Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1873

ba iVftl o f K f Trausvovt 83G0 101 nic erh oud Ier lantaarns en verdere kosten der verlie it iiii 8200 ündcrloud der brandspuiten ötJO Bfleomug w premiëu an de braudsfitiitlieden en beambten ƒ 1300 Kosten er SAaiterij ai90 77 105 Idem der Weerbaarheid f 50 IOC Kosten van hèt huja van bewar ring ek onderhoad Van po tie gevangchen JOO Totaal vatthetVdeHoofdstuk 2l66 T7 Worat Tniol jtl BUITENLAND BuUcnliindsch Ovenilclit fie spanning tusscliea dé b ido grbote Pransohe stiaUuudige t pATtijen wordt met den dag bedenkei ktrl Uae neer miieite de monarchait doen om loet deu graaf yiiu Chandwrd tot cea vergelijk te komen hoe iheer dé bevolking zelfs de plattelaudbewoue niettegenstaande de gttiote werkiaaialieid der geeetelijkeu vaB haar afkeer topr rorouderde vorBea doet Ugken Be pel ims worden uitgejouwd én miéhnudMd liendrik V beapot en dtoreutegcu Thiers en Uambetta erkeerlijVt Nog eteeds reeat JBW 4ft de li itiinisten langzamerhand klaar zullen kdm an fegeu November onverdacht hun slag te Itisn Men kondigt tegen de er te dagtn van Qotober eeae bijeenkonut aan van de prinsen van Orleans en hanne voornaamste Banhnngera met de cKefs der legitimiisten om over den toettand en iijn cischen nader ts Iwraadalagen Mén verneemt dat TlM n in liovciiiber by de cipen ng dar kamersltting stellig aaa de belangrijke debatten oyer den rejrseringsvorit zal deelnéinen De piesiileat der nationale vergadering BuPFet dia geacht wordt Frankrijk goed te kennen moet aaq eep vriend Ie Kome hebben geaohi eve è dat dè mi llisters verlegen 7ijn wat zij doen zol leii of de mot uarchie vooistelleu uf d V rleu ing van d maeh tan Mac Mnhon de uaie zbu volgens hem de le Itbtiisten dn Orleauisten meer verdeeld hebbén dan fVgreenigd wat het land sel £ betreft zouden in i t t Fraiikryk d elericalef en de aanhangers vaf Öe conservatieve reputóék ongeveer meteilfi hder ge JÜMtaau tetwyi in het Zaidcn dè rooden de meer ieid vorsen en in hét Noorden waar men de meeste Protestanten vindt de gematigd republikeinen de j verhaod hebban Victor Emmanuel is té Serlijn met dén meastenlaiater van wege den keizer en met de grootste hartelijkheid van ie zijde der bevolkHig ontvangen NiettegeBatkande ia d volgende muM At ver icxó Ken voor den Praisischen landdag mooten plants hebben boort men bü de kiezers hog niet van pp 45ewektheid Dit gemis im géWtdrift v io ittii iteenigszins de hoofden der liberale partij die 4iun besti doen huii jpesUeiwaiitcn wakker te schudden door M wijzen op de gevareÈ cK hea dreigen van de igde der nttmmontoiien i De land jag zal reeds in da tweede week van Nov worden bijeengeroepen nlen l oopt da de zjt ting niet langet dan ttit Fèbr Zal duren én diuifba £ t rijksdag uiterlijk 4n het hegia van Maart tol kunnen wordtn bijeengeroepen vóór dien tijd moetfcn ccbtar nog da nieuwe verkieaingaii f $ rd4ii rijksdag plaats hebbes waarfcliijniük in Januari VrijdagavMkd is generaal Mahteulfel opperbevelJiebbcr der occupatie tikKpen gedurende de bezetting ma het Fr u3 4é grondgebied Ie Berlin aangekojnen i i W rwUit dat hij bij rijn léhuiskómst wriist werd met het patent zijner benoeming tot vcldmnarsclnük Vnu de vroeger zoo Vaak verspreide f eruchten dat ftü gCnetaal na üjné tértigkoilist de ern zott vormen ctuer reactionaire oppoéitie tégen den rijkskafls liw wdirdt niets meer vernomen Voorloopig althans bestaat daarvoor geen gevaar daar de generaal ttn tiiMlenijk tot hét gebruik Atf baden naar Gastein vértiiekt üen tweede netferlaag is het echec der Éhgelsohen op 4e rivier Prah Von de Westkust viih ifrika gevolgd Tkt Ttttemj ÉSiv e eane depêche vatt Free town gfdntee d ÏT kvQlneiis welke tengevolge van de Bci c o g o S h de gebeele kust ten Zuiden en Wèsien uri Ktmiiia in Opstand is jjekoBea en de negerstnmmea zish in mass bij de Ashantijncn hebbéa aangesloten De oorbgssohepen parraoo ta en Afgns bombardeerden de dorpen tusBcben Jinmah en Tncearnbay Bij eea landing zijn de troepen echtfr in een hirtxlerlaag gevallen en tot den terugtocht g Jwoilgen waarby één ófflcier en elf matrozen gektvrtat we iJ D Dé Wseuet darfWi meldm divt de oi tvangst vou kjiili Vioipr SKoMuunael te Weeueii au den kunt dfi beïolkiug eren hurtelgk geweest ie als Jne begiotiting ifl de vrijzinnige dagbladen ypreclit gtmctiwl lcJ l vereert in Zaterdag hebben de Spaansche Cortes ingevolge besluit van Donderdag hunne ziltin ea tot den 8n Jnii 18Ï4 geschorst en heeft feitelyk de civiele dictatuur rail Onstelar een aanvang genomen Aan de iioudiiikelijkheid ecner dictatuur om een einde te maken aan den treurigen burgeroorlog wordt door weinigen meer getw feld alleen was men bevreesd dat Castelar daarvoor des maii niet zou zyn dat zgno dictataur z o mannelijk en krachtig met woorden zich minder energiek tooneii zou isi de daden welke Spanje s welzijn thans eisoht Die vrees schijnt aaavankelijk niat gegiondt want reeds Zoftdag verschenen verschsidcne besluiten in de oflicieele uace die allerminst vttn zwakheid en besluiteloosheid getuigen Die besluiten betreffen 1 du nitvoe ing der wc ttat herstel der militaire srdoonautie oetreffeutic de doodstraf i die tot opheffing der constitutióneele waarborgen 30 de verpliphting voor lederen dienetplichtigeft Spaig aard 18 jarea ea oadeO op zich van een verlof vaa het bestuur zijner gemeeate te roorzien wanneer hij zich U verplaatsen 4 de opheSlig van alle vergunningen zonder onderscheid tot he dragen van wapcnea de beteogeling der drakper enz eoz Vcrschillehde takken van den staatsdienst worden georganiseerd Uevir hersteld op den ondeji vott vooral is dit het ge met de jgailfM ire taken het artilleriekorps wordt teruggebracht op éii voet zoonis het was den Tn Febr 73 en aan de olficierea die reeds uder Amadeo hun ontslag genomen heb ben is twKe maaaden tijd gegeven om zich aan tè melden tea einde weder in aciioiteit te ivotden hersteld dó oadero ficicreQ die iiylartijd tot oücier zija bevorderd beboiidél hun i uig maar zuUeu wordea overgeplaatst naar een ander korps naar gelang eir vacaturen ontstaan zy kunucu examen aileggeu tot het Verkrijgen van den rang van luitenant Wj de artiiWic vOf de akikkii g heelt plaats gehfkd in orarleg mat de d sjajifu aPqiergu bipt niet ïlr heeft op nieiw een onderhoud plaats ge ail tUssobeu Oaslefar Serrano en ïopete en men hoopt weder op e samenwerking vmii Ue liberaf pirtiien Door de snelle maatregelen der regucring is bet gevaar voor ecne algemccne flnancieele crisis ia de Vereeuigde fitatni voor hst oogsablik geweten De pabliMke opinip wordt gunstiger t zaj en zuUéu hervat worden 1 il r L aia j i ï I ï ï E N G lEhiA K D J I Te Londen hetfft én A ierilia n otie roolr mevr OmH Tapjan geb SooW Y M Newi York voor eeu talrijk gelwpf ett yoorlezing gehouden over SpiriJuBlisiue Volgens töt getuigenis VKli 4én héér Uiibert Dale Owétt bwtm f geen vronw diaWderder ¥ itdeclkui digcr en we ispi t kea lfM h t beginsel kan verklaren dat in de hedeudangsche taal spiritualisme wordt gcbdeiÈd Cott Scotf is klein VaB g tnl e zeer schooa UBd geiaaklen drahgt esi bla w lint dcjor de weligtL blwrtf ktjll n Jlpt een wchte well4i dende stem draagt zij Iiaar léung voor die oitelekeod van Vorrili ii ilaar oOidracbt i aiterst kalm alleen ddor d beweging mot den vporarm en jde vingers zet c h ar woorden mai eenige kracht bij Alleen töcB iy In im feöp hirfer rode mededeelde dat er ent zes e zintuig by den mensch was ontdekt namelijlt hut zintuig der intuïtie ireriiam i en eenige blijken van aflicuring en toen zij de wanrsoiiijnlijkheid opperde dat er nog één zevende zintuig te oBtdeMien Km ï jn werd op onderdrukten toon het woord nonsense onder het pnbliek vernomen Wat den inbond dfr verhandeling betreft deze was een handig e ifveldcst oht pleidooi voor licu geest tegen de etof voor de onsterfelukheid tegen de Vernietiging Zij zeidc dat de mannen van de wetenschap met hun grof mechanisme van proefneming eu analyse niet in staat zyn de moeilijke jjuaestie van het verband tussehen geest en stol tot oplossing té brengen ij verzocht hun het idee te laten varen dat er alleen materiëele atomen en moleeulen zonden bestaan en voortaan hun talenten aan te wenden tot ont lekking van den weg ter verklaring van hrt verband tusschen geest en stof Hierbij hankl zij als antoritciteii anii vpji Reichenthnl Faraday Kant Mesmcr Giill en SpBrzheim K Hare W Howitt Rob 0 fw Kob Dale Oweii en Edmonds Zij ont kende het bestaan van iets bovennatuurlijks maar Volgeus haar btsta t er wel iets bovennjrdséh ZM besloot haar betoog met deu toekomstigen trióuifvan den geésl over den dood te voorspellen Doorde ktncht van hnnr welsprekendheid was het publiek zoo opgetogen geraakt dat men besloot Córa Scottin staat te ttellni de ontwiltksling van hel bcginSolvan hel Spiritualisme in eenige volgende voordrachten voort tc zetten f Aaiigaande de jongste voorvallen ops Afrika westkust waarvan de hoofdinhond hierboven is medegedeeld bevat de Timet het volgende uit Freetown oader dagtceke ing van ï Sept lS zp tijdingen tan nieuwe ranipen ontvangen Ke lerolgen van de door den echoot bij nnoht Commer op de Prah geleden nederlaag zijn treurig want de geheelekuat ten westen van Klmina is in opstand gekomen en al de stammen langs do kaat bébben zich bg de Aahantynen aangesloten Op 18 Aug wsrden de Britsohe oorlogsschepen B rrnconta commandant kapt Freemaotle cu Argus onder bevel van luit Yonag kapt Loxmoore haar oommandant is op de Prah zwaar gewond van Cape Coast afgezonden met het doel om Tuoarady en de dorpen langs de kust tusschen die plaats ca Chamuh tot straf voor bunnen opstand te beschieten Naar men zegt waren door den schoutbij uaaht gestrenge be eien gegeven dat de qvauaohappeo niet zouden uegen Inwlen Tuei de schepen in hef gezicht va Tocarady waren gekomen en nadat de kust gedurende eouigen tijd was beaohoten bood luitenant Young zich uon om met een detachemeut oau laud te gaan ten eigde een groot aantal kanft s iran inlanders welke haat bét oheen onbeheerd op den oever lagen te vernielen Men meende dat de iulaudcra door bet bombardeméut 9areA verdrevea ea kapt Krüèmautle gaf tot de landing vérlof Nauweluks was de luitensnt YOUng met zone manschapen geland of eene sterke bende inlanders in cené stuile strook Jireupélhuut nabjide kust verborgen opende een hevig vuur op hen wiiardoor zy gedwongen werden bve sast naar huu iiélbten terug te teeren D luitenant Youag en elti a rioiers werden of min zwaar gewond Sa t het schijnt waren de meeste bommt i en granaten van de schepen te ver latidwoarta in gevallen enoe wauniu de inlanders aoB het gevaipr door sicb zoo na mogélyk bij Ie kuit te verbergen Natuurlijk zal deze tweede tegenspoed der Britsche wapenen dé inlanders nog OVeffnoedigéf au ew De Ëagelühe fladsB erkeaqen dun ook int het met het prestige der Sugelsche wanencn voor het oogeublik omi de Goudkust gedian fs én dat inéb yiééhti vijandschap of onwil te wachten heeft waar aanraiikelijk gereke fs op de h ulpder PHHti Jien ifnaHilere bafriende stammen clfs militaire tttuèn oódli do Broad Ar oK crkenn o dat Biigélaad ïiob i op een ernstigen oerlaghedlt voior t bercide i 4ifHll tietireI niet eigen aoldlaten zal té voeren hebbeü en met spanning wordt de aaiikumst van sir GarOel WoMey te gemoet gezien Het krijgsplan d Ashautyoen ietuigl van overleg hun aanvoerder de oude geoeroal Assah Eo tuantuh vermijdt elk treffen in hér lijtcK Veld 6 t it h en de grootere voortrefTelykheld der Hritache vtiurwapeiieu bekfnd is eu hoopf ïc Kngclschi U op lcze wijzolie i te boudun tot het weder iiivallen tan déu n genli d welle de kraéhtige bomlgt iuUteA der Asbuntijnen 77n If ÖrK en dv ent0i ie met zich Soert r V i r C il éiiUi J i Zl De vice jjf jp atei aii pudsrwij n Ja an heeft do zer dagen aar dtiii llan tériMit dit hij met behulp der hem gegeven lélicbiiiigeii eilurcirde Tijn Verblijf aldaar kprt óór do aaiikonist van et gtzautsohnp iWaartoe hij bclioortlp t n verder geholpen door de hém toegezonden rii ppórtcn in Slnat grateW fé ge ifeest een wet op hot oaderwijs anten te stellen die door lo r eeri g van zijn land thans inaevoofd iis Eeu keurig in zijcie ingebonden cxémplaai der wetten virgezelde zijn scbrljvé toet db meest oprechte dankbetuiging Kfloriö verleend ondersteuning terwijl opk verdere inlfchtingeu e raad gevraagd worden Voor Zeevar de Japanschc hoeken die betlHbrijiven vergezelden oorloppig onteijfcrd z yn door den heer Scrrnrier cand notaris die o ndèr jwof Hoffmann te L éidén de Jiipansché taal ttfdsort Jfehijnt het 1ste id l te bcïatüen eijoe TerMfneliwi van admin istrutieve bepalingCTi iilgeinecne bcacSonwiiijfen modellen van staten diploma s roosters Van werkzaamheden voor de sdioleu enz tin is hetgedagtockend van Mei 1872 yet 2de deel van April en Mei 1873 bevat grootendeels schoolréglemcnteil en du lioofdstukkeii handelende over Huropccache Kaiisfen en ifelenséhnppen Do indcfling in lioofdstukken is 1 lager onderwijsj 2 middelliaar onderwijs 3 onderwijs in vreemde talon t iniddolbanr onderwijs gegeven door vreemdelingen C onderiyijs iii bnitél liindsclie befuepen 5 oiidurnijs in buileulandsche weten schappen 7 onderwg in de zedeleor 8 onderwijs in dé geneeskunde te geven door buitenlaOf ders 9 ouderwijs in de wetten van vreemde landea llrt jager onderwij wordt gesplitst in i afdeelingeu ieder in 8 klassen Verdeeld liet vangt aan met het 6de en eindigt inet het Mét jaar van den leerling en omtat dus egt de wet 8 jaren De leerling blijft in iedere klasse V jaor De leervakken zijn spelleii scbrijvtn enkele woorden lezen rekenen den geheciea cursus door beginselen van de aardrijkskunde iMlifaa enkele woorden van bniten leeren volzindeh lezen n verdere uitbreiding van dit onderwijs waarbij later komen natuurkennis opstellen gè cbiedei is staatsinstellittgen éot D leerüogea der laatste klassen besteden vele uren aan weinige vakken Isngzamerhtnd worden de nrea vóór óén vak ttinder en komen er andere vakken hjj terwfll de elementaire vakken socoeesie relijk w De leerlingen lieiaeken de schooi I aar daagii Voor zoover néi eit bovenstaande kan nagaan is hierin zeer reel dat ontleend is aan onze wet op t lager onderwijs én daar de Japaocers toen zij hier waren zich round iiigenometi batooodeB met de neutrale school en met art 23 der wit mag manf ouderstellen dat het onder 7 verig de eenigsziqs ZB niet geheel daarmede overeenkomt In elkgenilzou geen dogmatisab oH wys of é aebatstt gwhildworden Het middelbaar onderwijs omvat 7 jaren dos van 14 i jarigen Iceltijd Het eerste jaar schijnt een soort rÏH voorbereidende cursus te tjjn O0 op de bnruerdag e avondscholen ongeveer De daarop volgends 6 jari ie eurcjit gesplitst ia 2 afdeeliogeo door kooger en l cr aangeduid met Itlasien ieder vaa een lAtf jaar Dit onderwijs wordt gegeven door buitenlanden Er worden 3 vreemde talen oaderwezcu Froutah Koufdtch eiv Tok aarschyi yk Hoogduitsch Bêhiilvc de Takken T n Isgcr onderwijs mnét nit ebreid bevat bet prc faoima rerdert styilerr li iea Ugebrn ea WisTunde jtaalsbesioar slerrekuiide atuur tuureu Bcheiknade Ned Speciahr 3jyy ii j P OovBa 25 SmEKMSi Wij votigen de aaiidBéht Onaer die van debMtesreu houden en eakele wiater arosdea nnttig en aangrnaans wenseheo door te breagen opide kier b slaande verseuiging Debatiugelub die gisteren ariHid haar 8 kenbaar iutrad eu dertig leden telt Gisteren o Mid beKa d ld e 4e rheer Zim enn iun de volgeude stelling 1 Hci Uoiabar4eaifnt eener opeae stad is esynceec als dot eeaer resting gcaofLp f i araiinecr deze stad door den vijand verdedigd vder balve tot i ilitaiie dóvleihdeii gebezigd wordt De vsrgaderiugeii hebben eens per mkand plaats de voordrocbtea wordea gehourteo door vnlwlllige sprekers Voor dezen inter zijtt nlle spreéVbearten reed lecageld jMlat i lie tich aan bet bestuur op geélf kan Mi baj lid worde i MaaiKkig avond U aea b in vaa béind botstnaw by dea hser P Goedewaoi n fp de Sounre alhier j r men er spoedis h u was is li t gelukkig b j een 1 erf geeny j l JgMC Op de litting dar Bottt amsèlia artoRdi aatetifan i ibchtbaiili vaq Didsilig stood e V taroobtil Ü N ewü If ja B ibeeubuldigd van te Ododa bü witikeliers opa ran andere p soUen Jfoéde Vii t huj bstt eha ld De oiücier vjtBJifstitie eiscbte diA zij wegens oplichting en pog irig lot oplfchtipi róir warrfen ve deeld tot gevangenijstraf vap 1 jttM on 2 niet ii vaa ï5 org lWg ni tr f v n 2 diigcn voor iedere boete Over 8 dagcp iq sjproak l t y Staten Generaal Tweïo K iMR t Zittin gc ü van 23 en 24 Septsmber i In de zitting van Diüsdiig is dé discnsde byer de algemetne streklting van het adres voort en t De hh van Looh Mesachert van Vo llen ho r nén vmr den BcKih van Heemstede hebben de aati JTüifoiutionaire richting verdedigd tegen eeh heftlgen aanval t n den heer Wintgens in de zitting vad Maandag l c heer Kappcylae vén de Coppjllo hccff de streÈ king van liet adres verdedigd Dé miliifctor van justitie heeft de plannen der regeering voor de toekomst opgegeven Zij blijft niet alléén vodrdezank Tan Atchin maar vele ontwerpen uit de vpirige zitting blijveh aanhangig waaronder de veatingwet de census enz terwijl do nieuwe minister van oorlog als hü optreedt de dcfeosie vcrbctering zal moeten ter hand nemen De wet op het hoog r ondorwgs wordt van den raad van state terugverwacht Met dé exploitatiemaatschappij zal een nieuw contract gesloten worden ook zullen voorstellen gedaan wordea tct den uauleg van spoorwegen ea de bevorde ring daarvan Nog eenige nieuwe wetten zullen aangeboden worden Waaronder wysiiging der wet op de eenzame opsluiting en herziening der jochtvct De algemeené strekking raa het adres is met 58 tegro U stemmen goedgekeurd De verdere discnssien zyn gevorderd tot de paragraof betrcffeode het onderwijs In de zitting van gisteren zyn de beraadslagingen over de onderdeelen van ket onoept ailrw voortgezet Het gebeele concept adres is ten slotte aangensmen met 61 tegen 7 stemmen De afdeelingen der kamer hebben gisteren voor den oanvjing der zitting ondeizocht bet voorstel van den hMr van ïuyien omtrent het in werking bren én rail ké reglement vaa orde der kaéer ran 6 Mei 1852 ü voorncniea bestaat wederom in het volgend jaar In de verschillende kampen gedeelten van het leger te verécnigen om er gedurende eeiiigen tijd op ruimer schaal te worden i eoefend en teieos de uVerigén in de garnizoenen gecombineerde manocnvrrs te doei uitvoeren en ze te oeftnen ia het bezetten en liet terd digen van forten en ih de tor pedodienst Hiertoe zullen h de corpsen iuhnterie van dedi islé welke hot itimp bij MilKgen znllén betrekken dé miliciens van al de liebtin en die met groot verlof zjj ouder dé wapeoea worieo geroepen terwijl dit alleeit Het de ailieieiïs van eene der tweede oudste lichtio ea zal plaats hebben bij de Iniauteriécorpsen die a et kampecreii en mét de de mUicieos der keide Ncklingea b de reg vesting artillerie Ook zal ter completecring rsn de escadrons die znllén kampceren een 100 tsl miiiiiiens 1 van eene der lichtingen die ch met groot verlof bevinden w oideo opgeroepea tot mwoaiof der aa jaaraoefeoii ea Twee en twintig jaren geleden deserteerde vaa de 1 comp 2 bet 3 r int uit de kazerne in de Tolbrugstraat te t Bosdi isldsal Nederlander vau boorle ütatT dagen kwam hy terug in dat garnizoen en gaf lijA vrgVilligalt deserteur aan hij werd wederom geplaatst by de I eO p t bat Ir reg ioL in deieude kazerne doch zal oor dea Kljjgsraad moetaa tereehtstaaa na voldaeiiing visa straf wil b j B oaar Atokin Gedurende den tijd zyner desertie ln aa hy in FiaiiaAeD dieast voornamelijk in Algiers Op de laatst gehouden paardenmarkt te Valkeabnrf werd een poard met veulen van i maandeiv gebiecht die na eenige dagen béraad over den prijs er was 450 gerroogd verkocht zun voor ƒ 400 De verkoaper hJtd oOt een phar jaar root bet panrd betaald a iO Het TDordosI imt deren verkoop befaaidd is uk mé onaanzienlijk doefa de kooper x l Ook wet Iretea rat by aan heeft Over eea r jaar aoo niet vroeger st miisebiea ket eonaar het baiteulaiid voor 8UU De paarden markten rerlieseu vau hosr ooden roem wegaas hoedauigbeid der paarden of vermindereoden aanvoer daar er jaar oy jaar bij de landboawers toob belangrijke koopen foor het buitenland plaa jiebben van paar en die VteUs nog geea paardenoarkt hebben gsiieti l Vyü veraemen dat de hefreu Albr eo vaiiOllefen aan den verdienstelijken schrijver Tan het bekende toéné4lBéüt it ai6i faMor getotaBd hebben diens verdiensten op hoogpn prijs te ftellea Beide direcfepf O hebben den hrjjver ni een praclftjgen zilTertin beker aangeboden Wel deksel Door een frsai bewerkte lauwerkrans omgcvcQ plrijkt een eord vsn huUU aa tiianot ailW i al qfd scbr f bij bet sacoes van z ü eirsteliiig in de eerste pbüta toe aan de oproaring dftor eeii Vobrtretelijk i i el8dh p 41 it Ttó den gfooten schdWwhiirg te Botteijiam SM Cf ktk eed brief gescbréveB ter reede rad Atchia oj ieenen wy het Volgende t t Keede Atsjin 18 JbU 73 Wy n den 12den dezer te dezer reede aSnge k i en liet i tkans eeu geheel onder aauiien dan i ka ik voor dè esiets maal kier aaokwain Wy lagen r toen gehe alleen en de reede waa met At inccsche risscherspraiiwen bezet Nu liggen er 6 ourlog cUepen ui de Zeeland als wachtschip dè Soerabayn de Sumatra Miras en Waiil en Hertog Bcrnhord bovendien kruisen er nog 7 i i 8 i or agsohepcn ep de kusten Toen wij van Singlel naar Aisjin stoomden kwamen wij sjiachts den Udgu Juli de Watergeus tegen l eZe hod eene pranw genomen geladen met ammunitie en rijst de oë manning bestaande uit 8 Arabieren en U Afsji ieoten werd door hem gevangen genomen Deze men schcn namen wij aan boord en gaven ze daarna aan de Zeeland over Oter dag zaten zij los met de t u6dige schildwachten er bij s avonds om 8 uur kregen zij éeu ijzeren beugel aan deu voet eu werde a lea sa cea ciod üzert uwjeiejeji zoodat y aaj elkander op het dek hi en De Ciied el ran Antwerpen heeft reeds 30 praaweu genomen die olleoverbrand zijn nadat de lading aan boord va ge nomen Ook een vreemd schip js genomen met 300 kisten iruid voor Atsjin Xk Atsjineezen boawdeneen paar dagen geleden een fort aan hgt strand doch 17 schoten uit de Zeeland war n geno zaam om den gcbeelen boel te vernielen De weersgesteldheidis op het ocgenblik zeer goed Zoodra de defecten aan de ketels klaar zijii gkan wy nrar JEdie eetk Atsjineeschen staat op de oostltirst van Smjitrs Men legt dat men daar zeer vijandig is Het is drukwerken aan boord de oren worden nooit uitgehaald en wij liggen altijd met stoom op Heden morgen bracht de Hertog Bcmhard een volle lading roóden wijn klappen pompelmoezen sigaren enz om dit op de schepen uit té deelen aan ons boord kregen wij ieder 9 flessctiÊn wijn waarmede lyij 6 weken moeten doen en voor de gebeele bemanning 3 koeien an het gouvernement Van wege hel Boode Kruis ontving t er 100 sigaren 1 pek tabok 1 pijp sinaasnpplen citroenen eii pompelmoezen Dit maakt nog al wat uit o vS de Zeeland bemand met 466 man ontving 45000 sigaren enz enz Leid Ct Voor het eiameit van halpkipotheker te Utrecht hebben zich 46 easdidaten aangemeld 20 voor het physische gedeeïte ea êfi vOOr het literarische Met 8 van deze laatstea is Maandag het examen aaage TanEtea De EtoiU Belt e de behandeling eensr oorreotionele zaak voor de rechtbank te Brussel besprekende waarbij aan het licht kwam dat door een kroegHondster aldaar aan tenige knapen waarvan de oudste 17 de jongste borgeen 10 jaren telde niet minder don Tgf pinten nter jenever was getapt met het natnarlyk eti g dat die knapen allen tsüaoordronken werden wyst er w hoe noodziikeiijk hét is ooi A k in België in vele andere staten is dit in de buistea tij l reeds geschied wettelyke bepalingen op openbare dronkeusehap en op den verkoop van sterkeu drank in het leven te roepen ZoO all bekend is heeft Vich in ons vaderltad reeds ten vorigen jsre eene vereenig ing gevoroid d Nederlandsche vereeniging tot beperking van openbare dronkenschap die zich het verkrijgen vau dergelijke wettelijke bepalingen ten doel stelt en op 9 October a s te Eotterdam een algemeené vergadering zal houden ook voor uietleden toegankelijk tot vaststelling van een adres aan de regeering gedaan Te Kerelaar is aan een ingezeten van Umburg een silreren naedaille toegekend omdat hij gedarinde 5 t jaren peigriustocbtea naar die jdaat kad eedsin 40 t M n uJ m f y r f Mea sebrijlt ons ait Tarmereoddd i September De Vereeniging voor Volk9veraia ik girf gisteren wederom eene proeve Sedert hare oprichting de derde van haire prijzcnswsardige bedoelingen door de uitvoering van eeu Éwrgeu eu éoa Evond concert t en ea 10 Clsnl entree Het bestuur was b zonder gelukkig in de keuze der krachten lot j troering Di heer Jaoabsde verdienstelijke directeur van het jeugdig fanfare muziekcorps droeg n iet alleen met zijne elèrts die oudérsneIle vorderingen maken maar ook doof zijii zorg voor de hulp van een driet Solisten waaroadei by zelf als teer verdienstelijk trombonist eu vaa een uiistekend strijk kwartel grootelijks by tot den Bohittereudeu uitslag vaij dezeonderiiemihg Met de halp van onzcö bekwamen muziekmees ter den heer Godron als pianist werd ons een keur van voortreffelijke muzieksiükken te genieten gegeven Wij hadden te voren reeds de heer Jacobs zoowel als de heeren Frosoharf cornet a piitous en Dudocll viöoI voor ons zien optreden maar nimmer heeft out hun spel zooveel genot gegeven als thans By de afwisselende weergeiteldheid der laatitedagea met de daarbij gepaard gaande vatbaarheid voor Longen Borstlijden Hoest Heesohheid Asthma enz vestigen wij wederom fffutae de aandacht onzer geachte lezers op geneesmiddelen die daizende bewijzeu gebracht hebben en noch brengen degeÜjk en doeltrefiiaud te zijn Wy bedoelen de JOHANN HOFF scuE Mout M alz prsBparateii het Malz Extract Geaondheid8bier en de MalZ boabonS met het motto blaiUie filet ffeel Zyn er wel ook eidlge die ijiet leedé met hetéen of ander der HOFF sctJen prsepafaten hebben kennis gemaakt en dan ook zeker met het verkregen resultaat tevredea waren zoo hebbéti wij bij de ele geneesmiddelen die dagolijksoh aangeprezen worden eene kleine berinnering aan de HOyF scHE artikelen toch niet voor ongepast geacht eji zal ons daarvoor mogelijk menigen lijder niet ondankbaar zyn D a V A d t i J rtf i 5 i ï