Goudsche Courant, woensdag 1 oktober 1873

Het Saksische regeeringsblml deelt rtiede dat de koMOl ttK fwin linalelil 19 uni de stiuitsMken v r4t3i I hmavdelcn ctcde krooii rin3 dcrbnlTe van rijn regeeringsiaalk is ontslagen de e laatslc is naar Weenen rertrokkeii om met kuur Frans Joseph in Stiermarken te mm jagaa BNOBIiAX In eea zjiil j eestit stcgedi lttett apuettt rw I nep Tan lekere Ne lerlanders die seker zijn dat ons land een aparteo Lieve Heer heelt en de overtuiging koesteren dat ét n metalen ridttar tien zonaTen kan verslaoB Indien in Engeland een dergelijke eigen reohtig a orerltTering bestaat b r dat één gespierde koopnan tien Spanjolen kan verslaan dan zoo zg zeer bevestigd ryn geworden door een geschiedenis welke de Time mededeelt Een Engiilsch koopman namelijk beeft tien Spaansohe roovers ga iee ltli k 4 ed iM getMel Ijkiop de vltleht gedreven I e uaam van den held van het verhaal is Andrew Grtkfi tie agent in Vulraoia van de greets froittrma Graham C ii Mincing lane te Londen en h heeft ben B legert nm een tegeowoordigheid van gcesf een moed en vindingrgkheid welke hem tot gntots eor Tentiekkm Op 16 Sept reed hij alleen van Denia naar Valencia in een tStten ten soort vw fijUltt alleen in het oude koninkrijk Valencia aantreft Het was s avonds tnssohen 7 en 8 unr dat hij halverwege de beidt pbatsen door acht of meer gewapende en gemaskerde mannen wertl aangehouden Vier gew re Aerden van de iaaht ri ida en twee ol aië4t van de linkenijde op de lürtans getiebt tenryt een man tnet een dolk gewapend het rijtuig van aohtveo bewaakte Graham greep zgo revolver deed t obote rechts i au het rijtolg tea links en en naar achteren en sprong toen uit et rjjtttig om laafc dqor de vlnoht te redden Oawiddellgk weed op hem gevuurd en hy viel Hq piang op doch viel opniieuv waarop een la g vao twaalf a zestien schoten op hem gelost werd Ce kogels vlogen links en rechts om zgn hoofd en lichaam loiültr b m te kwetsen het eerste schot dat hem aan de hakeabenp gewond had had gelukkig niet vit een kogel maar uit ganzenhagel beataaa Benige der rooifcts Uepan uu op hem tf hem zwaar gewond achtende Graham een pootige breedgeaohonderde Ëngelscbman wierp zich verwoed op dan mageren kleinen Spanjaard die hem het eerst bereikte wrong hen bet geweer uit de handen en sloeg hem met de kolf tegen den grond De twee die volgden werden achtereenvolgens met dezelfde kolf onedwdelgk gemaakt De laatste der roovers dia op hem waren afgegaan waa een sterke zware kerel die met ign geweer op hem aanliep Ze legden te gelgk aan en vuurden op hetzelfde oogenblik Graham zag hem niet meer toen by opkeek en opnieuw poogde te rluobten De andere roovers die verre gebleven waren naderden nu waarop Graham luidkeels óm knip begon te roepen tevens in zijn wanhoop met beide handen keisteenen grgpende van een hoop van de igde van den weg en ze werpende naar de naderende booawiohten Hij vlsohtte hierop zooveel mqgélgk doch door bloedverlies krachteloos en flauw wordende wierp hg zich tosschen de wgngharden op den grond Hg werd plotseling opgebeurd door het gedruiscb der wielen van agn tartena die met groote snelheid wiyreed De noovera waren dus met zgn r tuig gevlacbt Na uitgerust te hebben kroop hij naar het buitenverblijf van den heer osd Aranda die onmiddel Mjk eoeeskuudige hulp liet halen en de politie waarschuwen ging De alcade en verdere gezaghebbendeD Tan Denia gingen onmiddellijk naar de plaats waar de ongelgke strgd had plaats gehad Zg vonden een gemaakerden mai op zijn rug dood ligfen in een poel vao bloed Drie mglen voorbg Denia werd de tartena gevonden de liit droop van bloed daar de roovers om sneller ie vluchten het dier met ponjaarden en messen gestoken hadden De kussens van de tartena waren doorweekt van het bloed der gewande roovers Het is jamoer dat Engeland niet een paar duizend mannen als dezen moedigen Graham kan missen om de orde te herstellen in Spanje Indien zij de intmnsigenten en Carlisten wilden behandelen als Graham de roovers deed zou de beschaafde wereld zoowel als Spanje er bg winhen AMERIKA Omtrent bet mislukken van het plan van prafessor Wise oq met den Daily GrapUc bdllon naar Europa te vertrekken schr git de New Yorksche correspondent van de Hitutce Sotltrdamuie Courant onder dagteekening van 12 September dat aedert eenige dagen het reuzengevaarte op een groot veld de Capitoline Grounds te Brooklyn met al zg n toebekooren was tentoongesteld Beeda io dru vroegen morgan maakte men een aan U oa den ballon met gas te vullen Hetgeraarte mat wa boven tot bencilcn 17B vnet en gfvnld zijnde I zou de ballot ia if i i f h g H6 m iluiaffler en I 335 iu omlrek zgn Daaronder moest nu aog bet huisje van 16 voet omraBg komen vervolgens da reddiDji sboot zoodat het geheel cpiie hoogte vau 160 vnet bad Tegon den middag van 10 eptember ene SnaliueBbare taeniide was inmiddels in bet aftjealat a veH bijeeiwkomcn bevntte de ballon ongeveer SO aoiXkubifte voeten gas tervv l er 400 000 voet noeöjig zou watni voor de gekeele ralUag Het weder was betrekkelijk kalm nochtans wer l het gevaarte zoo hevig been en weder geslingerd dat het alle moeite kostte het in bedwang te houden Om eene vernieling te vcorkofiea liet Beu het gas weder ontsnappen en ag mes voorloopig van het vullen af Nadat alle maatregelen waren genomen om den ballon bij het vallen in bedwang Ie houden begon men heden ochtend opnieuw met de vulling Des namiddags te 8 uren was men tao flink gevorderd dat da aigemeene indruk wa dat binnen eenige uren de aoronauteu den tboht zotiden ondernemen Niettegenstaande de teleurstelling van den vorigen dag warea er weder ongeveer 16 000 personen op en om het terrein tegenwoordig De eilra editie s der in Brooklyn en New York versohijneiide dagbladen bevatten reeds artikelen onder het opsokrift Vertrek vnn dea ballon binnen 3 uren Het gerucht liep intusschen dat er onaangenaamheden tuasohen de administratie b de II Sf ny4 e en professur Wise waren ontstaan en dat hij weigerde te vertrekken maar dat Donaldsoq devootste waaghals van B INNENL AND i t J ui i i in i i i II Gouda 80 Seftkhbes Bg kon besluit is benoemd tot koutonreohter te Woerden mr J W Mouton thans griffier bij bet kantongerecht te Zaandam en herbenoemd tot kantonrechter te Schooaboven mr L glingcland Officieren Maziek 8ooieleit Programma van hot 4de concert op Woensdag 1 October 1873 des avonds ten half 8 ure in de zaal onder directie van den heer Joh W Wenaink 1 L Amitié Marsch Joh W Wensimk 8 FantaisieüherdieFreisohütz C M v W Bkb Lieblings Waker Siiuiiaa Das theure VaterhaUa Lied met 4 Obligaten TrombO ncn Arrange Joh W WWSihk 6 Chor und Maraeh a d Oper TannhüasDr H Wagne Bose MousseuM Sohottisch ScHtltUT Grande Potpourri Benpeb Hommage a Oflenbocb Clemknt Zaterdag had alhier de derde vergadering plaatsvan de onderwijzers uit het zevende schooldistrictvan ZuidHolland onder presidium van den beerJ Broedelet t Na t voorle7 en der notulen werden door den schoolopziener de prijzen bestemd voor de kweekelingen die in de vorige vergadering voor l schoonschrijven bekroond waren aan de respc ulieve houfdondenvijrei s ter uitreiking overhandigd als nan den heer 3 Verboon hoofdonderwijzer te Kj impen a d IJssel voor zijn kweekeling Goudriann aan den heer H W Kramers hoofdonderwijzer te Gcudn voor E C L van Echten vrouwelijke kweekeling Aan de Normaalachool te Gouda terwijl wegens Iwlijke vermelding aan den beer J Gonda UofdondeKijzer te Gouda voor zijn kweekeling J C tan d Hek een boekgeschenk overhandigd werd Hierna bracht de commissie van beoordceling bij monde van den heer H W Kramers verslag uit yan het rekrnconcours dicnzelfdeif morgen in een dèr lokalen der Sociëteit Ons öenoegen gehouden lü t geheel waren er 42 mededingers opgekomenV en nel G hulponderwijzers en 1 hnlponderwijzrres 10 mannelgke en 12 vrouwelijke kweekelineen hovende 16 jaar 11 mannelijke en 2 vrouwelijke kweekelingen beneden 15 jaar Van de eerste ene bad do overwinning behnald de heer J V DissJkoen hulponderwijzer t rvn bnizen met 42 punten terwgl loffelgk vemeld werd de heer A W Swart hulponderwijzer te Haastrecht die 33 punten bt haild had Van de tweede serie vortraeg dt ffeesle punten n I 42 A 0 Michael vrauweUfke kweekeling aaa de Nurmaalac iool te Gouda terwijl datirap volgde met 84 punten A J Fijan kweekeling te Goudertk Van de dorde serie bad J H Verkerk kweekeling te Haastrecht met 39 punten het be gewerkt daarop volgden H v Eylp kweakeliug te Gouda met 32 en M de Boer kwedwling te Ooida met 31 pttuten De schoolopzieuer wenschte de bekroonden met de overwinning geluk en met alleen ben maar ook de hoofdonderwijzers bij wie zij werkzaam waren terwgl de heyr J H Westbraek evsaals de vooratttr Mnbood ieder voor hunne rekening een prijs aai de ovdrwinnaors van t rekeAOoscours iu de valgeï de vergaderiBg uit te reiken Daarop werd door den lieer Hartman van C apelle a d IJael bet eerste der te btsprekeu pusten ingeleid Zijn prgsuitdeelingen op de lagere klassen aan te bevelen P Spreker deelde mede leerling geweest te i ijn v n den heer Brugsina en herinnerde zióli nu hig levendig hoeveel invloed het belooningsysteeui van den heer Brugsma op zgn vlgt en Icerlust had gehad Spreker tseldde verder ean onderhoud met een zgner vrienden te Amsterdam ecu hootdondarwijin ma evn der Openbare scholen aldaar die liem W resttbUen verickerde van het belooningsysteeaTcfEae daaropvolgende prijsnitdeelingen in de hoofdslaiL Na nog te hebben meegedeeld boe op zgne boIioIh werd gestraft en beloond dat vrijwel éa met Auisterxiam éa met de methode van Brugsma overeenstemde eindigde spreker zijn voordracht Dxior verscheidene heeren werden daarop de argument van den heer Hartman wederlegd cu verdedigd Vele heeren meenden dat bdooningra die prijsnitdeelingen ten gevolge badilen niet o aren aan te bevelen Een prgsuitdeeling uit dit beginsel voorkonoude meende men dat uit den aard der zaak ourecl tviiardig moest ügo daar naar bet vermogen en begrip van elk individu een belooning zou moeten worden afgemeten en het geeu meueciienwerk is geestau t kennen en te wegen Vooral warden d prijsuitdeelingen die getrouw schoolbezoek moesten belooneo nog al aangevoUep daar bet g trOUw bezoeken der scliool meestal den ouders en niet den kinderen moet geweten worden waarom een der heeren niet ten onrecbto aanmerkte Ik beu tegen prgsu tdeelingrn die getrouw schoolbezoek brlooneii wil uien nu evenwel toch prgsmtdeelliigcii houden welnu houdt d au een prgsuitdeeling voor de ouders der kinderen beloont die dan voor bet getrouwe naar school zenden hunner telgen Na nog enige opaerkiageu mceiide de vergadering te moeten concludeeren fDc prljsuitdeeling is een misbruik dat ugemerktde school is ingedrongen en met kraclit bËboort bestreden te worden Welke stelling met bijna aigemeene stemmen werd aangenomen Tegen stemden 10 heeren Tevens werd hieraan toegevoegd dat de gelSf n voor prgzeu besttmd besteed landen wordettu f cK r het boliden van eiti feestdag o vooral tot aaij ggen df uitüreiden eener SQhoolbibliotheek Daar het ver gevorderde uur tot een gemeenschappelgken disch riep werd het tv eede punt de kweekeling als onderwijskrucbi il te leiden doorlden beer U W Kramers alhier tot een volgende vergadering uitgesteld Naar wg rerq men is de ca imissie door het Ned schoolverbond in het leven geroepen om een onderzoek in te stellen omtrent de bezwaren tegeh wettelijke leerplichtigheid nu volledig samengesteld Zg bestaat uit de heeren II ton Gate Hoedemaker te Deventer Th Naliays te Zeist mr B H EckcU haring te Zutfeii mr P Konicgn e Middelbuilgi en D Buijter te Go ida Vrijdag had te Waddinxvecn de ter nardebrttel ling plaats van den overleden hoofdonderwijzer aU daar flen heer J W Kegt Bg velen bekend om zijne uitstekende hoedanigheden is naar ieders overtuiging zijn overlijden een verlies voorde maatschappij voor zgne vrienden en niet het minst voor zgn8 familie Bij zijn graf werden toespraken gehouden door ds hh van Dort Kroon bufgeiuetster W H Lultcuberg Jfcrv prcilikant O v d Pot Rem pred en C SIJ Hj koster van de Hcrv kerk allen VaddinxveBRi de hh S H F Bloemers pHVen J Broeuelet red en sclioolopziener te Gouda Aan mevr Elisc van Calcnr door het hoofdbestuat dar veretuiging tot bevordefing van Cibrielen handwerksnij verheid in Nederland bekroond met de gouden medaille voor hare beantwoording der prijsvraag over de roeping der vrouw is dezer dagen een frhai gvudcii aaronet rekioutoic uiuweck uitgereikt hatil elk op haar verzoek de medaille verving Het uurwerk draagt eeo toepMaelijk insekdtt iV r d V KrachttPi bet l a ta ii m tt 1 der weti an I den sten Dec 1871 S H aO IM zijn it in gebriik zgnde jrees crktuipn tot 1 Jan 1889 vfn dêu ijk vrügesteliir terwijl art i van bet bg kop bé jlait v n l Ö bt 1873 Stbl n 127 tastgeatelde regleaiebt bepaalt dat ter ditvoering vén dat wetsartikel genoemd weegwerk i eii + l u ten bgtottder merk zullen worden Verowi De ilai6i ter v1 n bioneulaudsdbe zaken beeft bij resolutie van IV Sept jl bet verlangen kenbaar gemaakt dat it ijkers wiAr den apmerkz4an gemaakt dat de ovep angsbc ling viw toepassing is op all weegworkluigcu tbana in gebruik of ia den winkel vourbandeo ttversektllig of kauiie eameB telIii g al dan niet overeeastent mi t de Vttorechrilton iu hét boven mgaliaaid risglemeut vervat de ijkers chsb van dieiisf uutetra onverwgld de noodi e mnatn gelen nemen om de helangbebbenden Zi one dour tusscliciiLomst van de gemeentebesturen als door ainplakking en aanzegging op het gkkantoor indachtig te maken op de bepalinged van de wet en bet besluit en op de schade en Boeielijkheden waaraan zij zich blootstellen door bittoe we warktiiigeii met in tijiB van het voorgeachrevcr dWk te doen voorzien ea dat op den ISn Oct nl de stempcliug der voorhanden weegwerkivAfVA éen auvang worde gemaakt niet eerst in de standphioli vervolgens in ie overige tot denvgkkring behoorciide gemeenten waarbg geroegelgk de volgende hrrijkreis ten nutte kan worden gemaakt zoodat op dei ISdeo Oct de r empeling geheel algeloopen Zij De afdeelingen van de Tweede Kamer der StatenGeocraitl hebben Zaterdag bet onderlak roortf eiet overde wetsontwerpen uitmakende de Nwi Indische be rooting voor 1874 De heer C A J Gcesink die ale vertegenwioordiger van oanzienlgke Kederlandsobe inzenders de Wereldteiiloonsteiliiig te Weenen bezoekt beeft gesteund door eeU groot deel der exposanten besloten onmiddelgk na aOoop der Weener Teutoooatalling in de maanden December en Januari aerstk eene verzameling vaU nationale kunstngverheid te or ganiieeren in t Palcis voor Volksvlyt te m terdam Onze limdgenooten zulleil daardoor iu de gelegenheid verkeeiep lieb een trouw beeld te ontwerpen v n de Nederlandsche afdeeliiig te Weciicn en de bcfcfoonde rooribrcngsalsn onzer nljvemn niet slechts in den vreeaile behoeve te bewonderen T t vrdreobt zgn Woensdag 11 de leden van den geiMcnteraad o p uitiiuodiiting van den burgemeester in kinne raadzaal bgeeiigekomeu om aldaar iatt te nemen viln de figuurlijke voorstelling vau de inriokting vau iiet Liêrnur stoUel zoonis het te Leidek is toegepast eti aan te hooren de toeliobting vau des h r J W Schaap architect aldaar gegeven omtr ilt len aanleg en de werking BIgkeni dik toeüobtfh msg de p oef aldaar genomen als gui ati gealin d beschouwd worden H l men eoml bier en daar met tijdelijke belemmeringen i de goed werking te kampen gehad de ondervinding hnl geleerd dat deze niét zoo zeer het gevolg lOreii vao de Inrichting kis wel ran onachtuam misbruik van parieulieren Het problbem d bevordering van volkegezondlieid achtte men opgelost teii opzichte der Anancieele resultaten meende de heer Schaap dat deze aan aiikelijk nog weinig belorfnend waren ofseboon hij niet twijfelde aan een gunstiger uitzicht in de toekomst Ook het tonnenstelsel is daar door den keer Schaap toegelicht De kosten van Invoering van dit achtte hij tegenover her Liernur stelsel aiiiA ziMlQk minder terif gl de opbrengst van het laatste het eerste nog wel iets zou overtrefFen De kosten v ip exploitotie waren echter belangrijk duurder Hg mogt echter niet verzwijgen dat het tonnenstelsel in toepataing omslachtiger was en minde beantwoordde aan de eisenen die de heer Liernur bij rijn stelsel zioh had gesteld opruiming der fiecaliën op de meest renkelooze en daarom het minst onaangename en voor de algemeeufi gezondheid nadeelige wgze Z CV Van het eerste deel dei beschrijving van de uitkomsten der vijfde aigemeene tienjarige volkstelling zijn 85 vel of 340 bladzijdea gidrukt Van het derde deel ligt de kopg ter LandsdruLkerg zoodat ook met het drukken vaU dat deel eijn begin kan worden gèm aiakt en bij het geregeld voortzetten van het werk beide dcelen in den loop van dit jaar de pers kunnen erlalen Het tweede deel bevattende de ouderdomstaten is tbaps bg de betrokken afdeeUng iu beirerkiug Dagblad Voor het prof gerechtshof te Anbem ia behandeld de strafeaak tegen zekere A T kmdcgttfvrouw vroeger in dienst bg deo keer J H te Amkem Zg werd beschuldigd van terwgl zg bij dien heer in loontrekkende dieiMt was te egaen nadeele en uit zijne woning in den loop dezeajaars eeue aanzienlijke hoeveelheid huis en HjllinneD te hebben ontvteemd zoowel met ale zonder behelp van een valschea ateutei eo voorte van op dea Sin JiUi 11 het aan bare torgrn toevertroiwde dochtertje vau hal aaeesier en kare meesierea eigerlgk te hebben geslagen mishandeld en verwond Zij bekende zich aan de haar ten laste gelegde diefatallen te hebben tcliuldig gemaakt al e w edo io drift aan bedoeld kind eeni i sla te hebbeh toegebhicht Dat de milbandeliag zeer nstig moet geweret zijn bleek doeruit dat bij het kind toen 13 maanden oud eeue menigte bladuwv plekkeu belangrijke kneuzing en ondrrhuidscbe bloeduikatortinggevoeden werden Door den advocaat generaal werd bare schuldigverklaring en vefioutdeelin tot S jaren tièhthUitStraf gerequireerd De teegevot de terdtdiger mr A J Kronenlierjt betooj de dat alecbts iïa van de diefstallen ge icbt kan werden met behulp van een valschen sleutel te zga gepleegd en ventoelit op grond van het bestaan van verzachtende omstandigheden eene ligte zoo mogelgk cellulaire straf De uitspraak zal p Ootober e k plaats bebben In het rfjk Toelziene piano iMiguiJn van den heer Suhr te Utreebt ia tkans eene oieawe tiitvmding door hem onlangs uit Parijs medegebracht voorhanden Kan men wietebjk door eeu rktaig t geluid der meuscbelijke stem veraetten oor de piano is er thaju in vo meu deov e b Vk spaeileur waaaraede mm tonder eenige moeite elk stuk id een anderen toonaard kan uitvoeren Ahi mfu b V een zanger oi iustiuiocnttst begeleidt en deze wcnaebt eene comp sitie die in G staat iu Es te oingen of te spelen dan behoeft men otleen den transpositeur vier halve toonen lager te metten en terwgl mta iu G Ugft doorspelen geeft de piano t moziekstirk in Es temg In elke toonaard gesohiedt t eeliide en men behoeft voor t gebriik va dit zeer eenvoudige werktuig slechts te weten boede trouspostteiu moet wonleu verzet Het fiu a TeHtei geeft diJHJgp de u t M Wt rampen gedurende de maand Augustus jl voorgevallen Zeilschepen totaal vergaan 174 Te weten 118 Engelsche 18 Fransche 10 Amerikaausehe 7 Noorwergsche 4 Duitsche 3 Nederlandsche i Grieksche t Italiaansehc 2 PortugCselie 2 BusMsche 2 van Guatemala 1 van Oosteiirg k 1 van Chili 1 van Spanje 1 van Nicaragua i vau Zneden en 1 van Turkge Onder dit aantal xgn 3 zeilschepen begrepen lie wegens bet uitbigveu van tgdingen vcrpudersteld worden met man en muis te zgn vergaan Stuomscbcpcu totaal vergaau 12 waarvan 10 Engelsche 1 Spaansch en 1 Zweadach DagUad Xer corrrotloneele terecbtzittiuf der errondisse mentsrechtbauk te Deventer van 16 dezer werd een laak behandeld op zichzelf van weinig beteekenis doch waardoor onverwachte feiten aan het licht kwamen welker vermelding zeker niet ongepast ia te achten en wellicht van cenig nut zal zgn Te Holten woont een klompenmaker O ter M die remplafantcu voor de nationah militie pleegt te leveren Zekere G H te Bathmen wiens zoon Bercud Jen 3it jaar in de loting gevallen was ver forgde zich daarom bg G ter M ten einde met heih te spreken over het stelleu van een rempla ut welk onderhoud tot niets leidde aangezien de kasten G H te Ifoog waren Berend Jan zou alzoo dienen doch toen hg zich naar Zwolle moest begeven om aldaar te Worden ingedeeld zocht hg G lerM op vertelde hem dat hij ongaarne bg de huzaren zou worden geplaatst en verzoclit hem zoo mogelijk te be werken dat hg bg de infanterie liefst te Deventer werd ingedeeld G ter M beloofde dit Daags na de kdeeling waarbg Berend Jan was ingclgfd bij de infuiiterie te Zwolle in garnizoen kreeg hij in de karerne een bezoek v n G ter M die hem mededeelde dat hg zgn ploatsing bg de infanterie te Zwolle bewerkt had hetgeen hem ter M tien gulden hud gekust welke som hij nu knam op dcren Berend Jan H gn hetgeen hij had vgl gulden en verzocht G ter M het overige van zijn vader te Bathmeu te ragen Ter M verscheen daarop hg G fl vertelde dezen welken dienst hij zijn zoon had bewezen en vroeg het restant van de voorgAcboten tien gulden terug G H aarzelde geen odge lik de verlangde vgf gulden aan G ter M ter hand te stellen en voegde er nog drie gulden bij roor zijn moeite Dit geval nn haalde G ter M een dagvaarding wegens bedriegelgke oplichting op den hals fe terechtzitting erkende G ter M volmondig die gelden gevraagd en ontvangen te hebben maar beweerde tevens dat bedrag werkelijk te hebben aangewend voor gemeld doel Tot bevestiging van zijn opgaven bad hij drie getaigen a decharge medegebracht De eerste van deze getuigen verklaarde dat hij in bet vorige jaar dienst genoben had als remplai t en wruackende bij de infanterie te kooien daartoe de hulp van G ter M had ingeroepen dat deze dit ook bewerkt bod en hg hem daarvoor vijf galden aan een onderofficier had zien geven welke som hg later aau O ter H dan ook btui gerestitueerd De tweede dat ook hij de tneechenkomst van G ter M voor een piar jaren had ingeroepen ten einde bij de infanterie te worden ingedeeld dat twee onderofficieren met wie hij en zgn maat in een kro te Zwolle gezeten waren hun beloofd hadden te zoi n dat zij bg de inbnterie werden ingedeeld als zg de ondenffioiereu daarvoor vijfiieu galden ontvingen en dat zij die som bijeengebracht en aan G ter M ter baud gesteld hadden dien zij het geld vervolgeus aan die onderolficieien hadden zieu overgeven terwgl zg werkelgk bij de inbnterie waren ingeigld De derde eiadelgk verklaarde dat bij twee jaren geleden aan G ter M vgf gulden had gegeven opdat deze hem van de indeeling bg de veldartdlerie of eoB keipen dal dit gelakt was en O ter M in zgu tegenwoordigheid die aom aan een onderofficier had toegeteld m de kazerne De verkloriegen van deze getuigen maakten bet waarsobgnigk dat 6 ter M overtuigd was van het u vermogen van onderoflciereo om invloed uit te oe c ÜBuen op de indeeling van miliciens en dot hg ooit io het geval van Berend Jan U de om van tiea gulden besteed bad ten eiode hem een plaataiug b de infanterie te bezorgen BIgkeaa bet vonnis der rechtbank den 23 itÊm aitgeaproken achtte deze de kwade trouw van G ter M niet bewezen De beklaagde word don ook vrijgesproken Het schgnt derhalve dat bg ons leger onderofReieren de indeeling van milieiens roeien Dat zal wel niet oveiteukomstig de wet zgn Het sehgut ook dat er onderofficieren zya die voor die bemoeiing zich goed laten betalen Haar bet acbijnt vóór ah tea dat er bij ons leger knoeiergen voorvallen waaraan wel een einde bebooirt te worden gemaakt i afei eo JmUtu I Ook bg bet daportemeat van joetitie zgn bericht ten ingekomen omtrent de te Londen gevestigde Cnna die onder venebillende namen en adressen oplichting pleegt ten nadeele van kooplieden hier te lande Kenigen tijd geleden is nadat eea koopman bierte lande de dupe dier knevelarijeii was geworden hel publiek gewaarschuwd tegen de oplichtingen van b doelde firma die de gewoonte heeft bestellingen te doen van verschillende waren Oieeit boter kaas eieren en dergelgke en daarvoor in betaling aanbiedt eene aanwgzing cheque genaamd op eene Londensohe Bank betaalbaar aan toonder De aanwijzing verlokt tot abendiog der bestelde goedereu en daara Jeenige dagen moeten vcrloopen eer zg te Londen ter betaling kan worden aangeboden krggt de firma de goederen ia bezit alvorens de afzender de zekerheid erUngt dat de cheque ofschoon op eene bekende Bank getrokken niet betaald wordt omdat de Srma geena geld bg de Bank beeft gedeponeerd J j Deze firma beeft zich genoemd te Londen Thomp sou en C Dutch Business Agency Charterhouse street Watsou Brother it Son Arnold Terrace A Aellmann alsmede Twidjy en C 109 Borongb Highetreet London bridge en te Hull W Beynolda b Son Wilsonstreet Men vermoedt dat diezelMe firma nog verschillende andere namen beeft gevoerd j De gemeenteraad te Groningen beeft thans reeds voor eeu gedeelte gevolg gegeven aan zijn voornemen om in plaats van kweekelingen meer hulponderwgzers bg de gemeeutesoholen aan te stellen Laatste Berichten N6W York 29 Sept Twee der voornaomstebanken te Cljicago hebbeu heden de betalingen hervat Men hoopt dat andere banken betzelfde aiK endoen Grant heeft aan dè kooplieden van New York geschreven dat het gouverpcmenti geneigd is alles te doen om bet geschokt vertrouwen te hersteljen de banken moeten hulp verleeuen door ruimschoots te disco nteeren De 44 millioen der reserve zullen bestemd worden om te voorzien in do openbare behoeften Er is beden een decreet uitgevaardigd waarbg de betaling der November oeupon van de 6 20 bonds wordt bevolen é