Goudsche Courant, woensdag 24 september 1873

X VMi Yich r SmmnuBffl nnnr Weenen Zij tien dnariu eii helftn k pjütiek Teit Het bezoek wordt nl brsc ornvd als fen demonstr itie te de ultramontanen en de woelingen der legitimstfu lu Frankrijk De n euwe president dff Spoauselie republiek de üeer welsprekende Casteiar heeb iii de Uurtes op nieuw een pritehtige redevoering gehouden er blykt uit dat de toestand der republiek vrg benard is en geen tqd te verlie en wnnneer mep baar nn den ondergang wil redden Casteiar begrootte de sterkte der Cnrlisten op minstens 50 000 man Het rooratel tot het verdagen der zittingen is na die rcderoenng met 124 tegen 88 stemmen aangenomen Een Spaansch blad deelt mede dat de minister Tan tnanciën sseer yverig nerkt aan een plan tot regeling van de hem opgedragen zaken de reuteb zonden o a wordea verminderd met de hellt Uit de Vercenigde Staten en wel uit New York konep treurige berichten over den toestand van een groot aantal bank erslioizen het aantal vau huizes die bvn betalingen hebben gestaakt is zoo groot dat de gcheele stad in opschudding is Eerst na eenige dagen zal men den omvang van de ramp kunnen overzien BINNENLAND Gouda S3 Siptsmbee De directie der alhier gevestigde bouwvereeniging Sparer doe Garen heeft ons hare statuten gezonden Wg zjn haar daarvoor erkentelyk te meer oMdat ons oordeel over deze vereeniging aanvankeIgk ongnnslig was We zullen ons er thans toe bepüen de voornaamste bepalingen aan deze statuten t ontteenen tr n t e vereeuiging stelt zich ten doel fatsoenlijken minchtslieden en kleinen burgers eene woning te venehalfefl ingerioht volgens de behoeften van de liewoiiers en overeenkomstig de regelen iter gezondkeidsleer 2q tiMht dit doel te bereiken Dawr deelnane van oen onbepaald aantal leden die wekelgks ten minste i eents maandelijks en golden of joarl ka v f galden iateggen leden Door de gelegenheid open te tellen voor de meeigegoeden to het verstrekken van rente loo Voorsohotten of vrgwillige giften niet beneden de som van 5 galden b nstigers Door ket sluiten eener leening tegen eene nnik van 4 pCt sjaais Zoodra een lid ƒ £ ingelegd beeft ontvangt h j eet kewijt van aandeel door de bestuurders onder eekend tegen teruggave van d qnitantién der betaalde in leggelden Dit bewijs van aandeel geeft den leden die ten gevolge der circulaire van Januari 187Shun verlangen tot deelneming te kennen gaven het recht op Me rent voo 4 pCt sjaars ladieo op het einda dee jaars blijkt dat de kas 4laa e ontoereikend is tullen de tenten van bet tvserMfends voor looreel noodig tot aaarnllitig van list ontbrekende dienen De rieden dio zich later hebben aangemeld ontran en Toor het bedrag koaneraandeeleB zoodanige rente A op ket einda vaa alk jaar bigken zal te kunnen frardcB itgekeetd mila 4 pOt niet te boven gaande Bj gnnstigcB toestand der kas kunnen bestunrders ia oirerleg met oommissariasen overgaan lot de uitzaaiing van een extra dividend aan alle leden gelg Mgk naar het bedrag hunner aandeelen De rente en het dividend worden door bestaarden ier keuze van ieder lid by den inleg gevoegd of te a itautie uitbetaald De aandeelen worden aan toonder gesteld Ieder Kd kan ie dus verkoopen De vereeniging kan ze tefen w waarde overnemen indien er geld voorküdeu is Hiertoe kan ze echter nimmer Verplicht rden Stm 4id heeft te allen tgJe vryheid den inleg rooter te maken dan waartoe hij zich verbonden èad Hij kan dien inleg ook na schrijtelgke keUnisgaving geheel of gedeeltelijk staken Bg stokiag van den inleg zAnder kennisgeving rervalleu de gelden waarvan nog geene aandeelen gu verkregen Aan de kas der vereeniging Ingeval tan overigden worden te aan zgne erven f teêhtverkri geiideB uitgekeerd Alle gelden der leden wordea in afwachting van het tgdstip waarop ze tot aankoop van bouwterrein of tot betaling van een geboawd huisaoeten dteuen isf de voordeeligite en soliedste wgze belegd De belegging der geldea van de begunstigers ge lehiedt als reservefonds na aftrek van de kosten aaa de oprichting der vereeniging verbonden Zonder gaedkeuring van commissarissen mag over de lante van bet reservefonds niet worden beschikt behalve voor t bovenvermelde geval dat de kas ontoereikend s om 4 aan de in Januari jl toegetreden ledcu uit te jeikea Het bestuur der vereeniging he nnt uit 3 personen dosr de letten eii begunstigers iu eene gemeens lhippolijke vergadering te kiezm voor onbeptuilden tijd bg volstrekte meerderheid van stemmen Uit de begiDstigers zal een drietal oonmitsarisscu gekozen worden dat het bestuur controleert Bijaldien geen drietal uit de begunstigers kon verkregen worden geschiedt de keuze des nooda uit Ie leden Yaciturcs worden aangevuld door de keuze uit dubbeltoUen respectievelijk door het bestuur of door commissarissen voorgedragen Het bestuur moet jaarigka een verslag van de werkzaamheden geren Het bestuur is verplicht elke belangrgka werkzaamheid te doen in overleg met de oommissarisseo Het benoemt zoodra zulks noodig is in overleg met hen eene Iiouwoommiesie bestaan uit een bekwaam architect en een bekwaam eu aolied metselaars en timmermansbaas Deze commissie moet zorgdragen dat de te bouwen woningen volkomen aan hot bestek beantwoorden dat door bestunrders en commissarissen is goedgekeurd Debiteurs der vereeniging noch aannemers vnn door de vereeniging te bonwen woningen mogen leden der bouwcommissie 2ija Bestuurders en commissarissen zullen hunne betrekkiugen kosteloos waarnemen Alle onkosten verbonden aan het ophalen dergelden het houden der vergiideritagea en het voeren der administratie worden natuurlijk in rekening gebracht In de jaren waarin dividend kan worden uitgekeerd zul aan het bestuur eene toelage warden toegekend door de deelnemers te bepalen op de algemeene vergadering Het salaris van den architect en van de leden der bouwcommissie zal door het bestuur in overleg met de commissarissen leurden bepanld en wel percentsgewijze van het bedrag der bouwkosten vnn iedere woning Zoo apoedig de kas zulks toelaat en het belang der vereeniging dit veroorlooft koopt hel bestuur grond hetzij onbebouwd of bezet met eene bouwvallige woning Het ataat bestuurden rrq ook eene goed ingerichte woning koppen Bestuurders bepalen vooraf ia overleg met commissarissen het maximum der som voor eeu Ie bouwen of reeds gebouwd huis uit te geven Ie het eerste geval met inbegrip van den aankoop van bouwterrein bet salaris tier bouwcommissie eu alle kosten zoo van overdracht als anderszins Ëlke verkoop tot afbraak benevens de bouwingof verbouwing geschiedt hij openbare aanbesteding Na voltooiing der woning of dadelijk na den aankoop wordt in het bijzijn der dcelhe bers door loting aangewezen wie haar bewonen of doen bewonen kan tegen den huurprijs van 70 per jaar Aan de loting hebben deel de boadeis ran aandeelen leder aandeel is een lof De nomraers der aandeelen zgu dan ook de nommers der loten Bovendien hebben daaraan deel de begunstigers Vo4r iedere 5 door hen voorgeschoten of gegerea ontvangt men insgelgks een lot Zy die door bet lot het recht van buring hebben verkregen berichten binnen driemaal 24 uren schrif tel k of zg van hUn reoht al dan niet wensehen gebruik te makefi In het laatste geral treedt bet daarop volgend getrokken nomiDfr in de plaats Bg gebrniknaking gaat de huur in drie maapden na den dag der loting In de woningen zal geen bedrijf mo n uilgeocfiiod w oMen dan met toestemming van het testnur Voor den verkoop van stfr en drank wordt nimmer vergunning verleend Veranderingen aan de woningen zijn geoorloofd indien het bestuur en de bouwcommissie Op bet daartoe door een lid gedaan verzoelt hierin voor de woning zelve geen nadeel ziet De verandering moet ten genoege der bouwcaramisiie en geheel ten koste vnn den belanghebbende worden uitgevoerd Grondlasten assurantiekceten ep uitwendige rcpnrati en van de woningen der vereeniging komen te haren laste Inwendige reparatieu echter ten koste van den bewoner Niemand kan van zijn verkregen recht uls huurder gebruik makCn ditii nadat hij zooveel aandeelen inde vereeniging zal hebben golijkstaanda met minstens een half jaar hnnr ƒ 35 De buur der woningen zal steeds maandelijks en wel hq vooraitbetaling behooren voldaan te worden De huurder wordt vrijgelaten te allen tijd de woning te verlaten mits drie maanden vooruit hierran aan het bestuur kennis gevende Mc i zal dan de woning in zoodanigca staat behooren op te leveren als men haar zal hebben ontvangen behoudens de veranderingen welke met toestemming van het bestuur gedurende de bewoning zullen zijn gedaan Hy die hit recht tot het bewonen of doen bewo nen cener woning geniet k in van die troaiag i genaar worden tegen storting van hetgeen zij op het oogenblik der reohtverkrgging ann de vereeniging gekost heeft de aankoop van den grond of van eene vroeger daarop geplaatste woning daaronder begrepen De aiiudeeleu iler vereen igipg kunnen bierbij tot het volle bedrag in betaling warden aangenomen De grondlasten van het tijdstip der overdiacht af de kosten van overdracht en da assurantie komen voor rekening van den kooper In de akte van overdracht moet vermeld wordeo dat de verkoop van sterken drank in die woning blyft verboden wia ook eigenaar van haar moge wordeo Een bewoner die zijn verplichtingen niet nakomt zal op de eerste aanmaning van het bestuur de woning moeten verlaten Doet hij zulks niet dan komen de kosten van uitzetting voor zque wkening Deze kosten zgn invorderbaar van het bedrag zfjaer aandeelen Benmaal s joars in de maand Juli zal eene vergadering der deelhebbers plnatt vinden waarin de geheele toestand der vereeniging wordt medegedeeld Alle gescfaillen van welken aard ook die in de vereeniging mochten ontstaan zullen worden opge dragen aan de beslissing van drie tcbeidslieden waarvan ééa te benoemen door het bestuur é it door commissarissen en één door de deelhebbers bij vol strekte meerderheid van stemmen a n wier nilspnut partgen üich zullen moeten onderwerpen Bij ontbinding wordt het sjldo gelykelgk onder de leden verdeeld Wg voegen er nog bij dat als bestuurders gekozen rijn de heereu oprichters F He s r P N Maas Jr en W H Polet en als eomraissarissen de heeren J N Soheltema C Thim au N v Booras Zondogavaiid in de zaai Kuostai doorgebracht kon met reoht een geiioegelgken avond beeten De keer Reiehmann toch reeds vroeger met bg al opgetreden gaf nogmaals zgne garen ten beste voor het Ooudsolie publiek en toonde ook nu weder uitstekend parodist te z n De nieuw e iB van het programniia deden met onder voor die Welke ij reeds vroeger zhgni bu o a tfi i de zanger zonder êtem en Uuitkn en vfi 18 fhoogira natUche onzin mochten eeu welverdiend appinus uttlokkeu In dit laatstgenoemde gjif de heer Iteichmaon ons een zeer duidelijke voorsteljing van eea tooneelspeler die overdreven in hoadiug en gebaren geaffecteerd in slem en spel mter kraelit zoekt ili schreruwen schrikwekkelu gezicktau eo groote tooueelstappen dan in degelijk eenvoutlig waar tpel Was tolgtas den heer Beidiinano een dtngelijk tooneelspeler alleen iu kleme proviuoic et i je gp te merken moestcu tot onze spgt ons zelven bekeuueo dat wij bier in Gouda dat wij uiet tot de eren giio mde atailjes rekeiieu ook ihel eeaa dergelgkc t oneelspeler8 wirr kuiistenasrigehalie weinig in evenredigheid staat tut bet ideei diii zg ïelve daarvün hebben hebbrn oaascfaouwd Hopen wg dat dit zelden oseur hinr hU geval mng zijn en dat daareutegen het oaiutuuude miiierseizoen ons no menige soiróe op iai i lerel ea van een gehalte als die ons Zondujarond aau ebodea door den heet Reiohmnnn Oaven wg in ons vorig nr onzen stadKCnoat den raad om de tweede voorstelling dee Arabieren met hunne te enwaordiglieid te verueren h t dedd 6n genoegen gisterenavond te tieii dat dt zaal Kunstmin goed bezet wai De ArabiereH voldedoa weder uitmuntend niet het minst de jongste leden van het f zelschnp dia ook nn anvermiocid ftluk en vlug de moeielijksta toeren verrichten Wat het stukjfe betreft wsarop het Bottcrdamseh tooneelgczelsohap ons onthniflde dit deed in anbsdnidendheid en flauwheid niet veel onder roór dot hetwelk Ie vorige maal gege n werd Bij een slukj als Luttij Bturteuarder UeJfjetiichter waaiin vtel gezongen wordt hangt natuiirlgk aUes af van de wijze waarop dat ge ang plaats heeft en iKt liüt dunkt ons no al veel te weniolien over Ten tweede male werd door den heet Boauberg voorgedragen rf rfi j i büjarljongtn B al p txnereni terlangen I it v rlangeu mogo nu creërend geweest zgn voer den heer Baiulierg vooj heu die het uitten was het dit zeker uiet Het ecus te hoaren vh reeds meer dan galiocg Wij drakkef de hoop uit dat de hrercn Bamberg en Bouwmeester verstandig genoeg zijli mogen om de goede 9pkomst van het ptrbliek toe te schrgreu nnn de Kmbiei en en tevens dat fij het plan dat dr heer Bamberg Donderdag eenigszius te kennen gaf om ia Qouda nog eenige voorstellingen te geven i0nder Arabieren ittogeit laten varen Wij en ongetwgfeld veje met ona zollen hdu dahr zeer dankbaar voor zija De heer J L Fortuijn Uroogleever predikant ta Melisssnt heeft een beroep ontvangen naar OudflIttnde Zeeland Tolgeus kenaiagering van den heer dr M P Lindo inspecteur van het Lager Onderwijs in ZuidhoUand zollen de najaarsexamens voor hen die verlangen een akte te verkrggen tot het geven van Lager Onderwga gebonden warden te s Oravenhage in het geboun der Leesinricbting in de Oude Molstraat n 36 van tot 23 October a et De Minister van Oorldg heeft bepaald dat te beginnen van 1 Oetober a s by elk der regimenten infanterie en bg het regimenten grenadiers en jagen Itet geven van onderricht in alle vakken behalve ia de e ercitie en dlenstreglementan waarmede eeu Oer luitenants odjudanten bij den stuf van het regiment aanwezig moet worden belast aaa de onderoQlcieren der 2de klasse van den cursus en aan die welke voor het lichter examen worden opgeleid aan twee luitenants zal warden opgedrtgen daartoe officieren voor speciale diensten door den ri imeatscommaiidant aan te wijzen Zij zgn van alle dienaten vrijgesteld en genieten een jaarlyksche toelage Tan 200 Ook zal aan die officieren worden opgedragen het uitgebreid biger onderwijs by den staf van het regiment Wordt er 4oor gaksmpeerd hebbende troepen nog al eens over een en ander dat in het katap auden waa dan het behoanle te zyg geklaagd bat do t ons daarom ge oei eu in de N Rolt CV eene advertentie te lezen van de oomraissaiissen der oScieracttntine van hel 6e Beg Infanterie waarin namens 0i de oiBeieren van dat regiment openlijk tevredenheid wordt betuigd over de uiMèkende wijze waarop de heer P A L van Hees en de Wed van Solinge fc C restaurateurs alhier de tafel en de restauratie voor bovengenoemd olliciers oorps in het kamp by Milligen hebben bediend Bij zijner Majesielt besluit van den 24 Augustus n 31 IS het volgende bepaald i Art I Te rekenen van 1 Juli 1878 wordt to stemming verleend tot bet gelgktgdig genot van a militaire pensioenen ea onderstanden der zee n landmacht t pensioenen en onderstanden van mindere geSmplooieerden werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bg inrichtingen van e Ugks zee enlandmaoht en op s Ryks jachten en werkvaartuigen hunne weduwen en kinderen e pensioenen en onderstanden van het personeel van den loodsdjensi van zeSsohepeo hunne weduwen en kinderen met inkomsten of belooniagen uit 4 geldmiddelen van den Staat van B Byka koloniën en bezittingen in andere werelddeelen at nit foudsén onder het iKbeer des Rykt geplaatst in baltrekkingen die ter begeving staan van het algeBeen bestuur mitS het pensioen te dier zake gedarende het bekleeden der bijkomende betrekking ook wanneer aan deze geen mtzicht op burgerlijik pensioen verknocht is eene vermindering onderga op d n voet van art 30 der wet betreffende de bnrj rlijkepeosioencn hMtstelijk gewgzigd by die van den 2lsten Mei 1873 SM n 64 behoudcna de nitzouderingea by dat artikel vllmeld Art sBtoe vergunningen tot gctijktljdig genot van de ïAHI voorgaande artikel vermeide pensioenen met iokAMHi of belooningen van andere betrekkingen dan die waaraan uitzicht op burgerlijk pensioen veckuopht is i voor 1 Jali 1873 overeenkomstig de vel op gsiMliger reorwaatden verleend dan dia Uj bet roorgoasde artikel bedoeld blgven van kracht Btateo Generaal Twïedx Kixu Zittingen van 30 en 22 September In de zitting van zaterdag is door den min van llniuitien de stastsbegrooting ingediend Aan de mededeelisgen door den minister gedaan ontleenan wyket volgende ÏHi d eniten l Tl en 1872 luiten met een ongedekt nodeelig slot ta zamen groot i 658 62 8G Ueee uitkomst is zeer gunstig daar bfj de vastatelling der begroolingen tekorten waren geiaamd van ongeveer ƒ 18 100 000 waarin zoo noodig door uitgtfte Tan sehatkistbifjetten zou mogen worden voerzien Van dit credielmuldel is geen gebrnik gemaakt nicttegensto ude o a buitengewone uigaven in d e twsa jaren IG millioen aan spoorwegen eu iYsUiil lioen raorsohot aau de Amstcirdamscbe kanaal iAaatschappg werd uitbetaald Maar het dienstjaar 1872 verdient dat wij er no een oogenblik afzonderlijk onze oogen op vestigen omdat we dan het heugelgko verachgnsel zullen aarnemen dat we in dat jaar oindelgk het zoolang gewenscble doel hebben bereikt dat de gewone kostea onzer staathuishouding door de gewone iokomtten zgn kunnen worden gedekt Wanneer men van het totaal der uitgaven ad 109 231 662 41 de buitengewone uitgaven ad 33 128 240 00 aftrekt dan bigft eene som van 86 103 422 41 die door de gewone middelen zoncter eettige bijdrage nit de Indische geldmiddelen of uit het fonds voortspruitende nit de koopprijzen van do neincu h kunnen worden gedekt De sedert 18U6 gestaakte t oitongewooe amortisatie van 10 millioen uit de Indische geldmiddelen is i 1872 weer krachtig opgenomen en komt voor ouder de buitengewone uitgaven Ue uitgav voor 73 zijn geraamd op 108 271 276 78 en de ontv zullen vermdedelgk 106 773 719 50 bedragen een tekort van ongeveer 2 millioen zou dus te wachten zgn dat zeker gering is als men in aanmerking neemt dat in dit jaar 6 millioen is aangewezen voor de stoataspoorwegen en 3 millioen wegens het laatste gedeelte der leeniag van 6 t millioen aan de Amsierdamsche kaaaal maatscbappij Thans wensch ik zoo vervolgt de minister u een kort overzicht te geven van de begrooting voor het volgende jaar De uitgaveo worden aangernuigd tot een gezamenlyk bedrag van 99 85 4 8 90 en de middelen geraamd op 93 767 814 86 zoodat er een geraamd te kort ZDU bestaan van 8 101 674 05 Daar echter onder de uitgaven wegens de voortzetting van den aanleg der staatsspoorwegen begrepen is eene som van 6 600 000 00 waiirin het billijk is door bui tengewoue middelen te voorzien vour zoover de gewone opbreng sten daartoe bij de uitkomst ontoereikend zullen blgken zoo kan als de spoorwegaanleg buiten re kening wordt gelaten de begrooting geacht worden een ovenahotaan te bieden van ƒ 398 326 94 De eigenlijke belastingen de iukomiten vau domeinen posterijen telegrafen en de loodsgelden zyn voof 1874 te zsmen bijna f 2 700 000 hooger geraamd dan voor 1873 is geschied Desniettemin bigfi de nieuwe raming dier middelen nog ruim 3 000 000 beneden de opbrengst welke deswege over 1872 is verkregen loch sobgnt zij wil men de voorschriften eener wyze behoedzaamheid betrachten niet hooger te moeten worden opgevoe d daar de opbrengst over 1872 bg under gunstig was eu verschillende onzer middelen tan lgk wisselvallig zyn De bijdrage van Nederlandsch Indié wordt uitgetrokken tol eeu bedrag van ƒ 10 660 350 ot 182 556 hooger dan in het loopend jaar No gelijk gebleken is de tekorten toten met dat van de loopende dienst hoogstens eene som van ongttveer 6 150 000 stillan Kunnca beloop Q met hel niet ougegrouiie vooruitzicht dat dit bedrag bg het opmaken der rekening van de dienst 1873 nog beduidend zal kunnen rermhideren zal het vertrouw ik geen bedenking vinden dat ook ditmaal bij het ontwerp vau wet op de middelen machtiging wordt gevraagd om in afwachting van uk dere voofaeniug een eventueel tekort voorloopig door uitgifte of beleening van schatkistbillettcn Ie dekken koogstaos tot het bedrag van 6 600 000 waarop de uitgaaf voor den verderen aanleg der staataapoorwegen in 1874 is geraamd Daartegen kan te minder bedenking bestaan omdat men daok ig inzonderheid den hoogen prgs der Indische prpdneteu en de aauweugheid van met onbelangrgke saldo s de Indische begrootingsrekeningen veilig schgnt te mogaii aannemen dat s r ki ka ook gedurende het jaar 1874 nog genoegzaam van betaakaiddelen zal voorzien zyn om het gebruik Tan sctiatkistbilletten geheel overbodig te naken De minister had zich gevleid dat door eeue tijdelyke kasbelegging eo daardoor te verkrggen reutebëipariag t imgi bij de stijgenda opbrengst der belastingen vryheid zoude kebbea kunnen geren om op enkele punten verligting van balastmg aan te brengen zonder aan de andere zgdë nieuwe lasten op te leggen Toen echter het genoemde ontwerp l j den raad van state reeds onderzocht was kwamen de ongunstige tydingen uit Ind ie over den oorlog tegra Atchin en voorzicktigheid gebood onder die omstandigheden bat wets ontwerp vooreerst zyn weg met t laten vervolgen Volgens de memorie van toelichting gevoegd bij de wets ontwerpen houdende vaststelling der Indische begrooting voor 1874 bestaat echter het vooruitzicht dat ook wanneer voor dien oorlog ettelyke millioenon worden gersaervaerd af toch neg van de Indisehe saldo s tot ea met het dienstjaar 1872 een som van ongeveer 10 miUi9en zon overblyvcn wnartau op de eene of andere wijze zon zgn partij te trekken eu waarover overwegingen aanhangig zij n Ik vlei mij dat dé mededeehngen die ik de eer bad te doen en de i nzage der verschillende begneotingen u de overtuiging zuileu geven dat inderdaad de gesteldheid onzer finantien guastig is te noemen en dat wg iu dit ppzicbt in de laatste jaren zeer vooruitgegaan zgn Iu de zitting van gistere heeft v6or de opening der beraadslaging over het adres van antwoord op de troonrede da J Ieer Nierstrasz zeer uitvoerige in terpellatiën gericht lot de Regeering over het ontstaan den loop en den afloop der ministerieele crisis waarin hij trachtte te betoogcn dat niet gebleken ia dat de oppositie niet bg machte zon zijn geweest een nieuw kabinet te formeeren omdat deze formatie op verschillende wgze bemoeilykt was zoodat de oppositie gerechtigd bIgft haren staatkundigen toestand te blgven voeren De Heer Heydenryck vroeg welke ontwerpen de Begeering indienen zal De Heer Haffmans beschouwde dit Ministerie als voorloopig De Heer Godefroi bestreed de ter spreke brenging van bet KabinetascbryTöu door den Heer Nierstrasz als inconstitutioneel De Min van Justitie verdedigde het bealuit tot aanblijven van het Miuiaterie en zegt dat uit de niètoplossing van soifimije vraagstukken niet blijkt dat het Ministerie ook in anderen zal mistasten De Heer van Lgoden verdedigde zgne aanvaarding der opdracht en betoogde dat de mislukking een gevolg was van de houding der Begeering Onze gewaardeerde tooneelknnstenares mevrouw KleineGartusn is gelukkig aan een groot gevaar ontsnapt Zaterdag ochtend zich te Amsterdam naar den schouwburg begevende werd zij in de Amstelstraatomvergeworpen door een bierkar die achterwaarts uit een stal werd gereden Dank zij evenwel haar tegenwoordigheid van geest en de kloekheid van een voorbgganger die snel het paard bg den toom greep ia zg ongedeerd gebleven ofschoon zy reeds onder het voertuig waa gemakt MM De FeenJ Ct meldt dat aan de hoogere burgerschool aldaar is afgewezen de leerling Aron Polak oii6dat deze op Zaterdag de lessen niet geregeld meend te kunaen bijwonen ter zake van zyne religie Dcor den gemeenteraad van Amsterdam is beslaten ter aanvulling van de reorganisatie der brand eer tot het aanleggen van een telepraafnet dat de onderscheiden Kochtpoateu zal verbinden £ en uitgaaf van ruim ƒ 93000 is daarvoor toegettaan Voorts is besloten tot vermeerdering van het policiepersoneel met 53 agenten overeenkomstig een door burg enweth gedaan voorstel Zaterdag heeft te Utrecht op plechtige wyze betleggen van den eersten steen plaats gehad voorde AmaUaslichting barakken lazaretb door Z K U prins Hendrik der Nederland door wiena krachtige ondersteuning het reeds lang gekoesterde planvnn het UtrechtscKe Comité van het Roode Kmia lot uitvoering kou komen U y 1 Naar men met zekerheid meldt zal de opening van het Geuzengeetmht Wilhelmus van Nassnuen ta Brielle plaats hebben den 2den Oetober aanst s morgens ten 11 ure De feestrede bg deze gele genheid uit te spreken zal gehouden worden door den heer Verboeff pred te Obarlois n narna als tweede spreker zal optreden de heer Schaafsma van Utrecht Bij genoegzame deelneming znl een expresse stoomboot s morgens ten half tien ure van Rotterdam uaor den Briel vertrekken Op het strand ta Scheveniogen op een kleiait afstand van bet grondgebied der gemeente Loosduineq IS Zaterdag aangespoeld en terstond in het zeedttid begraven aen Igk vermoedelgk van een varensgszel Het bevond zich niet ajleen in een vei gevorderden staat van ontbinding maar het was ook zonder hoofd ea zonder armen Laatste Berichten New Tork 92 Sept De beurs is tot nader Older gesloten De algemeeoe stemming is nog zeer geagiteerd NèW York 22 Sept De gondnuurkt i g sloten Alle vroegere tiansactien worden geregeld op den grondslag van den koere ad 112 De particuliere bankeii hebben hara zaken aanzienlgk verminderd en handelen slechts met willekeurigen koers Het gouverneuent koopt bonds tot dengoud agio van 111 40 plus interest Er is reeds 1 millioen gekodit Ten einde de agitatie tot bedaren te brengen is aan de diieoienren der spaarbanken aanbevolen gabraik te maken van bun eoht om de inlagen eerst terug te betalen 30 of 60 dagen na opieggmg New York 22 Sept De banken hebben onderling bare rekeniogen geregeld De Mat Coafu te Pittsburg heeft hare betalingen gestaakt Het montant der bonds die door het gouvernament zgn gekocht bedraagt 21 millioen Da algemeene stemming is iets beter BörJUjn 22 Sept Heden middag ten half 4 ure is de koning van Italië alhier aangekomen De Kreuszeitvog meldt dat generaal Manteuffel benoemd il tot gen raal veldmaarschalk r