Goudsche Courant, zondag 21 september 1873

Zondag 21 September Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunst min te Gouda Zoïidag SI September 1873 jpiuAlORISTISCHE MuZIKALE EN pECLAMATORISCHE N 1416 1873 m GOUDSCHE COURANT IVienws eo Advertentieblad voor Oouda en Omstreken VAN DEN PIANO ZANG EN DECLAMATIB PAR0DI8T Kamer Virtuoos van Z M den Keizer van Rusland hebbende tn het jaar 1868 de eer gehad voor IT M de Koningin der Nederlanden eene vooretelling te geven in Hoogetderzeher palei FBOGBAMUA Het muzikale lagchen De Finale van eene Opera Variatie op het Carnaval de Venise met een kleederborstel Het onweder Mnsikalisch Idille Nieuw compon van Reichmann Dieren concert De Idioten Nieuw De musikalische Loter m nieuwe st De zanger zonder stem noch traden Nieuw 1 Hoog dramstasche Onzin of de dorps f tooneetspeler Nieuw 14 De hooge R school a la Carrée 8 De PIANINO ia uit de Aibriek van Nissen te Amsterdam Opening van het Bureel te 7 uren Aanvang preciei te 8 ure Entree voor HH Leden der Sociëteit 0 60 Voor Niet Leden 0 99 Voor kinderen Ueneden 12 jaar f 0 40 Plaatsen zijn ie beepreken op Zondag van 11 4 Ure h 10 Ctnti taira voor elit placUi Eene onverstaanbare declamatie Een virtuoos der toekomst De ontstemde piano Imitatie van een speeldoos 25 minuten Fauze J Meden overleed in den ouderdom ran 67 jaien de fleer CHRISTIAAN FLAES Wedawaa r ran Mejufvronw Süzasna Mabia Koujsvun Maneng de iiunille Gouda A PLAES 16 September 1873 Executeur TeRtamentair Heden overleed tot diepe droefheid van jaaj en sqjne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot de Heer JOHANNES JACOBUS BANTZINO R tgdig voorzien van de UH Sacraaienten der stervende in den onderdom van ruim 61 jaren De Wed BANTZINGBR ö dli 16Sept 1873 va Elavebbn Xfe zaak zal op denzelfden voet vorden voort Voor de ontvangen blijken van belangBtelling bij de geboorte onzer Zoon betuigen Fg onzes dank M H J KBANBNBÜEG = W KRANENBÜEÜ BusKiis Gouda 18 Sept 1873 Voer de veelvuldige bewezen van hartelgke deelneming ondervonden gedurende deadcte en bg het overlgden van m ne Echlgenoote betuig ik mgnen hartel ken dank W LAMPE Voor de vele bewezen van belangstelling ondervonden bj het overladen m ner Eohtgenoole bettiig ik bj deze mönen har Igken dank J TA BBEKEL Gouda 16 Sept 1873 H FRAHQOIS SNIL Onmmtwlonair in EfCbcten en KMSler neeml G Id inbewaringf è Deposito W 100 tot f 1000 thans 4 te lÓOO en daarboven k 5 o Kantoor Westhaven B 145 STEENKOLEN ÏB LOSSING de aangekomen LADING Ruhr Grove Kachelkolen waaruit Groote en Kleine partijen voor de thans nog bestaande prys van 1 25 per Hectoliter fit 2 t Cent koïiing voor kontant te verkrgg H zjjn bfl G mda JAN PRINCE Cw 18 September 1873 Kantoor Turfmarkt B 101 mALSÜIïïESM X9ol ng de voorraad strekt van alle HOEDEN Q PETTEN ver beneden fabriekspr zen Op z r voolrdeelige voorwaarden kannen alle goederen ifordes overgenomen fl J J LHJEN ïorte Groenendaal a Eene JUFVROUW door gter eVal buiten betrekking geraakt wenscht weer geplaatst te moifiiea als HotsboudstepfWlnkepfvrouw De beste getnigenissen kunnen worden gegeven A jlrea franco onder de letters J R aan de Boiektandelaars J tan BENTUM jm Zqoh te Öo fo i 44KP a4 ip oo c o s DIT DE HAND TS KOOP tegen billeken prgs eene PIANO 5 octaaf uit de fabriek van JANSEN te Amtterdam Infocmatien aan helt Boreoo dezer Oonrani Maatscliappy v Landontglnniiig 1 i géveati gdjte APEI JX OBM Goedgekeurdliij Ko BesL vanlO Feb 1673 w 8 groot f lOO OOO krachtens Art 7 der Statuten rerdeeld in 20000 Obligatiëu ik 6 per gtuk Se aitloting ui getobiédeu op 6 Decemier e k ten orerstuil vaa deu Notarta F VAN HOUTEN te An teriim i uur i plaat nader iu de oieuwibisdea op te geven FSEMIEN in Tast Goed EsMTE Pbemie D Hoeve t VJRIJLAND telegen onder MijdrecU eo fftlaii met Hinke BOËRDKRIZ GEBOüWEN en ongeveer Z6V Buoder WBILANÜ eni waarde 26 009 TwEBUE Eeemie De Hoeve VEEZORO gelege onder Mijdrecht met nette nieuw gebouwde BOERENWONING HOOIBEEG enz en ongeveer 6 Bunder WEILANDj waarde 6 90 0 Dekue Phihiz De Hoeve SCHWEIZERHÖH £ gelegen aan den Ameterdamtcben Straatwejr onder Jmiem met modern BOERENHUIS STALLING DAGGELDEK8W0N1NGEN en ongeveer 6 Bunder BOUW en TüINLAND waarde 5000 VtEBDE FsEMjE De Hoeve OS EERSTELIMG gelegen ala roren met nienw gestichte ruime WONING en ongereerO Bander BOUW ÏÜINen BOSCHLANÜ waarde ƒ 2600 Vijfde Pïïmie De Hoeve DOJVGHORN gelegen ala roren met nieuw gebouwd welingerigt HÜIS en ongeveer 6 Bunder BOUW TUIN en BOSCHLAND waarde 1800 Z 8D £ Premie De Hoere BE g J DAL gelexen ala Toren met nieuw gebguwtl welingerigt HUIS en togsveer 6 Bond rÏ8ÖÜW TUIN en BOSCHLAND aarde 1300 Zevende Pkmue De Woning KLEINHOEVE gelegen in de gemeente Haarlemmermeer met on geveer 10 vierk N E TUINLAND waarde 1000 De gezamenlijke waarde bedraagt 43 000 f e e a4e InG ld PBEMIB i 1000 600 260 lOÖ 60 i 1000 1000 1000 2000 600 2600 10000 1 ff f 0 K II I 8 4 20 60 100 iOOQ nkl 20 0fl Ta tarnen 63 000 Obligatiêo welke niet worden nttgeloot nllen na aitMlyk 66 jann met 10 per ttak worden afgeleat De nitgiftë geschiedt op franco aanvrage ten KantöW 3er Maatschappij te Apeldoorn nitsloitend hfl 100 tallen met een korting van 10 pCt alsmede bjj hare kassiers te 4fnh4 n de Commanditaire Vennootschap UÉNS k BESGSMA en verder it 5 per stak bji de Agenten de Hsereb A N MOLENAAR Notaris te WaMnanmt J VAN GBOOS Koopman te Bodcoop VAN WBUÉ C te Dordretlai J H VAN WÜK Kassier Je Woerden iiJi jR Maattehappij voor Landon tamg J GEBGOOR tcretarin DRDAMJs muni Zy die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANUS VUI hale dezelve te Oouda alleen bg den Heei J O ZELDJENRIJK Drogisi op de Markt Alsmede te Waddmmveen bjj C T Hamnbiim Heele doosjes 50 hilve 0 75 en kwart doosjes f0 9V t0 Beproeft do heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 Goadi Drtik no A Brinkmaa Onze politieke toestand Het ministerie blgft alleen de minister van oorlog heeft het gevraagde ontslag verkregen en de minister van marine is tgdclijk belaet met de waarneming van dat departement De crisis is dus nog niet geëindigd wast zoolang de man niet gevonden is die de portefeuille voor oorlog aandurft blgfl het ministerie in een interimoiren toestand die weinig goeds belooft voor de vruchten van de onlangs geopende zittinjfcder Staten Generaal Toen de inhoud der troonrede bekend werd verkregen de geruchten over de aftreding van tgebeele ministerie in W u i i van de mialnkte poging van den heer van Lynden meer grond want waarom anders een troonrede die alleen met rooskleurige beschon wingen over t verledene is gevuld terwijl over de plannen der toekomst het diepste stilzwögen wordt bewaard Alleen door het bestaan eener crisis laat deze onbeduidendste der troooredenen en dat zegt iets zich verdedigen het ministerie kon over de toekomst niet spreken want het had geen toekomst het bestond eigenlijk reeds niet meer het wachtte slechts op ïjjn opvolger om o A feitcl k heen te gaan Een stervend mensch die nog plannen maakt verwekt medelijden een oftredend ministerie dat nog regeeringalust toont verwekt bespotting Zoo was dan de troonrede de bevestiging van het gerucht dat do mislukte poging van den heer van Lykiden geen verandering had gebracht in t plan der ministers om heen te gaan Doch al spoedig gebeurde er iets dut opnieuw twijfel deed ontstaan het ontslag nl van den minister van ooriog dit individueel ontslag had geen grond teuzfl het ministerie bleef en zeo is t werkelijk Donderdag verklaarde de minister van justitie in de 1 kamer dat na herhaaldelijk mislukte pogingen om een nieuw kabinet tot stand te brengen door den Koning verlangd was dat dit ministerie zich met do leiding der giaken zou blijven belasten en het meende zich volkomen te kunnen verantwoorden nu bet aan dat verlangen voldeed Zoo was dan t uïimsterie dat tot de troonrede medewerkte geen heengaand maar een blgvend miniatcric een bjijvend ministerie bij gebrek aan beter misschien maar toch een blijvend ministerie aanvankelijk evenwel zonder minister van oorlog en zonder bekend regeeringsplan Is het ministerie dus nagenoeg hetzelfde gebleven met de 2 kniiier ia dit niet het geval Reeds in de vorige zitting bleek het dut de kamer weinig vertrouwen in de regeeriug stelde wetsontwerpen van groot bcl ing zoo drukte de minister van biuiienlandsche zaken in de sluitingsredezichuit hebben de goedkeuring van de vertegenwoordiging niet mogen verwer ven De periodieke verkiezingen hebben de reeds zwakke regeeringspartg in de kamer nog meer verzwakt en het is alleen de verdeeldheid der oppositie die het ministerie thans nog staande höU tt Onze politieke toestand is er dus niet op verbeterd en de kans op eendrachtige samenwerk ing tot regeling van tal van zaken sedert jaren aan de orde en steeds met meer aandrang voorziening behoevende ia al weder uiterst gering Was het dus wenscheljk geweest dat de heer van Lynden of een ander in de formatie van e n kabinet ware geslaagd toch is er een gewichtig argument voor het besluit der ministers aim te voeren de oorlog met Atchin Dit ministerie is voor dien oorlog verantwoordelijk De aanleiding tot dien ooriog de slechte resultaten der eerste de maatregelen voor een beteren afloop der tweede expeditie de verstandhouding met de mogendheden die bfl de blokkade een direct heling hebben zijn zoovele redenen die deze ministeis verplichtten te blgveu opdat de volksvertegenwoordiging in staat zij hen tot verantwoording te roepen wanneer de loop die de saicen in ïniië u roen nadeelig blijkt te ziju voor den lande hoe geheimzinnig men ook omtrent deze aangelegenheid zjj en hoe ook de afloop moge zijn weldra moet de tjjd komen dat op de Atchinsche zaak het volle licht der waarheid schijne Hopen we dat het ministerie dan dat licht zal kunnen verdragen hopen we dat voor de eer der ministers wier staatkundig leven op het spel staat maar niet minder voor de der van ons land dat te recht in tiet buitenland voor dien oorlog en zgne gevolgen wordt aanprakeljjk gesteld BUITENLAND Bnltenlandscli Ovcrziclit Gelijk wg vroeger meldden zijn de lantste Duitsclie soldntt u deö Ifiden de nieuwe Fransoh Dnitsche grenzen orergetrokkeu en van dut oogenblik af was liet Fransche grondgebied wezenlijk ontruimd De verblijde idwoners der plnutscn tussohcn Verdun en de grens hebben hun vreugde over de bevrijding niui den dag geiend kor te viiiggen adressen te zenden nau den Keer TMers oin him dank te zeggi n voor htt teeii hij voor lieii deed Victor Hugo iieefi de sohoone gelcgenlieid nirt liiteii voorbijgiwn zonder een ters te nijden aim de liiérciliun ilit terrihire Men vindt het algemeen zeer niiddelmotig Do l ruisische minister van binrienl zaken heeft de provinciale besturen nKdegedteld dnt do verkiczingirt vuor den landdag zullen worden gehouden in de tweede bellt viin October Mnandagmiddag wordt de koning van Italië te Berlijn verwacht In sonsmige bladen komi liet gerucht voor d it keiier Wilhelm na Wcenen ook Rome zal bizocken geloo ven doet niemand het jjeiueht Te Frunkïopt is voar geheel Dnitschland eni tereeniging gesticht tol bevordering van den opetibaren gezoiulheicistüpstnnd Verscheidene voorname personen uit do mee te steden zgn tot liet lidmaolsoijnp tocgettedcH De tforddeutsche AUg Zeit beeft het volgende bericfit ait Weeoen gedagteekend 14 Sept ontvangen Van eene alleszins geloofwaardige zijde kan ik u mededeeleo dat de Oosienrijksehe regeering zooeven een gewichtig besluit ten aanzien der jezute isa genamen heeft Bij eene keizerlijke verordening is nl de godgeleerde faculteit te Innabrnck welke de coDCordaatsmi nisier Leo Thun nitslaitond in de handen der jezuïeten had overgeleverd onder de bestaande Ooetenrijkscbe wetgeving gesteld Het privilege hetwelk 20 jaren lang beeft bestaan wordt opgeheven en de faculteit wordt met de andere thiwiogiache en wereldlijke faculteiten aan de Oostenrijksche hoogeicholen geheel gelijk gesteld de benoeming der professoren zal te beginnen met bet eerstvolgende academiejaar niet meer door den generaal der jezuïeten maar door den minister van onderwijs geschieden en de theologische leerstoelen zallen ook voor eiken anderen bekwamen hoogleeraar in de godgeleerdheid toegankelük zijn De tegenwoordig aU professoren aangestelae jezuïeten zallen intnsschen wanneer tij blijken de vereischte hoedanigheden te bezitten van staatswege in buone betrekking bevestigd en bezoldigd worden Nagenoeg heteelfde wordt door een berichtgever der Augsburger Jll Zeit medegedeeld Al hebben de katholieke candidaten te Antwerpen d zege behaald en al heelt de stad met Let platteland das het kiesdistrict Antwerpen een andereu maatstaf van politieke kleur geleverd dan de stad alleeu tac h hebben de liberalen hoe onaangenaam de nederlaag ook moge zijn geen reden tot klagen De stad Is zich gelijk gebleven Zooals na den uitslag der laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen die in geheel België tot ricbisnoer kunnen strakken van den uilslag der kennr voor kamerleden te verwachten was heeft in de stad het liberale element krachtig gc zegevierd Vier honderd stemmen zijn daar meer uitgebracht op de candidaten der Irberale partij en ware het niet dat ongeveer 600 personen waar onder vele in ile stad zich van stemming hadden onthondcn ongctwüfeld had Antwerpen het hooM kiinnen biedm aan het platteland dat door de geeatelijkbeid ter stembus gezweept in overgrooten getale aan de stemming heeft deelgenomen De juiste meerdcrheifi der katholieken bedraagt 226 een gering cijfer wanneer men de groote meerderbeden van vroegere jaren in aanmerking neemt De groote levensvatbaarheid der liberale partij in Antwerpen de party dia tot v ur weinige jaren hoegenaamd geen gewicht in de schaal legde ia dus op nienw gebleken Bij den toenemenden vooruitgang van deze stad onder een liberaal bestuur kan het dan ook niet anders of by volgende verkiezingen ook rooi de kamer zal de liberale haan koning kraaien BINNENLAND ÜOüDA 20 SeWembeb Donderdagavond is in de sociëteit 0u8 Genoegen etue voorstelling gegeven door een gezelschap zich noemende Arabieren in verceniging met een Rottefdnrosch tooneel C7 elachap H ii ge nu Arabieren geweest zijn of niet ditfc3 klÉfodat hunne werkiaamheden gelnigdeo vau vj raj6 Mbgbeid en groote spierkracht Vócir de pl i i Mw jeugdige leden vnri het gezelsohap s l ns vele bewijïen gaven van uitstekende gymnastici te zijn en alle toerea deden rael eene sccnriteit netheid en spoed die onwillekeurig bewondering eischtea en terens verwondering hoe zulke jeugdige knapen het reeds zoover in de kunst door hen heocfcud hebbeu gebracht Nn de pauze werkte bet geheele gezelschap en voerde de ongeloofelijkste toeren uit die men bedeuken kan Ongetwijfeld kan dit gezelschap gerekend worden lot de besten in zijn soort De vporstelliug begon mrfeene vaudeville getiteld s Tbomaa en Marprot dat heel onbeduidend en vervelend was en wnirin veel werd gezongen welk gezang niet zeer ivelluideiid kon genoemd worden en dat iu cén opzicht goed was dat htt het pubjiek des te meer deed verlangen naar het optreden der Arabieren