Goudsche Courant, vrijdag 5 september 1873

addinxreen 3e Prijs Boter auit stukjes versche heele kopboler graslio ter J dé Vries te Gooda ie Prijs G van Leeuwen wed D Hoogendüornte Waddlnxveen 2e Pnja Boter aan stukjes versche heele kopboter iveibotei J de Vries Ie Prijs Wed Hoogendoorn 2e Prijs h Verborg te Beeuwijk Se Prijs Tnee stuks Zoetemelkscbe Goudsche Kaas van 5 kilogr elk 6t zwaarder G Oskam te Waddinxveen le Prij Joh v Leeuwen te Beeuwijk 2e prijs C Ur GaaleA te Bïenwp Se prijs Twee ttika Goadsehe Derbykaae van 6 tot 7 kilogr elk K H Coers t6 Baambrngge ie prijs W Kortenoever te Zwammerdam 2e pnje A Moons te Wtódinxveen Se prije Vijf stuks Nooiilli Edammer kleine Kaas van minstens 2 kil6gr F H Bultman te llaarlemmsrnreerj 2e prijs P Kerkhoóvên te Bodegraven 3 prijs Twee stu ks Machinaal bereide Kaas W Werfiink te Goudai Ie Prijs Dezelfde 2e Prije Niet behoorende tot de Torige Afdeelingen De grootste Kippeneieren J vaia Berkel te Gouda Ie Prijs Schapenivol J A ran Houweninge te Gouda Ie Prijs Lijnkèeken met monsters aad waarvan zij geslagen zijn il Lambert k Zonen te Eotterdam 1 Prijs J Kaapkockesn II Lambert fc Zonen te Kotterdem Ie J tijs De volledigste Verzooteling Landbouwgereclschap pen welke verVaardfgd zijn op de gewone timmer ironUadDm wvrqgen lK bl n om zijne goeiieren aan Oeahe te Tcrmakca en jh na ia roor altoos nan ditn onjer Pffubiiek te virliiniiep Was het omdat kjj llulJe wiMc benij en n iii dei eo wgie waarmidc i ze voor nd Tiiii de OBafh inkelijkheiJ huns lamls hebben n nkifigcW Was l t o4 lit onze oudo Re geeaUb Jen elfden kamp stehj e voorouders tVie it geheim ran d t graf ij n oge g had hebbenen bijd agon tot Genofe S en ïij zullen daarr or door I zijn dpnkbeel j op zenlijken 1 i nied iir ate jliehten to r rrullïn fnjt btld aanzienl i ke somi vau l et o peubafn w lziii l pnblic i vunr de vrijheid d BBe ft giisire ti ii 1 1 9 yne ui h t iegge It ct i Maar w lke be rpegr dcnftii Jiij heeft het zgne inUe l Yoorspoed en ontwiUeiiiij nze dankbaarheid tooneul een waardige iwijïe te vet i gors Genè e heeft thiins gj htdi ons toonen hoe cön men uitsluitend ten buhoein weet te besteden enioe 19 trtt bedrag def raun heeft igezegd Dit LoudentoSi bankifrshuis ao Keiatjr i apoleon ge ajn eerste testament liud geiaakt ivaari de eizetHjke prjuis tot universeel erfgenanm waalhenoemd Tolg etji die nota bedroeg te t vermogen les hertogs 3 i2öj0U0 francs b nevens de diamantei h t heitel p a ujuii te Parij en RflOQ uniforl Wj m depot te Iiri re ENLAiKTD Volgedl het Journal ile erfenis riiet zoo groot ali blijkt klit eeue nola vati hi Barufg Brother in iSCö zOod nt toen Hertog jtarci iSotl A 4 SEfTElbllK en Dinsdag lidéfl het adm plaats gehad toor de II U Sphodl all adspiranlen zijn allen toegelaten faaml afkomstig waren viin de school van dn 1 Heden morg n ten 10 uren is in de Sociëteit OnsQenoegen lUhier de landbouw tentobnstWlin geopend n de sfdelfliüg Gouda en omstr kenli der Maat schippy van Landbouw b j gelegenheid van het 85jarjg beataun der afdeeliijg I v Ofeohoon do tijd te kort is om reeds een uitvoerig Verslag te gB en van alles wat op de tentooBstelling bezien raard fs geloovon wij nu reeds te kannen n Da een oppervlakkig Itijkje er TOïn genomen te habben dat deze tentoonstelling Gouda n omstreken alle eer zal aaudoen daar er nibi alleen eel maur öok veel eohoöns is Jamnrar dat het weer niet een w inig gunsfiger en opgewekter is vooral bij een feest e i tentoonstelling tan d9 landbouw dat gedeeltelijk in da open lucht I plaats hceflj hangt voor het algameen genoegen veel Tan het gnnstig eêr af Laat ons daarom hopen dat ook nu i n vooral spoedig het gez dc bewanrtèid mag worden Na legen komt zflnnesóJiiJB m dat ten minste de volgende dagen en liefelülc zonMêlraaltje het feest iBoge verheld refl eri yervrolijken IIJST ttts BElCROONINeE f van de Yoor erpeii o de TeotooDstelUng der Holbndwha Maatschappij an Landbouw a fdccling Ooiido ap omstreimn te Goud in 1 73 1 Afdeeling Akkerbouw j Roode Sia Wintertarif H F Bultman te ttaarlemmermcQjc 2e TVijt Koode Zomertarwe H F Boltmai te Haarlem ermeer Ie P ijs Spelt H F Bultman ie llanfl9mii érmeer Ie Prijs Korte Friesclie Haver H P Bulttaan te Haar lémraermeot 2e Prys Maïs of Tuiksoh Koren H F Bulisus Braak 4 Seenwijk Ie Priji Hennep A xan Hijswijk te Souderak Ie Prijs Hooi J A vin Houweuinge ie Gouda Ie Pfija Suikèrbeetwoitels J l van Haïweninge te Gouda Ie Prqs H W Bultman t Haarlemmermeec SepIfiJB Paarden yf Koé co II F Bultman te HaarlemnermMrï 2e Prya Afdedi ög Töinbonw Verzaoeling Yrnchten wassende op sta in den boomgaard of aan de schaHing M Bisdom van Vliet t Haaatreeht Ie Pq js Jac P R OaleaTbot te AnistetdaDii 3e Pr js VertaoeÓng Appelen eir Peeren Ï6 soorten Appelen en 28 oorten Peeren J cP E Galeèloott Amstef am Ie Prijs M Bisdom aH Vliet té Haastrecht 2e Pi s vVerj m l i g Appelen en Peeren IS soorten ip pelen en 12 soorten Peeren Jac P B Galestoot ip Amsterdam Ie Prijs M Bisdom van Vliet te ifaaatreoWt 2o Pri Verzameling fijnste ïafelappelen 2S soorten Jac I B Gal sloot te Atnsterdalp lePr s Verzameling oate Tafelpeiu en Jac P B Slale loot te Amsterdam Ir Pri s t Vetf ameling ISjnste Tafcl pj elep 10 Etqks Jae P B Galwloot te Amsjerdtoj 2e fjis Jao P R Gale Verzameling fijnste Tafelpeeren loot te Amsterdam Ic Prijs Jac Vijf stuks grootste en zwaarste Tafelappelen P K G lesloot te Amsterdam Ie Prijs v ijt stuks grootste cii zwaarste Appelen Jae P 11 üideslool te Amsterdam Ie Prijs F H Buleeus Brack iah Keeuwijk 2e Prijs Vijf swks grootste en zwnarstp Tafelpeeren Jac P H Oalesluot te Amsterdam Ic Prys Vijf éVuks grootste en zwaarste Peeren Jac P il üalesj iol te Amslerdai Ie Prgs Verdam iliiig Steenvruchten M Bisdom r Vliet te Haastrecht Ie Prgs Perzikkeo M Bisdom van Vliet te Haastrecht Ie Prgs X JCaplegn te Eeeuwïjk 2e Prijs L Kers befgen te Keeuwijk 3e Prijs tc Goudn 2e l rijs ii A Taujlübuwcninge te Wad Da gi ootstf tteioffl M Biajilom van Vliet te Haastrecht Ie 1 ies grootste qti fraaiste trossen Blauwe Druiven in e kifst gcteclfl M Bisdom Van Vliet te Haaa irecfi lé l njs J N Sgljtltemji diuxveen 2e Prijj t Aarjbezicn ik Brsdcm van A ltat te Haastrecht Ie Prijs tW de Vilii te llaa9fc lH 2e Prgs ii rambiïzen ilH IBisdom ilaul II liet te Haastrecht ie Pi ij9 I I m VcrzanAliDg Qroliteo Ut i van I iren te Wa finxvèeii f ie I rijs ffjVV cfo WiW te llaastrec tt 2I rijs A iperrltseu w Gouda Be 1 Ueiijarile Schorsiiiereu W de I VVild te IlaasJ trecht 1 Prgs ü jitseil teCoflda Jreclit 2u Prgs m ie Prijs jinpo en ii Prijs eekerij I dcrak Ie Prfjs Verzamlling JSool oiten ih Ie Prgs M BislooWau Vliet te II AgurkeA Wï delJliVdd te Haas Verzameling rootsljë en friiaiste Bisdom van VJiet te Haastreeltt 1 Afdeeling Boom en Bloi Bladriet H Verdoold Kz te O 11 Kersbei en te Beeuwijk 2e Prij Verzameling van Sierplanten tot ipluistering der Tentooustellmg H W Oito te Goada Ie Prijs Begonia s bloe jend en niet bloeijend H W Ott te Gouda Ie Prys Pachsia t op stam iii bloem H W Ottp te Gouda Ie Prtjs H W Otto te Gouda Struik Fttcti ia in bloem 2e Prgs Hubbelbloemige Pelargonium Zonale in bloem H W Otto te Gooda Ie Prgs rf Bisdom van Vliet te Haastrecht S e Prys Hénotropeo op stam in bloem H W Otto Ie Gouda Ie Prgs Uahlia s grootIiIaM g in bloem J BraVcl $ e Guud Bcstniirepr H W 0tto te Gouda Ie PrijS Colcussen K W Otto te Gouda la Pr is Asters u bloem M Bisdom van Vliet te Haastrecht Ie Prgs W de Wild te Haastrecht 2e Prg Camelia Balsamioen in bloem D rau Bijn te Beeuwijk Ie Prijs Zmnia £ leg o in bloem W ie Wild te Haastreott 1 Prijs twee Tafelbouqnettm I W Otto te Gouda Ie Prijs M Bisdom t Wiel te Haastrecht 2e Prgs £ efi Balbuu uet H W Otto te Gouda Ie Prijs Ben Bruids iouquet H W Otto te jottdB Ie Pr fe Afdeeling Zoivelbereiding Va Vat beete ürasboter minst iis U dagen oud C i Stofbéï te Beeuwijk 8e Prij Vs 0 Weiboter A den Uil te Stolwijk e Prijs K Jongheid te naddinxreen 3e Priie mans of smids Werkplaats A TaniReelu Beeuwijk Bestuursprijs De volledigste twerzameling Landbonwwerktuigeii O Laogeraar te öouda bestrnurspr Boeke Hui4 koper te Groningen Ie prijs J Peignat te Am s erdam 2c prijs Do volledigste verzameling voor Zuivdbereidiog Boeke 8e Huidekopcr e Groningen Ie prijs J W Verweij te Gouda e prijs Het beste r rsohwerktuig door paarden gedreven Boeke Huidelfbper te Groningen bestuursprijs Voorbeijt l CO te Bergen op Zoom 2e ppgs Het bette Graanzaaiwerktuig Beeke Hnideko ner te Cronin Ie Prijs W A van Houweninge Waddinxveen Nieuwe of verbeterde Kaaspcrs Boeke Huidekoper te Groningen Ie prijs 1 jPelgnatfe C te Amsterdai 2e Prijs De beste gewone Kaaepers Cjjsqu b Cobp teGoada 2 Pr s il Het liaiate en doelmatigste Tilliry of Kartoig H van Bfiarzel te Gouda Ie Prijs D Kof ing teGouda 2 Prijs H C Dijk t Alphen a d Eiin Se Prijs Verzameling Tuin8i r jen va n blo ep toin K C j q Lochem Prijs Tiet gevra tto te Ootl ting C ilertnf Prijs Mill lp JJ W rijs Valk iVerweij te potteii enz Cjpmp Gofldli 3c de Vfoorwerpen 1 J Verburg te Beeuwijk Wi lleB Bdorp S J Visser hÖ v Van Sandc te üitlgeetti J D Van Vroumingen te Goadn A Eecotó JteJGouda G N de Vcoijs te Gouda A Bikkero Ijfian te Bottefdam C Kerkhof te Goiida Valk Ik Colip te Loch n H C Dijk te Alphena d BiJB h i van Baarzel te Gooda J Gister teAmtterdamij D van der Wielte Kinderdijk J Q Bmeit te Oouda J Kalis KM te Gouda alen be tuorajH jzea f k Beh de Itndbouv teiitoanstelKng wlrd hedei morgetfloog eeue tentoonstelling geopend l die vag GoudstMe Oudheden in het gebouw rti Legi alhier Dczd werd geopend me eene rede vau Aen hefr 8 JielteAa vgorzitter van de Commissie voor de tentoonetemng die er op weer dat het hom aangenaam was vo or de tweede maal deze te kunnen openen en die de hoop uitdrukte de sympathie in deze niet minder groot zou zgu d het vorige jaar Onze stadt enooten he idnueren zich ongetWiJfeld nfg de belangstelling die het Ton ge jaar Jeze tentoonatellingmocht onilervindea Zoowel binnen als builsa deze gemeente werd er aUergiinatiget over gebroken Hnt 18 don oük geheel ooneadig naar ons idee oijzcu lezers aan te bevelen genoemde teataonstelliog mat een bezoek te ereereo Uit Alblaseerwatrd sehrijft mei dd 29 Ai 1 Nade plukking van den gelling hennep is afgeloopen kan met grond geoordeeld worden over zijne hoedanigheid en opbrengst Beiden zg a zeer voldoende ofaehoen de lengte minder is dan men aanvankelijk vermoedde Het lint is eehtetr zwaar en daar deheaaep over bet algemeen fijn is vau stengel zoozal de qaalitajt uitmuntend wezen Ook beloofde de zaailiug een Uii ie opbrengst De Eaadkronen zijn iw a tf en de korrel is groot terwijl het lint medevan goede lioedanigheid belooft te zijn Men k n dit jaar tot bedeu onder d goede bennepjaren tellen De aardappelen leveren mede roordeelige uitkomsteiop In enkele aoorten vertoonde de bekende ziekta ziehia meerder f minder mate in het loof doch het bederfin den knol ie van weinig beteekeni Vele soorten tijti in dat opzieht geheel wij Door de slechte verwaohting welke men had van de opbrengst der vruchtboomen valt deze nog mede en brachtenvele boomgaarden bij publieke verpachting meer op dan méii dacht De prijzen zijn echter zeer hoog iiat de wei en afgehooide landen gaat bet uitDenxaid De afwisselende regen on warmte doet het gras p zeldziinite wijze groeien zoodat er overvloed vut grasIS en ds melkerij naar wensch gaat Het fee isgeeond en de prijzen zga van dien aard 4 t den veehouder eene ongekende welvaart doen ganieteu waartoe ook de duurte van boter en kaas h t hare ruimschoots toebrengt Het plan door deti minister van oorlog ftpgevrt om de traetementen van de ofDcieren der landmacht Ie verbeteren wat thans gezegd wordt weertnz nopgegeven moet naar wij vernemen voor een growi deel toe te schrijven zijn aan de vereende pogingen vaij de hceren officieren van het 4e regiment to Leiden in garnizoen In het voorjaar hebben genoemde heeren zich ieder schriftelijk tot bun betrokken superieuren gewend en hunne bezwaren kenbaar gemaakt over de wanverhouding tusschen den stand dien zij in de maatschappij moeten ophonden en de bezoldiging aiSn hunnen rang verbonden Met cijfers heeft ieder Jiangetoond dat zgne bezwaren niet zonder grond werden geppperd Cnrieuaei maar niet temin ovartuigends feiten moeten by die gelegenheidzijn blootgesteld i Ldd CL Wy vernemen dat aan don heer dr Ali Cohen rJbier ip aangeboden de Nederlandsohe Begeering op het internationale geueesknndig congres te Weenen te vertegenwoordigen Vooral met het oog op dewenaohplijkheid om thans luct jjedurende eeuige weken Tm zijn werkkring alhier verwijderd te zijn heeft da geneeskundige inspecteur voor deze provincie enFrieslaiid gemeend voor het eervol aanbod te moeten bedanl n Buri en weth van Amsterdam stellen aan den getaeeöteraad voor eene leening aan te gaan groot ƒ 14 000 000 voor openbare werken waaronder 2 290 000 voor eene nieuwe beurs ƒ 1 000 000 Toor fïflaterverversehing ƒ 3 000 000 voor uitbreiding der tad en verbetering vau land en water r egen l iioO0 voor de houthaven 2 000 000 voor onteigening in den binnendijksohen baitenveldersclipn poldnn S 200 000 voor de kade aan den Oosttrdoksj voorts @60 000 voo schoolbouw He nieuwe directeur generaal der posterijen in Fmakrijk de heer Selibnn heeft een merkwaard e I eiroulaire gericht tot het postprrsoneel Ily zCjit I daariUj a De postndministratie is van alle Btaatswc sten die waaraan het publiek de mcest zorg wenscht gewijd te zien Het gewicht der zbo ▼ erschinende belvngen welke wg hebben te behartigen legt ons bijzondere verplichtingen op en het vertroiiwen dat men in ons stelt moeten wij ons waardig maken door allen eeu e cn vlaggen als Tolmtókteu dienst te verzekeren Bescheidenheid stiptheid en beleefdheid moeten de wét en de eer zijn van onze administratie Daardoor alleen wordt het staatsmonopolie van de posterijen gerechtvaardigd Goed te doen is onze plicht beter te doen moet ons streven zijn lk hoop dat de postbeambten van alle rangen ran die beginselen doordrongen zullen z jn en blijven Die voortreffelijke woorden brengen u herinnering het slot der circalaire van den heer Vendal die onder Napoleon III directeur generaal was der posteryen Vergeet niet dat wij op welke sport van de hiërarchische ladder wij ook staan de dienaren zijn ven het publiek dat Ons betaalt Wü brengen deze behartigenswaardige wenken onder de bijzondere aandacht van wie het aangaat liiefhebbers van cijferen zegt de Arniaiucit Courant nthalen het pabliek soms op d verwonderigisfe en sterkste ctjfertoereo Xs er op geweien ta hebben boe sommigen bij voorbeeld allernauwkeurigste berekeningen maken omtrent het opstapelen van walrisschen van den bodem der zee af om een brug van minuten breed van het vasteland naar Kngeland te maken anderen omtrent het aantal mnizenstaarten die zouden vereisoht worden om een band om den aardbol te strikken enz gaat zij voort Wij willen niets afdoen van het groote nut dat deze naarstige rekenaars door hunne onderzoekingen rjin de maatschappij en aan de walviaschen en mni zenstatistiek bewijzen maar het komt ons voor dat ie nog voel meer interessante en nsttige ontdekkingen zonden doen wanneer zij ook eens andere onderwerpen Toor hunne liefhebberij studie kozen b v te onderzoeken hoeveel beambten bij spoorwegen in een zeker getal jaren gemiddeld verminkt worden ot omkomen uoor ongevallen die voorkomen kunnen woeden eooals door de wagens aldos in te richten dat ile conduotenre binnen door kunnen oironleeren en niet terwijl de tiein in Tollen gang is op de loopplank langs de rijtuigen behoaven U gaan j ofboefele kapitalen jaarlijks te niet gaan door branden tengevolge van het inslaan ra i den bliksem omdrit de eigenaren te onnadenkend zijn hun eigendom door goede afleiden t gea dit ongeval te verzekeren In Terbond met de spoorwegongelukken die zoo dikwijls plaats hebbeu zoowel als met de verschillende branden in den laatsten tyd lig herhaling door d a bliksem veroorzaakt achten wij de opmerking TOn de 4rnh Ct alleszins behartigingswaardig De militaire uniform ao Fredcrik den Groote die Tolgens eene oudo in Pruisen Bestaande ge raMite bij zijn 8ood bet eigendom van zijn kataerdiennar was geworden en sedert in dien familie was lenaard 1 ebleren is onlangs voor 160 thalers aan een koopman in ahde kleeren verkocht de e zet c deze historische relequie weldra met een wiast vah BEO tholor uan een vaderlandslievend Duitsoher van de hand die echter kort daarna geen weerstand kon bieden rjin het bod van ean EngeUohman die or 8008 thalers voor gaf Dezi is er ook rpe ls geen eigenaar meor ran daar een Am rikfian ile n liforu Toor een nog greater som op speculatie van den Ëni elsehman kocht overtuigd als hij h ex in Amerika nog goelle zr ken mede Ie i ul en doen Een Berlijner heeft het volgende middel uitgevonden om gratis per Baker te rijden Toen hij aan zijne bestemming was gekomen onderzopht hg in haast den bodem Ven het rijtuig De koetsier vroeg of hij iets verloren had Ja was het antwoord een twintigmarkstuk ik zal het wel terugvinden zoodra j ik licht heb Nauwelgks was de passagier wegge gaan om licht te halen of de koetsier legde de zweep over het paar en reed zoo snel mogelgk weg Wie het meest lachte kan een ieder wel raden Koloniën o o ST INDIË Men lehrijft van dereede van Atchin aan de rfi r Te Kdi vaait onze vlag en de radja van die plaats komt menigmaal aan boord van de Briel die daar tijdelijk in station is Men zegt dat Edi 200 0 gewapenden op de been kan brengejCTEen paar 4oor 2 M schepen prijs gemaakte pranwen lagen daar ter reede Te Atchin zag ik niet veel volk aan den wal Ik onderstel dat ze nu meerbinnen slands de punten versterken waar wg oprukten Bg het aanschouwen van de vallei vau Atcliiu vrjiigt men zich af waarom nitt de omliggende bergpimten beztt en van daar uit geageerd Zij ziju weinig begrucid sommige plekken zijn kaal en zij loopeii niet steil nf en op Den 4den k am de Telegraaf met een lirik onder Engelsche vlag hier ëin The Mariiier Hope den Vülgendeu dag werd deze als prijs naar Deli gesleept De Siak kwam meJe met eene brik ler reedc maar deze werd terstond rtijgegeven Den 6den t ierp een bark koopvaarder onder Turksehe oorlogtvlag het anker ter reede uit De lading bestond uit een 600 tal hadjies De Zeeland liet zijn anker slippen ging naast de bark liggen en toen uit de papieren na onderzoek bleek dat hoogstwaarschijnlijk de gezagvoerder niet bekend was geweest ra t de blokkade liet hij onzon braven Turkïet auker lichten en door de Sink twee mijlen uitde wal esoorteeren Den 7den kwam 2r Ul stoomer Schouwen uit Nederlaad ter reede De blokkade wordt uu goed toegepast en er lagen laatstelijk 16 prauwen en 1 schoener te Kdi die door de oorlogschepen zijn opgebracht Het weder was zeer fraai iu t b iu dezer maand maar een paar weken geleden hebben hevige winden ea zee het verblijf ter reede niet iuingenaam doen zijn Bij arrest ran 17 Juni jie ft het Hoog Gerechtshof van Ned Iodie uitspraalc gedaan in de zaak vanden beer mr i 1 van Angelhcck laatst Baadsheerin voormeld Hof tegen de Regeering van Ned Indie Het Hoog GereoÜshof heeft de namens de Eegeering opgeworpen exceptie van gewgsde zaak verworpen maar overigens zich onbevoegd verklaard van de door mr van Angelbeek ingestelde vordering tot schadevergoeding wegens de door het hem verleend ontslag uit s lande dienst gepleegde nrechtmatige daad als geheel staande ter beoordeeling ran het administratief gezag kennis te nemen met veroordeeling van de Begeeriog in de kosten op de exceptie gevallen ea ran den eischer in die ran de hoofdzaak Men wil dat definitief besloten is ei mitsdien machtiging verleend tot het oprichten van zeker aantal bamboezen kazernen tot het herbergen ran tePadang te rerwachten troepen Het open terreinlangs het zeestraud is aangewezen aU de plaats waaral die geboawaa zullen worden opgericht PaJang ümdeMlad Soerakarta 11 Juli De Raad van Justitie te Samarang beeft tegen onzen voorganger in de redactie ran dit blad ruihtsingang geweigerd ter zake ran het door hem opgenomen berichtje beginnende met de woorden ttceu mu Mie oiet den koster alhier bendelende doch rechtsingaug verleend tegea hem als zoude hij de sohrgvcr zijn van het bericht voorkomende in u 43 des vorigeu jaars van dit bind luidende De hceren landhuurders schijnen tegenwoordig zelf rechter en politie te zijn althans de adrainis Iratcur van Siuggè heelt op eigen arftorisatie den Jiekel Bono Semite der dessa ïawoe een pak slaag twee blauwe oogen doen geveu en hem toen op eigen gelegenheid ontslagen De politie te Seragi n vindt deze zaak voor kennisname niet vatbaar om dat Bono Semite niet drie kwart dood as Dat te dier zake rechtsingaug tegen mr B is verleend verwondert ons ten zeerste daiir toch tegen zekeren heer V rechtsingang is vcrJeeud door hHzelfde College omdat hij verdacht wonlt erkelijk gepleegd te hebben de feiten in dat bericht beschrevtu I orstmlanden Celebes en onderhoorighsden iMei Volgens wil ran alle aangewende pogingen heeft men lijn spoor met kunnen ontdekken Ook werd medegedeeld dat de kampong Batka door den B ijksbestierder van Soppeng en Bato Patia Baoe was genomen terwijl patoe Bakka zich bij zijne moeder te Mario Ri Awa bevond Men vleide zich dat daardoor de rust iu Tanette zoo niet voar goed dan toch voor eenigen tgd zoudeworden bestendigd Cl Naar wij vernemen zijn gisteren avond ook de beide laatsten der vier 1 Atckineesche zendelingen gearresteerde pers onm in vrijheid gesteld Zij houJen thans verblgf in het Arabische kamp Bi een hunner werd in de bagage een valsche baard g = vonden die terstond werd aangemerkt als de trap die dea man nanr de galg zou voeren het liep echter op niets uit Volgens zijne verklaring had hg dien indertijd te Londen gekocht om z jne kin te dekken tegen de koude De gewichtige vangst van Woensdagavond betreftdus mets dan eeneu valschen baard Indi Vergadering van dea Oemeenter tad Dmsdng 2 September De heer van Bergen IJzendoora toom opert dg ver adertug ea daarop worden door de nieowbeooemde leden de hh V ualij Pnuce fost Uroat en Straver de gevorderde eedea afgelegd waarna tij door don voorzitter warden geluk geneiiscltl en zitting nemeo Nog zyn tegennoordig de hh Bcmij Kist Westerbeao vaa VrLOfaingen Mtesemaker Broogtcever Hoogenboom eu bamsoin üe notulen der vorige vergadering worden gelezen en na eene kleine wijziging ten gevolge van een opmerkini van den beer van Vreummgen goedgeiceurd Ingekumea ia eene missive van de Commiasie voor £ e TeotooDsteniug vau Oudbeden den Baad mtnoodigend tegenwoordig te zijn bg de opeoia g op Donderdag 4 Sept desmorgena ten ö ore Nollf £ epe missive van den beer A A 6 van Iterson dio bedankt als ltd van de Commiaaie over het Middelbaar ondernga deze missive zal aan de Commisaie worden getondeo met verzoek van een dubbcltal tot aanbeveling in die vacature £ 9 adre van M G Baibiecs verzoekeode den oudenvotmoUn m faOur te mogen hebben voor 6 jaren i ƒ 100 per jaar met htt onderbond van dien om in te nebfea tot wgnpakboifi in h iiideu Bteld van de Commissie van Fabricage Ëen adres Van K en C Jonker zich beklagende over de Itggmg ener mestacbuit in de Tfirfsiogel legeuovtr faun kantoor mvt verzoek die te doen verwgderen 10 banden vaa B en W Een adres van M M Belon e verzoekende verbooging van bezoldiging in hoodea vaa B en W en verder aan da begreotiogscommisale Ëen adres van de maxickanten der dd achatterij met verzoek den heer enaink tot kapclmeeatcr te benoemen hierop wordt afw zend beaebikt omdat de benoeming aan den Bchnttvnrsad ia 0 j r geD Wordt geleden bet rapport van do Commiaaie in wier handen waa gesteld de rekening der dd tehutterlj over 1874 aJviseercnde tut goedkennog behalve de poat betreffende bet salaris van d B kapelmeeater Aan de orde is de benoeming van een Wethouder De heer Virulij vrordt herkozen met 12 stemmen terw l I blan billet werd gevoudeo Tot Ambtenuien van den Burgerlijken Stand werdflnberko zen de bh Viruhj Pnnce en Post Drost Tot lud n in de Commissie van Fabricage werden herkozen de beeren Prince eo Westerbaan h De andere aan do ordo gestelde benoemingen worden nitgesteld daar een der leden die nog met den eed als nienwbenoemd raadslid bad bfgelegd afwezig waa Het voorstel der Commissie belast met hot opnemen der gemeenterekening over 1872 tot goedkenring van die rekening wordt met algemcene stemmen oangenome n terwijl B en W zieh van stemming onthielden £ en verzoek van den beer D A Rijni rs om optiUg tls hulponderwgzer tegen l October Na korte diseossu wordt hem een eervol ouUbig verleend met 15 October liierus gsat de vergadering over Sn eene net geslotsa deuren Na heropening eindigt de vergadering MARKTBERICHTEN Gouda 4 Sep Bil kleinen omzet waa de stemming voor Tarwe en Bogge minder raat Tarwe puike Zeeuwsohe 13 25 a ƒ U Mindere 12 76 a lS Polder puike ƒ 12 25 it 13 60 Mindere ƒ 11 a 12 Bogge puike 8 26 a ƒ 9 26 Mindere 7 7B ü ƒ 8 Vojr 7 a f 7 60 Ger8t puike S 25 ii a Mindere 7 26 a ƒ 7 75 Haver korte 5 a Lange ƒ 4 25 a 5 26 Hennepaad 9 75 De veemarkt met weinig aanvoer De hand Lwas minder rlug schapen en lammeren olssl e j agere varkens en biggen mede traag Kaas Aangevoerd 85 par tijsn pi iisen ƒ 30 v 33 50 Goebotcr ƒ 1 50 kj 1 70 Weiboter 1 20 a 1 30 X l LJ I 1 I Burgerlijke Sta ud GludkW l Sep Jan ouIers C lloogendoora G Heil 2 Ahda Mana oiidira G va Leest c J V n der Laar Anna Pictenieila oudegs i Kerreli ir U Sc wudcrwoerd Fnncircus Tbeodorus Albert Oudó s J Mti iviog en tï van Mcdevjo t