Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1873

llNfct Vrydag 26 September N i418 1873 Bargerlijko Stand GKiluBkN 10 Sflpt Wlllennliit Soiihia oudera W P TaD Mooni en J Zeverhoom 2 J Lo rtlia Adriaoa ouders i ui £ ineiB eo C HoroM 21 Anna Sara ouders K de Ui in en A S Krebs Josinii oudfia W van Gccltn GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gonda en Omstrelten aiina ouders J de Jong en stofftl ouders A A C v d Gl Verkuilt Dirkje Jul K B S Wcijman Ha Ch AkIi Itio £ Sparnaag Qna Oalhariw ouders F Verdoaw en Ë I den Ouden Ovi BLKDFN 19 Sept E vaif Pnatzig 6 kul A Stoo67 3 22 P J Mudat l 2 m 20 ME 60 3480 360 2856 145 MulltJrt 7 1 A ï n der Wolf 7 m F H Pot harst 8 j 7 m AbVERTl NTIËN Op 8 20 dezer overleed na een langdurig doch geduld Igdei mgn gpliefde echtgenoot de Heer MEINDB T ELIAS KNAAP in dq i ouderdom van 67 jaren C P VAU DER HAEGHEN Wed Ijd E Knaap liab 21 Sept 1873 Goua ♦ IHeden verleed te Sohiedam onze waarde Tante AJ NA van ERPE pUM T BLONK JÜRRIAANSE j BLONK jJÜREIAANSEGoul ai pt 1873 I VAN Eepecum Eenige kermiigeving Yoor de vele bew zep van belangstelling bfl de geboorte onzer Dool ter ondervonden beteigen wg onzen hartelykefi dank D J VAN V EÜMINGEN Dz F J H VAN VEEÜMINGEN Peins Goflo a 23 öept 1873 Voor de vele bewjjzgn van belangstelling ondervcitiden gedurende de diekte en bg het overladen van m n geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens m ne Kindereq mijnen hartelyken dank J Wed I ANÏKINGER Gouda 23 Sept 1873 van Kulvebbn Dt zaak sal op demel dm voet worden voort9 Voor de ontvangen l l ken van deelneming ii l hei smartel k overUden van m ueq Schoon j on B STROEVE betuig ik floor deze ook namens m ne betrekkingev hartelgkeu donk F iEENDEL Gouda 23 Sept 1873 Voor de vele bewflzer van deelneming mg bg het ovqrlgden van mgn Vader den Heer COtlNBLra BLANK iJetoond betuig ik bji deze ingaan hartelgkeu d k 1 J If BLANK Goudia 23 Sepk 1873 ♦ De ondergeteekeide betuigt zgnen opRfften dank aan allen die tijdens de ziekte en bi het afsterven zgna Vadera blgken van deelneming hebbeu gegeven Openhjlce en inttiaen dank ib het bgcouder en welverdiende hulde zg toeg bragt aan Mejnfvrouw j L CJ von STBRNBACH mister des ondertteteekende die harek Sttefmder met mffT dtln f kinderlijke liefde jalschierbovenpienSchelgke cm bezweken gver geflurende maanden dag en nacht hei ft bijgestaaiil en vieï m eene 7 00 vree felijkc ziekte dat het c ndoeulgk is zulks hier nader te omtórijven Ook aali den Heer C J 6J L voN STERNBACll ignen broeder die eveneens voor zgti fvader aUea tes beste liad en zieh door de aanzienlgkste kostién niet heeft oen afschrikken Eindelgk ook aiax de trouwe Vr ve Dienst bode SOI HIA vtN LIEROP die nign Vader eveneens met ongeloofelgke zoi n heeft bijgestaaa en voor wie nims te veej of te zwaar was Ik voel mg gedrongen deze daden openlijk te vermelden daar deze personen nogmeardan ooit de citing der ansthe stad waftrdigzgn Anifieml A KNAAP 23 S t 187a + L Kwm Tentoonstelling van eOÜDS OHE OUD HEDEN Om aan veler verlangen te voldoen zal voornoemde Tentoonstelling op Donderdag 25 September e k van 10 tot 4 ure en Zondag 28 September van 12 tot 5 uw tegen een verminderd entreegeld van 10 Cents de persoon nog voor het publiek geopend zgn en dan voorloopig gesloten worden Voor partiealiere bezigtiging kan men zich voortdurend dagelgka tegen beteling van 50 cente aanmelden bg den Concierge van Abti Leoi Namens de Commissie Gotula J N SCHBLÏEMA Voorz 26 Sept 1873 C G SPIT Secr N FRANQOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaringf ó Deposito van 100 tot 1000 thans a 4 nte 1000 en daarboven 5 o Kantoor Westhaven B 145 KLEIWEG E 107 heeft ontvangen eene buitengewone groote coUeetie PORTEMONAIES van W 10 cente tot aan de fijnste van ƒ 3 en Hqager SIGAREN KOKEUS van af 25 fente tot de fijnste van fi en hooger SIGARENPIJPJES in aUe soorten van af B cente tot ƒ 7 50 LUCIFERSDOOSJES in ruime keuze P£BKAM£NTP4 PI£B voot inmaak Potten groote vellen voor 10 cente Men bifedt te SIUUR aan op eene goede stand EEN RUIM BENEÜENHUIS zeer gesclukt voor Winkel of ieta dergelgks Adres met franco brieven onder lett A B aan het Bureau dezer Courant die voor 1500 waarborg kan stellen vraagt ter leen lOOO tegen 6 perCent voor korten tgtl of met aflossing van 100 per maand Adres met fmneo brieven onder lett 0 D aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping en te GOUDA op MAANDAG 3P SEPTEMBER 1873 des voorm ten tien we aan de Nieuwe Haven van de iA F Br AAK der vgf aldaar gesloopte Huizen Op DINGSDAG 30 SEPTEMBER 157Ö des voorm ten 9 ure aan het Huia in den Langen GroenendatJ wgk I n 12 van een zeer netten INBOEDEL GOUD ZILVER ei JUWEEL KOÜPMANSGOEDEKEN voornamelijk bestaande in KRUIDENIERSWAKEN en WINKELGEREEDSCHAPPEN En op DINGSDAG 7 OCTOBER 1873 des voorm ten negen ure aan het Huis op de Gouwe wgk C n 219 van HUISRAAD en MEUBELEN een gedeelte uitmakende van een zeer netton goed onderbonden INBOEDEL Te zien de Afbraak op den dag der verkooping en het overige daags vóór de verkoopmgen of oók wel op verzoek Zondags te v n Nadere inlichtingen ten kantore van Noteris Mr KIST te Gouda DIT DE HAND TE KOOP DBIl nieuwgebouwde WONINGEN met groot gemak staande in de Vogelensang alhier inforraatien worden gegeven onder letter W aan het Bureau dezer Courant Wordt gevraagd in de Inrigting tot Wering der Bedelarg te Gouda lEi AND om Administratief Schrgfwerk te verrigten Salaris drie gulden per week Informatie en adres bg L P HOOGENDIJK Secretara BR WORDT GEVRAAGD EEN JONGEN die kan lezen en schrgven tot het doen van boodschappen en het verrichten van lichte werkzaamheden Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept vam de Wed KUENEN ZOON Chemisten O iVaarschuwing Deze ÜRBANUS PILLEN jn door ons in doosjes i 37 a Cent en in dubbele doozen te 00 IJ DA alleen en uitelmtend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Dr J G POPP s Plantaardig TAIMDPOEDER Het reinigt de tanden dermate dat door zjn dagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlgk zoo laatige tandsteei verwgderd wordt maar ool het glazuur der tanden in witheid en fijnheid toeneemt Dr J G POPP a Anatherln MOXDVVATER het zekerste fiiiddel om de tanden en hettandvleesch gezond te houden alsook tot genezing van mond en tandziekten wordt ten zeerste aanbevolen Te rerkrygen te Qouda b j L Bchenli wiDkelier op de Hoogstraat wijk A 133 te Rutterdjm bq V E T m Santeo Kollf apoth an A Schippoieijn k C blaauwe porceleiiiwinkel te H ge bg J L F C Snabilié apotb te Leydeo bg T No rdijli te Urtachl bg F Alteua apoth te AmsteMim bg F vnn WimU hsim CO Terkooplmiij te Oudéwater bg T 1 van Vreumingen te Sohoonhoven bg A Wolff Heden verachgnt dêTSriEUWlJültGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandbook OYEE DE 0ENBZIN8 DBE ZBNljWVEIlSLArflNÖ VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnij fensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bediort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in ingeland enz Hs P dagelgks ten zgnen huize te consulteeren Wie met bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel vanbriefwisselmgindeHollandsche of Pransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden m het geheim en op veilige wgze n ar alle deelen der wereld vérzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddelljjk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrggbaar gesteld bg dep Boekhandelaar H A MBIJEB N Z Vooi burgwal over de Holsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetahng de Nederlandsche UitgaVe voor 70 ets en jranco per post 85 Ct de J rausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cta Door het toezenden van ƒ L postzegels kan men de zelf bewarmg direct door g eel Nederland vao dén Schi ver ontvangen Gouda 4 Srqlc rui A Bnokmaa BEGROOTING DBK INKOMSTEN kn UITGAVEN vak dk OEMSENTS GOODA voor de dienst van 1874 Bevolking 16347 zielen V oTg UITGAVEN Hoofdstuk I Huishoadeljjk beetnor Afdeeling 1 Bezoldiging schryfloooen presentiegelden en reis en verblgf kosten te genieten dooi de personen in het dagelgksch bestnur der Gemeente werkzaaau voio Jaarwedde t t 48 d Burgemeester 1600 2000 2100 200 de Wethouders den Seéieiaria Ontvai et Agent T In kw rtioriBg 1W4 éjt Jaarwedde van da bo ïwkuBdigea en van d opzichters der gebouwen der wegen en dergelgke 3500 800 47 6oa 48 170 49 § 035 750 Mttmri f 100 51 52 63 J rwedde v de ambtenaren en bediendeii der Oem Secreterie Jaarwedde van den concierge en van de boden Jaarwedde van den Uokkeniet en kbkluider Jawwedde ran de keardMn wegers iueten rooimeesters enz Jaarwedde v de sluiswachtersbmggenophaalders enz ƒ Jaarwedde v de marktmeesten SohrgfloonenReisen verblgf kosten Toelage aan da Wgkmeesters 150 Totaal der Iste AfdeeUng 23439 54 55 56 400 26 26 72 100 400 Afd II Andere kosten van dagelgksch bestnnr niet behoorende tot de voorjjaande Afd Kosten v lichten brandstofbil Scbrgfen bureaubehoeften Dniken bind werk ƒ 57 Brie rten vrachtloonen enandere kleine uitgaven f 58 Kosten van het oatelogiseeirea van het Archief f 59 900 Kosten van het onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek bestemd voor de vergadering van den Raad en vanBurgemeester en Wethouders mitsgadera voqr de Sècretene der gemeente ƒ 250 CO Onderhoud en aankoop v meubelen voor die geboutyen of vertrekken 61 Kosten voor verteriilgen ten behoeve van het huishoudelgk Transporteeren 3025 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 78 74 75 82 3025 Transport ƒ bestonr Imieaa van stemopneming en CommissiSit J i 50 Kosten van et aanlagen en bghonden der registen van den burgerlgken stand ƒ 400 Id an het aanleggen en bghonden van de dobbelen der leggers en plans van het kadaster 100 Id van de benrolkingsiegisters 50 ld Tide kiezenlgston tA v t nit oefeoen der kiesverriphtingen ƒ 75 Id T t aanplakken ft omioepen 1 ld T sbbonnemwt op t Staat Prov Bla4 en digbladen ƒ 49 Idem vsn i ls van nêgisters rekeningen euz f SO ld wegens het plaatBen vaakdvertentiin in dagbladen f 25 Totaal der ÏMe Aldeelin 4049 lete 23439 Tofwfl van het lateJEÜ BcMstak 27488 Hoofd9t n Kosten roofweikea en inrichtingen totopM dieB8t bestemd Onderhoud r attaten ep einen 4005 wandêlpl plaatooen 140 bmggen overzetreren 2000 pompMi n riolen havens Taartea kaai 15 0 t 860 moren aluvea m udmi w térwerkei Ja f ld V kloeken horok giSn g ed werkeii en dergelgke 876 ld T Bchniten en vlotten mitsgaders haar van donlve Kosten van aanleg osderhoad iter slgemeene b raa laate en kosten van be graring ƒ Jaarwedde van den Bewaarder ran het geboaw bestemd voorde zittingen ran het kantongerecht en van andere openbare inrichtingen kosten van het schoonhouden van hetzelve onderhoud en aankoop van menb lair mitsgadera kosten van lichten brandstoffen 9 5 r Kosten voor het rioleeien ran zglen ƒ 12000 Idem der tergrooting ran de Armenschool 23000 Totaal V het IldTBSofdatuk 5 53Ö6 Hoofdst in Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlgk recht bezit met de deswege verschuldigde Tasten Onderhoud van huizen torens poojten en dergelgke ƒ 2980 Transporteeren f 2989 2980 83 2500k Transport Onderhoud r het jaagpad huigtade Gonwe met de daartoe behoo remje wérken ƒ 84 165CI 86 13017Ï2 iih 120O W Onderbond der overige eigendommen waarvim de inkomsten zgn verfneld onder art 7 en Ö van hoofdst 3 der ontvangsten f Dagen weekgelden dor werkUedeit en bedienden in dieilat der Gemeente mitsgaders verdere kosten der fabrikagie Grondlasten wegens gebonwdeen ongebouwde eigendommen D en polderlasten Personele Belaetiiïg 90 91 lawk Kpsten der invordering van hetgabelgdd voor h t bevaren van de pvjer de Ooawa Kosten ter zake van het innen ran renten wegens inschrgmiigen op de grootboeken der na tion Schold ƒ 20 26717 82 Begten lecognitign en dergelijke ƒ 4de teraga jter mbüdie toeg kanit tethent l derOonwekwle Totaal r het Hide Hoof k 49369 82 93 590 Hoofdst tv Koatea van invori dering cler plaat elgke belastingen of nuddelen Kosten van toezicht en vaQ ïL vordering der pli tielgke bêlastingen j ƒ M Vergoeding aan het R jk van 2 ten honderd van het nzi ver bedrag der opcenten ten behoed der Gemeente geheVan op grondlasten en op de personele belaating Wet van den Olsten December 1862 SWteiUn 226 i 74a lotealvanhetlVdeHooöstnkV 1330 i HO 1500 95 Boofït V Kosten der openb veiligheid en van de brandweer Jaarwedde van den commiswwH ran poUtie J 96 Bchrgf ejÉbureadbehoeften ran de politie 97 Belooning van de inspecteurs M Hiaars en verdere beambtenv n politie mitsgaders van daveldwachters 98 99 Kleediug en wapening der politiedienaars en veldwachters Onkosten voor de nacht enetille wachten f I00 Onderhoud deï jachthuizen imtegaders licht en brandstoffen roor dezölven J Transporteeren f 8360