Goudsche Courant, vrijdag 29 augustus 1873

Nadere Aankondiging van het op 4 5 6 en 7 September te honden ZILVEREN LANDBOUWFEEST te aOUDA DONDERDAG rSEPTEMBERTd T onridïtgs te 11 uren Opening der Tentoonstelling VRIJDAG des voor en namiddags Zondai 31 Anpstas N 1407 1873 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlenlieblad voor Gouda ef Omstreken op de Markt met MUZIEK ZATERDAG des morgens voor Paarden die nimmer een prgs gewonnen hebben Prijs ter waarde van 75 Premie tra waarde van 35 Des namiddags voor Paarden van zessen klaar Prijs ter waarde v 250 1 Premie 125 2 Premie 75 3 Premie 50 De aanmelding zal moeten plaats hebben voor Vrgdag den 5 September a s aan het adres van den Heer J W SCHOUTEN op de Oosthaven te Gouda Secretaris der Commissie ALGEMEENS MAALTIJD voor diegenen dfe zich voor den 1 September a s daartoe bij het Bestuur zullen hebben aangemeld tegen betaling van 3 per couvert in de zaial DE HabmonIb bij den Heer W LAMPE Des ZONDAGS des namiddags te 7 uren Is LTTZIEISZ op dè Markt en daarna Het Bestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Gouda en Omstreken P DE WILDE VoorsÜter V H B ULJ US BRA K Seeretarü Te huur gevraagd om dadeljjk te aanvaarden een HUISJE of BOVENWONING de huurprijs van f 100 k 120 niet te boven gaande Aanbiedingen franco bjj den Uitgever dezes onder letter M De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave verdeeld io 20000 Obligaticn a 5 per stok De nitloting wl geschieden op 6 December e k ten orerstaan ran den Notaris P VAN HOUTEN te Amateriam uur en plaats nader in de nieuwsbladen op te geren FREMIEN in Vast Goed Eïisil I IKIE De Hoere t VRIJLAND k r tc ot = i TT T gelegen tmia Mijdrem en W iV mpt llmkeliOEH De COMMlSblB a h bengt by Jezedat met Bevallen van eene Dochter J R W VAN ELDKN VAN Ebden Gouda 27 Augustas 1873 Eenigt kemiü jenng Voorspo lig bevallen van oene Dochter i BEGEER VuiiLNB Gmda 28 Augustus 1873 De Heer en Mevrouw KLUIT betuigen fag deie hunnen oprechten dank voor de menigvuldige en hartelijke bevrjjzeu van belangstelling ondervonden bij gelegenheid hunner 50 JARIGE ECHTVEBEENIGING Moordrecht 27 Aug 1873 Naatscli ppij v Laudoiitginning gevestigd te APELDOORN Goedgekeurd hij Kon Bed van 10 Feh 1873 nr 8 plïliiïïïlïlë groot f lOO OOO krachtens Art 7 der Statuten üunder DBRIJ GEBOÜWEN en oiigereer 26 WEILAND en j w inrde ƒ 25 ÜU0 fwiEVE rREMiK De Hoere VKEZORO gelegen onder Mijdrecht met nette nieuw gebouwde BüKRENWOMNO IIOOIUKIK enz en ongeveer 6 Bunder WEILAND wnnide 6 900 DiRDE Fbuiie De Hoere SCHWEIZER£ ÖS £ £ gelegen nïïn den A m erdamoeben Straatneg onder Arnhem met modern BOEKENllUIS STALLING DAuGKLDEBSWONINOKN en ongeveer 6 Bunder OUW en TUINLAND waarde ƒ 6000 ViEBDï Pbemie De Hoere DE EERSTEIiINO gelegen ale roren net nienw gesticbtc ruime WONING en ongeveer 6 Bunder BOUW TUINen BOSCHLAND waarde 2600 ViJïDï Pkemie De Hoere DONGHORN gelegen als roren met nienw gebouwd wehngerigt HUIS en ongereer 6 Bunder BOÜVV ÏÜIN en BOSCHLAND waarde ƒ 1300 ZiSDï fBEKiE De Hoeve BERKENDAL gelegen als roien met nieuw gebouwd welingerigt HUIS en ongeveer 6 Bunder BOUW TUIN en BOSCHLAND aarde 1300 Zbvinde Pbimib De Woning KLEINHOEVE gelegen in de gemeente aarlemmermecr met ongereer 10 ricrk N U TUINLAND waarde 1000 De gezamenlijke waarde bedraagt 43 000 In Geld 1 PREMIE lOÜO 1000 3 500 n 1000 4 11 260 1000 90 100 2000 EO u K 50 2600 100 25 2B00 JOOO 10 10000 20 000 Te zaroen 63 000 Obligation welke niet worden nit eloot zullen na uiterlijk 66 jaren met 10 per stuk wordefl afgelost De uitgifte geschiedt op franco aanvrage ten Kantore dér Maatschappij te Apeldootii uitaluitend by 100 tallen met een kottmg van 10 pCt alsmede bjj de Commanditaire Vennootschap LENS B RGBMA te AmHêm Verder bfl de Agenten de Heeren A N MOLENAAR Notaris te Waddin tveen 3 VAN GKOOS Koopman te Boskoop Be Maatschappij voor Landontgi ning 3 GREGOOR Secretaris toestemming van den E A Raad der stad alhier bjj gelegenheid der aanstaande LandbouwFeesten in het gebouw Aktï Leoi eene TENTOONSTELLING zal plaste hebben van mum mmw meerendeela in eigendom der Stad of hare instellingen en enkelen partictihercn toebchoorende en waaronder boven alles uitmunt Ie beker jloorJacoba van Helcrcn aan de SCHUTTERIJ van St JORIS alhier geschonken TDe dagen eiy uren der bezigtiging zullen nader worden aangekondigd J N SCHELTBMA Voorzitter f 3 BBRTELMAN loco Secretaris N FRANPOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld inbcwaringf a Dépcsito van 100 tot f 1000 thans a 41 2 rente 1000 en daarboven h Kaiitoor Westhaven B 145 Loten k f 1 in de Verloting van nmil EOEIEN E C M VAN DE MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW l t Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a s zijn te bekomen bij A BRINlftiAN Boekhandelaar alhier Voor f IC ontvangt men 11 LOTEN Gouda Prik van Brinkmao 4 Een BURGERHEER verlangt bjj fatsoenlyke lieden alliier voor eenige dagen KOST EN INWOMfi liefst met het gebruik van vrjje SLAAPKAMER Prijsopgaaf per dag wordt franco ingewacht onder letter D Postkantoor Locliem No 737 der beroemde VVckciijliSclic Zameiispra en is a s Zaterdag voorhanden bjj den Boekhandelaar Lange ïiendeweg Gouda 18 De uitgaaf zal geregeld d rgaan en de mededeeling dat die uitgaaf zir gestaatt worden is alléén aan kwade tongen te wjjten Gezondheid Kracht en Levenslust gcTcii lic IgemcHi in gebruik iijnde Engelsche Gczondhelds PIIlen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maag pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten dscl gevallen is groot Zjj werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangennmen sma k in den mond bij het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken liet gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwjjl zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheiclstoestand Verkrijgbanr in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bjj don Ilcer J C ELDENRJJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddin vveen bij C T Hazenberg Naniasksels zijn hier niet van bekend De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post f2 Kennisgeving De BURGEMEESTËUvaD Qonda brengt bg deze ter keiiiiiB raii ile belangliebKenden dat door den Heer Froviiicialeii luapeeteur der Directe belastingen enz te Uotterdam op deu 27u Auguatuftl873 iaexeoutoir verklaard Het kohier van het pateniregt wijk £ tot en met K dienst 1873 74 Dut voomeld Kokier ter invorderiog ia geateld in kaïideu van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende rerpligt ia synen aanalag op den by de Wet bepnalilen voet te Toldoen en dat heden ingaat de tcmijn van DRIE MAANDEN binnen Hflke de reclames bebooren te worden ingediend Gpuda den 29 Augustus 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND BgltciilaDilscli Overwicht Geen nieuna van belang uit Frankryk De po Iciniek qver de fuaie Ulylt ann de orde zonder nieuwe geziobtspnnteu op te leveren Eeue zitting tuD de permanente ouniDiissie heeft plaata grhnd Men heeft daarin getracht de regecring tot verantwoording te roepen over den tnat vun beleg in aommige departementen en over de maatregelen tegen de pers dosb de f oorzitier lA et beweerde dat deze iiuaeslien niet konden leiuen lot bgeenroeping der nat vergadering en ook niet tok eene beslissing in den boezero der cummiMie zoo at hij geeu behandeling 1BU dergi lijke vragen zou toelaten De meerderheid der oomniiB ie was het daarmede eens De kfiZT van Duitsahinnd li eft Gastcin verlaten Te Li ipzig hebben omeregeldhcdrn plaats gehad die door militairen zyn brdwongen eu aanleiding tüt ecnige nrrt stalirn gegeven hebben Omtrent liet oitstrllei van de internation ile postConferentie op nandrang van Dnitschrand te Bern bijeengeroepen verueemt men nader dat dit geschied is op verzoek viin Rusland dat nog niet gtreed was Frankryk weigert deel te nemen omdat het vermindering nn inkomsten vreest vnn den voor ♦ jmarastpn ronntregel die men voornemens rf de oon ftTPntie voor te leggen namelijk afsoh ilfiTig van de kosten voor het transito vervoer der brieven Met de ontruimijig van het Fraiiiche gromigebied wordt de meeste spned gemaakt Alle mantrrgelen zyn genomen tot geregeld vervoer en inkwartiering der terugkeerende troepen Het stichten van een algemeene Duitsche katholieke hoogeschool is opgegeven de weinigedanr oor reads bijeengebrMhte g lden zullen dienen 9m een nieuw nltrampnlnisch bldd Ie Fnida te steniien Op nieuw heeft de rechtbank n paar uitspraken gedaan tusschen kerk en staat De aartsbisschop Ledochowski is wegens annitelling van geestelyken in stryd met de wet tot 200 thalrr boete of 4 maan den gevangenissi af veroordeeld Het openbair mi n sterie had 600 thnltr geeisclil wegens vyandiite i houding jegen den staal terwijl de biseohop van FnIda wegens aanstelling van geestel ken buiten goedkeuring van den staat veroordeeld verd tot een boete van 400 thaler De groote raad van Geneve heeft tw derde stemming aangenomen de wet op den katholieken eeredieiist nawijziging in den zin van algeheele vrijheid en gelijkheid vftir alle katholieken t I Een telegrata uit Spaiye meldde uns wat wij reeds I vermoedden dat Castelar fot president der Cortesgekozen waa en wel met litS stemtnen tegen 73 opden heer Olave De webprekende redenaar heeftnaar aanleiding van die benoeming een rede houden die diepen indruk heefi gemaakt Men vin lt den hoofdinhond onder Spanje De Gacettt van Madrid bevat eene et tot dekking van het deficit De Imparciat zegt dat het waarsehijolyk ie dat het gonvemement 600 millioeD realen Zal ontvangen onder waarborg van het bedrag der buitengewone bclnstingWCT TTtte aom zal voldoende zyn tot betaling der vervallen coupons en om iu de eerate behoeften van den oorlog te voorzien Ër zou sprake zijn om dé Spaansche bank te belasten met de uitgifte van 1200 millioen realen hypotheekbilietten geautoriseerd door de wet tot dekking van het deficit Voorts zou worden toegestaan vervallen coupons en geamortiseerde staatswaardeu in betaling 1 te geven lu Iialië wekt de Bnn taaiide reis van den koning naar Oostenrijk en Berlijn de levendige belangstelling Hoe meer de oogen der ultramontanen en der vyanden van llaUp op Frankrijk zijn gevestigd des te meer jegrijpt Inen hel gewicht van de goede verstandhouding met den aloodch vijand Een bezoek te Weenen kan daarom dienen om oude veeten uit den eg te ruimen met Dnitsohland is de verstandhouding van de meest vriendschappelijke beide rgken hebben dezelfde vyanden te bestryden De minister van buitenl zaken Vuoonti Venosta zal den koiiing naar Duilschland vergezellen DUITSCHLAND Bij ons te lande wordt ook nu en dan wel eens geklaagd dut de bevolking zich zoo in de steden op hoopt en de landelyke bevolking betrekkelyk zeer weinig tot iiecmt maar dat kwaad neemt hier toch met zulke proporties aan als in Duilschland By ons zyn het meestal de nleer gegoede fumtlien die het stadsleven prefereeren maar in Duilschland worJt Iftemeen geklaagd dal juist de dienstbare stand uit d darpeu de vlucht neemt Het gevolg hiervan is dat er in vele streken op het platteland in den landbouw te veel vraag is naar arbeid in verhouding lot liet aanbod en dat de landbouw achteruitgaat Dut kwaad schijnt zoo toe te ueuieu dat zelfs de Regeenn er ernstig aan deukt om maatregelen te nemen ten einde de verhuizing te keeren cu dat de dagbladen een duohlige polemiek voeren over de waarschynlijke oorzaken van dat vcriobynsel Het spreekt wel van zelf dat de reactionairÉ bladen de bron tan het kwaad juist in bet togensvergeslelde zoeken als de liberalen De renctionoir n geven de schuld aan d e moderne wetgeving aan de lUQuicom allen gelyk te willen doen zyn aan het toenemend ongeloof Neen zejigeii de liberalen dat s aat niet op want juist in Mecklefiburg en Poqinieren die dan toch tfoor de pest van het liber thsine het minst zijn bedorven ia de verhuizing het grootst Een waarom is zij duar het grootst Alleen omdat men daan nog ADVERTENTIËN worden geplsatït van 1 B regels a 50 Centen iedere regel meer ia Centen GR 00 TE LETTER worden berekend naar plaatsruimte Aftondtrljjke Nommera VUF CENTEN steeds de orerblijfaelea van het feudale sjrateem laat raoribestaan omdat daar de landelyke bevoUcing nog ia een toestond van halve slaverny wordt gehouden en omdat de druk der Jc uietiscbe geestelijkheid hun oudniaglyk wordt Men zal moeten toegeven dat die laatste redeneering veel waars bevat al valt bet ook nie te ontkeoDeo dat ook e toenemende beschaving welke de reactie als een pest beschouwt en die toch niet ia tegen tl houden er wel toe bydrageu ssl om bet verhuizen in de hand te weNtcn De FelhuttuH die het onderwerp ook tot een punt van beschouwing maakt legt eohier naar het ons voorkomt den vinger op d wond Uoeveleii van de honderdduizend dienstpUohtigen vraagt het blad die de dorpen verlaten om drte jaren dienst te d n in de steden keeren naar de dorpen terug VirkatUng van dieuattyd en beter ooderwya io d dorpsachoTao ia k i het eenige middel om dien tr k naar de steden te matigen £ r wordt echter in Duitschland niet alleen geklaagd over de verhuizing van de dorpen naar de steden maar ook over da landverhuizing in t algemeen By ons tracht men de verhuizing naar Amerika nogal eens te bevorderen in Duilschland waai nog meer behodfte ia aan Werk krachten beschouwt men ze als een kwaad Terecht wijst echter de Volkszeitungi er op dat konstmiddelen volstrekt niet voldoende zijn om de bevolking in het vaderland te houden üntwikkeling van da bronnen van nyverheid beter onderwijs en wegnemiiig van alle hinderpalen d e in vele streken bet vrys verkeer nog in den weg staan zijn uit dea aard der zaak de eenige voorwaarden voor een welvarende aan den vaderlaudschen bodem geheobteb Holking Volgens aommige berichten zou de regeerenda Hertog Wilhelm van Brunswijk naar aanleiding vau hA testament van wijlen zijn broeder Kerel ia vorige week by de rechterlijke macht te Parysunvraaj hebben gedaan om de alda ir aanwezige roerende en onroerende goedereu van den overledene in beslig te nemen Een Biunswijksebe oorrespondent zegt echter dat dit bericht miostens voorbarig moet zyn daar het Hof hetwelk zich in SileziS bevindt eerst 11 Zatjprdag bel officieel doodsberioht heeft ontvangen en er v ór dien tijd geen sprake zal geweeat zyn van eene inbeslagneming op grond van het leslament Ook heeft men het doen voorkomen alsof Hertog Wilhelm dien stap op eigen gezag had gedaan ter yl het loch onwaarschynlijk is dat hy biertoe zou zyn overgegaan zonder medewerking der Commissie van curateele Deze heeft evenwel vroeger te kampen gehad met eene moeilykheid die zy zich niet andermaal op den hals zal willen balert Toen nl de agaten der Welfen familie in 1831 hertog Karel van de regeering vervallen verklaard en onder curateele gesteld hadden legde de Commissie beslag op zy ue onroerende goederen te Varys en Londen msar hertog Knrel kwam daartegen in verzet en deed haar een proces aan hetwelk hij 111 alle instnnlien won ten gevolge waarvan de inbeslagneming bij rechterlijk vonnis erd opgeheven l e gronden waarop de iiitspra ik toon berustte 7J11 ook nog el dig ïu landanr dat di tegenwoordige voor itter der Commissie de heer Tritfbs prcoideut bij hit Gerechtshof te Wolfenbüttel ten stellis ste er legen is om andermaaleeneinbeslagneming hetzy te Purys