Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1873

Woensdag 1 October N 1420 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieiilad voor Gonda eD OmstrelieD De inxendlng van advertentién kan gescbleden tot éto nnr des namiddags van den dag der uitgave Sflclctelt ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda Tooneclvoorstclllüg 3ooi het Rotterdamsche Tooueelgezelschap onder Directie vau op DONDERDAO 2 OCTOBER 1873 OF SB Man met het IJzeren Masker I ma 10 5 bedr Teo naar het Friiisch tbd Abnodt en N FoüBNiER aar Aanvang PRECIES ten 7 ure BV Men wordt verzocbt de plaatsen voor 7 ure in te nemen daar preciet Tolgeas annonce zal begonnen worden Entree Toor hh Leden hunne Dames en Kinderen 60 ets per persoon Niet Leden 99 Cts per persoon Galerij 30 Cents Plaatsen z jn te bespreken a 10 Cts extra N FRANdOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito ran 100 tot 1000 thans ü 4 rente 1000 en daarboven 5 o Kantoor Westhaven B 145 UACiMM THEEËN ONTVANQEN eenc partij geurige theêen tot zeer billijke prgsen bg op de Gouwe C 157 Tevens puik smakende STOFTHEB 70 Cent per 5 oas Bp 5 kilogrammen rabat Alexander Sanders van Brussel beeft de eer te berichten dat hg zich alhiergevestigdheeft als AGENT van den Heer H OPPENHEIMER gebreveteerd door Z M den Konitig der Belgen voorSTOOMVERWERD WASSCHERU en DRUKKERIJ van ZUDB KATOENEN WOLLEN MOÜSELINEN enalle andere goederen Adres Spieringstraat F 79 Qouda Openbare Verkooping en te GOÜOA op MAANDAG 29 SEPTEMBER 1873 des Toorm ten tien ure aan de Nieuwe Haven van de AFBRAAK der vgf aldaar gesloopte Huizen Op DINGSDAG 30 SEPTEMBER 1873 des Toorm ten negen ure aan het Huis in den Langen Groenendaal ijk I n 12 van een zeer netten INBOEDEL GOÜD ZILVER en JUWEEL KOÜPMANSGOEDEREN voornamelijk bestaande in KRUIDENIERS WAREN eene groote partjj gesmolten VET en WINKBLGEREEDSCHAPPEN En OR DINGSDAG 7 OCTOBER 1873 des Toonn ten negen ure aan het Huis op de Gouwe wnk Cln 219 vaii HOIBRAAD en MEUBELEN een gedeelte nitïnakende van een zeer netten goed onderhouden INBOEDEL Te zien de Afbraak op den dag der verkooping en het overige daags vóór de verkoopingen of ook wel op verzoek Zondags te voren Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Wordt gevraagd voor een PERSOON onderwgs Lu de FRANSCHE enNEDERLANDSCHE LITTERATUUR en in het ITAIJAaNSCH BOEKHOUDEN Offerten met opgave van prgs aan het Advertentie Burean van G B van GOOR ZONEN te Gouda onder letter K oMBAfiE mmm van KAPITALE Hulzen met Tuinen of Grond daarachter te Gouda op MAANDAG den 29 SEPTEMBER 1873 des voormiddags ten Elf ure in de Sociëteit 0 s G£NO£eii aan de So 6x6 Q6 1 uA r P M MONTüN Notaris gevestigd te Gouda zal als daartoe last hebbende van zgne principalen in het openbaar doen veilen eu daarna bg afslw verkoopen N 1 Een kapitaal hecht sterk en uitnemend goed onderhouden HEERENHUIS en ERF met een TUIN daarachter aan de Oosthaven te Gouda wgk B n 110 in de onmiddelgke nabgheid van den Ussel en van het Plantsoen en achter uitkomende aan het water kadastraal sectie C n 851 groot 2 ares 77 centiares Zgnde in het huis een marmeren gang zeven behangen Kamers waarvan sommige geplafonneerd en met marmeren Schoore steenmantels en voorzien van verschillende f emdikeo eene meidenkamer eene goede enken met pomp en firaage kelder ruimZolders en hetgeen verder tot een welingerigt Woonfams behoort en is inmiddels UIT DB HAND TE KOOP N 2 Een hecht sterk en goed doortimmerd logeabel WOONHUIS met een groot perceel TüINÖBOND daarachter alleraangenaamst gelegen aan den Kattensingel te Uotida wgk n 146 zoowel in de nabgheid van M Station van den Spoorww fds van de Markt kadastraal sectie A n 1151 groot 84 centiaren en 229 groot 4 ares 70 cent res Zgnde in het Hni8 t2 Benedenvertrekken Keuken 3 povenvertrekken Zolder en verder vele gemakken terwgl het geheel zeer geschikt is voor eene Bleekerg als anderszins hebbende een flinken breeden uitgang naar de Straat en de Vaart N 3 Ben HÜI8 ingerigt tot BENEDENen BOVENWONING daarnaast staande aan den Kattensingel te Gouda wnk Q n 145 en 145a kadastraal sectie A n 227 groot 86 centiares strekkende voor van de str t tot perceel 2 helend aan beide zgden perceel 2 Breeder bg biHetten en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen op WOENSDAG den 8 OCTOBER 1873 les voormiddags ten 10 ure op A x dgk van den bouwnian L RUITEN in het Noordeinde van en te Waddinxveen e n eene zeer groote partij Af braalc afkomstig van de drie gesloopte WATERMOLENS des Achterofschen Polders onder Waddinxveen Liggende alles behoorlgk afgennmmerd eu zgnde 4aags te voren te bezigtigen Alles zeer gemakkelgk te vervoeren per as of per vaartuig Dag van betaling voorkoopersboven 100 op 8 November 1873 mits borg stellende overigens kosten en koc sommen contant Bg verspreide biBetten breeder omschreven Nadeji inlichtingen zgn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR voornoemd Mevrouw J FORTÜUN DROOGLEEViaS vraagt een KINDERMEID die tevens eenig huiswerk wil verrichten Adres in persoon Gonwe C 187 Mevrouw BADINGS op de Houtmausgraoht vraagt eene bedaarde zindelgke DIENSTBODE die een burgerpot goed kan koken Heden verschgnt de NIEUWfi UITGAVE TAN DB ZELFBEWARING Geneesicundig Volltsliandboek OVEE Dl OENEZmO DKB ZENUWVEHSLAFMNG VAN HET LI6CBAAH als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensjporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hn is dagelijks ten zgnen huize te oonsniteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling inde Hollandsche of Fransche taal behandelcf en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op vüliga wgze naar alle deelen der wereld verzouden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PEBSONELLE onder n onmiddellük toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Bodchandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag niet vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor to Cts en Jranco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cts Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Slechte ISFIJS7EBTEESING ilet JOH HOFF scHE Malü Extract I biedt tegen deze kwaal door de zenuwen I op te jvekken den eetlust te bevordeI ren en den maag in staat te stellen dënooIdige functie weer waar te nemen I zekere hulp I Men neemt s morgens s middags en I s avonds één wgnglas vol I Prgzèh 6 flcsschen 2 20 13 fl 4 40 I zonder flesch die a 5 Ct berekend en I tegen dien prijs teruggenomB wordt l raneo Amstgrdam N 10019 Door de bg velen nitsteIkend gunstige werking van uw MalzI Extract speciaal bg maagkwalen Jen ook vooral omdat hetzelve door Wi I doktoren sterk wordt aanbevolen neemt het debiet zoo zeer toe dat enz Zaandam 5 Sept 1873 K NIEUWENHÜIS N 10520 Uw beroemd Malz ExI traci heeft ook bg mijn chronisch maaglijI den de heilzaamste werking tf Koningsbergen 30 Aug 1873 v ISCHERT Wordt vervolgd JOHANN HÖFF S Centraal Dépót Ibloemmarkt b d stilsteeg 154 en verder te Gouda bij J C van VREÜMINGEN len te Woerden h HENRI J van den BERG Goads Dpik VBO A BriDkiusn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DmSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 De Gemeente beg röotingf De inkomsten zgn voor het diensljaar 1874 geraamd op ruim f 262000 of ruim 1500 minder dan de raming voor t loopende jaar doch op deze begrooting kwam een batig slot van 71 voor van ruim 4000 terwgl op gene die post wordt gemist daar de rekening aa 72 met een nodeelig saldo sloot omdat de voor dat jaar toegestane geldleening van bgua 54000 niet ia opgenomen Laat men het saldo buiten rekening dan biykt dat de overige inkomsten ruim 2500 hooger geraamd zgn De raming van t 2 hoofdstuk belastingen en heffingen is nagenoeg dezelfde gebleven De opcenten die de gemeente heft p s rgks belastingen zgn 40 opcenten op de belasting der gebouwde en 10 opcenten op die der ongebouwde eigendommen deze opcenten kunnen niet worden vermeerderd daar de gemeentewet 40 en 10 opcenten als maximum aanneemt daarenboven heft de gemeente 60 opcenten op de personeele belasting tot een bedrag van bgna 20000 Deze he£Bng is voor vermeerdering vatbaar want als voorwaarde eener onbeperkte heffing telt de gemeentewet dat het maximnm der opcenten op de grondbelasting worde geheven hetgeen t geval is en dat eenige directe belasting worde geheven welker opbrengst met het bedrag der te beffen opcenten op de personeele belasting minstens gelgk sta Daar nu de plaatselgke directe belasting wederom op 28000 wordt geraamd terwgl t Bestuur tot een heffing ad 30000 gemachtigd is zoo volgt daaruit dat de opcenten op t personeel voor vermeerdering vatbaar zouden zgn daargelaten de vraag of dit wenschelgk zoude zgn Ter vergoeding voor de sedert eenige jaren B eschafte gemeente accg sen ontvangt de gemeente nog steeds van t rgk $ der personeele belasting rtjim f 30000 zoodat met de bovenvermelde opcenten door de personeele be lasting ten bftte der gemeente komt ongeveer ƒ 50000 door de grondbelasting vloeit in de gemeentekas ongeveer ƒ 9000 en door de blaatselgke directe belasting 28000 Aan belasting in het gebed wordt ongeveer 90000 Ban de gemeente betaald De heffingen voor het gebruik van openbare plaatsen wegen werken an inrichtingen zgn geraamd op bgna ƒ 75000 waarvan het voornaamste contingent wordt gtleverd door de opbrengst van brug en sluisgelden t w 59000 De belasting op de vaart door de gemeente bracht in 73 minder op zoodat zg voor 74 is geraamd op 54650 tegen een opbrengst van 58656 87in 72 De raming van t 3 Hoofdstuk inkomsten spruitende uit gemeente eigendom is f 2000 lager veroorzaakt door d onlangs besloten verkoop van een inschrgving op t grootboek ad y 85000 ter aflossing eoier schold van 4aM fc n ie N d rfiBfc De kapitalen der gemeente zgn belegd ab volgt Eene inschrgving op het grootboek der Nationale schuld rentende 2 groot 8900 Eene dito rentende 3 21700 Eene dito rentend 47 3100 Eene dito ten name van Scholarchen der Latijnsche scholen rentende 2 7o groot 46608 In gebruik bg de bank van leening een kapitaal van 65469 19 waarvan geen rente maar een vaste som van ƒ 2200 wordt uitgekeerd Dertien obligation ten laste Beeuu t ii rentende 4 g groot 1184 50 En aandeel in de Maatschappg v gemeentecrediet te Amsterdam minstens rentende 3 voor 8250 Het belangrijkste cgfer van dit hoofdstuk dat geraamd is op ruim 31000 is de opbrengst van de gabel voor de vaart op de Gouwe ad 18000 Bij t 4 Hoofdstuk ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten valt op te merken dat de pachtsom van haardasch en vuilnis met ruim 700 is vermeerderd Op het 5 hoofdstuk Buitengewone ontvangsten komt een post voor van ƒ 64000 als geldleening ter bestrijding van buitengewone werken d i ruim JüüÖ meer dan voor 73 werd noodig geoolrieeld Deze geldleening moet strekken voor a de rioleering 12000 b het bouwen v de tweede armensch 23000 e de subsidie aan de Gouweknde 26717 82 d en een gedeelte van t nodeelig slot der rekening van 1872 nl 2282 18 ♦ 64000 ADVEBTENTIÊN worden geplaatst Ton 1 5 regels ih 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nonuners VUF CBNTBN BUITENLAND BulteniMdscli OTerMt Poaitiete feiteu oor den pofitieken toeatand van Frankrijk van overwegend belang Tallen er weinig oor AUes draait on de vraag monarchie of republiek en wat de dagbladen daaromtrent mededeelen en voor zooveel bekend door de mannen der politiek daarover geredekareld wordt geelt alechts aanleiding tot vermoeden en aanwijzigingen zonder dat daarait met eenige üekerheid iets omtrent Frtnkrijk a toekomst ia af te lelden Geeft de overeenstemming welke Donderdag in de bijeenkomst ran meer dan 50 afge aardigden der fcrschillende conservatieve fraotien beerschte reden tot benorgdheid de kennisgeving van Tbicrs die Donderdag ta Parijs is teruggekeerd aan den eigenaar van bet hfitel Gardères Ie Biarnti dat bQ alleen dan daarheen zaJ kamen wanneer de zaken bet veroorlooren zal zeker die bezorgdheid niet verminderen S66r een veertien dagen nog drokte Thiers aan de deputatie uit la Haatc Safoie zijn volle vertrouwen in de toekomst der republiek uit dit bcsl iit doet geloorpn dat bij in de politieke wereld teruggekeerd tot het inzicht is gekomen dat de zak ernstiger zijn dan hij in Zwitserland ve moedde üit Parijs wordt gemeld dot de conservatieven hebben beslaten eene verklaring van beginselen op te stellen Daarover zal dan worden gehandeld in eene bijeenkomst van alle fractiën der partij i ef aldaa vastgestelde programma zal als ultimatum laa den graaf de Chambord worden gezonden f Dit moet gebeuren vóór den aanvang der littin gen van de nationale ve adering derhalve vóórlONov j De nieuwe nederlaag van het Engelsche ministerie te Dover heeft naar men verzekert Gladstone tdt pnbet besluit geleid om het parlement te ontbind ni en de algemeene verkiezingen tegen Nov uit te sclirij ven Bovendien schijnt ook de gezondheidstoestand van den premier aan dit besluit niet vreemd te we zen wenscbt de natie hem aan het hoofd der regee nxi te bonden dan wil hji aan die roepstem gehoor geven zoo niet dan wil hij zijne ge ondheid geen oogenblik langer dan noodzakelijk m de weegschaal stellen Wanneer de aanstaande verkiezing te Bath ook de overwinning aan de tones eelt zal dit be simt definitief worden genomen De Oostenryksche ri ksrnad al slechts eene maand bijeen blijven en dan worden vervangen door eene zitting van den laadd g welke verscheidene weken zal duren Onder de verwachte voorstellen van den minister van Bnanoièn noemt men de afschaffing ran bet zegel voor adverlentien de vermindering van do belasting op zout en vleesch en eene hetere regeling van het zfgil op wissel waardoor elke ontduiking wordt voorkomen en welke reeds in Hongarg e met goed gevolg is aangewend De koning van Iialie heefi Vr dag de Djitscbehoofdstad verlaten na eerst nog een langdange au dientie te hebben verleend aan von Bismarck eengroote volksmenigte was aan het station aanwezig omden hoogen gast het vaarwel toe te roepen Algemeen wordt erkend dat de Berlyners hun best heb ben gedaan om den kon ng oen aangenamSn indn k W te geven van de Duusche hoof I tait i y hebben even V als de eners luidt willen gttMig n lioe ant uUri niontaansch zij zijn