Goudsche Courant, woensdag 17 september 1873

lill lii UAt ttaifoéÊi broedere I In België denkt er zonder eenigen tirijfel niemand aan om de door de grondwet gewaarborgde rechten der kiiholiekeo eenigszins te willen verkorten En ware er eene pattij die het wilde en dit ontkeu ik ten Bterkste zij eoa om het te kunnen daeu moeten beginnen met eene grondige herziening d grondwet Maar de clericalen weten dat deze onzinnige beschuldigingen altijd nog geloorige ooren vinden en voor het overige kunnen ig als tekst dienen die door de clerioale per op de meest gutochte wgte in hare verkiezings art kelen wordt uiigHrerkt Zie bijvoorbeeld wat deGentsche Bi w i W c durft brifven ffOfloeft gg dat wsnqeer zg op hun weg niet bel aaneengesloten en tostberaden leger der katholieken ontmoetten de heereu Früre en fiara een oogenblik DUdeo aarzelen dett openbaren eeredie 8 te verbieden onze katholieke scholen te sluiten de godsdienstige orden op te heffen ons met em twii erlijke oonstitntie voor de geestelijkheid tp begiftigeq en desnoods de bisschoppen t verbannen of vangen 4s zetten P IVg gingen Kobt op dit doel af tae de dubbele vtiïiezingeu van 1870 de heerschappg v a het libe mlisase kwamen vernietigeu en de komplotten der ▼ rgaetselarg vergdelen De loges geloof het vrg zouden niets liever wenschen dan het onvoltooide werk voort te eetten eu de voetstappen te drukken van tet Duitsche en Zwitqersche liberalisme ih i tljaat ons niet te veel vertrouwen op de kracht oraer insteUingen want deze agn een zwak bolwerJc hetwelk den overmoed van den verwoeden vervolger niet breken zal het ia ogenaohgnlijk een bilateraal oontraot maar volgens de doetrinaire recfatsleer roor M slechts verUndend Ame katholieken I Alsof 3Ü le Quaohuldige lamilÉem waren die men opjaagt es vervoil t ferwgl lovwel in Daitsohland als iu Italië in Zwitserland als in België eg de aanvaUera zi die strgd voeren itgm elke moderne vrijheid ItnUaansclie en Zwitscrjcte niets vootvatt wat de qi dedeeling waard is Zeiïs de afgevaardigden Djn zulke onbeleekenende mftuneu dat hg het niet dar moeite waard acht de wmeu te noemen Alleen maakt hij melding van van den Abeele den Belg die ook in den Haag op het Congres nog al een rol heeft gespeeld Hij beweert dat van den Abeele zich tegenwoordig evolutionair in plaats van revolutionair noemt ten einde aan de voorstanders van rust en orde in den Staat minder schrik in te boezemen Zonderling is het dat dezelfde van den Abeele vóór eenige dagen de Nederlandsohe afdeeling vertegenwoordigde op het Congres der Biiknnliiisten en nu ook w eder op dat der Ceutralisteu Wg meenen daaruit te noeten opmaken dat er pogingen worden aangewend om de verschilleudo deèlen van het lichaam weer bij elkaar te brengen Maar al heeft zooals wg iven zeiden de correspondent aangaande hft Cg igres zelf weinig nieuws mee te deelen toch is zgn brief i par aanleiding van dal Congres dien vg voor ons liebben hoogst belangrgk omdat hg ons een kgkje geeft in den geheimen revolutionairen catechismus van Bakunine den nihilist een cafecbismns die zoo hij geen verdichting is moet opgekomen zgn in het brein van eeu monster dat den naam van meusch niet wajird is Om oi ze lezers er over te late oordeeleu zullen wij enkele paragrafen uit het stuk overschrgven i 1 £ en revolutionair mag geen persoonlgk belang J geen liefde geen gehechtheid kennen hij mag geen eigepdom zelfs geen naam hebbeu Bij moet geheel eA opgaan in het eene Me in den eenigen hartsiwbt ik revolutie § Hg moet niet alleen ïn woorden maar metterdaad breken met de geheele beschaving met de wetten met de zodelgkheid en met al de aangeuomen vormen Hg moet doordrongen z n van het bewuatzgn dat iij in de tegenwoordige maatschappij alleen leeft om ze zoo schielijk mogelg k te vernietigen 3 Ëen revolutionair veracht iedere wetenscliap en laat haar beoefening over aan volgende gesfachteu Hg moet slechts één wetenschap kennen n I de vamieling A lleen om het in die kunst ver te brengen moet hg de natuurknude de geneeskunde beoefenen 4 De zedenleer moet hg verachten Voor hem is alles zedelgk fvat den triomf der revolutionaire beginselen bevordert oozedelgk wat dien triomf te enhottdt i 6 Hg moet tpeds op le en en dood openigk of in het geheim str gden tegen den staat en zijne burgers i 6 Ug moet ef en onverbiddelgk zgn tcgcnoVer anderen als tegenover zich lf Banden van bluedverwantschap vriendschap liefde bcalutui voor hem niet Zgn eenig genot moet zjyu bet succes der revolutie Dat doel najagende moet hg steeds bereid zgn te sutven en anderen dje hem hindèrep iM vermoorden 7 Qevoel mjg hg niet jiebben alles moet koude berekening zga § $ Het e n i der insg een revolutionair in vriendachappelgke betrekking staan dan met een geloofsgenoot Hg moet ieder schatten naar de diensten die hij kan bewijzen aan de revolutie 9 Ieder chef van de revolutionairen bond moet over eenige ondergeschlkt D beschikken als over een eigendom dat aan de revolutie behoort § 10 Als een makiper ui gevaar is dan moet bjj de vraag of hg ham zal redden alleen de vraag wat is in het belang van de revolutie den doorslag geven $ 11 Een revoltttJADsir leeft in de moalsohappg en te midd der zoqeena mde beachaafde wereld in het vooruitzicht dat zg schielük zal ondergaan Hij moet nimmer aarzelen om in het belang der revolutie een mensch van kant te maken of een stad te vernielen Hij moet allen gelijkelijk haten £ n indien hij zich door den band van bloedverwantschap vriendschap of liefde hat terughouden om den eerste den beste die hem ti nwerkt een booti kleiner te maken dan is hg geen eebi revolitionair Het is Ujna niet ta gelooven dat zooveel barbaarsohheid m een menschelijk brein kan opkomen DUITSCHL ANDi De Sank tmd and ZeU iiff bericht dat de re eerinj haar oorspronkelijk plan betreffende de bevestiging van Wilhetwahaven aan de lan ds g nl geheel heeft veranderd Aanvankelijk scheen men tan oordeel te zgn dat het inundatiestelsel verbonden met den aanleg van eea paar tgdelgke werken voltdoende zon zijn tot besolierraiog van deze gewichtige laaritieme wapenplaats Thans heeft men het volgvnde jplan opgevat £ r zullen op grooten abtand van de wapenphate drie groote forten worden gebaqwd nl te Bnstesiel Lillenstede en Maiensiel Uet innndatiestelael zal decwjjze warden ingericht dat de hoofdpunten daarvan zich bevindon in de onmiddellijke nabgheid dier forten Bg een all mogdgk gestelde insluiting van Wilbelmsbaveo dide Vgand xija erste battergen moeten aanleggen op een Ibtand van ll i a 3 Duitsche m lcn van de plaats Aan de zeezjjde zullen worden aangelegd vier groote brtni gedeeltelijk door middel van een pantser van ijzeren platen versterkt daarenboven zal men tnsMken dis belangrijkste vardedigiogswerken een aantal zware batterijen opwerpen Uit dit zoo beknopte overzicht verklaart zieh reeds v ldaeade zegt de £ mi und Uanii ZtiUum van waar bet komt dat de rgkaregeering een som van 10 177kO 0 tkal heeft nitgetrakken voor de versterking dezer laefaavens Tan behoeve van de verdedigingswerken der mon ditig van d Jahde de Weser en de Ëlve zullen verhnende aanuaen noodig zijn Volgens de ge maakte plannen zal de rgkeregecriog daartoe niet Binder b en dan 19 611 060 thai Met betrekking tot de versterking van Wilhelms haven wordt ao het volgende medegedeeld De regeering is daarbij uitgegaan van dit standpunt de versterkingen snllen worden aangelegd op zoo aitge breide sobaal en op zulk ean aanmerkelgkeo afstand van de plaats dat zij zonder verdere yijziging van dit stelsel aanmerkelijk kan worden nitgebreid en aan alle mogelgke behoeften zoowel van oorlogs als banidelsbavan zal kunnen voldoen Om als handelshaven aan de behoeften te kunnen beantwoorden h ft de regeering het phn opgevat een ahonderlijkè haven te doen aanleggen alwaar de vereisehts pakhuizen en andere werken ongehinderd gebouwd zullen kunnen woeden Deze haven zal in vcrbindiag worden gebracht net een te graven ka naai hetwelk de Eems met de Jahde vereenigt BINNE NLAND GoftBA 16 Septëmbeb Bg kon besluit ia o a benoemd tot snrnnmersir nL H m belastingen in en l rtrtS lhlër Gisteren wos het vijf sn twintig Jaar geleden dat de heer J Drooglcever Portuijn tot regent benoemd werd van de 8t Catharina en Elisabeths Gasthuizen alhier Toen de geachte jubilaris gisterenavond in de gewone vergaderzaal die voor deze gelegenheid keurig met bloemen was versierd kwam werd hij verrast door zgnc mederegenten met een zeer sierlijk cadeau ZWITSERLAND Een reporter van Ie Soir die op dit oogenblik te Genüve vertoeft om het Congres van die fractie dei Internationale die i haar kracht zoekt in centralisatie bg te wonen schrijft dat er op dat Congres eigenlgk i i tï t rail hi en tevens werd hem door den vader en moeders dei inrichtingen een photographic der beide hulzen als souvenir vereerd In het belang van de beide gasthuizen hopen wij dat de heer Droogleever Fortuijn nog vele jaren tot de regenten mag behooren De afloop van bet examen ma de 14 caadidatén die zioh hebben aangemeld om opgeleid te worden als tolk voor e Chineeache taal in Nederl Indiê waarvoor drie plaatsen beschikbaar zgn is dat in aanmerking komen 10 candidaten die volgens de behaalde cijfers op de Igst gerangschikt zijn Daaronder komt all nummer 4 voor de heer C de Hoop leerling van de Hijks hoogere burgerschool alhier die deze inrichting voor de vacantie met diploma heeft verlaten Ofechoon waarschijnlijk niet onder de drie definitief gekozen candidalea behooreade is deze uitslag even vereerend voor den jonkm n zelt als voor de inriohtipg waar hg zijn opleiding ontving Verreweg de meeste der adspiranten toeh hadden het eindexamen van de burgerscholen met 6jarigen ouraua met goed gevolg gedaan De heet J M Verhodf ftedih t te Wifaekerke heeft voor het beroep naar Uudewaier bedankt De miniater van 6nanai2h heeft de aandacht van btflanghebbcnden gevestigd op de gelegenheid tot verzending der correspondentie naar Nederl Indjë door middel van het stoomschip Koning der Nederlanden van de maatschappij ifNederland waarvan het vertrek uit het Nieuwe Diep op den 27lten Sept a nst is bepaald De daafiuede te verzenden brieven enz hehooren niterigk in den namiddag vin den 68ten aan het Nieuwe Diep aangekomen te if jn Zaterdag is te s Oravenhage de tentoonitelliag van pluimgediertc geopend Zg verdiende retr de aandacht van liefhebben vooral ook om de prachtige verzameling duiven daar aanwezig Aan J de Brugn te Goudefnk zgn o a ook versohelden prgzen toegekend voor hoHiders daiven ta eenden In eene vereenigde ziitiug der beide kamers ia Zaterdag ten 2 ure de fcwqie Vergaderieg d r sta tengeneraal geslMen dchier Geertseol a nitniiter Van bipnenlandache zaken hield daarbij de volgende aan f k Mijne Heercn De affceloopen sitting beeft zèlter ffiét dl uitkomsten opgelsrerd die de regeering had g faoo it Wctaoiitworpen van root belang aan wier owrweging in de afdeolifigen of bèhmideling in de openbare vergaderingen en aanmerkelijk deel van uwen tijd is geW il gewcelt hebben de goedkeuring van it rerteganwoordiging niet magen verwerven Intnaióhen is een gewishtige maatregel doar de vaststelling drr nieuwe tarieven van in uit endoorvoer in NederJondseh Iodie tot siadd gskoam Met de voordnehten tot voorziening taga besmettelijke ziélflen tot wqiiging der w t betrefltnde de burgerlijke pensioenep en tot herziening van de belastbare opbrengst der gebonwd eig tdomiMakabtgij n vereenigd Krachtige bevordering van de welvaart des iapds belooft de aanleg der nieuwe spoorwegen voor rekening vïn den staat Waartoe de middeton door n werden toegestaan De ttienwe overeenkomst tnet d handaimaatsataMig hef tractaat mrt Spanje lot vaststelling vm drjifchten en voorrechten der consuls WerdM d r witekrachtigd Door de goedkenripg van het met BelgitI gifsloten tractaat ot regeling van versohillende betaiagngke onderwerpen werd de vriendschappelijke verhoading met den naburigen staal bestendigd en versterkt De koning draagt mg op n mgne heercn voor uwe toewijding oai s linds belangen zgnen dank te beluigeo Namens den konioj wordt Se vvigodering der slatengeneraal gesloten Gisteren is op de gewone wijze de Vergaderiuf der StftenGenersal geopend Dé heer E 3 A van Belandt d de vomrzittersatoel bekleedt opende nadat de leden der beide Kamers zfeh in de zaal beahAnd voor de zittingen der Tweede Kamer vereenigd hadden tegen halfjéén ure de vergadering en liet een KonioklgkTwslait van den 13deh September jl houdende zijne benoeifaing tot voorzitter der Eerite Kamer Jedurend het aanstaande zittingsjaar door dèn gHfller dier Kamer voorlezen De voorzitter aan wien derhalve overeenkomstig het voorschrift van art 103 der grondwet het bestuur dor vergadering is opgedragen benoemde daarop eene commissie van 18 leden die Zyiie Majesteit den Koning bg Hoogstdeszelfs aankomst in hot gebouw der StatenGeneroal ontvangen en in en uitgeleide doen zou De jüniiters hoofden van ministeriejle departementen de kanselier der beide orden en de leden van den raad van state vervoegden zich ten één ure mede in de vergaderzaal Zijne Majesteit de Koning die zich met Hl KK HH de Prinsen op de in het programma voor de opening van de vergadering omschreven wijze naar het geboiw van de Tweede Kamer begeven had verd na een kort tgdsverluop aldaar aangekomen in de vergadering binnengeleid Zijne l ajesteit de Koning plaatste zich op den froon en hield terwijl ÖA KK HH de Prinaen at Hoogitdanzelven gezeten waren de volgende ningsrede Mgne Ueeren I Ik verheug Mij ook nu weder bij de opening Uwer gewone zitting het geluk te hebben guust e sededealingen te kunnen doen aangaande den toestand des Lands Bij het bezoek in het vooijaar door mij gebracht aa de noordelgke gewesten des Bijkf ontmoette Ik allerwege blijken van Welvaart en bloei De havenwerken van Vlissingen onlangs in Mijne tegenwoordigheid geopend hebben een nieuwen weg voor den handel gebaand die nieuwe welvaart belooft Ik stel er prijs op in Uw midden met erkentelijkheid te betn dat tk in het Noorden en in het Zuiilen door de geheele bevolking met de levendigste en ondubbelzinnigste bewgzen van liefde en verknoeht beid ben begroet De verwikkelingen voor Ons in den I disehen Archipel onictann deden Mij ts meer de bewgzen van belangstelling en vriendacnap waardeeren welke Ik V wrtdurend van alle vreemde Mogendheden heb mogen ontvangen Zee en Landmacht TOldo n steeds op bffeiyke wijze aan hare roeping Het openbhar en bijzonder ondefwgs blijft Myne levendige belangstelling wekken Op de wereldtentoonstelling te Wsenen in dien röoten wedstrijd der volken heeft Nederland zijn niam in K verheid en Kunst met eere gehandhaafd De berichten omtreit de beteugeling der ziekte die sedert jaren den veestapel teistert Iniden gunstig Niettegenstaande de stggendé behoeften van de gewone dienst en de buiiéngewone uitgaven zoo hier te lande als in Indii ia de gesteldheid van i tandt galdmiüdelen gunstig te noepen N a de tijdelyke staking van de krijgsve riehtingen te lande t én Atcilin warden de knsteJi van iit njkmet goed t oSg door de zeemacht geblokkeerd De noodige voorzieningen zijn en worden genomen ten einde den atrijd te lande met kracht te kansen hervatten ÈfdiMh de Jtrii OiU i Jpë H tingen is n et uitzonderihi van en eje onlusten vat plaatselgkeu Uild ie rusTonvi tiïIi gebleven Over het algemeen was ontwikkeling van hnidll en eciieepvaari merkbaar uit de AiiU 6p iren t van de inen uitvoerrechten De belangen der üvelIteid rijn bevorderd door ttienwe bepaÜngm emticnt de mijhontginningen In sommige streken waar gebrek an voedingi middelen bestond of dreible te ontstaan is door de Begccring n particulieren krachtige hulp a n de bevolking verleend De vnonitzichten omtrent deni qofit rui voed ngsn iddelen zijn tbana geruatstellend De toestand der West Indische koloniën ilbetrrt digend Suiinsme heeft het hoofd gelidüiid iti de ipoeieljjke onil ndighedcn die in ajt jaar rtrden verwacht Torwgi het tfactaat met proot itt ilMe betre Peode de Immigfatfe nstige liikomsten gaf lileef ooll bgde vroegere slaven Be de opheffing van hei ataatiioezichi gezindheid tot arbeid bestaan Cnrapao mag itieh door uitbreiding van handel en Lseheepvaart in toenemende welvaart verblijden Mei de irenicb dat Uwe beraadslagiii en onder tloogeren zegen mogen atrekken tot bail van bel dierhwr Viderland verklfur ft de gewone zittingder StatenGeueraal geopend Zijne Majesteit de Koning Verliet nn b4t itspreken deïer rede met BH KK HH de Prin8en be geleid door de coniimiasifi de vergaderzaal m begaf zich op bepaalde wijze i iiar het KotiibkNjk Paleis terug Dp vocmtter sloot vervolgens n at de oommisiis is teruggekeerd de yereenigde ziltihg der Kamers Bij besluit van 14 deze heeft Zi ilLj aan generaalmajoor graaf van Lin frg Stirum op het daartoe door hem gedaan verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van Minister van Oorlog met dankzegging voor zijne in die betrekking bewezen diensten en het beheer van het Departement van Oorlog dinterim opgedragen aan den heer L i £rocx Minister van Marine J i i De herkozen of nieuw benoemde leden van de tweede kamer hebben gisteren voormiddag ten 10 ure in handen van Z M den koning de bij de grondwet gevorderde eeden afgelegd De Btaatt Cmrmt deelt een overzicht mede omtrent den inhoud van s Rijks geldmiddelen by bet einde der maand Anguatu a Dat bericht is van den meest gcrussttellendeu aard De inkomsten gaan voort rgkélijk en naar het jaar in maanden vordert in toenemende mate in de schatkist tK vloeien De raming der middelen voor 7 van het jaar was fi 1 000 000 de werkelijke opbrengst over Januan tot Augustusis geweest 53 598 000 of ruim 2Vi mitlioen meer Verleden jaar was in de eente acht maanden ontvangen ƒ 52 628 000 Deze rhime opbrengst verdeelt zich gelijkmatig over de verschillende bronnen van inkomst Eerlang zal te BotteTdaU het honderdjarig bestaan van den schouwburg gevierd worden Aan de b roemate Nederlandache schrijvers de tooneelspelers en speelsters alsmede aan de leden van het tooneelverbond zullen gouden en zilveren gedenkpenningen worden uitgereikt verder zullen de heer en mevrouw van der Hoop te dier gelegenheid een groot diner geveh De Hoofdadministratie van bet telegraafwezen iu Dnitsehlaild heeft thans het stelsel van opene dépêches aangenomen wanneer de abender dit begeert In vele gevallen is het wenschelgk dat zoo degeadresscei e afwezig is diens huisgenooten of deeigenaar van het hotel waar hij zich bevindt kennisvan de dépêche bekomen Wij gelooven dat deze nieuwheid ook in ons land van veel nut zou zijn U Uil bel geneeskundig gesticht Voor krankunnigen te Utrecht is ontvlucht P H Laan oud 8 jaren laatstelijk predikant bij de NiAlerduitech Hervormde gemeente te Maassluis Hij houdt zich vermoedelijk op te Rotterdam of te Loosduinen of wel te sGravenhage De olScier van justitie Ie Utrecht verzoekt opsporing aanhoudii en bericht In het ütnekUek Jlgmeen nik en JdvertenlUblad konat eene aoakaang vin Chatnubruod voor die ejier niet algeneen bekend is De ondervinding zegt de schrijver van U Qóiie du Ckrhtianume heett bewezen dat de Vijfde dag te nabij en de tiende te fer e i t eene riatdag Het jsjhtikbewind zb6 veel vermoEeod in Fr ids tjjki hèeff nimmer hot vermogen gMM 4k laaltiauwM den decade te doen rieren £ r is een witputting met opzicht tot de menschelgke krachten en men heeft die ook bij de beesten opgemerkt De os kan geen negen dagen et liiid bearbeiden op het einde van den zesden dsf 8eiit t 11 geto 4 U frtt te VAgM door den Schepper tot de algemeene rust der faZtuur bepaald 9e boeren z gen onze ossen kennen den Zondag 4 len f dien dag sie ferkmt Die te vë f b jiit bewgst niete Zoo het aannemen van een rnstdsg eu behoefte il voor den mensdi walf bok vninlondig erkednen dan kan da wvaor geen bewij rordan bijgevoegd aan de dieren outleaud Va de dieieu die in vrijheid leven ie taog nooit gemerkt dat i zich den eeneA dag ndiri jfÉdr es d$u de agderen de vogelen vliegen en zingen en de visachen zwemmen dea Zóndaga volkomen op deselfde wjn ala op d andere dagen DrnededaelingTati Chateanbriand bewijat alleen dat ook ploeg ossen oede MKIèn maar zoo men te minder werk per dag laat doen zal men ondervinden dat zg ook des ZsterdJigs avonds niet naar een vrijen dag lien loeien t J C Een paar jaren geleden Mel8 taWr de wed Storm van der Chüs in den cerele artistiqnc litteraire en Bdentil i ul te Antt erpen ep vercerfad verzoek ene lèordmdi b vatke gelegenbeid zg de haaranngeboden soa ran fr lUO 8 tegemaetkominl in da reiskosten ent afatond tot grondvesting eener thans aldaar bloeiende middelbare meisjesiohool Bg gelegenbeid Van bet ttnlai i in d Bcbeldralsd gehouden i C tA h ite kuadiy ooawe wiens ziliingeu enk dSac nnrr Storn werden n ewoood is ha r het vereerend vcr oekgeduaii van bnloclde voordracht Wetahd te wiÉeii doen tA eipddUiiib l reiening van de eerde littéraire te Isteu drukkeii en verspreiden vooraekereeo bewgt dat onta bejaiAte Itpdgunoot oek door onze zuidelijke broeders nmir waarde wordt geschat Even als iSiB r Siorin met mevr Conrad de eenige NederlauJ i lie vruuw was die bij gelegenheid van de opening vsa bet Sucz Eanaal als gast dobr den onderkonlug tsn £ gf pte op cenen tocht naar den eeralen waterval van den X ijl erd nitgenoodigd en al do hoffeeaten te Suci Alexendrie Kniro ea Ismaïln bijwoonde was tg ooiv thai a met mevr Liiia Schiieiiier de eenige vrouw bg de zittingen viiu het letterkundig congres V i Sedert een paar dagen ia te Antwerpen een Franschman aangekomen die per velocipede reist Op zijn gzeren piard gezeten heeft hij reeds het grootste deel van Frankrijk Zwitserland en België bezocht en door langdurige oefening zulk een vaardigheid in het voortatuwen zijner velocipede verkregen dat hü o a in Frankrijk waar de wegen over het algemeen goed eo regelmatig bestraal zgn niet zelden een snelheid bereikt gelgkstaande met 300 kilometera mijlea per dog Volgens dien maatstaf zou hij op één dag den afstand van Antwerpen naar Parijs kunnen afleggen Op gewone landwegen kan hij van 160 lot 200 kilometers per dag afleggen en leest al rgdende op zgn gemak de courant Gedurende den lantsten oorlog in Frankrijk deed hij dienst als overbrenger van dépêches lusacheu verachillende phiataeu Dezer dagen werd voor de arrendissements rechtbank te Middelburg behandeld de zaak van een predikant en zijne echtgenoote wonende in een der geoieeutea van het voormalig 4e district van ZeeUnd iy beschuldigd van in den avund vaa 28 Mei jl omstreeks 7 4 ure in de door hen bewoonde pastorie te zamen en in vereeniging den preaident kerkvoogd hunner gemeente en nog een persoon moedwillig te hebben mishandeld de predikant door den president kerkvoogd met geweld tegen een deurkozijn te duwen en met de vuist een slag tegen hel regteroog te geven alsmede door den persoon die tuaachen beidenwas gekomen een alag met de vuist tegen het linkeroog te geven en van voren bg de haren te grijpen en de tweede beecbnidigde door dien persoon terwgl deze door den eersten beklaagde werd mishaudeU van achteren bij de haren te grijpen en in het rechteroog te krabben en beide beklaagden daarenboven door genoemde persoon hevige slagen op hel hoofd toe te brengen Van het vonnis waarbij beide beklaagden zgn schuldig verklaard aan het toebrengen vanahigen zonder dat hierdoor cenigerlei ziekte of beletsel om te werken is ontstaan en veroordeeld tot geldboeten reepectievelgk van SO en ƒ 30 met subsidiaire gevangenisstraf van 7 en 5 dagen zijn de veroordeelden in hooger beroep voor het Broli eiMl garechtahof in Zeeland gekomen I 1 ih Een Amerikaanaeh blad zegt de redding van Hozse il brt water van den NgU was niet wonderbaarlijker dan de wijze waarop onlangs in Illinois een kuaa e ondar de volgeode omstandigheden aan den dood ontkwam De stoomboot Jeuuie Howth stootte op diw Ohio owt zooveel geweld tegen aen rotspunt d t ajj bijn onaiddclgk zonk en een groot aantal passagiers waaronder vele kinderen met baar in de golven werden begraven Slechts enkelen werden gered en naar Shawneetown gebracht waaronder zekere mevrouw Kin wier kindje echter naar men alle reden had te gelooven onder de omgekomenen behoorde Toen men den volgeuden morgen met het doel om de lijli cu op te visicheu op de plaats des onheils kwam zag men dal op hel water hetwelk bijna tot tegen het plafond der kajuit v bet gezonken vaartoig stond een matras dreef waarop een knaapje gerust Ug te slapen 8gn kleer es waren nauwelgks nat @ et spreekt van zelf dat men het kind terstond naar Shawneetown zond waar het door de genoemde mevrouw ICing als het hare berkand ward In Schotland is thans een predikant die onzenhoogb baideil fniistaa Amstardam iKgaehter Ki lv l xt Op de laatste Synode toch der vrge kerk werd aan de leden rondgedeeld het portret van den oudsten dieestdoenden predikant dr Imgram van Uast Shettand Uij waa 98 en telde 75 dienstjaren o irOeh die correctioneele zaken zoo hoort Ban dikwijls zeggen wat is er voor belangr i aani r Altijd slaan of schelden Altijd weer hel oude li e Wie zoo spreken oordeelen zeer oppervlakkig i Is whar ïeer zelden heeft men voor de rechtbanken de cauaea oélèbres die zoo menigmslen de rechtzalen der hoVën tot druk bezoohte plaatsen maken bijna zeide ik tol scfaouwburgen zonder entree Maar toch ook de forretstioneele 1ereohititting n levere belangrgke bijdragen voor de kennis van tiet nensehelgk hart v4n de menschelijke hartstoohteil De atukten die dda têii tooneele worden gevoerd hebben alleen wnt mee Itescheiden propoHien Wie er leeren wil kon er kehilis genoeg opdoen En het j ar te wenschen det die zittingen nog Bieéf werden bézicbt Ze zonden dan hetzelfde heilzallie gftUg kunnen hebben dat van goede degelijke tooneelstukken wordt verwacht de opvoeding van het minder beaohaafde gedeelte van het publiek Donderdagmorgen werd voor de rechtbank te Utrecht een zeer belargrgke zask behandeld De persaion van L voermanskuecht aldaar stond terecht ter zake van gedurende de laatste drie of vier jaren zgn thans overleden huisvrouw en ijn kinderen voortdurend