Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1873

trekking geplaatst zijn in de Toidsche Ct die Dinsdagmiddag en de N Rolt Ct die Woensdag uitkomt 5 Door een der eommis p leden werd aanhoudend geannonceerd dat loten te krijg waren in de verloting van koeiEN en paardEN enz Zou men niet denken dat er stallen vol koeien en paarden verloot werden Natuurlgk Er werden iioee paarden eu drie koeien verloot Lctterlgk was dus de annonce juist het was er meer im een maar was dit fair gehandeld Of zocht men het publiek zand in de oogen te strooien Had de commissie dit niet kunnen on moeten voorkomen 6 Des Donderdags is de passage op den Singel gestremd Het bestuur dezer gemeente had natuurlijk permissie gegeven Was dit echter geoorloofd Het particulier belang moet wel wijken voor het algemeen belang maar niet omgekeerd Vreemdelingen die naar het s or moesten konden den Singel niet pasaeeren maar moesten de heele stad omloopen Wel kou men tegen betaling in een schuitje zich laten overzetten Maar dat bootje was noch door de landbouwcommissie noch van wege de gemeentedaar gelegen Een van beiden had dit moeten doenen dan natuurlijk den overtocht gratis doen pj ts hebbeu 7 De muziek was noch Gosda noch de Maatschappij van Landbouw waardig Dit ia echter reeds door Uixi in het vorig nr van dit blad uitvoerig behandeld Zie hier Mijnheer de redacteur eenige onregelmatigheden die niet hadden moeten gebeuren enwaaraan de schuld wel eenigszins aan de commissieder feestiiering te wijten is Vxsitas taigen en er bovendien Atchineesche vlaggen onder de opgerolde klviver verborgen gefSuden women De akaitt Timet klaagi ot r hot opbrengen van de bark Mariner s Hope reeders Koo Kay Chiang en Lim Pek Gian van Pinang beladen met goederen en specie schip en lading worden op 70 000 dollars geschat Op de kust van Atchin prijsgemaakt is hel vaartuig waarschijnlijk naar Biouw gebracht Het schip zou den 13 Juni Pinang verlaten hebben dus twee dagen voordat in de Straits Settlements de blokkade van de géhëele kust bekend was overigens vertrouweode op de vroegere verzekering dat de handel met de peperhavftis niet verstoord zou worden De Engelsche bladen orkeunen intnsschen dvt de brik is genomen omdat de gezagvoerder de bevelen van de Nederlandsche bevelhobbers van het blokkade cAader nietnikwam Ook wordt van Pinang gemeld dat de steamer Kalahome geoharterd om peperschoeners lang de Westkust te sleepen op bevel van de Nederlandsche autoriteiten naar Pinang is ternggekeerd Drie pepersohoeners verscheiden brikken en booten zijn mede van de Oosten Westkust teruggekomen sommige gedeeltelijk beladen zij zulle aog door meerdere gevolgd wordenj die door de blokkade niet konden lussen of Ijdcn te Oudewater en 2e prjjs een getuigschrift aan J üoer te Snelrewaard 11 Voor de beste zoetemelksche meikaas Ie prijs ƒ 20 aan A A van Os te Benschop 2e prijs ƒ 10 aan J ic Kasbergen to Snelrewaard en de 3c pr een getuigschrift aan C Lekkerkerker te lloenkoop 12 Voor de beate verzameling groenten Ic prijs ü aan A Kompier te Snelrewaard en de 2e prijs een getuigschrift aau B J3uer Azn te Oudewater 13 Voor de schoonste verzameling boomvruchten Ie pry3 3 aan Mcj W A van Aelst te Oudewater en de 2e prijs een getuigschrift aan G V d Lee to Oudewater 14 Voor de schoonste verzameling pluimgedierte Ie prij3ƒ3 aan W J Vertlonk te jutpliaas voor kalkoenen en de 2e prijs een geluigsehrifi aan J Mijnderwijk te Oudewater voor kippen 15 Voor de beste verzameling landbouwwerktuigen en gereedschappen het mceat doelmatig voor deze omstreken Ie prijs een zdververgulde medaille aan li de Zwart te Oudewater en de 2e prijs een zilveren medaille niet toegekend In de Dinsdag gehouden zitting van den gemeen teraad te Woerden is tot wet houder verkozen de lieer H van der Lee f Men meldt van den K jnkant aan de leid Cl Geen ellende voor deu tijd maar 14 dagen vroeger dan het vorige jaar is de regeu begoniiru en even hevig als toen Het heugt nog menigeen hoe vroeg men toen met het vee voor deu regen mueat vluchten en hoelang odil door het walcr is gekweld feworden Er is na nog zooveel te oqgaten en het l rasinnd kan nog zéfelang tot voedsel strekken van iel vee Het ziet er echter met het eer herlslaclitiger vit dan gewenscht is en de stortregens die Uijiia icderen dag met onweersbuien uit het esicn vnllan doen het polderwnter niet weinig wassen De lucht is ziek zegt men op bet land als z zoo onistemd ia met dat al hebben de molens werk genoeg urn uit te malen en bespeurt men gaandeweg een hooger stahd van het bnitonwater Kwam de gewensclite en langverwachte ooateuwind die slechls in Velir en sinds dien tijd weinig of niet gtivva iid heeft den westenwind maar opvolgen er zou zeer wair cliijnlyk kaïM zijn op droogj en bestendiger wee bijgevolg op een nog gunstig najaar Laatste Berichten Hadrid 9 Sep in de Cortes heeft de Minister Castelar een Ontwerp ingediend waarbij 1 de Rogeering gemachtigd wordt bnitefigewone maatregelen te nemen in de provinciën die door de Carlisten bedreigd zijn of waar hunne troepen zich reeds bevinden 2 de geheele reserve onder de wapens geroepen wordt 3 eene leening van 100 millioen pesetas gesloten zal worden voor oorbgsdoeleiuden 4 eene boete van 6000 pesetas vrordt opgelegd aan de manschappen der reserve die zich niet aanmelden voor den militairen dienst onverminderd het recht om dezulken gerechtelijk te vervolgen en hnuno nitleve ring te vragen ahi ze zich in t buitenland bevinden en als daartoe termen zgn De Cortes hebben dit oat werp met eenparige 165 stemmen urgent verklaard eu de discussie daarover op margen bepa ld De heer Salmeron is mét eenparige 122 stemmen tot President der Cortes gekozen Ër hebben ten gevolge der ontdekking dat hier een samenzwering i gesmeed om eene bende Carlisten in de omstreken der hoofdstad te vomtcn bij verscheidene personen huiszoekingen plaats gehad eenigen hunner zgn gearresteerd In afwaditing van hctgeea i3e commissie voor de eestvier iDg zelf wellicht op de grieven nn Veritas sal antwoorden weuscht de redacteur nit erkeDteUjkheid voor ie wyse waarop sij haran arbeid verriclitte reeds nu enkele onreyeïmatii heden te verdedigen Wat het Ie fuot lietreft doet lieh de vraag op of de allerongunstigsto weersgesteldheid geen voldoende ver6cbtx Qing is voor t vroegtijdig vertrek vna paarden en koeien die reeds soo lang in den slagregen haddeu gestaan Z n soms de inzenders dezer dieren hen niet komen Lerogvorderen om zich voor schado te vrijwarcnf Heeft men getracht de heïil an den entréeprijs terog te vorderen omdat er geen paarden ea kociei waren en is dit mislukt Ad inm WeVke htrddraverij begint op den jnistcn tijd f £ cn aantal moeilgkheden die men van te varen onmogelijk kan voorzien kunnen op het oogeQ 1ik van den aanvang zich nog opdoen eo voorziening vcreischeo Ad 4Bm Do eommissie bad meer te doen dan voor da olRciecIe lijst te zorgen die natuurlijk aeenraat oeet zijn en dus scherp nagekeken diende te worden Dinsdag middag ontving de uitgever der coolant haar hi laat om baar in het dien dag versehijoend nommer o te dcio d ooSst zij eerst bedep kon geplaatst De particoltere lijst die verspreid werd was een wecttlatie waarvoor de coniraissie niet verantwoordelqlj bloeit te zijn en die geheet komt voor rekening v n den spec 11 lint Ad sum Ouk dezf n grief acht ik ongegrond Bij een loterij Vleet men dat alles wordt aangewend om loten te sjijten en wie dus stallen vol koeien en paarden hoopte te trekken heeft het zich zeKcii te wijten dat hij te leur gesteld is Ad 6nm De stremming van passage komt op rekening van bet gemcentebcatour dat zoo ik m j niet hedrieg meermalen een dcrgelijken maatregel nam bg optochten eoz doch dien dan te voren bekend maakte Als een bewigs welk een groot groot gebrek aankader er is bg het Itger kan zeker diciicn dat bghet 5de reg iof slechts een 108 tal korporaals aanwezig zijn terwijl dit getal 200 moet wezen dezemoeten nu natuurlijk dubbel dienst lotiii hetgeen niet weinig den tegenzin in den dienst vcriuiirdert U D In de Maandag gehouden vergadering der Afdeeling aSohoonhoten en Ürastrekei vaijdc Uoll Manlschappg van Landbouw is teqgevalge van het beduiikcu der heeren i S Groenevelt en IS Linn als voorzitter en riceroorzitter der afdeeling tot voorzitter gekozen de heer L Akkerhuy JEz ta Sclioonhotcn en tot TioeToorzitter de heer I V Mahlstede t Berg Ambacht terwigl tot eere rporzitter word benoemd do heer J J Groenevelt voornoemd Burgemeester van Schoonhoven Den SOsten dezer zal te Utrecht het metropol itaan kapittel der Oud bissoUoppelïjke Kleroï weder bijeenkomen om tot de verkiezing van een nieuwen AarUbisschop over te gaan Dinsdag 11 is te Amsterdam de niefliV opgorielite Katholieke hoogere bargersehool ingewijd Eerst had eene plechtige mis plaat in de kerk van de H Ciiha1rina waarbij de deken Tan Lnenen een rede hield ter heri onering aan al wat in do laatste 30 jareaToor het Katholiek onderwijs gedaan yvas Vervoligons ging men naar hot schoollokèal nar al de parochiepastoors de commissie ran oprtclitiiig en toezicht de directeur met een dertig tul leerlingen en andere belangstellenden aanwezig warjiji Dmr h d de inzegening plaats n zeide d doken iEiftV ana allen die tot de oprichting der sBhool i adden mede gewerkt js Den 8sl n dezei werd te Wageningen de Landbouwschool geopend die verbonden is aan de bestaande Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus i jHet gemejintebcstuur had verscheidene autoriteiten gadoodif d waarvan verreweg de meesten aan de oproeJ ing hniVden voldaan Na do openingsrede van dcii burgemcester voerden verscheidene prekers het woord wiiaronder ook de inspecteur van het middelbaar onderwijs dr M Solverda Met 62 discipelen begint de nieuwe cursus 10 daarvan zullen i mdbouw oderwijs ontvangen Na bezichtiging der nieuwe doelmatig ingerichte lokakn werd den gasten een collation aangeboden Oo toen werd alle hulde geïincht am de pogingeioiWer gemeente om in de druigend bestaande beboeue aan onderwijs vour a s ING E Z O N D E N Onregelmatigheden In uw blad van Zaterdag betuigt gij Mijnheer de redacteur uw dank aan de commissie voor de landbau feestviering ook nit naam uwer stadgenooten Dien dank beeft de commissie ruimschoots verdicqd dat is waar en toch zijn er bij gelegenheid van die feestviering onregelmatigheden gebeurd die de commissie had moeten roorkomen Hier en daar wordt er orer gesprokeu en geklaagd M i is het beter dat dit in het openbau wordt gedaan Er kan dan op geantwoord worden Men weet dan precies nat er ran aan is eu e zaken wordeu dan niet overdreven zoonis binneu skaners dikwerf het geval is Een eerste plicht van een commissie is om zich te houden aan het door haar vastgestelde programma Doet zij dit niet dan sticht zg verwarring onder hot publi k dat zich natuurlijk richt naar het programma van de commissie Da commissie der feestviering nu heeft gehandeld in strijd met bet programina 1 Donderdag zou de landbouw tentoïnstelling gesloten worden om 4 uren Tut zoo laat moest zg dtts te zien zyn Zg die ecliter half S a 4 uur kwamen zagen zoo goed als niets van koeien paarden etc laar die een a twee uur voor het slaitings nur al eg waren Men bitaalde dus dan 60 ets voor niet daar het overige teiitoonsi stelde den volgenden dag voor 25 ct te zien was llail de conunissie hier niet voor moeten zorgen 2 Is d e hiirddravcrg Zaterdagmiddag om 2 uur gehouden zooals op hot projiramn n stond 3 Heeft de verloting Maandagmorgen om 10 uur plaats gehad zooals het oflicieele programma vermeldde Zijn hierdoor niet mcnseheu die um builen kwamen loten hadden en bij de trekking wilden zijn te vevgeers gtkomiMi la niet ineer liet belang van den kastelein dtr sociëteit dan dat van het publiek in aanmerking genomen 4 Stond niet op de loten zelf dat de uitslag ten tfoedigste bekend zou worden gemankt o a in de Goudii w Ct en N Hott Cl Dit is niet geschied Maandagavond wns de verloting tie Hi isd en reeds den volgenden morgen waren gedrukte lijsten verkrijgbaar en dus kon ook de advertentie dtr b o Xj I t I e Aan het Burean van Politie alhier z n in bewaring de navolgende in deze gemeente geronden voorwerpen roarhanden alSi een bloedkoralcu BllA CHELET met gouden SLOT en een gouden MEDAILLON ± 1 uJer iX i xa =8 = MARKTBERICHTE Gouda 11 Sept Bg tamelgken omzet was d stemming rast Tarwe puike Zeeuwsohe ƒ 18 76 4 ƒ 14 50 Mindere 12 80 b 13 30 Polder ƒ 11 75 ii 13 50 Hogüc puike ƒ 9 75 a Ifll O Mindere 8 25 Èi ƒ 9 50 Voer fT l 7 60 Gerst puike 8 25 9 Mindere 6 B0 l f 7 75 Haver korte 5 25 n ƒ 5 85 Lange ƒ 4 75 a ƒ 5 60 Hennep zaad 9 76 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alle soorten iets ttager magere varkens en biggen alsmede schapen traag Kaas Aangevoerd 60 psrtgen prijzen ƒ 30 il ƒ 33 50 Goebotei ƒ 1 60 f 1 70 Weiboter ƒ 1 20 ü ƒ 1 30 figr 24 September KAASMARKT B u r g e r 1 ij k e Stand Oeboben 9 Sept Geerlruida Johanna ouder A vnn Gent en J W van Maarea OvsuLSDUf 9 Sept M J van den Bos S j 7 In L van der Eudo Koster 07 j 10 J P Home 12 d J M Pett rs huisvr van J van Berkcl 85 j J B van Bommel 5 d Ginowi 10 Sept A AppeJ eo M Cibbon J KaijI kon CU J den Haaj y t Bnnisdi edelman lacon kv professor te Genere Het publiek beslaat Tuoroanicijk uit Russen waaronder vele ge in ncipcerd e dames met kort haar en brillen rookeiide i ls uanuen l c bijieiikumst sehijnl alleen roor Ensland Eelf iets te lictiekeiieu in jsoorer zé grnoi endeels be taat ait liedin de met Kusaisclie toeamdcu ontevreden xijn Your het overige biijft de vraag ol ze in het geheel iets heteektiit daar de lijd grootendeels wordt gesleten met gehaspcl over de inrichting van het genodlsehap en over de vraag of gedelegeerden wel recht hebben zich afgevaardigden van werklieden te Doemen De wezenlijke Werklieden zeggen neen j de anderen die zich nwerklieden der ged ichlc noemen hecten dit exclusivisme verwijten den arbeiders hunne aristooratisebe denkbeelden en hakken den knoop door met te zeggen dat ze hoe men ook over hunne tegenwoordigheid deuke niet verkiezen heen te gaan Zeker is dat in de eerste drie zittingen ran het congres geen woord hoe onzinnig ook is gevallen over de verhouding tussahen patroons en werklieden en over de gesteldheid der werklieden in eenig land Pil werkliedeuoougres had geheel andere dingen te doen dan over werklieden te handelen Itot de norntralisten die later beginnen te vergaderen het veel beter zullen maken is nog zoo zeker niet BmNENLAND Gouda U SEriEMBïa De tentoonstelling van Goudsche oudheden die nog eeuigc dagen geopend blijft heeft nieuwe aan spraak op een bezoek gekregen door eene inzending Tan den Weled Gestr Heer van Alderwerelt alhier bestaande in het portret van Maarten Harpertsz Tromp en familie benevens eenige andere voorwerpen door hem lelren en een koppel pistolen door zijnen broeder Coroelis Tromp in hun leven gebruikt én genoemden heer als een zgner descendenten in eigendom toebehoorcndo Wy herinneren dat de tentoonstelling Donderdags vao 10 4 en Zondags van 12 6 tegen betaling Tan 86 ets bezichtigd kan worden terwijl m Q voor beziehliging op andere dagen tegen betaling van 60 ots zich bij den custos kan aanmelden Dinsdagavond is hier een treurigoiigelukgebedrd Door de duisternis misleid is Tan d stoombootd IJsel liggende in de rivier van dien naam in betwater geloopon zekere persoon Koster genaamd Velepogingen om hem in t leven terug te roepen hebben helaas I niet gebaat Voor de Arr Sechtbank te Holterdap stond dezer dagen o a terecht J K oud 28 j beschuldigd van gedurende de Guodsche kermis van en meid welke in do carousel zat té hebben weggenomen een omslagdoek De eisch ifas gevangenisstraf van i maanden Over 8 dagenuitspraak By gelegenheid van t 25 jarig bestaan der afd Oiidewater van de Maatschappij raa Landbouw is eene gelegenheidstentoonstelling gehouden De navolgende prijzen werden toegekend 1 Voor t beste paard van 4 6 jaar de Ie prgsTan ƒ 26 aan Floor Oskam te Vliet de 2e prijsƒ10 aaa Jac vao Schalk te Snelrewaard en do 8e prüs een getuigschrift aan D van Beneekom te Hekeodorp 8 Voor bet beste veulenpaard met het beate Teulen Ie prg ƒ 10 aan W van Bommel ta Benschop 2e pr js ƒ 6 aai L v d BorgteLinechoten en 3e prgs een getuigschrift aan G v d Lee te Oudewater 3 Voor de l este melkkoe van 4 6 jaar Ie prgs ƒ 20 aan A Spruit te Wille kop en de 2e prijs epn gettfigachrift aan J Kasbergen te Snelrewaard 4 Voor de beste melkschot Ie prijs 10 aan I Boer Jza te Oudewater en da 2e prijs een getnigschritt aan M t d Sprong te Snelrewaard 5 Voor de beite mclkvaarsi Ie prgs ƒ 10 nan Js r d Wind te llekendorp en de 2e prgs ren getuigschrift aan i Boer te Snelrewaard 6 Voor de beste vclte koe lè prijs ƒ IB aan A Fhetsch te Benschop en de 2e pr s een getuigschrift aan M r d Sprong te Snelrewaard T Voor den besten Stier Ie prg ƒ 10 aan C Oorschot te Hoenkoop en de 2e prijs een getaigschrift aan C Streng te Hekendorp 8 Voor vier ooilammeren gekruisd ras Ie prijs ƒ 10 aan D Boer Jzn te Oudewa ler en de 2e prijs een getuigschrift aan A J E T d HeuTcl te Willeskop 8 Voor dein besten springr m gekruist ras 1 prijs ƒ 10 aan G Snel te Willeskop en de 2e prgs een getuigschrift aan G Veen te Hagestein 10 Voor de beste yeug met biggen niet ouder dan ê weken Ie prijs ƒ 10 aan i Myderwgk landbouwers te helpen voorzien He provincie Gelderland mag zich uu in het btzit eener nieuwe schopl verhoogen Aan de landbouwers die hun eigen belang begrijpen nu de taak en als jij nadenken de verplichting om hunne zonen gehruik to doen maken van de Ima aangeboden gelegenheid liet soliqolgeld bedraagt slechts ƒ 40 Op den Ssten dezer werd te s ll ige onder leiding van haren voorzitter don heer S Brouwer gehouden de 23ste algemeene vergadering der broedersohap van oandidnatnotarisscn die door een groot aantal leden werd bijgewoond Het verslag van het hoofdbestuur getuigde van den voortdurenden bloei der vereeoiging In beginsel nam de vergadering aan de wenschelijkheid om zich tot Z M den koning te wenden ten einde te verkrijgen eene herziening der wetgeving op het iiolaris ambt en Ixsnoemde tol leden der commissie om het hoofdbestuur bij het opmaken van hot adres bij tS staan de hh Evertvjn van Meerlant Armand Sassen Hovers en Gefkcn Nog enkele voorstellsn van huishoudelijkcn aard werden behandeld do heer S Brouwer te Abcoude als lid van het hoofdbestuur herkozen en tn pl iats van den heer A Adama Soheltema die door zijiu benoeming tot notaris niet meer in annmc ikiii kj i komen als zoodanig bcuocmd de heer J S J sloot te Ueutden De volgende vergadering zal jjiliouden worden te Utrecht Na afloop van de vergadering vcreculgde men zich aan eenen gemcenschappelijkcn maaltijd Te Leeuwarden is Zondag II de jaarlijktche vergadering gehouden van het Nedcriandsch rederijkersverbond Onder de leden had weder een wedstrijd in uiterlijke welsprekendheid plaats waaraan er 22 deel namen Dt uitslag was 1 Epische poczie Ie prijs de heer J de Jager van Zaandijk 2i pry de heer J N Muider van Utrecht j 2 Lyrische poëzie Ie prys de heer V Neelmcijer 2o prijs de heer J Andriease beidon van Utrecht 3 Uramatischc poëzie Ie prijs de heer M Bogaordts van Krimpen 2e prgs de beer ï Kouter van Leeüwuden 4 Luimige poè ïie lo prijs de heer Polak van Devcntw 2e prijs do heer Boogaards van Amsterdam met het lot tegen don heer llelieman vau K indirdyk aan wien een derde prijs werd toegekend De eerste ppjs bestond in ccnü zil cre eilaille met diploma do tweede prijs in een diploma ïusschen de bekroonden met den eersten prgs had nog een wedstrijd plaats om don prijs vin uitmuntendheid die tsn deel viel aan den heer Bogiierdts van Krimpen Na den afloop dor werk aamlicden Jedeu de leden een rijtoer en daarna vereenigden zij zich aan een diner Des avonds had er eene hgoenkomst plaats met dames waarin de prgzen aan de overwinnaars wordeu uitgereikt In de Hatirk Cl komt o a deze annonce roor Een omwenteling in de scheepvaart Ter algemeeno kennis wordt gebracht dat de stoom voortaan vervangen zal worden door een beweégmiddel dat de stoom overtreffen zal Hoeren reeders wordt dientengevolge bericht dat hunne koof vaardgschcpeti met betrekkelijk weinig onkosten ingericht kunnen wordea dat zij de dienst als stoomschepen Veyriohten kunnea zonder gcrnir en zonder onkosten Modedeeliiig kan men er tegen orercen te komen voori aarden van b 3 komen bij den heer Conzy te Hasselt Overijsel NB Geen stooraketcla kuqnen or doaf spfthg Geen gevaar van brand ia er van te vcrwiiobten Geen vreemde havens behoeven er om gebrek aai i teenkc lett voor aangedaan te wordeu en kan er mitsdien geen oponthond in de rei door plaats hebben Goehe oukostea van steenkolen heeft men Geene plaatsruimte noemt het weg voor do steenkolen en men kan er oneindig spoediger do plaats zijner bestemming door bereiken De Indische begrooting voor 1874 heden aan do kdcii der tweede kamer rondgedeeld bevat zeer gewichtige nieuwe regelingen Van vroegere dienstenlen wel van 1867 tot 1873 is nog beschikbaar ig millioen waarvan voor haven en rivierverbetcringen voor t maken van een krankzinnigen gesticht en voor de aanvulling van het marine materieel circa 2Vj millioen wordt bestemd en voor de expeditie togenAtohiu 7Vj n il i zoodat er een ovcrsohot van ongeveer 10 mill aanwezig is waarvan de bestemming later door do wetgevende macht zal worden bepaald Do dienst 1873 zal een overschot opleveren vanoirra 16 millioen t welk eveneens wordt gereserveerd voor den oorlog tegen Alchin Dé eindcijfers dezer begroóting voor 1874 zbn middelen in Nederland 49 millioen in Indie UYi millioen Uitgaven in Nederland 18 millioen in Indio circa 95 millioen en derhalve de bijdrage aan Nederland als sluitpost lO a millioen De correspondent van de Times deelt thans mede op welke wijze de Cnriisten in hun oorlog gebruik maken van petroleum Deze ontvlambare vloeistof wordt door do soldaten in een brandspuit gepompt en dati met een slang gespoten op het dak vau het belegerd jebouw als dit geheel verzaUigtl is wotat act oeichotcn met gloeiende kogels en een ontbluschbarebrand breekt oit Ue koningsgeziudeu maken hiervan slechts geb uik als laatste hulpmiddel eu zij verontschuldigen zioh deswege met hun gebrek aan artillerie j Koloniën o o 8T IN DIÉ Aan een verslag van het Departement det Marine omtrent de verrichtingen van het blokkade eskader in de Atchiueesche waterea is het onderstaand ontleend Zr Ms stoomschip Citadel van Antwerpen verliet den loden Juni 1863 de reede van Penang Op zijne rei rwar Atchin bij Dialnantspunt werden twee Atchineesche prauwen buitgemaakt en een scaoener de Sree Kloeuipang iider Engelsche vlag aangeba ild die geheel met Atchineezen bemand en met èene lading stukgoederen van Penang naar Pjoh Lao bestemd was Onder de lading bevonden zich tivee kanonlteii die niet op het Ëugelsche nitklaarbiijet vermeld Te Edi gaf de Citadel van Antwerpen de twee buiigemnakte Atchineesche prauwen aan Zr Ms stoomschjp den Briel af eu vervolgd zijne reis naar de reede vau Atchin Den loden de avonds werd Z M stoomschip Metalen Kruis dat op tl Juni van Point de Galla ter rede van Den ISdcn Juni U73 vertrok het Goavernementsstoouischip Siak n ar l ennng om dépêches te halen niet den ochoeucr Srco Kloempang op sleep om dien am den vice consul der Nederianden aldaar over te geven Zr Ms stoomschip Coehoorn werd naar Deli gedirigeerd ten einde ceil veertiental dagen Terverschingen aan de equipage te verstrekken een hoogst noodzakelijke maatregel voor Ue vele berj boril dars Dit vaartuig nam elk krijgsgevangene mede Den ISden Juni kwam Zr Ms stoomCregat Zeeland van Point de Galle ter reede van Atchin ten auker en nam de commandant van dat vaartuig de kapiteinter zee J van Qogh bet bevel over do maritieme middelen van den kapitein ter zee W B Kip orer Den 21sten daaraanvolgende vertrok Zr Ms stoomschip Timor ran Atchin naar Edi ten einde Zr Ms etoomer Den Briel te rerrasgen die naar Deli moest om de steenkoleu ruimcn aan te Tallen Deu Briel had den 2den Juni jl de reede ran Edi verlaten en om de noffrd dicht langs den wal aauhoddende en de passeerendo praaawen visiteerende ditnzelfden dag voor de goal van de rivier Simpang Olim het anker laten vallen Di j ir er een groot lek in S B ketel kwam werd d Sden Jani d a v Simpang Olim verlaten en naar Edi teruggekeerd om daar de ketels te kannen feparoeren Van hot verbigf tö Simpsng OKm m gebruikt gemaakt om de geul p i te looden en landverkennin gen te ticmen Do lOden Juni jl keerde Üen Briel na met de reparatie der ketels klaar gekomen te zijn naar laatstgenoemde plaats terug Den volgenden dag trachtte eene prauw die van om do Noord kwam onder den wal langs de rivier in te gaan waarop de gewapende barkas werd gezonilcii om zulks te beletten Toen deze echlcr onder den wal kwam werd zij hevig beschoten uit den rand ran het bosch De prauw die inmiddels zeil had gezet zeilde eeno kreek in die te ondiep was voor de barkas om haar daarin te vervolgen waarna den Briel weder kruisende naar de roede van 3impang 0lim terugkeerde Dien avond kwamen er drie prauwen in t zicht welke bleken van Gedong afkomstig en naar Penang bestemd te zijn Alle hadden een ort van pas van den radja van ticdoug De prauwen werden naar Edi medegenomen en door tusschcnkomst van den sultan aldaar uitgemaakt dat er een toebehoorde aau den radja van Pasir Wijl deze vorst tot do bevriende behoort werd die prauw weder vrijgelaten De twee andere waarvan een afkomstig van TelokSimoij en de tweede vim Lamnlanga weiden goeden prijs verklaard vermits de namen op do passen niet overeenkwiimcii mot die van de iljoerngnns dier vaar