Goudsche Courant, woensdag 3 september 1873

l fqpup WocnÉag 3 Septemkr 1873 N 140 GOUDSCHE COURAMT Nipte en Advertentieblad voor Gouda en omstreken A T E I T E 1 I hmaOOllSa van d inkomsten en UIT OAVJhJS l r Qemeeats oTer Uet dienstjaar 1874 voor den ludTta f eettien A gea op ün SecreUrie ter It dag ran eu ledei ia n i erf elegd waartoe gelegenheid wordt geffeven op Me werkdagen ran les murgeus ten tien tot dea Daoiiddags ttn een ure teiwijl bovendien tegen betaliu an kosten aracUrift dier begrooting kan worden rerkregen Gouda den 27 Augustus 1873 Burgemeester em Wethouders Toomoemd De Secretaris De Burgemeester Droooleijvbii Fortüun tan Beboen Uzendoobm Burgerlijke Stand OeBoavn S7 Aog Oeertraida Coreelift oaders W van Ëlden en J H W vno Kcden Elisabetli San jnrtruida CatInrina aadvrs W hti et an G Vrieod 28 Johaaues Fiüter ouders P Horags en T W ierda Nicoloas ondcn N C Wieur ea M aa Vleutea 29 Jacoba Lamberta ouderi C J Slamitu eo A J vaa Rüsw k OyiaiFDtN S8 Aag J r Deicbambre 1 j 4 m i V lag drr Mcalea 88 j Gauuwo 29 Aag F H Weurmau ea C Luneabarg ADVERTENTIEN Gouda 29 Augustus 1673 Getrouwd F fl WBUBMAN en i C J LUNENBüBG die tevens hunnen dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bjj hun huwelgk ondervonden Ondertrouwd JACOB ADBIAAN ROEST VAN LIMBURG EN CATHABINA MARIA ECK Goada 28 Augustus 1873 Receptie ÏSond ag 31 Augustus ♦ Bevallen van een Zoon A LAMPB Vbemol Oonda 29 Aug 1873 Algeme i e henniêgtving Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg de gbboorte van onzen Zoon betuigen wjj onzen hartelgken dank C J C PRINCE C J D PRINCE DB JoKO Gouda 30 Augustus 1873 Kraamvisites worden afgewacht 31 Augustus n 1 September Voor de vele bewgzen van deelneming Ontvangen gedurende de ziekte en b het overladen onzer Echtgenoote en Moeder betuigen wg onzen opregten dank J M VAN sm WANT Pz P VAN DBB WANT J Mz WILHELMINA van dbe WANT Gouda 3D Aug 1873 De Hooge Baad heeft op 4 Augustus 1873 aan MAAGIE HOOGENDOOBN en aan MABIA HOOGENDOOBN beiden gedomicilieerd te Langeruigetoeide verleend Brieven van Meerderjarig verklaring goedgekeurd bfl sKonings besluit van 19 Augustus 1873 n 55 geregistreerd 27 Augustus 1873 welke baar geven al de rechten bj de Wet aan Meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Burg Wetboek KBAIJENHOFP Proaireur Schipper van Gouda op s Qrarentiagre Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar sGRAVENHA iB aankomst namiddag en van sGRAVENHAGE DING8DAG middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen Sociëteit ONS GENOEGEN te GOUDA Gedurende de Landbouwfeesten den geheelen dag en des namiddags ten half v f uur OPENTAFE i 2 50 per Couvert met inbegripvan een flesch WIJN i Diegenen welken aan de Tafel deel nemen worden verzocht zich uiterljjk ten half len uurbij den Kastelein aan te melden 1 Wed J f v p VLiIt N FITApiS ISnC Commissionair in Effecteii en Eassb neemt Geld ih bewaringf ó Dóposi o van 100 tot f 1000 titans l i j nteli 1000 en daarboven J S 6 j iKantoor Westhaven B 145 I Openbai e Veriooping van 45 Bunders r ttmuntend goed en welig te veld staand HOOlj BAS zgnde de tweede snede alsmede VERHUrInG der NAWEIDEN van de pereeeléh alles wassende op de landen van den Huize AkkbhOoed in den Zuidplaspojdor onder MoordreclU Op de N 121 tot en met 130 sectie 6 en N 188 in sectie D der polderverdeeling in 23 perceelen op DONDERDAG den 4 SEPTEMBER 1873 des namiddags ten half een üre in hbt Schaakbobd op den Kleiweg te Gouda ten overstaan van den Notaris A N MOLENAAR lesideerende te Waddinxi een bü wien nadere informatien te bekomen zjju Aanwözing zal geschieden door PIETBR SCHILKAMP op Akkbroobd Betaling 15 October 1873 mits borg stellende kosten contant OPENBAaE VERROOPIAG te GOUDA op MAANDAG den 1 SEPTEMBER 1873 des voormiddaga ten 11 nre in het Logement DB Zalm aldaar van Een HEBRBNHUIS ERF TUIN en SCHUURTJE staande en liggende aan de Gouwe te Gouda wflk C Nr 90 Zijnde in het Huis zes Kamers eene goede Keuken een ruime Zolder Kelder en hetgeen meer tot een gemakkelijk ingerigt huig behoort Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen LORIÉ en DBOOGLEEVEB FORTÜUN te Rotterdam en W J FOBTUIJN DROOGLEBVER te Gouda van de P 6 wenschte gaarne op een te Gouda of omliggende Dorpen gevestigd Kantoor of op een der Fabrieken geplaatst te worden kunnende de voldoenste informatien geven op een hoog salaris zal minder gezien worden Reflecteereude gelieve franco brieven in te zenden onder letter B aan t Bureau dezer Courant KINDJQRMEISJE niet beneden 15 jaar wordt gevraagd bjj Mevrouw PRINCE BE JoNo Turfmarkt H 87 IMMW PEESP op 4 5 6 en 7 SEPTeIbER De COMMIÖSIE van PEESTVIEI RG heeft de eer stadgenooten uit te noodigen op bovengenoemde dagen van hunne Won 4 en onze geliefde Driekjle te doen wapperen I Tevens wordt herinnerd dat HH Sociëteit Ons GeJjoeobn alléén van hun lidmaatschap op de daarvoo voorwaarden toegapé o eTentoon ll len hebbeh Zfl die ftietin he tbezit jji ditnig lidmaatschap Skunnen daarvan ciat kiWgen 1 de Secretaris v Leden liordeüj i nd lil leertoon v4nli schap nm in MAATSCSAPPIJ yan LANDflOUT I afd Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a zjjn ie bekomen bg A BRINKMAN Boekhandekar alhier Voor f IC ontvangt knen H LOTEN DO I WATERFaTERS steeds voorhanden bjj rfJAN PRINCE Co AARDBWBBKFABBIEKANTEN G OTJTJDJ g WAT ERFILTSRS Heden verschjjnt de NIEUW B UITGAVE VAN DjB ZELFBEWARING een Geneeskundig Volkshandbock OVEB DE OBNEZtNO DBE ZENUWVEBSLAfPINO VAN HET UGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporigheden door Dr LA MBBT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heel kundig Genootschap in Engeland enz Hg is dageLgks ten zjjnen huize te consulteeren Wie niet hy hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in bet geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PER80NELLE onder z n onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voor zien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekbandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaUng de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden v b 1 postzegels kan men do zelf bewaring direct door geheel Nederiand van den Schrflver ontvangen Gouda Drak taa 4 Briakmao IKSNNISGEVINO JMEIf TEB en WETH0UDEE8 der feiooda ibreDgen ter kcDgis van alle Fi teutlpl tigt Jigeictenin dat de PATENTEN roor h ie tJai A1873 74 in gereedheid eil o i de Secrkarie ieeut voor ben vefkrijgbaar zijn iralneer artqf peraoonlijlc aanmeldea van co met Oen 8i September 1873 tot en metZatar$ 0n $ JKptembeni dasnUDVolgende dea voorbn 1m fOt dea namiddag 1 ure de Zondag d llende orereenkonfstig Z M besléit monfl IJSSO de binheo ien tijd door de belangfebjtl nd i rilet a g tanlde FATENTEN door den Deurtl r r directe belastingen aan hoDoa liaiten tekei fulalin ran tien oenten worden uitgereikt d e dea terpaagd wordende kun FATENT of een afaclirift n hetzel f niet kunden vertoonen vervallen in eens boete van vijftien gulden Gouda den 2 September 1873 Bni emeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEBVBbÏ oBTÜU VAN Beeobn Uzendoobn BUITENLAND Bultenlandscli Overzielil In Frankrijk nog ateeda weinig nieawa De mo narcfaaalconaeiVatieTe meerderheid van de Franachs nationale vergadering zai een comitlS benoemen om eonatitationeele wetten te onderzoeken en om uo Boodi vooratellcu te dooo om die in den geeat der neenirrheid te veranderen De nitelag van dit ondciroek zal by het bijoeDkomen der vergadering aan de leden der meerderkeid worden medegedeeld om ie te behandelen ia bgzondcre bijeenkomaten vóór de openbart behandeling De rainiatera beginnen tioh t verontratten over da duurte van het graan en de daardoor veroorlaakle hoege broodprgsan De anrtaxe op den invoer wordt reeda met 1 Oct afgeaoboft De tarieven voor het vervoor van graau op de apoorwegen tal verminde worden Naar men teift wil Mao Mshon een groote amneetie voor de oomnune verooideelden aan de commiaaie van gratie vooratellen bij gelegenheid van de llgaheele ontruiming van bet grondgebied De keizer van Dsitachlond is zooala wy raeda ia OOI vorig nr meldden in Berign teruggekeerd de gcbeele keiterlijke familie zal daar apoedig bgeen zijn en ook Bismarck zal daar komen Het is het plan dat heden het monumeot gewgd aan de laatste groote veldtoohten oathnld zal worden Wanneer d keiter naar Weenen tal gaan ia nog niet bepaald Met welke moeielijkbedeo de regeering te kampen heeft blijkt het beat uit het feit dat in de door den president von Amim geopende zitting van den Igeneenen raad te Metz van de Sï aanwezige leden it geweigerd hebben den eed van trouw aan keizer Wilhelm af te leggen Te Straatsburg is het beter gegaan van de 32 zijn 24 opgekomen en hebben allen den eed afgelegd Volgens de Natimal ZeHung is het aantal personen te Berign door de cholera aangetast tot op 27 Aug geklommen tot 203 van deze Igders z n geitorren 137 hersteld lU en nog onder behandeling Bt De drukkende hitte gedurende eenige dagen d r vorige week heersohende heeft eer nadeelig gewerkt op den gezondheidstoestand der hoofdstad In de afgeloopen week alleen ie een honderdtal personen door de cholera aangetast Uit Koningsbergen wordt betreffende den stand der cholera gemeld dat de ziekte zich aldaar weder verheft Gedurende 27 eu 28 dezer is het getal luogetasten dagelijks tot ruim een 70tal geklommen Te Antwerpen zal den IBden de verkie ing plaats hebben voor de twee plaatsen in de kamer van af gevaardigden Van clerioale zijde waren eerst de m ven Uinenhoven en Brlpaire aanbevolen Deze kebben echter bedankt eu nu worden genoemd de bh Wouters en J de Oeyter die ook in ons land niet onbekend i als leider der Vlaamsche beweging Definitieve ndidateo zgn echter liog niet gekozen ipe liberale partij helt er toe over zich te onthouden ran atemmen dat echter ten aterkite afgeraden woift jdoor de Indépendamse Nu het aan de Zwitsersohe iltramontanen niet is gelukt h4 te doen voorkomen alsof de boodspresi dent Cérdsole siecbts een werktwg van Bismarck was hebben hunne Oostenrijkache geestverwanten de belangrgke ontdekking rodaan dat hij in plaats van een bevorderaar der Duitscbe politiek een warm voor stander van Frankrnk ia Te Weenen beweren zg elfa dat da heer Ccréaole om gden andere reden Voor de nitnoodiging des keizers tot een bezoek aan de tei toonstelling heeft bedankt dan omdat Z M eene iirietadachappelijke fezindh jegens Daitsebland aan den dag legt Men zal zieh herianeren dat onlangs reeds uitvoerig is medegedeeld om welke geheel andere redenen bij te huis is gebleven en men ia dua zooveel te nieuwsgieriger wat de ultramontanen in Zwitserland van die ontdekking zullen zeggen De bewering dat Cér ola ia ipgt van alle t ea S raak eeo dienaar van Fmisea zou lün is na lijne verariugen in de baodtvergaderiog onhoudbaar geworden Even moeilijk zal het zijn te bekennen dat hunne beschuldiging tegen hem op eene schromelgke vergissing berustte Haar niet minder moeilijk zal bet bun vallen kunnen vriendeo in Ooetenryk ongelijk te geven Men verwacht doa dat zg zoo ver atandig zoilen zgn van te twf £ fi O tr M D De Poll Mali OatHl bevat eenige beschouwingen en wenken betreffende de voorgenomen expeditie tegen Comassie de hoofdstad der Ashantgnen Zg zgo afkomstig van den heer Winwood Reade een welbekend Afrikoanach reiziger en die vooral in het Westen van Midden Afrika liennia heeft opgedaan Uü tiet in die expeditie geene onorerkomelgke moeilijkbeden mits zij gesohiede in het gunstige saizoen dat tkana op handen is Wel zullen de Britsohe troepen langa smalle boschpadeo een afstand van 120 Êog mglen hebben ar Ie leggen tn zullen tij daarby blootataon aan tallooze hinderlagen en aan den noodiottigen invloed van het klimaat dosh by hinderlagen zou het dan ook blyven want niet licht zouden de Ashantgnen er toe gebraeht kunnen warden om nogmaals in het open veld het vuarderSnidergeweren te trotseeren terwgl de Fantgnen goede diensten zouden kannen bewijzen als spionnen en tot het doen van verkenningen Ook het klimaat zou niet zoo bijzonder te vreezen zijn indiende troepen dadelijk na de ontscheping het binnenland inrukten vooreerst omdat de pas uit Europa komende blanke beter aan vermoeienissen weerstand kan bieden dan na een langdurig verbigf aan de knst en ten tweede omdat het meer landwaarts in veel minder ongezond I ia dan in de forten en nederzettingen aan het strand Aan water Ontbreekt ket nergens in het binnenland en onder het schier ondoordringbaar loofdak der wouden ia de warmte vry dragelyk Over het geheel zou dus eene expeditie met zorg en kennis van zaken aangelegd met geen al te groote betwaren te kampen hebben Aan bondgenooten zou het den Engelsohen niet ontbreken want al de naburige stammen zyn vijanden der Ashantgnen en zonden gaarne tegen dezen ten strijde trekken De heer Reade herinnert dat de Ashantgnen herhaoldelijk zijn getuchtigd en gedwongen om op vernederende voorwoorden vrede te sluiten met de Engelsohen en dat zij toch telkens na verloop von weinige jaren hunne invallen hernieuwden Hji wenscht thans voorgoed een einde aan hun overmoed te maken en gelooft dat eerst dan de hulpbronnen van het land kraohlig zullen worden ontgonnen en de kustbewoners zioh rustig op de palmolie cultaar zullen kunnen toeleggen DUITSCHLAND De Gasttte ik Frame vestigt de aandacht op een weinig bekend werk dat in 18G7 te Londen is uitgegeven onder den titel i Leiirea et corresfondances de Th SlinUy Duncomie waarin belangwekkende bijzonderheden voorkomen omtrent de betrekkingen die beslaan hebben tnssohen den in 1830 vcrjaa en hertog Karel va n Brnnswijk en Napoleon III toen deze pretendent was naar de Franscke kroon D heer Dnncombe was een vriend van den Engelschen graaf Dorssjr en diende gelgk de Oazetle de ïranet zegt hetzg uit persoonlijk belaag hetzij oit zucht voor romaneske avonturen jaren lang de zaak van prins Napoleon en van den onttroonden hertog Hij waa de eerste die het denkbeeld opvatte om de ontzaglijke fortuin van den diamanten hertog dienstboor te maken aan de plannen van Napoleon waartegen deze zich zou verbinden om den hertog in zijn staat te herslellea en de eenheid in Dnitsohlood te bevorderen Met dot doel zond de heer Doncombe in 1845 den hi r Smith naar het kasteel van Ham waar pins Napoleon toen gevangen zat De heer Smith had een laogdnrig gesprek met den prins en het gevolg dier onderhandeling was dat de heer Smith hij is dezelfde welke behit woa met het beheer der bezittingen van den hertog en aan wien deze een legaat vermaakte van een millioen uit naam van den hertog en de heer Dorsay uit naam van prins Napoleon een contract leekenden dat vyf artikelen behelsde en waoivan de tweede en derde aldus luidde W j endergeteekenden hertog van Bmnawijk en prins Lodewijk Bonaparte komen als volgt overeen r Art 2 Diegeen van ona welke het eerst op den troon komt onder welken titel het zijn moge verbindt zich om den ander met de noodige middelen in geld en wapens bij te staao ter bereiking van liin doel en varlof te geven niet atedita oa de vereisohte vrijwilligers in dienst te nenum maar ook om de aanwerviog von deze op alle mogalyke wijte te bevorderen Art S Zoolang wij verbannen zijn verbinden wg 003 elkander behulpzaam te wezen voor elke onderneming die strekken kan oa waar in t bezit te komen van de staatkundige rechten die ons gewelddadig zijn ontnomen Indien tén oma in zijn land terugkeert verbindt hy zich om deor alle middelen de zaak van gn bondgenoot te dienen Men weet zegt de Qaittte de France dat hertog Karel bij zijn eerste testament in 1865 zijn geheelo vermogen heeft vermaakt aan den kcizerlgken kroonprins Maar hertog Karel deed gelijk de fortuin ea wendde zich van de Bonapartes af op het oogenblik dat zijne millioenen hun meer don ooit welkom zouden geweest zgn SZSL ITALIË De aanstaande reis van den koning van Itolié naar Duitschland geelt aan Dail NeKê stof voor de volgeode beschouwingen t Wij meenen eenige reden te hebben om te gelooven dat de koning de hartelgke uitnoodiging heeft aangenomen om in den aanstaanden zomer op zgn terugkeer nit Weenen het hof van Berlijn te bezaekcn Het gerucht betreffende deze nitnoodiging iadoor de verschillende bladen van het vasteland medegedeeld en algemeen wordt geloofd dat Victor Emannel gaarne van de gelegenheid welke de Weener tentoonstelling hem geeft zal gebruik nuken om dd uitnoodiging aan te nemen van een vorst die gedurende de eerste jaren zijner regcering zich de onverbiddelijkste vijand van de onafhankelgkheid en cónbeid van Italië toonde Oostenrijk gelouterd door de rampen welke het getrolTen hebben is niSI langer de gehate en gevreesde vijand het is de welwillende en vreedzame nabuur geworden en zal wellicht ter gelegener tijd de bondgenoot van Italië zgn De geschiedenis doet renzenschredcn in de 19de eeuw Mocht zij al in Spanje en Frankrijk binnen rekere gren en beperkt bhjveii in Oostenrijk Italië en Doitschland heeft zg binnen het korte tijdsverloop van een kwarteeuw het werk van verscheidene eeuwen verricht Het is niet met het oog op Rusland en het Duitsche rijk dat Italië bedacht is op reorganisatie van zijne verdedigingsmiddelen want beide eerstgenoemde mogfndliedrn wcnsohen met hart en ziel Italic bij te staan in ijnc bestrijding van het paus dom en van de kuiperijen der clericale partij tegen ryne eenheid en onafhankelijkheid Het is tegen