Goudsche Courant, zondag 21 september 1873

Cit den Krintpenerwaard schrijft Men dd 15 Sept Het gure ueir en de menigvuldige regen hebben een zeer nadei if en invloed op weide en akker Er is thans gecne gelegenheid om het nahooi dat nog b j massa s moet gewonnen worden binnen te krijgen De onophoudelyke regen belet het plukken van de laatste hennep dat noodzakelijk moet plaats hebben om de rapheid en het ongedierte De aardappelen leveren een middelmatig beschot sommige akkers met zieken Het jachtveld zal genoeg wild leveren voor de liefhebbers De eendekooien kunnen over het algemeen niet veel boni afleveren Daarentegen geven de afleveringen van steenen langs den IJsel verbazend veel werk en drukte daar de vraag naar steen onophoudelijk toeneemt Door den minister van financiën is bij de tweede kamer ingediend een wets ontwerp strekkende om de by de wet van 21 Mei jl bepaalden termijn gedurende welken de bevoegdheid tot het aanmuuten van zilveren standpenningen anders dan voor rekening van den staat wordt geschorst nog met zeb maaiideu te verlengen In dat tgdtak zal naar de minister hoopt eene definitieve besüssin omtrent de regeling van ons muntwezen kunnen worden genomen De commissie zan oppertoezicht en beheer over de kweekschool voor Zeevaart te Leiden heeft ter kennis gebracht dat op Maandag 29 dezer in het gebouw der kweekschool een keuring zal plaats hebben van knapen welke bij s rijks zeemacht een verbintenis wenschen aan te gaan Staten Generaal Eekste Kameh Zitting van 18 September Aan de orde was het concept adres in antwoord op de troonrede Dat concept adres is een weerklank op de troonrede Aan het slot wordt geugd dat de kamer vertrouwt dal s konings regeering eerlang aan de taten generaal zal kunnen aanbieden die wetsontwerpen welke door s lands belang gevorderd worden Door de kamer is na verwerping van een amendement van den heer Hartaen met 23 tegen 9 stemmen om vollediger inlichtingen en stukken nopens Atohin bet adres van antwoord onveranderd aangenomen met algemeeoe stemmen In den aanvang der zitting heeft de minister vanjustitie meegedeeld dat het ministerie op herhaaldelyk geuit verlangen des konings om aan te blyven en na het mislukken der pogingen van anderen totsamenstelling van een nienw kabinet aan e kouinga verlangen hee ft yolilMn Staten Generaal Tweede Kameu Zittingen van 18 en 19 September In deze zitting heeft de heer Dullert het voorzitterschap aanvaard met eene korte rede waarin liij dank zeide voor het blijk van vernieuwd vertrouwen en een beroep deed op de welwillende medewerking der leden De kring der werkzaamheden zeide hij is ons nog niet gegeven te overzien maar zooveel ia zeker dat zij van gewichtigen aard zullen zijn Hij beloofde met strikte onpartijdigheid de orde te zullen handhaven Het heil van het vaderland was aller wensch In de zitting van gisteren zijn ingekomen een ontwerp ran wet tot vaststelling der begrooting voor den arbeid der gevangenen voor 1874 en een kon besluit van den 18 dezer waarby de minister van financiën gemachtigd wordt de begrootingswetten voor 18 4 aan te bieden De kamer besloot den minister van financiën daartoe de gelegenheid te geven in eene op heden middag ten 3 ure te houden zitting De commissie van redactie voor het adres van antwoord op de troonrede is gereed met haar ontwerp dat ailiün gedrukt is voor de leden Het is verzonden naar de afdeelingeu ten fine van onderzoek Voorts werd besloten om heden na aanbieding der ataatsbegrooting te beslissen of het voorstel van den heer van Zuijlen tot herziening van het reglement van orde al of niet naar de sectien zal worden gezonden De heer van Zuylen heeft het voorstel gedaan om het reglement van orde van 18 Maart 1872 te vervangen door dat van 5 Mei 1852 behoudens eenige noodzakelijke wijzigingen Het aldus gevvyzigd reglement treedt onmiddellyk in werking Het U mejdt dat al de miliciens der lichting van 1873 van het te Utrecht in garnizoen liggende regiment infanterie 15 maanden onder de wapenen moeten blyven wegens het volslagen gebrek aan vrgwilligers kan niet een gedeelte na 8 maanden huiswaarts woïden gezonden Men verneemt dat in eene openbare vergadering van het algemeen Nederl Vredebond met medewerking van de Haagsche afdéeling van dat bond op Woensdag 24 dezer des avonds ten half aclit ure op feestelijke wijze zal worden ontvangen de heer Henry Kichard lid van het EngelscteJagerhuis die opzettelijk eene reis naar het buitenland heeft ondernomen om ook aldaar de openbare mcening gunstig lé stemmen voor het stelsel van een duuiiSaam inter D polKieke bilil ii I mar ueur aa Je pauze voorgedi igen dout deu Ullt Bamberg beratte wel aardige K ttep en z il Tooral ui 187 1 by ouze Duitsche naburen Hel old in hebben daar Iwpoleou lU en andere i ran che gruotlicdeu er in gehekeld worden doch in 18 8 lireft het veel ran zijne aardigheid verloren Na it e voordracht heeft de heer Bamberg geannonceerd lat hij waarschijnlijk Maandag a s weder met de Arabieien alhier eene voorstelling zalgeven Jlocht die doorgaan dau bevelen wij onzen stadgeuooten zeer aan de werkzaamheden der Arabieren eens te gaan zieu en hopen tevens dat het Eotterdainsche tooucelgezelscliap onder directie van Bamberg en Bouwmeester zoo het geen betere stukken of stukjes op üijn repertoire heeft dan die wij Donderdag zageu de Arabieren alleen zende en zeil t huia blijve Nog ééoe opmerking Een groot deel van het heerenpubliek heeft zich bij bovengenoemde voorstelling aan een groote onbeleeldleid scliuldig gemaakt In gezelschap van zoo vele dames zaten de heeren te rooken en te dampen alsof zij in een koffiehnis zaten en dat nog al terwyl overal aan de muren het verzoek geannonceerd stond Htet to rooken Bij éene volgende gelegenheid zuUtii de heeren naar wij hopen beier toonen te weteu wat de beleefdheid en de fatsoenlijkheid eisoht De Begrooting dezer gemeente voor den dienst van ISH bedraagt lu ontvangst 262 479 42 in uitgaaf 262 478 95 Batig Saldo 0 46 Voor 1873 waren de iskomsten geraamd op 264 084 03 de ttitgaveu Op 264 033 97 Batig Saldo 0 06 Wg laten thans nog volgen de eindcijfera der hoofdstukken zoowel volgens de raming voor 1873 als voor 1874 met het afdrukken der Begrooting zalleu we waarschüuijjk in ons volgend Nr beginnen Geraamd Bedrag BENAMING thans voorgedr in bet vorig jaar f niets 164362 75 31078 83 2927 84 64120 INKOMSTEN I OotTaugsten wegens rr 44e6 60 diensten II Opbrengst r belastingen 164205 64 en heffingen lIl Baten opkomst sprui 33217 08 tende uit gem cigend en bezittingeu 3067 00 IV ÜMtvangaten van versch aard en toevallige baten V Baitengew ontvangsten 69087 81 Totaal der Inkofflsten 264034 03 l262479 42 27390 66731 54804 81 1380 21443 66 S95 36829 32207 16368 50 7488 66306 49859 82 1830 21660 77 895 39934 00 UITGAVEN Hnishoudelijk bestuur f Kosten v werken en inrigtingen tot openbare dienst bestemd III IV V VI Vil VIII IX X XI Kosten v eigcnd welke de Gcm naar het burgerl regt bezit met de deswege versch lasten Kosten r invord der pi belastingen of middelen Kosten dor openb veiligheid en V de brandweer Kosten der pi gezondheidspolitio Kosten v hetonderwijsfe ter bevord v tunsten wetenschappen Kosten v het armwezen mitsgaders subsidien en bydragcn aan ondersch dharmede in verband st instellingen 16868 80 Renten en aflossingen v geldleen ingen mitsgaders alle erd opcischbare Schulden der Gem Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen Onvoorziene uitgaven 4142 1893 14181 66 3073 00 Tota al der mi gavcn 264033 97 262478 95 By gi legenheid van de tentoonsWMing van landen tuinbounvoortbrengselrn ie LDOsduinen zijn o a bekroond de hh hl Bisdom van Vliet te Haastrecht en M J van Laren te Waddinxveeti De eerstgenoemde vojr een virz imeling steenvruchten en beiden vüur de grootste en fraaiste meloen nationaal scheidsgerecht tot oplossing van rolkenrech terlyke geschillen Op verzoek van het Hoofdbestuur der Nederl Vereeniffing tot beperking ron openbare dronkensehap plaatsen wij het onderstaande Landgenooten I Schenk eenige oogenblikken uwen onverdeelden aandacht aan de lezing vaa wat volgt Een kwaad steeds meer en meer zich uitbreidende over gansch de wereld verspreid en bij velen zoo diep ingeworteld dat krachtdadige tusschenkomst vanoverheidswtege schier algemeen noodzakelijk wonlt geacht om dat kwaad tegen te gaan de dronkenscUap waaraan ook in het land onzer inwoning zich zoovelen schuldig maken tot groot verderf van henzelvc en hunne huisgenooten tot groot nadeel van bonne landgenooten in het algemeen heeft velen de oogen doen open gaan om de handen in een te slaan tot verkrijging van dat kwaad beperkende maatregelen Nadat Duitschland Oostenrijk Pruisen Wurtemberg Baden Beiereu Zwitserland Engeland Amerika en Zweden strafbepalingen tegen dronkenschap hadden ij n in den laat ten tijd in landen waardie strafbepalingen nog niet bestonden verordeningen in l leven geroepen of bestaande uitgebreid ï rankryk vaardigde eene wet tegen dronkenschap uit enkele Staten in Amerika maakten byzondere wetten naast de algcmeene Engeland nam zijn hiccnsingbill aan Katuurlyk leveren al die bepalingen individneele verschillen op maar zij allen ieden iel Nederland deed nkt En in t openbaar en in t duister blijft de kwaal in Nederland voortkankeren vernietigt land en volk huisgezin en bijzondere personen bedreigt de veiligheid van het leven en den eigendom mitige burgers worden voortdurend bedreigd door personen dit tick zelven vryicillig tydelyk kraakzinnig maken Waar zonden we eindigen indien we alle gevolgen van dat groote kwaad wilden aanwijzen Voor ieder weldenkende i het overbodig iets m dr aan te voeren tot betoog der noodzakelijkheid dat ook Nederland het voorbeeld rolge van zoovele andere Staten Toen de zich gevormd hebbende kommissie haar plan tot daarstelling eener vereeniging tot beperking van openbare dronkenschap kenbaar maakte mocht zij tal van adressen van adh esie ontvangbn Zulki verheugde haar en waa haar tot spoorslag om met kracht voort te werken aan het beoogde doel Dank zij de krachtige mrdewurkiiig van vele ook van verre plaatsen te Itüttordaiii bijecogekomene belangstellenden erJ de Ncrlerl inrisehe Vereeniging tot Beperking van Openbare Dronkenschap geconstitueerd en later te Utrecht het reglement vastgesteld hetwelk bij kon besluit van 10 Febr 1873 werd goedgekeurd waarmede de Vereeniging haar rechtspersoonlijkheid verkreeg Maar nog is er niet genoeg gedaan Integendeel De groote arbeid vangt eerst aan Omdien arbeid licht te makeu zijn vele handen noodig De Vereeniging doet alzoo met deze de uitnoodigingaan hare Landgenooten om toe te treden als lidder Vereeniging Ter kennismaking geeft zy u hierby een uittreksel uit het reglement voor welke kennismaking eenige oogenblikken nwen aandacht wordt ingeroepen m iet mile vertrouKen dat u na overdenking van betgeen het algemeen belang ten sterkste vordert een verklaring van uw tootreding als lid wel zult gelieven te zenden aan een der leden van het Hoofdbestuur of aan een der Correspondenten Hei HoofDBESTuuB f Namens hetzelve MAKIE J J KEöLLER SeoretarU Art I De Nederl Vereeniging tot beperking van openbare dronkenschap gevestigd te Uottcrdam heeft ten doel middelen in het werk te stellen en pogingen te bevorderen die kunnen geacht worden te leiden tot beteugeling van openbare dronkenschap Art 2 De middelen tot bereiking van liet in Art 1 omschreven doel zijn a Het trachten te verkrygen van wettelijke bepalingen tegen openbare dronkenschapj t en op drankverkoop c het in de hand werken van de verkryging van gezonde goedkoope en voldoende volksdranken Art 3 Nederlanders in het volle genot hunner burgerlyke en burgerschaps rechten den ouderdom van 18 jaar bereikt hebbende kannen lid zyu der Vereeniging Art 4 Om tot lid te kunnen worden aangenomen onderteekent men do volgendo veiklaring Ik verklaar overtuigd te zyn van de noodzakclykkeid tot aanwenden van pogingen tot beperking van openbare dronkenschap en ben bereid om naar vermogen en volgens den geest van het voor de Vereeniging vastgestelde reglement aan datgene mcdo to werken wat het doel kan bevorderen Art 6 De leden worden onderscheiden in a beschermende en h gewone leden Beschermende leden zijn zy die minstens 1 50 meer dan de voor de gewone leden bepaalde contributie betalen Alle leden zijn stemgerrclitigd Art 6 Elk lid ontvangt bij zijne toetreding een afdruk van dit reglement waarin ook op afzonderlijk en uit te suijdeu blad de in iCrt 4 geplaatste verklaring te vinden is welke verklaring wordt onderteekend met bijvoeging onder welke der in Art 5 sub o en genoemde leden men zich rangschikt en zoo men zich als beschermend lid wenscht aangemerkt te zien van het bedrag der contributie Art 12 Het hoofdbestuur benoemd correspondeuteu uit de leden daar waar en zooveel dit noodig wordt geoordeeld Art 13 Een correspondentschap dat uit 20 of meer leden bestaat heeft de bevoegdheid zich ouder eigen bestuur en eigen huishoudelyke bepalingen mits met in strijd zijnde met dit reglement als afdeeling te cunstitueeren Art 15 Zij die jaarlijk 2 of meer bydragen zijn beschermende leden Zie art 5 De bijdrage voor elk gewoon lid bedraagt ƒ 0 50 Alt 16 De 1 den betalen huone contributie op aanbieding van een door den Voorzitter Penningmeester geteekende kwitantie Het Hooldbestuur ia niet gerechtigd tot het doen vau eeuige andere uitgaven dan die van beheer noodzakelijk geacht wordende drukwerken daaronder begrepen en correapoudentie dan de jaarlijksche of eene buitengewone algemeene vergadering gehoord en daardoor gemachtigd Afdcelingsbe turen of korrespondenten kunnen geene uitgaven doen ten laste der Vereeniging dan op machtiging van het Hoofdbestuur dat van die eveiitueele machtiging verantwoording geeft ia de eerstvolgende algemeene vergadering Art 18 Het Hoofdbestuur vergadert zoo dikwijls dit in het belang der Vereeniging wordt gevorderd en te behandelen zaken niet door korrespondentie kunnen worden afgedaan Jaarlijks heeft in de maand October eene algemeene vergadering plaats die ééne maand te voren wordt uitgesohrevea bij oproepingsbrief waarin de punten ter behandeling op dti vergadering worden omschreven Art 19 Op de genoemde algemeene vergadering wordt door het hoofubestuur verslag uitgebracht over den toestand der Verieniging met overlegging der noudige bescheiden rekening en verantwoording gedaan van gehouden beheer en ter voldoening aan Art 8 gelegenheid gegeven ter voorziening in de periodieke aftreding tan leden van het HooMbeatuur Art 2U üceiie veranderingen in dit reglement zyn van kraeht dan die bij volstrekte mecrderhc d Van stemmen ter algemeene vergadering worden vastgesteld en na daarop de Koninklijke goedkeuring te hebben gevraagd en verkregen By verschil van uitlegging lu de nriikelen van dit reglement tuaschen de leden onderling beslist het Hoofdbestuur behoudens recht van beroep op de eerstvolgende algemeene vergadering Deze laatste beslist ook bij verschil van meening tusacheu het Hoofdbestuur en de leden Art 21 Bij eventuiela ontbinding dezer Vereeniging zal een te honden algemeene vergadering beslissen omtrent de bestemming der aanwezige baten Alt 22 Deze Vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van negenentwintig jaren in te gaan op den dag der koninklyke goedkeuring Aldus vastgesteld en goedgekeurd ter openbare vergadering gehouden te Utrecht den 21 Dec 1872 Op de Stadhouilerskade te Amsterdam ligt een schip dat door een polderwerker met zijn gezin bewoond wordt Gedurende 21 jaren dat de heer des huizes gehuwd is heeft zijn gade d igi lyks zoo zegl men een pak slang van hem ontvangen Deze handtastehjke bejegening werd Zondag jl zo erg dat de politie er bij te p is kwam die beproefde den man te arresteeren Uc slager bleef echter aan boord en daar my home tny castte is kon de politie den man niet van zijn schip halen De belofte van een borrel hielp Een buurm in noodijdo den polderwerker uit een bittertje met hem te gaan gebruiken en nauwelijks had de man den dorpel zyner drijvende woning overschreden of hij werd onder het gejuich eener talrijke menigte gepaternosterd naar het bureel van politie gebracht De list was gelakt Omtrent den gezondheidstoestand van het vee in Friesland wordt gemeld dat in de maand Augustus 4 rundereu aan de longziekte zijn gestorven en 28 runderen te dier zake zijn afgemaakt Het geheel getat runderen sedert 1 Januari dezes janrs in Friesland aan de longziektf gistorven of af gemiiakt bedraagt daaidoor 1270 waarvan in Januari 354 Februari 304 Miurt 291 De pokziektc onder de schapen schijnt zich weder uit te breiden althans in de gemeente MenalBumadeel waar zij in de vorige maand by 63 veehouders werd waargenomen De schurfziekte onder de schapen kwam voor bij een veehouder te Leeuwarden Jaarlijkscb Verslag van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelatene betrekkingen van verongelukte visschers der Keederijcn te Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee In het afgeloopen boekjaar zijn ontvangen aan contributiën van de reeders die zulks gedeeltelijk van de inkomsten der visschers afhouden van 44 bomschuiten te Katwijk i J i 132 van 9 bomschuiten te Noordwijk è ƒ 3 27 159 aan een legaat van wijlen mejufvrouwwed Cossee geb Alt 20U aan j iarlijksche bijdragen van 60 cents of hooger 968 05 aan giften voor eens 860 16 aan renten 1110 99 ƒ 329T2Ö De Vereeniging heeft dit jaar ondersteund 90 weduwen weezen en bejaarde personen zijnde de nagelaten betrekkingen van da verongelukte bemanning der bomschuiten de Industrie de drie Gebroeders Zorg en Vlijt Vrouw Neeltje Katwijks Welzijn de Adnaua Katwijks Welvaren de Jonge Dirk de vier Gezusters de drie üebroeders Victor Jacob de Hopende Viascher Vrouw Jaooba en Vrouw Johanna De Vereeniging heeft uitgekeerd in dit boekjaar 3130 10 gedurende de zomermaanden werd voor elke weduwe 1 25 voor elke bejaarde ƒ 0 87 en voor elk kind 0 25 en gedurende de wintermaanden voor elke weduwe 1 50 voor elke bejaarde ƒ 1 10 en voor elk kind O 26 per week uitgekeerd Het kapitaal bestaat nu uit eene inschrijving op het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld 2Vg pCt ƒ 32000 nominaal belegd in de Leidsohe Spaarbank 2900 belegd a deposito 5986 39 en in contanten 910 4U De Vereeniging eindigt haar verslag met oprechte dankbetuiging aan allen die hare pogingen hebhen ondersteund zy wenscht dat door jaarhjksebe bijdragen giften en legaten haar fonds meer en meer aanwassen moge De Vereeniging voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter Leiden 1873 A tan DBIEL Sce retaria Do ondergeteekenden breiig tei kennia van ben die deel genomen hebben aan de vereeniging tot voortdureude ondersteuning van nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers te Katwijken Noordwyk a zee dat eerstdaags over het bedrag waarvoor is ingeschreven per kwitantie zal worden beschikt Het groot aantal inteckenareu te dezer stede getuigt van de iiigenomeuheid met deze menschlieveiide vereeniging Ue ondergeteekenden brengen hunnen warmen dank ook dien der hoofdoommissie te Leiden voor hunnen goeden wil en voor de milde gaven waardoor zij de aangename voMoening genieten leden te zijn V in eene vereeniging ten doel hebbende ondersteuning van ongelukkige Weduwen en Weezen wier echtgenooten eu vaders verongelukt zijn bij het nitoefenen van hun gevoarlyk beroep De ondergeteekenden blijven steeds berM inlichtingen te geven aan hen die zioh bij dezï vereeniging wenschen aan te sluiten De jaarlgksche oontributien worden door de leden zelven bepaald en zijn verbindend tot wederopzeggens toe Het laagste cijfer wat voor het lidmaatschap wordt vereischt is vyftig cents sjaars Als bijzondere giften zijn na vorige opgave nog ingekomen van J C bij Ds Vorstm in 2 De Subcommissie voornoemd D W WESÏERBAAN M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v D CLOEÏ Gou da September 1873 Laatste Berichten New York is Sept De bankier Jay Coüke heeft zijn betalingen gestaakt Dit heeft ongenisiheid doen ontstaan ten opzichte van andere huizen die by spoorwegondernemingen zijn betrokken Madrid 19 Sept De heer Cnstelar heeft in eene redeioering verklaard dat do republiek zonder overleg eu beradenlicid niet te redden is Een staatsman zeide hij moet een overgang vormen tusschen zyiie eigen partij en de andere partijen Hij berekende dat de carlislen thans meer dau 50 000 sterk zijn Hy zou ook conservatieve generaals met t bevel over de troepen belasten want niet slechts geestilrift ook netrnsehap en pnictijk waren noodig tot oorlogïoereii Het voorstel tot t schorsen der zitliiigen is met 121 tegen tiS stemmen aangenomen De Sultan vau Marooeo is dood Weenen 19 Sept De koning van Italië heeft beden de tentoonstelling bezocht eu met zijn gevolg het dejeuner gebruikt in het keizerlijk paviUoeu aldaar Des namiddags heeft hij het corps diplomatique en het Cisleithaansch ministerie ontvangen Het iuternationaal congres voor landbouw boschwezen enz is heden geopend Het telt 300 leden De miuiater van landbouw betuigde in de openingsrede zijn dank aan de regeeringen die er zioh doen vertegenwoordigen Hij herinnerde dat het congres ten doel heeft eene voorloopige beraadslaging te houden over verschillende onderwerpen waaromtrent tnsschen de regeeringen alsdan een nader overleg zal kunnen plaats hebben Hij bracht hulde aan de nagedachtenis van den gewezen eere voorzitter den vrijheer Liebig Daarna zijn de werkzaamheden aangevangen met een debat over verordeningen ten opzichte der vogels New York I9 Sept Het bankiershois Hatch en veertien andere huizen hebben de betalingen gestaakt Bij de banken te Washington en Philadelphia worden talrijke aanvragen om remboursement gedaan Er hecrscht hier ter beurze eene hevige agitatie De minister van financiën heeft bekend gemaakt dat hij last heeft gegeven tot het betalen van allB trekkingen op het gouvernement Rome 19 Sept De Opinione meldt dat in Marokko ten gevolge van het overlijden des Sultans een burgeroorlog tusscben de aanhangers van zijn zoon en die van zijn broeder is uitgebroken Ia de steden Fez en Marokko heerscbte eene buitengewone agitatie Burgerlijke Stand Geboeen 6 Sept Matlhija Johannes oadera O JasMra en J M Woltmans 17 Jtcobua oadera R B Zinkhaaa en P VBD der Bnrg 18 Bartbolomeua oadera L Rooa en A Matse Alctta Margarelha onders H Boaman en J BraikmBQ Jobannea Fehx onders C F Clemeaa en A A van loik Johanna onders V M de Jong au M de Gruil Jacobna Bernardna onders A J Willemars en M Molenaar 19 Sara Saxanna ouders J Begker en L i den Haas OvtBLiDCN 17 Sept F den Hertog 1 j 1 m ADVERTENTIËN Heden oveileed ons jongste kind glechta 5 maanden oud ANDRIES J VA DANTZIG J M VAN DANTZIG BiAMM Gouda 20 September 1873 Heden overleed onze geliefde Vader deWelEerwaarde ZeerGeleerde Heer P STEENMELIER Emeritus Predikant te Middelburg C H STEENMEUER M A STEENMEIJERGouda 20 Sept 1873 Görrs De gezamenlgke DIENSTBODEN van het St CATHARINA GASTHUIS alhier betuigen door deze hun oprechten dank aan den WelEd Heer J DROOGLEEVBR FORTUUN voor het gulle onthaal hun door ZEd aangeboden ter gelegenheid van ZEd 25jarig Regentschap De VROÜVITELIJKE PREUVENIERS van het St CATHARINA GASTHUIS alhier betuigen hun oprechten dank voor het gulle onthaal hun aangeboden door den WelEd Heer J DROOGLEEVBR FORTÜUN bg gelegenheid van ZEd 25jarig Regentschap van genoemd Gasthuis AI die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de Nalatenschap van den Heer CHRISTIAAN FLAES gewoond hebbenda te Gouda en aldaar overleden den 16 September 1873 gelieve daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 1 October e k ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Boden gevraagd in alle plaatsen voor eene Vereeniging adres met franco brieven onder Letter H bij den Boekhandelaar R C HUGE Goudsche Singel te Rotterdam