Goudsche Courant, woensdag 3 september 1873

i8t3 Vrijdag 5 September W 1409 GOÜDSCHE COURAKT Nieuws èD Advertentieblad voor Gouda en Ouistrelien Loten k f L in de Verloting van mSBMrSOEM ETC VAN BE MAATSCHJlPFU van LANDBOUW fd Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a e zgn te bekomen bg A BRINKMAN Boekhandelaar albicr Voor f 10 ontvangt men II LOTSN ZATERDAG 6 SEPTEMBER na afloop der HARDDRAVERIJ ALGEMEENE voor HEEREN LEDEN van de LANDBOUW De lijst ligt nog ter teekening tot Z ATEBDAjG morgen in de H ARifoNiE biJ den Heer W LAMPE De ondergfiteekende brengt hiermede ter kenpis dat ZB de LOOD en ZINKWERKEBSAPFAIRB door wijlen haren Echigenoot GERARDÜS WESSELS gedreven van af 1 September heeft overgedaan aan haren Zoon BERNARDÜS JOHANNES ESSELS dien Z9 in urne gnast aanbeveelt Wder dankbetuiging voor het vertronVen zoo vele jaren aan liaren echtgenoot bewezen Gmda WïD a WESSELS l Sept 1873 Kabel Onder referte aan bovenstaande beveelt deöndeigeteekende zich minzaam aan belovendedoor eene civiele en soliede bediening zich hetTertrouwen waardig te toonen hetwelk zjjnvader qoo ruimschoots mogt genieten Gouda 1 Sept 1873 B J WESSELS Sociëteit ONS GENOEGEN te GOUDA Gednfende de Landbouwfeesten den geheelen dag tn des namiddags ten half vgf uur OPEN TAFEL 2 5a per Couvert met inbegrip van een j flesch WIJN Diegenen welken aan de Tafel deel nemen worden verzocht zich uiterlyk ten half een nnr by den Kastelein aan te melden Wep J f V D VLIST VERGISSING met eene PARAPLüI DIEGENE welke Donderdagavond 1 1 uit 4e Sociëteit 0 s GjBi BGSN een verkeerde PARAPLÜI heeft medegenomen wordt in zjn belang verzocht dezelve terug te geven tegen de achtei geblevene bfl Mejnfvrouw Wed vai DBE VLIST in de Sociëteit Oüs GBuoEOBif BLKSEI AFLEDERT volgens de beste Constructie zoowel GEHEEL KOPER alsook van VERZINKT IJZER worden vervaardigd opgesteld en beproefd door W JBNKEN Fabriekant en D DE LEUR Loodgieter Vtrecht Noorderkade Wp C N 995 Men vraagt met November een FLINKE DIENSTBODE Toor MEID ALLBEN goed kunnende koken en inet kinderen omgaan Te bevragen bg den uitgever deaer Courant Nadere Aankondiging van het op 4 5 6 en 7 September te houden ZILVEREN LANDBOUWFEEST DONDBEDAQ 4 SEPTBMBEB des voormiddags te l l nren Opening der Tentoonstelling VEIJDAG dm voor en namiddags op de Markt met MUZIEK k ZATEKDAG des morgens Toor Paafden die aimmer een prgs gewonnen hebben PrtjB ter waarde van 75 Premie ter waarde van 35 Des namiddags Toor Paarden yan zessen klaar Prijs ter waarde v 250 1 Premie 125 2 Premie 75 3 Premie 60 De aanmelding zal moeten plaats hebben voor Vrydsg den 5 September a s aan het adres van den Heer J W SCHOUTEN op de Oosthavea te Gouda Seeretaria der Commissie ALGEMEENS MAALTIJD roor diegenen die ziek Toor d £ i September a t daartoe by het Bestnnr znllen hebben aangemeld tegen betaling Tan 3 per conrert in de zaal DB Haemoniï bjj den Seèr W LAMPE Des ZONDAGS des namiddags te 7 uren IMITJZIEIKZ op de Markt en daams V Het Bestnnr der Hollandsehe Maatsehapp ran Landbouw r afdeeling Gouda en Omstreken P B WILDEi VoorziUer F H SULCUS BRACK Secretari X TENTOONSTELLING VAN GOÜDSCHE OUDHEDEN io hetgékuw ARTI LEGI aaa de Markt TE G OTJXD Met toestemming ran den Edel Achtbaren Saad dezer stad aal er tüdeudeaaastauda Landbouwfeesten in bovengenoemd locaal mede eefte TENTOONSTELLING plaats hebben van de STEDELIJKE OUDHEDEN benevens eenige andere door psrti ali rou iago nden waaronder als byzonder merkwaardig voorkomen De Kelk door JACOBA van BEIEBEIT aan de ËkïIratteriJ van bat St Jorisgllde geschonken BENEVENS Het Reisverhaal met de Platen van COBNELIS HOUTBLAlBT zooals deze door hem zelf vervaardigd en uitgegeven zgn Zö zal geopend worden DONDBBDAO 4 SEPTEMBEB e k des morgens ten 10 nre en op werkd en van dat zelfde nnr tot s namiddags 4 nie des ZONDAGS van 12 5 nre voor een ieder to ankeljk zgn tegen betaling van 25 Cents de pert on Ter bekoming van Vrgkaartjes noodigen Commissarissen perticnlierea die iets ingezonden hebben uit zkh Woensdag 3 September s namiddags ran 7 nre ui het Locaal Abu Lboi te vervo en $ zramens da Contmisaie voor de TentooastelUng J N 8CIIELTEMA Voorzitter C G SPIT Secretaris Openbare Verkooping op MAANDAG 8 SEPTEMBEB 1873 des Middags ten 2 nre in hetj Hotel i Paavw te Gouda van de OPSTALLEN voor AFBRAAK van vgf HUIZEN aan de Nieuwe Haven wflk N n f 117o 118 119 120 121 en 122 te Gouda Aanwflzing en bezigtiging op VRUDAG 5 SEPT des Toormiddags ten 9 vxe 1 Nxtdere inlichtingen bg de Notarissen te Goada U ZEREN MISGiiïfWIiOT van T STIGTER Vertrek vaa GOUDA Maandags en Donderdags middag ten 12 ore Vertrek vaa DEN HAAG Dingfsdagp en Vrijdagf Gouda Brvk ran A BrmkniaD namiddag ten 3 ure van het SPUI m ten 4 ure van h et ZIEKEN Kennisgeving De BUKGEMÈESTEE TanGood brengt bij deze ter kennis ran de belaagheb1 4nden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belaatingen enz te Botterdam op den In September 1873 is executoir rerlclaard het kohier van het l ATENÏEEGT wyk h tot en met T dienat 1873 74 Uat voormeld Kohier ter invordering ii geiteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daar op voorkomende verpligt is sijneu aanslag op den bg lie wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van UitlE MAANDEN binnen welken de reclames bebooreu ta worden ingediend Gouda dèn 2 September 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZE NDÜORN BUITENLAND BuiIcnIaDèicli Ovcrülchl liet Journal dri Foêj ei meldt dat de beer Thiers op zijn eirste besluit om Nancy niet op de lerag reis van 2 itserlaud aan te duen i tecuggekomoo en ran zijn aanstaand bezoek aan den maire heeft kennis gegeven Onmiddellijk heeft de prefect vaa llcurtbe et Moselle aan den minister van binnenL ukeo keuuia gegeven vaa deie wyziging in de plannen van den heer Thiers Deze mededeelmg zal der r ge ring der moreele OKla zeker niet byzonder irelkoa vefea a misMfcia dm haer BmM op nienir op bitteren toon doen uitroepen dat nog geen minister van binnanl zaken zoo is gekweld als hij Ingevolge de beloften door den hertog de Brogue io den boetera der permanente commissie afgelegd inéakt het Journal OJkiel een besinit der tegacriog openbaar waarbij de surtaxe de pavilion et d eatrepdt op den invoer van graan te land of te water geheven met den In dezer maand wordt opgeheven De oogst in Frankrijk schijnt dit jaar bjjiosder on gunstig te wezen en met het oog op de hooge inTOerreohtcQ op baltenlandsohe granen vreesde men voor hongersnood en buitengewoon hooge marktprijzen Yersoheide e generale raden haddkn véór hun uiteengaan de weBschel jkheid nitgesproken der afaditfflng al ware zy sirchts tijdeiyk der invoerrechten ten einde den aanvoer van Amerikaansobe granen weer naar Frankryk te lokken Ook de heer Léon Say Lad in de perounente oommissie op het dreigende gevour gewezen en de regeering heeft aan de talrijke weuBohen gehoor gegeven Men hoopt hierdoor aan het gevaar ontsnapt te wezen Natuurlijk wordt door enkele partijbladen uit den ontoereikenden oogst politiek kapitaal geslagen Op het verachtelijke dezer manoeuvre behoeft nauwelijks gewezen te worden Opmerkelijk echter ia hoe bladen ala de Fatrü van dezen graannood party welen te trekken ter verheerlijking van het keizerrgk Naar men weet bestond onder bet keizerrijk de caiase ds la boulangerie de bakkerskai De bakkers mochten hun brood niet dnarder itellen dan zekeren door de regeering bepanlden prys maar hunne verliezen werden dan gedekt uit deze kas Beeds eenige dagen achtereen hamert de Patrie op het aanbeeld dat dete regeling weder behoorde te worden ingevoerd Natanrlük niet zonder iU te doen uilkomen hoe goed men het toch eigenlijk bad onder het keizerrijk De cholera is te H4vre De verjaardag van de capitulatie b j Sedan is in geheel Duitschland plechtig en met gecstdrilt gevierd Pe onthulling vau het zege gedenkteeken op de Königsplatz te Berlgn heeft met veel plechtigheid plaats gehad in tegenwoordigheid van djiukeizer den kroonprins prins V Bismarck al de ministers vele depotatién tnz De geestdrift was groot en vooral de keizer de kroonprins en vou Bismarck werden door de bevolking hartelijk ontvangen In de Bank mii UamL Zeit komt een raededee liiig voor uit Schwerin betreffende de plannen der Meó l nburg8che regeerfng ten aanziep van een ijzigiu der grondwet Van goed ingelichte zijde wonlt verztkefd dat de regceriug zoo niet de geheele begrootiii dan ioSh het gcoqtste gedeelte daarvan iü ouilinverpeu aan de beoordeelinj der afgevaardigden v in de steden Hieraan verbindt zij echter een voorwaarde vau dun volgenden aard dat bet opnemen der vele domeinen ouder de goederen van het groothertogelijl huis waartoe in het vorige jaar is overgegaan door den landdag tal worden goedgekeurd en dat een gelijk besinit 1 worden genomen ten opzieiite au de vergrooting der apauagegeldcn op de wijze als in de vorige zitting des landdag is voorgesteld Personen die vertrouwd zijn met den toestand die een nauwkeurige kennis bezitten van de gezindheid der leden van gemeld lichaam houden zicli overtuigd dat de meerderheid des landdngs aan dat vooratel hare ondiirsteuoing zal schenken Ue Londeosche M verzekert dat de teer Glad stone de begroeting in het b n der aanstaande zitting van het lagerhuis zsl ijidieuen dat hij de afschaffing der inkomsteu bciasting zal voorstellcu eu daarna liet huis zal ontbinden Se liberale partij in Autwirpen heeft vodr de aanstaande verkiezing twee uitmuutnuli ondidattn geronden in den burgemecsler de Waul eu in den oudsenateur G van Havre Do clericaie pirtij is hoewel eerder begon ucu nog met met kiwr ciuiliddteu klaar gekomeg De heer Thiers heeft te Lacero een deputatie van Fmnschen ontvangen die hem hun hulde kwamen aanbieden Vier re levoeringeu z jn gehouden In zyn antwoord heeft hij de noodzakelijkheid van bet blijven bestaan der republiek in Kn yk betaa gdi een indmkwekkciide manifestatie is rvan niettegenstaande den regen hui gevolg gewcesi Uit goede bron wordt veroikerd dat de koning van Itidii in de tweede helft dezer maand naar Weenen ui vertrekken ENOBLAND In de Jugih AUg Zeit komen uu en dan sohetsen voor over het Kngelsche volksleven die alleszins de aandacht verdienen Opmerkelgk scnoou misschien niet van eenzydigheid vry te pleiten ia het oordeel van d£u scbryver dier artikels over dan achleruitgaug der Engelsebe aristocratie in verband n et het verval der oude claasi eoaderwjgs inrichtingen als te Het gevolg hiervan is een zeker gebrek aan eerinoht of wil men liever aan amour propre dat ouvermydelgk voortvloeit uit het van lieverlede loslaten der tradition aan de hoogere standen verbonden Zoolang Engeland door die traditicu werd bcheerscht trachtte zijn aristrocratie door een uitstekende wetenschappelijke omwikkeling zich Uanr houge positie waardig te maken gelijk zg ook door een dej i hjke politieke vorming zich deze trachtte teu nutte te maken Doch dit baat haar thans niet mucr eu ze begint eveijals de udel op het cuntineiit het cachet v n haar adeldom te verheien eu geraakt gcliei l ont zenuwd het leven te gemeten lu de materiecle beteekeiiis van het woord schijnt het hoogste te worden waarnaar de baiuorrechto slniidcu der maatsuhappg willen streven Niets ander is het met de uiting der levenskracht die ns eenmaal in den Engelschman huist De oefening der geestelijke en zedelijke krachten zal in Engeland steeds meer en meer plaats makeu voor ds oi fcniug der liBhar Iijke krachten en in plaats van het evenwicht te bewaren tuswbcn physleke iotellectneele en moreele ontwikkeling welke in vroeger dagen den Engelschcu gentleman onderscheidde is t of thans tol een soort van gladiatoren wordt opgebracht dat Engeland echter niet tot ter zal verstrekken Ook het groote aantal parvenu s uit den handelssiand voor wie thans de toegang tot het parlement openstaat en die d iariu meer plaatsen bezetten dan de aristrocatie moet niet uit het oog worden verloren De zonen der kooplieden en fabrikanten brengen aan de nniversiteiteu eu in het leger andere denkbeeldeb en geivoonten mede dan hun minder talrijke kameraden van adellijke nfkomst tn voor hen willen zij niet onderdoen tij moeten hen overtreffen hoewel niet zoozeer iu ijver en ontwikkt ling als in spierkracht en vlugheid De heerscheode toon onder de hedendaagsche aristocrat e is hierdoor geheel gewijzigd en t spreekt wel van zelf dat zij die onder de gevolgen t meest lij len oamelgk de zonen van onbemiddelde edellieden liicrovirr luide beginnen te klagen Doch zij wiUeu er met iu berusten dat z i worden verdrong n vjiii de plaats die lij zoo lan gen ly d met eere liebbeu bekleed in hun land Zy zijn iiug a tyd van meening nat hun vernedering kan woiden afg weud en willen niet inzien dat in het moderne Engeland zooals het uit de politieke hervorlaiugen der butste dertig jaren te voorsohya IS getrvdeu voor hen geen plaats meer is Voortaan behoort de Engelscha etaat het gezelscbapaleven zoowel als de htteratuiir a4ade parveua a der democratie en de traditie die zoolan hét opety bara u het gcestelyke leven van Engeland heeft beheerscht beeft afgeuaaa Euge ands levenskracht is zoo onuitputtely k dat het ook zonder traditie uog veel bekngrijks is ja grootsch kan voortbreogeu ntBar de edele groudslag van de classieke vorming die op de lUwe Engelsebe natuur zoo veredelend werkte en aan het nationaal karakter zooveel bekoorlijks bij etle dreigt te verdwijnen of zich in enkele groepen te zullen verschuilen in plaats vsn zooala vroeger het geheele openbare leven te doordringen De onverbiddelgice wet van verdeeling van arbeid is zelfs lot de hoogste kringen doorgedrongen waar totnutoe specialiteiten volkomen onbekend waren ïe vergeefs zoekt men in het opkomende geslacht van zeeen laudolEciereo geestelijken ambtenaren kooplieden enuftdellijken naar die personen die buiten hun yaklnnnis en opgedane ervaring een bgzondere kennis van de oudh d de geschiedenis philoscphie en staathuishoudkunde bezitten zonder daarom buisgeleérdeu of Lasptanteu tezgii geworden iote cndeel het zijn ineesfèrs iu alle ridderlijke kuusten cn vrooIgke levenslustige leden der maatschappij De olassieke vorming begint reeds bet monopolie van de philologen te worden zooals overal de wetenschap meer en meer het monopolie van jiroCésaaren wordt De arts de rechter de militair b einoeil zich met meer met iets dat buiten zijn vakstndièn ligt De jonge edelman de burgerlijke imij de zorgelooze rentenier toeken iu wedrennen in ongebondenheid of uat althans iets beter is in nietsdoen hun levensdoel De beschaafde klasse draait altg d meer en meer sceptisch aan de politiek den rug toe en Iaat haar over aan praatjesmakers plannenmakers en aan den grooten hoop in éen woord de Engelschen ameri kaniseeren zich ZWITSEBLAND Bij de begrafenis van den genezen hertog Karel van Brunswijk heeft alles plaats gebad overeenkomstig het programma door den overleden vorst Voorgeschreven Van zijne familie schijnt niemand er b togcu ooidig te zijn geweest De voomtter van het Dogelijkseh Bestuur der stad heeft bij het grafoene rede gchouilcu waarin hij o a eide Wat kan den opvolger van zooveel glorierijke mauia ii den outkoouden erfgenaam wu een Diiitscll