bigven wil men tot nnt van de menigte werkzaam zijn welnu een goed woord werkt meet uit als ellen theorie en êeo juiste kennis van het mensohelijk hart zoo als zich dat voordoet in alle nuances meerder als een soheepslading geleerdheid en eeu weinig hartelijkheid meerder als de deftigheid in persoon U reeds dankzeggende voor uwe bereidwilligheid tot plaatsing 3lgve ik steeds met alle hoogachting ÜEd l w Dienaar Gouda 23 Ang 1873 J I Mijnheer de Redacteur I Een laatste woord van myne zgde tot Irneh ver zoek ik u nog te willen plaatsen Een laattte noo c 1 omdat ik reeds zoo veel ruimte van u vergde 2 om lat het rcdenceren tegen Irneh niet veel residtaat heeft Ook uit ziju laatste stukje blijft voer V KS niet beproeft mijne argumenten te wrfrleggpu j zelfs toont hij mijn stukje niet eens góMgijh ite hebben t a Hij toch zegt dat ik den lezer eerst verstandio noem en dan hem een slechten smaak toeken Geheel verkeerd begrepen Het publiek in t algemeen ken ik een niet goeden smaak toe en juist daarom j iep ik het oordeel van den verttandigen lezer in d i dal gedeelte ran het pubjiek dat wel een go den smaak heeft bet oordeel van den nietv r taa digeo lezer is my geheel onverschillig ïpt tweemaal toe drukt gy Irneh in uw laatste ituy den wensch uit met mij kennis te maken Dat txX moeilijk gaan Ik ken in geheel Gouda niemand die Irneh heet Het adresboekje maakt myookniet wijzer en daar gij ten opzichte van my even weinig gegevens hebt vrees ik dat wij over de quaestie mondeling ook niet tot een resultaat zullen komen Dat is zeker wanneer ik bg de een of andere gelegenheid iemand een gloeienden geestdriftvolien ef fectmakenden toast hoor uiten vol bombast en doorspekt met eenige Eiigtlscbe woorden dan zal ik naar hem toevliegen en uitroepen Gij zgtongetwijftld Irneh Tot zoolang moet ik Mft ik vrees de kenuumaking met u ontberen B p O L I T I E Aan het Bureau van Politie zyn in bewaring da navolgende in déze gemeente gevonden voorwerpen als Ben bos SLEUTELS een beenen OOJBKNO een gutca percha OVERSCHOEN MARKTBERICHTEN Qouda 23 Aug B y gewonen omzet bieren de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche 13 75 a 14 40 Mindere ƒ 13 26 a 13 60 Polder 11 26 a 13 Eogge puike 9 af 10 Mindere 8 a 8 75 Voor f 1 k J 7 60 Gerst puike 8 a 6 76 Mindere 6 60 a ƒ 7 60 Hav r kort 6 26 a 6 Lange 4 70 a 6 60 Hennepzaad 9 60 a 9 75 De veemarkt met weinig aanvoer hoewel djprijzen hoog waren was echter de handel traag schapen mede traag magere varkens en biggen met grooten aanvoer de handel iets vlugger Kaas Aangevoerd 60 partyen prijzen ƒ 30 a S3 Goeboter 1 60 1 70 Weiboter 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand Geboren g4 Aag Louis ouders M Moaaseh en I Zwajteastcin 25 Gccrtruida ouders II Moleveld ea P ran itiemsbergen 36 Eramigje Josion oaders F Hermao de Groot en A H Nouriase FraDciscas ouders J Mttstink eii F Broijstena 27 Johannes Matthijs ouders J ftf Jager eo M W van Lccuw Q Maria Zvtaaatje Joliaana ouders G vnu Veen en M H v n Schailc OïiBi iDtN 25 Aug M Blok 6 Dl 26 A Blok 5j W den llartog 2 d 27 4 IjB Force 6 m H D neus 6 n ff Gehuwd 27 Aug M W l ni F Hoft F G Nicunland eu C de Brain ADVERTENTÏËN 25 JABIGE EOHTVEHBENWINÜ v D LÜIJTEN enA E T LUUTENEiL MA f Hotel Berg en Dal bij Nijmegen 28 Augustus 1873 f