Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1873

i 1873 Vrpag 19 September j o 1415 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand GiBOBENi 12 Sept Johannet ArDoldos ouden E D via Klsierea en M S vao I ieetLWea TeaoiB Hermanat Johaaoes OQdm L BeloDJH en K Begeer 18 Karei Aaanstiaiii aden C vin Dijk en £ Broer Sopliia Margaretbi naden B Seheer en W Zciydveld Benardni Lanreni ouden L B v iSKs m 1 J Hobbel JaeoU Wilbelmins ouden J V gïitn m S Unmertt U Jabanoei AothoDiu oaden A d Bruuo ea M de Leenw Cfariiti D ouden L Broen en W Msldgr Elizibelh Wilhelmina oaden W I Toiaman en E Beiem 11 Jobanaee ooders T Hootboff en M H vau Wcrkbooven Ov ïLïDe 18 Sept B Verkaaik 1 j Sm U P na Loon 2 m O Boabof 8 j P Vermeal m P Tta der Bont baittr van C vae Zutpb 40 j r li H van Wiokam 8 m ADVERTEWTIËN FRAIPS SHSL Comm iBsionair in Effecten en Kassier neemt Geld in béwaringp è Öóposito vvt f 100 tot m tiians i 4 lente 1000 en daarboven Ik Kant oor West haven B 145 Sociëteit ONS GENOEGEN te OOÜDA Donderdag 18 September 1873 des Avonds ten 7 ure Eenige Voorstelling door het met roem bekende Gezelschap ARABIEREN bestaande nit 32 Personen INTOCHT des namiddags ten ruim 8 ore per Rhgnspoor De DIRECTIE mm mmim Dooa WATERFILTERS in vflf divverse grootten bg JANPRINCB C Aardewerkfabriekanten Gouda STEENKOLEN Aangekomen eene lading GROVE im ummm zij j zich uit dit schip van de Winterprovisiewillen voorzien kunnen die nog voor de thansbestaande prgs van ƒ 1 25 per Hectoliter metSVj cent korting voor contant bekomen bü Goxtda JAN PRINCE Cw ia Septb 1873 Kantoor Turftnarkt H 101 uiader Moigc billijke reden alleen uit boosaardigheid ta hebben geschopt geslagen getrapt ia ééa woord op de grnwelgksle wijze te hebben mishandeld en verwond terwgl hij nog zeer onlangs ign zaon met MD knuppel een gat in bet hoofd had geslagen Zoo dikwgls wordt ran de lagere volksklassen beTeerd dat ruwheid en onzedelgkheid daar den boventoon voerra Kn t is waar op den bodem onzer maatschappg liggeu allerlei lage hartstochten Dronkenschnp en liederlgkheid tieren daar welig De lichtstralen van godsdienst en besehavinf dringen zeer dikwyls niet door in de minder bevoorrechte klassen der mensohheid Maar men hoede zich voor overdrgviug I Onder al dat onkruid groeit en bloeit xni menige stille bloaoi van ware deugd en wetenIgke godsvrucht O bet ia aoo oppervlakkig ea too onwaar bot beweren dat er voor zelfopoffering en u lere edele gevoelens geen plaats la in de enge koude ongezellige woningen der armen Daarvoor is plaats in overvloed I Boob het kost moeite om over de hinderpalen der ellende heen bet pad te bareiken dat tot de deugd voert En slechts weinigen £ ijn het die dit meesterstuk volvoeren Maar revenons i nos montoos Waarlffk dien naam verdient bet monster niet dat tereeht moest staan Ik zeg niet te veel wanneer ik dat wezen met 4len naam van monster bestempel Drie en twintig jaren was hij de tinn neèo de beul geweest eerst van zgn vrouw toen van zgn kinderea Zijn vronw wierp hg dagelijks tegen de beddeplHnk sloeg haar met alles wat hg in handen krggen kon ea trapte en mishandelde baar zóó hevig dat de buren ban verontwaardiging niet bedwingen konden Niet alleen als hij beschonketi was en meestal Was dit het geval maar ook in nochteren toestand kende zijn kwaadaardigheid geen grenzen Het zjjn kinderen handelde hy eveneens Van kan rader hebben 9eze sinds ban vroegste kindsheid nooit een enkel goed en niendeiïjk woord gehoord Zg hebben hem nooit anders gekend dan als hnn beul En ni heb eerbied lezer voor dien zoon an jonüetiog van negentien jaren een leeftijd waarop het blc d zoo iieht kookt bij het lijden van onrecht heb eerbied voor dien zoon die nadat hij door zgn vader met een knuppel zwaar was verwond zoodat hoa het bloed laagi het lijf stroomde nog zacbtsardig genoeg was om te zeggen Hij as in elk jeval toch mijn vader I Ziedaar de vrachten van de opvoeding eener brave mowier Want nog meer eerbied verdient aq de deugdzame overledene die bg de voortdurende vreeseigfei fflishandelingcD haar door haar echtgenoot anugedaaa de deuren sloot om hem bg de boren met tot schande te maken die vnnw die drie en twintig lange en bange jaren met het monster had doorgebracht en nooit een hard woord zich liet ontglippen maar alles droeg met een geduld dat bgna bovennenicbelgk mag warden genoemd vSepos ailleurs mocht ook wel haar zinspreuk zijn Want feerst in het graf heeft zq rust gevonden Zg heeft gestreden in den volsteu zin des woords Gelukkig hg die zóó nii het strgdperk des levens treedt Het O M reqnireerde tegen den persoon van h het maximum der straf tegen mishandeling en verwoDding bedreigd d i een gevangenisstraf van twee jarrn met geldboeten Aanstaanden Donderdag tl de rechtbank uitspraak doen PiU t Jutt Laatste Berichten t arij8 IB Sept Het Jotirml Officiel deelt een nppoit mede van den minister van openbare werken betreffende de verlagng der spoorwegtarieven voor het vervoer van granen Deze tsrieveir woiden bg decreet vastgesteld Madrid U Sept Het gouvernement heeft besloten een krachtige staatkunde e volgen Het eflectiel des legers zal zoo boog warden opgevoerd als de toestand eischt De troepen zullen onder ds strengste diicipline staau Alle wapenen infanterie artillerie cavalerie en specialen oorpeen zullen gereorganiseerd wordeu Het gouvernement heeft reeds in de omstreken van Msdr id 26 U00 reserve troepen onder de wapenen gerted om te velde te trekken FarUS U Sopt Men verzekert dat er thans tappen z ngedaan em eene verklaring van den r f van Chambord te verkrggen Men gelooft dat zich zal verklaren zoodra de Dnitsohe troepen het Fransch grondgebied geheel hebben ontruimd Bern 15 Sept Het Hof van appel en cassatie heeft beden uitspraak gedaan in de zaak der 97 katholieke pastoors in den Berner Jura die in Fe bruari het bekend protest tegen de regeering hadden nderleekend en uien ten gevolge door haar in bonne fiinctieo waren geschorst Zij zgn allen veroordeeld tol ontzetting nit hun ambt PeBt 1 Sept De Patkgr Uoyd meldt dat de Uongaarsche ministerraad gisteren heeft besloten het iarief ran invoétfrecbtea op graneti ijdelijlc baiteo verkiag te stellen e $ dat de minister van koop DIENSTBODE handel naar Weenen ia afgevaardigd om zich dien aangaande met c Oostenrgksche regeeriug te verstaan h gevraagd tegen 1 October als Meid alleen bg W liAMPB flAEMONiE Loon f 80 Voorloopige AankoDdlging Aanstaande ZONDAG den 21 SEPTSM i BER 1873 zai de Heer Maximilian Ieiohmann EENE AFmiDS SOISEE geven voor Zflne afieize Haar België n f der do r Advertentie en Programma s bekend te maken Voorts heeft de ministerraad met eenparige stemmen Mazuranies tot Banns van Croütie benoemd POSTERIJEIXf staat van Brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Gobda in de maanden JULI AUGUSTUS 1873 door schriftelijke aanvrage aan het postkantoor Gouda kunnen worden gereclameerd F A Kamphemit te Amsterdam Z Bouten te Arnhem M de Mat r te Hilligom C Kramer te Kortenoord C Jongeneel te fieeawgk F Brouwer te Utiwht A van Tliet te Weesp A Kaptein te Zwartepolder H Beumer te Amsterdam Bob te Amsterdam Wed Coolhaas te Doesborgh Visser te Harderwijk H Schuring te Meppel K Vonk te £ otterdatn F H van Let te Wassenaar SoSa van Dijk te niet vermeld Van het hulpkantoor Waddingstkek H van Ëeken te Amsterdam Van het hulpkantoor Ovdekkebk a d IJssei Wed H Verney te Mijdrecht Gouda den 13 September 1873 De Directeur van het Postkantoor D J A VA KBÜIJNE Hulde aan de waarheid Mflnheer Theophile deze is dienende Ü te doen weten dat ik met 2 flacons uwer Al BRICANbaleem El mgn hoofdhaar ik zoo goed als was terug heb gekregen nu dan ook wil ik u hiervan getuigschrift geven Ukanv mgnschrgven gebruik maken nau ei gen goeddunken Met hoogacht A VANB fBIIX D8 Amsterd JuU 73 Ondergeteekende erkent geen beter middel te hebbelki aangewend om QR08 haar te VERWEN in blond bruin of zwart niet koolzwart maar natnurlflk bruin zwart alsmethetEAÜChro Chromatique van den Heer Theophile Mevronw Lïnsa sBoRch Bekroning mgner artikelen op de tentoonsiellingen van Pargs Londen Franc aanvraag 2 of 42 blauwe postze gels ieder flacon naar men noodig heeft THEOPHILE haarkondige kerkstraat bg de Vgzelstwat 514 Amsterdam Geen Depoits noch wiïig rs ïiii tl lU i p Prof Perg rer d Alion Haar Extract Dit boTengenoemde Extract geheel g g ond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het hniik is een haarmiddel geheel eenig in zgne zamenstelling ge heel afwükend van alle andere tot nog toe uitgevondene hAarmiddelen Dit extract vereemgt alle voortieffe gke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zgn het verfriseht en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen n akt ds Kiekelgke haren weder gezond zet de wortel VMt zooielft dat de re s verouderde en Verflenirte haren weder hmgzamerhand opklenren lon dat bet Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigeoschap van dit HaarEx tract buiten alle andere haorolie of pomade welke altgd met vet of olie verbonden zgn is dat hierin alle vetmengsslen zorgvuldig Vermeden zgn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden doov hare meerdeie vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebmiksaanwgring it 40 ets per flacon verkrggbaar bg Mej de Wed BOSMAN Omia t A G va DETH 1 LH KELLER en Zoon BotUrdam F A BORONBB COBBESPONDENTIE Wg meenee dat let bericbt vaarbij nn bef pnUiek Vnnia wordt gegeren van h t benoemen van depot bonder ran een of ander artikel meer behoort tot de rubriek i adnrteif tien dan tot een andere Cl Ut aumt Gondi Dt A nu i Brinlimui stukken voor de redactie dezer courant bestemd moeten gezonden worden aan den Uitgever A BRINKMAN Langs Tiendeweg D N 60 alhier BUITENLAND Baltenlandsch Overzicht De toeitiad in Fnakrijlc Uya dezelfde Allj aieuvttjjdingen loopea bjj roortduring alleen over de tui en haar kaaaen toor de toekomat Zullen de koaingtgezinde leiden er ia tttgeu of niet om aan de natie eeae aonarchale rettauratie op te dringen Deze naeatie is de pil waaron alle mededeelingen nit Fargs draaien Voor het oogenblik schijnen de kaoteo voor Hendrik V slacht te staan of althans veraiadad te ign terwgl de verlenging van het mandaat van Hae Mahon verbonden met bijzondere uatiegeleo ten einde eoo veel mogelgk den levensdoor vaa het tegeniroordige ministerie te rekken te gelgk net Jien ran de meerderheid die er het aanijin aan heeft gegeven veld wist Maar de voorliehtige lieden tgu van meening dat man zioh niet te veel moet verlaten op den schgn en vooial niet p de gezindheid die men aan sommige leden van bét kabinet toeschrijft De gemtheid welke de Ibaioniatea voortdurend aan den dag leggen geeft ioderdaad aanleiding om de vooron derstelling Ie ra r i dat lü op hel hiatste oogenblik met e a plan umfafnt voor den dag tullen komen dat bestemd ia om hnn triomf te rerbaasten Hoe dit ig bij da hervatting der werkiaamfaedtn te Versailles moet er Iieht kollen oier deie quaestie De partgeo zullen hunne klearea inoeten toonen en d onzekerheid die a oog over den toestand lyingt lal noodiakeIqk moeten verdwgnen Het Fransche grondgebied is geheel ontruimd De Prm Corr van Berlgn kondigt au dat keizer Wilhsla s bezoek aan bet Oosteorgksehe hof aaraehgnlgk tegen 15 Oet tal plaats hebben De Nordd AUg ZtU herat een in zeer raailselsabtige bewoordingen verrot artikel aangaande den Fraisisobin landdag en de tucht der regeering om alle conflietso mrt de rerirgen woord iging des lands te vermgden zegt de Köln Zeil Indien wjj den tio dier woorileii goed opvsttan dan mogen wy wéldra een ontUiidiiig van den landdag vódr dén aanvang der nieuwe verkietingen e gemoet tien Wg bejammeren het teer zoo eindigt de Kol Zeil dat dergelijke aanduidingen door officietse dagbladen gegeven gewoonigk onder een vloed van raadselachtige bewoordingen worden bedolven waar een kort eo bondig ja of neen teer gewenacht sou tgu geweest Intnssohea blgven vg bj onza opvatting die hoogst waarsebgniqk door de nitkomst zal Worden bevestigd Volgens de laatste officieele opgave tijn tb Prui CD door de cholera in het gebMt aangetast 9345 penoneo waarvan overleden 4954 Het Beiertche ministerie heeft den koning voor stald d bijeenroeping van den landdag uit te tieilstt oa d cholera Op het eoDgrea der oud katholieken te Constantz heeft prof Scknize zeer belangrijke mededeelingen gedaan omtrent de gemeenten die in Duitschland reeds getestigd zgn In het koninkrgk Frnisen bestaan op dtt oogenblik reeds ii kerkelijke gemeenten ofgeregelde genootsehappen te tamen tellende 14 000 ledrn Beieren heeft i gemeenten m t 13 000 leden Baden 27 gemeenten met 9 000 Isden Het geheele aantal ond katholiekm in Duilsclikud bedraagt ruim 60 000 zielen Vele priesters bchooren er toe en hun aantal neemt dagelijks toe Schuize maakte de opmerking dat de oud katholieke beweging in minder dan S jaren tijds veel grooter omvang verkregen heeft dan eertgda de kerkhervorming der 16e eeuw in hettelfde tgdsrerloop Koning Victor Emmanuel is gisteren te Weenen aangekomen De hooge gast is aan het Zuider station met alle eerbewijzen outfaiigen en heeft zich onmiddelly k met den keizer naar den Ilofburg begeven In de Oostenrijksche bladen vindt men het programma der feestalijkhelMi welke tijdens het verblijf van Victor Emmaniel te Weenen inllau plaats hebben Als eene bgzondCTheid zg vermeld dat daarop geen militaire parate of rernén voorkomen maar daarentegen twee gr Ote jachtpartgen ter voldoening aan een speciale liti hebberij van den koning welke hem door een Kngebfeh correspondent de bijnaam van den Italiaansche Nimrod deed verwerven s Morgens vroeg te 7 urea 80 minuten vertrok de koning uit Turgn vergezeld van de ministers Minghetti ea Visconti Venoeta benevens een gevolg van ongeveer 60 personen De verschillende stadhouders in Oostenrijk honden tich bezig met het bepalea van de dagen waarop de verkiezingen voor den rgbraad in hunne provineién zullen worden gehouden de bepaling gesehiedt onder goedkeuring van den minister van binnenl taken voor Bohème zgn reeds aangegeven 13 20 25 en 29 Oct achiereenvolgens roor de landgemeenten de steden de kamers van koophandel en de grootI roadbezittcrs Hen is nieuwsgierig welke holding e feadaalCzechisehe oppositie bij de verkiezingen tal aannemen het aohgnt dat iq kaar passieve houding tal laten varen Niet onmogelijk echter dat nj verdeeld raakt dezer dagen is althans te Praag een brochure verschenen waarin wordt aangedrongen dot de Oiechen zieh zullen abcheiden van de fendalea die nooit faart oor kal volk hadden of hebbeu ea alleen de bulp toeken na de Ozeehes omdat ig bang zgn voor het Dnitatba wetenschap Het is bekend dat de oppositie ia Bohème bestaat in eer clericale en teer libarale elemeatcn die alleen tijdeIgk zich onder de oationala vlag hebben vereenigd De danrte dar levaasmiddelen in Hongarye beeft aanleiding gegeven tot een ministeriOel besluit waarbij de invoaneektM op de Mmen tfjdelQk worden opgeheven Mat daa winter pbsudcti i het vooruitzicht niet opwekkend In Hongarge is de regeering ook VOOmenens eerstdaags aan de kamer vooratsllen te doen omtrent het misbruik van gezag der geestelQke keeres In het nieuwe ontwerp van strafwet komt de bepaling Voor dat bisschoppen die stttkken publiceeren tonder vergunning der overheid 3000 gulden boete betaalt en een jaar gevangeaisstref beloopt Hg die na weigering van het verlof der overheid toch hetzelfde feit pleegt krggt 8 jaren gevaogeiris en verbeurdverklaring Zijner inkomsten Niet minder itrenge bepalingen komen er in voor omtrmt geestelgken die Van den kansel miskraik maken tot politieke doeleipdea Men tiet dat in alwachting van het door Deak gowenschte ABerikaiinscho systeem het gouvernement een geheel tegenovergesteldéa weg inslaat en op d wijze van bet Daitache strafwetboek zich zoo goed mogelijk wapent tegen de aanvallen der nltrarooutanen Het Zwitsersche hof van appèl heeft een belangrijke beslissing genotaen de pasloors in bet district Jura diff bet bekende protest tegen de regeering hebben ondertciikeud en dientengevolge waren geschorst lijn Hen veroordeeld tot onttetting van hun ambt Da gerachtmskeijde verkieiing te Antwerpen isafgeloopen ten naileeie der liberalen Hun candidaten vielen echler met eer Op bijna 7800 stemmen bc droeg deolericaie meerderheid slechts 226 Da nieuwe Spaanaehe regeering meent het ernstig met het hcrstilder krggstnchi do iloodstraf is bij hol liger weder ingevoerd Over een reertien dngeii r d j rneTita Concha het op erborei aaiiianruen o pr het Noordcrleger o6 dan zullen de Cnrlisten volgeus edli elorerwi en plan worden aangerallen i H T A i sa jt ENOBLAND Terwyi Gladstone bi tig is het plan voor den aanstaanden parlementairen reldtocht te beramen w dt hij in 7ijn overpeinzingen nu en dan gastoord door stemmen die hem verkondigen dat de toestand der lihertile parilj in Engeland dauig vprward en haar gemoedsgeeteldhfid deerlijk van rtrcck is Veertien dngen geleden becfi de e pnitij Sliaftcs bury verloren en in de afgeloopen Week hebben de conservatieven opniouw oen zetel veroverd die tol dusverre werd bekleed door een lid van het kabinet r Naar men wil zou Benfrewshire waar de laatste verkiezing keaft plaats gehad thans niet meer T017geeind zgn dan toen de kiezers er Bruce tot hun afgevaardigde verkozen en toch tallen zij nn een vertegenwoordiger in bet lagerhnit zenden die Disraeli stenoen zal Bij de heerachende partijverwarring geraakten in de vorige week de kiezers nog het meest in de war toen de vraag werd geopperd welke van de beide oandidaten eigenlijk de liberale of de oonservatievo was Eerst nadat beide candidaten herhaalde malen hun politieke geloofsbelijdenis hadden afgelegd werd geconstateerd dat kolonel Campbell als conservatief en kolonel Mnre als liberaal candidaat in aanmerking kon komen Met groote omzichtigheid hebben de conservatieven hun candidaat gekozen met een lichte liberale tint maar t lijdt geen twijfel of die halfheid van Campbell zal spoedig beter worden als bg maar eens onder den versterkenden invloed komt te staan van de echt conservatieve partijkoofden Het verliet dat de libtitlen te Benfrewshire hebben geleden moet niet zoozeer aan kolonel Mare wordea geweten de ophelderingen die gegeven tgn om zgn nederlaag te verklaren tgn van dien aard dat het onbegrijpelgk wordt koe de liberalen hem candidaat hebbed kunnen stellen Indien de liberalen in Engeland de Unkaling van nederlagen zooats in den laataten tijd zijn gleden willen voorkomen dan moeten tg verhoeden dat da verkiezingsstrijd ontaard In ien strijd voor iae of genen naam of zelfs Voor dit of dat bgzonder kabinet Hen die er ten hoogste belanz in stelian dat hervormingen worden tot stand eebracht aa er artn achtereen voor hébben gestreden mogen het betrenrea dat de vervalling hnmer verwacktingea voorjaren wordt verschoven omdat bet eene lid van het kabinet onbekwaam en het andere onkandig ia gebleken doch de taak is niets anders en wordt tienmaal erger indien de oprechte liberalen zoo verblind zijn van het kabinet dat tegen zija taak niet opgewassen is te vereenzelvigen met de richting die Eet representeert t Is te hopen dat de leden der liberale partg in Ëngelaodi die reeds teleurgesteld pn of t qog zullen worden door de daden van dezen of genen minister ziCb de ziüien niet meer zullen aantrekken dilti zij waard zijn De liberalen maten deel nit van die gtbote partij welker leden tennen en zich verUten op de onafgebroken energieke werkwamkcid van duizenden andere leden dierzelfdo parlq die ban van aangezicht vretud zijn doch met wie g tich vereinigd gevoelen door den band van getrouwheid aan eep zelfde begjnfel In de olgende maanden ril men ongelwjjléld reden hebben om aanstoot te nemen aan enkele min aangename hebbelijkheden van een Lowe of een A non of zelfs van een Gladstone maar moet inca dkarait een reden pntted om minder belangstelling te toonen voor de verkiezing van liberale candidaten f t Zou veeleer aaolêldiüg moeten geren om lie krachten in te spannen tot het afvaardigen van mannen die niet maar het Gouvernement zullen steunen maar in d eerste plaats zullen zorg dragen dat het Kabinet zoo worde geeonititueerd en geleid dat het den steun der liberale parlij o ok waarlijk verdient Daartoe zal gebroken moeten worden met de meening die nog vrij gangbaar i s bg de leden van het Lagerhuis dat namelijk alle critiek van maatregelen door een liberaal kabinet genomen van liberale zgde onbestaanbaar zon zijn De liberalen in Kngeland en overal elders hebbeb slechts zekere beginselen en regelen vtin slaattbestnnr te ontwikkelen en door deB eering te doen toepassen Nu kan iet gebeuren dat dit doel met meer of minder succes wordt nagestreefd j hnn beginselen mogen den eenen tijd met meer talent doOr de staatslieden worden gehandhaafd dsn den anderen tijd maar dwaas zou t zijn en onverantwoordelgk indien ernstige liberalen in hnn ijver zouden verflauwen oftidat de Hegeermg niet in nlle opzichten aan bun envachtmgen beantwoordt Voor feilen en dwalingen van enkele personen kan de lihernle partij zelve niet uaosprakeiijk worden gesteld De liberalen behooren zoo verstandig te zgn ora aaii geea personen of bgkomende omstandighcdoa belan