Goudsche Courant, woensdag 10 september 1873

TENTOONSTELLING VAN GOÜDSCHE OUDHEDEN in het gebouw A R T I L E G I aan de Markt TE G OTJIDA Met toestemming van den Edel Achtbaren Raad dezer stad zal er tgdens de oanstunde Landbouwfeesten in bovengenoemd locaal mede een TENTOONSTELLING plaats hebben van de STEDELIJKE OUDHEDEN benevens eehige andere door particulieren ingezonden waaronder als bijzonder merkwaardig voorkomen De Kelk door JACOBA van BEIEREN aan de Schutterij van het St JorisgUde geschonken BENEVENS Het Reisverhaal met de Platoa van cpRNELIS HOUTMAN zooals deze door hem zelf vervaardigd en uitgegeven zyn Zjjzal geopend zjjn ZONDACr van 12 5 ure en voor een ieder toegankelijk zfln tegen betaling van 25 Cents de persoon Namens de Commissie voor de Tentoonstelling J N SCJIELTEMA Voorzitter C Gr SPI1 Secretaris Woensdag 10 Septcmlier N 14U 1873 GOÜDSCHE COURAWT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken De inzending ran odvertentiëa kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave Voorspoedig bevallen van een Doahter F J H VAN VREUMINGEN Pmns Gouda i Sept 1873 Voorspoedig bevallen van een Zoon C THIJSSEN Bakkees Gouda 4 September 1873 Bevallen van een Jongen W KRANENBURG BusKia Gouda 5 Sept 13 Bevallett van een Zoon M S VAK WLJNGAARDEN Pdwk Gouda 5 September 1873 j Beden overleed tot rajjne diepe droefheid mfln waarde Vader de Heer CORNELIS BLANK na voorzien te zgn van de H Sacramenten der stervenden in den ouderdom van ruim 70 Jaar W BLANK Gouda 6 Septe mber 1873 V De Familie DE LANGE zegt dank aan allen die hunne deelneming hebben betuigd hg het overladen van hunne Behuwd D chter en Zuster Gouda 6 September 1873 Gercgtelijke Aankondiging BJ brieven van meerdeijarig verklaring verleend door den Hoogen Raad der Nederlanden den 15 Augustus 1873 goedgekeurd bij koninklijk besluit dd 28 Augustus 1873 n 11 zijn aan PIETBB MARIUS SCHELLING gedomicileerd te Ouderkerk a d IJasel gegeven al de regten bij de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Bnrgerlflk WetUock C J FRANgOIS Procureur b j den Hoogen Raad WINTERDIENST Stoomboot d IJssel van Gouda op Rotterdam Van Gouda Maandag en Dinsdag Zes Uur De overige dagen Zeven uur Sn van Rotterdam des namiddags Twee uur Uitgezonderd des Zondags De Directie C G C J VAN DER GARDE S J Indemaür beveelt zich beleefdelijk aan tot het MAKEN n VEEMAKEN van alle soorten DAMES HBEBBN en KINDERHOEDEN enz euz Gouwe C N 4 te Gouda mumi FALM te verkrijgen bij A H SPARNAAIJ Vogelenzang M 60 ENGELSCHE en AMERIKAANSCHË NAAIMACHINES CU Werktuigkundige inrigting tot volledige herstelling van alle constructies agentschap van de echte ELI AS HOWE van de beste Machines zjjn de prijzen als volgt Echte ELÏAS HOWE van 95 tot ƒ 110 GROVER en BAKER n 1 ƒ 110 n 19 75Groote SINGERS ƒ 110 Kleine SINGERS van 75 tot 85 WHELBR WILSON 60 90 Handmacliines dnbb stiksteck HOWE Haudmachine met alle apparaten ƒ 50SINGER of HAXONIA idem 50 TEUTONIA of LINCOLN idem 40 CLEMENS MULLER Kettingsteek 25 H SADELAAR HH 413 Amsterdam Depot te Gottda bij den Heer L BAKKER Groene weg Loten k f 1 in de Verloting van mmi mm m MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW afd Gouda en Omstreken op 8 SEPTEMBER a s zijn te bekomen bij A BRINKMAN Boekhandelaar alhier Voor f 10 ontvangt men II LOTEN N FRANIIOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassior tï neemt Geld inbewiuiis è Deposito 100 tot f lOO thans i 4 rente van o 1000 en daarboven i o Kantoor Westhaven B 145 UZEREN van T STIGTER Vertrek van GOUDA Maandag en Donderdag middag ten 12 ure Vertrek van DEN HAAG Dingfsdag en Vrijdag liddag ten 3 ure van het SPUI en ton 4 namiddag ure van het ZIEKEN Door onvoorziene omstandigheden wordt op den besten stand te Gouda ter overneming aangeboden cenc nette Winkcizaak in VISCH FRUITEN en COMEöTHJELIEN Adres met franco brieven onder letter A aanden Boekhandelaar J van BBNTUM en Zoon te Gouda van de P G vrenschte gaarne op een te Gouda of omliggende Dorpen gevestigd Kantoor of op een der Fabrieken geplaatst te worden kunnende de voldoenste informatien geven op een hoog salaris zal minder gezien worden Reflecteeniule gelieve franco brieven in te zenden ondurletimIJ aan t Bureau dezer Courant BUKSEH AFLEIDERS volgens de beste Constructie zoowel GEHEEL KOPER alsook van VERZINKT IJZER worden vei vaardigd opgesteld en beproefd door W JENKEN Fabriekant en D DB LEUR Loodgieter Utrecht Noorderkade Wijk C N 995 Een Werkman oud 38 jaar die jaren lang Veenbaas geweest is verlangt tegen December in de stad in een of andere betrekking geplaatst te worden hg kan van eerlgkheid en werkzaamheid de beste getuigenissen leveren Reflecterenden geheven zich te adressceren met jranco brieven letter Z uun het Bureau dezer Courant Meu verlangt zoo spoedig mogeljjk een Loopmeisje dagelijks van 9 11 en van 1 4 uren Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Depot van THEE UIT HET Magazijn van M Ravcnswaay Zonen GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mji twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J RREEBAART LZ Botermarkt te Gouda De van onds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEÉHANDEL van 1 W Trousselot Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te otterdam steeds verkrijgbaar te Gotida bij J J v D SAN DEN Botermarkt COKRBSPONDENTIE De echnjver vau den brief Rwlateercl 5 Scpt en per post poatmcrk Goutln aaa do rcdnctio gczondL ti vindt het antwoord op ijn schrijven i ons vorig Nr Ilrt stuk tnn den heer Dreogstoppcl meenen wij ter zijdete moclrn loggen dnnr wij mccncn rrcds griiocg riiunte lohebben nfgcatnnn oot de behandeling vüi het al of ttiewcneclielijkc der kermia Dk RKDACTig Oonda Drik van A Brinkman De uitgave dcaerCourMt jcschiedt ZONDAG W02NSDAC n VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in don avond van DINSDAG DONDEEDAÖ en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Baitcnlaiidsoli Overzicht De correspondenticD in de Fraaichc bladaa zyo steeds gevuld met berichten over de fuaie Nieuwe gezichtipnnten doen tich niet roor tenzij een toi gerucht dat de graaf ran Chambord eenige neiging toont tot ichiiiking eu toegevendheid op sommige r tcn omdit door cijn niet optreding de belangen kerk geschaad zouden worden Is dit too dan h eft zrLcr het Vatieaan zijne raadgevingen aan den grsnf doen toekomen t Ia een feil dat de restanratie ran de monarchie in Fmnkrgk niet te verkrijgen is zonder opofFcriog ran beginselen ran de tijde VWI Hendrüc V Met goivemement wil roor het tegenwoordige g ea beditsing Het wil de deur oyeolsten ruor de toekoBst maar weoacht den roorloopigen toestand te rcgalsn Weder ie een algemeen verspreid republikeinsch rolksblad Xe peuple tamtrma door de regeering opgeheren Thiers isal der rege ring waarschijnl k geen aanleiding geven om met verscherpte gestrengheid op den ingeslagen weg roort te gaan In een brief van den oudpreaident aan den heer Jnles Ferry sohrqA bij vik weet niet of ik de schoone oostelijke deinrtementen zal knnncn en znl mogen bezoeken in het belang der conservatieve republiek zelre welke ik blijf beschouwen als het ecnig mogelijk gourerne ment Elk ander zal de triomf zyn van ééat jiarty boven de andere partijen en zal evenmin onpartijdig als rechtvaardig en verzoenend weien Volgens een bericht nit Interlaken heeft de heer Thiers den maire rsD Nanc den heer Bernard rerzochl bg hem te komen ten einde hem mondeling met de redenen bukend te maken die hem nopen om aan zijn plan tot het bezoeken der oostelijke departementen geen gerolg te geren De maarschalk Mac Mahon die door den keizer vnn Oostenr k is uitgenoodigd om de tentoonstelling i bezoeken heeft op deze inritatie nog geen ant oord gezonden het is zeer onwoarscbijnlijJE dat Mj zieh naar Weenen zal begeven In Algiers hebben wanordelykheden plaats gehad De staat van belrg zal waarschijnlijk worden afgelü digd De gouverneur van Algiers generaal de Climzy was in Frankrijk sn heeft reeds een onderIiju ehad met den president en den minister ran bm enla dtche zaken De Pruisische ministers moeten het besluit genone i njbbei u i d L door de oud katholiekon geko ie p te er connen Üi I eft nvtelar aan do Ipufiusohe Cortes kenI V voii 1 ontstar i der miuistericele crisis f r ci g 1 t kabiiiet Sslmeron In denin i en ir oen einie zitting gehouden waaromtrent y Hr t i iJ r in s at is alle byzonderhe5 ds f de l Ta telnr heeft by die gelegenl 1 r d r ii y tg fi Mm wanii hg o a 1 1 1 J w i e t e Juropa 7eg der reactie MTi i P j t alle liberal i tao C t C ir i n onder te brjn i It V V 1 ofloi rkoiOB orar tui a Or e pp m i tt C 5 E o militaire wet niet in al hare gestrengheid op den soldaat werd toegepast Salmeron zeide dat hg reeds gedurende 20 jaren roor de afschaffing der doodstraf streed en het hem daarom natuurlgkerwgze aan den zedelijken moed ontbrak om onder zgn bestuur die te zien toepassen Castelar rerzocht ten slotte 48 uren bedeoktgd of hij d opdracht tot rorming ran een kabinet zou aanraardeA Vooraf reeds stelde hg dcM conditiëa stipte nalering der militaire wetten en nrsnleningcn betreffende de krijgstucht onmidddlijfce schorsing der zittingen van de Cortes tot I Deeember na aanneming der urgente zaken in ëéne bijeenkomst en absolute rolmocht Het is echter zeer de rraag of Castelar de mrige patriot en diehter de dweepende pbilosoof en redeniSr wel de man ia om in het bestuur die energie aan den dag te leggen welke onontbeerlijk is om de orde en rust in Spanje te herstellen Ouder Ut dogtaekeauM wordt gemehl dat ipastelar is benoemd tot boofuvao het uitvoerend bewind In verband met hetgeen vroeger is megedeeld beeft Een telegram nit Madrid zegt dat Serranno in Madmd is Daar zouden ook Sanchez Bregua en OIozwa zgn aangekomen en wordt Sagasta verwaoht Of zg derwaarts door Caslelar zgn genoodigd wordt niet gezegd maar ook dan nog kan dunkt ons de zaak geene andere beleckenie hebben dan dat Castelar in deze benarde omstandigheden de hulp rraogt ran alle bekwame mannao onverschillig van welke partg Het internationaal geneeskundig congres ia Maandag te Weenen geopend De beide eerste dagen liep het debat orer prostitutie syphilis cholera en de als wensobelgk beschouwde maatregelen der regeeringan ten dien opzichte Ook het congres voor kunst en wetenschap en de internationale meteorologische conferentie zijn thans vergaderd In laatstgenoemde bijeenkomst wordt Nederland vertegenwoordigd door dr Boys Ballot van Utrecht Deze heer is tot onder voorzitter benoemd Ibn geland De heer Lowe vroeger minister van financiën thans ran binaenlandscbe zaken heeft op een door de messenmakersrereciiiging te Sheffield gehouden feestmaal eene rede gehouden waarin bij een overzicht gaf van hetgeen door het tegenwoordige ministerie was tot stand gebracht lig de optreding van het kabinet had het geleid door het voornemen om alle krachten in te spannen ten nutte des lands een programma samengesteld bevattende hoogstbelnngrgke en ingrijpend pendhervormingen als de invoering van de geheime ttemmin in het belang ran een groot aantal oit een matcneel oogpunt niet geheel onafhankelijke personen die door de laagste reform act tot kiezers waren barordenlj He uitbreiding van het onderwijs iu mimen kriu ond jr a lagore klassen der maat8chap ii het v irbctere i van de legeiinriehling ten eindj Ci veer voor alle mogelgk u aanval bij de natie weg t nemen I J nervurrjsu en vereenvoudigen v n d r i htsprai i het invui on vnn xaraens voor l iko ti D Bmbt i ra i o bt mnistratievc betre j l il la u r ljo 3or gii ist zoud wor ADVEBTBNTIÊN worden geplar tst van I 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBi worden berekend naar pUatsruin te Afeonderlj ke Nommers VLIP CENTEN den verkregen het onderwerpen van de hoishnudin des Staats aan de regelen eener strikte zninigh ll opdat de belastingschuldigen tegen verspilling tand worden gewaarborgd en het verbeteren ran h t hooger onderwijs iii Ierland Met ijver en ii paining zette de regeering zieh aan het werk wete 3 dat daardoor het land gebaat zou worden ei r waehtende dat zij daardoor de dankbaarheid d r natie zou inoogsten Deze taak zeide de spr kj verder had de regeering met de medewerking va i het Parlement vervuld slechts in één enkel opzicht de verbetering van het hooger onderwgs in lerk d waren hare pogingen mislukt Doch tot hare groote teleurstelling had de regeering de verwachte daik baarheid niet ondervonden maar ondank en misk f ning geoogst Hg schreef dit daaraan toe dat b hervormingen elkander te snel waren opgevolgd en dat de natie naar rust verlangde Te hooger stelde de ftAa ie sympatUe op prg welke de rsgesrin bier en daar voor haar werk onderrond en zij zag daarin eene aanmoediging om niettegenstaande rele moeilijkheden iu het belang der natie weiizaam te bigven Wat zijn vroeger departement dat van financiën betreft uns hg er in geslaagd niettegestaande de algemrene stijging der prijzen en ondanks eene uitgave van 2 millioen p st voor onderwijs voor afschafflnf van het koopsteliel bg het leger enz om de uitgaven in t laatst van 18S9 61 291 009 p st bedragende in Maart II tot 60 150 000 p st ie doen dalen Voorts was hg in staat geweest om gedurende de vier laatste jaren roor 12 milioen aan belastingen af te schaffen en dat wel ten gevolge van de vermeerdering der inkomsten welke hg geheel tot rerlichting ran de lasten der natie en rolstrekt niet tot dekking ran hoogen of nieuwe uitgaven besteed had De staatsschuld had hij ten einde de telegrafen aan te koopen m t 10 millioen p st moeten vermeerderen maar orerigens had hg in de drie laatste jaren voor 26 millioen p st aan schnld afgelost Voorts had de oorlog van 1370 aan Engeland 3 millioen p st gekost en had hij de helft der schadeloosstelling aan de Veieenigde SLiten van Noord Amerika de Ala bamaquaestie ten bedrage van 1 600 000 p at moeten betalen hetgeen hij insgelijks nit de verhoogde inkomsten had kunnen rinden Het Lgir telde in 1859 84 000 thans 98 000 mai B halT3 dit alles had het rijk gekocht de sohildorjon ran Robert Peel voor 8 000 p st benevens voor ene som ran 50 000 p st aan oudheden van het Britsoh museum DUITSCHLAND Algemeen heeft het zeer de aandacht getrokken zegt de DtHticie Beicka Corretp dat de heer rou Bismarck die Zondiigasmiddag te 6 uren te Berlijnaankwam de pleohtigheiu te Lichtenfelde niet heeftbggewoond waar locli dj Keizer pti ijn gansche ofstoet zich bevonden tt t einde den eersten stGi itj leggo voor de grootj ailitaii c scliuo aldiiar Menkwam algemesa tot ih onderstelling dut 6tAx ü hoogere kringen zekere ciaanganame sp nir o bc rK jt Dit d i kbeeld zegt het ijl id to ft i aw vo vi rkregen dooi et gebcur ifc bij do uinhuiU vc Het gede ikfeo teM op d c Koni lw o TCi iLlle dog Het 16 v iuir d V i vmi iiit bji t gwiot dig mi lüt verba Jr lieiu l niet e i eii o maal up i i v t t