Goudsche Courant, zondag 21 september 1873

v vivu ucuuoa Tan ofTerechuldigd zijn aan de Afdeeling GOUDA en OMSTREKEN der HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW worden verzocht ich binnen acht dagen te adresseren aan denPxesjdeat den Heer P pk WILDE te Gouda Namens het Bestuur der Afdeeling F H BUL US BKACK SèeretarU Penni ngmeester J C SIBBES iSTGoiidar brengt 74juen hartelijken en welmeeneuden dank aan ajjue Geëerde Begunstigers voo de talrijke en veelvuldige be óeken hem te beurt gevallen bopende die zelfde gunst ook in een volgend jaar te mogen genieten HedQn en i of gen avond bakt hy voor het laatst Oommissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van lOe tot f 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven a 5 Kanto or Westhaven B 145 i SfËËNKÖËCN Nog slechts weinige dagen is de lading Ruhr Grove KACHELKOLEIV in lossing waaruit men lot de prjjs van 1 25 per Hectoliter met S j cent korting voor contant groote en kleine partijen kan opdoen b Gouda JAN PRINCE CiB 20 Sept 18 73 Kantoor Turfaarkt H 101 Ondergeteekende heeft de eer te berigten dat de KINDEEDANSLES weder zal aanvangen MAANDAG 6 OCTOBEB a s van 5 tot 7 uur en ook de PBIVAAT LESSEN primo October zullen beginnen Tevens zal er les gegeven worden uitsluitend om aan te leeren Quadrilles Iies Lanciers en Le prince Woensdag 24 September 1873 N 1417 GOUDSCHE COURANT u ocM geplaatst te i v leeren jl ae yuadrilles Les Lanciers en Le prince aSë Atotê t tA Xr Huishoudster of Wiflheüiifvrouw Gouda H F GORISSEN getuigenissen kunn n w io Gouda September 1873 Super fijn geconcentreerde WATER CHOCOLADE met en zonder Fanille van F J H DEKKER te Amsterdam Hofleverancier van H M dp Koningin der Nederlanden te verkrijjren bij M van dhr BURG Banketbakker Wjjdstraat Wordt gevraagd in de Inrigting töt Wering der Bedelarij te Gouda IEMAND om Administratief Schrjjfwerk te verrigten Salaris drie gulden per week Informatie en adres bij L P HOOGENDIJK Secretaris Eene falsoenlijkc Dienstbode oud 26 jaar P G eerstdaags buiten betrekking rakende zag zich gaarne weder geplaatet kunnende goed naaien en huisselijk werk verrichten Adres met franco brieven onder letter K aan het Bureau dezer C ourant fuik smakende in 11e soorten uit het Magazijn van de Heeren WOLTERS en JONKER te Amsterdam te verkrijgen bji H W M STEEVENS Banket en Koekbakker te Gouda NB Alsmede LI MONADE SIROOP tot lagen f lijs ten gebruike van Heeren Sociëteit en uffiehuishouders ABe die Jeta te vordeMU hebben Tan of 3 c ï s c i e nichuldigd zijn aan de Afdeelincf fiOfinA V Zondag SI September i 73 J OH SX SCH y K PbC oh SC VAN DEN PIANO ZANG EN DECLAMATIB PAEODIST Kamej Virtuoos van Z M den Keizer van Rusland hebbende in het jam 1808 de eer gehad voor H M de Koningin der Nederlanden eene voorstelling te geven in Hoogatderselver pakte 8 Het onweder MusikaUsch Idille Nieuw compon vau Eeichmann 9 Dieren concert De Idioten Nieuw De musikalische Loterjj ni nieuwe st De zanger zonder stem noch tanden Nieuw Hoog dramatische Onzin of de dorpstooneelspeler Nieuw Dè hooge Ejjsehool i la Carrée 1 Het mnzikale lagchen 2 De Finale van eene Opera v v wo uci toe Ue ontstemde piano Imitatie van een speeldoos 25 minuten pauze Variatie op het Carnaval de Venise met een kleederborstel Eene onverstaanbare declamatie Ben virtuoos der toekomst n i i 1 1 ue Jiooge Bjjsehool ï la Ca De PIANINO ia uit de briek van Nissen te Arasterdam Opening van het Bureel ie 7 uren Aanvang precies te 8 uren Entree voor HH Leden der Sociëteit 0 60 Voor Niet Leden 0 99 Voor kinderen beneden 12 jaar f 0 40 Plaatsen zijn t bespreken op Zondag van 11 4 ure A 10 Cents extra voor elke plaats Eene fatsoeiriljke Burgerdochter flPIJlfJAER TEEEDOnl P 6 eene Wees z nde zoekt tegen November a s ir a pj p fi ir eene betrekking liefst voor Kinderen of Jufvrouw van Gezelschap goed kunnende Wollen en Linnen Naaien Stoppen MaKn en Machine naaien en van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven onder letters N M aan hét Bnrean de z er Oowaki v KAPIÏALB Huizen met Tuinen of Grond daarachter te Gouda op MAANDAG den 29 SEPTEMBER 1873 des voormiddags ten Elf ure in de Sociëteit Oits Gemokoün aan de Boelekade aldaar P M MÜNT JN Notaris gevestigd te Gouda zal als daartoe la st hebbende van zjjne principalen in het openbaar f1n i i Ui iriui jLJJiN iNotarisgevestigd te Gouda zal als daartoe last hebbende van zjjne princj Eene JUFVROUW door sterfgeval buiten palen in het openbaar doen veilen eu daan betrekking geraakt wenscht weer geplaatst te afslag verkoopen eene betrekking liefst voor Kinderen of Juf De beste getuigenissen kunnen worden gegeven Adres franco onder de letters J R aan de Boekhandelaars J vak BENTUM m Zoon te G ouda Er bestaat gelegenheid bjj Pr lieden zonder kinderen voor Rost Inwoning Vrije kamer enz Adres den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Aanbesteding De SCHÜTTERSRAAD der dd SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente H F GORISSEN S eringstraat N 1 Een kapitaal heclit teA en uitnemend goed onderhouden HEEBENHUI3 en ERF met een TUIN daarachter aan de Oosthaven te Gouda wjjk B n 110 in de oumiddelüke uabjjheid van den Ussel en van bet Plantsoen en achter uitkomende aan het water kadastraal sectie C n Söl groot 2 ares 77 centiares N op MAANDAG den 6 OCTOBER 1873 des middags ten half een ure in het openbaar bij mschrgving AANBESTEDEN de levering van 25 complete Schutters Unifonnen 5 afzonderl ke Jassen 10 afzonderlijke Pantalons 60 paren Schonderbedekkingen en 60 Halsdassen alsmede het onderhoud der bjj de Schutterö in gebruik zgnde Trommen en Trombehoeften Redurende het jaar 1874 firfsSmr rtsiT r Erde n r t 2urf terSj vincbilieVt T a f alwaar de inschi ij X Z aanbesteding Vó6r morgen s 12 ure moeten worden ingeleverd Zjjnde in het huis een manneren gang zeven behangen Kamers waarvan sommigegeplafonneerd en met marmeren Schoorsteenmantels en voorzien van verschillende gemakken eene meidenkamer eene goedecenken met pomp en fraage kelder ruimeZolders en hetgeen verder tot een welingerigt Woonhuis behoort en is inmiddels UIT DE HAND TE KOOP 2 Een hecht sterk en goed doortimmerdlogeabel WOONHUIS met een groot perceel TUINGROND daarachter alleraangenaamst gelegen aan den Katteusiugel te Gouda wjjk y n 146 zoowel in oe nabijheid van het Station van den Spoorwegals van de Markt kadastraal sectie A n 1151 groot 94 centiaren en 229 groot 4 ares 70 centiares I Z jnde in het Huis 2 Benedenvertrekken Goud D i liriiitm Keuken 3 Boven vertrekken Zolder en verder vele gemakken terwijl het geheel zeer geschikt is voor eene Bleekerjj 1 anderszins hebbende een flinken breeden uitgang naar de Straat en de Vaart N 3 Een HUIS ingerigt tet BENEDENen BOVENWONING daarnaast staande aan den Kattensingel te Gouda wjjk Q n 145 en 145a kadastraal sectie A n 227 groot 36 centiares strekkende voor van de straat tot perceel 2 belend aan beide zjjden perceel 2 Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris Kennisgeving De BÜBdSMEESTEB van Qonda brengt b deie ter kennis van de belanjthebbenden dat door den Heer Provincialen Inepectenr der Directe Belastingen enz te Batterdam op den 17 September 1873 is executoir verklaard een kohier ran het patentreg eerste kwartaal N 6 Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop Toorkomende verpligt ia zgneo aanslag op den b de wet bepaalden roet te voldoen en dat heden ingaat de termijn rsn DBIË MAANDKN binnen welken de reclames bchooreu te worden ingediend Gouda den 20 September 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN BEGROOTING DM INKOMSTEN ïn UITGAVEN vak ds OEHEENTE OOtTDA voor de dienst van 1874 Bevolking 16347 zielen ► INKOMSTE N Hoofdst I Ontvangsten wegens vroegere diensten NihU VüLO Hoofdst n Opbrengst van belastingen en hemngen 1 2 8 Afd L Opc op röki twlait 40 Opc op de hoofdsom derbelasting op de geb eigendomm 8685 0410 Opc op de hoofdsom der belasting op de ongeb eigendommen f 349 9460 Opc op de hoofdsom derbelasting op het persone el 1 9903 37 TotaiU der Isto Afdeiling f 2893 8 35 Afd II Aandeel in s rijks belast gedeelten van de opbrengst der Rijksbelasting op hctperso neel in hoofdsomen opcenten 31845 40 dir belast 7 28000 5 Totaal der Ilde Afdeeling 7 31845T40 Afd IH Plaats Plaats dir belast Idem by inppletoir kohier Totaal der HIdb Afdeeling 28000 it 6 Afd IV Heffingen voor hetgebruik van openb plaatsen w en werken en inrichtingen Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden 69000 Opbr der wik weeg meeten keurloonen ƒ 1250 8 11 12 13 14 15 Opbr voor banken of staanplaatsen in ballen op markten endereelijke openbare plaatsen f 8750 9 Opbr wegens de begraafplaatsen 2200 10 Leges en voordeelen der Ge meenteSecretarie en van den Bnrgeriijken Stand A ƒ 200i Opbr van schoolgeld van eLat school hooger onderwijs ƒ 700 Opbr van schoolgeld middel baar onderwijs 180 Opbr V schoolg lag onderw 6999 Opbr van schoolgeld bewawvschool f 96 Opbr van schoolgeld mnziekBohool ƒ 294 Totaal der IVde Afdeeling 74669 Afd V Andere belastingen en heffingen niet begrepen onder eene der vier voorgaande af deelingen Belasting op de honden ƒ 9 00 16 Totaal der Vde Afdeeling 900 IVde 74669 IHde 28000 Ude 31845 40 Ist e 28938 35 Totaal van het Il de Hoofdstuk 7T6435 2 75 Hoofdst IH Baten en inkomsten spruitende nit Gemeenioeigendommen en bezittingen Hnnr van huizen ea andere geb 2803 90 Hnnr of pacht van landen enlandergen 698 55 Opbrengst van den houthak 200 Benten van kapitalen d In inschrgvingen op de Grootboeken der Nationale Werkel keSchuld ten name vui de gem GoudB 997 50 h Idem ten name van Schoolar ohen der Latyusche scholen 1165 c Wegens by voorschot of tot leen verstrekte geldea y 2284 73 d Dividend van de aandeelen in de Maatschappij ▼ Gemeente Crediet f 247 50 Opbr van grasverpachtingen 467 Pacht van da TincB 82 Pacht van de gabel opnet Amsterdamsche en Goudsche rypad daaronder begrepen de huur vande huizinge en het land daartoebehooreude 1510 Pacht van het Reeuw verlaat 660 Schadeloosstelling van bet heemnuidschap van den Amstel en Nieuwer Amatel wegens de over neming van tollen enis voor de vaart an de Drecht Aar en Amstel aOOO 26 Opbrengst van den gabelvoor het bevaren van de rivier de Gouwe 18000 Totaal V het Hide Hoofd stuk 31078 83 Hoofdst V Ontv V verschillenden aard en toevallige baten Tienden cjnsen en eriipachten 545 09 Pacht of opbr van den haard asch vuilnis bagger en dergeLmestepeciëa 1112 J6 Boeten van politie nationale njüitie enz 120 30 Boeten wegens overtredingen in zake van plaatsel belastingen 20 31 Teruggave van het rgk o Wegens bg voorschot verstrekte reisgelden aan mihtieplichtigen 100 b Wegens bij voorschot gedane betalingen van allerlei aard lOÖ 32 Ontvangsten wMens onderwerpen in gemeenschap met andere Gemeenteinstellingen en inrichtingen of ter zake van gemengd beheer Memorie Bijdrage van het Rijk in de kos j jten van het kantonnaal huis van bewaring dbi r Opbr van hetgeen ter bestrijding van de kosten op het aannemen van werken en materialen door de aannemers wordt betaald ƒ 300 35 Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande beboo ende 600 Totaal V hetIVdêHorfdstuk 2927 8 4 Hoofdst V Bniteng ontvangst Opbr van den verkoop v gem eigendommen van boomen enz 100 Afkoop van grondrenten tienden enz ƒ 20 88 Geldleening ter bestrgding van buitenwone werken 64000 Totaal van he tVde Hoofdstuk 64120 00 BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht In vier der vpien Fnnscbe departementen di in vacalures io de nationale vergadering Boetea voorzien zijn bij besluit van 17 Sept de kiezers tegea Zondag 12 Oct a s opgeroepen In de departementen de Is Uaute Garoune de U Loire en dn Puyd D6me ontitonden de vacante plaatsen door het overlijden van de heeren d Anberjon Poriaa ea Moulin eo io het departeowot de la Nièrre door de vernietiging der verkiezing ran den heer ïurign den 27n Joni jl door da nationale vergadering Deze verkiaingen geven gelukkig wat Seidingin de bladen die anders slechts schryren over de fiuie Da verslaodbooding tnssohen de familie Oriesni en Bourbon blijft bij voortduring zeer aangenaam de hertogen van Nemours en van Cbartres gaan MM Frohsdorf om hun compliment te maken aan het nieuwe familiehoofd De hertog van Aleofon is daar onlangs geweest en zeer hartelijk ontvangen Men weet dat de keurvorst van Hespen na de anaeutie an sijb laod door Prnisea vaü sijn rechten s stand heelt gedaan legen teniggave van tgn eigen zeer aanzienlijke bezittingen Maar nataarlyk had deje vorst wiens negen kinderen uit ijn morganatisch huwelijk met de prinses ran Haaau gravin vott Schaumburg niet het recht hebben hem op Ie volgen de rechte ran zijae gnateo niet knnom afstsfu De landgraaf Fredwik van Hessen was de naaste erfgenaam van het kenrsorsteadom g daarna kwam de zijtak Uesien Philippsthal in aanmerking Daar Hessen nu een integreerend deel uitmaakt van Praiseo was bet fan belang vaodeze agaataa den abtand hunner rechten te verkrijgen De voor nsanste belanghebbende de bindgraaf Frederik cMjnt na eene OMreenkomst met PraUen getroffen ts h bbeo in dien sio Oe prin doet afstand an allo aanspraak op de erfopvolging en de domeinea au het keorvorstendom tegen eene jaarlijksohe laote ran 2U2 honderd duizend haler in te gaan na het oreer lijdea fan den onttroonden keurvorst Aan d pria sen ran Heiseu Philippsthal zou Pruisen eene rents van 36 0UU thaler aangtbodea hebbon op dezellde vovrwnardea De Sfen Zeil verzekert dttids Pruisische rcgearing den oud kathokeken bisschop Beinkens heeft erkend en bet daartoe strekkend besluit na het afleggen van den eed door den heer Beiuksns ifl worden gepubliorerd H Da aartsbisschop van Posen mgr Ledcobowafct heeft aan den opperpresiilent schriftelijk medegedsdd dat hij na de zomerrefgailering des beatuurs aa het te Posen gevestigde geestelijke seminarie welks sluiting door den minister vaa eeredienst ia bevoleUi die inrichting niet weder zal openen daar hij het op de gewelddadige maatregelen van den staat kan noch mag laten aankomeu De Beiersche regeering die er steeds op uit geweest is om alle kerkelyke conflicten te vn mgdea ligt thaijs oveiboop met den bisschop van Bamberg bij de inspectie van bet bissoboppelyk seminarie zija cenige misbrukeu ontdekt die de bisschop geweigerd heeft te berslellan op grond dat de staat ift bevoegd is zich met deze zaken te bemoeien Meii 13 benieuwd wat de Beiersche regeering zul doen hst ministerie zou bet seminarie thans moeten slnitea maar zal zg het durvenP Ue ultramontanen bevsrrta steeds dat de bevoegdheid van de kerk Rclgk isaiia die van den staat ja daarboven is De Oostenryksche blaüm en de meeste niidem buiteulandsche organen houden zich bezig met de rei3