Goudsche Courant, zondag 14 september 1873

y en onreCtitmati rheid bezet houden dat zij het overhalen zich venlienstelyk te maken voor Qod en mensohen om vr jiïillig terug te geven wat de onweerstaanbare press e der meening van alle goedgeziiiden der wereUl htt eenmaal zal afnemen 2oo zal Italië de kiem van eindelooze verwarring en tweedracht die het in onze maatschappij gelegd heeft haar weder ontnomen Indien het zijn eerzucht binnen hare iechtmntig e grenzen weet te brengen zal het een blijk geven van hooge staalswijsheid zich met de Kerk verzoenen en zich rehabiliteeren in de openbare meening Zulk een daad moet algeraoeneu bijval vinden en het in staat stellen zijn nieuwe lotgevallen vast te knoopen aan zjn ouden roem Zij zal lirt een eervolle plaatst bezorgen onder de Christelijke volken Don zal Bome den rouw waarin het gebuid is afleggen en den glans van zijn geloof en van zijn geschiedenis weerviuden Hut zal zijn jioorten openen vgor al diegenen welke de majesteit zgnej bouwvallen de heiligheid zgner tempels bewonderen De volkeren zullen terugkeercn tot zyn heilige feesten en met genot zal de vreemdeling de stad wederzien welke niet langer onteerd wordt door veranderingen ingegeven door het alledaagscbe streven naar stolTelijke welvaart Dan zal zijn Paus en Koning do vryheid hebben terug erlangd en deze weder van het balkon van St Pietcr den zegen urbi et orbi uitspreken De gaiisohe christenheid zal jubelen Wanneer vraagt de prelaat zullen deze heugelijke dingen gebeuren P Het is het geheim van God Maor geen geheim is het voor de gelooviseii dat zij het vurig nagestreefd oogcnblik kunnen bespoedigen door zich eng te scharen rondom hun opperhoofd den stedehouder van Christus en zich te bezielen met den moed welken hij aan den dag legt De gelukkige oplossing zal de vrucht zijn der vurige beden ten Hemel opgezonden ENGELAND Door het uitvoerend comité der National Edu cation League is aan de leden eene circulaire gezonden waarin er op gewezen wordt dut t vraagstuk van het onderwijs voor zoover het met staatkunde en wetgeving in verband staal thans een uieuiv tijdperk is ingetreden dat van 1870 at toen de onderwyswet werd ingediend tot aan het einde der parlementszitting de belangen van het seetarisch onderwijs door de regeeringsmaatregelen steeds zijn in de hand gewerkt doch dat llians het gevaarlijke dierhaudelwyze door de regeering wordt ingezien en eene wijziging van het kabinet is aangekondigd met het erkende doel om de liber ale party te hrreijiiigen door hen die de regeering wegens hiini stii itkunde ten opzichte van het onderwijs bestreden weder te verzoenen De pogingen der National l Mucutioa League hebben ttot die uitkomst veel bijgedragen De wijziging in bet kabinet en do optreding vanden den heer Dright mogen naar het gevoelen der Verecniging in geen anderen zin worden uitgelegd dan dat de regeering voornemens is de breuk in de liberale partij te heelen door wegneming der grieven waarover de voorstanders van een nationaal stelsel van onderwijs te recht klagen Doch thans is dan ook voor de Vereeniging de tijd gekomen om de regeering niet langer te bestrijden maar haar te ondersteunen in hare pogingen welke do nadrukkelijke bestrijding zullen ondervinden van de conservatieven en van hen die de belangen van het seetarisch onderwijs voorstaan hoewel daarom de waakzaamheid niet moet verflauwen en aan de agenten der Vereeniging genoegzame fondsen moeten worden verleend voor het geval eener onverwachte gebeurtenis robijnen vervaardigd ter hoogte vnn S centimclef veel of breuk wordt aan de waarde van dit voorwerp gedaan doordien de steenen daartoe gebezigd niet van helder water zijn Een telegram van 10 Sept uit Geneve meldt De diamanten van den hertog van Brunswijk zijn door een commissie van de bekuaamste juweliers op iets meer dan twee en een half millioen fr geschat Do papieren betrekking hebbende tot de briefwisseling tnsschen den overleden hertog en wijlen den keizer der IVanscben gevoerd zijn nog niet onderzocht Ten aanzien van den inhoud is derhalve nog niets met zekerheid bekend Dit alteen weet men tot lieden dat de briefwisseling zeer lang moet zijn voortgezet dewijl het getal brieven enz zeer talrijk is Ten aanzien van den nieuwen erfgenaam die zich heeft opgedaan verneemt men dat hij een kind is vao de gravin de Grövy Of deze in het bezit is van de tronwakte harer moeder met wijlen Karel vap Brunswijk weet men niet binnenlajntdT Gouda 18 i rriniiiKn Bij kon besluit is benoemd tot 2den luitcuaut bij het 3de rog vosting artiJioiie de cadet II F van Gennep In het Plantsoen bij het Oudemannenhnis alhier zijn door een tuinman 2 knipjes gevonden die bleken behoord te hebben tot den buit der beiile zakkenrollers wier inhechtenisneming wij reeds de vorige week meldden Het geld daaruit was evenwel verdwenen Jfaar men met zekerheid verneemt zijn de pogingen door den lieer van Lyi iden oaiigev end tot vorming van een nieuw ministerie mislukt zoadat die heer van de hem opgedragen taak heeft afgezien en zijn mandaat ueergelegd De heer van Lynden had zich tot onderscheidene staatslieden gewend die echter achtervolgens bodden bedankt De Woen Bdag te Aarlnnderveen gehouden tentoonstelling van bloemen gewassen heesters bouquetten enz tot viering van het 25 jarig bestaan der afdeeling Alphen en Omstreken van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw is aitmunlcnd geslaagd De tentoongestelde voorwerpen onderscheidden zich zoowel door groote verschcidenheia als door sierlijkheid en de wijze waarop alles gerangschikt was maakte met de doelmatige decoratie der zaal en de goede muziek die voor eenige afwisseling zorgde een aBeraangeuaamet effect Donderdag had te Brielle de onthulling plaats van het monument Toen circa 12 uur een saluutschot het sein gaf van de aankomst vnn Z M en de koninklijke prinsen was het t prachtigste weder dat men kun wensehen De zou die in de eerste dagen van deze maand zoo sehaarsch geweest is met haar liefkoozingen kwam thans in vollen glans het feestterrein en de duizende bezoekers die zich hadden vereaiiigd verkwikken Die onverwachte gaat vermeerderde dan ook niet weinig de feestvreugde der menigte Toen Z M zijn plaats op de tribune innam werd hij met onbeschrijfelyke geestdrilt verwelkomd Eenige oogenblikken later nam de secretaris der hoofdcummisiie de heer de Jager het woord en sprak een rede nit waarin hij het groote gewicht ran het oogcnblik uiteenzette Op een gegeven teeken werd daarna het monument onthuld Het Wilhelmus van Naasauen werd aangeheven en de muziek het zich booren Het monument zelf maakte een verrassenden indruk De lichte bronskleur maakte een uitstekend effect De sanvallige houding van de nimf kwam nu tij op haar voetstuk was geplaatst nog veel beter uit en de opgeheven arm met het vaandel geeft aan het geheel Iets majestueus Z M WAS dan ook blgkbaar uiterst voldaan en betuigde aan de heeren Koelman en Eiithoven die bij de plechtigheid tegenwoordig waren HD hooge tevredenheid Na de bezichtiging van het monument droeg de voorzitter der hoofdcommissie bet over aan het gemeentebestuur van Brielle dat bij monde van den burgemeester den beer Lette antwoordde Het Wien Neerlands bloed werd door de schare uit volle borst oangeheven Ean saluut van 21 schoten verkondigde het einde der plechtigheid Ten l unr was alles afgeloopen Na ofloop begaven Z M en de koninklijke Ïrinsen zich naar het huis van den burgemeester e beer Lotte ontving als wMrdeering zgner diensten de beuoeming tot ridder van den Ned Leenw Faderlmd Bij het opbreken van bet kamp te Mill igen heelt de opperbevelhebber gen majoor van der Schriek de volgende buitengewone dagorder uitgevaardigd i Btj het eindigen van de troepenvereeniging reken ik het tot mynen eersten plicht den heeren corpsooamandauten chefs van dienst boo i en verdere officieren mijnen oprechten dank te betuigen voor hunne medewerking in het voeren van het aan my opgedragen bevel Het is mij tevens ten hoogste aangenaam den onderofficieren en manschappen myne tevredenheid te kunnen betuigen over hun goed gedrag hunnen ijver en getronwe dieustbetrachting Ik heb de overtuiging dat in het kamp van dit jaar eene niet onbelangrijke schrede voorwaarts is gedaan in de leering van de zoo moeielyk bedendaagsohe oorlogsvoering Mocht nu en dan tekort zyu gekomen in de pogingen ter bereiking van dat doel nan goeden wil heeft het zeker bg geen onzer ontbroken Dat het geleerde in de ure des govaars ons nuttig moge zijn ten dienste van koning en vaderland is ons aller wenscb Officieren en militairen van alle rangen ik roep u toe Vaartwei I Leve de koning I Dezer d igcn heeft de krygsraad uitspraak gedaan in de zaak der vier sergeanten die te s Bosch sedert eenige weken gevangen zaten onder beschuldiging van afspraak tot desertie gevolgd door desertie alsmede van in dennacht van 5 Juli 11 onder de gemeente Berg ten Blijt Christusbeelden te hebben vernield en herbergiers met brandstichting en het inslaan der ruiten te hebben bedreigd De krijgsraad te s Bosch heeft hen onder goedkeuring van het hoog militair Gerechtshof vrijgesproken van hét laatste gedeelte der aanklacht doch schuldig verklaord non de feiten vermeld in het eerste gedeelte en hen met oaniiemiiig vail verzachtende omstandigheden veroordeeld tot eene maand detentie A C door den officier in de me jorie gegeven waarbij deze zijne toevlucht had genomen tot allerlei utiliteitsargumenteu achtte pleiter verkeerd en men ging daarbij van een verkeerd standpunt uit Het aan het hoofd staan eener school was z i niet synoniem met het geven van onderwijs Zijne conclusie strekte tot bevestiging van het vonnis Woensdag over acht dagen zal het Openb Min conclussie nemen Meermalen werden in den laatsten tnd klaebtèn ont ongen dat goederen die per Bljnspoorweg naar puilsclvloiid werden verzonden of in bet geheel niet op de bestemmingploats aankwamen of voor een gedeelte werden vermist Ofschoon die gedurige vermissingen aan diefstal werden toegeschreven en uit de omstaudighedeu moest worden afgeleid dat die diefstallen althans gedeeltelijk aan het station te Botterdam plaats hodden zoo machten de maatregelen èn vanwege de administratie van den spoorweg èo vanwege de politie genomen om de daders te ontdekken niet tot een gewenscht gevolg leiden tot bet vóór eenige dagen is mogen gelukken twee der daders zynde arbeiders in dienst van den Bynspoorweg in handen te krijgen ter beschikking van de justitie zijn gesteld Het schijnt dat de diefstallen eerst gepleegd werden nadat in de buitenlandsche goederenloods bet goed onder controle van een Rijks ambtenaar in de wagen waarmede het naar Dnitscbland moest worden vervoerd was geladen Hoe men er in is kunnen slagen van die goedereu die onder bewaring van dien Bykaambtenaar waren te ontvreemden zal het nader onderzoek der justitie moeten leeren iV R Cl Naar wij vernemen meldt de Arnh Ct zullende waggons kolen per spoor uit Pruissen uitgebracht in het vervolg na betaling der vracht niet gelost kunnen worden dan na eerst voorzien te zijn von eenconsent tot vrije lossing evenals zulks tot duswrre het geval is met de kolen die per schip worden aangevoerd Men meldt nit Katwyk aan Zee In den loop van dit jaor werd alhier door 44 schuiten de kant of rerschvissehery uitgeoefend welke ran 1 Februari tot 16 Augustus gezamenlijk besomden 125 800 aldus per schuit 28 03 Ofschoon de scholvangst in de laatste jaren wel niet zoo mim was als vroeger verkreeg men nogthans ten gevolge der buitengewoou hoog gestegen vischprijzen eene zeer bevredigende uitkomst dat uitlokt tot meerdere deelneming en uitbreiding der visscherij vooral wanneer het plan voor den oanieg van een zeehaven te Katwijk mocht verwezenlijkt worden i i z u Burgerlijke Stand OvEKLtDtM 10 Sept 3 B licinierK 37 j II J M H de 1 00 I j 11 m 1 £ P Timbergen 9 j GtnuwD 11 Si it J A IWet ai Wmborg eo C M Eek A C P Voj i Uaiig en 1 BoouJcrs ADVERTEWTIËN Bevallen ran een Zoon K BEQEEE Bchtgenoote van L BELONJE Gouwe Gouda 12 Sept 1873 j Heden overleed in den ouderdom van 85 jaren mjjne geliefde Bchtgenoote JOANNA MARIA PETEKS herhaalde malen voorzien van de HH Sacramenten der stervende J VAK BERKEL Gouda 10 Sept 1873 Algemeene kennisgeving De Heer en Mevrouw BüCHNER betuigen hun opregten dank voor de blijken van belangstelling ontvangen bg gelegenheid hunner 40 jarige echtvereeniging De Heer en Mevrouw J C ECK enMevrouw Wed ROEST van LIMBURG betuige i buimen dank voor de vele Uiteen van belangstelling ontvangen bij het huwelj k hvinnerKinderen n Gouda 12 September 1873 1 S J Indemaür beveelt zich beleefdelijk aan tot het MAKEN en VERMAKEN van alle soorten DAMES HEEREN en KINDERHOEDEN enz enz Gouwe C N 4 te Gouda Aan den sergeant schrijver G F Mcgers bij het depot van het 4de reg inf alhier is de gouden medaille en de daaraan verbonden gratificatie van GO toegekend voor 36 jaren trouwen militairen dienst De door ons medegedeelde uitslag der harddraverij van Zaterdag middag is eenigszin onjuist gtweest De prijs is behaald door het paard waaraan wij de 1 ste premie hadden toegekend en de 1 ste premie door het paard dat wij den prijs hnddoii gegeven Voorts is de 3de premie behaald door Aaltje vnn H Blom te Warmenhuizen bereden door J de Jong Gistel z h 4b mfltciciH der lichtingen van 1869 en 1S70 die odurcndr eene maand in werkelijkm dienst hebben doorgebracht naar hnnne haardsteden teruggekeerd In d laatst gehouden gemeenteraadszitting te Haastrecht is beslpten de tractemcnten van den hoofden den hulponderwijzer met 60 te verhoogen Den 12en dezer werd te Berg Ambneht aanbesteed het bouwen van een baar en lijkenhuis Aannemer werd de heer P van der Lceden al4aar voor da som van 1000 Men schrijft ons nit Oudcwater Nadat de tentoonstelling 1 1 Dinsdag was afgeloopen en diendag nog eenige volksvermakcn hadden plaats gehad zyn de feestelijkheden den volgenden dag voortgezet Des voormiddags 10 nor werden ze onder hoogst ongunstig weder geopend met eene harddraverg van paarden die nog geen prijs gewonnen hadden Er waren 13 paarden ingeschreven Prijs en premie vielen beide ten deel aan dan heer Kastelein van I Iselstein Onder een gepaste toespraak van den voorzitter dor afdeeling word een en ander in de St Jorisdoeleo uitgereikt Daarop voortzetting der volksvermakcn den vorigen dag reeds aangevangen en ten slotte een gelegenheidsvoorstelling door de icderijkerskamer Borger met welwillende medewerking van eenige dames Achtereenvolgens werden opgevoerd Be ioon een dorpen van Hofdijk de emancipatie der vrouw van Sagliore en iet silveren eesl der nfd Ondewater en Omstreken een tooneolstuk van den heer A Wijnstok bij gelegenheid dor hordenking van t 25 jarig bestaan der Maatsoboppij van Landbouw ten vorige jare te s Hage opgevoerd en voor de afdeeling Oudewater door den heer A C van Aelst op recht verdienstelijke wijze bewerkt De uitvoering van een en ander beviel uitstekend Het muziekgezelschap Enterpe onder de directie van den heer H vnn t Kruis zorgde voor muziek Met een woord van donk van den voorzitter der afdeeling den heer E C Langerak aan allen die zoo voor dezen als den vorigen dog het Tiunne hadden bygedragen tot opluistering van de landbouwfeesteo werd deze feestviering besloten Het voornemen is wederom opgevat om de gemeente Zeist Driebergen met Utrecht door een poardenspoor in verbinding te brengen U D ZWITSERLAND Uit Geneve wordt het volgende aan do Köln Zeil gemeld betreffende het schatten der juweolon en andere dergelijke kostbaarheden nagelaten door wijlen hertog Karel van Brunswijk Twee deskundigen zijn met dien arbeid belast Zij hebben hunne taak Vrijdag jl aangevangen gedurende 8 a uren hebben zij zich op dien dag daarmede beziggehouden cu naar hunne meening zullen zij minstens nog vier dagen behoeven om de opgevatte taak te volvoeren aiingciioiuen dat zij minstens even vele uren daar ian wijden als op Vrijdag is geschied De kostbaorate brillant welke zij hebben gevonden is door ben gtsohat op 60 000 frank een andere op 20 000 fr Een groot aantal kon geen 1000 fr per stnk halen Het moeren deel der diamanten en brillanten welke dien dag zijn geschat is geelklenrig zijnde Kaapsche diamanten Een paar met diamanten rijk versierde epauletten en een dergelijk borduursel voor een stntiel oed zouden van onschatbare waarde zijn indien de daarv or gebezigde steenen waren van helder water Een groole kleurige zwarte diamant beter geschikt ills zon lorling en kostbaaRi voorwerp ia een musenm te pij ken dan om als lijfsieraad te worden gebruikt is mode van groole waarde Als zeldzaamheid van hofi on prijs moet insgelijks worden beschouwd een beeldje uit In de Cort 8 er a ler ing heeft de MinistM an BiBBPulniiilseUe Zaken inlichtingen gegeten aangaande M geruclit omtrent de vorming van een Carlistenbende m de omstreken vau Madrid Hy verklaarde dat de feilen welke tot het gerucht aanleiding hadden pigeven van betang om bloot naren en zeide dat vi r ol ul n in hechtenis genomen personen bg gebreke v u bewijzen weder waren vrijgelaten Volgeas telegram uit Madrid aan the Tint blg en de insnrgenten van arthagena weigeren om met de Madridsche regeering in onderhandeling te treden op eenigen anderen basis dan erkenning der automonie van het kanton Murcia en do andere te vormen kantons De rede waarmade Castelar het voortitterscliap der regecring aanvaardde waarin hij verklaarde dat Spanje s eenheid by hem op den voorgrond stond ia een voldoende anttvoord op dezen eisoh = = i©tsai0863ae= =r FBANKKUK De Univer maakt een nieuw maodemeut van den aartsbisschop van Parys msgr Gnibert 0 enbaar ditmaal de dagteekeuing dragende van 29 Aagnetus In dit stnk worden gebeden voorgeachreven ten behoeve van Kerk en Paus eo wordt afliut beloofd aanhen die bidden voor het ophoudeu der rampen van J Kerk j Hetgeen den brief beUngrgk maakt ia de hevige uitval uelke daaiiii voorkomt tegen den staat van wkeu in üuittcblnnd en Italië een nitral die te liome reeds geleid heeft tot het inbeslagnemen van alle bladen die het maademieut hadden durven opnemen De bezoldiging van Bame door de Italiaansche troepen op 4 Sept 1870 wordt genoemd de brutaalste beheading van de ieveusvoorwnarden der Christelgke Icerk een vergrijp tegen den godsdienst ja zelfs tegen de aaatselmppij Lang scheen die besietting slechts en bedreiging te zullen blgven Hoewel vaak aangekondigd zegt de Bisschop was zg zoo monsterachtig dat men voor hare uitvoerbaarheid terugdeinsde Zy kvam als hypothese voor in geschriften van den aohryver en hij liet niet na daarin voor te stellen dat too die hypothese ooit bewaarheid mocht warden de eeawenlimge verwarring der wereld er het ge volg fan zou zijn De prelaat verheelt bet zyn yChristelijken broeders geenszins dat zoo de tegenwoordige toestand van den Heiligen Stoel bedenkelijk mag heeten zijn toekomst aog droeviger is Een verergering der onheilen alleen taat voor de deur zoo degenen welke op aarde richten de lessen eener treurige ervaring niet ter harte nemen niet begrijpen dat hun belang daar is waar de rechtvaardigheid te vinden is De aartsbisschop vestigt zijn hoop hierop dat men iudelijk het ware maatschappelyke belang zal leeren inzien Hij k n niet gelooveo dat de Europecsche mogendheden duurzaam met blindheid zijn geslagen met onverschilligheid vervuld znllen zijn tegenover en staat van zaken welke grievend blgft voor de gevoelens n bet geweten van een aanzienlijk deel barer onderdanen De dag moet komen dat zij de nood wkelgkheid erkennen een kwaad weg te nemen lietirèlk zij den plicht en de macht hadden te voorkomen Aan den anderen kant zal zich God van de iioozen zelf bedienen om zich te doen gelden De revolutie welke den slechten arbeid begonnen heeft lal zoover gaan dat zij zichzelf doodt Degenen die de Kerk hebben opgeofferd aan hun eerzucht znllen celven worden geofferd en mocht er ook al een tijd fcomen dat er niets zijn dan bouwvallen dan nog lal de arm Gods een arm dio niet kort is de ver trooide steenen van het gebouw weder bgeenzamelen en dit herstellen op de overblijfselen van den arbeid der menseben De prelaat zou gaarne zien dat men zoo wijs ware den volkeren deze vreeselijke beproeving te besparen maar aan het eindresullaat kan hij niet twgfelen Welke ook de loop der gebeurtenissen zij het christelijke Uome zal vroeg of spade zijn alaude onafhankelijkheid herwinnen Indien de regeering des overweldigers niet teruggedrongen wordt binnen de rechtmatige grenzen door terugkeer tot het besef van reuht en billijkheid dan zal zij worden voorgesleept loor den stroom der revolutie Valsche vrienden van Italië hebben het opgehitst tot uitbreiding van zijn grondgebied een uitbreiding die evenzeer veroordeeld wordt door de natuur als door het recht Italië luisterde naar de verderfelijke raadgevingen welke zijn nationalen trots oprichten en nam Bome tot hoofdstad een plaats eenig in haar soort en geenszins beantwoordende aan de voorwaarden eener staatkundige hoofd plaats llaliè vleide zich met een rustig bezit dat de chrisielijke wereld het niet kon toestaa Het schiep legers en violen welke hij niet bij machte is te handhaven Het veroorzaakte uitgaven die dit scboorie Innd ten gronde riohten en vroeg of laat naar een sBhandelijke citastropbe voeren O dat het bijtijds omkeere I Dat zijn oprechte zijn verlichte vrienden het den raad geven een gebied te verlaten hatwelk allen zal verslinden die het door geweld DeZ Ct meldt dat sao mr B W A E baron Sloet tot Oldhuis de onderscheiding is ten deel gevallen vanwege de Oosteni ksche Regeering door den Minister van Landbouw eeob uitnoodigiog te ontvangen om in den loop dezer maand te Weeueu deel te nemen aan de bespreking van Intemotionale belangen van landbouw en boschweZen met afgevaardigden uit Oostenrijk en versoheiden andere Stalen Vóór en na zijn op de algemeene vergaderingen van het Nederl Onderwijzers Genootschap punten van bespreking aan de orde gesteld die de wenschelijkbeid der wijziging van het een of ander artikel in de onderwijswet van 1857 bedoelden zoo ook weder op de vergidering in de laatste dagen van Juli te Arnhem gehouden Toen werd besloten om een commissie te benoemen belast met het in overweging nemen van beschouwingen en voorstellen belrekkelijk wetsvernndering door de gewestelykcvereenigingen en afdeelingen vóór I Januari 1874 aan het Hoofdbeotour in te zenden Naar aanleiding van een en onder zal genoemde commissie door bepaald geformuleerde voorstellen aangaande de hoofdbeginselen der wet van 13 Augustus 1857 moeten concipieëren en opden beschrijvingsbrief voor de eerstvolgende vergadering brengen Door bet Hoofdbestuur zijn mtgcnoodigd om als leden dier commissie zitting te nemen de heeren S Gille Heringa te Utrecht D de firoot te Groningen J Jelgerhuis Swildens te Amsterdam F Molenbroek te Botterdam en J F Jansen te Harlingeu ten einde met een paar leden des Hoofdbestunrs het bedoelde werk te verrichten Arnh Ct D Heer D Hekker jr te Amsterdam bij wien vroeger de in Nederland gevormde Indisch hoofdonderwyzer Iskonder zyne opleiding heeft genoten heeft zich op uitnoodiging van den minister van koloniën bereid verklaard onder zekere voorwaarden drie Javanen uit de kweekscholen van Soerakarta Bondongen TanahBatoe te huisvesten en geschikt te makentat bet onderwysvak Die drie jongelieden zullen onder leiding van den onderwijzer Iskonder herwaarts worden gezonden Voor ieder hunner wordt een som van ƒ 1000 toegekend behalve geneeskundige verpleging en reiskosten terwijl den heer Hekker oog omstreeks 1000 is verstrekt tot verbouwing lynerwoning Mocht deze proef gunstig slogen dan stelt de regeering zich voor von Beverlede die opleiding op grooter soboal te doen plaats hebben De aldus in Nederland opgeleide inlandscha onderwijzers zijn bestemd om bij de Indische kweekscholen te worden aangesteld HU De Hooge Raad heeft zich Dinsdag beziggehouden met eene niet onbelangrijke quaestie ten aanzien van de wet op het lager onderwye Op 11 Nov 1872 werd bcvumleo dat L N S aan het hoofd stond van eene bijzondere school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwys in den Oppert te Botterdam en zulks nadat hy reeds vroeger was veroordeeld wegens bet geven van lager onderwys buiten de grenzen zgner bevoegdheid Het bleek tevens dat S alleen bezat eene akte als hulpouderwyzer van den derden rang en dat hij bevoegd wos tot hel geven van Isroelietisch godsdienstondcrwys Met vernietiging wat den vorm aangaat van een vonnis van het kantongerecht werd de nu gcrequiresrde bij vonnis van de rechtbank te Bolterdam van 13 Mei jl ontslagen ran alle rechtsvervolging omdat hem niet was ten laste gelegd en het ook niet was bewezen dat S zelf onderwys had gegeven en het blootelyk aan het hoofd staan eener bijzondere school niet volgens eenige w et of verordening strafbaar was De officier van justitie kwam van deze beslissing in cassatie en stelde bij memorie als middel van cassatie voor schending van art 8 der et op het lager onderwys door het ten laste gelegde feit Ie verklaren niet te vallen in de strafbepalingen van bedoeld artikel Ter bestrijding van deze voorziening trad voor den gereq ais advocaat op mr J van Gigch die voordat hij de memorie besprak en wcderlegde eene opmerking meende ie moeten maken welke het geheeie betoog van den officier van j ustilie behcersohte Deze opmerking was eene feitelijke be slissing van het vonnis a quo en bestond daarin dal de gereq die in het bezit is tun eene akle als Israolietisch godsdienstonderwijzer dot onderwys geeft aan kinderen vnn dien godsdienst m een lokaal in den Oppert te Rotterdam in welk lokaal ook de vakken van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs u orden onderwezen dat hij welunnbd hoofd stoot von die school maar dal hij zich i a eene vroegere veroordecling bepoald onthouden heeft als hoofd van die school onderwijs te geven l iitrr tot de behandeling vafl de memorie ovcrgnaude wees er op dat de wet van 1857 betrekkelijk het lager onderwijs een uitvlooïsel is van de 3de aUiiea van art 194 der grondwet en nog ol leemten en lacunes bevat moar bij geloofde niet dat de rechter geroepen is die Iccuilcn aan te vullen De geheele uitlegging