Goudsche Courant, zondag 7 september 1873

pand d or een peleton guidi i orolgd door sappeors 4e miAiA der infontene en de pompiers Daurna kwam de lykwagen getrokken door zes paar ien die oniuiddcllijk Ie voet gevolgd werd door den gemuenteraod en den kantonalen raiid nog steeds Tooriifgegaan door bnnne geel roode boden alle eindere kantoi ale sutoritriten de Eiigelsche ilaliasnsclie en Deensche consuls het Luiliursche consistorie en de predjkanteo en eindelijk deputation met banieren van tal van politieke sociale of litterarisohe genootschappen en vereenigingen der lad Een onafuenbare menschenmassa vormde het einde van den ctoet ondanks de vree elijke oplioaping van menscheo liep alles stig en kalm af Bij het graf werd een iorte toespraak door den voorzitter van den stedelij ken raad gehouden naarmtde de plechtigheid op het kerkhof afliep en elk zijns weegs huiswaarts ging Ooijlammeren geb 1873 van gekr ras P van der Brengen te Waddinxvecn 1 prijs j A van Hou weninge te Gouda 2e prijs en W A van Houweiiiiijje tC Waddinxveen 3e prijs i Vitte Ooijen J A Van Houweninge te Gouda 3 prijs Melkgevende geiten D de Jong te Waddinxveen I prijs P H Buleus Brack te Beeuwijk 2 pry en dezelfde te id 3 prijs PLPIMÓBDIEETEN Goudlakensche fazant N de Vroom te Gouda Ie pr Zilverlakenaohe fazant N de Vroom te Gouda Ie pr Spaansche hoen J de Bmïn Hz te Gouderak Ie pr Iloll Kuifhoek J de Bruin Hz te Gouderak Ie pr Kraaikop met bril neus met schulp A Moeriugs te Gouda Ie pfijs Pel N de Vroom te Goud Ie prys en I d Bruijti Hzn te Gooderak 2e prijs Krielhoen D van Straaten te Oosd Ie prljp en N de Vroom id 2e prijs Hoenders hiervoren niet voormeld N de Vrodm te Gouda 1 prijs ea F H Bu1 ub Braek te Beeuwyk 2e prijs Duiven P Polvliet te Ametehlam ie prijs en N de Vroom te Gouda 2e prijs Zwanen G Bejen Gz te Keeuwijk Ie prys Ganzen J van der Grift te Keeuwijk Ie pry Knroli aEend N de Vroom te Gouda Ie prijs Waaijer Eend N de Vroom te Gouda Ie prijs Holl Eend J de Bruyn Hz te Gouderak Ie pry en N de Vroom te Gouda 2e prijs Fluwtel of Spaansche end J de Bruijn Hz t Gouderak Ie prij eo J d Bru n id 2e prys Kenden hiervoren njet bedoeld J de Brutjn J S te Gouderak Ie prij Bouaan Eenden N de Vrooig te OAada 2e pry van tbestuur K ker Eenden N de Vroom te Gouda Ie ptij van t bestuur Annjite EendeD N de Vroom te Goud Ie pry van t bestuur Goudlakensche Uilebaarden mat witte kuiven N de Vroom te Gouda Ie prijs van l bestuur Witte Negerhoen N de Vroom te Gouda Ie prijs van t bcgtuar Poelpetaten N de Vroom te Goud 2e prijs vau 1 bestuur Twee zilverbonte honden J Straver te Waddinxveen Bestuursprys De tentoonstelling van oudheden geniet wel eeuige X mindere bclangstalling dan die dür landbouw Dit waa el te dnfken Maar toeli geiooven wy dat ook yij Ie algemecne belangstelling ten voJle verdient Al was het alleeil de kelk door Jaeoba van Beijeceu aan de sehuttery T n het 8t Jorisgilde geschonken die dank zij de ijverige commissie uit het archief als t are opgedolven is en die zeer flj bewerkt is die tot een Ibezoek noopte dan wa het de moeite en de kleine entree reeds ten volle waard Morgen zullen ongetwijfeld velen Arti Ix nog met eea bezoek gaan vereeren BINNENLAND óouDA 6 Sefthjibek fVoensdag II was bet vijf en twintig jaar geleden dat Pr A Rom ijn benoemd werd tot lid van het burgerlijk armbestuur alhier Als bewijs van hoogachting éti vriendsch ip werd Iiciu bij die gelegenheid door rijne medeleden een cailenu aangeboden bestnande uit een bokaal met alvere n deksel Op dien bokaal was aau de eene zijde gegraveerd eene afbeelding van de armkamer én nun de andere zijde een paar arme luidjes die een schild vasthielden waarop een toepasselijke ioFCriptie Het ia ongetw fcld veler wensch dat het deu waardigeu man moge gegeven zijn nogi vele jaren aan het armbestuur zijn krachten te knnncn ïvijden Til j Beelden wjj in ons Vorig nr de opening der ten toonstelling v landbouw mede volledigheidshalve melden wjj nog dat bij die gelegenheid door den president der iifdeeling jGouda van de Maatachappg van landbouw eene rede werd uitgesproken Na hem werd ook nog oen woord gesproken door de heeren Waldeek Seoretéris van het Hoofdbestuur der Maatschappij mr van Bergen IJzendoorn jhr mr de Brauw en A N Molenaar Ondanks bet onaangename wéér in weerwil van de harde en aanhoudende regenbuien heeft de tentoouBtelliog van de landbouw alhier zich reeds in een groot aantal bezoekers mogen verheugen Zoqwel uit onze gemeente zelf als Uit de omstreken zijn vele mensohen j tezamengestróotad in de ooieteit Ons Genoegen on daar te zien wat de landbouw ko4 voortbrengen lifet morsige weder was oorzaak dat datgene wat in den tnin was geëxposeerd minder bekeken werd het tentoongestelde zelve toch is ook daar in alle opzjchten het zien waard Donderdag waren daar de paarden en het rundvee waaronder prachtige dieren en gis teren was daar het pluimgedierte it faizanten hoen dcrs duiverl eenilen enz bestaande vereenigd terwijl eveneens in dien tuin versohillende laudbouwwerktuigcn te zien zijn In de zaal valt de afdeeiing boom eu 1 bloemkweekerij al dadelijk in t oog en onbetwialbaar komt onzen stadgenoot H W Otto veel lof toe voor hetgeen en Voor de wijze waarop hij exposeerde aast hem behoprt echter ook de heer Bisdom van Vliet uit Haastrecltt genoemd te worden als hebbende veel bijgedragen tot den luister der tentoonstelling én door zijne bloemen én vooral door eijnevruottcn Toor welke laatste ook de aam van den heer Galealoot nit Amsterdam niet vergeten mag worden Nog wordt de aandacht der bezoekers onwillekeurig gevestigd op d zuig pers brandspuJt mat reddingstoestel ragiionden door A Kikkers Zoon té ffotlérdam Deae ia zoo keurig netjes ingericht dat onwillekeurig by het zien daarvan wordt uitgeroepen v dat is al te mooi voor een brandspuit Docb genoeg Niet oatalogus gewijze kunnen wij alles nagaan Eerlcomt toe aan de vele inzenders en niet minder behoort en woord van dank te worden toegebracht aan de tenloonstetlingscommiasie die veel zorgen veel mo iM en veel nerk heeft gehad om het gehee l goed Ie doen slagen Wij geiooven uit naam onzer stadgénooten te spwken als wy de comijiissie ons welgemeend compliment maken voOr de gebeele regeling Des voor en nnraiddagj was er gisteren feest op de murkt Acrobatische toeren en kunstryk gedresseerde hi nden en apen waren dagr te zien jn de Gondsche jeugd liet zieh niet door het weer afschrikken zooals te denken was om de markt met hare tegenwoordigheid te yereeren Dit alles rfeïd opgeluisterd door eeoe muziekuitvaering die dealgemeene vroolgkheid niet weinig verhoogde Heden morgen om 10 uren jiad de aangekondigde kitrddraverij plaats van p wi den die nimmer een prijs gewoundji h bben Daaraan werd deelgenomen door 16 paarden die toebehoorden i aan J de Vries te Gouda J Jonkheid te Waddinkveen G de Vos te Waddinxveen Kastelein te IJsselstein H Blom te Warmerhuizen P Heinis te Nieuw Lekkerland J C Mes te VVAddiaxveen de Wed Hoogendoora te Onder de vele vreemdelingen die dezer dagen naar deze gemeente zijd gekomen om feest te vieren zyn er een paar geweest die het minder te doen scheen om pleizier te hebben als wel om eenig voordeel te behalen en wel door uitoefening van zakkenrollerij Gisteren zijn zy als verdacht van die zaalc gearresteerd Het bleken Botterdammers te zyn ea we1 H van Leeaii eii katoendrukker en tapper in de Nieunstceg en C van Oosten oud 24 jaar kleermaker in de Kokkcnite g aldaar Dinsdag werd te Woerden na herhaalde etemmin geh de heer A J T Hofman lot wethouder geko ien Nu is echter geblekeh dat die benoeming onwettig is doordien bij de laatste stemming tussohea den gekozene en den heer H viRi der Lee een bloedverwant van laatstgenoemde medestcmde die zulks niet had mogea doen Pr W A Terwogl beroepen predikant te Simonshaven e a zal morgen te Animergtol zijne afseheidsreda houden I De Simons predikant te Berg Ambacht beeft een beroep OAar Wilnis bntvangen Maakten wy in een onzer vorige nummers melding dat men te Waddinxveen eene leeoing groot 5Ü T wilde sloiten ten behoeve eeuer aldaar op te richten jifuzieksc iool thans vernemen wy dat de leeniiig op verre na niet is volteeksnï zoodat men zioh genoodzaakt ziet van de plannen af te stappen Do Minister van Financien maakt bekend dat bij hem ontvangen is een bankbiljet groot 100 door een onbekende onder het postmerk Gouda van 5 dezer tea behoeve van s llyks achatkiat ingezonden Idem Pf tingtodam te Zevenhuizen H N Baic te Oordrccl t T Tom te Moordrecht P Heinis te Nieiiw Lekkejlan l P van Zanten e Rotterdam J Dogterom to Zevenhuizen II Blonk te Hazerawoude en J Eosendail te Nieuwpoort De prijs zijnde een olie en nzijiistelsel met zontVfaljes is behaald door Gecrtruidn van J D ogteiem te Zevenhuizen beredtiiwioor den eigenaar De premie ijnde een pcn lule ia behaald door de Juffer van a 0 Mes te Waddinxveen bereden door A Bos Het vervolg der bekroonihgen op die uit ona vori Nr luidt aldus PAARDEN Dakhengsteii geb ii 18 19 of vroeger van inl rae B Biesheuvel te Haarlem Ie prijs Dekhengsten geb in 1869 ot vroeger van vreemd of gekruist ras L Buijs te Abbeubroek leprijseu W A van Houweuinge te Waddini veen 2e prgs Veulen merrie van inl ras gedekt in den epxingtijd van 1873 met haar veulen van de vorige dekking Gebr Kardol te Haarlemmermeer Ie prijs A van Leeuwen te lle u vijk 2e prijs eu J A vau IIouwejiingo te Gouda 3e prijs Span wagen paaTdeUi het dOelraaligst opgelhigd voor f loog slede of rolwagen van inl ras W C v d Kuijleu Zonen te s Hage Ie prijs G Beijen Gi te Eéeuwijk 2o prys en J de Zwart te Moordrecht Spannen ploegpaarden het doelm opgetuigd voor ploeg slede of rolwagen inl ras J de Zwart te Moordrecht Ie prijs Chais of rijtuigpaarden ingespannen uiet ondor dan 7 jaar onverschillig van welk ras F Kous te Moordrecht Ie pr H v d Berg te Willescop 2è pr en W C V d Kuglen Si Zonen te s Hage 3c p y s Jonge paarden geb in 1870 van vreemd ofgekrust ras VV A v Hoiiweninge Ie prijs ie Waddilxveen Jonge paarden geb in 1871 van inl ras onverschillig van welk nesjacht 1 den Hollander te Moordrecht Ie prys J v 1 Grift te Moordrecht 2e rijs e C de Bruin te Bodegrnren 3e prijs Jonge paarden geb in IS72 au inl ras oiiversohillig van welk gesl ncht J ik Zwjrt te Moordrectit Ie pry s C Stofberg te lieeuwijk 2e prijs W A van Hqnweoinge te Waddiniveoii 3o prijsen W A van Hoowrainge to Waddiniveen bcstuursprys Veulens van inl ras gfb in 1873 U deBujjIerte Beeuwijk 1 prys rf EUNDVBK Bijslieren van inl ras geb en gevoed iu Z of N Ilolland 0 Jansen te Gouda Ie prijs C üudijk te WaddiQxveeu 2e prüs ea £ v d ïócren 3e prijs W Stieren inl ra geb in 1873 D Boer te Ondewater Ie prijs K v d Torren te Waddinxvecn 2e prijs en G Oskam te WadJinxveen ac prijs 2 melkgevende Koeien Jacb v d Breggen te Waddinxvecn Ie prya J Jonkheid te id 2e prijs G Spruyt Az te id 3 prijs en J Brakel 8t H v ïauen te Gouda bestuursprijs Drachtige koeien M Moons te Waddinxveen Ie prys Draohtfge Schótfen G Spruijt Az te Waddinxvecn bestuursprijs Drachtige viiareei J Brouwer de Koning to Haas treoht bestuursprijs J A H Spruijt te Hazerswoude bestuursprys A Moous te Waddii ixvBen be stuurspriTs Kuispinken ISli G Van Brnchem te Leiderdorp 1 prijs van Es te Waddinxveen 2e prijs ea G Verkerk te id 3e prijs Graskuiskalveren geb in 1873 J Jonkheid te Whddinïveen Ie prijs K van Es te id 2è Jirijsen G Beijen Gz te Beeuwijk 3e prijs Stierkalver eif geb in 1873 K van Es te Waddinkveen Ie prijs en G Verkerk id 2e en 3e prijs Vetgeweide Qseen G Beyep Gz te Eeeuwijk Ie pr Vetge5feidef Koeien G Verkerk te Wactdinxvee u 2e pry s WOLVEE Vetgeweidf Sehotten J Brakel en H van Zanen te Gpuda 2e pr js Springrammen Jae v d Breggen te Waddinxvceo Ie prijs W A v Houweninge id 2e prijs J A V Houweninge te Gouda 3e prijs Fokacbapen van gfekruistTas P T d Breggen te Wlwfdinxveen Ie prijs J A van Houweninge te Gouda 2e prijs W A vjin Houweninge te Wuddtnxveen 3e prijs Eamlammeren geb in 1878 gekf m P v 1 Breggen te Waddinxvecn Ie prijs J A v Huuweniuge te Gouda 2e gtiji en VV A v Horiwcninge te Waddinxveea Se prijs De Minister van oorlog heplt den inspecteur der draagbare wapeneu te Delft opgedragen al de geweren van groot kaliber bij de dienstdoende schutterijen iu gebruil die nog patrooiitrekkers oud model hebben achtereenvolgens van verbeterde patVoontrekkers te voorin Woensdèg is te s Graveuhage bijeengekomen de commissie door de sjnode benoemd tut reorganisatie van de Njderl hervormde kerk De vergadering werd geopend met toespraak eo gebed door r P J J A Junius als oudste in jaren Tot president werd gekozen mr G Th baron van Lynden van Sandenborg tot vice president mil H O Feith Een en tachtig ambtenaren aan het Bijkstelegraafkantoor te Amsterdam hebben op nieuw een adres tot den koning gericht waarin zij m l een in den loop dc vorigen jaara ingediend dergelij c adres blijven aandringen op betere regeling van de bezoldiging der anibtëaaren opdat die in verhouding worde gebracht tot de tegenwoordige behoeften Uit Zevenhuizen meldt men dd 3 Sept Het herbenoemde raadslid dezer gemeente den heer P Keijzer Pz en het nieuwbenoemde lid de heer G Bcrkouwer zijn gisteren al zoodanig ga installeerd eerstgenoemde werd tevens metalgemeene stemmen herbenoemd tot ambtenaar van den Bar gerlijken Stand welke betrekifing reeds ruim vier entwintig jaar door bein is waargenqmeo Te AiiMterdam is in eene Vergadering dër commia ie voor de vliering der 25 jarige rege ering van Z M den kojiing een plan goedgekeurd tot ket honden van een grooten bistoriscli allegorisclien optocht waarbij de hoofdpunten onzer geschiedenis tan Willem den Zwijger tot Willem V in zeven groepen en het kpniugschap allegorisch zullen worden voorgesteld Éen algemeene versiering der gemeente is teven in het plan begrepen dat zóó is ingericht dat alle klassen der maatschappij daaraan kunuen deelnemen De Nederlaudsohe fereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krygsliedcn in lijd van oorlog zal morgen des voormiddag teg 11 ure in het lokaal van Dili eutia te s Hage haar algemeene Vergadering houden Behalve de gewone werkzaamheden van administratieien aard zulieu dan in behandeling komen a een mededeeling van het besluit van het Hoofd Coraité op het voorstel Perk in de algemeene vergadering van 1871 aan het Hoofd Comitó ter overweging gegeven 5 een voorstel van het Comité te Gorinohem bedoelende een verdeelio der goederen iu het Centraalmagaziju geborgen doder de Comités overee nkomstig derzelver behoeften in zoov eer namelyk aU het hoofdbeituur oordi lt dat de tijdsomstandigheden een opruiming toelaten dit voorstel staat natuurlijk in mauw verband met de te nemen beslissing over do bestemming der goederen in het centraal magazijn c een voorstel v in het Comité te Utrecht proeve van een algemeen reglement voor Ie Comités van iet Koode Krui bij missive door het ütrechtsoh Coulité aau de besturen der Comité gezonden o Men sobrijft nil Ani sterdam dd 2 Sept aan de Ml Ct x iDe zaak der sigarenmakers loopt ook hier ten einde In den loop dezer week gaat de fabriek van den he Br Lio ni bestaande uit circa 40 a 50 personen weder den arbe id hervatten legrti voorwaarden als waarop ook de Utrechtscho sigarenmakers aan het werk zijn gegaan Slechts een drietal van die fabriek blyven weigeren Niet te verwonderen i hot of meerderen u1l en nu volge Ook zal er dan nevens deu Med SIgarenmnkershond een nieuwe vereeniging van sigarentnotkers in vorm gelijk aan de Utreclusclie ontstaan Tevens zullen nog eenmaal de afgevaardigden van verBohillendo vakvereenigingen alhier zich als commissie van yerzoening tusschen de nog onwillige fabrikanten en gezellen vormen en ten Slolte is er rM gmaals een zamenkoiiist van fabrikanten en bestuurders van den Ned Sig b9nd tegen 15 Sept vastgesteld Of dit laatste op 15 Sept nog wel noodig zal zijn wOrdt betwijfeld Waarschijnlijk zal wel een klein getal werkstakers den Ned Sigarenmakqrsbond blijven handhaven en dat kleine getal zal dan voor zich zelven arbeidende en verkoppende het aantal kleine baasjes met een paar dozijn vermeerderen Naar myn berekening is aan de werkstakers 25 000 ƒ 30 000 ondersteuning verstrekt De diamantslypers en de Engelschc en Duitsche vereenigingen hebben die gelden voornamelijk gegeven Naar men verzekert heeft professor A H van der Boon Mesoh zijn ontslag gevraagd als voorzittef van de Hollandsche Maatsoliappij vau Laudbouw omdat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaajt de naustaaude jaarlijksche algemeene vergadering die te Amsterdam wordt gehouden behoorlijk te leiden Met April 1874 zijn 70stf levensjaar bereikende wordt o ok tegen dat tijdstip zijn eervol emeritaat als hoogleeiaar in de scheikunde aan de Leidsche Hoogesehool te gemoet g ezien Naar men verneemt zullen Vsor het leger in Oos t Indie ten einde in dei geneeskumUgen dienst bij het leger aldaar en bij de te volgen Atchiueesebe expeditie te voorzien minsten nog een vijfentwintigtal oficieren van gezondheid vaii hier moeten gezonden worden Voldoende is dit getal echter nog op verre na niet daar er uog altyd gamizoensplaatsen zullen zyn die onvoldoende of geea geneeskundige hulp hébben Het middel dat de regeering thans te baat genomen h ft om Ook aan hen die de genees en heelkunde hie te Itndê uitoefenen doch zonder het radicaal van arts te bezitten na het honden van een coUo niam doctum als oSicier van gez Se kl voor de overzeesche bemttiugea aan te stellen zal uaar van bevoegde zijde beweerd wordt weinig guiibtige resultaten afwerpen De minister van oorlog heeft ter kennis van het leger gebracht bet kon besluit van den 19den der vorige maand waarbij wordt bepaald dat de meubilaire goederen toel boorende aan gehuwde onderofBcieren en mindere militairen weduwnaars met een of meer kinderen bij hen inwonendekinderen daaronder begrepen aau wie in het belang van s rijks dienst eene andere standplaats wordt aangewezen voor s rijits rekening hetzij met de middelen van den ai nnemer voor de dienst der militaire transporten te water hetzij met andere vervoermiddelen naar de nieuwe standplaatsen zjillen worden overgebracht Dinedag erd de zaak van den heer Koeken bij de Rechtbank te Breda behandeld De advocaat van het Claaa Bestuur mr Pels Kijckeu eischtc dat den doo de bevoegde macht nit zjjn betrekking als pre dikant io de Naderduitsch HervDrmde Kerk ontslagen beer S ockeuv zou wdrdeu gelaat het archief binnen tweemaal vierentwintig over te dragen en dat bij nietopvolgiug van de eii last hij door de gewapende macht it toe genoodzaakt zou worden voorts honderd gufdeii Iwete voor lederen dag van nalatigheid De advocaat mr van Mens voor den beklaagde optredende verzocht drie weken itatel hetgeen is toegestaan Uit H einenoord meldt meu dd 2 Sept In de openbare Ksadsvergaderiug vau heden bleek uit de getuigenis Van eenige leden dat door den gcmeeiiteoutvauger op een door Gedep Staten ii ZuidIIöUaiid verstrekt bevelschrift uubetaling was gedaan van het Ute fclfjaar wedde aan Burg en Secret docli dut dit eerst was geachied nadat door den gemeente veldwachter daartoe in groot tentje bij den ontvanger aanzoek was gedaun en aail dezen een gedeelte van art 169 van den Code l cual was voorgelezen De N Rott Cour ontleent aan een brief van een militien der infanterie van de lichting 1369 na tijdelijk onder de wapenen het volgende 28 Aug 1873 j Van de 32 dagen die wij onder de wapen zyn geroepen zyn er gelukkig al 15 om en ieder onzer z l n precies bet aantal dagen en aren weten op ie geven dal wij nog in dienst moeten blijven Veel vroolijks kan ik u tot mijn leedwezen niet mededeelen üuze militaire morgenstond beeft niet altijd goitd in den mond s morgens om 5 uren reveille eu van 5 4 tot 67j uur aardappel schillen wcrr of geen weer in de open lucht da ir er in de heele ka erne geen lokaal daartoe geschikt aanwezig is Ik schrijf u dezen brief op deu r ud van myn krib terw jl mijn slaapkamcraad een brandend centskaarsje vasthoudt ik ben daarbij gekleed in een mouwvest dat ik niet dan met groote moeite kan dichtknoü eii en dat ieder oogenblik dreigt uiteen te bersten daar ik er uitgegroeid ben want ik draag nog dagelijks de kleedingstukken die ik in het begin van 1869 heb ontvangen Mijn linnenkast bestaat maar nit twee heraden waarvan altijd ée n in de wascli zoodat ik mij nooit kan verschoonen al kom ik eiken dag nog zoo kletsnat van een exercitie of militaren maracli thuis ook heb ik maar één paar schoenen u a irvaii de zolen verre van waterdicht zijn cii daar wij alle morgen in het natte gras moeten exerceeren loop ik steeds met natte schoenen en sokken n in zeker uit heel gezond hetwelk ook genoegzaam ülykt uit het groot aantal zieken die dagelijks naar het hospitaal gaal Ons eten ie verre van lekker er wordt in de keuken meer gekeken of oiiye èetkcteltjes van liuiten mooi gepoetst zijn dab naar den inhoud meest alle dag van dat Amerikaansohe garsterige spek elks hoogslonaangejame renV en smaak bel heele effii bederven j de rantsoenen zijn ook bitter klein en voor do magen van de meerendeels onder de wapehs a t boerenjong ens veel te klfin naar ik hoor ligt hef daaraan dat zuinigheidsbalve bij den inkoop cw aardappelen worden beschouwd alsof zij uog worden geschrapt Mijne soJdij beJriagt ook niet veel daar ik al dadelijk na aaukomst aan korting werd onderworpen niettegenstaande ik geen enkel stak nieuvVe kleeding ontvangen heb en van die 4 cents per dag welke ik iu haaden krijg moet ik nog poelsgoed zeep gsr n kleine rep iratien enz bekostigen u zult het mi daarom niet kwalyk nemiën dat ik dezen brief aan u niet heb gefrankeerd Over de veelvuldige en poeilyke diensten wil ik niet klagen wij zijn er allen vau overtuigd dat wij niet een maand ondef de wapenen geroepen zijn om niets te doen niemand onzer pruttelt daar ook legen maar s morgens 6 uren met pak en zak te moeten raareheeren nat thuis te komen zich niet eens te kunnipn verschoonen s middags aardappelen met een watersansje te eten te krijgen geen cent op zak voor Bene kleine versnapering en s nachl9 onder een dunnen deken onder tochtige ramen te moeten slapen dat maakt den dienst ondragelijk en zien wij daarom met verlangen den tijd te gemoet dat wij met groot verlof naar huis terugkceren Het is dus niet te verwonderen dat niemand maar op een halven dag langer vrijwillig oiider de wapens wil blijven dan hij moet al worden ons nog zulke mooie beloften gedaan om te blijven Wat zoude het toeh wenscbelyk zijn dat de zoons van de rijCelui ook eens evenals wy hon militaire plichten jegens het vaderiand persoonlijk moesten vervullen misschien zoude er ten heele boel veranderd wotden en zoude men zich misschien dan aan het lot van den militien die zeker niet voor zijn pleiüier dient iets gelegen laten liggen Laatste Berichten MADRID 5 Sept Het district Valencia is in staat van beieg verklaard Kr loopt een gerucht dat Castelai voor dat hij zieh met de vorming van een ministerie wil belasten verlangt dal de meest dringende westotitwerpen in een permanente zitting worden afgedajin de zittingen der Cortes tot l Decemlier geschorst worden en hem een geheel onbeperkte macht worde geiehouken Margen zal een geheime zitting worden gehouden om de crisis op te lossen Mea gelooft dat Salmeron zal gekozen warden tot voorzitter der vergadering De aotoriteiten te Gibraltar waohteu op definitieve inslruciie vuiir tij de Victoria en de Jlaaai iitlevereii aaji de Spaansche regeeriug Madrid 5 Sept In de oortes zijn de discnssién voortgezet over hel voorstel om de naiilitaire ordoniiantien streng loe te passen De hee r Navarrelta heeft een amendement voorgesteld tot afschaffing van de doodstraf by dei militairen Hij werd verworpen met 89 tegen 85 stemmen De ministers hebben hun ontslag aangevraagd Salmeron heeft hel verleend Hij zelf zal zijn ontslag indienen na de aanneming van hel voorstel des heeren Martinez tot herstel der militaire ordonnaatien in al hare gestrengheid IP O L I T I E Aan het bureau van Politie is voorhanden een in de Sociëteit Ons Gerioegen gevouijen Bloedkoralea BBACELETTE met gouden SLOOTJE Burgerlijke Stand GtBOHfN 2 Scpt Johao Frediirik ouders O Lantzea dorlTcp eii II A Glufke 3 Geint oaders 6 Mn Vliet en K Met 4 NcrmaDUfl lltndricoa Corneliaa ouders F O J Thijasco eu i J UaVkers Maria OBders W ïliinik en M liuismaii Geirlt uudcrs J vnn der SIn 8 en J M do Groot 5 FredL nk Hendrik oaders ÏI J Kronenborg en W Boske 0 Mii n i N 4 Sipt A J Smient 32 j 11 ra A SchoiiUn hnisvr vau J Laurier 6ti j 5 J P Üavids huibvr vdu G M Bomnan 41 j A ï nuriur 2 j 6 m € mank 70 j ondertrouwd ► H J BEGEEK A VEESCHU T Gouda 5 ept 1873 ADVERTENTIES