Goudsche Courant, vrijdag 26 september 1873

Zondag 28 September 1873 GOUDSCHE COURAWT Kmm en Adverlentieblad voor Gonda en Omstrelien sgg S BurgerlUke St ad Onoacii i Sept JoIuuiDes oa rB J Kefjae lo C J üii de Brain Pirk Frcdenk oden J iknmeor ea Cl Valke i Willem ooden W i VeraKulen es A Verkatt OVIMIDIN 84 Sept A V Veeo 89 j M A Spa uenliiitg ï j 3 ai B M C Schoqnemtiaer S 7 m GipvFH 24 Sapt O van der Hwk aa C U Fwtoor J Jlijaluiit u J S viB der Sfield N FRANCOIS SNEL Conumsslonair In Effecten on Kassier neemt Geld inbewaringp ó Deposito van 100 tot f 1000 thans 47 rente 1000 en daarboven i 5 x Kantoor Westhaven B 145 Burg er Be waar school te GOUDA De INSCHRUVLNG van Kinderen voor hel 4 kwartaal 1873 zal pkats hebben op MAANDAG 29 SEPTEMBER 1873 des avonds om 8 uur J N SCHELTEMA Voorz VAN ZEULEN Secr Heden ontvangen nit de voornaamste Fabrieken van Parijs eene groote sorteering I aatste Berichten Kow YOrk i i Sept J c fi u a llcurjr Clews hee t hare beUlinjten lïi al mlft ofscliooii bet actief vir bet passief OTertreft Ue New York 22 Sept Voor rekening der schatkistia tot heden namiddag voor l g millioen aan bonsingekocht l c Minister Richardson heeft aan President tirimt voorgesteld de inkoopen te staken ala te een oijffr bereikt hebben van 12 millioen danr hij geld beschikbaar wil houden om zoonoodig de handelaren te helpen 1 New York 22 Sept President Grant heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarbij de differentieele rechten op goederen aangebracht met Pranjche schepen vordeo a e chaft MABKTBEBICHTEN Gouda 25 Sept Bg kleinen omzet bieren de Jirijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 1175 i ƒ 14 S0 Mindere 12 60 i 13 50 Polder puike 12 75 a 13 60 Mindere ƒ 11 60 a ƒ 12 50 Eoege puike 9 26 a 10 Mindere 8 i ƒ 5 Voer ƒ 7 a 7 70 Gerst puike 8 26 i f 9 Mindere 7 ƒ 8 flaver korte 4 75 a 6 76 Lange 4 10 i 6 25 Hennepmd 9 Do veemarkt met gewonen aanroer do handel wa iets vlugger grnskal reren met veel aanvoer de basdel traag de prijzen varieerden ran ƒ 40 a 80 Vett lehapen en lammeren vlug magere varkona en biggen traag Goeboter 1 60 a 1 70 Weiboler 1 25 i 1 86 Ter kaasmarkt van 24 Sept werden aangeroerd lïO partyen die ving verkocht werden van 32 a 36 Vergulde PENDULES met Stolp van irf 13enhooger Alsmede aUerlei soorten HOKOLOGIEN Pransche Dtuiseheen Friessche STAAETKLOKKEN alles t a civiele prijzen bg W VEEHOJBFï orologiemaker Laiige Tiendeweg D N 31 PS Voor het gaan der uurwerken wordt gegnarandeerd Aanbestedini De SCaUTTERSBAAD der dd SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op MAANDAG den 6 OCTOBER 1873 des middags ten half een nre ia het openbaar bü inacbrgving AANBESTEDEN de Urering van 25 complete Schnttera Uniformen 5 afzonderIflke Jassen 10 afzonderlijke Pantalons 60 paren Schouderbedekkinffen en 60 H lsdassen alsmede het onderhoud der b de Schutter in februik zjjnde Trommen ea Trombehoeften gelyende het jaar 874 De voorwaarden van aanbesteding zullen vui Maandag 29 September tot Zaturd 4 October 1873 van de mougens 10 tot 12 ure ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw Amj Lsoi op de Markt te Gouda alwaar de inschrö vingbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 nre moeten worden ingeleverd 300 000 ponden VOËRBIËTEIV te bevragen bg MOZUS HQEK in de Zaidplaspolder onder Zevenhuizen m h t vaarwater te leveren Bekendmaking BITRGEMEESTER ea WETHOUDERS ran Goudv gelet op de artt 18 en 19 der Wet van den 14n September 1866 StaatdtaJ n 138 Mevrouw de Wed ROEST vas LïSiBpKG reriangd EENE DIENSTBODE goed kunnende kooken en eenig huiswerk verrigten Ad res O osthaven Gouda Oezoodh6i4v Kracht eo Iierenslost geveu de algemeen in gebruik zynde Eagclsclie GezoiMlhcids Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maagfpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zg werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte sp isvertering onaangenamen smaak inden mond bg het ontwaken hoofdpgn nJisselgkheid Zg versterken bet gestel verargven huiduitslagen verr wekken eetlust terwgl zg bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrggbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bg den Heef J O ZELDENRIJK Droogist ep de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazenbeeg Wê Namaoksels zgn hier niet van bekend Brengen ter openbare kennis dat ie by art 17 dier Wet bedoelde lijit bevattende ds namen der inwoners die voor het verleenen van INKWAETIEBINÖ en ONDEBIK CD in aanmerking komen met aanduiding ran de mate waarin ieder hnnner naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning en Tau de geboowen en getimmerten roor stalling bruikbaar geacht wordt daarin te kunnen roorzien aan den ingang ran den Korten Groenendaal is aangeplakt dat die lijst van heden tot en met den lOden October 1873 0J de Secretarie der Gemeente roor een ieder ter inzage is nedergelegd alsmede dat de beiwaren tegen die lijst achriltelijk aan hen bebooren te worden io diead roor den S4n dier maand £ n ia hiarran afkondiging gescbied waar het beluwrt 1 Gouda den 25 Sopteiftber 1873 Borgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bargemeesier DSOOGLEXTDB FoRTCTinr TAN BeEOEN IJzENDOOBN ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig Ijjden onxe geliefde Zuster en Behuwdzuster Mejuf▼lotnr ▼ ANNA van VEEN inden ouderdom van 39 jaren Gouda Uit aller naam 24 Sept 1873 C van VEEN Is er eeuwen lang naar de geneesmiddelen tegen sommige ziekten te vergeefs gezocht inzonderh d is dit het geval met het Rhumatiek geweest Duizeude middelen zgn daaraan zonder vmchi beproefd alles stuitte af op de barre klippen van het Rhumatisme men vleide zich door den tgd verlichting van pgn te bekomen ttiBO zag naar den windvaan of deze zieh boiten het noorden wilde plaatsen men ging over dé grenzen om in eeil ander Land verligting van pgn te bekomen maar helaas op ohzen vaderlandschen moerassigen bodem teruggekeerd doet zich de zelfde kwaal dil werf zelfs strenger gevoelen En töeh is eindelgk in de Abshaubbin s of Antl Rbumatische Watten het reddingsmiddel voor lüders aan Rfinmatiek gevonden E n ieder kan het middel beproeven met ligte of ernstige pgnen elke door koode zgn ontstaan en men zal al dadelgk ondervinden dat de ABSHAUBBIN S niet twgfelachtig in hare nitwerkselen zgn Een pakje kost slechw 30 ets waarmede men zich kan overtuigen en tevens ontdoen van eene of andere lastige pgn Yerkrggbaar aan het Éoofd Depot bg A BREETVELT Az te Delft die deee Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bg T A 6 van DETH Gouda We4 BOSMAN A PEINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W dbn uil Schoonhoven f K KMlUm Alphen t J GOUDKADE io koop 3 H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat en A REUNARDT Oostpoort üoUerdam OTTO HOOGENDIJK CapeUe a d IJssel vIb B B E T Ela I N G Tn t Torig Nr stoD bij de begroeting Tun iakomiten foor 74 in Hoofdat Ill volgo 20c een rerheerd cijfer het moet ijn 2W38 COERESPONDENTia Het slok Tan J hebben ij ta Inet ontvangw om bet nog ia f tt Nr te plaatsen Tegen de plaatsing in een Tolgead Nr hebben ü loo d ehtyircr het dan nog verlangt geea bezwaar Dl Rkdactic Gonda Drnk van Urinkmau BEGROOTING mv INKOMSTEN kn UITGAVEN vak di GEMEENTE GOUDA voor de dienst van 1874 Bevolking 16347 zielen Slot UITGAVEN Hoofdst VI Kosten der plaats gezondheidspolitie TOLGfl Kosten van toezicht en onderhond der openbare huizen enz 120 Kosten van koepokinenting 100 Kosten van de openbare gezondheidscommissie ƒ 200 Jaarwedde van den geneeskundige behut met de doodschonw 100 Kosten van de bad en zweminrichting 300 Kosten op het keuren van veeen het begraven van a ekenidTl esch enz 75 Totaal van het Vide Hoofartnk 895 Hoofdst Vn Kosten voor het ondOrwgs en ter bevordering V kunsten en wetenschappen lis K MtenT deLatgiisehescholen f 3045 114 Kosten voor de middelbare scholen 4710 llS Kosten voor de lagere scholen 28589 Kosten der bewaarscholen 1230 Kosten der plaatselgke schoolcommissiën o Middelbaar ouderwgs 165 b Lager onderwgs 165 Kosten der muziekschool 1160 Toelage aan de Libry 500 Andere uitgaven niet tot devorenstaande behoorende 370 Totaal van het VUde Hoofdstuk 39934 Hoofdst Vm losten voor het rmwezen mit8gBders subsidiSn en bgdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen Belooning van doctoren heelmeesters vroedraeesters vro vronwen enz 3160i Kosten van de Gem Apothetk f 3137 Plaatsing en verzorgingskostenin de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen Memorie 124 Kosten yan verpleging van armekrankzinnigen 2000 125 Bgdrage in de uitdeeling van spüzen aan behoeftigen f 360 126 Bubsidiën aan gddsbuizen teweten a Aan de beide Gasthuizen f 97G0 4 het bestedelinghuis v kinderen 4150 e Aan het vereen igd Wees en Aalmoezeniershuis f 4000 127 Subsidiën aan armbesturen teweten a Aan het burgerl armbestuur 5400 6 Israël armbestuur 305 Totaal V het VHIdeHoofdstuk 32382 Hoofdst IX Renten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere opeischbare schulden der Gemeente 128 Pensioenen Igfrenten en wach gelden 7 4316 129 Gratificatiën 1104 T 130 Schadeloosstelling aan de Her vormde kerk w ant het gemia vnn begrafenisrediten 2400 Twee halfl annuïteit v 40000 in 1871 bg de Maatachappg v QemeenteCrediet opgenomen 2000 Idem van 63000 00 in 1872 opgenomen ƒ 3150 Idem van 57000 00 in 1873 opgenomen 389 8 80 16868 80 Totaal V het IXde Hoofdstnfc Hoofdst X Andere ait raven niet onder de vorige hoofiistukken begrepen Kosten der kamer vaa koophandel en fabrieken 200 Premie aan de vrgwilligers voor de nationale miUtie 30 186 Kosten vallende op het hondender lotingen voor de nationalemilitie en schutterg 40 137 Bg voorschot te verstrekkenkosten o Reiskoaten aan oilitieplicb tiaeii 100 b Wcgeni betaHog fha allerlei aard 100 138 Kosten van jnsteerlogn in zake j fden gk en hergk der maten eagewichten mitsgaders voor on derhoud V het lokaal 10 Kosten voor openbare vermake Igkheden feesten en voor hetuitst en van vlaggen ƒ 100 Kosten voor brandverzekering der gebouwen 700 141 Kosten vallende op het voeren van gedingen Memorie 142 Kosten van rechtskundig onderzoek betrekkelgk het instellen van gedingen Memorie 143 Kosten van gemeensohappelgkezaken belangen ca inrichtingen oi werken bedoeld bg art 122 der wet van den 29sten Jmii 1851 Staatsbl n 851 900 Uitkeering aan hetRgk van hetaandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen Wetten van den 29sten Juli 1848 Staatsblad n 32 van den 18den Sept 1852 Staatsblad n 177 en van den 20steu December 1865 Staatsblad n 139 600 Uitkeering aan de Hervormdekerk te Moordrecht voor afstandvan het grasgewas van een gedeelte van den hoogeiSchie hmdschen Zeedgk 50 Idem aan de gemeente Wad dingSveen voor idem 12 Kosten op het houden van verkoopingen en verhuringen ƒ 100 Kosten op het aanbesteden van werken en materialen 300 149 Nadeelig slot der rekening over het dienstjaar 1872 10 939 56 Totaal van hetXde Ho ofdstuk T4181 56 Hoofdst XL 150 Onvoorziene Uitgaven ƒ 3073 N 1419 è BÜÏTENLAJSTD Bulteilaolsch Overziclit lu de baitenlandache per doet een verhaal de loade waaria twee Fransche afgcTurdigden verslag geven vaa eea gesprek dat zij met den graaf vaa Cbambord geroerd hebben over de herstelling der onarohie in FraDkrijk Teel licht ontrangt men niet Bit dezft mededeeling Het aehijnt dal de graaf g rne too zien dat de nationale vergadering begon met hem tot koning te proolameeren on dan aan hem orer te laten welke constitutie hij geren zal want een Bonstitutie schijnt ook Hendrik T in den tegmwoordigen tijd noodig te achten Intaaachen is al die drokte ran weinig belang Blijft Uanbord zooals tot heden volharden bij zyn koniogsehap bg de gratie Gods dan tal eei e conititutie ran zyn maakael toch niet voldoen aan de natie en zijn troon kan geen stand honden in onze eentr komt hij op nju begiuielen temg dat is erkent hg de raodeme principes die van 1789 dagteekenen dan kan hij even goed de kroon aanvaarden met een constitutie door de kamer opgesteld want dan is zijn troonsbestijging slechts gebaiaeerd op een overeenkomst met tetvolk Orerigens achgnt de dwaee naeatie der vlag nog altoos het groote struikelblok Volgens berishten ait Parijs zijn een paar bgeaOkomsten gebonden ran legitimisten en Orieanisten waann de rerachiUende hooiden tot eene orereenstennmg geraakt lyn omtrent de verder te volgen gedragslijn Men beriett dat Chambord tegen 4 Oot verwacht wordt in België op bet kasteel van den aeboonzooa raa den cJ rio en BeigMohen afgeroardi de Dumortier Het Kugelsche mimsterie heeft weder een electonle nederlaag geleden Te Porer ii de liberale caudidaat Forbes met groote meerdvrhrid geralleo Uet onlangs door ons medegedeelde rergelijk tasBcheu Prnisen en de keor Hössuoheagnaten heeft eèh formeel protest nitgelokt van den ei kenr T rat Hq betreurt daarin dat de eer ran zijn huis het onder werp geworden is ran eea schandelijk Verdrag Ala houfd vatt zijn huis verklaart hij alle bepalingen vaa nul en geeuer waarde die een der prinsen moebt maken tonder zgn toestemming of medeireten H wenscht voor de ti enwoordige of toekomstige leden ran zijn bsii hnn onvervreemdbare erfenis ongesohondsa te bewaren De half offioieele Prat Corretf heelt een artikel over het verblijf ran deu Itaiiaanaehen koning in de Duitsche hooldiiad waarin natuurlijk de Algemeena vrede weder een groote rul speelt diplomatieke oreteeukomsten zegt het blad zonden eerst ter sprake komen wanneer de rrede werkelyk bedreigd werd en dit is roor het oogenblik niet het geral de politieke stroom ia andere staten moge al een e be toigdheid hebbén rerwekt d beteekenis raa de Torstelgka bezoeken te Weeneo en t Berlijn zal wel hier tot andera gedachten hebben gebracht Bismarck en Vlinghctti hebben eene langdurige conferentie gtboudcn terwgl hunne sourereiuen op de jacht waren Uit Uresden wordt gemeld zoo schrijft een Frankforter berichtgever dat de Saksisrhe legeering teer spoedig het roorbetld vnn Pruisen zal volgen door het erkennen van den heer Beinken als bisschop der oud katholieken Ook die van Beieren tal weid ia denzelfden weg bewandelen te oordeelen naar ds bencbteu drze r dagen uit Munoheu ontvangen Dat de overige DaitscTie regeerin en zich daarbij zullen aanslnilen of wellioht de anderen daarin zullen voorgaan dit wordt als mtjifranakt en zeker beschouwd De Deutsche Zcilung laat recht wedtrvaren aan de goede bedoelingen der Oostenrijksohe regi ring bij de hcrop uFug der zitlingeu vnn hit parlemMt op 4 Nov De regeerinji Ueefl namelgk toegezegdï ets ontnerpen pp Vülkstjuishuudkunili gebied wiizinfin in het wetboek vnn st alvoriieiin i tne erun iii e regeling der betukkmgeu tujselicii kerk ent nt rn Vóór alles moeten volgens 4i£t blad de con ioneele wetten worden aangeboden want in de laatste jaren is iu dit opziclU maar weinig gedrau Het burger