Goudsche Courant, woensdag 10 september 1873

ê 101 ismaiüai i5 i5mQ 1873 stokken voor de redactie dezer connmt bestemd moeten geaonden woréea aan den Uitgever A BRmEMAN IiUige Tiendeweg D N 60 alhier SCX3 OTJ W BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goida Oelet op art 1 der Verordening op het cuirer houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bgzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der tlooten langt de beide zyden der Boelekade en daaraangrenze nde sijalooten der slooten Iani de Korte Akkeren n daananjcrenzende zijslooten benerene ran de zgi ohter de Walesteeg dat op Dingsdag den 16n September nauetaande over die wateren zal worden gedreven eene e o h o u w ten einde te onderzoeken of te behoorlijk gezuiverd zijn van di rend rail en andere stoffen die de doorstrooming van het water kannen belemmeren of stank of sohadelijke uitdamDtngen veroorzaken en welke niirering door en ten koste van getagde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 9 September 1873 Borgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester Dbooolbivib Portuu vak Bbegw UzKynooES tegen ze r billjjke pr zcn Heeft mede voorhanden AU E SOORTEN Tan Mail m wmww mK in alie WN NÏN do fiUITEN LANDSCHE COURANTEN worden dadelijk qpgwoudcn waarvoor véa afaclirift voddoCDde is winkeldochteh Ter opleiding en adsistentie in een Banketen Koekbakkersaffaire wor tegen vetgoedij Kan kost en salaris gevraagd eeu BUR6EBDOCflTEB Hierop refleeteerende gelieve zich met framo brieven onder letters M N ia adresseren aan het Bureau iet r Caurani een HUIS geschikt tot winkd staande op een der beste standen dezer stad Adres franco letter B Buisau Goadache Courant Dr Cliaii oiiielarju8 Oogenwater Onder de verschillende kwalen WBarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel eeu der ergste elf niet goed etl volkomen te kannen zien is reeds lastig en gevaarLgk jal het minste wat men aaa de oqgen gevoelt is zeer pynljjk en on erieflijk want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlngt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadeljjk besluit men een bril aan te schaffen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het brilleugebruik niet versterken met weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zjjn om met gebrekkige oogen te Bien doch nimmer de oogen kunsen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekenke en jeu kend oogen ig een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogen water van Dr CHANTOMELANOS Allo lijders aan verschillenife oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevoloa en zuUdu ziJ zich bjj eon oplettend gebruik va ge3 oorso Tift voor vele gebreken voomaBieljk rr rftkkin vrijwitfen lK t is forkrijg w r met prbriiksaanwjjzin a 60 Ct jrr Flacon l ij m A 5 Ds BDSOEMESSTIW nn Qoads ragt bg dete tsr kennis rsn de beltnghebbendeo dat door den Heer Provincialen Inepectear der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 4n September 1873 js execotoir verklaard het Kohier voor de belasting op het personeel N 2 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen ran den Heer Ontranger dat iedej daarop voorkomende rerpligt is zpen aanslag op den bg de wet bepaalden roet te voldoen en dat heden ingaat de termijn ran DBIE MAANDEN binnen welken de reclames behoor n te worden ingediend Gouda den 10 September 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN gelegen aan de Kerkstraat bjj het Dorp rfles binn Ji de Gemeente van Wadditueveen op liAANDAG den 15 SEPTEMBER 1873 des roormiddigs ten 11 ure in het nieuwe Societeitsjfebouw van de Wed DE GROOT aan de brug Nadero informatien zjjn te bekomen ten kantore van oen Notaris A N MOLENAAR te GEZOIVÜE TA DEIV Tot reiniging en gezouAeid der Tanden en van bet Tandvleescli en tot verdrijving van slee tfi adom is geen middel zoo goed als het dl X don Heer dr J G POPP K K HofTcndarts in Weenen gefabriceerde ANATHBRJN MONDWATER daar ai goeae roor de zondheid nadeelige ctofifen t vat het ziekworden der T nden eri Ar w in tccnformering aa dezelve verhindert vi T fiT pjjn in Scorbnt vrijwaart deze kwal n zoo dezelve reeds aanwozipr zijn in don kortst T ogslijkon tijd leniift en verdrj ft Dr J G POPP S Flautaardig Xandpoodor ïpi i t Tanden zoodanig d t door Iwt d c1 Jie braik hiervan de zo lastig T j dsts n liet alleen verdreven wordt r a x et 3I n X Aet Taiiden in withoid in Wr s c ds vtn piert PtZ i doos 8J contf Te 7frkrjgen te Gouda by L Sclie k irinlcelier op de Poog tra it wyk A 123 te Rotterdam bij ï E van Panten Kolï apoUi en A fchippeieyn C jLaui e p rcelei winkel j t H i r t vr ux A naar Zevcnh Moertopelle 8 18 1 46 S IS Zoeterro Ze aard 8 18 1 46 8 13 Voorborg 8 1 J 4 8 13 s G VKNHA B 8 18 9 18 H 4 1 48 8 e 8 18 S 10 47 Moordrecht 8 21 J 43 8 J8 Nieaw rlcerk S it 1 43 8 14 Capelle 8 31 1 43 8 16 BoïTzaDAH 8 31 9 16 11 46 1 43 SM At lp 10 6Ö Oudairatef 7 3 11 38 2 46 6 58 8 46 Woenden 7 3 11 88 2 46 eji 8 46 Marmelen 7 3 S Sl 14 51 I1 S8 £ 46 3 86 6 58 8 46 10 UiaecHT 7 3 8 21 S 58 lOJil 11 88 2 46 8 86 6 58 8 46 10 Amstebdam 7 3 8 21 10 51 11 88 12 81 3 36 6 58 8 46 10 ABNHBif 7 3 8 21 11 38 2 46 SM 6 58 Waar OOITDA ran 3 Obaitbnhagjs 6 15 7M 1 2 IM II I0 8 10 fl 30 Voorburg C 21 10 61 6 16 Zoeterm Zegwaard 6 34 H B £ 29 23 Zeyenh Moerkapelle 6 44 11 17 6 9 RorasaöAM 6 20 7 55 10 25 10 56 12 3 19 n 8 15 9 38 Capell6 29 11 4 6 34 Nisowerkerk 6 86 11 11 6 81 8 28 Moordrecht 6 44 11 19 6 39 BUITENLAND Bultenlandscli Overzicht Een dép£che nit Verdun kondigt olllcicel aan dat de ontmiming van het Fransche grondgebied door de Duitacbe troepen die Maandag is begonnen met moreel spoed zal geschieden dat er op 13 of 14 dezer geen vreemd soldaat meer op Franschen bodem tal zjjn Het Journal Officiel zegt dat op 5 September aan Duitichland en som belaalil is vnn 263 44R 000 franken waarmede de oorlogsindemniteit geheel rolden is Het blad roegt er bij dat van het door do bank geopende krediet ran 200 millioeneu in contonten de schatkist slechts l50 millioen gebruikte ten gevolge van de aanzienlijke stortingen die in Juli en Aug op de leening plaats hadden Het totaal der gestorte gelden beliep eene som van 3 milliard 795000 franken B voorraad edel metaal der bank bedroeg na de betaling der oorlogsindemniteit 700 millioen terwijl hg den aaurang der operatie slechts 650 millioen in kas was Heden is er vergadering van de permanente oommissie onder voorzitting van een der rice presidenten daar de heer Bnifet in de Vogezen is om de landbouwfeesten van zgn district bg te wonen Men beweert dat de minderheid weder op den staat ran beleg in sommige departementen voornamelijk in Tonne zal terugkomen Daar de meeste leden rnn den algemeenen raad en van den kreitzrnad te Mctz geweigerd hebben den eed ran troaw ann den Duitscltert keizer af te lWl a 7 5 8 50 fi 2o I IO V 7 4 9 W VVoer e 7 5 1 16 H ii 7M Oa e ate 7 6 I 24 3 51 7 54 y 20 10 4 v l 4O 5 4 T ft 8 4 i 1 b fl 45 iM 18 j jgs ujsteïi VAN DB Ait EOLL MAATSCHAPPIJ r LANDBOUW fd Gouda en Omstreken ïn a 10 Cents verkrijgbaar bjj den Boekhandckar A BRINKMAN te Gouda ir FBANPS SNEI Commissionair in Effecten on Kassier ff yt er neemt Geld inbewaringf ê Deposito van 100 tot 1000 thans h i rent 1000 en daarboven 0 5 Kantoor Westhaven B 141 g CENTBIFÜGAAL POMPENen CENTBIFÜ GAAL POMPMACfllNES der£nna GWIJNNE C Essex Street Works jStrand London verkregen op de Tentoonstelling te Weenen de hoogsto medaille verd medal zjjiide de eenige ueJoilb voor deze klasse Machineriën toege rtaa Agent voor Nederland en Koloniëm en n Doitschland Coen BOK te BelféUven alwaar ijlg hUUr f eVra a d prjjsoreaven en teekeningen te verkqgen zjjn l gCV aOi Ua r rr i j een HUIS sesehikt m j OpenMre Vrijwillige Veritooping r u EEN HECHT en STEEK JITJIS met SCHUÜB ERVE en TUIN zonde eene aeer geschikte Bnrgenvoning staande en gelegen aan de Noordkade sah j de bnig alsmede de onverdeelde helft in een T A O VA DJITH ÖOMrfc J J lïüZEMAKSB Leiien JH LLJR ZooN W tovrrw Mcj L A cu5rr Ns Sc9iLtit r f ostnol t + J J f JN iz2N c ecju r =T Pl e v Oép i elegen aan de Kerkstraat bij het Dom nH N 1412 Vrifdag 12 Septemler GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Oinstreiten leggen zgn roor den 27 n en 28n Sept nieuwe rerkiezingen uitgeschreren Van de drie algemeene raden in het rijksUnd is na alleen die ran den BenedeaElzss bijeen Verschillende kreitiraden hebben echter beslist dat gekozenen die weigeren den eed af te leggen geen leden zgn en das de maerdetheid der leden hoe klein ook wettige besluiten kan nemen De Diitschets trachten in Wett Indiê rasten roet t krggen door ras Denemarken te ruilen het eiland St Thomas tegen een gedeelte ran Sleeswijk Denemarken had het eiland vroeger si eens aan de Vereenigde Staten verkocht maar het congres verwierp het desbetrelfende ractaal om de hooge kosten De Engelsche aartsbisschop Manning heeft een manifest uitgeraardigd ran godsdienstige en politieke strekking in den rorm raa en brief gericht aan den primast ran Ierland Dr Manning drukt daarin de meening uit dat Ierland uit een godsdienstig oogpunt beschouwd zioh in een beter toestsnd beriudt dan eenig ander bind lerhiod zegt hg streeft steeds roort op de baan ran het chriitendom terwgl andere hinden het geloof hebben raarwelgetegd Dr Manning kan geen toekomst zien roor het keizerlijk Dnitaohlsod noch roor het revolutionaire ItalU noch ook roor Spanje indien die Unden ds oade katholieke tradities reilotekenen De Eammut tracht te betoogen dat de Spaanscfae regeering geen zweem ran recU heeft on de bemanning ran t Ëngelsobe sohip Dttriound gerangen te hoaden Voor eene beschakÜgiiif ran zeeroof bestaat niet de miosis grond aan hst rerbreken ran eene blokkade kan hel raartaig tioh mede niet schuldig hebben gemaakt aangezien ar geen blokkade a ekondigd wat en eiudelgk soUnt t onweerlegtaar I beweten dat de D rho¥Hd tm niiten de greu ran t Spaaiische zeegebied genomsu werd De Dea koumt was dus niets dan een smokkelschip welks luiiog alt zoodanig kon rerbeord rerklaard dooh welks bemanning in geen geral mocht krijgsgevangen gemaakt worden Daarom rerlaugt de oaomut dat de Britsche regeermg zonder toeren aandringe op het vrijgeven ran t schip en op het loslaten en schadelooittelleu ran de bemanning Verwikkelingen als die met de Dterlumnd en met de Vitoria en Mmania te Cartagena beschouwt de Eamomitt als t oDrermijdelijk gerolg ran de ralsche positie waarin de onzijdige mogendheden geplaatst zgn t4 snorer een Und dat als Spsnje door strijdende partijen beroerd wordt zonder die partgen als oorlogroerebdeu te erkennen Spanje heeft thans een nieuw ministerie tarnengesteld uit lieden die róór alle dingen de orde weutchen te herstellen Hunne dsden zal men moeten afwachten Hetgeen dienaangaande reeds in rerschillende telegrammen wordt medegedeeld steunt blijkbaar te reel op losse geruchten om daaruit alleen eenige gerolgtrekking te kunnen afleiden In de Cortes is Maandag de nieuwe Igit ran ministers TAorgelezen In de Dinsdag medegedeelde combinatie iaoet deze rerandering gebracht worden Berges minister ran opeub werken Delrio minister ran jttstitie Oreiro minister van marine en ad interim van oorlog De heer Castelar met de nieuwe ministers in de rergadertaal rerichgneiide werd met bgral ontraiigcn H zette de staatkumle ran het nieune kabinet uiteen Iljj zeide dat bet miiU terio de federatiere republiek rertegeonoordit t maar vour al ook de eenheid ran het raderland 1 iet rcroordeelt de demagogie en doet een beroep op alle liberalen tegen de Cnrlisten Om een leger ti hebben zeiJe Castelar verder moet men de discipline herstellen en de inilitaire wetten streng toepassen hoewel ronder wreedheid Hierna somde Cnstely de andere door het kabinet in Ie roeren herrorraingen op Eu ropn zeide tg len slotte zal de Spaansolie republiek erkennen dooh op voorwaanje dat zg de wetten doe gehoorzamen De Qaceia maakt beslitten bekend waarbg Gonzales Ceballos en Paria benoemd worden tot lui tenantgeneraals Men gelooft dat hit gouvernement bij do Cortes de ontwerpen al imlieuen waarliij ol do rebt rvis onder de wapens giroepen de cuosiitutioiicfle waarborgen geschorst en 6000 pcsi tns buete opge legil worden aan de fjimilieu vaji die jongelieden der reserve welke naar t buitenland gaan om aan hunne militaire verplichtingen te ontkomen Dat de Corlet die ontwerpen zalleo goedkeuren wordt voor zeker gehouden De benoeming van generaal Bregna tot minister van oorlog tiet men elk oogenblik tegemoet ir j es ZWITSEBLAND Vermoedelijk zijn onze lezers nog niet het Congres der Internationale vergeten dat Tei leden jaar ia den Haag bijeenkwam en geëindigd is met eene scheiding der oeotralistea en federalisten De gerolgen openbaren zich thans te Genere waut wederom rergadert daar thans de Internationale maar er rergade ren er twee die ran Marx fn die van Bakounine en deze beide li hamen wiUeu thans niets meer van elkander weten KENNISaEVINO Michiel Bakoi nine is naar men weet een Russisch banneling in Zv itserland verblijf hondende en een der hooiden ran de partij der nihilisten Toen in 1866 de nligue de la paix gesticht werd werd hg lid ran dit geno tsohap meenende zijne denkbeelden ingang te doen rinden Hij rond echter heftigen tegeoitand bij d Fransche Doitsche en Zwitserschs leden ran deligi s en rerliet ia 1868 bet bqnd gevolgd door een e Franschen en door alle Rutseo Met deze rormdthij een nieuw genootschap wasrraa Genere de hoofdzetel zoo zgn en thans deed hij pogingen om dit genootschap te doen opnemen ia de internationale Dit geschiedde niett enstsande hst rerzet ran Marx en ofschoon het Bakounine niet gelakte den zetel r n het genootschap te Genere te restigen rerkreeg hij toch aunhang roorsl onder de Spanjaanls 3é Italianen en de Belgen Hel was roorai dit gedeelte der internationale dat men io tegenstelling tot de Germaansche rolgelingen raa Marx het romaanache be$t inddeel zou kunnen noemen hrtwelk eene rol speelde in de commune raa Parijs en rechtstreeks aandeel had in de beroeringen te Ljfon Twee aanhangers ran Bakounine Albert Kiohard en Gsspaid Blanc waren daar onmiddellijk en later kwam Bikouniue er zelf De meeste oommunalisten dan ook dis later naar Zwitserland rloden waren fedemlisien en roegden daar zich weder bij den aanhang ran Bakounine Die naar Engeland vloden waren Jaoobgnen en Hebertisten of eigeulgk gezegd volgelingen ran Blanqui en zij rersterkten de party ran Marx Thans kwam het congres der internationale bgeea te sHage welke plaats door Marx met roordacht was gekozen omdat zijne rolgelingen er gemakkelijker konden komen dan de aauhanners ran Bakounine Bakounine kon nooh door Dsiisobland noch door Frankrijk gaan en gebrek aan de noodige geldmiddelen moest de Italianen Spaiijaards en Zwiisers verhinderen in grooten getale eene zoo rerre reis te maken Boreudien beschikte Marx orer blancomandaten uit Uuitschland Oostenrgk Denemarken Frankrijk en Amerika Hij gal deze aan zijne vrienden te Londen en aan Fransche vluchtelingen Aldus verwierf Marx eene grootë meerderheid en werd Bakounine met de zgnen bniten het genootschap gesloten waarran thans de hoofdzetel naar New York l werd rerplaalst De llaagsche minderheid hield eenige dagen later een congres te Brussel waar tegen de besluiten der algemeene rergadering ran s Hage werd geprotesteerd later nog eene rergadering te Saint Surier in de Zwitsersohe Jura wsar een bond gesloten werd tusschen alle federalistische afdeelingen en een algemeene raad werd rerkozen Het is dit Bond dat te Genore rergaderde op 1 September terwijl da algemeene raad die te New York zetelt een congres heeft uitgeschreven tegen 8 Septembsr ook te Geneve Volgens berichten ran verschillende correspondonteu is op het congres van Bakounine niet veel bijzonders roorgerallen Er zijn slechts twee werklieden zekere Hale uit Engeland en een ex lid der Parijsohe commmre Ostin Voor het orerige bestaat de vergadering utt piofessoren doctoren en auteurs Bakounine zelf IS niet tegenwoordig Hg had een mandaat ran russische studeaten te Zurich en van werklieden te Mnhlhausen maar men ried hem af te komen Hij wordt vervangen door prof Guiilaume en door een