Goudsche Courant, zondag 14 september 1873

Woensdag 17 Septemlier W1414 1873 GOUDSCHE COURANT Smm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken soeidcit oxs geno egen ZONOAQ 14 SKPTEMBER 1873 Groot Bucces in de Toornaamste plaatsen van ons land BHOOTE 700ESTELLING door den beroemden Professor Roberts Meunier IH Dl Mselie en C inesche Toovery Aanvang ten 7 nre £ntree voor HH Leden ƒ 0 0 per per Niet Leden 0 49 opENEAKE mimm Tan KAPITALE flulzcn met TuIdcd of Grond daarachter te Gouda op MAANDAG den 29 BEPTEMBBR 1873 des Toonniddags ten Elf nre in de Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade aldaar P M MONTIJN Notaris geresügd te Gouda zai als daarto last hebbende van zijne principalen in het openbaar doen veilen en daarna bg a lag verkoopenr 1 Sen kapitaal hecht sterk en nitne lend goed onderhouden HEERKNHUIS en EBP met een TUIN daarachter aan de Oosthaven te Gmda wgk B n 110 in de onmiddeiyke nabgheid van den LTssel en van het Plantsoen en achter nitkomende aan bet water kadastraal seetie C n 351 groot 2 ares 77 centiares Zgnde in het hcfis een marmeren gang zeven behanmn Kamers waarvan sommige geplafonneerd en met marmeren Schoorsteenmantel en voorzien van verschillende femakken eene meidenkamer eene goede enken met pomp en fraaije kelder ruime Zolders en hetgeen verder tot een welingerigt Woonhuis behoort en is inmiddds ÜIT DE HAND TB KOOP N 2 Een hecht sterk en g ed doortimmerd logeabel WOONHUIS met een groot perceel TUINGEOND daarachter alleraangenaamst gelegen aan den Kattensingel te Gouda wgk Q n 146 oowel iö de nabgheid van het Station van den Spoorweg 4s van de Markt kadastraal sectie A n 1151 groot 94 centiaren en 229 groot 4 area 70 centiares Znnde in het Huis 2 Benedenvertrekken Keuken 3 Bovenvertrekken Zolder en vterder vele gemakken terwijl het geheel zeer gegcbikt is voor eene Bleekerg als anderszins hebbende een flinken breeden uitgang naar de Straat en de Vaart N 3 Een HUIS ingerigt tot BENEDENen BOVENWONING daarnaast staande aan den Kattensingel te Gouda wgk Q n 145 en 145 kadastraal sectie A n 227 groot 30 eentiarcs strekkende voor van de straat tot perceel 2 belend aan beide zijden perceel 2 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris Attentie s v p IEMAND hier ter stede op een Kantoor werkzaam bekend met Boekhouden en de Frar he en Engelsche talen nog eenige uren per ag beschikbaar hebbende zon zich nog gaarne willen belasten met het BIJHOUDEN van BOEKEN of het verrichten van een of ander SCHRIJFWERK Men gelieve zich te adresseeren met franco brieven onder de letters G B bg den HeerA QUANT Kleiweg te Gouila Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in deh loop dezer maand September AANBESTEDEN de levering en uitdeeling van p m 150 000 stuks goede BAGGERTUBF voor den aanstaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal a Weeks moeten geschieden De verdere Condition liggen tot den 18 September e k dagelgks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlgk Armbestuur De Secretaris De Voorzitter W POST DROST A ROMEUIÏ N nmm SNEU Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaringf ó Deposito van 100 tot f 1000 thans 4 7 nte 1000 en daarboven a 5 j Kantoor Westhaven B 145 ÜZBEEN T ÖTIG TER Veri rek van GOUDA Maandagf en Donderdags middag ten 12 ure Vertrek van DEN HAAG Dinsda iS en Vrijdags namiddag ten 3 uis van het SPUI en ten 4 nre van het ZIEKEN HDISlIETTnHITEHDDR ad 150 sjaafs staande en gelegen onder de Boompjes te Gouda Te bevragen l g den Uitgever dezer Courant eene zeer gunstig aan den Turfsingel wgk P n 45 te Gouda gelegen BOERDERIJ en goed beklante MELKNBRING bestaande uit HUIZING KOESTAL SCHUUR HOOIBERG ERF TUIN BOOMGAARD en GRASKAMP achter uitkomende in de Korte Akkeren waarbg tevens gelegenheid bestaat om LAND in HUÜR over te nemen Te bevragen ten kantore van Notaris Mb KIST te Gouda DIENSTBODE In een klein huisgezin te Boskoop wordt tegen goed loon 1 November e k gevraagd BENE JONGE DIENSTBODE goed kunnende wasschen en huisweA verrichten Adres met franco brieven ónder letter K aan het Postkantoor Boskoop Wegens Ziekte gevraagd eene NOODHULP DIENSTBODE van de P G om dadelgk in dienst te treden Adres onder letter G aan bet AdvertentieBureau van G B van GOOR ZONEN Alhier Schipper van Gouda op s Gravenhage Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar s GRAVENHAGE aankomst namiddag en van s GRAVENHAGE DINGSDAG midrdag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen Jufvrouw SCHENK op de Markt verlangt een DAGl EISJE boven de 14 jaar die gewoon is ligt Huiswerk te verrichten Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAK DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVEE DE GENEZING DEE ZENUWVEBSLAPPINB VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of boitenspörigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü is dagelgks ten zgnen huize te cousulteeren Wie niet bg hem knnneu komen worden met goed jevolg door middel van briefwisseling inde Holandsche of Fransche taal behandeld en de Qe neesmiddelen jjirordeu in het geheitu en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBE WARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellj k toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voor zien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave ▼ oor 70 Ots en franco per post 85 Ct de Fransche uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van 1 postzetfels kan men de zelf bewaring dfirect door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die ioda vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagVOIV sterkend gebruikt worJeo door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder f oed tegen de gal en zeer zacbt laxerend s JB sga tegen 82 het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar by de navolgend Heeren te Amsterdam M Cbjbaii C Droog beilige weg D ii Bleiiwyk 8 v d Kraat Bamokcl Zalt J v d Vegte Boekoap J H Rosbergen Delft E Wilwjhut Delfshaven J Kocb Deventer Oebroed Timan Dordreckt H Gilla i Dirkeland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoagsinat a Hage Viaser in de Spnislraat Haastiecbt K Oosterling Harderwijk A Greidanus Leijden J T Terbargh Haarlemnerstraat Lekkerkerk A dan Oads B ii Linsoboten B Kruithof t Moordrecht O H Post Rotterdam v Banten Kollf korte HooMsteeg Bobiedam Wed A H HombooU Scbooflhoven A Wolff Btolwijk A Zijderlaan Tiel A Faassen ITtreebt F Altena op den Steenweg over de Do kerstraat n 872 Vlaardingen 1 M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins i De SLUM en MAAGPILLEK bereid volgeni het echte recept zyn door mg te Oouda aUstu en wiiilmteni verkrijgbaar gesteld bg den Heer Ii BCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der eehte en sinli onbengelgke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen ia een biljet voorzien met de handeeekening van J J SCHREUDEB apotheker welke handteekening lieh ook bevindt op het zegelink waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zgn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen COBBESPONDENTIE Het stuk van S achteo wij geheel ongescfaikt om gepluttt ta worden Het ia oiet ran algemeen belang Ware weldoeners troQwens njn niet gediend met dergelijke epeolgk dankbetuigingen Het stnk van J wordt niet gei aatst daar de iahood niet van publiek bdaog is db Riedact b GQads Druk van A 0 Jitkia98 Stoltken voor de i dactie deser courant bestemd moeten gezonden worden atm den Uitgever A BBIN MAN Lange Tiendeweg O N 60 albier Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Gouda OTerwogen hebbende dat de Atiatiaehe Cholera in naburige rgkcn heeraobt ea ook ons land bedreigt Bevelen deo ingezetenen dringend aan reinheid attgbeid en in het algemeen allea wat de openbare gezondheid kan berorderen in acht te nemen lich te onthouden van onrijpe vruchten en andere aebadelijke tpgzen en dranken roor zuirrre Incht in de woningen te zorgen en de stralen en goten behoorJgk schoon te maken Gouda d a 13 September 1873 Borgemeester en Wethonden Toomoemd De Secretaris De Burgemeester DaoosLHnriia Foetuhh van Beeoeh Uzikdookn BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Het Franseha ministerie aehgut eindelijk een bealnit ganaiMn te bebbfn omtrent de verkieuogen voor de openstaande plaatsen in de nationale vergadering Ifittop een dag maar op 2 of 3 rereohillenda tijdatippen I naar den daar der vacature uilen de kiraers worden opgeroepen on de H ledige plaatsen te vervallen In Ootobei begint men met 1 departementen De meeate bUdao ook de monarchale meldsn dat da Ibaia volkomen aic beeft gemaakt Zg beachonwan d verlcBfing van Mao Mafaon s mandaat ala den enigen nitwrg Reeds zegt men dat vier misiateH vaat besloten ign zulk een voorstel te doen en dat de overige leden san t kabinet op dat pont nllen moeten toegeven of voor andere plaats maken Het Engelacbeministerie Gladstone heeft weder een paar nederlagen geleden In plaats van den heer BtMO die ten gevolge van zgue verheffing in den dclatand en zgne benoeming tot pair ophoudt lid van het lagerhuis te zgn is de conaervatieve candi tet gekoien Ook io bet Bohotache Renfrew CoU legt dat 25 jaren achtereen liberale afgevaardigden iiawr bet lagerhoia aond hebben de conservatieven de overwinning behaald Volgena een geracht ia de heer Gladstone voor oemena in bet n aar Ierland te bezoeken en tal bg dia gelegenheid amnestie orden verleend aan de eniaoa die tioh nog in beohtenia bevinden De Froisische oBoi£ele Btiek nitiger deelt het baalnit mede van den lOn deter betreffende de in voering van de organitatie der Evangelische kerk 1 voor de provinciën Pruisen Brandenburg Pomme ren Posen Sileziè rn Saksen venter wordt in dat beaiuit bepaald de bgeenroeping van een buitengewone 1 algemeene synode voor de acht oudere provincicn In Oostenrijk wordt nu ook gebonden een ioter sationale munteonferentie om te beraadslagen over een nniform muntsjsteem voor alle landen In de eerste zitting is men bet over de volgende punten eena geworden 1 Het is nuttig £ a standaard en wel den gondea aan te nemen 3 Er zal een internationaal gouden mnntstnk zijn ut patgeld van zilver en koper 8 Het zon nnttig zijn een gouden munteenheid aaa te nemen aan alle landen gemeen 4 Het gebatte zoowel ala bet gewicht moeten worden uitgeidrukt in gefaeele getallen van grammen en deoigrammcn Voor den internationalen dienst meet aangenomen worden een stuk Waarvan het gehufte en het gewicht in overeenstemming zijn met het tnetriek stelvA zonder breuken en van een waarde ongeveer overeenkomende met het 25 fr ncastnk de 20 mark het pond sterling en bet S dollarsstak Verder zou als munteenheid moeten aangenomen wordeu een goudstuk zoo wat van de waarde van I franes i Oostenrijkiche florijnen een dolbv 4 marken iscbillmgs 1 gouden roebel onzen rgksdaalder 1 Spaansche douro en een Portugeeache milreis Omtrent bet congres der internationale te Geneve wordt van daar nader bet volgende gemeld De partij der voorstanders van den algemeenen raad houdt over dag twee geheime zittingen en des avonds eene openbare In deze laatate waren Maandag eren als den vorigen dag 150 i 200 personen aanwezig en werd vooroameigk gesproken over den toeataod der internationale De Nederlandsche a evaardigde gaf den wensch te kennen dat alle proletariërs zich onder bare banier mochten sefaaren maar dat dan tevens eenige doordrgvera die geen werklieden zgn en de arbeidende klasse tot hun eigen voordeel exploiteeren uit de rereeniging moebten veTstooteo warden Gelgk men weet was bg gerucht gemeld dat in eenë geheime zitting bealoten waa de quaestie eener algemeene werkstaking te venUgen Volgens eene corlespondentie aan den Cotrrier ie Paris ia dit echter zoo niet maar werd integendeel besloten in Nor terwijl de Fransphe nationale vergadering zich met de quaestie van den regeeringsvoru bezig houdt eene algemeen werkstaking in geheel Frankrgk Italië eo DttitaobUnd tot atand te brengen en wel onder bepaling dat de werklieden alsdan naar geen voorstellen tot eene minnelgke sohikking mogen booren maar zich op een burgeroorlog moeten voorberaid houden en dat ingeval aladai de ntaionale vergadering de monarchie pticlaaieerl er onmiddellgk een gewapende opatand moet aübreken Alle a isvaarigdeu voegt de beriebtgeve tiVi bebbea be loofd bg hunne aldeelingen aan te dringen op eena dadelgke nitzeiding v n agenten naar al de voor naamtte punten der arbeidenbeweging teo einde die zaak te regelen In de Zaterdag gebonden zitting der Spaansche Cortes is met algemeene stemmen goedgekeurd bet wetsontwerp tot het verleenen van uitgeetrekte volmacbleu aan CasteUr een nieuw bewg van sympathie gaf die vergadering aan den nieuwen president door met 64 tegen 39 stemmen te verwerpen een amendement van de linkerzijde om de doodvonnissen vooraf te onderwerpen aan de kennismaking van de Cortes Heden zal waarsch nlgk beslist worden over het schorsen der zittingen De commissie van den Zwitserschen nationalea raad voor de bereiening van de grondwet zet haar werkzaamheden voort bg da behandeling van bet artikel betreffende de Jezuïeten werd een amendement aangenomen van Carteret en Jolissant waarbij de oprichting van nieuwe klootfera en de herstelling van oude kloosters of van godsdienstige orden verboden is en aan de centrale regeefing en de oautonnsle bestureii et reebt wordt toegekend ten allen tijde de bestaÜNe Oesters te inspecteeren ENGELAND De jongste feestviering ta Vlissingen heeft den Z ai7y Telegrapk weder anlesding geg ren lot een van die vermakelgke doch goedaardige phautasie stukjes over Holland en de Hollanders waaraan we van de buiteulandsche pers reeds zóó gewoon zgn geraaki dat ze ons langer noch boos kunnen maken uoob verwonderen Ditmaal begint de Telegrafk met een halve waarheid Geen tgding gowie tgdiug Wie t minst van zich doet hooren maakt tgewooulgk t best Y ni aa Europa over t geheel zich zoo luttel bekreunt over t geen er in Holland voorvalt dan is dit wgl algemeen de overtuiging heerscht op lange ervaring gegrond dat t Mijnheer zoo goed gaat als t maar eènigsiins kan d w z nl heel goed Wat doet dan wel Mgnheer Hij gaat jaar op jaar voort met ons Engelsohen verbazende vrachten knas boter haring en vep tue te zenden en voor de winsten die zgn haudel hem scheukt laat hg steeds maar eer nieuwe grnohten graven en nieuwe dijken vpwerpcn Voor t overige brengt hg zgn geld en zgu tijd zoek met t bouwen van vreemdsoortige buitenplaatsjes aan de oaveiBVan zijn kanalen met t opschrift Lust und Rust boven de deur w dera met t rooken van ontelbare jpeu en t drinken zonder ooit dronken te woideo van ongeloofelgke hoeveelheden jenevergrog i Daarmee ion men meenen heeft Mgnheer de buiden vol Haar neen I Al dat handeldrijven koepeltjeabouwen rooken en drinken belet hem niet dal voor zgn misdadigers zijn armen en zgn weezen ta torgen met bewonderenswaardige fermiteit taet en menschlievendheid om de beste benkroetwat te bebban van de gansehe wereld en om veel meer aan letteren en fraaie kunsten te offeren dan de meeate lieden wel denken t Portret is met forscbe trekken geteekend Zoo t al niet sprekend gelijkt we mogen big zijn dat we er nog zoo redelijk afkwamen t Onverdiende complimentje over de armen en weezenverzorging weegt jnist op tegen dr even onverdiende beaobddiging omtrent de pgpen en de grog De Daily Tetejnpk verkeert in den waan dat de Engelsche uitspraak Flushing afgeleid is van t FraaaOhe Flessingne Dit noemt hg een zonderlinge gril in de nomenclatuur Van den eigenlgken naam dn stad Vlissingen waarvan t Engëlsehe woord eena verbastering is vermoed kg t bestaan zdb niet Wel een bewgs hoezeer de mededeelingen van t blad berusten op waarneming en locale kennis 1 ii fc T B B L O I Ê Men leest in eene part eorr van de ItM Ot uit Brussel 12 Sept Nog vier dagen eu de Aatwerpadie kiezen xallai hunne stammen moetan uitbrengen voor twee a evaardigden ter kaïaer Zelden hebben partieels vorkieijogen sooveel de aandacht kanoen trekken in geheel bat bind oowel ais te Antwerpen en niet minder telden hebben zg tot eau zoo heeten strgd aanleiding gegeven Want heet zal de strgd zgn en met inipsnoing zullen de partijen elkander de zegepraal betwisten Tot dusverre waa de Antwerpsdie vertegenwoordi ging geheel homogeen clericaid Stel u eena voor een oogenblik da overwinning der liberale eandidaten voor weUe treurige rol zullen dan de ander vertegenwoordigers venrullen I Wanneer zg zioh oonacientieis hielden aan bet beginsel dat alk afgevaardigde de meerderheid zgner kiezers behoort ta vertegenwoordigen zooden zq onmiddellijk hun ontslag moeten nemen Wanneer ik mij io de hypothese eener overwinning van de liberalen verdiep dan is het niet omdat ikzoo zeker van hun succes ben Niets is minder zeker en de indruk dien men krijgt verandert telkena zoodat men zich onUio elijk een nauwkeurig denkbeeld van den stand der kansen vormen kan Ik sprak sleilits van een overwinning der heeren de Wael en Oustave van Havre om een denkbeeld te gevenvan de beteekenis welke eenj échec der olericalenvoor het ministerie en voor da meerderheid zouhebben In minitterieele kriijgen is de onrust dan ook niet gering n men betreurt het erg dat men te Antwerpen als woordvoerder der partij op het oogenblik geen ander heeft dan den beer Pelset den man die door een proces eo daaropvolgend vonnis gebrandmerkt is Terwijl f Echo d parÜnunt een trouw relaas geeft van dit schandelgk proces heeft deze heer de verregaande onbeschaamdheid van op de meeting samengeroepen door de Commission des servitudes te zeggen dat de katholieken er goed aan deden toen zg aan ds Antwerpsche feesten weigerden deel ts nemen want dat Leopold II in Antwerpen gekomen was slechts in qaaliteit van Koning der Genzen Zelfs vele clericalè ingezetenen heeft het pgnlijk getroffsn dat dene onbeschaamde heer wiens tegenwoordigheid in het parlement een grove fout der Antwerpsche kiezers is zich zoo zouderjing gedraagt De clericalè leiders hebben efen uitstekend thema l gevonden dat zij in hunne vorkiezin s polemiek op allerhande wijze uitwerken en te pos brengen Wij verdedigen ons zeide de heer Dedeoker een der clericalè eandidaten om bewaard te blijven voor