Goudsche Courant, zondag 31 augustus 1873

9i ii te LoB eq Qet re of wnar ook ter sprake it hfcijgou B tendiWl i t de correspondent rerder geloof ik niet dat meu hier de erfgename t reebt op iabezitnemiDg der buiten Brunswijk aanwezige goederen 1 belwisteo omdat het zeer twijfelachtig ia of BruAswijk daaromtrent in rechten roMoende aanspraak treeft Zoo is in der tijd b r wal geconstateerd dat l ertog Karel zich uit s lands kas gelden toegeSgend en dte naar het boitenjand had weggeroerd maar niemand kon berekenen tol welk bedrag Het is ook algemeen bekend dat hij in stilte ten eecq bate S tseigendommen heeft refkocht maajT net kon Om dezelfde redenen acht de correspondent het ook twijfelachtig of de commissie ran cnraleele toI4f mA ktn bewiVHn d t h land of de hertogelijke fiüaiiie ten rolle recht heeft op dat gedeelte ran het ter pg a van den overledene hetwelk sinds 1830 in Brunswijk zelf onder beslag ligt en dat hi thans ipfge ij s aan de stdil Qeqève beeft vermaakt Dit zou eerst kunnen blyken als het land in rechten werd aangesproken In alle geval scfaijiit er nog geen voornemen te bestaan om ten behoeve des lands reeds nu de wettigheid vap h testament te bestrijden maar wèl gelooft men dat de regeerende Hertog dit zal doen voor zoover hem persoonlijk betreft en dlit hij zich daarbij zal beroepen zoowel op ds corat ls als op de blijkbare verstandSverbijUsring waaraan hertog Ksrel reeds lang moet hebben geleden Evenwel voor t oogenblik is er nog niets bekend van stappen die Hertog Wilhelm reeds zou hebhen gedaan r Za t ii Spanje Vm it nik die Castelar hield loen hq het Toorlittertohap der Cortes aanvaardt méldt de Timei het volgende i Na bedankt te hebben voor de eer hem bewezen lei hij De moeielijkheden waarin het land gewikkeld is nemen ioe het gevaar is grooter dan ooit dit zya de rejenen die mij genoopt hebben de betrekking t aanvaardeo waartoe ik zonder het verdiend te hebban ben gekozen Ik word aangemoedigd haar tei aanvaarden door de overtuiging dat ik steun zal vinden bij alle partgeu Senor Castelar herinnerde daarop den afgevaardigden dat alle republikeinen in Je dagen toen zij streden voor de Bepubliek vereenigd waren Toen echter de overwinning was behaald kwam er verdeeldheid onder hen Daarop vervolgde hij Dit vindt hierin zyne verklaring dat er altgd een idomt van regeeringsrorm is dat men n aagt Het Gouvernement en de meerderheid vertegenwoordigen delwerkelijkheid in al hare treurigkivll bet ideaal wordt vertegenwoordigd door de CihOppósitte Ik raad de oppositie aan om propaganda t maken niet voor macht boven reoht maar voor recbt bpven macht In mgne positie als president VSO dew Vergadering zal ik geen inbreuk maken op ie vrijheid van discussie maar ik ïal geene personaliteitea dulden Mgoe politiek is veivat in het NTOcramm van Senor Ssümeron Wij moeten het weri der September revolntie voortzetten wij vertegf woordjgen geen partg maar de gehecle democratie Senor Castelar schetste vervolgens op schitereude wgze de geschiedenis der democratie t geen met luide toejuichingen werd begroet daarop vervolgde hij i Sedert den 11 Februari is vrijheid het motto der Kepubliek geweesti de Eèpubliek omver te werpen zou gelijk atten met het doodvonnis der vrijlieid le omschrijveu Niets zou Bohandelgker zgn dan dat een geslacht na r in gesloagd te zgn de vrijheid te heroveren haar oiet zou weten te handhaven Ik ben eeh voorstander van eene federale Republiek omdat daardoor bet dietatorsehap wordt verijdeld Maar boven alles w£nseh ik de nationale eenheid en de integriteit van ons laad te handhaven Wanneer groote nationaliteit ten eooals Dnitschland en Italië geconstitueerd kun nen worden dan zou het dwaas zijn om de onze te niet te doen Wg moeten den weg inslaan die leidt totpraetisch self government wg moeten alle erlijke richtingen eerbiedigen maar het gezag heeft veel autoriteit en orde noodig Do Republiek zon kunnen te niet o als de orde niet werd geconsolideerd want de nuatschappg ial als zij te kiezen betfl tusschsn anarchie en dictatuur altijd laatstgenoemde kiezen Maar als gg verlangt dat de Hepubliek krachtig worde bevestigd dan moeten wg maatregelen nemen om de orde te doen eerbiedigen en de diciplide te herstellen Ik bid den Almachtige dat Hg ons zal beschermen in onze pogingen om de wijheid en de integriteit van Spanje to redden BINNENLAND Gouda 80 Augustus De miliciens vsn de licbting dezes jaars die in Mei bij de yiej regimenten bufareo en de fegimenten velden rijende artillerie ijB io lijfd en tot nader oproeping met verlof zgn gezonden zullen den 2n October aanst in werkelijken dienst worden gestold ten einde gekleed en geoefend te worden VERiSADBRlNG tan den GEM EENÏERA 4 D Dingsdagden 2 September 1873 des namiddags ten 1 ure ten einde te beëedigen dé nieuw benoemde Raadsleden Benoeming van egn Wethouder drie aofl tenareii van den Burgerlijken slan drie ledm in de Commissie van fabricage I vier leden in de Commissie belast met het ontwerpen van Verordeningen tegen wiet overtreding straf wordt bedreigd te behandelen i Het voorstel d r Commissie belast met het opnemen der gemeente rekening over het dienstjaar 1872 tot goedkeuring van dezelve Een verzoek van den heer D A Kijnders om ontslag als hulponderwijzer Woensdag had in de gemeente Langerak een droevig ongeluk plaats Het eenig zoontje vaih den werkman K Maat geraakte al spelende in het water en verdronk terwijl de moeder even afwezig was De aangewende geneeskundige hulp mocht niet baten Uit Langerak schrgil men ons Nu het plukken van den gelling hennep in deze omstreken is afgeloopen kan met groud een oordeel worden geveld over zgne hoedanigheid en opbrengst Beiden zijn voldoende De henuép is fijn en het Uut van beste kwaliteit Ook staat de zaailing schoon te velde De znadkronen zgn zwaar en dejkorrel is groot zoodat ïzqnder bijzondere onheilen dit jant een goed hennepjaar belooft te zgn Met de wei en hooilanden is het mede uilmun end gesteld De afwisselende regen en warmte doen het gras buitengewoon groeien waardoor er overvloed van gras is Het vee is gezond en deszelfs prijzen alsmede die van het zuivel zijn van dien aard dat de veehouder eene groote mate van welvaart geniet Ofschoon de bekende ziekte in sommige aardappelakkers meer of minder in het loof heerscht zoo is het bederf in den knol van weinig beteekenis De smaak en opbreogtt zga naar weueoh De ministers van koloniën en buitenlandsche zaken hebben Donderdag eene langdurige cuntcrentie gehouden met den directeur van het kabinet des kuuings De minister van oorlog heeft de chefs der verschillende legercorpsen gemachtigd om de militairen van de Israëlitische godsdienst die hunne eerlang invallende godsdienstige feesten ten hunnent mochten ueuschen te vieren daartoe in de gelegenheid te stellen door I aan hen wier ouders of betrekkingen in hunne gnrnizoensplaats wonen op de feest dagen vrgstelliug van de dienst te verleenen strekkende hierbij tot opheldering dat de feesten op de navolgende dagen invallen het Mu wjaarafeest op den Sisten Sept de groote verzoei j on den SOsten Sept en het ioofhutteufecst van en met den 5deii tot en met den 14den Oct a s 2 aan hen wier ouders of betrekkingen niet verder dau 30 kilometers van hunne garnizoensplaatsen woonachtig zgn tot het bijwonen der feesten verlof te verleenen als volgt van en met Vrijdag den 19den tot en met Dinsdag den 23iten Sept en van en met Dinsdag den 30sten Sept tot en met den Woensdag den 16den Oct 3 aan de overigen en verlof te verleenen van en met Donderdag den 18den Sept a tot en met Woensdag den ISden Oct d a v Naar men verneemt hebben de concessionarisien van da spoorlijn Woerden Leiden eene overeenkomst grsloten met een Eng bankiershuis over de ontbrekende 1 millioen zoddat wanneer geen nieuwebezwaren zich opdoen de zaak toch zal totstandkomen £ D Te Utrecht is thans de vierde juristen vergadering gehouden De heer mr M J Pgnappel opende haar Donderdag met eene rede waarin hij waarschuwde tegen moedeloosheid nn eene poging tot verbetering van ons rechtswegen op nieuw was mislukt Uit dat feit wns geen grond voor moedeloosheid te putten wel grond om met dubbele krachten voort te gaan Spr verdedigde vervolgens de wijze waarop de ereeniging van hare mcening doet blgken door redeneeren en stemmen Dit laatste is niet om bg meerderheid van stemmen uit te makeu nat waarheid is maar hoeveel juristen omtrent zeker punt eene gemeenschappelijke opinie hebben Met eene opwekking om zoowel voor overmoed als moedeloostheid zich te hoeden verklaarde spr de verga dering geopend Toen is een aanvang gemaakt met de behandeling van het eerste vraagpunt oi er de v schelijkhcid om onze wetgeving aan te vullen mei bepalingen omtrent stichliugen en over de beginselen welke lil ilie bepalingen behooren te worden gehuldigd Pe A trbiio nisohe vereeiiiging die in de vorige week te Hamburg vergaderd is geweest heeft beslo tenin 1875 hare vergadering in Nededaud te houden en wel te Leiden De afdeellng Westland van de HoUandsche Maatsohappg van Landbouw tal 17 18 en I September e k te Loosdainen eene tentoonstelling houden van landen tuinbonwvoortbrengselen Bij die gelegenheid zal ook eene harddravcrij plants hebben en tevens zal muziek illuminatie en vuurwerk het feest opluisteren Door den gemeenteraad vau Delft is op bet adres van concessionorissen van den buurtspoorweg Monster Delft Zegwaard om geldelijke ondersteuning van gemeentewege afwijkend beschikt De Slaatt courmt van den 27 Augustus bevat een uittreksel uit het derde verslag Jer Commissie van 1 De J Krm Cour verneemt van eene goed ingelichte zijde dat door gejcp staten der prov Zuiilliolland op last van den minister van binnenl zaken uau het bestuur van het waterschap Rijnland de vraag is gericht of tegen een verhooging vau het peil van het Hoordzeekaiiaal van 0 50 A P tot 0 20 A P ook bezw ittr bestond bij het hoogheemraadschap Het antwoord luidde dnt aan die verhooging niet kon gedacht worden indien niet aan het waterschap een voldoende gelegenheid tot waterloozing op een andere pinats werd verschaft Daartoe was aangewezen een stoomgemaal te Katwijk op de Noordzee De kosten voorloopig opgenomen worden geraamd op ongeveer twee en een half millioen Rijnland verklaarde zich bereid de helft daarvan voor zijne rekening te nemen en drong op een spoedige beslissing aan De Kalwgker vissehcrs zien in dit plan groot nadeel voor hun middel van bestaan Zij vreezen dat door de aan te leggen hoofden het strand onveilig 7al worden om er met de pinken opteloopni Zij hebben zich derhalve met een adres aan Z M gewend verzoekeode dat indien er uit oering ann gegeven wordt tevens aanj het strniid ecu haven wurde oangelegd Zoo zou hel Katwijkiolie kniiaol tevens dienstig worden naa de kleine vaart op Eiigelnnd Uit de legerplaats bg AJilligen meldt men naii de N R Üt Ding3d ig om 2 uur n muldemncht is onder geleide van een onderolTicier en twio sjIdaten van hier naar Arnhem overgebracht oin voor den krggsraad terecht te stam een korporaal van het reg grenadiers en jagars Hg had op den I8n dezer van een galanterie uitstalling alhier weggenomen vier kleine voorwerpen die hem terstond door den benadeelde zijn outnoracn Om den jeugdigen dader voor dat betrekkelgk gering feit met voor zijn volgend leven ongelukkig te maken liet de koopman de zaak rusten Du politie echter die hier aan alle zgden oogen en ooren schijnt te hebben heeft vati het voorgev illene kennis gekregen en d iiirop is de dader volgens de krijgiwetten behandeld Do koopman heeft reeds een request aan den minister van oorlog ingediend ten gunste van den jugdigea militair Uit de Nederbetuwe schrijft men dd 20 Aug De oogst is grootcndeels afgeloopen De winter producten zijn met schoon en droog weder binnengekomen De geringe verwachting die men van de tarwe koesterde is gelukkig niet verwezenlijkt zg was rgk in stroo doch wat het beschot zal zgn kan eerst later by het dorschen blijken De rogge noemt men mislukt de gerst daarentegen geeft een tamelijk gewas Het koolzaad is erg tegengevallen door de vorst X aver ontbreekt geheel Van de omervruchten stonden de groene e wlen uitnemend en zijn droog ingezameld Het beschot is bijzonder ruim De kapucijnen ziju wel gelukt doch nog buiten Op vele akkeisi net winterkoren bezaaid die men in het VooijnV heeft moeten omploegen heeft men nu havér verbouwd met goeden uitslag Menig stukweiianJ werd bovendien gescheurd en insgelijks voor haver bestemd zoodat deze plant in aanmerkelijk grooter hoeveelheid wordt aangetroffen dan andere jaren Wikken cn pnardenboonen zijn naar wcnsch de laatstcn i og niet goainaid Boekweit en vlns worden hier weinig gevonden Beetwortelen staan gunstig te velde de langdurige droogte en groote warmte hebben aan de tabak niet veel goed gedaan ifl de aardappelen is 1 nog geen bedetf doch men vreest dat het nu door den gevallen negen tot ontwikkeling zal komen De weilanden vóJr den regen schraal en dor beginnen weder bij te komen Het vee is gezond en duur De scharigo ossen gelden 27B ongeveer tot ƒ 340 Varkens van 6 weken zeer goedkoop 2 50 a 4 Men schrijft dit verschijnsel o a toe ann het vermeerderd gebruik van Amerikaansch spek Ooft is er weinig steenvruchten iets meer Uit H bV abr jft men d 27 knf t Beeds sedert geruimen tgd zijn bg den raad dezer gemeente beraadslagingen aanhangig omtrent de administratie der stadsleenbank ten gevolge der daarbg plaats gehad hebbende onregelmatigheden waa voor een der beambten bij het provinciaal gerechtshof in Zeeland hoelt terecht gestaan wegens niet verantwoording van panden ter waarde van ruim 15 000 In afwijking van een voorstel van B en W om de bank weder zoo spoedig mogelijk te openan onder het uemen van de noodige voorzorgsmaatregelen en herziening der verordeningen en instruction heeff de raad heden met groote meerderheid besloten de leenbauk niet meer te openen voor het uitzetten van gelden bij beleen ing cn haar zoo spoedig mogelijk te lif uideeren Inmiddels zijn B en W verlucht een onderzoek in ie stellen omtrent h t al of niet raadzame der oprichting van een nieawe leenbank voor rekening der gemeente In de Fredikheerenstrsat te Utrecht had eergisterenavond een zeer aardige verkooping plaats Een militaire passer had van zijn kapitein die van daar vertrekt een deel van diens inbocilel gekregen hij bood dit bijeen handel lar te koop aan maar daar deze naarajn zin hiervoor te weinig wilde geven nam hg hot besluit oui de verkooping daarvan op de publieke Btr iat te doen hetgeen tengevolge had dat de soldaat meer dan het dubbele kreeg van hetgeen de h indelanr hem wilde geven Kr was een masss uenscheu ligeen wier lachspieren bgzonder werden in beweging gebracht alles liep echter zonder de minste stooruia af Mr A Kerdijk schrijft in de If R Ct over iethdustriel I lirtnertkip van Henry Bfiggi Son and Company een lezenswaardig stuk waaraan wg het volgende ontLeeucu In lie kolenmijnen van Whitwoofl en Methley Jinotiuii waren ongeveer lOÜO arbeiders werkzaam gelgk veelal 111 de roijndistrioten n ruwe bevolking die de hooge looneo verkwistte aan uitspattingen en er steeds op uit was niet alleen verhooging van loonen te verkrijgen maar tevens het den arbeidgeVers in eik ojtTzfclii zóó lastig mogelgk te maken De hoeren Briggs de eigenaren yan genoemde mijnen kondon meespreken van de o i iangenaamheden diu in hun ve rliuüdidg tot ilo JiiMiders regel waren In 18Ó3 hnil ren groote ucrkstnking van 6 maanden in 1853 een tneoile van 35 weken plaats En die beide malen schijnt het recht aun de z gde der arbeiders e iiijn geweest altbans de eerste eindigde met een loonsiorhooginK van 30 pGt en de tweede bewerkte dat een aangokoirdigde loonsverhooging van 15 pCt tot tVs pCt beperkt bleef Gewoonlijk echter was de ocne of andere nietr beteekehende kleinigheid voldoende om hen den arbeid te doen verlaten Nu eens was de eisch dst zij de groote s stukken steenkolen zouden scheiden vnn de kleinere s dan weer de verplichting om df steenkolen in de mgu zelve te chifton genoeg om een werkstaking te doen ontstaan Kn erger nog w ren do talloazc kleine onaangeiianmheilen nauwelgks ecu week verliep zonder dat iets van dien aard gebeurde De botsingen tussohen de hecren Briggs en hun arbeiders waren eindeloos Met geweld moesten deze vordrcven worden ijit de woningen die atin de eigenaars der mijn behoorden De politie moest de arbeiders verdedigen tegen de dwingelandij der tradet uiiümi Briggs kreeg brandbrievisn in den geest van dio ten tgde der SholTieldsche gruweld idcn aan de zaak der nrbe dcrs louveel kwand hebben gedaan En zeker is niets geschikter om de verhouding tusichen nrbeiilgeverj en arbeiders te kenschetsen dan die branilbrievcn waarvan ccii als voorbeeld hier een phuis moge vinden Mijnheer Briggs Ik wil u zeggen hoe ik over deze werkstaking denk gij zijl een tiran oude Briggs Ziedaar 13 weken dat wij niet werken ma ir ik heb gezworen dat het u het leven kosten al en uwen zoon ook Gij hebt nog 13 dagen te leven Mijn mes is geslepen maar een kogel treft beter cn indien ik het doen kan zal ik het doen s langs of s nachts al aart gij als Aeliab jgezelen in nw wngen Overdenk dit wèl bid God dnt Hij u uw zonden tergeve en houd u gereed liet gevolg van dit alles was iTii den ecnen kaïU dat vele arbculers in nnnocde on gebrek vervielen aan den anderen kant dat de mijnen nanuolyks ge noeg afwierpen om aan het kapitaal een interest van 5 pGt te besorgen van eigenigke winst was snds tal van jaren geen sprake geweest En tóen nu in den nacht van 21 6ept 1688 een bepaald oproer uitbrak waarvan strafrechterlijke vervolging en veroordeelingen het gevolg waren toen werd de oude heer Briggs die eeuwigdurende wrijverijen moede Niets dau zorgen en stan jes te hebben en toch niet meer van zijn gel4 tp trekken dan hij er van trekken kon ols tentenier dan sehetn het vrij wat verstandiger de geheele zaak te vertoopen en zich uit het industrieel leven terug te trekken Toen opperde zgn zoon Archibald Briggs het denkbeeld een proef te nemen met een stelsel waarover hij veel gelezen en gehoord had Vooral een artikol van Harrison in de Fcrtiiifhtlg Revieie had indruk op hem gemaakt pat stelsel om éa aan de 1 arbeiders de gelegenheid U geven tot het verwerven van aaudeelen in de zaan én aan alle arbeiders een aandeel toe te kennen inj en zeker gedeelte der winst scheen licm geschikt zocHvel om aan de onaangenaamheden tusschon arbeidgevers cn arbeiders een einde te maken als om de productivitait der onderneming te verhougen lij wist zgn vader lot het doen der proefneming ove te ba ea en het plan om de mgnen te verkoopen werd opgegeven In Nov 1864 deeldeu de heeren Briggs aaubun arbeiders mede dat zij besloten hadden 1 hun zaak te veranderen in een naamlooze vennootschap met 9Ü0Ü aandeelen van £ 10 2 3 dier aandeelen in eigen hauden te houden en de overige bg voorkeur verkrggbaar te stellen voor hun employés en arbeiders eu daarna voor hun klanten zelven de geheele directie te behouden maar overigans in de algemaene vergadering aan elk aandeelhouder stemrecht Ie geven 2 indien na aftrek van di noedige afsobrij vingen enz de winst 10 pCt van het kapitaal te boven ging de helft van dat meerdere onder alle employés n arbeiders te verdeeleu naar eveoredigheul der door ben verdiende aolarisscn en looueo Op 30 Juni 1867 bleek ten gevolge van deze handeling dat er een netto winst was gemaakt van £ 20 417 of 22V pCt van bet kafiitaal Uiervan werden terstond £ 3000 10 het bonus res rvefonds gestort zoodat als te verdeeirn winst overbleef £ 12 417 = 16 pCt van het kapitaal waarvan 3 pCt of £ 2700 als bonus uitgekeerd werden ain de arbeiders uitmakende ongeveer 10 pCt der gozameolgke loonen Dit Schitterende resultaat verkregen ondanks algemeen gnJruktea suad 4e wwkt weri Briggs zelven toegeschreven 1 vóór allesJj afwezigheid van wirkstakiiigen nn de arbeidi zagen dat indien de onderneming baitengiéwoon winstgevend werd ook zg nn die vermeerdering van winst hun eerlgk aiindeel kregen 2 aan Jen onderlingen wedijver der arbeiders niet aUeen om hun eigen arbeid zóó produoiief mogelgk U muien om do hun toeverlrouivde materialen oo zoinig ntogelgk te gebruiken maar tevens om op eikonder een heilzameu invloed uit te oefenen in hct belang van de wiuit waarbg tg allen belrokken waren Op 6 Mei 1868 dus 3 jaren na de invoering van het stelsel Verklaarde een der heerèn Briggs Sinds dicb tijd heeft geen enkele werkstaking plaats gehad Hoogstens is eens een enkelen dag de arbeid verzuimd om een reden die vermeden bad kunnen Wio den In één woord op een periode van voortdure den strijd en industrieclen achteruitgang is een tijd van vrede en voorspoed gevolgd En die woorden werden door de linantieele uitkomst van het jaar eindigende 30 Jnni 1868 niet gelogoiistraft De iieito winst bedroeg 17 pCt waarvan dus 3 pCt d i £ 3151 als bonus aan deu arbeid kwamen Da arbeiders kregen dus dat jaar ruim 20 pCt der geheele winst 1200 arbeiders doolden doariq en 41 hunner hadden zich aangefield voor de inia rddeli nieuw uitgegeven aandeelen Gedurende de laatste 4 jaren is de bloei der maatschappij Btiieds toegenomen De beate verstandhouding heerscht lusschen hen en hun arbeiders wier aantal zeer is gegroeid In 1S Ü wnj de netto winst IS j pCt de bonus £ 1740 in 1871 wai de uitkomst gelijk aan die vnn het vorige jaar in 1872 bedroeg de winst 20 pCt de bonus £ 5250 Do balans von dit jaar is nog iiitt opgemaakt maar vermoedelijk zullen de arbeiders een boiius krggen ten bedrage van 10 pCt hunner loonen 852 arbeiders bezitten thans 537 aandeelej terwijl bovendien nog voor Ï03 wckelijksohe stortingen plaats hebben I Uter i het antal siinaKlcn op lO OOfl ajllraeht Knnu onlangs is eer een nwuwe ene jnu 1100 uUelen at g n V 7 l Bij een bezoek dosr den graaf van Parijs aan de mijnm gLliracht zcidü htm een der mynwerkns Wanneer wij in een dor genKen van de myn een spijker vinden d ln M pcii WIJ dien op want dat is weer sooveil meer winst op het tinde lun het janr In de Internationale Au tetiuiuii Zeitung leest men dat onder de tentoongestelde voorwerpen uit Neder landschIndië een manuscript gevonden wordt dat geheel op boomschors geschreven staat Het bestaat uit verscheidene henderden bladen allen beschreven met de karakters van het Sanskrit De verschillende bladen zijn op elkander geperst tusschen twee houten deksels die door koorden aan elkander verbonden zijn en waarop zeer origineele voorstellingen gesneden zijn Het manuscript gelijkt wanneer men het toegeslagen aiet liegen óp een dikken foliint Laatste Berichten Berlijn 29 Aug De Keizer kwam alhier ten 8 4 uur aan Z M werd door prins Carl en den prins van Wnrtemberg benevens door een tal van autoriteiten be jroet Er was eene groote menscheumassa op de been De keizer werd zeer toegqjnicht Madrid 29 Aug In een bijeenkomst van de meerderheid der Cortes heeft Castelar gezegd dat men het geweld door macht moet tegengsan De heer Sulmeron heeft uiteengezet de resultaten die door het gouvernement verkregen zijn Hij verklaarde dat hot ministerie oen kabinetsqutestie maakte van de schorsing der zitting In de bijeenkomst werd met 94 tegen 14 stemmen goedgekeurd het voorstel om de zitting van 1 September tot 3 November te schorsen Met eenparige stemmen werd goedgekeurd aan hot bureau de bevoegdheid te geven om in overleg met hel gouvernement de Cortes bgeen te roepen Parijs 29 Ang Heden werd een zitting gehouden der Vnim Sépnhlwaint Het bureau deelde een brief mede van afgevaardigden en kiezers uit de departementen waarin gezegd werd dat de republiek eiken dag meer veld wint alsmede de overtuiging dat het noodzakelijk is haar te versterken tegenover de 4 ogingen om de monarchie te herstellen Een dei leden legde aan de vereeniging een statistiek over van de ma atregelen die genomen zijn tegenover departeraeotalc bladen Ferpignan 28 Aug Gisteren is een gedeelte van een detachement Spaansche vrijwilligers republikeinen over de grenzen getrokken om gewonde carlisten op te sporen De boeren boden weerstand De vtgwilligers trokken zich terug en losten eenige schoten om de boeren schrik aan te jagen Er zijn maatregelen genomen om het grondgebied te doen eerbieden KÜNSTNIBÜWS pewel bet een verslaggever niet aan driestheid van oordeelvelling mag ontbreken durf ik onder de bijzondere omstandigheid waarop eergisterenavond helf door bb DScieren der Infanterie alhier in garnizoen den leden van Ons Genoegen aangeboden concert plaats had geen oordeel uitspreken over db wgze waarop de nummers uitgevoerd werden De gHl der natuur om ons nu reeds te herinneren dat wg don herfst tegemoet gaan maakte de uitvoering van het programma in Afr zaal noodzakelijk Voor ben die meer prijs stelfoa op de kwantiteit dan op de kwalUeit der geluid volume moet deze avond onvergetelijk blijven Het is mg echter aangenaam met veler oordwl in te stemmen dat het muziekkorps van het 4e Begement Inlanterie sedert bet onze veste verliet leer is vooruitgegaan Met het programma werJ vrg kluchtig geleefd De Troubadour werd niet gehoord Daarvoor werden ons eenige gecombineerde acih s uit de Martha voorgeblazen In de tweede Afdeeling sloot de Piet Hein Potpourri ondanks de oenswijsbeid van t programma de uitvoering Ik schroom niet deze Potpourri als ideaal in haar soort te beschouwen Of is stouter greep denkbaar dan onmiddellijk op het laatste accoord van een koraal Gez 39 een uitgelaten walsmelodie tb doen volgen Deze greep van Grenfzius is grenzenloos grillig Ik heb er dit mee gewonnen dat nocl Wagner noch Schumann no h Chopin mij meer verrassen kunnen Het schgiit tegenwoordig een manie te zgn van alle dirigenten om als componist op te treden inde onder hunne directie uit te voeren programma s De dirigent schjgnt aan de verzoeking geen weerstand te kunnen bieden om een paar nummers van t programma voor zich in beslag te nemen Ik vind deze gewopnte onhebbelgk Waar t Dunkler geldt heb ik er vollen viede mede m wr waar t minder allooi betreft herinnert het mi altgd aan La Fontaines Grenouille P SB K E N N I 3 O E VING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat