Goudsche Courant, woensdag 10 september 1873

I dnar dan ook sanengestroorad ten einde dit scliouwsptl t genieten en ditmaal werkte het weór gelukkig ook mede tot den goeden afloop De meeste nrs van het programiu i voldeden zeer en niet het minst de slotdecoratie waarin de attributen der landbouw te zien waren De luide en telkens herhaalde toejuichingen van het publiek waren het bewgs zijner tevredenheid De muziek in de nct geiUumiucerde muziektent deed zich tevens van tijd tot tijd hooren en het mag gezegd deze avond wss een waardig einde van een feest zoo aardig en genoegclijk als dit iaudbuuwfeest voor Gouda en omstreken geweest is Na in ons vor nr den uitslag der harddraverij van Zaterdag morgen medegedeeld te hebben melden wij thans den uitslag van die van Zaterdag middag Daaraan nsmen deel 1 i paarden toebehooreude aau W G Bulk te Leimuiden J Uogterom te Zevenhuizen G de Lijster te IJsselmonde H Blom te Warmerhuizen F Langendam te Zevenhuizen A Voorspui te Groot Ammers A de Graaf te Water graafsmeer C V Oppelaar te Koudekerk J C Mes te Waddinxveen H van Haren te Amsterdam G Eijnders te Zuiderdorp J Jonkheid to Waddirixveeu en L Dijxhoorn te Delft De prgs zijnde een zilver theeservies met gemonteerd theeblad is behaald door de slimme Jan van L Dijxhoorn te Delft bereden door J de Boer De Ie premie zijnde een marmeren inktkoker met zilver is behaald door de ffMariannn van A do Graaf te Watergraafsmeer bereden door J de Boer De 2e premie zijnde een marmeren pendule is behaald door de Mallejan van H van Haren te Amsterdam bereden door Lampe De 3e premie zgnde een paar Oompótes op zilveren voet is behaald door de Snelle van W C Hulk te Leimniden bereden door IJ Bos Gedurende de maand Ang zijn in deze gemeente overleden 28 maimen en 30 vrouwen t w in het Ie levensjaar 7 m en 11 vr totaid 18 van tl 2e 6e 7 9 16 7e Ue 2 4 15e 20e 1 O 1 21e 80e 1 O 1 31e 60e 8 O 8 u a Ble 66e 3 4 7 68e 80e 2 2 i boven t 60e 2 f C 2 30 58 Waarvan zonder geneesk hulp 3 m en 3 vr in t Ie en 1 m en 1 vr in t2e 6e levensjaar tutual 4 m en 4 rr i 8 Daarenboven levenl aangegeven 2 m en 2 rr 4 Te Haastrecht is aan de inwoners een Igst ter iuteekening rondgezonden om den moleuiinr wiens inboedel bg den laatsten briod geheel verloren is geraakt tegemoet te komen De Igst is ook aau de bewoners van het naburige De Vlist gepreseuteerd eu heeft een totaal opfcebracht van 319 91 ccne som ruim genoeg om zijne schade te kunnen dekken Bij rersohillende Kon besluiten zijn goedgekeurd 1 het besluit door de I rov Staten van ZnidrHalland in hunne laatste zomervergadering genomen tot het aangaann eener geldleening ten laste der provincie hoogstens van 270 000 2 de wijziging van het reglement roor het Hoogheemraadschap ran de Vijf Heerenlanden en 3 de wgziging van het r Iement voor het Groot Waterschap Woerden beiden vastgesteld in de veigadering der Staten van 8 Juli De Minister van Koloniën vestigt de aandacht van de onderwijzers hier te lande er op dat nog allgd voor den dienst in Nederl Indié benoodigd zrjn eenige onderwijzers die in het bezit zgner eener akte van bekwaamheid als hoofd of als hulponderwijzer eu ran eene aanteekening roor cene vreemde taal bg roorkeor de Fransche De voordeelen en rerplicbtingcn verbonden aan eene uitzending van hier en plaatsing als onderwijzer 3e kl iu Nederl lndiü zijn opgenomen in de Nederl Staati Cewanl van U Juli 1873 De inspeoleur van de geneeskundige dienst der landmagt maakt bekend dat zij die genegen zijn om eene plaats ran apotheker 3 kl bij de armee hier te lande te vervullen zich bij rerzoekschrift op zegel geschreven en portvrij in te zenden zoodra mogelijk bg hem inspecteur kunnen aanmelden Aan die betrekking is verbonden een jaarlgksch tractement van ƒ 900 en de rang van 2 luit bg het leger Blijkens het daarvan nitgegeren programma zal de opening van de vergadenng der staten genern il op deu 16 dezer op de gewone wgze piaats hebben de Keijer in het voor hem opgerichte pariljoen lich barohd oKgeren door de leden van zyne familie de ninisters de maarschalkfn generaals enz enz tond de heer von Bismarck gedurende de gansche plechtigheid lier oiithallina in de achtersle rangen En toen de Keizer voor het front der verzameld troepen reed eu kort daarop de truepen roor hem defileerden hield de heer ron Bismarck in de uniform van laitenaiit genermd gekleed zich bg de achtersten ran den stoet op Dit alles zoo g eel afwekende van hetgeen men bij vroegere plechtigiieden steeds ontwaarde moest wel de aandacht trekken en aanleiding gtteu tot allerlei onderstellingen Intusschen heeft de Keiler hot oiet aan uiterlgke bewijzen ter eera ran den heer ron Bismarek doeo onthrekfD ïen aanzien van een ander man die vroeger gedurende een lange reeks van jaren in den meest verlroqweüjken omgang met den Keizer heeft gestaan den generaal von Mauteuffel heefl men mefbevreemding opgemerkt dat hem geenerlei onderscheidingis te beart gevallen Volgens den Berlijnschen berichtgever der lyatr Zeitmig mag hierin geen ongunst i teekeu worden gezien Men onderstelt nl dat de Keizer den heer von Manteoffel een bijzondere onderscheiding heeft toegedacht en dat deze eerst al worden toegekend nadat de Duitschc bezettingstroëpen tot den laatsten man uit Frankrijk zullencijn teruggekeerd ZWITSEREAND UU Olten wordt het volgende gemeld betreffende bet verhandelde op de bijeenkomst der oudkatholie ken aldaar den Isten dezer maand aangevangen De heer Kaiser van Sololhurn voorzitter der hoofdoommissie heeft de vergadering met een korte toespraak geopend In de hoofdzaak komt deze hierop neder dat het doel der bijeenkomst is het uitroeien van misbruiken oiet het vestigen van een dwangstelsel De secretaris der hoofdcommissie de heer LeoWeber uit Lucern heeft vervolgens een overzichtg even van de ond katholieke beweging By diegelegenheid heeft hij de plaatsen opgenoemd waar zich ond katholieke gemeenten in Zwitserland hebben gevestigd Zg zijn 51 in getal maar nog bezitten zg alle niet al nderlijke geestel ken Buitendien treft men in verscheiden kantons vereenigingen aan van vrgzinnige katholieken die besluiten van het cen tralVerein nog niet hebben aangenomen maar niettemint in strekking geheel en al eensgezind daarmedelyn en handelen loodal met zekerheid mag wordengezegd dat zij zich weldra geheel so bg het Vereinzullen aansluiten Vervolgens zgn de afeevaar igden gekozen voor de aanstaande vergadering welke te Consbuz zal worden gehouden Wgders heefl de vergadering een aantal besluiten genomen waartoe o a de volgende behooreo 1 Bg alle godsdienstige handelingen zal gebruik woitlen gemaakt van de landstaal voorloopig zal hierop uitzondering worden gemaakt bg het opdragen der mis 2 De godsdienstplechtigheid zal zoo veel doeulgk worden vereenvoudigd 3 £ r zal geen betaling worden gevorderd voor de tusseheukomst des priesters 4 Alle dispensatiegelden zullen worden afgeschaft 5 Er zal geen Pieterspenning worden geheven geen handel in aflaten worden gedreven 6 De broederschappen bedevaarten en de vereeriug van beelden naar den aard der heidenen zullen worden besnoeid T Omgangen zullen beperkt en godsdienstige tochten naar verw derde plaatsen afgeschaft worden 8 Kerkelijke bepalingen welke het aangaan van huwelijken beletten zullen voor zooverre tij met geld kunnen worden afgekocht geheel worden weggeruimd men zal zich ten aanzien van dit punt regelen naar de wetten des lands 9 Alle beperkingen tegen gemengde hnwel ken vervalleq 10 Het kerkelijk huwelijk heeft plaats na het sluiten van het burgerlijk huwelijk U Bij den doop worden leden van andere christelijke gezindten als doopgetnigen toegelaten 120 De begraafplaatsen zullen staan onder het toeeioht en beheer van de burgerlijke Overheid 130 Oprichting van scholen waar kinderen van verschillende godsdienstige belijdenis worden toegelaten BINNENLAND Gouda 9 Seftehbeb Zondagavond zijn de landbouwfeesten alhier besloten met een vuurwerk dal vervaardigd was door deu heer G J Raisch Ie Utrecht en ontstoken werd op de groote markt Iiien zeer grootc menigte was Naar men verneemt meldt het ü D zijn de nog ontbrekende gelden benoodigd voor den aanleg raf de spoorlijn Leiden Woerden thans te Londen ga vonden zoodat met de toegezegde gelden door de betrokken gemeentebesturen het benoodigd kapitaal van drie millioen aanwezig is Door de ooncessionarisseu zal daarvan weldra mededeeling gedaan worden en daarna zal met de werkzaamheden een aanvang wonlen geguuikt Blijkens een ran den Gouverneur Generaal van Kederl Indië ontvangen telegram zijn in de adsis tentresidentie Benkoelen boven Laïs de adsistmtresident en een controlenr vermoord geworden en werd daarheen rersterking gezonden SlaaU amrtuU Blijkens de nieuwe bgdragen roor Augustus bedroeg het aantal hoofdonderwijzersvacatures in ona vaderland 36 als in Gelderland en Drenthe 7 NoordBrabant en Limburg 4 Friesland Orergael en Groningen 8 Noord Holland en Zeeland 2 Utrecht 1 eu Znid Holland geeoe Hat aantal vacatures roorhulpondirivgzerabedroeg 99 sis in Noord Brabant 22 Overgsel 18 NoordHolland 15 Gelderland en Zeeland 13 Limburg 8 j Groningen 4 Zuid Holland en Utrecht 3 Friesland en Drenthe geene In Noord Brabant was eéne vacature als hoofilonderwgzeres en in Noord Brabant en Zuid Holhiad 6Afus als hulpanderwyzeres Door bet Hoofdbestuur der Holhwdsche MaatBohappg van Landbouw is aan de afUeelingen een circulaire gericht waarin met groot leedwezen wordt kennis gegeven dat de zoo algemeen geachte Voorzitter der Maatschappij dr A H ran der Boon Mesch uithoofde ran den ongunstigen toestand zijner gezondheid zijn ontslag als Voorzitter det Maatsohappg heeft genomeu Met het oog op de weuschelijkheid om nog op de aanstaande algemeene reigadefing op 29 dezer te Am een nieuwen Voorzitter die ingevolge de wet op 31 December 1874 moet aftreden te benoemen wordt een drietal voorgedragen bestaande uit de heereu i C J van der Ouderueulen te s Grareiihaxe A H van Tieuhoren te Goriochem en mr J D Viruljr te Voorburg Tereni deelt het Hoofdbestuur mede dat de heer H de Bic te Rotterdam die op de roordraaht roor de benoeming ran een lid van het KoofUbestuur is geplaatst on verschil lende redenen reraooht heeft niet in aanmerking te komen waarom het Hoofd bestuur gemeend heeft die roordracht te mogen aanrullen Bet den haar J Loopnjit te Schiedan By de plannen tot droogaaking ran een gedeelte der Zuiderzee stuit men bij de Hooge Regeering steeds op bet belang ran een 7 OOtal viischersgezinaea uitmakende een zielental van ruim 2500 personen die door de droognuking broodeloos zouden worden Dat dit belang niet uit het oog verloren wordt blgkt o a ook uit het verslag der groote teefissoherg over het rorig jaar waarin de wensoh wordt geopenbaard om roor de visschera en den talrijken sohippers stand te Harderwgk eene roldoende haren uit ü 3 ir r4 r Het bg d 6rB8 Enthoren gegoten beeU van da Nimf bestemd roor den Briel is dezer dagen in da fabriek te zien geweest Het ia zeer goed gelukt en een schoon gietwerk De lichte bronskleur ia firaai Het beeld doet in het metaal eene gelukkige uitwerking eu deze zal ongetwgfeld nog winnen wanneer het op de rereisebte hoogte gezien wordt De houding ia rol opgewektheid en bevalligheid vooral de opgeheven reehterann met het vaandel waarover zoo ten onrechte als iets onbestaanbaars gespot is en de dunne zwevende draperie die zioh om de beenen in zeer schoone Iguen plooit Spectalor i Door de arrondissements rechtbank te s Gravenhage is dezer dagen bevestigd een vonnis van den kantonrechter te Naaldwijk waarbij de landbouwer Disselkoen te de Lier is reroordeeld tot eene boete van 25 wegens het ingevolge de algemeene politieverordening dier gemeente op bevel van B en W niet dadelijk domlen van een hond die roor de openbare veiligheid geroarlijk werd geacht De adTooaat mr D van Eek die voor den appellant pleitte en zich o a beriep op de grondwet die onteigening zonder schadeloosalelling rerbiedt heelt zich namens den veroordeelde in cassatie tegen die uitspraak voorzien zoodat de hooge raad der Nederlanden naaf wij meenen voor teerst in dergelijke niet onbe langrijke constitutionele qusestie betreffende het ontoigcuingsiecht z l hebben te beslissen I Dr Soese betoogt in de ITubvr dat het een vef k gewoonte is bij een onweder de ramen dicht te maken Men moet volgens hem juist alleramen oosnzetten om zooveel mogelgk trissche lucht in de vatrekken te laten binnenstroomen De Acta populi romani diurna behoqren ongetwijfeld tot de oudste nieuwsbladen der wereld Een der nummers dezer acta dagleekeneude jjijt het jaar 168 TÓót Chr is nog in we u Het luidt woor leUjk al rolgt Den 29 Maart De consul Licinius oefende heden het rechteraambt uit Een zwaar onweder is heden losgebarsten kort na het middaguur werd een eik sltaude in de nabijheid ran den Veli scheu henrei door den bliksem getroffen en tot splinters geslagen In eene herberg aan den roet ran den Januahsivel ontstond een twist die eindigde ia eene kloppartg b j welke gelegenheid de waard uit de herberg ds gehelmde beer zwaar werd gewond DeAedil Titiniua sloeg de vleeschhouwers in de boete daar zg aan bet volk vleesch hadden verkocht zonder dat het alvoreo ambtshalve was gekeurd roorde boete werd iler godin eene kapel gesticht De geldwisselaar AuAdins ran het wisselkantoor het Chimbrische schild is heden heimelgk vertrokken met een aanzienlijk te kort in zgne kas by werd echter op zyne vludit ingehaahl en daar hetbleek dat nog al het geld in zgn bezit was dat hetpubliek by hem had uitgezet veroordeelde heai de r tor Fontt jus de kapitalen weder onmiddellgk aan rechthebbenden uit te keeren r De roorerhoofdman Demiphon die door den legaat Nerva werd gevangen genomen is brden aan hel kraia genageld De Carthageensehe rloot is heden de haven ran Ostia binncngeloopen X iuliode Het damet comiU roor openbare weldadigheid te Chicago heeft in den laatsten tijd een nieuw middel in praktgk gebracht om ten behoeve barer bedeelden aan geld te komen Het heeft namelgk in hel centrum der stad een groot lokaal gehuurd waar den reien kooplieden en handelaars die in het belang hunner zaken rerplicht zijn dit gedeelte der staddagdijkste bezoeken gelegenheid wordt geboden ziah tot vasten billgken prgs ran een hcerlyk ontbgt te doen bedienen De inrichting ia er uilmuntend en de bediening die door de liefste en schoonste Jonge meisjes der stad plaats heelt laat nieU te wensohen over zoodat het lokaal voortdurend druk bezocht wordt en men goede winsten behaalt Dit laatste wordt nog meer in da hand gewerkt doordat een groot deel van hetgeen in de nieuwe restauratie wordt rerbrnikt aan het damea ooiaitj ten geschenke wordt gezonden Op zes mglen afstands van TitnrUle in Psuylrtnia heaft men een put geboord die als een wenldwonder mag warden aangemerkt Stroomen brandbaar gas stggeu uit den put op en de Ameriksansehe ngv heid wendt dit aan om Titnsrille te rcriichten en het ais brandstof la bezigen Dagelijks stijgen luim 3 millioen kubieke roeten gas met sterlcen andrang naat boren Hoewel een groot deel daarran tot nog toe rerloren gaat wordt het meerendeel op sraagen en door buizen naar de stad geroerd waar het in twsehonderd vgftig huizen dagelijks wordt gebruikt Dit door de natuur geleverd gas bevat weinig koolzuur waarom hat ter verliohtisg minder geschikt is doch heeft daarbü een zeer sterk warmtavermogea Dm het dus ook voor verlichting te kunnen gebruiV laat men het vooraf over petrolenm of naphta gaan Laatste Berièhten Hadridt 8 Sept Het nlnisterie ia geconstitn eerd als volgt President zonder portefeuille CastC lar baiténlandsche zaken Carvajal justitie Serges financiën Pedregal openbare werken Cervera oorlog Brega marine Oreiro binnenlandscbe zaken Maisonnave koloniën Soler Weenen 8 Sept Er is een keizerlyk besluit getcekend waarbij de Kamer van afgevaardigden van den Rgksrand wordt ontbonden en reohtstreeksohe verkiezingen zullen plaats hebben tot vernieuwing dier Kamer De Bijksraad zal den 4 November byeenkomen Madrid 8 Sept Men verzekert dat het nieuw Ministerie eene Opperste militaire Junta zal oprichten die belast zal zijn met benoemingen ran militaire ambtenaren De Ministerraad zal ziuh belosten met de r rganisatio der artillerie en de benoeming van alle hoofdofficieren by de armee Salmeron zal vermoedelijk heden tot president der Cortes worden benoemd Orense de zoon zal worden benoemd tot gouverneur ran ïfadrid I N G is a O N D E N Mynheer de Btdaeteurl ergon mij een klein plaatqe in uwe courant om een enkel woordje te zeggen over de afgeloopene feesten der Maatschappij ran Landbonw Gouda en Omstreken Het weder heeft niet mede gewerkt Steeds zag men een aschgrauwen hemel waaruit de regen onophottdelgk soms bij stroomen nederviel Gelukkig was men iu de Sociëteit Ons Genoegen nog al beschut wel kwam men daar somtyds doornat aan maar men moét er wat roor over hebbeu om veel moois t zien Meer zal men zich echter beklaagd hebben toen het op den 2a Ceestdag ook zoo geducht bleef regenen Wat mg evenwel betreft was ik ei enlgk blyde dat het toen zoo stroomen regende Misschien ware het beter geweest indien die feestviering niet door bad kunnen gaan Volksfeesten op de markt Die geheel te bespreken is mijn pUn niet liever had ik in plaats van die acrobatische uitvoeringen spelen voor het volk gezien waarin zg dia door vlugheid behendigheid of kracht zouden uitmnnten een prijs of premie hadden kunnen behalen maar daar aohyut men in den laatsten tgd van al te stappen hierover dus verder niet alleen een woordje orer de mnziekuitvueringpn Het gaf bepaald een aaogenamen indruk die K K Ooetenrgksche Kapel daar te zien zitten in de net versierde muziektent Ik dacht eerst da het de Douderdagsche straat maziekanteu waren later vernaai ik dat dit niet zoo was maar veel beters was het toeh ook niet Omdat er nu zoo n flink orenest geëngageerd was tot opluistering P der feesten daarom verheugde ik mg dat het zoo regende Zeer rale Bensehen bieren nu Tan de markt en aan hun werk en wsarlgk mynheer de redacteorl het was de moeite niet waard tyd en geld op te offeren om naar een oichest a la Kermis dat men byna alle Donderdagen hoort te gaan luisteren Het waren geloof ik muziekuitroeringen op een koopje Gt ucE is er over gesproken in de koffiehuizen oolc door rreemdetiugen hoe bet mogelijk was dat man zoo n gezelschap had kannen engage eren In een dorp of gehucht zon bat er oog door gekend hebben maar niet in eeü stad Is Gouda bij de rieriug ruL het 2t jarig bestaan eener maatschappij waalk byna alle ingezetenen het hunne hebben bygedfagen Daarom nogmaals mynheer de redacteur ben ik blijde geweest dat het Vrydag zoo flink geregend heeft alles riel daardoor op de markt zoo wat in duigen en de rreemdelingen die wellicht by sshoou weder aitgelok zonden zijn geworden de feesten op de markt bg te wonen lijn zeker nu weggebleven en uu blyft het zoo wat mder om men ons vergast heeft op ooncerten door een troepje van 9 ü 10 rondrsizeude maziekanten Dankende voor uwe welwillendheid in de opname dezer regelen noem ik mij achtend Gouda 8 Sept 1873 Dlxi hy Mi itieer de BedaeUurl Zondagarond na het feest op de markt hebben een troepje schreeuwende opgewonden half dronke boeren die it de stad huiswaarts keerden op den Gouderakschen dijk reel baldadtihcden gepleegd Hekken die boerenerreu afsloten naalden zy omver aan de kant liggende roeibootjes maakten ze Sf los zoodat de eigenaars den volgenden margen ze misten óf reruielden ze en trapten zy op ergerlgke wijze kapot kortom niets was reilig roor hunne baldadigheden an niets te goed om reraield te worden Naar aanleiding daarvan vraag ik ot hst niet goed zon zyn op avonpen als jl Zondagavond waarop het te wachten is dat veel baitenlui in opgewonde stemming de stad zullen verlaten dat er eenige hulp valdwachters voof de dykeu werden aangesteld om dergelijke bniteasporigheden tegen te gaan Ook de bewoners der dyken betilen belasting en hebben dus ook recht op bescherming van hunne eigendommen en het is allesbehalve aangenaam om in deze dure tijden nog reparatie kosten te moeten betalen voor de herstelling aan voorwerpen die door dronke boeren met baldaUiglieid vernield zyn Pi ET Burgerlijke S tand GsEoatN 4 Sept Jacob Aliila Frcderiea ouders D J van Vreumingen en F J H Pims 6 Jobanna ouders T Jaiaen eu H Diebrink Maria ouders A Schnek en P vao der Bijl 6 Picter Bartholomeus oudcia P Knel en J C Reebeen Petrus Theodorna ouder P de Graaf an E d Goeij Hendrik Pieter ouders H van Wijngaardoa en M S Puijk Maonts onders S van I ecr en J Visser 7 Diua Apnes ouders F van Zelaud en i LonJman 8 Margje Hendriks ouders G Molenaar en II blok Abraham ouder G J Visser eu C C Hoon cl Koenrsaa ooJcr P Selser n l yn BBnrtt 0 Slephaaas CowelU Josepbas oaders A J Biezeaaar sa M £ van IJatz OviauDUl t Sept A Verheul huiavr Tan W Lampe 27 j P A Kroeders hoiavr van P A Krocdora 81 j 7 F Kabonw 58 j P M Hogetiont hniavr v Ji Uuoraua 63 j ADVERTENTIËN Beyallen van een Zoon M E BEEZENAAR vAh Cats Gouda 9 8eptembe 1873 Voor de vele bew zen van deelneming bij het overlijden van mgn geliefden echtgenoot betuig ik m n hartelgkei dank Wed D H LÜNENBDRG Govda 9 Sept 1873 geb Gabeii Tentoonstelling VAN QOüBSGBE mmii te GOUDA Om aan veler verhingen te voldoen zal genoemde TENTOONSTELLING nog gedurende een koHen tgd geopend bleven en wel des Donderdags van 10 4 ure des Zondags van 12 5 ure voor het Pobliek tegen betaling van 25 Cents de persoon Voor PABTICÖLIEBE BEZICHTIGING iutscheniijdt tegen verdubbeld entreegeld kan men zich bg den Concierge van het Gebouw ARTI LEGI aanmelden Namens de Commissie J N SCHELTEMA Voorzii C G SPIT Stcretarw Openbare Vrijwillige Verkooplng WA DDINX VEEN op DINSDAG den 16 SEPTEMBER 1873 en ook den volgenden dag zoo noodig des voormiddags ten 10 ure in het Niedwb SocietbitsqïBouw van de Wed H de GROOT aan de Brug te Waddinrreen Ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris ANTHONIE NICOLAAS MOLENAAR van Omstreeks 200 Bunders nieu AT drooggemaakte LANDEN gelegen in de bg uitstek goed gereüsseerde beaijking en droogmaking van de Putten iu den Voorofschenpolder onder WADDINXVEKN van welke landen de eerste Vrucht in dit jaar 1873 is geoogst en een gunstig re sultaat opleverde De veiling en verkooping zullen geschieden eerst in perceelen en daarna in verschillende combinatien De Prospectussen zgn van af 25 Augustus 1873 verkinjgbaar gratis maar op franco aanvrage ten Kantore van genoemden Notaris in dien Prospectus is een kaartje van het te verkoopene en zijn opgenomen eenige hoofdvoorwaarden van den verkoop De perceelen zullen intgds4iiioorlgk zgn afgenummerd Alle nadere inlichtingen en informatiën zgn te verkrggen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen die ook tot dat einde eiken Donderdag van des morgens 10 tot deg namiddags 2 uur te spreken ia ten huize van den Heer van WERKHOOVEN in het Schaakbord op de Kleiweg te Goitda Zegt het voort